Рек­ла­ма, чи­е­то ос­нов­но пред­наз­на­че­ние е да под­дър­жа в съз­на­ни­е­то на об­щес­т­ве­ност­та ин­фор­ма­ция за да­де­на сто­ка, мар­ка или фир­ма, за да за­па­зи вер­ност­та на ку­пу­ва­ча и да поп­ре­чи на внед­ря­ва­не­то и на­ла­га­не­то на кон­ку­рен­т­ни­те сто­ки (мар­ки, фир­ми), без при то­ва да пре­дос­та­вя но­ва ин­фор­ма­ция или без да пред­с­та­вя сто­ка­та в но­ви ас­пек­ти. За раз­ли­ка от въ­веж­да­ща­та и ут­вър­ж­да­ва­ща­та рек­ла­ма Н. р. се пол­з­ва от рек­ла­мо­да­те­ли, чи­и­то мар­ки са ве­че из­вес­т­ни, но са във фа­за­та на зре­лост или на не­кон­ку­рен­тос­по­соб­ност от жиз­не­ния ци­къл на сто­ка­та.

Раз­ви­ти­е­то на "ча­дър­ни­те стра­те­гии" на ро­до­ви или сто­ко­ви търг. мар­ки изис­к­ва го­ле­ми раз­хо­ди за Н.р. по­ра­ди то­ва та­зи стра­те­гия е в ос­но­ва­та на те­о­ри­я­та за по­зи­ци­он­ни­те ко­му­ни­ка­ции (positioning), ко­я­то се свеж­да до неп­ре­къс­на­то­то под­дър­жа­не на рекл. кон­с­тан­ти и на об­ра­за на мар­ка­та в съз­на­ни­е­то на ад­ре­са­ти­те. Н.р. има и по­куп­но дейс­т­вие - при­ла­га­на в бли­зост до мес­та­та на по­куп­ка­та (при РМП и осо­бе­но при вън­ш­на­та рек­ла­ма) тя во­ди до им­пул­сив­ни по­куп­ки.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7508
GBP2.4796 2.4887 2.2154
от 15:44 23 Май 2019 повече »
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
СИНХРОН-С ООД Пълен инженеринг на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
Заменки, офшорки и сметки нямам, обяви Борисов Заменки, офшорки и сметки нямам и всичко това е проверявано, проверявано, проверявано", каза днес в сутрешния блок на "Нова телевизия" премиерът и...