Услуги в областта на млекопреработката. Организация на млекопроизводителите в България.
Услуги в сферата на лабораторната дейност. Частна лаборатория в областта на животновъдството и хранително-вкусовата промишленост.
Криогенните биотехнологии, хранителни технологии, радиоекологията, радиозащитата на хранителната промишленост, гамастерилизацията на земеделски и промишлени продукти и др.
Предлага висококачествени семена от пшеница, ечемик, фъстъци, сусам, ориз, грах и др. Оказва научно-методична помощ на производителите.
Предлага технологии за опазване на растенията от болести, неприятели и плевели.
Научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на горското стопанство. Опазване на околната среда, рекултивация на нарушени терени, мелиорация. Агролесовъдство.
Предлага подходящи за планинските условия системи за селекция и развъждане на говеда за месо и мляко пчеларство и др.
Национален център за научноизследователска дейност, научно обслужване и обучение на земеделски специалисти и фермери.
Научноизследователска, научно-приложна, информационна и консултантска дейност в областта на лозарството и винарството. Извършва анализи на вина и високоалкохолни напитки.
Асоциацията се занимава с научна дейност, семепроизводство, разсадопроизводство.
Създаване, поддържане и обновяване на кадастъра и борба с почвената и ветрова ерозия.
Eдна от най-старите бубарски и копринарски станции в Европа и Азия.
Отглеждане на домашни птици.
Синтез и методи за приложение на биологично активни вещества за повишаване добивите при селскостопанските култури биорегулатори; научни услуги за приложение на биорегулаторите.
Семепроизводство и научно-изследователска дейност.
Научноизследователска дейност, технически решения в областта на зърносъхранението, почистването и сушенето на зърното.
Организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранително-вкусовата промишленост.
Научна и консултантска дейност. Производство на семена.
Селекция, семепроизводство, технологии за зеленчукопроизводство и консервиране на храни и напитки. Акредитирана лаборатория за храни. Агрохимичен анализ на почви.
Аграрна политика, бизнес-планове, стратегии и прогнози. Научна дейност и разработки.
Изследователски и научно-приложен комплекс към Националния център за аграрни науки.
Изследователски център с дългогодишни традиции в аграрната сфера.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив