ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Този закон урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) изискванията към фуражите, мерките и условията за осигуряване хигиена на фуражите и тяхната безопасност, опаковане, етикетиране, представяне, включително рекламата им;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) условията и реда, както и изискванията към всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба на фуражи;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) правата и задълженията на операторите във фуражния сектор;

4. правилата за извършване на официален контрол, включително и верифициране на съответствието с нормативните изисквания;

5. правомощията на органите за официален контрол;

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) функциите и правомощията на професионалните организации на операторите във фуражния сектор, възложени им с този закон.

7. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) компетентният орган по прилагане на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите;

8. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) прилагането на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите и на приетите въз основа на тях директно приложими актове на Европейския съюз, доколкото това не е уредено в друг нормативен акт, както следва:

а) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002);

б) Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Регламент (ЕО) № 882/2004);

в) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ, L 194/11 от 25 юли 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 669/2009);

г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните; индивидуалните разрешителни за фуражни добавки, издадени на основание на този регламент (Регламент (ЕО) 1831/2003);

д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите (Регламент (ЕО) № 183/2005);

е) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ, L 229/1 от 1 септември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 767/2009);

ж) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ, L 54/1 от 26 февруари 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 152/2009);

з) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (Регламент (ЕО) № 1829/2003);

и) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и изменението на Директива 2001/18/ЕО (Регламент (ЕО) № 1830/2003);

9. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) контрола на качествения състав и пълноценността на фуражите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът се прилага за фуражите и за условията, при които те се произвеждат и преработват, за операторите във фуражния сектор и за контрола на фуражите на всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът не се прилага за първично производство за лични нужди и при приготвяне в домашни условия, обработка или съхраняване на фураж, предназначен за животни, чиято продукция не е предназначена за пускане на пазара.

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Специфичните изисквания за директни доставки на малки количества първично производство на фуражи на местно ниво от производител към местни ферми, които ще се използват в тези ферми, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 1. (1) Този закон урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) изискванията към фуражите, мерките и условията за осигуряване хигиена на фуражите и тяхната безопасност, опаковане, етикетиране, представяне, включително рекламата им;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) условията и реда, както и изискванията към всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба на фуражи;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) правата и задълженията на операторите във фуражния сектор;

4. правилата за извършване на официален контрол, включително и верифициране на съответствието с нормативните изисквания;

5. правомощията на органите за официален контрол;

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) функциите и правомощията на професионалните организации на операторите във фуражния сектор, възложени им с този закон.

7. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) компетентните органи по прилагане на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите;

8. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) прилагането на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите и на приетите въз основа на тях директно приложими актове на Европейския съюз, доколкото това не е уредено в друг нормативен акт, както следва:

а) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002);

б) Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Регламент (ЕО) № 882/2004);

в) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ, L 194/11 от 25 юли 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 669/2009);

г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните; индивидуалните разрешителни за фуражни добавки, издадени на основание на този регламент (Регламент (ЕО) 1831/2003);

д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите (Регламент (ЕО) № 183/2005);

е) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ, L 229/1 от 1 септември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 767/2009);

ж) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ, L 54/1 от 26 февруари 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 152/2009);

з) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (Регламент (ЕО) № 1829/2003);

и) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и изменението на Директива 2001/18/ЕО (Регламент (ЕО) № 1830/2003);

9. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) контрола на качествения състав и пълноценността на фуражите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът се прилага за фуражите и за условията, при които те се произвеждат и преработват, за операторите във фуражния сектор и за контрола на фуражите на всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът не се прилага за първично производство за лични нужди и при приготвяне в домашни условия, обработка или съхраняване на фураж, предназначен за животни, чиято продукция не е предназначена за пускане на пазара.

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Специфичните изисквания за директни доставки на малки количества първично производство на фуражи на местно ниво от производител към местни ферми, които ще се използват в тези ферми, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 1. (1) Този закон урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) изискванията към фуражите, мерките и условията за осигуряване хигиена на фуражите и тяхната безопасност, опаковане, етикетиране, представяне, включително рекламата им;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) условията и реда, както и изискванията към всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба на фуражи;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) правата и задълженията на операторите във фуражния сектор;

4. правилата за извършване на официален контрол, включително и верифициране на съответствието с нормативните изисквания;

5. правомощията на органите за официален контрол;

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) функциите и правомощията на професионалните организации на операторите във фуражния сектор, възложени им с този закон.

7. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) компетентните органи по прилагане на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите;

8. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) прилагането на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите и на приетите въз основа на тях директно приложими актове на Европейския съюз, доколкото това не е уредено в друг нормативен акт, както следва:

а) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002);

б) Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Регламент (ЕО) № 882/2004);

в) Регламент (ЕО) 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните; индивидуалните разрешителни за фуражни добавки, издадени на основание на този регламент (Регламент (ЕО) 1831/2003);

г) Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите (Регламент (ЕО) № 183/2005);

д) Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (Регламент (ЕО) № 1829/2003);

е) Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и изменението на Директива 2001/18/ЕО (Регламент (ЕО) № 1830/2003);

9. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) контрола на качествения състав и пълноценността на фуражите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът се прилага за фуражите и за условията, при които те се произвеждат и преработват, за операторите във фуражния сектор и за контрола на фуражите на всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът не се прилага за първично производство за лични нужди и при приготвяне в домашни условия, обработка или съхраняване на фураж, предназначен за животни, чиято продукция не е предназначена за пускане на пазара.

Чл. 1. (1) Този закон урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) изискванията към фуражите, мерките и условията за осигуряване хигиена на фуражите и тяхната безопасност, опаковане, етикетиране, представяне, включително рекламата им;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) условията и реда, както и изискванията към всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба на фуражи;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) правата и задълженията на операторите във фуражния сектор;

4. правилата за извършване на официален контрол, включително и верифициране на съответствието с нормативните изисквания;

5. правомощията на органите за официален контрол;

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) функциите и правомощията на професионалните организации на операторите във фуражния сектор, възложени им с този закон.

7. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) компетентните органи по прилагане на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите;

8. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) прилагането на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите и на приетите въз основа на тях директно приложими актове на Европейския съюз, доколкото това не е уредено в друг нормативен акт, както следва:

а) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002);

б) Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Регламент (ЕО) № 882/2004);

в) Регламент (ЕО) 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните; индивидуалните разрешителни за фуражни добавки, издадени на основание на този регламент (Регламент (ЕО) 1831/2003);

г) Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите (Регламент (ЕО) № 183/2005);

д) Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (Регламент (ЕО) № 1829/2003);

е) Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и изменението на Директива 2001/18/ЕО (Регламент (ЕО) № 1830/2003).

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът се прилага за фуражите и за условията, при които те се произвеждат и преработват, за операторите във фуражния сектор и за контрола на фуражите на всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът не се прилага за първично производство за лични нужди и при приготвяне в домашни условия, обработка или съхраняване на фураж, предназначен за животни, чиято продукция не е предназначена за пускане на пазара.

Чл. 1. (1) Този закон урежда:

1. изискванията към фуражите, мерките и условията за осигуряване хигиена на фуражите и тяхната безопасност, опаковане, етикетиране, представяне, включително рекламиране;

2. условията и реда, както и изискванията към всички етапи на производство, дистрибуция, преработка, разпространение, включително употреба на фуражи;

3. правата и задълженията на лицата, които произвеждат или търгуват с фуражи;

4. правилата за извършване на официален контрол, включително и верифициране на съответствието с нормативните изисквания;

5. правомощията на органите за официален контрол;

6. функциите и правомощията на професионалните организации на производителите и търговците на фуражи, възложени им с този закон.

(2) Законът не се прилага за първично производство за лични нужди и при приготвяне в домашни условия, обработка или съхраняване на фураж, предназначен за животни, чиято продукция не е предназначена за пускане на пазара.

Чл. 2. Законът има за цел да:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) гарантира спазването на нормативните изисквания на всеки етап на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение и употреба на фуражи с оглед защита на здравето на животните и хората и околната среда;

2. осигури прилагането на законодателството на Европейската общност в областта на фуражите и тяхната безопасност на национално ниво.

Чл. 2. Законът има за цел да:

1. гарантира спазването на нормативните изисквания при производство и търговия с фуражи с оглед защита на здравето на животните и хората и околната среда;

2. осигури прилагането на законодателството на Европейската общност в областта на фуражите и тяхната безопасност на национално ниво.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът се прилага за фуражи по смисъла на чл. 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Чл. 3. Разрешава се употребата само на фуражи, които отговарят на изискванията на този закон, на Закона за ветеринарномедицинската дейност, на Закона за генетично модифицирани организми и на нормативните актове по прилагането им.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните провежда държавната политика в областта на фуражите.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието провежда държавната политика за безопасност на фуражите при тяхното производство, преработка, дистрибуция, разпространение и употреба.

Чл. 4. Министърът на земеделието и горите провежда държавната политика за безопасност на фуражите при тяхното производство, преработка, дистрибуция, разпространение и употреба.

Глава втора.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФУРАЖИТЕ

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) На пазара се пускат само фуражи, които отговарят на приложимите към тях изисквания на общностното право и националното законодателство.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Забранява се пускането на пазара или употребата при храненето на животните на фуражи, определени в чл. 6 от Регламент (ЕО) № 767/2009.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) На пазара се пускат само фуражи, които отговарят на приложимите към тях изисквания на общностното право и националното законодателство.

(2) Специфичните изисквания към фуражи, за които няма директно приложимо общностно право, се определят с наредби на министъра на земеделието и храните.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Забранява се пускането на пазара и храненето на животни с фуражи, които не съответстват на изискванията за безопасност, определени в чл. 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и чл. 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Забранява се пускането на пазара и храненето на продуктивни животни с фуражи, които не съответстват на изискванията за безопасност, определени в чл. 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Чл. 5. (1) Забранява се пускането на пазара и употребата на фуражи за изхранване на продуктивни животни, които:

1. оказват неблагоприятно влияние върху здравето на животните или хората;

2. влияят неблагоприятно върху продуктите, получени от продуктивните животни, а храната, получена от продуктивните животни, е негодна за човешка консумация;

3. влияят неблагоприятно върху околната среда;

4. не са безопасни и не отговарят на изискванията за хигиена на фуражите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изискванията за хигиена на фуражите се уреждат с наредба на министъра на земеделието и продоволствието.

(3) Използването на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми, се извършва при условията и по реда на Закона за генетично модифицирани организми.

(4) Когато фураж, за който е установено, че не отговаря на изискванията за безопасност по ал. 1, е част от партида, пратка или доставка фуражи от един вид с еднакви характеристики, се смята, че цялата партида, пратка или доставка не отговаря на изискванията за безопасност, освен ако след извършване на проверка и/или лабораторни изследвания се установи, че останалата част от партидата, пратката или доставката е безопасна.

Чл. 5. (1) Забранява се пускането на пазара и употребата на фуражи за изхранване на продуктивни животни, които:

1. оказват неблагоприятно влияние върху здравето на животните или хората;

2. влияят неблагоприятно върху продуктите, получени от продуктивните животни, а храната, получена от продуктивните животни, е негодна за човешка консумация;

3. влияят неблагоприятно върху околната среда;

4. не са безопасни и не отговарят на изискванията за хигиена на фуражите.

(2) Изискванията за хигиена на фуражите се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.

(3) Използването на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми, се извършва при условията и по реда на Закона за генетично модифицирани организми.

(4) Когато фураж, за който е установено, че не отговаря на изискванията за безопасност по ал. 1, е част от партида, пратка или доставка фуражи от един вид с еднакви характеристики, се смята, че цялата партида, пратка или доставка не отговаря на изискванията за безопасност, освен ако след извършване на проверка и/или лабораторни изследвания се установи, че останалата част от партидата, пратката или доставката е безопасна.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Фуражите се пускат на пазара на територията на Република България опаковани или в насипно състояние с етикети или придружаващ ги документ на български език.

(2) Фуражните добавки и премиксите на основата на фуражни добавки се пускат на пазара само опаковани и етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Фуражните суровини и комбинираните фуражи се пускат на пазара в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 767/2009.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Фуражите със специално предназначение се пускат на пазара само в затворени опаковки, етикетирани с обозначения съгласно наредбата по чл. 11, ал. 3, определяща изискванията за фуражите със специално предназначение.

(7) Фуражите се пускат на пазара в съответствие с посочения на етикета срок на годност.

(8) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Фуражите се пускат на пазара на територията на Република България опаковани или в насипно състояние с етикети или придружаващ ги документ на български език.

(2) Фуражните добавки и премиксите на основата на фуражни добавки се пускат на пазара само опаковани и етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) Комбинираните фуражи се пускат на пазара в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 11, ал. 3 за търговия с комбинирани фуражи.

(4) Комбинираните фуражи, съдържащи фуражни добавки и премикси на основата на фуражни добавки, се пускат на пазара в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 11, ал. 1.

(5) Фуражните суровини и продуктите, произведени по специална технология, се пускат на пазара в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 11, ал. 3 за обращение на фуражните суровини.

(6) Фуражите със специално предназначение се пускат на пазара само в затворени опаковки, етикетирани с обозначения съгласно наредбите по чл. 11, ал. 3, определящи изискванията за фуражите със специално предназначение.

(7) Фуражите се пускат на пазара в съответствие с посочения на етикета срок на годност.

(8) Фуражите се пускат на пазара в насипно състояние при спазване на изискванията и условията, определени в наредбите по чл. 11.

Чл. 6. (1) Фуражите се пускат на пазара опаковани или в насипно състояние.

(2) Опакованите фуражи се етикетират с ясно видими, четливи и неизтриваеми надписи на български език.

(3) Етикетът по ал. 2 съдържа данни за:

1. наименованието;

2. компонентния и аналитичния състав;

3. датата на производство и срока на годност;

4. името, адреса на управление и седалището на производителя;

5. нето теглото или обема на фуражите;

6. указание за употребата на фуражите.

(4) Освен данните по ал. 3 етикетът съдържа и специфични обозначения за фуражите.

(5) Фуражите се пускат на пазара в съответствие с посочения върху етикета срок на годност.

(6) За насипни фуражи данните по ал. 3 и 4 се вписват в придружаващ партидата документ.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Условията и редът за етикетиране на фуражите се уреждат с наредби на министъра на земеделието и продоволствието.

Чл. 6. (1) Фуражите се пускат на пазара опаковани или в насипно състояние.

(2) Опакованите фуражи се етикетират с ясно видими, четливи и неизтриваеми надписи на български език.

(3) Етикетът по ал. 2 съдържа данни за:

1. наименованието;

2. компонентния и аналитичния състав;

3. датата на производство и срока на годност;

4. името, адреса на управление и седалището на производителя;

5. нето теглото или обема на фуражите;

6. указание за употребата на фуражите.

(4) Освен данните по ал. 3 етикетът съдържа и специфични обозначения за фуражите.

(5) Фуражите се пускат на пазара в съответствие с посочения върху етикета срок на годност.

(6) За насипни фуражи данните по ал. 3 и 4 се вписват в придружаващ партидата документ.

(7) Условията и редът за етикетиране на фуражите се уреждат с наредби на министъра на земеделието и горите.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) При етикетирането, представянето и рекламата на фуражи се спазват изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и глава ІV на Регламент (ЕО) № 767/2009.

(2) Забранява се пускането на пазара на фуражи, които не съответстват на означените на етикета компонентен и/или аналитичен състав.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При етикетирането, представянето и рекламата на фуражи се спазват изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

(2) Забранява се пускането на пазара на фуражи, които не съответстват на означените на етикета компонентен и/или аналитичен състав.

Чл. 7. (1) Забранява се въвеждането в заблуждение на купувачите при етикетиране, реклама и представяне на фуражи чрез тяхната форма, външен вид или опаковка, начина на тяхната подредба и обстановката, в която се излагат, както и чрез предоставяната за тях информация.

(2) Забранява се пускането на пазара на фуражи, които не съответстват на означените на етикета компонентен и/или аналитичен състав.

Чл. 8. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Разрешава се пускането на пазара, преработката и употребата на фуражни добавки, които:

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) са разрешени за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 1831/2003;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) се употребяват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003 и съгласно условията, определени в индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) са етикетирани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) са включени в Регистъра на Европейската общност на разрешените фуражни добавки съгласно чл. 17 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.. изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните поддържат информация за съдържанието на регистъра по ал. 1, т. 6 на своите интернет страници.

(3) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(4) Забранява се пускането на пазара и използването като фуражни добавки на антибиотици, различни от кокцидиостатиците и хистомоностатиците.

(5) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Вещества, които не са получили разрешение по реда на Регламент (ЕО) № 1831/2003, с изключение на антибиотици, могат да бъдат използвани за експерименти с научна цел, при условие че експериментите се провеждат в съответствие с чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) При влагане на фуражни добавки във фуражни суровини, които са предназначени за последващо производство на пълноценни фуражи или за производство на допълващи фуражи, се спазват изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 767/2009.

Чл. 8. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Разрешава се пускането на пазара, преработката и употребата на фуражни добавки, които:

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) са разрешени за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 1831/2003;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) се употребяват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003 и съгласно условията, определени в индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) са етикетирани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) са включени в Регистъра на Европейската общност на разрешените фуражни добавки съгласно чл. 17 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.. изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Министерството на земеделието и храните и Националната ветеринарномедицинска служба поддържат информация за съдържанието на регистъра по ал. 1, т. 6 на своите интернет страници.

(3) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(4) Забранява се пускането на пазара и използването като фуражни добавки на антибиотици, различни от кокцидиостатиците и хистомоностатиците.

(5) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Вещества, които не са получили разрешение по реда на Регламент (ЕО) № 1831/2003, с изключение на антибиотици, могат да бъдат използвани за експерименти с научна цел, при условие че експериментите се провеждат в съответствие с чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) При влагане на фуражни добавки във фуражни суровини, които са предназначени за последващо производство на пълноценни фуражи или за производство на допълващи фуражи, се спазват изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 767/2009.

Чл. 8. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Разрешава се пускането на пазара, преработката и употребата на фуражни добавки, които:

1. са включени по реда на Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета в Регистъра на Европейската общност за разрешените за употреба фуражни добавки;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) се употребяват в съответствие с условията, определени в Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) са етикетирани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Министерството на земеделието и храните и Националната ветеринарномедицинска служба поддържат информация за съдържанието на регистъра по ал. 1, т. 1 на своите интернет страници.

(3) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(4) Забранява се пускането на пазара и използването като фуражни добавки на антибиотици, различни от кокцидиостатиците и хистомоностатиците.

(5) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Вещества, които не са получили разрешение по реда на Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета, с изключение на антибиотици, могат да бъдат използвани за експерименти с научна цел, при условие че експериментите се провеждат в съответствие с чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

Чл. 8. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Разрешава се пускането на пазара, преработката и употребата на фуражни добавки, които:

1. са включени по реда на Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета в Регистъра на Европейската общност за разрешените за употреба фуражни добавки;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) се употребяват в съответствие с условията, определени в Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) са етикетирани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Министерството на земеделието и храните и Националната служба по зърното и фуражите поддържат информация за съдържанието на регистъра по ал. 1, т. 1 на своите интернет страници.

(3) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(4) Забранява се пускането на пазара и използването като фуражни добавки на антибиотици, различни от кокцидиостатиците и хистомоностатиците.

(5) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Вещества, които не са получили разрешение по реда на Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета, с изключение на антибиотици, могат да бъдат използвани за експерименти с научна цел, при условие че експериментите се провеждат в съответствие с чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

Чл. 8. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Разрешава се пускането на пазара, преработката и употребата на фуражни добавки, които:

1. са включени по реда на Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета в Регистъра на Европейската общност за разрешените за употреба фуражни добавки;

2. се употребяват в съответствие с условията, определени в Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета и в наредбата по чл. 11, ал. 1;

3. са етикетирани в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 11, ал. 1;

4. отговарят на следните условия:

а) оказват благоприятно въздействие върху здравето на животните, хората или върху околната среда;

б) представени са по начин, който не въвежда потребителя в заблуждение;

в) не вредят на потребителите чрез изменение на специфичните характеристики на животинските продукти;

5. имат поне една от следните характеристики:

а) оказват благоприятно влияние върху:

аа) характеристиките на фуража;

бб) характеристиките на продуктите от животински произход;

вв) оцветяването на декоративните риби и птици;

гг) последиците за околната среда от производството на животинска продукция;

дд) производството на животинска продукция, продуктивността или здравословното състояние на животните посредством влиянието си върху гастро-чревната флора или смилаемостта на фуражите;

б) удовлетворяват хранителните потребности на животните;

в) притежават кокцидиостатичен или хистомоностатичен ефект.

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Регистърът на разрешените за употреба фуражни добавки се води в съответствие с изискванията и по реда, определен в Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета.

(3) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Регистърът по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и продоволствието и на Националната служба по зърното и фуражите.

(4) Забранява се пускането на пазара и използването като фуражни добавки на антибиотици, различни от кокцидиостатиците и хистомоностатиците.

(5) (В сила от 01.01.2007 г.) Вещества, които не са получили разрешение по реда на Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета, с изключение на антибиотици, могат да бъдат използвани за експерименти с научна цел, при условие че експериментите се провеждат в съответствие с принципите и условията, определени в наредбата по чл. 11, ал. 1.

Чл. 8. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Разрешава се пускането на пазара, преработката и употребата на фуражни добавки, които:

1. са включени по реда на Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета в Регистъра на Европейската общност за разрешените за употреба фуражни добавки;

2. се употребяват в съответствие с условията, определени в Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета и в наредбата по чл. 11, ал. 1;

3. са етикетирани в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 11, ал. 1;

4. отговарят на следните условия:

а) оказват благоприятно въздействие върху здравето на животните, хората или върху околната среда;

б) представени са по начин, който не въвежда потребителя в заблуждение;

в) не вредят на потребителите чрез изменение на специфичните характеристики на животинските продукти;

5. имат поне една от следните характеристики:

а) оказват благоприятно влияние върху:

аа) характеристиките на фуража;

бб) характеристиките на продуктите от животински произход;

вв) оцветяването на декоративните риби и птици;

гг) последиците за околната среда от производството на животинска продукция;

дд) производството на животинска продукция, продуктивността или здравословното състояние на животните посредством влиянието си върху гастро-чревната флора или смилаемостта на фуражите;

б) удовлетворяват хранителните потребности на животните;

в) притежават кокцидиостатичен или хистомоностатичен ефект.

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Регистърът на разрешените за употреба фуражни добавки се води в съответствие с изискванията и по реда, определен в Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета.

(3) (В сила от 01.01.2007 г.) Регистърът по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и горите и на Националната служба по зърното и фуражите.

(4) Забранява се пускането на пазара и използването като фуражни добавки на антибиотици, различни от кокцидиостатиците и хистомоностатиците.

(5) (В сила от 01.01.2007 г.) Вещества, които не са получили разрешение по реда на Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета, с изключение на антибиотици, могат да бъдат използвани за експерименти с научна цел, при условие че експериментите се провеждат в съответствие с принципите и условията, определени в наредбата по чл. 11, ал. 1.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В зависимост от функциите и свойствата си фуражните добавки се разпределят в една или повече от категориите и функционалните групи, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

Чл. 9. (1) В зависимост от функциите и свойствата си фуражните добавки се разпределят в категории, както следва:

1. технологични добавки;

2. сетивни (сензорни) добавки;

3. хранителни добавки;

4. зоотехнически добавки;

5. кокцидиостатици и хистомоностатици.

(2) Фуражните добавки по ал. 1 се разпределят в една или повече функционални групи в зависимост от тяхната основна функция или функции при спазване изискванията на наредбата по чл. 11, ал. 1.

Чл. 10. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Първо пускане на пазара на добавки от категориите зоотехнически добавки, кокцидиостатици и хистомоностатици и добавките, които са предмет на правото на Общността, свързано с търговията на продукти, състоящи се от, съдържащи или произведени от генетично модифицирани организми (ГМО), се извършва съгласно изискванията на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

Чл. 10. (В сила от 01.01.2007 г.) Фуражни добавки от категориите зоотехнически добавки, кокцидиостатици и хистомоностатици и добавките, попадащи под разпоредбите за продажба на продукти, съставени, съдържащи или произведени от генетично модифицирани организми, могат да бъдат пускани за първи път на пазара само от лицето - притежател на разрешението по чл. 8, ал. 1, или от упълномощено от него лице.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите и условията и редът за употреба на фуражите със специално предназначение се определят с наредби на министъра на земеделието и храните.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба изискванията за етикетиране на комбинирани фуражи, съдържащи фуражни добавки и премикси на основата на фуражни добавки.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Условията и редът за обращение на фуражните суровини, за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите, търговията с комбинирани фуражи, фуражите със специално предназначение и за вземането на проби и методи за анализ при контрол на фуражите се определят с наредби на министъра на земеделието и храните.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието определя с наредба:

1. функционалните групи към категориите фуражни добавки, които могат да се използват при производството на фуражи, и допустимите максимални концентрации за някои от тях в комбинираните фуражи;

2. условията за употреба на разрешените фуражни добавки;

3. специфичните критерии и изисквания за чистота на фуражните добавки;

4. специфичните условия и изисквания за получаване на разрешение за употреба на фуражни добавки, както и за разширяване обсега на употреба на вече разрешена добавка;

5. информацията, свързана с фуражните добавки, която се отбелязва върху опаковката им, в съпровождащата ги документация и върху етикета на фуражите, в които те са вложени;

6. процедурите за вземане на проби и методите на анализ за качествено и количествено доказване на фуражните добавки.

(2) Използването, влагането и употребата на фуражни добавки се допускат, когато:

1. е доказана необходимостта от използването им за постигане на определен технологичен ефект;

2. не са опасни за здравето на животните и хората в количествата, в които се използват;

3. използването им не води до заблуда на потребителя по отношение на вида и характеристиките на фуражите.

(3) Фуражните добавки се пускат на пазара само предварително опаковани.

Чл. 11. (1) Министърът на земеделието и горите определя с наредба:

1. функционалните групи към категориите фуражни добавки, които могат да се използват при производството на фуражи, и допустимите максимални концентрации за някои от тях в комбинираните фуражи;

2. условията за употреба на разрешените фуражни добавки;

3. специфичните критерии и изисквания за чистота на фуражните добавки;

4. специфичните условия и изисквания за получаване на разрешение за употреба на фуражни добавки, както и за разширяване обсега на употреба на вече разрешена добавка;

5. информацията, свързана с фуражните добавки, която се отбелязва върху опаковката им, в съпровождащата ги документация и върху етикета на фуражите, в които те са вложени;

6. процедурите за вземане на проби и методите на анализ за качествено и количествено доказване на фуражните добавки.

(2) Използването, влагането и употребата на фуражни добавки се допускат, когато:

1. е доказана необходимостта от използването им за постигане на определен технологичен ефект;

2. не са опасни за здравето на животните и хората в количествата, в които се използват;

3. използването им не води до заблуда на потребителя по отношение на вида и характеристиките на фуражите.

(3) Фуражните добавки се пускат на пазара само предварително опаковани.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Смесването на фуражни добавки с цел продажба на краен потребител се разрешава в съответствие с изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

Чл. 12. (1) Смесването на фуражни добавки с цел продажба на краен потребител се разрешава, когато са спазени условията за употреба, определени в индивидуалните разрешения за всяка от добавките.

(2) Не се изисква разрешение по ал. 1 за премикси, получени на основата на разрешени за употреба фуражни добавки.

(3) Премиксите по ал. 2 трябва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 11, ал. 1.

Чл. 13. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Разрешение, отказ, изменение, подновяване, продължаване, спиране или отмяна на използването на фуражната добавка се извършва по реда, определен в Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)

Чл. 13. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Разрешение за употреба на фуражна добавка или за разширяване обсега на употреба на фуражна добавка се получава по реда, определен в Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета.

(2) Разрешението по ал. 1 се предоставя, отказва, подновява, изменя, прекратява и анулира в съответствие с процедурите и на основанията, определени в Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета.

Чл. 14. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 14. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Лицата, които искат да получат разрешение по чл. 13, ал. 1, подават заявление до Европейската комисия.

(2) Едновременно с подаването на заявлението по ал. 1 кандидатът изпраща в Европейския орган по безопасност на храните следните документи и допълнителна информация:

1. наименование и адрес на заявителя;

2. идентификация на фуражната добавка, предложение за класифицирането й към категориите и функционалните групи, определени в закона и в наредбата по чл. 11, ал. 1, както и спецификация на добавката, включително критерий за чистота, ако той е приложим;

3. описание на метода на производство, преработка и предназначението за употреба на фуражната добавка, на метода за анализ на добавката във фуражите съгласно предназначението й за употреба и, където е приложимо, описание на метода за анализ, за определяне нивото на остатъчни вещества от фуражната добавка или нейни метаболити в храната;

4. копия от проведените изследвания и всякаква друга налична информация, удостоверяващи, че фуражната добавка съответства на изискванията на чл. 8 и на наредбата по чл. 11, ал. 1;

5. предложение за условията за пускане на пазара на фуражната добавка, включително изискванията за етикетиране; където е приложимо - специфичните условия за употреба и манипулиране, включително по отношение на известните несъвместимости; нивата на употреба в допълващите фуражи, както и видовете и категориите селскостопански животни, за които фуражната добавка е предназначена;

6. писмена декларация, че три проби от фуражната добавка са били изпратени от заявителя на Референтната лаборатория на Европейската общност при спазване на изискванията, определени в Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета;

7. предложение за последващ пускането на пазара мониторинг - за добавки, които съгласно предложението по т. 2 не принадлежат към категориите технологични или сетивни (сензорни) добавки, както и за добавки, попадащи под разпоредбите за продажба на продукти, съставени, съдържащи или произведени от генетично модифицирани организми;

8. резюме, съдържащо информацията, представена по т. 1 - 7;

9. за добавки, попадащи под разпоредбите за продажба на продукти, съставени, съдържащи или произведени от генетично модифицирани организми - подробна информация за предоставени разрешения в съответствие с приложимото законодателство.

(3) Заявлението и документите, приложени към него, се подават на английски език на хартиен и електронен носител.

(4) Заявителят може да се позове на информация или резултати от предишни заявления на други заявители или да предостави допълнителна информация, която смята за подходяща, при условие че информацията и резултатите не са поверителни или другите заявители са дали своето писмено съгласие.

(5) В заявлението по ал. 1 изрично се посочват документите и/или информацията, които заявителят иска да бъдат поверителни, като за целта ги прилага отделно.

(6) Европейският орган по безопасност на храните публикува по реда, определен в Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета, ръководства за изготвяне и представяне на заявления по ал. 1.

(7) Европейският орган по безопасност на храните дава становище по полученото заявление в срока и по реда, определени в Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета.

(8) Становището по ал. 7 се предоставя на Европейската комисия, на Националната служба по зърното и фуражите и на заявителя. Становището включва доклад от проведената оценка на фуражната добавка и мотивирано заключение.

(9) Срокът на валидност на разрешение, издадено по реда на Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета, е 10 години и се подновява по реда, определен в регламента.

(10) Фуражните добавки, получили разрешение, се включват в Регистъра на разрешените за употреба добавки, като в него се посочва и датата на получаване на разрешението.

(11) Лицата, които използват или пускат на пазара фуражни добавки или фуражи, съдържащи добавки, получили разрешение по реда на Регламент 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета, спазват определените в регламента изисквания за наблюдение относно условията или ограниченията за пускане на пазара, употреба или манипулиране с добавките или фуражите.

Глава трета.

ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФУРАЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) При производство, включително първично, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение на фуражи и хранене на животни се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за дейностите, посочени в чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) При производство, включително първично, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение на фуражи и хранене на продуктивни животни се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за дейностите, посочени в чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните събира и обобщава ежемесечна информация от обектите за производство за произведените количества комбинирани фуражи по видове и категории животни, за които са предназначени.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) (1) Националната служба по зърното и фуражите събира и обобщава ежемесечна информация от обектите за производство за произведените количества комбинирани фуражи по видове и категории животни, за които са предназначени.

(2) При поискване от другите компетентни органи по този закон Националната служба по зърното и фуражите им предоставя информация по ал. 1.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само от лица, вписани в регистъра на земеделските производители по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, одобрени от Българската агенция по безопасност на храните.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, регистрирани от Националната ветеринарномедицинска служба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само от лица, вписани в регистъра на земеделските производители по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, одобрени от Националната ветеринарномедицинска служба.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, регистрирани от Националната служба по зърното и фуражите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само от лица, вписани в регистъра на земеделските производители по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

(3) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, одобрени от Националната служба по зърното и фуражите.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, регистрирани от Националната служба по зърното и фуражите.

(2) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1, букви "а" и "б" от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само от лица, вписани в регистъра на земеделските производители по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

(3) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, одобрени от Националната служба по зърното и фуражите.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) При хранене на животни, отглеждани за производство на храни, се спазват изискванията на Приложение III на Регламент (ЕО) № 183/2005.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При хранене на продуктивни животни, чиято продукция е предназначена за производство на храни, се спазват изискванията на Приложение III на Регламент (ЕО) № 183/2005.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За регистрация по чл. 15, ал. 1 операторите във фуражния сектор подават заявление по образец до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните и съдържа:

1. наименование, седалище и адрес на управление на фирмата;

2. код по БУЛСТАТ;

3. местонахождение на обекта;

4. декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При промени в заявените обстоятелства лицата по ал. 1 уведомяват писмено областната дирекция по безопасност на храните незабавно, но не по-късно от 72 часа от настъпване на промените.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В 15-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на обекта в списъка по чл. 17 и удостоверение за вписването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005 регистрацията се преустановява временно със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005 или по искане на съответния оператор регистрацията се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните.

(6) В случаите по чл. 15, букви "б" и "в" от Регламент (ЕО) № 183/2005 заповедта по ал. 5 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В случаите по ал. 2 областната дирекция по безопасност на храните извършва съответните промени в списъка по чл. 17 в 7-дневен срок от получаване на уведомлението за промяна.

(8) В срока по ал. 7 издаденото удостоверение за вписване се обезсилва и се издава ново.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При непроизнасяне в срока по ал. 7 е налице мълчаливо съгласие и се прилагат съответно чл. 28 и 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Заявителят има право да извършва дейност в обекта, при условие че е уведомил писмено за това областната дирекция по безопасност на храните и в 7-дневен срок от получаване на уведомлението тя не се е произнесла с изричен отказ.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В случаите на мълчаливо съгласие директорът на областната дирекция по безопасност на храните е длъжен да извърши вписването в списъка по чл. 17 в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление по ал. 9, изречение второ.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) За регистрация по чл. 15, ал. 1 операторите във фуражния сектор подават заявление по образец до директора на регионалната ветеринарномедицинска служба. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Националната ветеринарномедицинска служба и съдържа:

1. наименование, седалище и адрес на управление на фирмата;

2. код по БУЛСТАТ;

3. местонахождение на обекта;

4. декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) При промени в заявените обстоятелства лицата по ал. 1 уведомяват писмено регионалната ветеринарномедицинска служба незабавно, но не по-късно от 72 часа от настъпване на промените.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В 15-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба издава заповед за вписване на обекта в списъка по чл. 17 и удостоверение за вписването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005 регистрацията се преустановява временно със заповед на директора на регионалната ветеринарномедицинска служба.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005 или по искане на съответния оператор регистрацията се заличава със заповед на директора на регионалната ветеринарномедицинска служба.

(6) В случаите по чл. 15, букви "б" и "в" от Регламент (ЕО) № 183/2005 заповедта по ал. 5 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В случаите по ал. 2 регионалната ветеринарномедицинска служба извършва съответните промени в списъка по чл. 17 в 7-дневен срок от получаване на уведомлението за промяна.

(8) В срока по ал. 7 издаденото удостоверение за вписване се обезсилва и се издава ново.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) При непроизнасяне в срока по ал. 7 е налице мълчаливо съгласие и се прилагат съответно чл. 28 и 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Заявителят има право да извършва дейност в обекта, при условие че е уведомил писмено за това регионалната ветеринарномедицинска служба и в 7-дневен срок от получаване на уведомлението тя не се е произнесла с изричен отказ.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В случаите на мълчаливо съгласие директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба е длъжен да извърши вписването в списъка по чл. 17 в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление по ал. 9, изречение второ.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) За регистрация по чл. 15, ал. 1 операторите във фуражния сектор подават заявление по образец до изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Националната служба по зърното и фуражите и съдържа:

1. наименование, седалище и адрес на управление на фирмата;

2. код по БУЛСТАТ;

3. местонахождение на обекта;

4. декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) При промени в заявените обстоятелства лицата по ал. 1 уведомяват писмено Националната служба по зърното и фуражите незабавно, но не по-късно от 24 часа от настъпване на промените.

(3) В 15-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите издава заповед за вписване на обекта в списъка по чл. 17 и удостоверение за вписването.

(4) В случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005 регистрацията се преустановява временно със заповед на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите.

(5) В случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005 или по искане на съответния оператор регистрацията се заличава със заповед на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите.

(6) В случаите по чл. 15, букви "б" и "в" от Регламент (ЕО) № 183/2005 заповедта по ал. 5 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) В случаите по ал. 2 Националната служба по зърното и фуражите извършва съответните промени в списъка по чл. 17 в 7-дневен срок от получаване на уведомлението за промяна.

(8) В срока по ал. 7 издаденото удостоверение за вписване се обезсилва и се издава ново.

(9) При непроизнасяне в срока по ал. 7 е налице мълчаливо съгласие и се прилагат съответно чл. 28 и 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Заявителят има право да извършва дейност в обекта, при условие че е уведомил писмено за това Националната служба по зърното и фуражите и в 7-дневен срок от получаване на уведомлението тя не се е произнесла с изричен отказ.

(10) В случаите на мълчаливо съгласие Националната служба по зърното и фуражите е длъжна да извърши вписването в списъка по чл. 17 в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление по ал. 9, изречение второ.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Областната дирекция по безопасност на храните води публичен списък на обектите по чл. 15, ал. 1 и 2, който съдържа:

1. регистрационен номер;

2. наименование и адрес на обекта;

3. декларирана дейност;

4. забележки по вписаните обстоятелства.

(2) В списъка по ал. 1 се отбелязва информация относно настъпилите промени - допълване с нови дейности, временно преустановяване на регистрацията и заличаване на регистрацията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национални списъци на обектите по чл. 15, ал. 1 и 2, които съдържат данните от списъците на областните дирекции по безопасност на храните. Националните списъци се публикуват на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За регистрацията по чл. 16, ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 51а, ал. 1.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Националната ветеринарномедицинска служба води публичен списък на обектите по чл. 15, ал. 1 и 2, който съдържа:

1. регистрационен номер;

2. наименование и адрес на обекта;

3. декларирана дейност;

4. забележки по вписаните обстоятелства.

(2) В списъка по ал. 1 се отбелязва информация относно настъпилите промени - допълване с нови дейности, временно преустановяване на регистрацията и заличаване на регистрацията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Списъкът на регистрираните обекти по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Националната ветеринарномедицинска служба.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) За регистрацията по чл. 16, ал. 1 Националната ветеринарномедицинска служба събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Националната служба по зърното и фуражите води публичен списък на обектите по чл. 15, ал. 1 и 2, който съдържа:

1. регистрационен номер;

2. наименование и адрес на обекта;

3. декларирана дейност;

4. забележки по вписаните обстоятелства.

(2) В списъка по ал. 1 се отбелязва информация относно настъпилите промени - допълване с нови дейности, временно преустановяване на регистрацията и заличаване на регистрацията.

(3) Списъкът на регистрираните обекти по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Националната служба по зърното и фуражите.

(4) За регистрацията по чл. 16, ал. 1 Националната служба по зърното и фуражите събира такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Националната служба по зърното и фуражите води публичен списък на обектите по чл. 15, ал. 1, който съдържа:

1. регистрационен номер;

2. наименование и адрес на обекта;

3. декларирана дейност;

4. забележки по вписаните обстоятелства.

(2) В списъка по ал. 1 се отбелязва информация относно настъпилите промени - допълване с нови дейности, временно преустановяване на регистрацията и заличаване на регистрацията.

(3) Списъкът на регистрираните обекти по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Националната служба по зърното и фуражите.

(4) За регистрацията по чл. 16, ал. 1 Националната служба по зърното и фуражите събира такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 15, ал. 3 операторите във фуражния сектор подават заявление по образец до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните, което съдържа:

1. наименование, седалище и адрес на управление на фирмата;

2. код по БУЛСТАТ;

3. местонахождение на обекта;

4. декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Областната дирекция по безопасност на храните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Операторите във фуражния сектор по ал. 1 уведомяват съответната областна дирекция по безопасност на храните за настъпили промени в заявените обстоятелства незабавно, но не по-късно от 72 часа от настъпване на промените.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 15, ал. 3 операторите във фуражния сектор подават заявление по образец до директора на регионалната ветеринарномедицинска служба, което съдържа:

1. наименование, седалище и адрес на управление на фирмата;

2. код по БУЛСТАТ;

3. местонахождение на обекта;

4. декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Националната ветеринарномедицинска служба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Операторите във фуражния сектор по ал. 1 уведомяват регионалната ветеринарномедицинска служба за настъпили промени в заявените обстоятелства незабавно, но не по-късно от 72 часа от настъпване на промените.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 15, ал. 3 операторите във фуражния сектор подават заявление по образец до изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите, което съдържа:

1. наименование, седалище и адрес на управление на фирмата;

2. код по БУЛСТАТ;

3. местонахождение на обекта;

4. декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Националната служба по зърното и фуражите.

(3) Операторите във фуражния сектор по ал. 1 уведомяват Националната служба по зърното и фуражите за настъпили промени в заявените обстоятелства незабавно, но не по-късно от 24 часа от настъпване на промените.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 съответната областна дирекция по безопасност на храните извършва проверка на място на дейностите по чл. 15, ал. 3 за съответствието им с изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) Одобрението се извършва по реда и при спазване изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В 15-дневен срок след установяване на съответствието с изискванията по ал. 2 директорът на съответната областна дирекция по безопасност на храните издава удостоверение за одобрение, съответно удостоверение за временно одобрение, и заповед за вписване в регистъра на одобрените обекти.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При неизпълнение на изискванията на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 183/2005 след изтичане на 6-месечния срок на временното одобрение директорът на съответната областна дирекция по безопасност на храните прави мотивиран отказ за одобрение и уведомява заявителя за това.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005 удостоверението за одобрение се отнема временно със заповед на директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005 удостоверението за одобрение се отнема със заповед на директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните.

(7) Одобрението може да бъде прекратено по искане на ръководителя на одобрен обект.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Съответната областна дирекция по безопасност на храните води регистър на одобрените обекти за осъществяване на дейности по чл. 15, ал. 3.

(9) В случаите по ал. 4, 5 и 6 заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) Обект, получил удостоверение за одобрение за дейности по чл. 15, ал. 3, се вписва в регистъра под идентификационен номер, съдържащ следните означения:

1. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) буква "a";

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) символ "BG", представляващ ISO кода на България;

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) национален референтен номер с максимум 8 цифрени знака.

(11) Регистърът на одобрените обекти се води в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на одобрените обекти, който съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.

(13) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 18, ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 51а, ал. 1.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 регионалната ветеринарномедицинска служба извършва проверка на място на дейностите по чл. 15, ал. 3 за съответствието им с изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) Одобрението се извършва по реда и при спазване изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В 15-дневен срок след установяване на съответствието с изискванията по ал. 2 директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба издава удостоверение за одобрение, съответно удостоверение за временно одобрение, и заповед за вписване в регистъра на одобрените обекти.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) При неизпълнение на изискванията на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 183/2005 след изтичане на 6-месечния срок на временното одобрение директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба прави мотивиран отказ за одобрение и уведомява заявителя за това.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005 удостоверението за одобрение се отнема временно със заповед на директора на регионалната ветеринарномедицинска служба.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005 удостоверението за одобрение се отнема със заповед на директора на регионалната ветеринарномедицинска служба.

(7) Одобрението може да бъде прекратено по искане на ръководителя на одобрен обект.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Регионалната ветеринарномедицинска служба води регистър на одобрените обекти за осъществяване на дейности по чл. 15, ал. 3.

(9) В случаите по ал. 4, 5 и 6 заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) Обект, получил удостоверение за одобрение за дейности по чл. 15, ал. 3, се вписва в регистъра под идентификационен номер, съдържащ следните означения:

1. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) буква "a";

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) символ "BG", представляващ ISO кода на България;

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) национален референтен номер с максимум 8 цифрени знака.

(11) Регистърът на одобрените обекти се води в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Регистърът на одобрените обекти е публичен и се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Националната ветеринарномедицинска служба.

(13) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 18, ал. 1 Националната ветеринарномедицинска служба събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 Националната служба по зърното и фуражите извършва проверка на място на дейностите по чл. 15, ал. 3 за съответствието им с изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) Одобрението се извършва по реда и при спазване изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

(3) В 15-дневен срок след установяване на съответствието с изискванията по ал. 2 изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите издава удостоверение за одобрение, съответно удостоверение за временно одобрение, и заповед за вписване в регистъра на одобрените обекти.

(4) При неизпълнение на изискванията на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 183/2005 след изтичане на 6-месечния срок на временното одобрение изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите прави мотивиран отказ за одобрение и уведомява заявителя за това.

(5) В случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005 удостоверението за одобрение се отнема временно със заповед на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите.

(6) В случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005 удостоверението за одобрение се отнема със заповед на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите.

(7) Одобрението може да бъде прекратено по искане на ръководителя на одобрен обект.

(8) Националната служба по зърното и фуражите води регистър на одобрените обекти за осъществяване на дейности по чл. 15, ал. 3.

(9) В случаите по ал. 4, 5 и 6 заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) Обект, получил удостоверение за одобрение за дейности по чл. 15, ал. 3, се вписва в регистъра под идентификационен номер, съдържащ следните означения:

1. символ "BG", представляващ ISO кода на България;

2. буква "a";

3. национален референтен номер с максимум 8 буквено-цифрени знака.

(11) Регистърът на одобрените обекти се води в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

(12) Регистърът на одобрените обекти е публичен и се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Националната служба по зърното и фуражите.

(13) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 18, ал. 1 Националната служба по зърното и фуражите събира такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Операторите във фуражния сектор са длъжни писмено да уведомят областната дирекция по безопасност на храните за всички дейности и промени, свързани с производството, преработката, съхранението, транспортирането и дистрибуцията на фуражи в предприятията под техен контрол не по-късно от 72 часа от настъпване на промяната. Промените се вписват в регистъра и в издаденото удостоверение в 14-дневен срок от заявяването им.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Операторите във фуражния сектор са длъжни писмено да уведомят регионалната ветеринарномедицинска служба за всички дейности и промени, свързани с производството, преработката, съхранението, транспортирането и дистрибуцията на фуражи в предприятията под техен контрол не по-късно от 72 часа от настъпване на промяната. Промените се вписват в регистъра и в издаденото удостоверение в 14-дневен срок от заявяването им.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Операторите във фуражния сектор са длъжни писмено да уведомят Националната служба по зърното и фуражите за всички дейности и промени, свързани с производството, преработката, съхранението, транспортирането и дистрибуцията на фуражи в предприятията под техен контрол в деня на настъпване на промяната, но не по-късно от 24 часа. Промените се вписват в регистъра и в издаденото удостоверение в 14-дневен срок от заявяването им.

Чл. 22. Допълването с нови дейности, различни от дейностите, за които лицата по чл. 15 са били първоначално регистрирани или одобрени, се извършва при спазване на установения ред за получаване на първоначална регистрация или одобрение.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Проверките на място не са задължително условие за издаване на удостоверение за одобрение на лицата, които търгуват по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕО) № 183/2005, без да задържат фуражи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Удостоверението за одобрение се издава на лицата по ал. 1 въз основа на представена декларация по образец за съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Пускането на пазара на генетично модифициран фураж или на ГМО за фураж се извършва само след получаване на разрешение от Европейската комисия по реда на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и при спазване на съответните условия, определени в разрешението.

(2) Компетентен орган по смисъла на чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 е Министерството на земеделието и храните.

(3) За получаването на разрешение лицето или негов упълномощен представител, което желае да пусне на пазара генетично модифициран фураж или генетично модифицирани организми за използване във или като фураж, подава писмено заявление в Министерството на земеделието и храните.

(4) Заявлението по ал. 3 се изготвя и представя при спазване на правилата, посочени в Регламент (ЕО) № 641/2004 на Европейската комисия от 6 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно заявлението за разрешение за нови генетично модифицирани храни и фуражи, нотификацията на съществуващи продукти, инцидентното или технически неизбежното наличие на генетично модифициран материал, който е бил предмет на оценяване на съществуващия риск и е получил благоприятно становище.

(5) Към заявлението се прилага документ за платена такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Пускането на пазара на генетично модифициран фураж или на ГМО за използване във или като фураж се извършва само след получаване на разрешение от Европейската комисия по реда на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и при спазване на съответните условия, определени в разрешението.

(2) Компетентен орган по смисъла на чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 е Министерството на земеделието и храните.

(3) За получаването на разрешение лицето или негов упълномощен представител, което желае да пусне на пазара генетично модифициран фураж или генетично модифицирани организми за използване във или като фураж, подава писмено заявление в Министерството на земеделието и храните.

(4) Заявлението по ал. 3 се изготвя и представя при спазване на правилата, посочени в Регламент (ЕО) № 641/2004 на Европейската комисия от 6 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно заявлението за разрешение за нови генетично модифицирани храни и фуражи, нотификацията на съществуващи продукти, инцидентното или технически неизбежното наличие на генетично модифициран материал, който е бил предмет на оценяване на съществуващия риск и е получил благоприятно становище.

(5) Към заявлението се прилага документ за платена такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Министерството на земеделието и храните на своята интернет страница поддържа информация за съдържанието на регистъра по чл. 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Чл. 23в. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) В допълнение към изискванията по чл. 6 за етикетиране на фуражи лицата по смисъла на чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 са длъжни да спазват изискванията за етикетиране на генетично модифицирани фуражи и генетично модифицирани организми за използване във или като фуражи, определени в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(2) В допълнение към изискванията по ал. 1 лицата по смисъла на чл. 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 са длъжни да изпълняват изискванията за проследимост и етикетиране на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми, и на фуражи, произведени от генетично модифицирани организми, определени в Регламент (ЕО) № 1830/2003.

Глава трета.

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ФУРАЖИ

Чл. 15. (1) Производство и търговия с фуражи могат да извършват лица, вписани в регистъра по чл. 17, ал. 1.

(2) Националната служба по зърното и фуражите издава удостоверение за одобрение:

1. за производство и търговия с фуражни добавки, премикси, получени на основата на тези фуражни добавки, продукти, получени на основата на микроорганизми и странични продукти от производството на аминокиселини вследствие на ферментация;

2. за производство на комбинирани фуражи, съдържащи фуражни добавки и/или премикси, получени на основата на фуражни добавки по т. 1, които са предназначени за пазара или за собствена животновъдна ферма.

(3) Фуражите по ал. 2 се определят с наредбата по чл. 5, ал. 2.

Чл. 16. (1) За регистрация по чл. 15, ал. 1 производителите и търговците на фуражи подават заявление по образец до изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите, което се публикува на интернет страницата на Националната служба по зърното и фуражите и съдържа:

1. име и адрес или седалище и адрес на управление;

2. идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и код по БУЛСТАТ;

3. местонахождение на предприятието.

(2) Към заявлението се прилагат заверени копия от:

1. удостоверение за актуално състояние на заявителя, когато е търговец по смисъла на Търговския закон;

2. разрешение за ползване на обекта, издадено по реда на Закона за устройство на територията.

(3) Лицата по ал. 1 уведомяват Националната служба по зърното и фуражите за настъпили промени в заявените обстоятелства незабавно, но не по-късно от 24 часа.

(4) При непълнота или нередовност на представените документи по ал. 2 в 10-дневен срок от подаване на заявлението Националната служба по зърното и фуражите писмено уведомява заявителя за това и определя срок за отстраняването им.

(5) В 15-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите по ал. 4 изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите издава удостоверение за регистрация.

(6) Удостоверението, издадено от Националната служба по зърното и фуражите, е безсрочно.

(7) Регистрацията се заличава със заповед на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите при:

1. прекратяване дейността на предприятието;

2. промяна на дейността на предприятието;

3. неизпълнение на предписания на компетентните органи в срок до една година;

4. системни нарушения на изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2 или при неспазване на изискването за прилагане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР);

5. по искане на лицата по чл. 15, ал. 1.

(8) В случаите по ал. 7, т. 3 и 4 заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(9) В случаите по ал. 3 Националната служба по зърното и фуражите в 7-дневен срок от подаване на уведомлението за промяна обезсилва издаденото удостоверение за регистрация и издава ново.

(10) Промените в регистъра се извършват в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 17. (1) Националната служба по зърното и фуражите води публичен регистър на лицата по чл. 15, ал. 1. Регистърът съдържа:

1. номер на заявлението и дата;

2. име и адрес/седалище на лицето;

3. идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и код по БУЛСТАТ;

4. местонахождение на предприятието;

5. декларирана дейност;

6. номер и дата на издаденото удостоверение, включително регистрационен номер;

7. дата на уведомлението за промяна на декларираните първоначално обстоятелства и забележки по вписаните обстоятелства.

(2) В регистъра по ал. 1 се отбелязва информация относно настъпили промени - временно прекратяване на регистрация, отнемане на регистрация и допълване с нови дейности.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Регистърът по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Националната служба по зърното и фуражите и на Министерството на земеделието и продоволствието.

(4) За регистрацията по чл. 16, ал. 1 Националната служба по зърното и фуражите събира такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

Чл. 17. (1) Националната служба по зърното и фуражите води публичен регистър на лицата по чл. 15, ал. 1. Регистърът съдържа:

1. номер на заявлението и дата;

2. име и адрес/седалище на лицето;

3. идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и код по БУЛСТАТ;

4. местонахождение на предприятието;

5. декларирана дейност;

6. номер и дата на издаденото удостоверение, включително регистрационен номер;

7. дата на уведомлението за промяна на декларираните първоначално обстоятелства и забележки по вписаните обстоятелства.

(2) В регистъра по ал. 1 се отбелязва информация относно настъпили промени - временно прекратяване на регистрация, отнемане на регистрация и допълване с нови дейности.

(3) Регистърът по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Националната служба по зърното и фуражите и на Министерството на земеделието и горите.

(4) За регистрацията по чл. 16, ал. 1 Националната служба по зърното и фуражите събира такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

Чл. 18. (1) За получаване на удостоверение за одобрение по чл. 15, ал. 2 производителите и търговците на фуражи подават заявление по образец до изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите.

(2) Националната служба по зърното и фуражите публикува на интернет страницата си образец на заявлението по ал. 1.

Чл. 19. (1) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 Националната служба по зърното и фуражите извършва проверка на място за съответствие на дейностите по чл. 15, ал. 2 с изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2.

(2) Регионалните ветеринарномедицински служби предоставят служебно на териториалните звена на Националната служба по зърното и фуражите становище по чл. 398 от Закона за ветеринарномедицинската дейност преди издаване на удостоверение за одобрение.

(3) В 6-месечен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите издава удостоверение за одобрение или прави мотивиран отказ.

(4) Изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите издава удостоверение за временно одобрение за срок от три месеца, когато:

1. при проверка на място се установи, че предприятието отговаря на изискванията за инфраструктура и оборудване;

2. е получено положително становище по ал. 2.

(5) Удостоверението за временно одобрение се издава в 15-дневен срок след констатиране на съответствие с изискванията по ал. 4.

(6) Изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите може да продължи срока на валидност на издаденото удостоверение по ал. 4, когато при последваща проверка на място се установи значителен напредък, но предприятието все още не отговаря на изискванията. Общият срок на действие на удостоверението за временно одобрение не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.

(7) Изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите издава удостоверение за одобрение, ако при последващо посещение на място в тримесечен срок от датата на предоставяне на временното одобрение по ал. 4 и 6 установи, че заявителят отговаря на всички изисквания.

(8) Удостоверението за одобрение се отнема със заповед на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите при:

1. прекратяване дейността на предприятието;

2. промяна на дейността на предприятието;

3. неизпълнение от страна на производителя или търговеца на фуражи на предписания на компетентните органи в срок до една година;

4. системни нарушения на изискванията, посочени в наредбата по чл. 5, ал. 2, или неспазване на изискването за прилагане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP);

5. искане на лицата.

(9) Националната служба по зърното и фуражите води регистър на лицата, получили удостоверение за одобрение за осъществяване на дейности по чл. 15, ал. 2.

(10) В случаите по ал. 8, т. 3 и 4 заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(11) Лице, получило удостоверение за одобрение за дейности по чл. 15, ал. 2, се вписва в регистъра на одобрените производители и търговци на фуражи под уникален идентификационен номер, съдържащ следните означения:

1. символ "BG", представляващ ISO-кода на България;

2. национален референтен номер, съдържащ максимум 8 буквено-цифрени знака.

(12) Регистърът на одобрените производители и търговци съдържа следната информация:

1. идентификационен номер;

2. описание на одобрените дейности;

3. наименование на одобрените лица;

4. адрес на предприятието;

5. забележки.

(13) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Регистърът е публичен и се публикува в интернет страниците на Националната служба по зърното и фуражите и Министерството на земеделието и продоволствието.

(14) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 18, ал. 1 Националната служба по зърното и фуражите събира такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

Чл. 19. (1) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 Националната служба по зърното и фуражите извършва проверка на място за съответствие на дейностите по чл. 15, ал. 2 с изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2.

(2) Регионалните ветеринарномедицински служби предоставят служебно на териториалните звена на Националната служба по зърното и фуражите становище по чл. 398 от Закона за ветеринарномедицинската дейност преди издаване на удостоверение за одобрение.

(3) В 6-месечен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите издава удостоверение за одобрение или прави мотивиран отказ.

(4) Изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите издава удостоверение за временно одобрение за срок от три месеца, когато:

1. при проверка на място се установи, че предприятието отговаря на изискванията за инфраструктура и оборудване;

2. е получено положително становище по ал. 2.

(5) Удостоверението за временно одобрение се издава в 15-дневен срок след констатиране на съответствие с изискванията по ал. 4.

(6) Изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите може да продължи срока на валидност на издаденото удостоверение по ал. 4, когато при последваща проверка на място се установи значителен напредък, но предприятието все още не отговаря на изискванията. Общият срок на действие на удостоверението за временно одобрение не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.

(7) Изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите издава удостоверение за одобрение, ако при последващо посещение на място в тримесечен срок от датата на предоставяне на временното одобрение по ал. 4 и 6 установи, че заявителят отговаря на всички изисквания.

(8) Удостоверението за одобрение се отнема със заповед на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите при:

1. прекратяване дейността на предприятието;

2. промяна на дейността на предприятието;

3. неизпълнение от страна на производителя или търговеца на фуражи на предписания на компетентните органи в срок до една година;

4. системни нарушения на изискванията, посочени в наредбата по чл. 5, ал. 2, или неспазване на изискването за прилагане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP);

5. искане на лицата.

(9) Националната служба по зърното и фуражите води регистър на лицата, получили удостоверение за одобрение за осъществяване на дейности по чл. 15, ал. 2.

(10) В случаите по ал. 8, т. 3 и 4 заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(11) Лице, получило удостоверение за одобрение за дейности по чл. 15, ал. 2, се вписва в регистъра на одобрените производители и търговци на фуражи под уникален идентификационен номер, съдържащ следните означения:

1. символ "BG", представляващ ISO-кода на България;

2. национален референтен номер, съдържащ максимум 8 буквено-цифрени знака.

(12) Регистърът на одобрените производители и търговци съдържа следната информация:

1. идентификационен номер;

2. описание на одобрените дейности;

3. наименование на одобрените лица;

4. адрес на предприятието;

5. забележки.

(13) Регистърът е публичен и се публикува в интернет страниците на Националната служба по зърното и фуражите и Министерството на земеделието и горите.

(14) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 18, ал. 1 Националната служба по зърното и фуражите събира такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

Чл. 20. (1) Националната служба по зърното и фуражите прекратява временно регистрацията или одобрението на производител или търговец на фуражи за една, за няколко или за всички дейности при констатиране неизпълнение на изисквания, приложими за съответната дейност.

(2) Дейността на производителите и търговците на фуражи се прекратява временно със заповед на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите до удостоверяване на съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 1 и 2.

(3) Максималният срок на действие на заповедта за временното прекратяване на регистрацията и/или одобрението е една година.

Чл. 21. Производителите и търговците на фуражи са длъжни писмено да уведомят Националната служба по зърното и фуражите за всички дейности и промени, свързани с производството, преработката, съхранението, транспортирането и дистрибуцията на фуражи в предприятията под техен контрол в деня на настъпване на промяната, но не по-късно от 24 часа. Промените се вписват в регистъра и в издаденото удостоверение в 14-дневен срок от заявяването им.

Чл. 22. Допълването с нови дейности, различни от дейностите, за които лицата по чл. 15 са били първоначално регистрирани или одобрени, се извършва при спазване на установения ред за получаване на първоначална регистрация или одобрение.

Чл. 23. (1) Проверките на място не са задължително условие за издаване на удостоверение за одобрение на лицата, които търгуват по смисъла на чл. 15, ал. 2, т. 1, без да задържат фуражи.

(2) Удостоверението за одобрение се издава на лицата по ал. 1 въз основа на представена декларация по образец за съответствие с изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2.

Глава четвърта.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПЕРАТОРИТЕ ВЪВ ФУРАЖНИЯ СЕКТОР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Операторите във фуражния сектор носят отговорност за осигуряване и контролиране спазването на изискванията на чл. 17, параграф 1, чл. 18 и 20 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и на актовете, издадени на тяхно основание, на всеки етап от производството, преработката, съхранението, транспортирането и разпространението на фуражи, включително храненето на животни в обектите под техен контрол. Операторите във фуражния сектор са длъжни да гарантират спазването на всички останали приложими към дейността изисквания на общностното право и националното законодателство в обектите под техен контрол.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Операторите във фуражния сектор носят отговорност за осигуряване и контролиране спазването на изискванията на чл. 17, параграф 1, чл. 18 и 20 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и на актовете, издадени на тяхно основание, на всеки етап от производството, преработката, съхранението, транспортирането и разпространението на фуражи, включително храненето на продуктивни животни в обектите под техен контрол. Операторите във фуражния сектор са длъжни да гарантират спазването на всички останали приложими към дейността изисквания на общностното право и националното законодателство в обектите под техен контрол.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Операторите във фуражния сектор, включително лицата, които осъществяват първично производство на фуражи и свързани с него дейности, са длъжни да спазват относимите към тяхната дейност изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За изпълнение на изискванията на ал. 1 организациите по чл. 56, ал. 1 разработват ръководства за прилагане на добри практики и процедури, основани на принципите на система за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР). Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните представят становища по изготвените ръководства. При изготвянето на становищата се вземат предвид:

1. съответствие с нормативните изисквания;

2. приложимост за отрасъла, за който са разработени;

3. съгласуваност с ръководствата на Европейската комисия за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР);

4. съответствие на ръководствата с изискванията на Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Министърът на земеделието и храните въз основа на становищата по ал. 2 одобрява разработените ръководства.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Операторите във фуражния сектор, включително лицата, които осъществяват първично производство на фуражи и свързани с него дейности, са длъжни да спазват относимите към тяхната дейност изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) За изпълнение на изискванията на ал. 1 организациите по чл. 56, ал. 1 разработват ръководства за прилагане на добри практики и процедури, основани на принципите на система за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР). Министерството на земеделието и храните, Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита и Националната служба по зърното и фуражите представят становища по изготвените ръководства. При изготвянето на становищата се вземат предвид:

1. съответствие с нормативните изисквания;

2. приложимост за отрасъла, за който са разработени;

3. съгласуваност с ръководствата на Европейската комисия за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР);

4. съответствие на ръководствата с изискванията на Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Министърът на земеделието и храните въз основа на становищата по ал. 2 одобрява разработените ръководства.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Операторите във фуражния сектор, включително лицата, които осъществяват първично производство на фуражи и свързани с него дейности, са длъжни да спазват относимите към тяхната дейност изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) За изпълнение на изискванията на ал. 1 организациите по чл. 56, ал. 1 разработват ръководства за прилагане на добри практики и процедури, основани на принципите на система за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР). Националната ветеринарномедицинска служба и Националната служба по растителна защита представят становища по изготвените ръководства. Ръководствата се утвърждават от Националния съвет по безопасност на храните.

(3) При утвърждаването на ръководствата по ал. 2 Националният съвет по безопасност на храните взема предвид становището на експертния съвет по чл. 36а от Закона за храните, изготвено при спазване на следните изисквания:

1. съответствие на ръководствата с изискванията на Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius);

2. приложимост за отрасъла, за който са разработени;

3. съответствие с нормативните изисквания;

4. съгласуваност с ръководства на Европейската комисия за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР).

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Операторите във фуражния сектор, включително лицата, които осъществяват първично производство на фуражи и свързани с него дейности, са длъжни да спазват относимите към тяхната дейност изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) За изпълнение на изискванията на ал. 1 организациите по чл. 56, ал. 1 разработват ръководства за прилагане на добри практики и процедури, основани на принципите на система за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР). Националната служба по зърното и фуражите и Националната служба по растителна защита представят становища по изготвените ръководства. Ръководствата се утвърждават от Националния съвет по безопасност на храните.

(3) При утвърждаването на ръководствата по ал. 2 Националният съвет по безопасност на храните взема предвид становището на експертния съвет по чл. 36а от Закона за храните, изготвено при спазване на следните изисквания:

1. съответствие на ръководствата с изискванията на Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius);

2. приложимост за отрасъла, за който са разработени;

3. съответствие с нормативните изисквания;

4. съгласуваност с ръководства на Европейската комисия за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР).

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Операторите във фуражния сектор трябва да имат достатъчна и точна информация относно фуражите, които произвеждат, обработват, съхраняват, транспортират и разпространяват. Операторите във фуражния сектор трябва да са запознати с опасностите за здравето на животните, произтичащи от фуражите и извършваните от тях операции с фуражи, и с етапите в извършваните от тях дейности, които са критични за осигуряване безопасността на фуражите.

(2) Операторите във фуражния сектор разработват, въвеждат и прилагат в обектите под техен контрол процедури в съответствие с изискванията на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за операторите във фуражния сектор, които осъществяват дейности, определени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да спазват изискванията на Приложение I на Регламент (ЕО) № 183/2005, отнасящи се до първичното производство.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) При хранене на животни фермерите спазват изискванията за съответните дейности, определени в Приложение III на Регламент (ЕО) № 183/2005.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Операторите във фуражния сектор трябва да имат достатъчна и точна информация относно фуражите, които произвеждат, обработват, съхраняват, транспортират и разпространяват. Операторите във фуражния сектор трябва да са запознати с опасностите за здравето на животните, произтичащи от фуражите и извършваните от тях операции с фуражи, и с етапите в извършваните от тях дейности, които са критични за осигуряване безопасността на фуражите.

(2) Операторите във фуражния сектор разработват, въвеждат и прилагат в обектите под техен контрол процедури в съответствие с изискванията на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за операторите във фуражния сектор, които осъществяват дейности, определени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да спазват изискванията на Приложение I на Регламент (ЕО) № 183/2005, отнасящи се до първичното производство.

(5) При хранене на продуктивни животни фермерите спазват изискванията за съответните дейности, определени в Приложение III на Регламент (ЕО) № 183/2005.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При спазване изискванията на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и на актовете по прилагането му операторите във фуражния сектор са длъжни да:

1. изискват и съхраняват в база данни информация за всеки свой доставчик;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) съхраняват в база данни информация за своите клиенти, на които те са доставили първични суровини и фуражи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) За изпълнение на изискванията на ал. 1 операторите във фуражния сектор въвеждат и прилагат системи и процедури за събиране и съхраняване на информацията в съответствие с изискванията на чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Информацията от базата данни по ал. 1 и 2 задължително съдържа наименование и адрес на доставчиците и клиентите, идентификация на суровината, фуража, фуражната добавка, количества и спецификация на фуражите и добавките, метод на производство и преработка, предназначение и други и се съхранява за срок три години.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При спазване изискванията на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 178/2002 операторите във фуражния сектор са длъжни да:

1. информират незабавно, но не по-късно от 24 часа, компетентния орган за предприетите от тях мерки;

2. не препятстват сътрудничеството на други лица с компетентния орган, насочено към предотвратяване, намаляване или отстраняване на възможния риск, произтичащ от фуражите, в съответствие с приложимите нормативни актове и процедури;

3. оказват съдействие на компетентния орган за предприетите действия за избягване или намаляване на риска за здравето на животните или хората;

4. възстановят заплатената от потребителите цена за съответния фураж.

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 31. (1) Когато се установи, че част от серия, партида или пратка фуражи не отговаря на изискванията за безопасност, цялата серия, партида или пратка се проверява.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните поставя под забрана серията, партидата или пратката до приключване на проверката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Когато при проверката органът по ал. 2 установи, че останалата част от серията, партидата или пратката е безопасна, тя може да бъде пусната на пазара.

Чл. 31. (1) Когато се установи, че част от серия, партида или пратка фуражи не отговаря на изискванията за безопасност, цялата серия, партида или пратка се проверява.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Националната ветеринарномедицинска служба поставя под забрана серията, партидата или пратката до приключване на проверката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Когато при проверката органът по ал. 2 установи, че останалата част от серията, партидата или пратката е безопасна, тя може да бъде пусната на пазара.

Чл. 31. (1) Когато се установи, че част от серия, партида или пратка фуражи не отговаря на изискванията за безопасност, цялата серия, партида или пратка се проверява.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Националната служба по зърното и фуражите и Националната ветеринарномедицинска служба поставят под забрана серията, партидата или пратката до приключване на проверката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато при проверката органите по ал. 2 установят, че останалата част от серията, партидата или пратката е безопасна, тя може да бъде пусната на пазара.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При установяване на факти, пораждащи съмнение относно безопасността на фураж, инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните прилагат ограничителни мерки за неговото разпространение, включително временна забрана за пускане на пазара.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните установят, че фуражът не съответства на приложимите изисквания на общностното право и националното законодателство, предписва една или няколко от следните мерки:

1. забрана за пускане на пазара и привеждане в съответствие с изискванията, като се постави краен срок;

2. изземване от обращение;

3. използване за други цели;

4. унищожаване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При неизпълнение на предписаните мерки по ал. 2, т. 1, 2 и 3 инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните разпореждат унищожаването на фуража за сметка на неговия собственик.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) При установяване на факти, пораждащи съмнение относно безопасността на фураж, съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 прилага ограничителни мерки за неговото разпространение, включително временна забрана за пускане на пазара.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Когато съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 установи, че фуражът не съответства на приложимите изисквания на общностното право и националното законодателство, предписва една или няколко от следните мерки:

1. забрана за пускане на пазара и привеждане в съответствие с изискванията, като се постави краен срок;

2. изземване от обращение;

3. използване за други цели;

4. унищожаване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) При неизпълнение на предписаните мерки по ал. 2, т. 1, 2 и 3 съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 разпорежда унищожаването на фуража за сметка на неговия собственик.

Чл. 32. (1) При установяване на факти, пораждащи съмнение относно безопасността на фураж, компетентният орган прилага ограничителни мерки за неговото разпространение, включително временна забрана за пускане на пазара.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато компетентният орган установи, че фуражът не съответства на приложимите изисквания на общностното право и националното законодателство, предписва една или няколко от следните мерки:

1. забрана за пускане на пазара и привеждане в съответствие с изискванията, като се постави краен срок;

2. изземване от обращение;

3. използване за други цели;

4. унищожаване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При неизпълнение на предписаните мерки по ал. 2, т. 1, 2 и 3 компетентният орган разпорежда унищожаването на фуража за сметка на неговия собственик.

Чл. 33. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Операторите във фуражния сектор и фермерите, отглеждащи животни са длъжни да закупуват и използват фуражи само от лица, които са регистрирани и/или одобрени по реда на този закон или по реда, определен в законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз.

Чл. 33. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Операторите във фуражния сектор и фермерите, отглеждащи продуктивни животни са длъжни да закупуват и използват фуражи само от лица, които са регистрирани и/или одобрени по реда на този закон или по реда, определен в законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз.

Глава четвърта.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ФУРАЖИ

Чл. 24. Производителите и търговците на фуражи носят отговорност за спазването на нормативните изисквания за хигиена на фуражите по време на всеки етап на производството, преработката и дистрибуцията на фуражи.

Чл. 25. (1) Производителите и търговците на фуражи, включително лицата, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности, са длъжни да спазват хигиенните изисквания и да прилагат добри практики на всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията на фуражите.

(2) За изпълнение на изискванията по ал. 1 организациите по чл. 56, ал. 1 съвместно с компетентните органи разработват по отрасли ръководства за прилагане на добри практики и за внедряване на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР) при производството и търговията с фуражи. Тези ръководства се утвърждават от Националния съвет по безопасност на храните.

(3) При утвърждаването на ръководствата по ал. 2 Националният съвет по безопасност на храните взема предвид становището на експертния съвет по чл. 36а от Закона за храните, изготвено при спазване на следните изисквания:

1. съответствие на ръководствата с изискванията на Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius);

2. приложимост за отрасъла, за който са разработени;

3. съответствие с нормативните изисквания;

4. съгласуваност с ръководства на Европейската комисия за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР).

Чл. 26. (1) Производителите и търговците на фуражи внедряват, прилагат и поддържат процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР).

(2) Производителите и търговците извършват преглед на системата по ал. 1 и я актуализират в случаите на извършени промени в продукта, процеса като цяло или в който и да е негов етап.

(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за производители, които осъществяват дейност на ниво първично производство на фуражи и свързаните с него дейности, както следва:

1. транспортиране, складиране и обработка на първичната продукция на мястото на производство;

2. транспортни операции, свързани с доставка на първична продукция от мястото на производство до предприятие;

3. смесване на фуражи само за нуждите на собствена животновъдна ферма, без да се използват фуражни добавки или премикси от фуражни добавки, с изключение на силажните добавки.

(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да спазват изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2, отнасящи се до първичното производство.

(5) При хранене на продуктивни животни фермерите спазват изискванията за съответните дейности, определени в наредбата по чл. 5, ал. 2.

Чл. 27. (1) Производителите и търговците на фуражи са длъжни да осигурят възможност за проследяване на фуражите и на всички други вещества, предназначени за влагане, или за които се предполага, че ще бъдат вложени във фуражи, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция, като за целта:

1. изискват и съхраняват в база данни информация за всеки свой доставчик;

2. съхраняват в база данни информация за производителите и търговците на фуражи, на които те са доставили първични суровини и фуражи.

(2) За изпълнение на изискванията на ал. 1 производителите и търговците на фуражи въвеждат и прилагат системи и процедури за събиране и съхраняване на информацията, които позволяват предоставянето й на компетентните органи при поискване.

(3) Информацията от базата данни по ал. 1 и 2 задължително съдържа наименование и адрес на производителя или търговеца, идентификация на суровината, фуража, фуражната добавка, количества и спецификация на фуражите и добавките, метод на производство и преработка, предназначение и други и се съхранява за срок три години.

(4) Производителите и търговците на фуражи са длъжни да оказват съдействие на компетентните органи за проследяване движението на фуражите.

(5) За изпълнение на изискванията на ал. 1 производителите и търговците на фуражи пускат на пазара подходящо етикетирани или обозначени фуражи с цел улесняване на проследяването им чрез съответна документация или база данни.

Чл. 28. (1) Когато производител или търговец на фуражи предполага или установи, че фуражите, които е внесъл, произвел, преработил, приготвил или разпространил, не отговарят на изискванията за безопасност, той незабавно предприема мерки за изтеглянето им от пазара, в случай че фуражите не се намират под непосредствения му контрол, и информира компетентните органи за това.

(2) В случаите по ал. 1 и по чл. 5, ал. 4 фуражите трябва да бъдат унищожени, освен ако компетентните органи не определят други мерки.

(3) Когато фуражът е достигнал до фермери, производителят или търговецът ги информира за причините за изтеглянето му от пазара.

(4) Когато прилагането на мерките по ал. 1, 2 и 3 не са достатъчни за постигане на висока степен на опазване здравето на животните или хората, производителят или търговецът информира лицата, на които е доставил фуражите, за реда и начина на връщане на доставените им фуражи.

(5) В случаите по ал. 1 - 4 производителите и търговците на фуражи са длъжни да:

1. информират незабавно, но не по-късно от 24 часа, компетентните органи за предприетите от тях мерки;

2. не препятстват сътрудничеството на други лица с компетентните органи, насочено към предотвратяване, намаляване или отстраняване на възможния риск, произтичащ от фуражите, в съответствие с приложимите нормативни актове и процедури;

3. оказват съдействие на компетентните органи за предприетите действия за избягване или намаляване на риска за здравето на животните или хората;

4. възстановят заплатената от потребителите цена за съответния фураж.

Чл. 29. Лицата, които извършват търговия на дребно и дистрибуция на фуражи, без да засягат тяхната цялост, безопасност, опаковане и етикетиране, са длъжни в рамките на своята дейност да:

1. предприемат мерки за изтегляне от пазара на фуражи, които не отговарят на изискванията за безопасност;

2. сътрудничат на производителите и/или на компетентните органи при изтегляне на фуражи от пазара и да предоставят информацията, необходима за тяхното проследяване.

Чл. 30. Производителите и търговците във фуражната индустрия сътрудничат на компетентните органи при предприемане на действия за избягване на рисковете от фуражи, които са доставили или доставят.

Чл. 31. (1) Когато се установи, че част от серия, партида или пратка фуражи не отговаря на изискванията за безопасност, цялата серия, партида или пратка се проверява.

(2) Компетентните органи поставят под забрана серията, партидата или пратката до приключване на проверката.

(3) Когато при проверката се установи, че останалата част от серията, партидата или пратката е безопасна, тя може да бъде пусната на пазара.

Чл. 32. (1) При установяване на факти, пораждащи съмнение относно безопасността на фураж, компетентният орган прилага ограничителни мерки за неговото разпространение, включително временна забрана за пускане на пазара.

(2) Когато компетентните органи установят, че фуражът не съответства на изискванията по чл. 5, 6, 7 и 8 и на нормативните актове по прилагането на закона, предписват една или няколко от следните мерки:

1. забрана за пускане на пазара и привеждане в съответствие с изискванията, като се постави краен срок;

2. изземване от обращение;

3. използване за други цели;

4. унищожаване.

(3) При неизпълнение на предписаните мерки по ал. 2, т. 1, 2 и 3 компетентните органи разпореждат унищожаването на фуража за сметка на неговия собственик.

Чл. 33. Производителите и търговците на фуражи са длъжни да закупуват и използват фуражи само от лица, които са регистрирани и/или одобрени по реда на този закон.

Глава пета.

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Официалният контрол за спазване изискванията на законодателството в областта на фуражите се извършва по реда на Регламент (ЕО) № 882/2004 и актовете по прилагането му.

(2) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица издават при необходимост инструкции, заповеди, указания и други документи за изпълнение на задълженията по ал. 1.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Официалният контрол на фуражите се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните, която е компетентният орган по смисъла на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните контролира качествения състав и пълноценността на фуражите по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните упражнява контрол върху фуражите съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност относно:

1. изпълнението на общите изисквания за безопасност на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, съобразно компетентността й;

2. влагането на медикаментозни премикси във фуражите;

3. спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека и на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии;

4. директната употреба на субстанции, които са предназначени за производство на лекарствени ветеринарномедицински продукти;

5. наличието на патогенни микроорганизми и продукти от жизнената им дейност;

6. изпълнението на изискванията за пускане на пазара на територията на Република България на генетично модифицирани фуражи и на ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

7. спазването на изискванията за етикетиране и проследимост на генетично модифицирани фуражи, ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1830/2003;

8. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) изпълнението на изискванията за регистрация и одобрение на фуражни предприятия, за хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследимостта на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005;

9. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) спазването на изискванията за пускане на пазара, употреба и етикетиране на фуражни добавки и премикси, определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003;

10. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) производството и търговията с комбинирани фуражи;

11. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) наличието на нежелани субстанции и продукти във фуражите;

12. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) съответствието на фуражите със специално предназначение.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните упражнява контрол и върху първичното производство на земеделски култури, предназначени за фуражи, за спазване изискванията на Регламент № 183/2005.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Официалният контрол на фуражите се осъществява от Националната ветеринарномедицинска служба и Националната служба за растителна защита, които са компетентни органи по смисъла на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Националната служба по зърното и фуражите контролира качествения състав и пълноценността на фуражите по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.

(3) Националната ветеринарномедицинска служба упражнява контрол върху фуражите съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност относно:

1. изпълнението на общите изисквания за безопасност на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, съобразно компетентността й;

2. влагането на медикаментозни премикси във фуражите;

3. спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека и на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии;

4. директната употреба на субстанции, които са предназначени за производство на лекарствени ветеринарномедицински продукти;

5. наличието на патогенни микроорганизми и продукти от жизнената им дейност;

6. изпълнението на изискванията за пускане на пазара на територията на Република България на генетично модифицирани фуражи и на ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

7. спазването на изискванията за етикетиране и проследимост на генетично модифицирани фуражи, ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1830/2003;

8. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) изпълнението на изискванията за регистрация и одобрение на фуражни предприятия, за хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследимостта на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005;

9. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) спазването на изискванията за пускане на пазара, употреба и етикетиране на фуражни добавки и премикси, определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003;

10. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) производството и търговията с комбинирани фуражи;

11. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) наличието на нежелани субстанции и продукти във фуражите;

12. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) съответствието на фуражите със специално предназначение.

(4) Националната служба за растителна защита упражнява контрол върху първичното производство на земеделски култури, предназначени за фуражи, за спазване изискванията на Регламент № 183/2005.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Официалният контрол на фуражите се осъществява от Националната ветеринарномедицинска служба и Националната служба за растителна защита, които са компетентни органи по смисъла на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Националната служба по зърното и фуражите контролира качествения състав и пълноценността на фуражите по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.

(3) Националната ветеринарномедицинска служба упражнява контрол върху фуражите съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност относно:

1. изпълнението на общите изисквания за безопасност на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, съобразно компетентността й;

2. влагането на медикаментозни премикси във фуражите;

3. спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека и на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии;

4. директната употреба на субстанции, които са предназначени за производство на лекарствени ветеринарномедицински продукти;

5. наличието на патогенни микроорганизми и продукти от жизнената им дейност;

6. изпълнението на изискванията за пускане на пазара на територията на Република България на генетично модифицирани фуражи и на ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

7. спазването на изискванията за етикетиране и проследимост на генетично модифицирани фуражи, ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1830/2003;

8. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) изпълнението на изискванията за регистрация и одобрение на фуражни предприятия, за хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследимостта на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005;

9. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) спазването на изискванията за пускане на пазара, употреба и етикетиране на фуражни добавки и премикси, определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003;

10. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) производството и търговията с комбинирани фуражи;

11. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) наличието на нежелани субстанции и продукти във фуражите.

(4) Националната служба за растителна защита упражнява контрол върху първичното производство на земеделски култури, предназначени за фуражи, за спазване изискванията на Регламент № 183/2005.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Официалният контрол на фуражите се осъществява от Националната служба по зърното и фуражите, Националната ветеринарномедицинска служба и Националната служба за растителна защита, които са компетентни органи по смисъла на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) Националната служба по зърното и фуражите контролира:

1. изпълнението на общите изисквания за безопасност на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, съобразно компетентността й;

2. изпълнението на изискванията за регистрация и одобрение на фуражни предприятия, за хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследимостта на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005;

3. спазването на изискванията за пускане на пазара, употреба и етикетиране на фуражни добавки и премикси, определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003;

4. производството и търговията с комбинирани фуражи;

5. наличието на нежелани субстанции и продукти във фуражите;

6. съответствието и пълноценността на фуражите със специално предназначение.

(3) Националната ветеринарномедицинска служба упражнява контрол върху фуражите съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност относно:

1. изпълнението на общите изисквания за безопасност на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, съобразно компетентността й;

2. влагането на медикаментозни премикси във фуражите;

3. спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека и на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии;

4. директната употреба на субстанции, които са предназначени за производство на лекарствени ветеринарномедицински продукти;

5. наличието на патогенни микроорганизми и продукти от жизнената им дейност;

6. изпълнението на изискванията за пускане на пазара на територията на Република България на генетично модифицирани фуражи и на ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

7. спазването на изискванията за етикетиране и проследимост на генетично модифицирани фуражи, ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1830/2003.

(4) Националната служба за растителна защита упражнява контрол върху първичното производство на земеделски култури, предназначени за фуражи, за спазване изискванията на Регламент № 183/2005.

Чл. 34. (1) Официалният контрол на фуражите се осъществява от Националната служба по зърното и фуражите и Националната ветеринарномедицинска служба.

(2) Националната служба по зърното и фуражите контролира:

1. изпълнението на изискванията за одобрение и регистриране на производители и търговци на фуражи;

2. пускането на пазара на фуражни суровини;

3. производството, пускането на пазара и употребата на фуражни добавки;

4. производството и търговията с комбинирани фуражи;

5. съответствието и пълноценността на фуражите със специално предназначение;

6. спазването на нормативните актове.

(3) Националната ветеринарномедицинска служба упражнява контрол върху фуражите съгласно чл. 395 от Закона за ветеринарномедицинската дейност относно:

1. влагането на медикаментозни премикси във фуражите;

2. наличието на ветеринарномедицински продукти, растежни стимулатори, преработени животински протеини или други продукти от животински произход, както и суровини, забранени за влагане във фуражите;

3. наличието на нежелани субстанции и продукти във фуражите над максимално допустимите концентрации;

4. наличието на патогенни микроорганизми и продукти от жизнената им дейност;

5. наличието на радионуклеиди;

6. директната употреба на лекарствени субстанции;

7. прилагането на торове и на препарати за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация;

8. продуктите, които съдържат или са произведени от генетично модифицирани организми съгласно Закона за генетично модифицирани организми.

(4) (В сила от 01.01.2007 г.) Компетентните органи си сътрудничат със съответните органи за контрол на други държави - членки на Европейския съюз, по реда на Регламент 882/2004/ЕС на Европейския парламент и Съвета.

(5) (В сила от 01.01.2007 г.) Компетентните органи на други държави членки могат да извършват официален контрол на предприятията за производство и търговия с фуражи на територията на Република България.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) На официален контрол по този закон подлежат всички обекти, в които се осъществят един или повече от етапите на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба на фуражи.

Чл. 35. (1) На официален контрол по този закон подлежат:

1. всички етапи на производство, преработка, дистрибуция, включително и употребата, на фуражи;

2. състоянието и начинът за използване на площадките, сградите, инсталациите и прилежащото им пространство, техническото и материалното оборудване, транспортните средства, свързани с производството и търговията с фуражи;

3. суровините, фуражните добавки, премиксите и други продукти, които се използват за производство на фуражи;

4. технологичните процеси за производство на фуражи;

5. готовата продукция;

6. етикетирането, представянето и рекламата на фуражи;

7. добрите практики при производството и търговия с фуражи и процедурите, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР);

8. технологичната документация.

(2) Контролът по ал. 1 се прилага както за фуражи, които се произвеждат и продават на територията на страната, така и за фуражи за износ.

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 36. (1) Официалният контрол се извършва с предварително уведомяване, систематично и с подходяща честота, като се имат предвид:

1. установените рискове, свързани с фуражите, с тяхното производство, търговия и употреба или с процеси, дейности или действия, които могат да повлияят на безопасността на фуражите;

2. водената документация от производителите и търговците на фуражи по отношение на съответствието с нормативните изисквания;

3. документираните от компетентните органи данни за установени при предишни проверки несъответствия в дейността на производителя и търговеца на фуражи с нормативните изисквания;

4. надеждността на извършваните от производителя или търговеца на фуражи собствени проверки в предприятието;

5. друга информация, която би могла да свидетелства за несъответствие.

(2) Освен в случаите по ал. 1, официалният контрол се извършва и без предварително уведомяване, с изключение на случаите на одити, за провеждането на които производителите или търговците задължително се уведомяват.

(3) Официалният контрол включва контрол на предприятията за производство и търговия с фуражи, употребата и съхранението на фуражи, включително транспортирането им.

(4) Официалният контрол се състои от една или няколко от следните дейности:

1. инспекции на:

а) сгради, прилежащи площи, помещения, съоръжения и технологично оборудване, включително на транспортни средства, използвани при производството и търговията с фуражи, съоръжения, използвани при първичното производство, както и на фуражите;

б) суровини, съставки, спомагателни вещества и други продукти, използвани за производство и приготвяне на фуражи;

в) етикетиране, представяне и рекламиране на фуражи;

2. проверки на хигиенните условия в предприятията за производство и търговия с фуражи;

3. прилагане на добри практики и на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР);

4. вземане на проби и образци и провеждане на анализи и изследвания;

5. преглед на документацията и записите, които могат да имат връзка с оценката на съответствието с изискванията на законодателството по фуражите;

6. разговори с ръководителите и изпълнителите в предприятията за производство и търговия с фуражи;

7. отчитане на стойностите, регистрирани от средствата за измерване, използвани в предприятията за производство и търговия с фуражи;

8. проверки на регистрираните стойности от средствата за измерване в предприятието чрез използване на средства за измерване от компетентните органи;

9. други дейности, необходими за осигуряване изпълнението на целите на закона.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните извършва проверка на фуражи от внос за съответствие с нормативните изисквания независимо от мястото на произход на пратката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато при проверка, извършена на мястото на получаване или по време на съхранение или транспортиране на пратката от внос, Българската агенция по безопасност на храните установи несъответствие, тя предприема съответни мерки, включително връщане на пратката в страната на произход.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Националната ветеринарномедицинска служба извършва проверка на фуражи от внос за съответствие с нормативните изисквания независимо от мястото на произход на пратката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Когато при проверка, извършена на мястото на получаване или по време на съхранение или транспортиране на пратката от внос, Националната ветеринарномедицинска служба установи несъответствие, тя предприема съответни мерки, включително връщане на пратката в страната на произход.

Чл. 37. (1) Компетентните органи извършват проверка на фуражи от внос за съответствие с нормативните изисквания независимо от мястото на произход на пратката.

(2) Когато при проверка, извършена на мястото на получаване или по време на съхранение или транспортиране на пратката от внос, компетентните органи установят несъответствие, те предприемат съответни мерки, включително връщане на пратката в страната на произход.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 38. (1) Компетентните органи:

1. извършват официален контрол без конфликт на интереси;

2. разполагат със собствена лаборатория или имат сключен договор с лаборатория с достатъчен капацитет и квалифициран персонал за упражняване на контрола;

3. разполагат с подходящи и правилно поддържани съоръжения и оборудване;

4. разработват планове за действие в извънредни ситуации - контингенс планове.

(2) С плановете по ал. 1, т. 4 се определят необходимите мерки, които незабавно се предприемат, когато се установи, че даден фураж представлява сериозен риск за здравето на животните и хората пряко или чрез околната среда.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изискванията към плановете по ал. 1, т. 4 се определят с наредба на министъра на земеделието и продоволствието и включват:

1. административните органи, на които е възложено изпълнението им;

2. правата и задълженията на органите по т. 1;

3. реда и процедурите за обмен на информация между отделните държави.

Чл. 38. (1) Компетентните органи:

1. извършват официален контрол без конфликт на интереси;

2. разполагат със собствена лаборатория или имат сключен договор с лаборатория с достатъчен капацитет и квалифициран персонал за упражняване на контрола;

3. разполагат с подходящи и правилно поддържани съоръжения и оборудване;

4. разработват планове за действие в извънредни ситуации - контингенс планове.

(2) С плановете по ал. 1, т. 4 се определят необходимите мерки, които незабавно се предприемат, когато се установи, че даден фураж представлява сериозен риск за здравето на животните и хората пряко или чрез околната среда.

(3) Изискванията към плановете по ал. 1, т. 4 се определят с наредба на министъра на земеделието и горите и включват:

1. административните органи, на които е възложено изпълнението им;

2. правата и задълженията на органите по т. 1;

3. реда и процедурите за обмен на информация между отделните държави.

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 39. (1) Компетентните органи провеждат вътрешни одити и организират при необходимост външни одити. Одитите се провеждат при спазване на изискванията за независимост и прозрачност.

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Въз основа на резултатите от одита компетентните органи предприемат мерки, за да осигурят постигането на целите на Регламент 882/2004/ЕС на Европейския парламент и Съвета.

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 40. Компетентните органи осигуряват условия за обучение на лицата, които извършват официалния контрол върху фуражите.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Официалният контрол върху фуражите се осъществява по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Официалният контрол върху фуражите се осъществява чрез мониторинг, надзор, верифициране, одит, инспекция и вземане на проби и анализ съгласно наредба на министъра на земеделието и продоволствието.

(2) Официалният контрол върху фуражите се извършва по процедури, определени с наредбата по ал. 1.

(3) Изискванията към документите, които изготвят компетентните органи за резултатите от контрола, се определят с наредбата по ал. 1.

Чл. 41. (1) Официалният контрол върху фуражите се осъществява чрез мониторинг, надзор, верифициране, одит, инспекция и вземане на проби и анализ съгласно наредба на министъра на земеделието и горите.

(2) Официалният контрол върху фуражите се извършва по процедури, определени с наредбата по ал. 1.

(3) Изискванията към документите, които изготвят компетентните органи за резултатите от контрола, се определят с наредбата по ал. 1.

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 42. Компетентните органи в срок 14 дни от датата на приключване на проверката предоставят на съответния производител или търговец на фуражи копие от доклада от извършената проверка.

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 43. При провеждане на официалния контрол компетентните органи:

1. изготвят съвместно и изпълняват координирано единен годишен план за контрол на фуражите;

2. обменят информация за резултатите от осъществяваната контролна дейност на централно и регионално ниво;

3. предприемат мерки и извършват съвместни действия на централно и регионално ниво при съмнение или наличие на опасност за здравето на животните или хората.

Чл. 44. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 44. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За ефективното извършване на официалния контрол върху фуражите се разработва единен многогодишен национален контролен план.

(2) Планът по ал. 1 съдържа:

1. структура и организация на системата за контрол на фуражите;

2. цели, приоритети и разпределение на ресурсите за тяхното изпълнение;

3. оценка на риска;

4. компетентните органи на централно, регионално и местно ниво;

5. методите за осигуряване на съответствие;

6. обучението на компетентните органи;

7. процедурите за обмен на информация;

8. организация на плановете за действие при случаи на замърсяване на фуражи и други рискове за здравето на животните и хората;

9. организация на съвместната дейност и взаимопомощ.

(3) Планът по ал. 1 се коригира по време на неговото изпълнение при:

1. промени в законодателството;

2. риск за здравето на животните и хората;

3. промени в структурата, управлението или дейността на компетентните органи;

4. резултати от официалните проверки;

5. научни констатации;

6. изменение в указанията на Европейската комисия за изготвяне на плановете.

(4) Компетентните органи ежегодно представят доклад за изпълнение на плана по ал. 1 пред Европейската комисия в 6-месечен срок след изтичане на годината, за която се отнася.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В изпълнение на изискванията на чл. 8, параграф 2, чл. 19 и 54 от Регламент (ЕО) № 882/2004 инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните имат право:

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) на свободен достъп до всички обекти на фуражни предприятия, включително обекти, в които се осъществява първично производство на фуражи, ферми за отглеждане на животни, както и до превозните средства, използвани за транспорт на фуражи;

2. да изискват представяне на сведения и документи и да получават копия от тях за предприетите мерки, осигуряващи изпълнението на изискванията на законодателството в областта на фуражите, включително имена и адреси на лицата, от които са получили или на които са доставили фуражи;

3. да вземат проби и образци за лабораторни анализи и изследвания;

4. да посочват в писмен вид конкретно установените от тях несъответствия с нормативните изисквания, без да дават указания за начина на отстраняване;

5. да спират дейността или да затварят цялото фуражно предприятие или част от него за определен срок;

6. временно да прекратяват, да отнемат удостоверението за одобрение на обект или да заличават регистрацията на обект;

7. да извършват внезапни проверки в одобрените или регистрираните обекти;

8. да извършват надзор, мониторинг, инспекции и одити в съответствие с изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

9. да спират реализацията на фуражи, които пряко или косвено застрашават здравето на животните и/или хората, и да разпореждат те да бъдат изтеглени от пазара, върнати, унищожени, преработени за постигане на изискванията за безопасност или използвани за цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;

10. да съставят актове за установяване на административни нарушения и други документи по образец;

11. да поставят удостоверителни знаци на видно място относно предприетите мерки по т. 5 и 6;

12. да ограничат или забранят пускането на пазара, използването, вноса или износа на фуражи, както и да поставят отличителни знаци на фуражите под забрана;

13. да разпоредят за пратки от трети страни обратно връщане, унищожаване, подлагане на специална обработка или използване за други цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;

14. да предприемат необходимите действия за гарантиране безопасността на фуражите и за съответствието им с нормативните изисквания;

15. да изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи;

16. да предприемат други действия, необходими за изпълнение на правомощията им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Дейностите по контрола се провеждат на принципа на прозрачността, като своевременно предоставят необходимата информация за контролните си дейности на обществеността.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За изпълнение на изискванията на чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните подписват декларация за конфиденциалност.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните предприема необходимите мерки за забрана на продажбата, разпространението и/или използването на фураж или разпореждат изтеглянето му от пазара, когато въпреки съответствието му със специфичните изисквания за безопасност има основателни причини за съмнение, че фуражът е опасен.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Във връзка с изпълнението на правомощията, определени с Регламент (ЕО) № 882/2004, инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните се легитимират.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В изпълнение на изискванията на чл. 8, параграф 2, чл. 19 и 54 от Регламент (ЕО) № 882/2004 компетентните органи по чл. 34, ал. 3 или 4 имат право:

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) на свободен достъп до всички обекти на фуражни предприятия, включително обекти, в които се осъществява първично производство на фуражи, ферми за отглеждане на животни, както и до превозните средства, използвани за транспорт на фуражи;

2. да изискват представяне на сведения и документи и да получават копия от тях за предприетите мерки, осигуряващи изпълнението на изискванията на законодателството в областта на фуражите, включително имена и адреси на лицата, от които са получили или на които са доставили фуражи;

3. да вземат проби и образци за лабораторни анализи и изследвания;

4. да посочват в писмен вид конкретно установените от тях несъответствия с нормативните изисквания, без да дават указания за начина на отстраняване;

5. да спират дейността или да затварят цялото фуражно предприятие или част от него за определен срок;

6. временно да прекратяват, да отнемат удостоверението за одобрение на обект или да заличават регистрацията на обект;

7. да извършват внезапни проверки в одобрените или регистрираните обекти;

8. да извършват надзор, мониторинг, инспекции и одити в съответствие с изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

9. да спират реализацията на фуражи, които пряко или косвено застрашават здравето на животните и/или хората, и да разпореждат те да бъдат изтеглени от пазара, върнати, унищожени, преработени за постигане на изискванията за безопасност или използвани за цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;

10. да съставят актове за установяване на административни нарушения и други документи по образец;

11. да поставят удостоверителни знаци на видно място относно предприетите мерки по т. 5 и 6;

12. да ограничат или забранят пускането на пазара, използването, вноса или износа на фуражи, както и да поставят отличителни знаци на фуражите под забрана;

13. да разпоредят за пратки от трети страни обратно връщане, унищожаване, подлагане на специална обработка или използване за други цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;

14. да предприемат необходимите действия за гарантиране безопасността на фуражите и за съответствието им с нормативните изисквания;

15. да изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи;

16. да предприемат други действия, необходими за изпълнение на правомощията им.

(2) Компетентните органи провеждат дейностите по контрола на принципа на прозрачността, като своевременно предоставят необходимата информация за контролните си дейности на обществеността.

(3) За изпълнение на изискванията на чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 служителите на компетентните органи подписват декларация за конфиденциалност.

(4) Компетентните органи предприемат необходимите мерки за забрана на продажбата, разпространението и/или използването на фураж или разпореждат изтеглянето му от пазара, когато въпреки съответствието му със специфичните изисквания за безопасност има основателни причини за съмнение, че фуражът е опасен.

(5) Във връзка с изпълнението на правомощията, определени с Регламент (ЕО) № 882/2004, компетентните органи се легитимират.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В изпълнение на изискванията на чл. 8, параграф 2, чл. 19 и 54 от Регламент (ЕО) № 882/2004 компетентните органи по чл. 34, ал. 3 или 4 имат право:

1. на свободен достъп до всички обекти на фуражни предприятия, включително обекти, в които се осъществява първично производство на фуражи, ферми за отглеждане на продуктивни животни, както и до превозните средства, използвани за транспорт на фуражи;

2. да изискват представяне на сведения и документи и да получават копия от тях за предприетите мерки, осигуряващи изпълнението на изискванията на законодателството в областта на фуражите, включително имена и адреси на лицата, от които са получили или на които са доставили фуражи;

3. да вземат проби и образци за лабораторни анализи и изследвания;

4. да посочват в писмен вид конкретно установените от тях несъответствия с нормативните изисквания, без да дават указания за начина на отстраняване;

5. да спират дейността или да затварят цялото фуражно предприятие или част от него за определен срок;

6. временно да прекратяват, да отнемат удостоверението за одобрение на обект или да заличават регистрацията на обект;

7. да извършват внезапни проверки в одобрените или регистрираните обекти;

8. да извършват надзор, мониторинг, инспекции и одити в съответствие с изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

9. да спират реализацията на фуражи, които пряко или косвено застрашават здравето на животните и/или хората, и да разпореждат те да бъдат изтеглени от пазара, върнати, унищожени, преработени за постигане на изискванията за безопасност или използвани за цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;

10. да съставят актове за установяване на административни нарушения и други документи по образец;

11. да поставят удостоверителни знаци на видно място относно предприетите мерки по т. 5 и 6;

12. да ограничат или забранят пускането на пазара, използването, вноса или износа на фуражи, както и да поставят отличителни знаци на фуражите под забрана;

13. да разпоредят за пратки от трети страни обратно връщане, унищожаване, подлагане на специална обработка или използване за други цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;

14. да предприемат необходимите действия за гарантиране безопасността на фуражите и за съответствието им с нормативните изисквания;

15. да изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи;

16. да предприемат други действия, необходими за изпълнение на правомощията им.

(2) Компетентните органи провеждат дейностите по контрола на принципа на прозрачността, като своевременно предоставят необходимата информация за контролните си дейности на обществеността.

(3) За изпълнение на изискванията на чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 служителите на компетентните органи подписват декларация за конфиденциалност.

(4) Компетентните органи предприемат необходимите мерки за забрана на продажбата, разпространението и/или използването на фураж или разпореждат изтеглянето му от пазара, когато въпреки съответствието му със специфичните изисквания за безопасност има основателни причини за съмнение, че фуражът е опасен.

(5) Във връзка с изпълнението на правомощията, определени с Регламент (ЕО) № 882/2004, компетентните органи се легитимират.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) В изпълнение на изискванията на чл. 8, параграф 2, чл. 19 и 54 от Регламент (ЕО) № 882/2004 компетентните органи имат право:

1. на свободен достъп до всички обекти на фуражни предприятия, включително обекти, в които се осъществява първично производство на фуражи, ферми за отглеждане на продуктивни животни, както и до превозните средства, използвани за транспорт на фуражи;

2. да изискват представяне на сведения и документи и да получават копия от тях за предприетите мерки, осигуряващи изпълнението на изискванията на законодателството в областта на фуражите, включително имена и адреси на лицата, от които са получили или на които са доставили фуражи;

3. да вземат проби и образци за лабораторни анализи и изследвания;

4. да посочват в писмен вид конкретно установените от тях несъответствия с нормативните изисквания, без да дават указания за начина на отстраняване;

5. да спират дейността или да затварят цялото фуражно предприятие или част от него за определен срок;

6. временно да прекратяват, да отнемат удостоверението за одобрение на обект или да заличават регистрацията на обект;

7. да извършват внезапни проверки в одобрените или регистрираните обекти;

8. да извършват надзор, мониторинг, инспекции и одити в съответствие с изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

9. да спират реализацията на фуражи, които пряко или косвено застрашават здравето на животните и/или хората, и да разпореждат те да бъдат изтеглени от пазара, върнати, унищожени, преработени за постигане на изискванията за безопасност или използвани за цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;

10. да съставят актове за установяване на административни нарушения и други документи по образец;

11. да поставят удостоверителни знаци на видно място относно предприетите мерки по т. 5 и 6;

12. да ограничат или забранят пускането на пазара, използването, вноса или износа на фуражи, както и да поставят отличителни знаци на фуражите под забрана;

13. да разпоредят за пратки от трети страни обратно връщане, унищожаване, подлагане на специална обработка или използване за други цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;

14. да предприемат необходимите действия за гарантиране безопасността на фуражите и за съответствието им с нормативните изисквания;

15. да изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи;

16. да предприемат други действия, необходими за изпълнение на правомощията им.

(2) Компетентните органи провеждат дейностите по контрола на принципа на прозрачността, като своевременно предоставят необходимата информация за контролните си дейности на обществеността.

(3) За изпълнение на изискванията на чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 служителите на компетентните органи подписват декларация за конфиденциалност.

(4) Компетентните органи предприемат необходимите мерки за забрана на продажбата, разпространението и/или използването на фураж или разпореждат изтеглянето му от пазара, когато въпреки съответствието му със специфичните изисквания за безопасност има основателни причини за съмнение, че фуражът е опасен.

(5) Във връзка с изпълнението на правомощията, определени с Регламент (ЕО) № 882/2004, компетентните органи се легитимират.

Чл. 45. (1) Компетентните органи имат право:

1. на свободен достъп до всички предприятия за производство, преработка, дистрибуция и употреба на фуражи, както и до транспортните средства;

2. да изискват сведения и документи, свързани с производството, преработката, дистрибуцията и употребата на фуражи и да получават копия от тях;

3. да вземат проби за лабораторни анализи;

4. да дават предписания при констатиране на нарушения на нормативни актове със срок за отстраняването им, без да дават указания за начина на отстраняване;

5. да спират временно от експлоатация предприятия за производство, преработка, дистрибуция и употреба на фуражи или на части от тях или да предприемат действия за прекратяване дейността на предприятие при установяване на нарушения на нормите и изискванията на този закон или на наредбите по прилагането му;

6. да извършват мониторинг;

7. да спират реализацията на фуражи, които пряко или косвено застрашават здравето на животните или хората, и да разпореждат те да бъдат върнати, отнети, унищожени, преработени или използвани за други цели;

8. да съставят актове за установяване на административни нарушения;

9. да ограничават достъпа до предприятията под възбрана чрез удостоверителни знаци;

10. да ограничат или забранят пускането на пазара на фуражи;

11. да предприемат всякакви други действия, необходими за изпълнение на правомощията им.

(2) Компетентните органи провеждат дейностите по контрола на принципа на прозрачността, като за целта предоставят своевременно на обществеността необходимата информация относно контролните си дейности на интернет страниците на Националната служба по зърното и фуражите и Националната ветеринарномедицинска служба.

(3) При изпълнение на своите задължения компетентните органи са длъжни да не разгласяват информацията, която представлява защитена от закона тайна, станала им известна при или по повод осъществяването на тяхната дейност.

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 46. (1) Когато при официалния контрол компетентните органи установят несъответствие с нормативните изисквания, те предприемат някои от действията по чл. 45, ал. 1.

(2) При предприемане на действията по ал. 1 компетентните органи вземат под внимание същността на несъответствието и водената документация от производителя или търговеца на фуражи.

(3) Компетентните органи предприемат необходимите мерки за забрана на продажбата на фураж или разпореждат изтеглянето му от пазара, когато въпреки съответствието със специфичните изисквания за безопасност има основателни причини за съмнение, че фуражът е опасен.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните е компетентна контактна точка, обслужваща системата за бързо съобщаване по чл. 30б от Закона за храните относно опасностите за здравето на животните и/или хората, произтичащи от фуражи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В съответствие с изискванията на чл. 52 от Регламент (ЕО) № 178/2002 длъжностните лица, които имат достъп до системата за бързо съобщаване, подписват декларация за неразгласяване на конфиденциалната информация.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Националната ветеринарномедицинска служба е компетентна контактна точка, обслужваща системата за бързо съобщаване по чл. 30б от Закона за храните относно опасностите за здравето на животните и/или хората, произтичащи от фуражи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В съответствие с изискванията на чл. 52 от Регламент (ЕО) № 178/2002 длъжностните лица, които имат достъп до системата за бързо съобщаване, подписват декларация за неразгласяване на конфиденциалната информация.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Националната служба по зърното и фуражите е компетентна контактна точка, обслужваща системата за бързо съобщаване по чл. 30б от Закона за храните относно опасностите за здравето на животните и/или хората, произтичащи от фуражи.

(2) В съответствие с изискванията на чл. 52 от Регламент (ЕО) № 178/2002 длъжностните лица, които имат достъп до системата за бързо съобщаване, подписват декларация за неразгласяване на защитената информация.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министерството на земеделието и продоволствието изгражда и поддържа система за бързо съобщаване в случай на опасност за здравето на животните и хората.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министерството на земеделието и продоволствието осъществява координация на дейността на системата за бързо съобщаване по ал. 1.

(3) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за изграждане на системата, както и процедурата за бързо съобщаване по ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При постъпване на информация за съществуването на сериозна опасност за здравето на животните и хората, която произтича от фуражи, пуснати на пазара, Министерството на земеделието и продоволствието предприема действия за уведомяване чрез системата за бързо съобщаване.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министерството на земеделието и продоволствието предоставя на потребителите информация относно съществуването и характера на опасността, данните за идентификация на фуражи и предприетите мерки.

(6) Длъжностните лица, които имат достъп до системата за бързо съобщаване, са длъжни да не разгласяват информацията, която представлява защитена от закона тайна, станала им известна при или по повод осъществяването на тяхната дейност. Това изискване не се прилага за информацията, която трябва да се предостави на обществеността с цел защита на здравето на животните и хората.

(7) За спазване на изискванията за конфиденциалност по ал. 6 длъжностните лица подписват декларация за неразгласяване на информация, която представлява защитена от закона тайна.

Чл. 47. (1) Министерството на земеделието и горите изгражда и поддържа система за бързо съобщаване в случай на опасност за здравето на животните и хората.

(2) Министерството на земеделието и горите осъществява координация на дейността на системата за бързо съобщаване по ал. 1.

(3) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за изграждане на системата, както и процедурата за бързо съобщаване по ал. 1.

(4) При постъпване на информация за съществуването на сериозна опасност за здравето на животните и хората, която произтича от фуражи, пуснати на пазара, Министерството на земеделието и горите предприема действия за уведомяване чрез системата за бързо съобщаване.

(5) Министерството на земеделието и горите предоставя на потребителите информация относно съществуването и характера на опасността, данните за идентификация на фуражи и предприетите мерки.

(6) Длъжностните лица, които имат достъп до системата за бързо съобщаване, са длъжни да не разгласяват информацията, която представлява защитена от закона тайна, станала им известна при или по повод осъществяването на тяхната дейност. Това изискване не се прилага за информацията, която трябва да се предостави на обществеността с цел защита на здравето на животните и хората.

(7) За спазване на изискванията за конфиденциалност по ал. 6 длъжностните лица подписват декларация за неразгласяване на информация, която представлява защитена от закона тайна.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Операторите във фуражния сектор и фермерите, отглеждащи животни, са длъжни да:

1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) изпълняват предписанията на инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните;

2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) не възпрепятстват и да съдействат на инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните при осъществяването на правомощията им;

3. водят документация съгласно изискванията на пряко приложимото общностно право и този закон.

(2) Лицата по ал. 1 имат право да:

1. обжалват актовете на органите по този закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) поискат контролна експертиза в срок до пет работни дни от получаване на съобщението за резултата от анализа на взетите проби от фуражи и заключенията на контролните органи.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Операторите във фуражния сектор и фермерите, отглеждащи животни, са длъжни да:

1. изпълняват предписанията на компетентните органи;

2. не възпрепятстват и да съдействат на компетентните органи при осъществяването на правомощията им;

3. водят документация съгласно изискванията на пряко приложимото общностно право и този закон.

(2) Лицата по ал. 1 имат право да:

1. обжалват актовете на органите по този закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) поискат контролна експертиза в срок до пет работни дни от получаване на съобщението за резултата от анализа на взетите проби от фуражи и заключенията на контролните органи.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Операторите във фуражния сектор и фермерите, отглеждащи продуктивни животни, са длъжни да:

1. изпълняват предписанията на компетентните органи;

2. не възпрепятстват и да съдействат на компетентните органи при осъществяването на правомощията им;

3. водят документация съгласно изискванията на пряко приложимото общностно право и този закон.

(2) Лицата по ал. 1 имат право да:

1. обжалват актовете на органите по този закон;

2. поискат контролна експертиза в срок до три работни дни от получаване на съобщението за резултата от анализа на взетите проби от фуражи и заключенията на контролните органи.

Чл. 48. (1) Лицата, които произвеждат и търгуват с фуражи, са длъжни да:

1. изпълняват предписанията на компетентните органи;

2. не препятстват компетентните органи при осъществяването на правомощията им;

3. водят документация съгласно изискванията на този закон.

(2) Лицата по ал. 1 имат право да:

1. обжалват актовете на органите по този закон;

2. поискат контролна експертиза в срок до три работни дни от получаване на съобщението за резултата от анализа на взетите проби от фуражи и заключенията на контролните органи.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Проби от фуражи, взети за целите на официалния контрол, се анализират в акредитирани лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато лабораториите по ал. 1 не покриват изискуемите показатели на общностното право, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните сключва договори с други акредитирани лаборатории.

(3) Лабораториите по ал. 1 и 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 12 на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Делегирането на лабораторни дейности за официалния контрол по ал. 1 и 2 се одобрява от министъра на земеделието и храните при спазване на изискванията на чл. 5 и 12 на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед национални референтни лаборатории за изпитване на фуражи по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните в съответствие с изискванията на чл. 33 на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(6) Министърът на земеделието и храните заличава със заповед определените по реда на ал. 5 лаборатории, които не изпълняват условията по чл. 33 на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Проби от фуражи, зърно и зърнени продукти, взети за целите на официалния контрол, се анализират в акредитирани лаборатории на Националната служба по зърното и фуражите или на Националната ветеринарномедицинска служба.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Когато лабораториите по ал. 1 не покриват изискуемите показатели на общностното право, изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите или генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба сключват договори с други акредитирани лаборатории.

(3) Лабораториите по ал. 1 и 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 12 на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Делегирането на лабораторни дейности за официалния контрол по ал. 1 и 2 се одобрява от министъра на земеделието и храните при спазване на изискванията на чл. 5 и 12 на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед национални референтни лаборатории за изпитване на фуражи, зърно и зърнени продукти по предложение на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите или на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, в зависимост от контрола, който упражняват по този закон и в съответствие с изискванията на чл. 33 на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(6) Министърът на земеделието и храните заличава със заповед определените по реда на ал. 5 лаборатории, които не изпълняват условията по чл. 33 на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Проби от фуражи, зърно и зърнени продукти, взети за целите на официалния контрол, се анализират в акредитирани лаборатории на Националната служба по зърното и фуражите.

(2) Когато лабораториите по ал. 1 не покриват изискуемите показатели на общностното право, изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите сключва договори с други акредитирани лаборатории.

(3) Лабораториите по ал. 1 и 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 12 на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(4) Делегирането на лабораторни дейности за официалния контрол по ал. 1 и 2 се одобрява от министъра на земеделието и храните при спазване на изискванията на чл. 5 и 12 на Регламент (ЕО) № 882/2004 и становище на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите.

(5) Министърът на земеделието и храните определя със заповед национални референтни лаборатории за изпитване на фуражи, зърно и зърнени продукти по предложение на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите в съответствие с изискванията на чл. 33 на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(6) Министърът на земеделието и храните заличава със заповед определените по реда на ал. 5 лаборатории, които не изпълняват условията по чл. 33 на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(7) Заповедите по ал. 6 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Анализ на проби от фуражи за целите на официалния контрол се извършва от лабораторията на Националната служба по зърното и фуражите и Националната ветеринарномедицинска служба по международно признати методи или от други акредитирани лаборатории, с които Министерството на земеделието и продоволствието е сключило договор.

(2) Лабораториите по ал. 1 трябва да са акредитирани и да работят в съответствие с БДС ЕN ISO/IEC 17025 "Общи изисквания към компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране".

(3) Обхватът на акредитация на лабораториите за изпитване може да се отнася до определени изпитвания или групи изпитвания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието определя национални референтни лаборатории за изпитване на фуражи.

(5) Лабораториите по ал. 4:

1. работят съвместно с референтната лаборатория на Европейската общност в тяхната сфера на компетентност;

2. координират дейността на лабораториите по ал. 1;

3. организират сравнителни изпитвания между лабораториите по ал. 1 и въз основа на анализ и оценката на резултатите от проведените сравнителни изпитвания предприемат последващи действия;

4. осигуряват разпространение на информация, която е предоставена от съответната референтна лаборатория на Европейската общност, до компетентните органи и лабораториите по ал. 1;

5. осигуряват научна и практическа помощ на компетентните органи.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието заличава със заповед определени по реда на ал. 1 лаборатории, които не изпълняват условията по ал. 2.

(7) Заповедта по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 49. (1) Анализ на проби от фуражи за целите на официалния контрол се извършва от лабораторията на Националната служба по зърното и фуражите и Националната ветеринарномедицинска служба по международно признати методи или от други акредитирани лаборатории, с които Министерството на земеделието и горите е сключило договор.

(2) Лабораториите по ал. 1 трябва да са акредитирани и да работят в съответствие с БДС ЕN ISO/IEC 17025 "Общи изисквания към компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране".

(3) Обхватът на акредитация на лабораториите за изпитване може да се отнася до определени изпитвания или групи изпитвания.

(4) Министърът на земеделието и горите определя национални референтни лаборатории за изпитване на фуражи.

(5) Лабораториите по ал. 4:

1. работят съвместно с референтната лаборатория на Европейската общност в тяхната сфера на компетентност;

2. координират дейността на лабораториите по ал. 1;

3. организират сравнителни изпитвания между лабораториите по ал. 1 и въз основа на анализ и оценката на резултатите от проведените сравнителни изпитвания предприемат последващи действия;

4. осигуряват разпространение на информация, която е предоставена от съответната референтна лаборатория на Европейската общност, до компетентните органи и лабораториите по ал. 1;

5. осигуряват научна и практическа помощ на компетентните органи.

(6) Министърът на земеделието и горите заличава със заповед определени по реда на ал. 1 лаборатории, които не изпълняват условията по ал. 2.

(7) Заповедта по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 50. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Компетентният орган може да делегира изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол, на контролни органи при условията и по реда на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Изискванията към контролните органи по ал. 1 и начинът на провеждане на надзор върху дейността им се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Компетентният орган отнема правомощията на контролен орган по ал. 1 във връзка с делегираните му дейности, свързани с официалния контрол, при спазване условията и по реда на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В случай на делегиране изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол, компетентният орган уведомява писмено Европейската комисия в съответствие с изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Чл. 50. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Компетентните органи могат да делегират изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол, на контролни органи при условията и по реда на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Изискванията към контролните органи по ал. 1 и начинът на провеждане на надзор върху дейността им се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Компетентните органи отнемат правомощията на контролен орган по ал. 1 във връзка с делегираните му дейности, свързани с официалния контрол, при спазване условията и по реда на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В случай на делегиране изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол, компетентните органи уведомяват писмено Европейската комисия в съответствие с изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Чл. 50. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Компетентните органи могат да делегират изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол, на контролни органи при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Изискванията към контролните органи по ал. 1 и начинът на провеждане на надзор върху дейността им се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Компетентните органи отнемат правомощията на контролен орган по ал. 1 във връзка с делегираните му дейности, свързани с официалния контрол, при спазване условията и по реда на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В случай на делегиране изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол, компетентните органи уведомяват писмено Европейската комисия в съответствие с изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Чл. 50. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Компетентните органи могат да делегират изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол, на контролни органи при условията и по реда на Регламент 882/2004/ЕС на Европейския парламент и Съвета.

(2) Изискванията към контролните органи по ал. 1 и начинът на провеждане на надзор върху дейността им се определят в наредбата по чл. 41, ал. 1.

(3) Компетентните органи отнемат правомощията на контролен орган по ал. 1 във връзка с делегираните му дейности, свързани с официалния контрол, при спазване условията и по реда на Регламент 882/2004/ЕС на Европейския парламент и Съвета.

(4) В случай на делегиране изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол, компетентните органи уведомяват писмено Европейската комисия, като в уведомлението се посочват: компетентният орган, който делегира дейности, дейностите, които делегира, както и контролният орган, на който се делегира изпълнението на специфичните дейности.

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) За осъществяване на официалния контрол се вземат и анализират проби при спазване изискванията на чл. 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Вземането и анализирането на проби за целите на официалния контрол се извършва съгласно методите, посочени в Регламент (ЕО) № 152/2009.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Когато няма директно приложимо общностно право, министърът на земеделието и храните определя с наредби специфичните изисквания за вземане на проби и методите за анализ на фуражи.

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) За целите на официалния контрол вземането на проби и извършването на анализи се осъществяват при спазване общите изисквания на чл. 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) Когато няма директно приложимо общностно право, министърът на земеделието и храните определя с наредби специфичните изисквания за вземане на проби и методите за анализ на фуражи.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Компетентните органи по този закон оказват съдействие на компетентните органи на други държави членки, включително при извършване на контрол на територията на Република България, в съответствие с чл. 34 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Условията и редът за вземане на проби от фуражи и изискванията към методите за анализ, използвани за целите на официалния контрол, се определят с наредба на министъра на земеделието и продоволствието.

(2) При липса на нормативни изисквания за методи за вземане на проби и методи за анализ се прилагат международно признати или национални правила и методи, регламентирани в стандарти. В тези случаи могат да се използват и други методи, съответстващи на целта или разработени съгласно научни протоколи.

(3) Когато не са налице изискванията на ал. 2, валидирането на методите за анализ се извършва в една лаборатория съгласно международно приет протокол.

(4) Методите за анализ се характеризират със следните критерии:

1. точност;

2. приложимост (матрица и диапазон на концентрация);

3. граница на откриване;

4. граница на определяне;

5. прецизност;

6. повторяемост;

7. възпроизводимост;

8. възстановяване;

9. избирателност;

10. чувствителност;

11. линейност;

12. неопределеност на измерванията;

13. други критерии, които могат да бъдат подбрани при необходимост.

(5) Съответствието на даден метод с изискванията на ал. 2 се установява чрез междулабораторни изпитвания.

(6) Когато се получи разлика в интерпретацията на резултати от лабораторно изследване на фуражите, за които са приложени различни методи за анализ, валидни са критериите по ал. 4.

Чл. 51. (1) Условията и редът за вземане на проби от фуражи и изискванията към методите за анализ, използвани за целите на официалния контрол, се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.

(2) При липса на нормативни изисквания за методи за вземане на проби и методи за анализ се прилагат международно признати или национални правила и методи, регламентирани в стандарти. В тези случаи могат да се използват и други методи, съответстващи на целта или разработени съгласно научни протоколи.

(3) Когато не са налице изискванията на ал. 2, валидирането на методите за анализ се извършва в една лаборатория съгласно международно приет протокол.

(4) Методите за анализ се характеризират със следните критерии:

1. точност;

2. приложимост (матрица и диапазон на концентрация);

3. граница на откриване;

4. граница на определяне;

5. прецизност;

6. повторяемост;

7. възпроизводимост;

8. възстановяване;

9. избирателност;

10. чувствителност;

11. линейност;

12. неопределеност на измерванията;

13. други критерии, които могат да бъдат подбрани при необходимост.

(5) Съответствието на даден метод с изискванията на ал. 2 се установява чрез междулабораторни изпитвания.

(6) Когато се получи разлика в интерпретацията на резултати от лабораторно изследване на фуражите, за които са приложени различни методи за анализ, валидни са критериите по ал. 4.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За издаването на документи по този закон и за извършването на официалния контрол се събират такси, определени с тарифата за таксите по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните. При определяне на таксите се спазват разпоредбите на чл. 27 - 29 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) При неплащане на таксите по тарифата се предприемат мерките по чл. 45, ал. 1, т. 5 или 6.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) За издаването на документи по този закон и за извършването на официалния контрол се събират такси, определени с тарифи, приети от Министерския съвет. При определяне на таксите се спазват разпоредбите на чл. 27 - 29 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) При неплащане на таксите по тарифата се предприемат мерките по чл. 45, ал. 1, т. 5 или 6.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) За издаването на документи по този закон и за извършването на официалния контрол се събират такси, определени с тарифи, приети от Министерския съвет. При определяне на таксите се спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2) При неплащане на таксите по тарифата се предприемат мерките по чл. 45, ал. 1, т. 5 или 6.

Глава шеста.

ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА ФУРАЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) При внос, износ и реекспорт на фуражи се спазват общите изисквания на чл. 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

(2) Министърът на земеделието и храните при необходимост издава инструкции, заповеди, указания и други документи за изпълнение на актовете на Европейската комисия по прилагането на чл. 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

(3) Внос и износ на фуражи се извършват при спазване на специфичните изисквания на този закон, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Регламент (ЕО) № 882/2004, Регламент (ЕО) № 183/2005 и актовете по прилагането им.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Граничният контрол на фуражи се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Граничният контрол на фуражи се осъществява от Националната ветеринарномедицинска служба.

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При износ на фуражи те се придружават със сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар по здравеопазване на животните от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира обектът, от който се изнася пратката.

(2) Сертификатът по ал. 1 се издава при условията и по реда на чл. 238 и 239 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Сертификатът се издава по образец на третата държава, за която се изнася пратката, а когато няма такъв - по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Когато се изисква сертификатът по ал. 1 да съдържа данни за качествения състав и/или пълноценността на фуражите, официалният ветеринарен лекар по здравеопазване на животните взема проба и я изпраща за изследване в акредитирана лаборатория.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ръководителят на лабораторията по ал. 4 изпраща оригинал на протокол от изпитване и/или анализ до директора на областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия е седалището на официалния ветеринарен лекар."

(8) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава след извършване на съответните проверки и получени резултати от лабораторни изследвания, необходими за попълването му.

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) (1) При износ на фуражи те се придружават със сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар по здравеопазване на животните от регионалната ветеринарномедицинска служба, на чиято територия се намира обектът, от който се изнася пратката.

(2) Сертификатът по ал. 1 се издава при условията и по реда на чл. 238 и 239 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) Сертификатът се издава по образец на третата държава, за която се изнася пратката, а когато няма такъв - по образец, утвърден със заповед на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Когато се изисква сертификатът по ал. 1 да съдържа данни за качествения състав и/или пълноценността на фуражите, официалният ветеринарен лекар по здравеопазване на животните взема проба и я изпраща за изследване в акредитирана лаборатория.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Ръководителят на лабораторията по ал. 4 изпраща оригинал на протокол от изпитване и/или анализ до директора на регионалната ветеринарномедицинска служба, на чиято територия е седалището на официалния ветеринарен лекар."

(8) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава след извършване на съответните проверки и получени резултати от лабораторни изследвания, необходими за попълването му.

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) (1) При износ на фуражи те се придружават със сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар по здравеопазване на животните от регионалната ветеринарномедицинска служба, на чиято територия се намира обектът, от който се изнася пратката.

(2) Сертификатът по ал. 1 се издава при условията и по реда на чл. 238 и 239 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) Сертификатът се издава по образец на третата държава, за която се изнася пратката, а когато няма такъв - по образец, утвърден със заповед на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

(4) Сертификатът се издава след извършване на съответните проверки и получени резултати от лабораторни изследвания, необходими за попълването му.

(5) Разходите за проверките и изследванията по ал. 4 са за сметка на износителя.

(6) За издаване на сертификата се събира такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато в сертификата по чл. 53а, ал. 1 се изисква вписване на данни, различни от тези по чл. 53а, ал. 4, които следва да се удостоверят с протокол от изпитване и/или анализ, официалният ветеринарен лекар взема проба от фуражите и я изпраща в акредитирана лаборатория на Българската агенция по безопасност на храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ръководителят на лабораторията по ал. 1 изпраща оригинал на протокола от изпитване и/или анализ до директора на областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия е седалището на официалния ветеринарен лекар.

Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Когато в сертификата по чл. 53а, ал. 1 се изисква вписване на данни, различни от тези по чл. 53а, ал. 4, които следва да се удостоверят с протокол от изпитване и/или анализ, официалният ветеринарен лекар взема проба от фуражите и я изпраща в акредитирана лаборатория на Националната ветеринарномедицинска служба.

(2) Ръководителят на лабораторията по ал. 1 изпраща оригинал на протокола от изпитване и/или анализ до директора на регионалната ветеринарномедицинска служба, на чиято територия е седалището на официалния ветеринарен лекар.

Чл. 53в. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) До получаване на протоколите от изпитване и/или анализ по чл. 53а, ал. 7 и чл. 53б, ал. 2 срокът за издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави спира да тече.

Чл. 53г. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) При издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави той се придружава от заверено копие на издадените протоколи от изпитване и/или анализ по чл. 53а, ал. 7 и чл. 53б, ал. 2.

(2) Официалният ветеринарен лекар вписва данните от протоколите по чл. 53а, ал. 7 и по чл. 53б, ал. 2 в сертификата за износ на фуражи за трети държави.

Чл. 53д. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Разходите за издаване на протоколите от изпитване и/или анализ по чл. 53а, ал. 7 и чл. 53б, ал. 2 се заплащат от собственика на фуражите.

Чл. 53е. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За издаване на сертификат за износ на фуражи за трети държави се събира такса в размер, определен в тарифата по чл. 51а, ал. 1.

Чл. 53е. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) За издаване на сертификат за износ на фуражи за трети държави се събира такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Глава шеста.

ВНОС И ИЗНОС НА ФУРАЖИ

Чл. 52. (1) В Република България се внасят само фуражи, които отговарят на изискванията на този закон, на Закона за ветеринарномедицинската дейност и на нормативните актове по прилагането им.

(2) В Република България може да се внасят и фуражи, които отговарят на изисквания, признати от Европейската общност за еквивалентни, или на определените изисквания съгласно споразумение, сключено между Европейската общност и държава износител.

Чл. 53. (1) Фуражите, които се изнасят или реекспортират от Република България с цел пускане на пазара на друга държава, трябва да отговарят на съответните изисквания на законодателството в областта на фуражите, освен когато няма други изисквания от страна на органите на държавата вносителка или такива, които са предвидени в закони, регламенти, стандарти, кодекси на практики или други действащи законови и административни процедури в държавата вносителка.

(2) При други обстоятелства, когато фуражите не са безопасни за здравето на животните и хората, те могат да се изнасят или реекспортират, когато компетентните органи на държавата по местоназначение са дали изрично съгласие за това, след като са били напълно информирани за причините, поради които, и обстоятелствата, при които съответните фуражи не могат да бъдат пуснати на пазара в Република България.

(3) Когато се прилагат разпоредбите на двустранно търговско споразумение между Република България и друга държава, изнасяните от Република България фуражи трябва да отговарят на разпоредбите на ал. 1 и 2.

Глава седма.

ФИНАНСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ (ОТМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

Глава седма.

ФИНАНСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Средствата за извършване дейността на Националната служба по зърното и фуражите се осигуряват ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните, както следва:

1. субсидии от републиканския бюджет;

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) собствени приходи на Националната служба по зърното и фуражите от анализи на фуражи при контрола на техния качествен състав и пълноценност;

3. други източници.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Средствата за извършване дейността на Националната служба по зърното и фуражите се осигуряват ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните, както следва:

1. субсидии от републиканския бюджет;

2. собствени приходи на Националната служба по зърното и фуражите от:

а) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) дейности по одобрение и регистрация на фуражни предприятия;

б) анализи на фуражи;

в) глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления, издадени за нарушения по този закон;

3. други източници.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Средствата за извършване дейността на Националната служба по зърното и фуражите се осигуряват ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието, както следва:

1. субсидии от републиканския бюджет;

2. собствени приходи на Националната служба по зърното и фуражите от:

а) одобрение и регистрация на производители и търговци на фуражи;

б) анализи на фуражи;

в) глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления, издадени за нарушения по този закон;

3. други източници.

(2) При осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" Националната служба по зърното и фуражите събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

(3) Средствата за извършване на официален контрол върху фуражите от Националната ветеринарномедицинска служба се осигуряват по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 54. (1) Средствата за извършване дейността на Националната служба по зърното и фуражите се осигуряват ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието и горите, както следва:

1. субсидии от републиканския бюджет;

2. собствени приходи на Националната служба по зърното и фуражите от:

а) одобрение и регистрация на производители и търговци на фуражи;

б) анализи на фуражи;

в) глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления, издадени за нарушения по този закон;

3. други източници.

(2) При осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" Националната служба по зърното и фуражите събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

(3) Средствата за извършване на официален контрол върху фуражите от Националната ветеринарномедицинска служба се осигуряват по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 55. (1) (Предишен текст на чл. 55, изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Финансовите средства по чл. 54 се разходват за:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) финансиране дейността на Националната служба по зърното и фуражите;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)

3. издателска и просветна дейност;

4. оборудване на лаборатории на Националната служба по зърното и фуражите за контрол на фуражи;

5. участие в международни и национални междулабораторни изпитвания;

6. изпълнение на програми за обучение на служители на Националната служба по зърното и фуражите;

7. създаване и поддържане на компютризирани системи за информация;

8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) капиталови разходи за развитие на материалната база;

9. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)

Чл. 55. (1) (Предишен текст на чл. 55, изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Финансовите средства по чл. 54 се разходват за:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) финансиране дейността на Националната служба по зърното и фуражите;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) създаване и поддържане на списъка и регистъра по този закон;

3. издателска и просветна дейност;

4. оборудване на лаборатории на Националната служба по зърното и фуражите за контрол на фуражи;

5. участие в международни и национални междулабораторни изпитвания;

6. изпълнение на програми за обучение на служители на Националната служба по зърното и фуражите;

7. създаване и поддържане на компютризирани системи за информация;

8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) капиталови разходи за развитие на материалната база;

9. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) допълнително материално стимулиране, уредено с вътрешните правила за работната заплата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Средствата по ал. 1, т. 9 се определят в размер 20 на сто от реализираните приходи по чл. 54, ал. 1, т. 2 в рамките на бюджета за съответната година.

Чл. 55. (1) (Предишен текст на чл. 55, изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Финансовите средства по чл. 54 се разходват за:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) финансиране дейността на Националната служба по зърното и фуражите;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) създаване и подържане на списъка и регистъра по този закон;

3. издателска и просветна дейност;

4. оборудване на лаборатории на Националната служба по зърното и фуражите за контрол на фуражи;

5. участие в международни и национални междулабораторни изпитвания;

6. изпълнение на програми за обучение на служители на Националната служба по зърното и фуражите;

7. създаване и подържане на компютризирани системи за информация;

8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) капиталови разходи за развитие на материалната база;

9. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) допълнително материално стимулиране, уредено с вътрешните правила за работната заплата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Средствата по ал. 1, т. 9 се определят в размер до 25 на сто от разчета на годишния размер на средствата за работна заплата.

Чл. 55. Финансовите средства по чл. 54 се разходват за:

1. обезпечаване на Националната служба по зърното и фуражите при упражняване на контролната дейност;

2. създаване и подържане на регистри по чл. 17, ал. 1 и по чл. 19, ал. 11;

3. издателска и просветна дейност;

4. оборудване на лаборатории на Националната служба по зърното и фуражите за контрол на фуражи;

5. участие в международни и национални междулабораторни изпитвания;

6. изпълнение на програми за обучение на служители на Националната служба по зърното и фуражите;

7. създаване и подържане на компютризирани системи за информация;

8. други разходи.

Глава осма.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОПЕРАТОРИТЕ ВЪВ ФУРАЖНИЯ СЕКТОР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Професионалните организации на операторите във фуражния сектор са браншовите организации на производители и търговци на фуражи, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Организациите по ал. 1:

1. разработват ръководства за добри производствени практики и ръководства за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР) при производство и търговия с фуражи, както и други професионални изисквания с цел осигуряване на качеството и безопасността на фуражите;

2. участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на бранша и съдействат за тяхното изпълнение;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) създават и поддържат база данни за експерти в бранша за оказване съдействие на операторите във фуражния сектор, както и на държавните органи;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в бранша и недопускането на нелоялна конкуренция между операторите във фуражния сектор;

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) информират компетентния орган за извършени нарушения при производството, преработката, съхранението, транспортирането, разпространението, включително употребата, на фуражи;

6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) дават становища по проекти на нормативни актове;

7. организират провеждането на курсове за повишаване квалификацията на лицата, заети с производството на фуражи;

8. предоставят информация във връзка с разработването на позиции за участие в заседанията на работните групи на Европейската комисия и работните групи и комитети на Съвета на Европейския съюз.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Професионалните организации на операторите във фуражния сектор са браншовите организации на производители и търговци на фуражи, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Организациите по ал. 1:

1. разработват ръководства за добри производствени практики и ръководства за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР) при производство и търговия с фуражи, както и други професионални изисквания с цел осигуряване на качеството и безопасността на фуражите;

2. участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на бранша и съдействат за тяхното изпълнение;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) създават и поддържат база данни за експерти в бранша за оказване съдействие на операторите във фуражния сектор, както и на държавните органи;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в бранша и недопускането на нелоялна конкуренция между операторите във фуражния сектор;

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) информират компетентните органи за извършени нарушения при производството, преработката, съхранението, транспортирането, разпространението, включително употребата, на фуражи;

6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) дават становища по проекти на нормативни актове;

7. организират провеждането на курсове за повишаване квалификацията на лицата, заети с производството на фуражи;

8. предоставят информация във връзка с разработването на позиции за участие в заседанията на работните групи на Европейската комисия и работните групи и комитети на Съвета на Европейския съюз.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Професионалните организации на операторите във фуражния сектор са браншовите организации на производители и търговци на фуражи, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Организациите по ал. 1:

1. разработват ръководства за добри производствени практики и ръководства за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР) при производство и търговия с фуражи, както и други професионални изисквания с цел осигуряване на качеството и безопасността на фуражите;

2. участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на бранша и съдействат за тяхното изпълнение;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) създават и поддържат база данни за експерти в бранша за оказване съдействие на операторите във фуражния сектор, както и на държавните органи;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в бранша и недопускането на нелоялна конкуренция между операторите във фуражния сектор;

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) информират компетентните органи за извършени нарушения при производството, преработката, съхранението, транспортирането, разпространението, включително употребата, на фуражи;

6. участват в изготвянето на нормативни актове за фуражите или дават становища по проекти на такива актове;

7. организират провеждането на курсове за повишаване квалификацията на лицата, заети с производството на фуражи;

8. предоставят информация във връзка с разработването на позиции за участие в заседанията на работните групи на Европейската комисия и работните групи и комитети на Съвета на Европейския съюз.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Организациите по чл. 56, ал. 1 подпомагат работата на компетентния орган и на органите на местното самоуправление и местната администрация за осъществяване на политиката и стратегията им за развитие на фуражната индустрия.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)

Чл. 57. (1) Организациите по чл. 56, ал. 1 подпомагат работата на компетентните органи и на органите на местното самоуправление и местната администрация за осъществяване на политиката и стратегията им за развитие на фуражната индустрия.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)

Чл. 57. (1) Организациите по чл. 56, ал. 1 подпомагат работата на компетентните органи и на органите на местното самоуправление и местната администрация за осъществяване на политиката и стратегията им за развитие на фуражната индустрия.

(2) При разработването на проекти на нормативни актове, свързани с административното регулиране и административния контрол на фуражната индустрия, организациите по чл. 56, ал. 1 предоставят становища на компетентните държавни органи.

Глава осма.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ФУРАЖИ

Чл. 56. (1) Професионалните организации на производители и търговци на фуражи са браншовите организации на производители и търговци на фуражи, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Организациите по ал. 1:

1. разработват ръководства за добри производствени практики и ръководства за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР) при производство и търговия с фуражи, както и други професионални изисквания с цел осигуряване на качеството и безопасността на фуражите;

2. участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на бранша и съдействат за тяхното изпълнение;

3. създават и поддържат база данни за експерти в бранша за оказване съдействие на производителите и търговците на фуражи, както и на държавните органи;

4. разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в бранша и недопускането на нелоялна конкуренция между производителите и търговците на фуражи;

5. информират компетентните органи за извършени нарушения при производството и/или търговията с фуражи;

6. участват в изготвянето на нормативни актове за фуражите или дават становища по проекти на такива актове;

7. организират провеждането на курсове за повишаване квалификацията на лицата, заети с производството на фуражи;

8. предоставят информация във връзка с разработването на позиции за участие в заседанията на работните групи на Европейската комисия и работните групи и комитети на Съвета на Европейския съюз.

Чл. 57. (1) Организациите по чл. 56, ал. 1 подпомагат работата на компетентните органи и на органите на местното самоуправление и местната администрация за осъществяване на политиката и стратегията им за развитие на фуражната индустрия.

(2) При разработването на проекти на нормативни актове, свързани с административното регулиране и административния контрол на фуражната индустрия, организациите по чл. 56, ал. 1 предоставят становища на компетентните държавни органи.

Глава девета.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 4а, ал. 3, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 5 във връзка със забраната за пускане на пазара и изхранване на животни с фуражи, които не съответстват на изискванията за безопасност, определени в чл. 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и чл. 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 5 във връзка със забраната за пускане на пазара и изхранване на продуктивни животни с фуражи, които не съответстват на изискванията за безопасност, определени в чл. 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.

Чл. 58. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 5, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 6 във връзка с изискванията за етикетиране или към придружаващата партидата документация, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.

Чл. 59. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 6, ал. 1 - 6, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1000 до 2000 лв.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 7, ал. 1 във връзка със спазването на изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и Глава ІV от Регламент (ЕО) № 767/2009 или на чл. 7, ал. 2 от този закон, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 7, ал. 1 във връзка със спазването на изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002 или на чл. 7, ал. 2 от този закон, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 60. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 7, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 61. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 5 във връзка с провеждането на експерименти в съответствие с принципите и условията, определени в чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 10 000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 30 000 лв.

Чл. 62. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 4, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.

Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 6, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 10 000 до 15 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 15 000 до 20 000 лв.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 10 във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 25 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 25 000 до 50 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 25 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 50 000 до 100 000 лв.

Чл. 63. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 10, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 25 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 25 000 до 50 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 25 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 50 000 до 100 000 лв.

Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 64. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 11, ал. 2 и 3, се наказва с глоба в размер от 15 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 30 000 до 50 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 30 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 50 000 до 120 000 лв.

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 12 във връзка със спазването на изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 лв. до 20 000 лв.

Чл. 65. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и 3, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 лв. до 20 000 лв.

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 1 във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи, посочени в чл. 5, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 3 във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв.

(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 20 000 до 50 000 лв.

Чл. 66. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

(3) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв.

(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 20 000 до 50 000 лв.

Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 2 във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 10 000 лв.

Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Физическо лице, което изхранва животни, и наруши разпоредбата на чл. 14а, 15а и чл. 26, ал. 5 във връзка със спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.

Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което изхранва продуктивни животни, чиято продукция е предназначена за производство на храни, и наруши разпоредбата на чл. 14а, 15а и чл. 26, ал. 5 във връзка със спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 16, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1000 до 3000 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 18, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 67. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 16, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1000 до 3000 лв.

Чл. 68. (1) Физическо лице, което не изпълни предписание на органите на официалния контрол по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1500 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което не съдейства, отказва или възпрепятства извършването на официален контрол по смисъла на чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004, включително вземането на проби от органите на официалния контрол, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 69. (1) Физическо лице, което отказва или възпрепятства извършването на официалния контрол в предприятие за производство и търговия с фуражи или вземането на проби от органите на официалния контрол, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 70. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 21, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1000 до 3000 лв.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 24 и 27, се наказва с глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 10 000 лв.

(3) Физическо лице, осъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, което наруши разпоредбите на чл. 24 и 27, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 3000 лв.

(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 71. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 27, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 72. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 28, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, неосъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности, което наруши разпоредбата на чл. 14а и чл. 25, ал. 1 във връзка със спазване на относимите за дейността му изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, осъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности, което наруши разпоредбата на чл. 14а и чл. 25, ал. 1 във връзка със спазване на относимите за дейността му изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 5000 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 73. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 25, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.

Чл. 74. (В сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, осъществяващо дейности, различни от тези по смисъла на чл. 5, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕО) № 183/2005, и наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 2000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.

(3) Физическо лице, осъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, което наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 1 и 4, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.

(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 5000 лв.

(5) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.

(6) Когато нарушението по ал. 5 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.

Чл. 74. (В сила от 01.01.2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.

Чл. 75. (1) Когато физическо лице наруши разпоредбите на чл. 26, ал. 4 и 5, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 76. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 33, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, чиято дейност попада в обхвата на чл. 5, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕО) № 183/2005, което наруши разпоредбата на чл. 33, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 5000 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 10 000 лв.

Чл. 76. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 33, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 77. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 29, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1500 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Наказателните постановления се издават от директорите на областните дирекции по безопасност на храните.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, а за нарушения при първичното производство - от генералния директор на Националната служба за растителна защита.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Наказателните постановления се издават от директорите на регионалните ветеринарномедицински служби, съответно от директорите на регионалните служби за растителна защита.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 78. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите.

(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) За целите на този закон се прилагат дефинициите, определени в регламентите по чл. 1, ал. 1, т. 8.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР)" е система за осигуряване безопасността на фуражите във всички етапи от производствената верига от добиването на суровините до крайния потребител, която се основава на следните принципи: идентифициране на потенциалните опасности, които трябва да се предотвратят, елиминират или редуцират до приемливи нива; идентифициране на критичните контролни точки в технологичния процес, чийто контрол осигурява предотвратяване, елиминиране или редуциране на опасностите до приемливи нива; определяне на критични граници за всяка критична контролна точка, които разграничават приемливото от неприемливото ниво за предотвратяване, елиминиране или редуциране на опасностите; определяне и внедряване на ефективни процедури за мониторинг на критичните контролни точки; определяне на коригиращи действия, когато мониторингът показва, че критичната контролна точка е извън контрол; определяне на процедури за регулярно верифициране ефективността на мерките за прилагане на посочените принципи; определяне на документите и записите, които съобразно естеството и големината на предприятието потвърждават ефективното прилагане на посочените принципи.

2. "Анализ на риска" е процес, който се състои от три взаимносвързани елемента - оценка на риска, управление на риска и обмен на информация за риска.

3. "Безопасност на фураж" означава, че фуражът няма да причини увреждане на животните и хората, когато той е приготвен и/или консумиран в съответствие с предвидения начин на употреба.

4. "Валидиране" е събирането на доказателства, че набелязаните мерки за безопасност са подходящи и ефективни.

5. "Верифициране" е проверката чрез изпитване и представяне на обективни доказателства за потвърждаване, че определените изисквания са изпълнени.

6. "Вземане на проби за анализ" е вземане на количество от фуражите или друго вещество (включително от околната среда), свързани с производството или предлагането на фуражи, за да се удостовери чрез анализ съответствието им с нормативните изисквания.

7. "Внос" е освобождаване за свободно движение на фуражи или намерение за освобождаване на фуражи.

8. "Възможност за проследяване" е способността за проследяване на даден фураж през всички етапи на производство, преработка и дистрибуция.

9. "Добра практика" е системата от основни хигиенни и технологични правила за работа, които се прилагат при производството и търговията на фуражи, за да се сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на фуражите чрез производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят до проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите и техническите съоръжения, използваните суровини, основни, спомагателни и опаковъчни материали, тяхното приемане и съхраняване, хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация.

10. "Документ" е информацията и нейният носител.

11. "Документна проверка" е преглед на документация и където е уместно, на изискващите се от законодателството по фуражите документи, които придружават пратката.

12. "Етап на производство, преработка или дистрибуция" е всеки етап, включително внос, от производството на даден фураж до доставянето му на крайния потребител, включително първичното производство, съхраняването, транспортът и продажбата.

13. "Етикетиране" са всички текстове, обозначения, марки на производителя и търговски марки, изображения и знаци, които придружават или се отнасят за даден фураж и са нанесени върху опаковката му под формата на етикет, пръстен или капак, поставен върху нея, или са отразени в документи, указания и обяви, които ги съпровождат.

14. "Заблуждаващ купувача фураж" е фураж със състав, свойства и характеристики, които не отговарят на нормативните изисквания, но по външен вид, етикетиране, представяне и реклама има претенции за това.

15. "Запис" е документ, който показва постигнати резултати или предоставя доказателства за извършени дейности.

16. "Законодателство по фуражите" са законите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до фуражите като цяло и в частност - до тяхната безопасност, и обхващащи всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на фуражи.

17. "Инспекция" е проверка на всички дейности, свързани с фуражите, с цел да се установи дали отговарят на нормативните изисквания на законодателството по фуражите.

18. "Комбинирани фуражи" са смеси от фуражни суровини със или без фуражни добавки, предназначени за хранене на животните през устата в качеството им на пълноценни или допълващи фуражи.

19. "Компетентни органи" са Националната служба по зърното и фуражите и Националната ветеринарномедицинска служба.

20. "Контролен орган" е трета независима страна, на която е делегирано изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол от страна на компетентния орган.

21. "Контролен план" е описание, изготвено от компетентния орган, съдържащо обща информация относно структурата и организацията на системата му за официален контрол.

22. "Краен потребител" е лице, което използва фуража за изхранване на животните, а не като част от операция или дейност на предприятие за производство на фуражи.

23. "Многогодишен контролен план" е документ, който съдържа описание, изготвено от компетентните органи, с обща информация за структурата и организацията на системата за официален контрол на фуражите в Република България.

24. "Мониторинг" е извършване на поредица планирани наблюдения или измервания с цел да се установи степента на спазване на нормативните изисквания.

25. "Надзор" е задълбочено наблюдение на дейностите на едно или повече предприятия за производство и/или търговия с фуражи.

26. "Несъответствие" е неизпълнение на нормативните изисквания за безопасност на фуражите.

27. "Обмен на информация за риска" е интерактивен обмен по време на процеса на анализ на риска на информация и мнения за опасностите и рисковете, свързаните с риска фактори и възприемането на риска, между оценяващите и управляващите риска, потребителите, фуражната индустрия, академичната общност и други заинтересовани страни, включително разясняване на заключенията в резултат на оценката на риска и мотивите за решенията за управление на риска.

28. "Одит" е цялостна и независима проверка с цел да се установи дали дейностите и резултатите от тях отговарят на планираните, прилагат се ефективно и са подходящи за постигане на целите.

29. "Опасност" е наличие или условие за наличие на биологичен, химичен и физичен агент във фуражите, който има потенциална възможност да причини увреждащ здравето на животните или хората ефект.

30. "Официален контрол върху фуражите" е всяка форма на контрол, осъществявана от компетентния орган за проверка по спазването на законодателството в областта на фуражите.

31. "Оценка на риска" е научнообоснован процес, който се състои от четири етапа - определяне на опасността, определяне характеристиките на опасността, оценка на въздействието при излагане на опасност и определяне характеристиките на риска.

32. "Повторно нарушение" е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

33. "Предприятие за производство и търговия на фуражи" е физическо или юридическо лице, което отговаря за гарантиране спазването на изискванията на законодателството в областта на фуражите в рамките на контролираното от него предприятие.

34. "Производител на фуражи" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда и/или преработва фуражи, или се представя като производител, като поставя върху фуража, опаковката или върху търговската документация, която я съпровожда, своето име, свой производствен или друг отличителен знак.

35. "Производство" е цялостен или частичен процес на добив, преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, етикетиране и съхраняване на фуражи.

36. "Проследимост" е проследяването и възможността за проследяване на фуражи, животни, отглеждани за производство на вещества, предназначени или за които се предполага да бъдат влагани във фуражи, във всички етапи на тяхното производство, преработка или дистрибуция.

37. "Процедура" е установен начин за изпълнение на дейност или на процес.

38. "Процес" е съвкупност от взаимно зависими или взаимодействащи си дейности, които превръщат ресурсите в резултат.

39. "Премикси" са смеси от фуражни добавки или смеси от една или повече фуражни добавки с фуражни суровини или вода, използвани като пълнители, които не са предназначени за директно хранене на животните.

40. "Продуктивни животни" са животни, които се отглеждат с цел добиване на селскостопанска продукция, предназначена за пазара.

41. "Пускане на пазара" е притежаване с цел продажба, включително предлагането за продажба или всяка друга форма на прехвърляне, независимо срещу заплащане или не, както и самата продажба, дистрибуция и други форми на прехвърляне на фуражи.

42. "Първо пускане на пазара" е първоначалното пласиране на пазара на дадена фуражна добавка след нейното производство, внос или влагането й във фуража.

43. "Първично производство на фуражи" е производство на земеделски продукти, включително и по-специално отглеждане, прибиране на реколта, доене, отглеждане на животни (преди клане) или риболов, водещо изключително до продукти, които не се подлагат на друга операция след прибиране на реколтата, събиране или улавяне, изключвайки обикновеното физическо третиране.

44. "Риск" е функция от вероятността за възникване на увреждащ здравето на животните и хората ефект и сериозността на този ефект вследствие на опасност.

45. "Системни нарушения" са три и повече нарушения от един и същи вид на нормативните изисквания при производството и търговията с фуражи, извършени в едногодишен период, за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.

46. "Търговия" е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на фуражи.

47. "Управление на риска" е различен от оценката на риска процес на преценка на алтернативните подходи, извършван в консултация със заинтересованите страни, отчитайки оценката на риска и други основателни фактори, а при необходимост - на избор на подходящи възможности за предпазване и контрол.

48. "Физическа проверка" е проверка на самите фуражи, която може да включва проверка на транспортното средство, на опаковките, етикетите и температурата, пробите за анализ и лабораторните изследвания, както и каквито и да било други проверки, необходими за верификация на спазването на изискванията на законодателството по фуражите.

49. "Фураж" или "фуражен продукт" е всяко вещество или продукт, включително фуражните добавки, изцяло или частично преработени или непреработени, които са предназначени за хранене на животни през устата.

50. "Фуражна индустрия" е всяка обществена или частна дейност с цел печалба или не, която извършва някоя от дейностите по производство, приготвяне, преработка, съхранение, транспорт или дистрибуция на фуражи, в т. ч. и всеки производител, който произвежда, преработва или съхранява фуражи за изхранване на животни в собственото му стопанство.

51. "Фуражни добавки" са натурални или синтетични вещества, които обикновено не се използват самостоятелно като храна или суровина за производство на фуражи, независимо дали имат хранителни свойства и които се добавят по технологични съображения към фуража при производството, обработката, опаковането, транспорта или съхранението му и остават като негова съставка.

52. "Фуражни суровини" са:

а) продукти от растителен или животински произход в тяхното естествено състояние, пресни или консервирани;

б) продукти от растителен или животински произход, получени след индустриална преработка;

в) органични или неорганични вещества, независимо дали съдържат фуражни добавки, предназначени за хранене на животни директно или след преработка - като съставки на комбинирани фуражи или като пълнители на премикси.

53. "Хигиена на фуражите" е съвкупността от всички мерки и условия, необходими за контрол на опасностите и за гарантиране пригодността на фуража за консумация от животните, отчитайки нейното предназначение.

§ 1а. (Предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) По смисъла на този закон:

1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

13. "Етикетиране" са всички текстове, обозначения, марки на производителя и търговски марки, изображения и знаци, които придружават или се отнасят за даден фураж и са нанесени върху опаковката му под формата на етикет, пръстен или капак, поставен върху нея, или са отразени в документи, указания и обяви, които ги съпровождат.

14. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

16. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

17. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

18. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

19. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

20. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

21. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

22. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

23. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

24. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

25. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

26. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

27. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

28. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

29. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

30. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

31. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

32. "Повторно нарушение" е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

33. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

34. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

35. "Производство" е цялостен или частичен процес на добив, преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, етикетиране и съхраняване на фуражи.

36. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

37. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

38. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

39. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

40. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) "Животни" са животни, отглеждани за производство на храни, и/или животни, които не се отглеждат за производство на храни.

41. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

42. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

43. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

44. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

45. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

46. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

47. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

48. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

49. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

50. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

51. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

52. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

53. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

54. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) "Оператор във фуражния сектор" е физическо или юридическо лице, отговорно за спазването на изискванията на този закон и правото на Европейския съюз в рамките на дейностите под негов контрол на всеки един от етапите на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба, на фуражи.

§ 1а. (Предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) По смисъла на този закон:

1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

13. "Етикетиране" са всички текстове, обозначения, марки на производителя и търговски марки, изображения и знаци, които придружават или се отнасят за даден фураж и са нанесени върху опаковката му под формата на етикет, пръстен или капак, поставен върху нея, или са отразени в документи, указания и обяви, които ги съпровождат.

14. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

16. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

17. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

18. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

19. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

20. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

21. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

22. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

23. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

24. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

25. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

26. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

27. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

28. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

29. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

30. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

31. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

32. "Повторно нарушение" е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

33. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

34. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

35. "Производство" е цялостен или частичен процес на добив, преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, етикетиране и съхраняване на фуражи.

36. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

37. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

38. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

39. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

40. "Продуктивни животни" са животни, които се отглеждат с цел добиване на селскостопанска продукция, предназначена за пазара.

41. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

42. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

43. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

44. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

45. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

46. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

47. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

48. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

49. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

50. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

51. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

52. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

53. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

54. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) "Оператор във фуражния сектор" е физическо или юридическо лице, отговорно за спазването на изискванията на този закон и правото на Европейския съюз в рамките на дейностите под негов контрол на всеки един от етапите на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба, на фуражи.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Законът за фуражите (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 58 от 2003 г., бр. 69 и 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) се отменя.

§ 3. Производителите и търговците, одобрени и/или регистрирани съгласно изискванията на наредбата по чл. 10, ал. 5 от отменения Закон за фуражите, могат да продължат своята дейност, ако до 1 януари 2007 г. уведомят Националната служба по зърното и фуражите за това, а тези, за които не се изисква регистрация или одобрение съгласно същата наредба, но за които се изисква регистрация по реда на този закон, могат да продължат дейността си, ако до 1 януари 2007 г. представят заявление за регистрация в Националната служба по зърното и фуражите.

§ 4. Производителите и търговците на фуражи са длъжни да постигнат съответствие с изискванията по чл. 26, ал. 1 в срок до 1 януари 2008 г.

§ 5. Произведените до влизането в сила на този закон фуражи, които съдържат антибиотици като фуражни добавки, могат да се търгуват до изчерпване на произведените количества, но не по-късно от 30 септември 2006 г.

§ 6. До 1 януари 2008 г. лицата по чл. 14, ал. 1 подават декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите, че са изпълнили изискванията на този закон.

§ 7. (1) При изготвянето, оценката, изменението и допълнението на нормативни актове, които уреждат изискванията към фуражите и тяхната безопасност, се вземат предвид приложимите международни стандарти и наличната научна информация.

(2) При изготвяне на нормативни актове, които регулират безопасността на фуражите, се отчитат резултатите от извършения анализ на риска, освен в случаите, когато това е неприложимо.

(3) Анализът на риска се извършва на базата на научни доказателства по независим, обективен и прозрачен начин.

(4) Управлението на риска се извършва, като се вземат предвид резултатите от оценката на риска и становищата на научните организации, а при необходимост се прилагат и временни предпазни мерки.

(5) Временни предпазни мерки се прилагат, когато оценката на наличната информация покаже вероятност за увреждащи здравето ефекти, но не съществуват сигурни научни доказателства за тяхното настъпване. Мерките се прилагат до получаване на нова научна информация за извършване на цялостна оценка на риска.

(6) Приложените временни предпазни мерки трябва да:

1. са пропорционални на мерките, необходими за защита на живота и здравето на животните и хората;

2. не ограничават търговията, освен когато е необходимо за защита на живота и здравето на животните и хората;

3. са съобразени с техническите и икономическите възможности и с други приложими фактори;

4. се преразглеждат периодично в зависимост от вида на установения риск за здравето на животните и хората и научната информация, необходима за извършване на цялостна оценка на риска.

(7) При изготвянето, оценката и изменението и допълнението на нормативните актове, които регулират изискванията към фуражите и тяхната безопасност, компетентните органи провеждат открити и прозрачни обществени консултации.

§ 8. Член 8, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 10, 13, 14, чл. 34, ал. 4 и 5, чл. 39, ал. 2, чл. 44, 50 и 61 влизат в сила от 1 януари 2007 г., а чл. 74 влиза в сила от 1 януари 2008 г.

§ 9. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ., бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30 и 31 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 395, ал. 1 т. 7 се отменя.

2. В чл. 398 думите "чл. 10, ал. 2" се заменят с "чл. 19, ал. 9".

3. Член 399 се отменя.

4. В чл. 404, ал. 1 думите "чл. 10, ал. 2" се заменят с "чл. 19, ал. 9".

5. В чл. 466, ал. 1 думите "чл. 10, ал. 2" се заменят с "чл. 19, ал. 9".

§ 10. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 24, ал. 2 накрая се добавя "или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство".

2. В чл. 29, ал. 6 накрая се добавя "както и да получава от органите на Националната агенция за приходите данъчна и осигурителна информация за лицата, извършващи съхранение и търговия със зърно в нарушение на закона и нормативните актове по прилагането му".

§ 11. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31 и 34 от 2006 г.) в чл. 6т се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя "или".

2. В ал. 2 думата "спирането" се заменя с "вдигането".

§ 12. Издадените на основание чл. 10, ал. 7, чл. 11, ал. 3 и чл. 15б, ал. 4 от отменения Закон за фуражите подзаконови нормативни актове се прилагат, доколкото не противоречат на този закон и до изричната им отмяна.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 22 юни 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно добавки за използване в храненето на животните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 59. В Закона за фуражите (ДВ, бр. 55 от 2006 г.) навсякъде думите "министърът на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието".

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)

§ 79. Навсякъде в закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".

Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно добавки за използване в храненето на животните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2010 Г.)

§ 21. (1) Националната служба по зърното и фуражите в срок до три месеца от влизането в сила на този закон предоставя на регионалната ветеринарномедицинска служба документацията за обектите, регистрирани и/или одобрени по досегашния ред, както и списъците на операторите във фуражния сектор, които извършват обмен на фуражи с държави - членки на Европейския съюз, или разпределят пратки фуражи от държави - членки на Европейския съюз.

(2) Директорите на регионалните ветеринарномедицински служби в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон служебно издават заповед за одобрение, съответно заповед и удостоверение за вписване на обектите по ал. 1 и ги вписват в съответния регистър на регионалната ветеринарномедицинска служба, за което не се събира такса.

(3) Издадените преди влизането в сила на този закон временни одобрения запазват действието си за срока, за който са издадени.

(4) Започнатите производства за одобряване или за регистрация на обекти се довършват по реда на този закон.

(5) Националната служба по зърното и фуражите в срок до един месец от влизането в сила на този закон предоставя на регионалната ветеринарномедицинска служба документите, свързани със започналите производства по ал. 4.

§ 22. (1) Националната служба по зърното и фуражите в срок до един месец от влизането в сила на този закон предоставя на регионалната ветеринарномедицинска служба документацията на обектите, на които временно е отнето одобрението.

(2) Заинтересованите лица, след отстраняване на нарушенията, довели до временно отнемане на одобрението, уведомяват писмено директора на регионалната ветеринарномедицинска служба.

(3) Директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба назначава комисия, която в 7-дневен срок от уведомяването по ал. 2 извършва проверка на обекта и дава становище.

(4) В тридневен срок от получаване на становището по ал. 3 директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба издава заповед за одобрение и/или регистрация и вписва обекта в съответния списък или регистър или мотивирано отказва одобрението и/или регистрацията. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

§ 23. Извън случаите по § 21, ал. 1 и 5 и § 22, ал. 1 в срок до три месеца от влизането в сила на този закон Националната служба по зърното и фуражите предава на Националната ветеринарномедицинска служба всички документи, отнасящи се до безопасността на фуражите, включително указания, инструкции, чек-листове и други документи за осъществяване на контрола по безопасност на фуражите, документите, свързани с оценката на риска, както и утвърдените бланки и образци на документи.

§ 24. Националната служба по зърното и фуражите предава на Националната ветеринарномедицинска служба документите по § 21 - 23 по опис с предавателно-приемателен протокол.

§ 25. В срок до 10 дни от влизането в сила на този закон Националната служба по зърното и фуражите предоставя на Националната ветеринарномедицинска служба пълен достъп до електронната база данни за операторите във фуражния сектор.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно добавки за използване в храненето на животните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2010 Г.)

§ 30. Подзаконовите нормативни актове, издадени на основание на отменените с § 7 разпоредби, запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон и до изричното им отменяне.

§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно добавки за използване в храненето на животните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 8. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г. и бр. 41 и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. В останалите текстове на закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", а думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно добавки за използване в храненето на животните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив