Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Министерски съвет

Държавен вестник брой: 73

Година: 2007

Орган на издаване: Министерски съвет

Дата на обнародване: 03.10.2007

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1.
(1) С наредбата се уреждат условията и редът за извършване на оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони.
(2) Оценка за съвместимостта (ОС) се извършва за защитените зони, които са:
1. разгледани и одобрени по принцип от Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) независимо дали са отложени за допълнително проучване и разглеждане или са включени в списъка по чл. 10, ал. 3 ЗБР за внасяне в Министерския съвет, или
2. включени в списъка по чл. 10, ал. 4 ЗБР, обнародван в “Държавен вестник”, или
3. обявени със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 12, ал. 6 ЗБР.
 
Чл. 2.
(1) На ОС се подлагат планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони, както следва:
1. планове, програми и проекти, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от съответните компетентни централни или териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление или на Народното събрание;
2. изменения на влезли в сила планове, програми и проекти;
3. инвестиционни предложения за дейности и технологии:
а) включени в приложения № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
б) извън обхвата на приложения № 1 и 2 на ЗООС, свързани с промяна на предназначението и/или на начина на ползване на имота;
4. инвестиционни предложения за разширение и/или промяна на инвестиционни предложения, включени в приложения № 1 и 2 на ЗООС.
(2) Оценка за съвместимостта се прилага за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по ал. 1, които попадат изцяло или отчасти в границите на защитена зона.
(3) Оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, когато попадат в обхвата на приложения № 1 и 2 на ЗООС.

Чл. 3. Не подлежат на ОС:
1. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на проекти, планове и програми от по-висока степен, на които е извършена ОС с положително решение и за които не е поставено условие, изискващо изрично провеждането на нова ОС;
2. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са непосредствено свързани с управлението на защитените зони независимо дали са самостоятелни или интегрирани в други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения:
а) планове за управление на защитени зони;
б) планове за управление на защитени територии, когато не предвиждат планове, програми, проекти или инвестиционни предложения в обхвата на ЗООС;
в) планове за действие за растителни и животински видове;
г) планове, проекти или инвестиционни предложения, свързани с поддържащи, регулиращи или възстановителни мерки за местообитания и видове, освен ако могат да окажат отрицателно въздействие върху друга/други защитени зони;
д) противопожарни планове или дейности;
е) планове, проекти или инвестиционни предложения за изграждане на туристическа инфраструктура, което не е свързано с промяна предназначението на имота - пътеки, информационни и образователни съоръжения, места за почивка и други обекти, които не са трайно свързани с терена;
ж) проекти за сгради и съоръжения, необходими за управлението и за постигане на целите за опазване на защитената зона - административни сгради, посетителски и информационни центрове;
3. политически и финансови планове и програми;
4. проекти, планове и дейности, свързани с оперативна защита при преодоляване на кризи, в случай че осъществяването им е неотложно;
5. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по чл. 5, попадащи в границите на урбанизирани територии - населени места и селищни образувания.
 
Чл. 4. Оценка за съвместимостта на плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от наредбата.
 
Чл. 5. Извън случаите по чл. 4 ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения се извършва чрез процедурата, определена в глава втора от наредбата.

Чл. 6.
(1) Когато планове, програми, проекти или инвестиционни предложения засягат територия, която има статут едновременно на защитена територия по Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитена зона по ЗБР, се прилага само ОС.
(2) В случаите по ал. 1 не се извършва съгласуване с Министерството на околната среда и водите по чл. 13, ал. 2 и чл. 66, ал. 2, т. 2 ЗЗТ.

Глава втора
ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Раздел I
Общи положения
 
Чл. 7. Оценка за съвместимостта се извършва в следната последователност:
1. уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения;
2. проверка за допустимост;
3. преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони;
4. оценка на степента на въздействие върху защитените зони;
5. оценка на качеството на доклада за степента на въздействие върху защитените зони;
6. провеждане на консултации с обществеността;
7. издаване на решение по ОС от компетентния орган и контрол по изпълнението му.
 
Чл. 8. Компетентни органи за ОС са:
1. министърът на околната среда и водите, когато:
а) планове, програми, проекти или инвестиционни предложения попадат в обхвата на две или повече РИОСВ;
б) инвестиционни предложения попадат изцяло или отчасти в защитена територия по ЗЗТ;
в) планове, програми и проекти се одобряват от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание;
2. директорът на съответната РИОСВ - във всички останали случаи.
 
Чл. 9.
(1) Оценката по чл. 7, т. 4 се възлага на експерти с компетентност в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2 ЗБР, които отговарят на следните изисквания:
1. имат завършено висше образование, с образователно-квалификационна степен “магистър” по някоя от специалностите в професионално направление “биологически науки”;
2. имат стаж по съответната специалност не по-малък от 5 години в рамките на последните 10 години;
3. извършват или имат опит в научна дейност и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични анализи и др., в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2 на ЗБР;
4. запознати са с изискванията на Директива 79/409/ЕЕС на Съвета за опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕЕС на Съвета за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ръководствата на Европейската комисия за прилагането им;
5. не са лично заинтересувани от реализацията на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения;
6. не са свързани лица по смисъла на Търговския закон;
7. не се намират с възложителя или с компетентния орган в отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхното безпристрастие;
8. не са изключвани от регистъра съгласно чл. 83, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда.
(2) Наличието на изискванията по ал. 1 се удостоверява със съответните документи, които задължително се прилагат към доклада по чл. 23, ал. 2.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 - 7 се удостоверяват с декларация, която експертът подписва за всеки отделен случай на извършване на оценка по чл. 7, т. 4.

Раздел II
Уведомяване на компетентния орган и проверка за допустимост
 
Чл. 10.
(1) Възложителят на планове, програми, проекти или на инвестиционни предложения уведомява на най-ранен етап компетентния орган по чл. 8 за своето намерение чрез уведомление на хартиен и електронен носител, което съдържа данни съгласно приложение № 1 (част А - за планове, програми и проекти, част Б - за инвестиционни предложения).
(2) Към уведомлението се прилагат:
1. документ за платена такса;
2. информация и документация съгласно приложение № 2, включително на електронен носител (част А - за планове, програми и проекти, част Б - за инвестиционни предложения).
(3) В случаите на уведомяване по ал. 1, когато на най-ранния етап предвижданията на възложителя не са достатъчно ясни и конкретни, за да се извърши ОС, компетентният орган уведомява възложителя на кой етап от разработването им да внесе необходимата документация.
 
Чл. 11.
(1) При установени непълноти, пропуски и неточности в уведомлението или в представената документация от възложителя се изисква писмено да отстрани допуснатите нередовности и/или да предостави допълнителна информация в определен от компетентния орган срок.
(2) Когато нередовностите не бъдат отстранени и/или не бъде предоставена допълнителна информация в срока по ал. 1, процедурата по ОС се прекратява, за което компетентният орган уведомява възложителя.
(3) Процедурата по ОС се прекратява и когато компетентният орган установи, че възложителят е представил недостоверна информация, която е от съществено значение за вземане на решение по ОС.
(4) Прекратяването на процедурата в случаите по ал. 2 и 3 не изключва възможността възложителят да подаде ново уведомление по чл. 10.
 
Чл. 12.
(1) Компетентният орган извършва проверка за допустимост на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения въз основа на документите по чл. 10 и допълнителната информация по чл. 11, ал. 1, когато такава е поискана.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва по отношение на допустимостта на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения спрямо режима на дейностите в защитените зони, определен със заповедта по чл. 12, ал. 6 ЗБР.
(3) Проверката по ал. 2 се отнася само за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитените зони по чл. 1, ал. 2, т. 3.
(4) Когато защитените зони имат статут и на защитени територии, проверката по ал. 1 включва и проверка за допустимостта на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения спрямо режима на защитените територии, определен по реда на ЗЗТ, заповедта за обявяването й и плана за управлението й, ако има такъв.
(5) Разпоредбата на ал. 4 се прилага и за защитените зони по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2, които имат статут на защитени територии.
(6) В случаите по чл. 2, ал. 3, когато инвестиционно предложение попада изцяло или отчасти в защитена територия, компетентният орган извършва проверка на допустимост на инвестиционни предложения спрямо режима на защитената територия, определен по реда на ЗЗТ, заповедта за обявяването й и плана за управлението й, ако има такъв.
 
Чл. 13. При констатиране на недопустимост на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения с режима на дейностите в защитените зони, съответно в защитените територии, процедурата по ОС се прекратява, за което в срок 10 работни дни от уведомяването по чл. 10 или от отстраняването на нередовностите по чл. 11, ал. 1 компетентният орган уведомява възложителя и съответния орган, одобряващ планове, програми и проекти или инвестиционни предложения.
 
Чл. 14.
(1) Когато съответната защитена зона по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 няма статут на защитена територия, не се извършва преценка за допустимост по чл. 12, като в тези случаи процедурата по ОС продължава съгласно установената в чл. 7 последователност.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите, когато инвестиционно предложение по чл. 2, ал. 3 не попада изцяло или отчасти в границите на защитена територия.

Раздел III
Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони
 
Чл. 15.
(1) При установяване на допустимост на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения по раздел II, както и в случаите по чл. 14 компетентният орган преценява вероятната степен на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения върху конкретните местообитания и/или видове - предмет на опазване в защитените зони.
(2) Преценката по ал. 1 се извършва въз основа на документите по чл. 10, допълнителната информация по чл. 11, ал. 1, ако такава е поискана, и критериите по чл. 16.
(3) При необходимост компетентният орган осигурява извършването на проверка на място относно достоверността на информацията.
(4) Когато представените документи по чл. 10 и чл. 11, ал. 1 са недостатъчни за преценката по ал. 1, компетентният орган изисква от възложителя тяхното допълване, като определя срок за това и дава указания за формата и съдържанието им.
(5) Когато възложителят не представи допълнително изисканите документи в определения по ал. 4 срок, процедурата по ОС се прекратява, за което компетентният орган уведомява възложителя и съответния орган, одобряващ планове, програми и проекти/инвестиционни предложения.
(6) Прекратяването на процедурата в случаите по ал. 5 не изключва възможността възложителят да подаде ново уведомление по чл. 10.
 
Чл. 16. Преценката по чл. 15, ал. 1 за планове, програми и проекти/инвестиционни предложения се извършва въз основа на следните критерии:
1. характеристики на плановете, програмите и проектите: обхват, подробност, времева рамка, местоположение на предвижданите инвестиционни предложения спрямо защитената зона или нейни ключови елементи, кумулативни въздействия с други планове, програми и проекти и др.;
2. характеристики на инвестиционните предложения: обем, площ, генерирани емисии и отпадъци, необходима инфраструктура, природни ресурси, предвидени за използване, продължителност на строителството, местоположение на инвестиционните предложения спрямо защитената зона или нейни ключови елементи, възможни кумулативни въздействия с други инвестиционни предложения и др.;
3. значимост на вероятните въздействия по отношение на:
а) процент на загубената площ от дадено местообитание спрямо площта на местообитанието в защитената зона или в мрежата като цяло;
б) степен на фрагментация на местообитанието/местообитанията или популацията на вида/видовете спрямо първоначалното им състояние, продължителност;
в) времетраене на безпокойството на видове;
г) време за възстановяване на засегната популация;
4. природозащитно състояние на засяганите местообитания и видове (благоприятно или не).
 
Чл. 17. При необходимост компетентният орган изпраща документацията по чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 15, ал. 4 на научни институции/организации за становище относно вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета на опазване на защитените зони, като определя срок за отговор не по-дълъг от 20 дни от датата на получаване на документацията.
 
Чл. 18.
(1) В 30-дневен срок от уведомяването по чл. 10 или от отстраняване на нередовностите по чл. 11, ал. 1, или в 15-дневен срок от изтичане на срока по чл. 15, ал. 4 или по чл. 17 компетентният орган издава решение, с което съгласува по чл. 31, ал. 7 ЗБР плановете, програмите, проектите или инвестиционните предложения, за които прецени, че няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.
(2) Решението по ал. 1 съдържа реквизитите по чл. 28, ал. 2.
(3) Преценката по ал. 1, че няма вероятност плановете, програмите, проектите или инвестиционните предложения да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, не може да се основава само на непостъпване в определения срок на становището по чл. 17.
 
Чл. 19. В срок 7 дни от издаването на решението по чл. 18 компетентният орган го предоставя на възложителя и го оповестява на интернет страницата си.
 
Чл. 20.
(1) Когато прецени, че има вероятност плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения да окажат значително отрицателно въздействие върху съответната защитена зона, в срока по чл. 18, ал. 1 компетентният орган издава решение да се извърши оценка за степента на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения върху защитените зони съгласно раздел IV.
(2) В срок 7 дни от издаването на решението по ал. 1 компетентният орган го предоставя на възложителя и го оповестява на интернет страницата си.
(3) Решението по ал. 1 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта;
3. фактически и правни основания за издаване;
4. данни за възложителя и за плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения;
5. разпоредителна част;
6. мотиви, обосноваващи решението;
7. изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката по чл. 21, включително възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР, предложения за смекчаващи мерки/компенсиращи мерки и др.;
8. необходимата компетентност на експертите в рамките на общите изисквания по чл. 9, които извършват оценката по чл. 21 съгласно конкретния предмет на ОС;
9. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
10. дата на издаване, подпис и длъжност на лицето, издало акта.
(4) В случаите по ал. 1 компетентният орган предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, включително картен материал.

Раздел IV
Оценка на степента на въздействие върху защитените зони. Оценка на качеството на доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони. Провеждане на консултации с обществеността
 
Чл. 21. В случаите по чл. 20 планове, програми и проекти/инвестиционни предложения се подлагат на оценка за степента на въздействие върху защитените зони, която включва оценка за вида и степента на отрицателно въздействие на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения върху природните местообитания, местообитанията на видовете и върху видовете - предмет на опазване в съответната защитена зона.
 
