1. Паричната равностойност на стоките и услугите, които са резултат от икономическата активност на гражданите на една страна за определен период от време, обикновено тримесечие или цяла година.

2. Парите в обращение, които показват нетните до­пълнения към националното богатство.

3. Сумата от доходите, получени от отделните фактори на производството.

4. Нетният национален продукт (брутният нацио­нален продукт намален с амортизационните от­числения), защото доходът се измерва за период от време и показва нетните допълнения към наци­оналното богатство за този период от време.

Няма единство в мненията между отделните стра­ни относно това какво трябва да се включва в на­ционалния доход — различните страни влагат различно съдържание в понятието "икономическа активност". Но всички са единодушни, че съществу­ва връзка между националния доход, националния продукт и националните разходи.

Във всяка икономика съществува периодично на­растване на дохода: икономическата активност во­ди до производство на съответно количество про­дукция, която след реализацията й покрива разхо­дите и гарантира доходи за факторите на произ­водството, участвали в създаването й. Национал­ният доход по пазарни цени включва в стойността на икономическите дейности косвените данъци из­вън субсидиите, докато оценката на факториите разходи се прави без тях.

Първите най-груби оценки за размера на нацио­налния доход са правени още през седемнадесети век от Пети и Грегъри Кинг. Точната оценка за раз­мера на националния доход се явява продукт на макроикономическата революция в икономичес­кото мислене през 30-те години на нашия век:

Кларк и Стоун във Великобритания и Кузнец в Съ­единените щати поставят основите на съвремен­ното пресмятане на националния доход. На меж­дународните оценки за националните доходи на различните страни трябва да се гледа с известни резерви. Причината е не само във факта, че в раз­личните страни се използват различни статисти­чески техники, но съществува и допълнителен проблем с превръщането на оценените доходи от един вид валута в друга, например в американски долари. Обикновено при изчисляването на нацио­налния доход не се включват извънпазарните дей­ности, разходите за прекарване на свободното вре­ме и за опазване на околната среда. По тези при­чини величината на националния доход не дава достатъчно правдива картина за икономическото благосъстояние на отделната страна.

 

Английско-български учебен речник по икономика, Доналд Ръдърфорд, ИК Прозорец, 1997

 ECON.BG

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7489
GBP2.4796 2.4887 2.2527
от 15:45 16 Май 2019 повече »
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
СИНХРОН-С ООД Пълен инженеринг на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
Димитър Радев, БНБ: Забавянето на икономиката на еврозоната вероятно ще бъде временно Забавянето на икономиката на еврозоната може да се окаже временно, заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев в интервю за...