Чл. 22. Степента на въздействие на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения върху защитените зони се определя по следните критерии:
1. пълна характеристика на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения: териториален обхват, обем, мащаб и други спецификации на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения, връзки на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения със защитената зона (ключови разстояния) и т.н.;
2. характеристики на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваните планове, програми и проекти/инвестиционни предложения могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони;
3. характеристики на защитената зона - предмет и цели на опазване, наличие на приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени, природозащитно състояние (благоприятно или не);
4. област на въздействие:
а) типове природни местообитания - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения - площ, местоположение, приоритетност, уязвимост, състояние;
б) местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения - структура и динамика на популациите, приоритетност на видовете, състояние;
5. степен на въздействия върху типове природни местообитания - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения;
6. степен на въздействия върху местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения;
7. въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони;
8. възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки;
9. наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за промени на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения;
10. наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда;
11. предложени компенсиращи мерки.
 
Чл. 23.
(1) Възложителят на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения възлага извършването на оценката по чл. 21 на експерти по чл. 9, ал. 1, определени съгласно чл. 20, ал. 3, т. 8.
(2) Оценката се представя под формата на доклад, който се състои от:
1. анотация на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения;
2. описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона;
3. описание на елементите на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи;
4. описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на план, програма и проект/инвестиционно предложение;
5. описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на план, програма и проект/инвестиционно предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона:
а) описание и анализ на въздействието на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения върху типовете природни местообитания и видовете - прeдмет на опазване в защитените зони;
б) описание и анализ на въздействието на план, програма и проект/инвестиционно предложение върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение;
6. предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение върху защитената зона и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки;
7. разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива;
8. картен материал с местоположението на обектите/трасетата на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи;
9. заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22;
10. наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана, програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение;
11. информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация;
12. документите по чл. 9, ал. 2 и 3.
(3) Възложителят и експертите, изготвящи доклада, могат да провеждат консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите от които се прилагат към доклада по ал. 2.
 
Чл. 24.
(1) Възложителят представя на компетентния орган по два екземпляра от доклада по чл. 23, ал. 2 на хартиен и електронен носител.
(2) В случаите по чл. 23, ал. 2, т. 10 възложителят представя към доклада доказателства, обосноваващи наличието на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР.
(3) Компетентният орган извършва оценка на качеството на доклада в 14-дневен срок от внасянето му въз основа на следните критерии:
1. съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 и с тези в решението по чл. 20, ал. 3, т. 7;
2. актуалност на информацията;
3. равностойно описание, анализ и съпоставка на алтернативите;
4. оценка на вида и степента на въздействията; описание на: преки и непреки; кумулативни; краткотрайни, среднотрайни и дълготрайни; постоянни и временни; положителни и отрицателни въздействия върху местообитанията и видовете - предмет на опазване в съответната/съответните защитена зона/защитени зони от реализацията на плана, програмата и проекта или от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение;
5. разграничаване на конкретните въздействия на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение върху отделните типове природни местообитания и отделните видове - предмет на опазване в засегнатата защитена зона;
6. разграничаване на конкретните въздействия на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение върху предмета на опазване на всяка една от засегнатите защитени зони - в случаите, когато планът, програмата и проектът/инвестиционното предложение засягат повече от една защитена зона;
7. предлагане на мерки за предотвратяване или намаляване на вредните въздействия (смекчаващи и/или възстановяващи мерки);
8. наличие на графични материали - карти, схеми, скици, диаграми и др.
(4) Компетентният орган дава отрицателна оценка на качеството на доклада, когато представената информация е недостатъчна за вземане на решение.
(5) Компетентният орган дава положителна оценка на качеството на доклада, когато представената информация е:
1. пълна, без пропуски и слабости;
2. с пропуски, които не са от съществено значение при вземането на решение.
(6) При отрицателна оценка на качеството на доклада компетентният орган уведомява възложителя и връща доклада за допълване или преработване, като дава конкретни указания за това. Компетентният орган оценява допълнения/преработения доклад по реда на ал. 3 - 5.
(7) При положителна оценка на качеството на доклада компетентният орган уведомява възложителя и провежда консултации с обществеността съгласно чл. 25.
 
Чл. 25.
(1) Компетентният орган провежда консултации с обществеността, като в 5-дневен срок от уведомяването по чл. 24, ал. 7 публикува на интернет страницата си информация относно плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение, включително графичен материал, и доклада по чл. 23, ал. 2.
(2) В срок 30 дни от публикуването по ал. 1 всички заинтересувани лица могат да депозират пред компетентния орган писмени мотивирани становища по плана, програмата, проекта или по инвестиционното предложение и доклада.
 
Чл. 26. Когато при провеждане на консултациите по чл. 25 е постъпила информация, която се различава от информацията, представена от възложителя, включително в доклада, компетентният орган може да изиска от възложителя извършването на допълнителни проучвания и анализи или събирането на допълнителна научна информация относно предмета и целите на защитената зона и/или очакваната степен на увреждане на зоната, като определя срок за това. В тези случаи компетентният орган може да извърши проверка на място относно събраната информация.

Чл. 27. При обективна невъзможност за събиране на достатъчно информация за извършване на оценката по чл. 21 или при неяснота относно степента на увреждане на защитената зона компетентният орган прекратява процедурата, за което уведомява възложителя и органа по одобряване на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения.

Раздел V
Издаване на решение по оценка за съвместимостта и контрол върху изпълнението
 
Чл. 28.
(1) В срок 30 дни след провеждане на консултациите по чл. 25 или след получаване на допълнителната информация по чл. 26 компетентният орган издава решение по оценката за съвместимостта на план, програма и проект/инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на съответната/съответните защитена зона/защитени зони, с което:
1. съгласува плановете, програмите, проектите или инвестиционните предложения;
2. не съгласува плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения.
(2) Решението по ал. 1, т. 1 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта;
3. фактически и правни основания за издаване;
4. данни за възложителя и за плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение;
5. разпоредителна част;
6. мотиви, обосноваващи решението, включително във връзка с резултатите от консултациите с обществеността;
7. условия за опазване на защитените зони; изисквания и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана, програмата, проекта и инвестиционното предложение;
8. компенсиращи мерки по чл. 34 за случаите по чл. 33 ЗБР;
9. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
10. дата на издаване, подпис и длъжност на лицето, издало акта.
(3) Решението по ал. 1, т. 2 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта;
3. фактически и правни основания за издаване;
4. данни за възложителя и за плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение;
5. разпоредителна част;
6. мотиви, обосноваващи решението, включително във връзка с резултатите от консултациите с обществеността;
7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
8. дата на издаване, подпис и длъжност на лицето, издало акта.

Чл. 29.
(1) Решението по чл. 28 се постановява въз основа на събраната от компетентния орган информация относно предмета и целите на защитената зона, очакваната степен на увреждане на зоната, доклада по чл. 23, ал. 2, резултатите от проведените консултации с обществеността и критериите по чл. 22.
(2) Компетентният орган издава решение по чл. 28, ал. 1, т. 1 само когато заключението от оценката по раздел IV е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 ЗБР.

Чл. 30. В срок 7 дни от издаване на решението по чл. 28, ал. 1 компетентният орган го предоставя на възложителя и го публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Чл. 31. В случаите по чл. 33 ЗБР МОСВ уведомява Европейската комисия за решението по чл. 28, ал. 1, т. 1 и за взетите компенсиращи мерки.

Чл. 32.
(1) Компетентният орган осъществява контрол по изпълнението на условията, изискванията и мерките, включени в издадените по тази наредба решения:
1. по време на реализацията на план, програма и проект/инвестиционно предложение;
2. по време на експлоатацията на реализирано инвестиционно предложение.
(2) Контролът по ал. 1 включва проверка за изпълнението на включените в решението:
1. условия и мерки за предотвратяване или намаляване на въздействието върху местообитанията или видовете - предмет на опазване в защитената зона;
2. компенсиращи мерки - в случаите по чл. 33 ЗБР.
(3) Проверките се извършват по документи и чрез посещение на място. За резултатите от проверките се съставят констативни протоколи, а в случаите на констатирани нарушения се налагат административни наказания по реда на ЗБР.
(4) Когато решението е издадено от министъра на околната среда и водите, контролът по изпълнението на условията и мерките може да се възлага на съответната РИОСВ.

Глава трета
ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ОЦЕНКАТА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Раздел I
Общи положения
 
Чл. 33. Когато планове, програми и инвестиционни предложения попадат в обхвата на ЗООС и са предмет едновременно на екологична оценка(ЕО)/оценка за въздействието на околната среда (ОВОС) и на ОС, компетентен орган по ОС е съответният компетентен орган за процедурите по глава шеста от ЗООС.
 
Чл. 34.
(1) Оценката по чл. 21 се извършва от експертите по чл. 9 въз основа на критериите по чл. 22 и се представя под формата на приложение към доклада по ЕО/ОВОС и представлява неразделна част от него.
(2) Приложението по ал. 1 задължително съдържа частите по чл. 23, ал. 3, т. 2 - 12. В случаите по чл. 23, ал. 2, т. 10 към приложението се представят доказателства, обосноваващи обстоятелствата по чл. 33 ЗБР.

Раздел II
Процедури по екологичната оценка

Чл. 35. Оценката за съвместимостта на планове и програми, подлежащи и на ЕО, се извършва чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС и Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ЕО”, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и особеностите на процедурата по ЕО съгласно този раздел.
 
Чл. 36.
(1) Когато планът или програмата подлежи на задължителна ЕО, възложителят извършва уведомяване на компетентния орган съгласно чл. 10.
(2) Компетентният орган извършва проверка за допустимост на плана и програмата по реда на глава втора, раздел II, като в срока по чл. 13 уведомява възложителя за допустимостта на плана и програмата и потвърждава приложимостта на процедурата по задължителна ЕО, респективно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ЕО случаи.
(3) Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана и програмата върху защитената зона по реда на глава втора, раздел III. В този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 18 - 20.
(4) Когато прецени, че няма вероятност планът и програмата да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при определяне на обхвата на ЕО и при постановяване на становището по ЕО за съгласуване/несъгласуване на плана и програмата.
(5) При преценка, че планът и програмата има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган уведомява с писмо възложителя за това, като излага мотиви. Писмото се публикува на интернет страницата на компетентния орган.
(6) В писмото по ал. 5 компетентният орган:
1. потвърждава, че в ЕО се включва оценка за степента на въздействие на плана и програмата върху защитената зона съгласно чл. 21;
2. определя необходимата компетентност в рамките на общите изисквания по чл. 9 на експертите, които извършват оценката по чл. 21, съгласно конкретния предмет на ОС;
3. определя изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката по чл. 21, включително възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР, предложения за смекчаващи/компенсиращи мерки и др.;
4. предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, включително картен материал.
(7) При провеждането на консултации от възложителя по реда на Наредбата за ЕО по изготвения доклад за ЕО/екологичната част към планове и програми, включително по приложението по чл. 34, компетентният орган извършва оценка за качеството на приложението съгласно чл. 24, ал. 3 - 5, която се включва в становището по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО.
(8) Когато при внасяне на искане за издаване на становище по ЕО по чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО компетентният орган установи, че при провеждане на консултациите е постъпила информация, която се различава от информацията в приложението по чл. 34, компетентният орган може да възложи извършването на допълнителни проучвания и анализи или събирането на допълнителна научна информация относно предмета и целите на защитената зона и/или очакваната степен на увреждане на зоната. В тези случаи компетентният орган може да извърши проверка на място относно събраната информация. За извършването на допълнителни проучвания и тяхната продължителност компетентният орган информира възложителя.
(9) За вземане на решение по приложението по чл. 34 компетентният орган прилага критериите по чл. 22.
(10) Компетентният орган съгласува плана и програмата със становището по ЕО само когато заключението от оценката по чл. 21 е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 ЗБР, независимо от изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО.
(11) В становището по ал. 10 се включват и условия за опазване на защитената зона; изисквания и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана и програмата върху предмета на опазване на защитената зона, както и компенсиращи мерки по чл. 34 за случаите по чл. 33 ЗБР.
(12) В случаите по чл. 33 ЗБР МОСВ уведомява Европейската комисия за решението по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО и за взетите компенсиращи мерки.

Чл. 37.
(1) Когато планове и програми подлежат на преценяване на необходимостта от ЕО, възложителят уведомява компетентния орган съгласно чл. 10 едновременно с уведомяването по чл. 8 от Наредбата за ЕО. В тези случаи възложителят може да подаде едно общо уведомление.
(2) Компетентният орган извършва проверка за допустимост на планове и програми по реда на глава втора, раздел II, като в срока по чл. 13 уведомява възложителя за допустимостта на плановете и програмите и потвърждава приложимостта на процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО, съответно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ЕО случаи.
(3) Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове и програми върху защитените зони по реда на глава втора, раздел III. В този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 18, 19 и чл. 20, ал. 2.
(4) Когато прецени, че няма вероятност план и програма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при издаването на решение за преценяване на необходимостта от ЕО и при постановяване на становището по ЕО за съгласуване/несъгласуване на плана и програмата.
(5) При преценка, че планът и програмата има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган издава решение да се извърши ЕО по реда на Наредбата за ЕО. За решението се прилага чл. 20, ал. 1 и 3.
(6) В случаите по ал. 5 се прилага процедурата по ЕО по чл. 33, 34 и чл. 36, ал. 7 - 12.

Раздел III
Процедури по ОВОС

Чл. 38. Оценката за съвместимостта на инвестиционните предложения, подлежащи и на ОВОС, се извършва чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ОВОС”, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и особеностите на процедурата по ОВОС съгласно този раздел.
 
Чл. 39.
(1) Когато инвестиционното предложение подлежи на задължителна ОВОС, възложителят уведомява компетентния орган съгласно чл. 10 едновременно с уведомяването по чл. 4 от Наредбата за ОВОС. В тези случаи възложителят може да подаде едно общо уведомление.
(2) Компетентният орган извършва проверка за допустимост на инвестиционното предложение по реда на глава втора, раздел II, като в срока по чл. 5 от Наредбата за ОВОС уведомява възложителя за допустимостта на инвестиционното предложение и потвърждава приложимостта на процедурата по задължителна ОВОС, съответно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ОВОС случаи.
(3) Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони по реда на глава втора, раздел III. В този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 18 - 20.
(4) Когато прецени, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при определяне на обхвата на ОВОС и при постановяване на решението по ОВОС за одобряване/неодобряване на инвестиционното предложение.
(5) При преценка, че има вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган уведомява възложителя с мотивирано писмо. Писмото се публикува на интернет страницата на компетентния орган.
(6) В писмото по ал. 5 компетентният орган:
1. потвърждава, че в ОВОС се включва оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона съгласно чл. 21;
2. определя в рамките на общите изисквания по чл. 9 необходимата компетентност на експертите, които извършват оценката по чл. 21 съгласно конкретния предмет на ОС;
3. определя изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката по чл. 21, включително възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР, предложения за смекчаващи/компенсиращи мерки и др.;
4. предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, включително картен материал.
(7) Едновременно с консултациите по реда на Наредбата за ОВОС възложителят провежда консултации съгласно чл. 23, ал. 3.
(8) При оценяване на качеството на доклада за ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС компетентният орган извършва оценка за качеството на приложението по чл. 34 съгласно чл. 24, ал. 3 - 5.
(9) В общественото обсъждане на доклада за ОВОС по реда на глава пета от Наредбата за ОВОС се включва и приложението по чл. 34.
(10) Когато установи, че при провеждане на обществените обсъждания по ал. 9 е постъпила информация, която се различава от информацията в приложението по чл. 34, компетентният орган може да възложи извършването на допълнителни проучвания и анализи или събирането на допълнителна научна информация относно предмета и целите на защитената зона и/или очакваната степен на увреждане на зоната. В тези случаи компетентният орган може да извърши проверка на място относно събраната информация. За извършването на допълнителни проучвания и за тяхната продължителност компетентният орган информира възложителя.
(11) За вземане на решение по приложението по чл. 34 компетентният орган прилага критериите по чл. 22.
(12) Компетентният орган одобрява инвестиционно предложение с решение по ОВОС по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, когато заключението от оценката по чл. 21 е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 ЗБР, независимо от изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.
(13) В решението по ал. 12, освен реквизитите по образеца съгласно приложение № 4 на Наредбата за ОВОС, се включват и условия за опазване на защитената зона; изисквания и мерки за предотвратяване, намаляване или за възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана и програмата върху предмета на опазване на защитената зона, както и компенсиращи мерки по чл. 34 за случаите по чл. 33 ЗБР.
(14) В случаите по чл. 33 ЗБР МОСВ уведомява Европейската комисия за решението по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и за взетите компенсиращи мерки.

Чл. 40.
(1) Когато инвестиционно предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят уведомява компетентния орган съгласно чл. 10 едновременно с уведомяването по чл. 4 от Наредбата за ОВОС. В тези случаи възложителят може да подаде едно общо уведомление.
(2) Компетентният орган извършва проверка за допустимост на инвестиционното предложение по реда на глава втора, раздел II, като в срока по чл. 5 от Наредбата за ОВОС уведомява възложителя за допустимостта на инвестиционното предложение и потвърждава приложимостта на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, съответно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ОВОС случаи.
(3) Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана и програмата върху защитената зона по реда на глава втора, раздел III. В този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 18, 19 и чл. 20, ал. 2.
(4) Когато прецени, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при издаването на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС и при постановяване на решението по ОВОС за одобряване/неодобряване на инвестиционното предложение.
(5) При преценка, че има вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган издава решение да се извърши ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. За решението се прилага чл. 20, ал. 1 и 3.
(6) В случаите по ал. 5 се прилагат разпоредбите на чл. 33, 34 и чл. 39, ал. 7 - 14.

Допълнителни разпоредби

§ 1. При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението за оценка на съвместимостта, възложителят/новият възложител уведомява компетентния орган за промените в срок 14 дни от настъпването им.

§ 2. В случаите на прекратяване на процедурите по ОС, предвидени в тази наредба, прекратяването се извършва от компетентния орган с решение.

§ 3. По смисъла на наредбата:
1. “Елементи на защитената зона” сa:
а) типове природни местообитания от приложение № 1 на ЗБР - предмет на опазване в защитената зона;
б) видове съгласно приложение № 2 на ЗБР - предмет на опазване в защитената зона, и техните местообитания;
в) други видове от съществено значение за структурата и функциите на екосистемите в защитената зона;
г) територии, изпълняващи функциите на естествен буфер по отношение на типовете природни местообитания, и местообитанията на видовете - предмет на опазване в защитената зона;
д) компонентите на околната среда от съществено значение за местообитанията и видовете - предмет на опазване в защитената зона;
е) характерни елементи на ландшафта, които са от съществено значение за миграцията, географското разпространение на видовете и генетичния обмен между популациите им.
2. “Ключови елементи на защитената зона” са местообитанията и видовете - предмет на опазване в дадената защитена зона, чието наличие, площ/популация, качество или други характеристики са били причина за определяне на конкретната защитена зона като подходяща за включване в националната екологична мрежа, както и други елементи на защитената зона от жизненоважно значение за тези местообитания и видове.
3. “Увреждане” е увреждане на местообитание и/или на вид - предмет на опазване в съответната защитена зона.
4. “Увреждане на местообитание” е всяко събитие, което води до влошаване на състоянието на местообитанието, като:
а) допринася за намаляването на площта на неговото естествено разпространение в защитената зона;
б) води до влошаване на неговата структура и специфични функции, необходими за дългосрочното му съществуване;
в) води до влошаване на състоянието на характерните за него видове.
5. “Увреждане на вид” е всяко събитие, което води до влошаване на състоянието на вида, като:
а) допринася за намаляването на популацията на вида в защитената зона в дългосрочен план;
б) води до намаляване или риск от намаляване на естествения район на разпространение на този вид в защитената зона;
в) допринася за намаляването на площта на местообитанието, което осигурява преживяването на популациите на този вид в защитената зона.
6. “Респондент” е лицето или организацията, които са предоставили информацията, записана в стандартните форми с данни и оценки по чл. 8, ал. 1, т. 4 ЗБР за конкретната защитена зона. Имената и данните за контакти на респондентите са записани в т. 1.6 на стандартните форми с данни и оценки по чл. 8, ал. 1, т. 4 ЗБР.
7. “Алтернативни решения” са алтернативни начини за постигане целите на плана, програмата и проекта или на инвестиционното предложение, при които се предотвратяват неблагоприятните въздействия върху целостта на защитената зона. Алтернативните решения могат да включват различно местоположение, различен мащаб или модел на осъществяване на дейностите от проекта, различен график на изпълнение или използването на алтернативни технологии.
8. “Нулева алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него, в случай че плановете, програмите, проектите или инвестиционните предложения, които се предлагат, не бъдат осъществени.
9. “Смекчаващи мерки” са мерки, насочени към минимализиране или прекратяване на отрицателното въздействие на плана, програмата и проекта или на инвестиционното предложение по време на или след тяхното осъществяване.
10. “Кумулативни въздействия” са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, независимо от кого са осъществявани тези планове, програми и проекти/инвестиционни предложения. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4.
(1) Оценка за съвместимостта се прилага и за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които към момента на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИДЗБР) (ДВ, бр. 52 от 2007 г.) не са одобрени по реда на съответния специален закон или подзаконов нормативен акт, въз основа на който се разработват, или са одобрени, но не са влезли в сила, независимо дали попадат в обхвата на ЗООС и дали за тях е налице завършена или започнала процедура по ОВОС или ЕО съгласно глава шеста от ЗООС.
(2) Оценка за съвместимостта не се прилага, ако по отношение на плана, програмата, проекта и инвестиционното предложение по ал. 1 е приложен § 72 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗБР (ДВ, бр. 88 от 2005 г.).
(3) В случаите по ал. 1, когато е налице завършена процедура по ОВОС или ЕО съгласно глава шеста от ЗООС, ОС се извършва по реда на глава втора от тази наредба.

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 31а ЗБР.

§ 6. Министърът на околната среда и водите дава указания за прилагането на наредбата.
 
Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1

Съдържание на уведомлението по чл. 10, ал. 1

Част А - за планове, програми и проекти
1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.
2. Обща информация за предложените план, програма и проект:
а) основание за изготвяне на плана, програмата и проекта - нормативен или административен акт;
б) период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта;
в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа;
д) основни цели и предмет на плана, програмата и проекта;
е) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата.
3. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата и проекта.
4. Друга информация по преценка на възложителя.
Част Б - за инвестиционни предложения
1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.
2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:
а) местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище;
б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;
в) засегнати елементи на Националната екологична мрежа;
г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство;
д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК.
3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.
 
Приложение № 2
към чл. 10, ал. 2

Приложения към уведомлението по чл. 10, ал. 1:

Част А - за планове, програми и проекти
1. Характеристика на плана, програмата и проекта относно:
а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;
б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията.
2. Задание за изготвяне на плана, програмата и проекта.
3. План-извлечения за ползване на гори.
4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и др. - по преценка на възложителя, приложения.
Част Б - за инвестиционни предложения
1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.
2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение.
3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
И - Трейнинг ООД Обучения по мениджмънт, маркетинг и продажби.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив