ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМ. - ДВ 119 ОТ 2002 Г., СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

Раздел I.

Местни данъци

Чл. 1. (1) (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) патентен данък;

7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) туристически данък;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) други местни данъци, определени със закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл. 1. (1) (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) патентен данък;

7. други местни данъци, определени със закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по чл. 184, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е общинският съвет.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по чл. 184, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е общинският съвет.

Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Раздел I.

Местни данъци (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 1. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

7. други местни данъци, определени със закон.

Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по чл. 184, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е общинският съвет.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по чл. 184, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е общинският съвет.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчния процесуален кодекс.

(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на данъчни органи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на регионален данъчен директор, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален данъчен директор.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Главният данъчен директор издава методически указания по прилагането на този закон.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г.) Събирането на местните данъци се извършва от органите на общинската администрация.

(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъчната оценка съгласно приложенията към закона може да се измени, когато индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се увеличи или намали с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна.

(2) Индексът по ал. 1 се определя от Националния статистически институт.

Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Данъчната оценка съгласно приложенията към закона може да се измени, но не по-късно от 30 ноември на предходната година, когато индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се увеличи или намали с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна.

(2) Индексът по ал. 1 се определя от Националния статистически институт.

Раздел II.

Местни такси (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) (отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;

к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;

к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;

к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) за добив на кариерни материали;

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;

к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

(2) Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки в сроковете и по реда на този закон.

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.

(6) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Общинският съвет издава разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Общинските съвети могат да възлагат по договаряне на органите на данъчната администрация действия, свързани със събирането на местните такси срещу възстановяване на разходите.

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този закон се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този закон се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Закона за административното производство.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Закона за административното производство.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2003 г.) Вземанията по влезлите в сила актове се събират по реда на чл. 237, буква "л" от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМ. – ДВ 119 ОТ 2002 Г., СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

Раздел I.

Местни данъци (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 1. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

7. други местни данъци, определени със закон.

Чл. 1. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. пътен данък;

7. други местни данъци, определени със закон.

Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл. 2. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на данъчната администрация или чрез безкасово плащане по съответната сметка.

Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г.) Събирането на местните данъци се извършва от органите на общинската администрация.

(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 4. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните данъци се събират от органите на данъчната администрация.

(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Данъчната оценка съгласно приложенията към закона може да се измени, но не по-късно от 30 ноември на предходната година, когато индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се увеличи или намали с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна.

(2) Индексът по ал. 1 се определя от Националния статистически институт.

Раздел II.

Местни такси (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) за добив на кариерни материали;

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;

к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 6. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) за добив на кариерни материали;

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 6. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) за добив на кариерни материали;

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

(2) Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки в сроковете и по реда на този закон.

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.

(6) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Общинските съвети могат да възлагат по договаряне на органите на данъчната администрация действия, свързани със събирането на местните такси срещу възстановяване на разходите.

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) Общинските съвети могат да възлагат по договаряне на органите на данъчната администрация събирането на местните такси срещу заплащане на възнаграждение.

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Закона за административното производство.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2003 г.) Вземанията по влезлите в сила актове се събират по реда на чл. 237, буква "л" от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Закона за административното производство.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(4) Вземанията по влезлите в сила актове се събират по реда на чл. 237, буква "к" от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци и такси:

1. местни данъци:

а) данък върху недвижимите имоти;

б) данък върху наследствата;

в) данък върху даренията;

г) данък при възмездно придобиване на имущество;

д) данък върху превозните средства;

е) (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) пътен данък;

ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) други местни данъци, определени със закон;

2. местни такси за:

а) битови отпадъци;

б) ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна;

в) ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития, домове за социални грижи и други форми на социално обслужване;

г) (отм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.);

д) добив на кариерни материали;

е) технически услуги;

ж) административни услуги;

з) кучета;

и) откупуване на гробни места;

к) (отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

л) други местни такси, определени със закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Местна такса е и туристическата такса, която се внася в общинския фонд за развитие на туризма.

Чл. 1. В общинския бюджет постъпват следните местни данъци и такси:

1. местни данъци:

а) данък върху недвижимите имоти;

б) данък върху наследствата;

в) данък върху даренията;

г) данък при възмездно придобиване на имущество;

д) данък върху превозните средства;

е) (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) пътен данък;

ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) други местни данъци, определени със закон;

2. местни такси за:

а) битови отпадъци;

б) ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна;

в) ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития, домове за социални грижи и други форми на социално обслужване;

г) ползване на курорт;

д) добив на кариерни материали;

е) технически услуги;

ж) административни услуги;

з) кучета;

и) откупуване на гробни места;

к) (отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

л) други местни такси, определени със закон.

Чл. 1. В общинския бюджет постъпват следните местни данъци и такси:

1. местни данъци:

а) данък върху недвижимите имоти;

б) данък върху наследствата;

в) данък върху даренията;

г) данък при възмездно придобиване на имущество;

д) данък върху превозните средства;

е) други местни данъци, определени със закон;

2. местни такси за:

а) битови отпадъци;

б) ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна;

в) ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития, домове за социални грижи и други форми на социално обслужване;

г) ползване на курорт;

д) добив на кариерни материали;

е) технически услуги;

ж) административни услуги;

з) кучета;

и) откупуване на гробни места;

к) охрана и опазване на земеделски имоти;

л) други местни такси, определени със закон.

Чл. 2. За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по чл. 1 общинският съвет определя цена.

Чл. 3. (1) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на данъчната администрация или чрез безкасово плащане по съответната сметка.

(2) (Предишен текст на алинея 1 - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Таксите са прости или пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(3) (Предишен текст на алинея 2 - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Министърът на финансите може да определя случаите, в които таксите задължително се плащат с общински таксови марки или в брой.

Чл. 3. (1) Таксите са прости или пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(2) Министърът на финансите може да определя случаите, в които таксите задължително се плащат с общински таксови марки или в брой.

Чл. 4. (1) Размерите на местните такси се определят от общинския съвет в границите, предвидени с този закон.

(2) Решенията на общинските съвети и заповедите на кметовете по този закон се обявяват публично в 7-дневен срок от приемането им.

Чл. 5. (1) Таксите за дейности, преминали от държавния бюджет към бюджетите на общините и обратно, продължават да се събират в размерите за държавните, съответно за общинските такси, но се внасят в приход на бюджета, който осигурява издръжката на съответната дейност.

(2) Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, в приход на общинския бюджет постъпва цялата или част от събраната такса. Размерът на частта от таксата за общинския бюджет и редът за предоставянето й се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Чл. 6. Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 7. Местните данъци се събират от органите на данъчната администрация, а таксите - от общинската администрация, освен ако с този закон е предвидено друго.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Невнесените в срок данъци и такси по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 8. Невнесените в срок данъци и такси по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Закона за събиране на държавните вземания.

Чл. 9. (1) Данъчната оценка съгласно приложенията към закона се актуализира, но не по-късно от 30 ноември на предходната година, когато индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се увеличи с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна.

(2) Индексът по ал. 1 се определя от Националния статистически институт.

Глава втора.

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Раздел I.

Данък върху недвижимите имоти

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 2520 лв. включително.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1400 лв. включително.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Чл. 10. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради, дворни места, парцели и застроените земеделски и горски земи за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Чл. 10. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради, дворни места, парцели и застроените земеделски и горски земи за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(2) Не се облагат с данък земеделските земи и горите.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. При предоставяне на особено право на ползване - концесия върху имоти - публична държавна или публична общинска собственост, данъчно задължен е концесионерът.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Собственикът на сградата, построена върху държавен или общински парцел или дворно място, е данъчно задължен и за парцела, съответно дворното място.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. При предоставяне на особено право на ползване - концесия върху имоти - публична държавна или публична общинска собственост, данъчно задължен е концесионерът.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Собственикът на сградата, построена върху държавен или общински парцел или дворно място, е данъчно задължен и за парцела, съответно дворното място.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) Собственикът на сградата, построена върху държавен или общински парцел, е данъчно задължен и за парцела.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

Чл. 12. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Чл. 13. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват териториалната данъчна дирекция по реда и в срока по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват териториалната данъчна дирекция по реда и в срока по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват териториалната данъчна дирекция по реда и в срока по ал. 1.

Чл. 14. (1) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок данъчната служба по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват данъчната служба по реда и в срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.

(2) При прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота в срока по чл. 14, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 16. (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това данъчната служба по местонахождението на имота в срока по чл. 14, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.)

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване декларация пред общинската администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) За жилищните и нежилищните имоти, върху които имат право на собственост, съответно им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по реда и в сроковете по чл. 14.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За нежилищните имоти по чл. 11, ал. 2 предприятията подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14, ал. 1, и след съобщаването на данъчната оценка от служителя на общинската администрация я посочват в декларацията по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в общината по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване декларация пред общинската администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) За жилищните имоти лицата по ал. 1 подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За нежилищните имоти по чл. 11, ал. 2 предприятията подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14, ал. 1, и след съобщаването на данъчната оценка от служителя на общинската администрация я посочват в декларацията по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в общината по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване декларация пред данъчната администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) За жилищните имоти лицата по ал. 1 подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За нежилищните имоти по чл. 11, ал. 2, предприятията подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14, ал. 1, и след съобщаването на данъчната оценка от данъчния орган я посочват в декларацията по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване декларация пред данъчната администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) За жилищните имоти лицата по ал. 1 подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съобщава данъчната оценка на жилищния имот в 10-дневен срок от получаването на декларацията по ал. 2 и ежегодно до 1 февруари - в случаите на промяна на стойността й.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство, подават в 2-месечен срок от придобиването на недвижим имот декларация пред данъчната администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) За жилищните имоти лицата по ал. 1 подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съобщава данъчната оценка на жилищния имот в 10-дневен срок от получаването на декларацията по ал. 2 и ежегодно до 1 февруари - в случаите на промяна на стойността й.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство, подават ежегодно в срок до 1 февруари декларация за дължимия през годината данък поотделно за всеки недвижим имот пред териториалната данъчна дирекция по местонахождението му. Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство, подават ежегодно в срок до 1 февруари декларация за дължимия през годината данък поотделно за всеки недвижим имот пред данъчната служба по местонахождението му. Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в данъчната служба по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. Юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство, подават ежегодно в срок до 1 февруари декларация за дължимия през годината данък поотделно за всеки недвижим имот пред данъчната служба по местонахождението му.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъчният орган проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) При поискване от данъчните органи на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Данъчният орган проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи на общината.

(2) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) При поискване от данъчните органи на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от кадастрални и други карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.

Чл. 18. Данъчният орган проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи на общината.

Чл. 19. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Алинея 3, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.

Чл. 19. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

Чл. 19. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на функционалния тип на населеното място данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

Чл. 19. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(3) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната.

Чл. 19. Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(Ал. 2 отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

Чл. 19. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) Данъчната оценка за новопридобитите през годината имоти се определя към 1-во число на месеца, следващ придобиването.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от данъчен орган по норми съгласно приложение № 2 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл. 20. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от данъчен орган по норми съгласно приложение № 1 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е отчетната им стойност, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е отчетната им стойност, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от данъчен орган за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи данъчният орган може да ползва и вещи лица.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е отчетната им стойност, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 1, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 1.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от данъчен орган за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи данъчният орган може да ползва и вещи лица.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, които се водят като дълготрайни материални активи по Закона за счетоводството, е отчетната им стойност, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 1.

(2) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от данъчен орган за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи данъчният орган може да ползва и вещи лица.

Чл. 21. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, които се водят като дълготрайни материални активи по Закона за счетоводството, е отчетната им стойност.

(2) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от данъчен орган за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи данъчният орган може да ползва и вещи лица.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,5 до 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 1,5 до 3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Чл. 22. Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер 1,5 на хиляда.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Данъкът по чл. 14, ал. 1 и 4 се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът по чл. 14, ал. 1 и 3 и чл. 17, ал. 2 се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъкът по чл. 14, ал. 1 и 3 и чл. 17, ал. 2 се определя от данъчен орган по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Данъкът се определя от данъчен орган по местонахождение на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 23. Данъкът се определя от данъчен орган по местонахождение на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител по реда на Закона за данъчното производство.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) сградите, получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) сградите, получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, използвани от висшите училища и от академиите за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. имотите, с изключение на жилищните, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, използвани от висшите училища и от академиите за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. имотите, с изключение на жилищните, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Данъкът, дължим за сградите - паметници на културата, се отстъпва на собствениците срещу задължението да го използват за поддръжката и ремонта им. Данъкът не се отстъпва, когато сградата - паметник на културата, се използва със стопанска цел.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Алинеи 1, 2 и 3 се прилагат съответно и за части от имоти.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. общините;

2. държавата, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. Националния осигурителен институт;

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. сградите на Българската народна банка;

7. сградите на Българския червен кръст;

8. сградите, използвани от висшите училища и от Българската академия на науките;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. сградите - паметници на културата;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. имотите, с изключение на жилищните, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение.

(2) Освобождаването по ал. 1, т. 4, 6 и 7 е при условията, посочени в т. 2, а освобождаването по т. 8, 10, 11 и 12 - ако имотите не се използват със стопанска цел.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

Чл. 25. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

Чл. 25. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с първа или втора група инвалидност, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.)

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Гражданите в срок до 28 февруари подават в териториалната данъчна дирекция по местоживеенето си декларация, в която посочват притежаваните към 1 януари на текущата година недвижими имоти на територията на страната. Когато към 1 януари на годината няма промени в декларираните данни, декларация не се подава.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Лицата, които нямат постоянно местоживеене на територията на Република България, подават декларацията по ал. 1 в Регионална данъчна дирекция - София.

(3) Когато към 1 януари на годината сборът от данъчните оценки на имотите по ал. 1 е над 100 хил. лв., се дължи допълнителен данък в размер 3 на хиляда върху превишението на тази стойност.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Гражданите в срок до 28 февруари подават в данъчната служба по местоживеенето си декларация, в която посочват притежаваните към 1 януари на текущата година недвижими имоти на територията на страната. Когато към 1 януари на годината няма промени в декларираните данни, декларация не се подава.

(2) Лицата, които нямат постоянно местоживеене на територията на Република България, подават декларацията по ал. 1 в Столично управление на данъчната администрация.

(3) Когато към 1 януари на годината сборът от данъчните оценки на имотите по ал. 1 е над 100 хил. лв., се дължи допълнителен данък в размер 3 на хиляда върху превишението на тази стойност.

Чл. 26. (1) Гражданите подават в данъчната служба по местоживеенето си декларация, в която посочват притежаваните от тях недвижими имоти на територията на страната.

(2) Лицата, които нямат постоянно местоживеене на територията на Република България, подават декларацията по ал. 1 в Столично управление на данъчната администрация.

(3) Когато към 1 януари на годината сборът от данъчните оценки на имотите по ал. 1 е над 100 млн. лв., се дължи допълнителен данък в размер 3 на хиляда върху превишението на тази стойност.

Чл. 27. Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 20 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим. Допълнителният данък се плаща в срок до 30 юни на текущата година.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът, а допълнителният данък - в общинския бюджет по местоживеене на данъчно задълженото лице, а в случаите по чл. 26, ал. 2 - в бюджета на Столичната община.

Чл. 28. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът, а допълнителният данък - в общинския бюджет по местоживеене на данъчно задълженото лице, а в случаите по чл. 26, ал. 2 - в бюджета на Столичната община.

Раздел II.

Данък върху наследствата

Чл. 29. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

Чл. 30. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Чл. 31. Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.

(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.

(4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.

(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в териториалната данъчна дирекция по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.

(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.

(4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.

(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

Чл. 32. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в данъчната служба по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.

(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.

(4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.

(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

Чл. 33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

1. недвижимите имоти - по данъчна оценка съгласно приложение № 2;

2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) превозните средства - по застрахователна стойност;

4а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;

6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни.

(2) По реда на ал. 1 се оценяват и задълженията на наследодателя.

(3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При поискване от служител на общинската администрация или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.

Чл. 33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

1. недвижимите имоти - по данъчна оценка съгласно приложение № 2;

2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) превозните средства - по застрахователна стойност;

4а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., отм - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;

6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни.

(2) По реда на ал. 1 се оценяват и задълженията на наследодателя.

(3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

(4) При поискване от данъчен орган или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.

Чл. 33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

1. недвижимите имоти - по данъчна оценка съгласно приложение № 2;

2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) леките автомобили, автобусите, товарните автомобили и седловите влекачи - по реда на чл. 55, ал. 1;

4а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) останалите превозни средства - по застрахователна стойност;

5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;

6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни.

(2) По реда на ал. 1 се оценяват и задълженията на наследодателя.

(3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

(4) При поискване от данъчен орган или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.

Чл. 33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

1. недвижимите имоти - по данъчна оценка съгласно приложение № 2;

2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;

4. превозните средства - по застрахователна стойност;

5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;

6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни.

(2) По реда на ал. 1 се оценяват и задълженията на наследодателя.

(3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

(4) При поискване от данъчен орган или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.

Чл. 34. От актива на облагаемата наследствена маса, определен по реда на чл. 33, се приспадат:

1. установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество, което е освободено от данък върху наследствата; не се приспадат задълженията към кредитори, вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния срок по чл. 32;

2. правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред в 6-месечния срок по чл. 32;

3. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) разноските за погребение в размер 1000 лв.;

4. предвидените в закона облекчения.

Чл. 34. От актива на облагаемата наследствена маса, определен по реда на чл. 33, се приспадат:

1. установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество, което е освободено от данък върху наследствата; не се приспадат задълженията към кредитори, вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния срок по чл. 32;

2. правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред в 6-месечния срок по чл. 32;

3. разноските за погребение в размер 6 средни месечни работни заплати за страната, определени към момента на откриване на наследството;

4. предвидените в закона облекчения.

Чл. 35. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл. 33.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за братя и сестри и техните деца - от 0,4 до 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за лица извън посочените в т. 1 - от 3,3 до 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца - от 0,7 до 1,4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица извън посочените в т. 1 - от 5 до 10 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца - 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица, извън посочените в т. 1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл. 36. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник по следните таблици:

1. за съпрузи и наследници по права линия

Таблица № 1

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L15" width="336px">Наследствен дял в левове</td> <td class="C7" width="597px">Данъчна ставка</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="336px"><p style="margin-right:40px;text-align:right">до 15 000</p></td> <td class="C4" width="597px">необлагаеми</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 15 000,001 до 50 000</td> <td class="R4" width="597px">0,1% за горницата над 15 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 50 000,001 до 100 000</td> <td class="R4" width="597px">35 лв. + 0,2% за горницата над 50 000лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 100 000,001 до 200 000</td> <td class="R4" width="597px">135 лв. + 1% за горницата над 100 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 200 000,001 до 500 000</td> <td class="R4" width="597px">1135 лв. + 2 % за горницата над 200 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 500 000,001 до 1 000 000</td> <td class="R4" width="597px">7135 лв. + 5% за горницата над 500 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="336px">над 1 000 000</td> <td class="R5" width="597px">32 135 лв. + 10% за горницата над 1 000 000 лв.</td> </tr> </table>

2. за наследници по съребрена линия

Таблица № 2

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C15" width="336px">Наследствен дял в левове</td> <td class="C7" width="597px">Данъчна ставка</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="336px"><p style="margin-right:40px;text-align:right">до 15 000</p></td> <td class="C4" width="597px">0,1 %</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 15 000,001 до 50 000</td> <td class="R4" width="597px">15 лв. + 0,2 % за горницата над 15 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 50 000,001 до 100 000</td> <td class="R4" width="597px">85 лв. + 0,5 % за горницата над 50 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 100 000,001 до 200 000</td> <td class="R4" width="597px">335 лв. + 1,5 % за горницата над 100 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 200 000,001 до 500 000</td> <td class="R4" width="597px">1835 лв. + 3,5 % за горницата над 200 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 500 000,001 до 1 000 000</td> <td class="R4" width="597px">12 335 лв. + 6 % за горницата над 500 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="336px">над 1 000 000</td> <td class="R5" width="597px">42 335 лв. + 12 % за горницата над 1 000 000 лв.</td> </tr> </table>

3. за други наследници

Таблица № 3

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C15" width="336px">Наследствен дял в левове</td> <td class="C7" width="637px">Данъчна ставка</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="336px"><p style="margin-right:40px;text-align:right">до 15 000</p></td> <td class="C4" width="637px">3 %</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 15 000,001 до 50 000</td> <td class="R4" width="637px">450 лв. + 3,5 % за горницата над 15 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 50 000,001 до 100 000</td> <td class="R4" width="637px">1675 лв. + 4 % за горницата над 50 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 100 000,001 до 200 000</td> <td class="R4" width="637px">3675 лв. + 5 % за горницата над 100 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 200 000,001 до 500 000</td> <td class="R4" width="637px">8675 лв. + 7 % за горницата над 200 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 500 000,001 до 1 000 000</td> <td class="R4" width="637px">29 675 лв. + 10% за горницата над 500 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="336px">над 1 000 000</td> <td class="R5" width="637px">79 675 лв. + 20% за горницата над 1 000 000 лв.</td> </tr> </table>

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 37. Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно с данъчен облагателен акт, който може да се обжалва по реда и в сроковете на Закона за данъчното производство.

Чл. 38. (1) Освобождават се от данък:

1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) имуществото, завещано на държавата и общините;

2а. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза;

3. обикновената покъщнина;

4. дребният земеделски инвентар;

5. библиотеките и музикалните инструменти;

6. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;

7. неполучените пенсии на наследодателя;

8. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1, т. 2а се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.

Чл. 38. (1) Освобождават се от данък:

1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имуществото, завещано на държавата, общините, Българския Червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза;

3. обикновената покъщнина;

4. дребният земеделски инвентар;

5. библиотеките и музикалните инструменти;

6. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;

7. неполучените пенсии на наследодателя;

8. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

Чл. 38. (1) Освобождават се от данък:

1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) имуществото, завещано на държавата, общините, Българския Червен кръст, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза;

3. обикновената покъщнина;

4. дребният земеделски инвентар;

5. библиотеките и музикалните инструменти;

6. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;

7. неполучените пенсии на наследодателя;

8. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

Чл. 38. (1) Освобождават се от данък:

1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

2. имуществото, завещано на държавата, общините, Българския Червен кръст, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци;

3. обикновената покъщнина;

4. дребният земеделски инвентар;

5. библиотеките и музикалните инструменти;

6. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;

7. неполучените пенсии на наследодателя;

8. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

Чл. 39. В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това имущество, ако то е придобито до 1 година преди смъртта му; 50 на сто, ако е придобито до 2 години преди смъртта му, и 60 на сто, ако е придобито до 3 години преди смъртта му.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

(2) Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок по ал. 1.

Чл. 40. (1) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на данъчния облагателен акт, с който е определен.

(2) Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок по ал. 1.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната община в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

(2) Алинея 1 се прилага съответно и при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от общината по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от териториалната данъчна дирекция, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната териториална данъчна дирекция в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

(2) Алинея 1 се прилага съответно и при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от териториалната данъчна дирекция по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от териториалната данъчна дирекция, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната териториална данъчна дирекция, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

(2) Алинея 1 се прилага съответно и при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от териториалната данъчна дирекция по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен.

Чл. 41. (1) Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от данъчната служба, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната данъчна служба, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

(2) Алинея 1 се прилага съответно и при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица,

(3) Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от данъчната служба по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Кметовете на общини и райони изпращат на териториалната данъчна дирекция до 15-о число на месеца справка за починалите през предходния месец лица с местожителство в съответното населено място.

(2) В справката по ал. 1 се посочват трите имена на лицето, датата на смъртта, единният му граждански номер, семейното му положение, както и данни за законните му наследници - деца, съпруг, родители.

Чл. 42. (1) Кметовете на общини и райони изпращат на данъчната служба до 15-о число на месеца справка за починалите през предходния месец лица с местожителство в съответното населено място.

(2) В справката по ал. 1 се посочват трите имена на лицето, датата на смъртта, единният му граждански номер, семейното му положение, както и данни за законните му наследници - деца, съпруг, родители.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на териториалната данъчна дирекция по местооткриване на наследството.

Чл. 43. Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на данъчната служба по местооткриване на наследството.

Раздел III.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

(5) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени в страната като нови.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Алинея 1 не се прилага за придобити преди първата им регистрация в страната моторни превозни средства, внесени като нови.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон.

Чл. 45. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 44, а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.

(2) Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.

Чл. 46. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1.

Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1.

Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4, 4а и 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1.

Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2.

2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1.

Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2.

2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по пазарната им стойност или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2.

2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:

(буква "а" отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "б", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "в", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между лица извън посочените в т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:

(буква "а" отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "б", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "в", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "б".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 1,3 до 2,6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:

(буква "а" отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "б", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) от 0,7 до 1,4 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "в", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) от 5 до 10 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "б".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 2 до 4 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 47. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

б) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

в) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "б".

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 47. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0,5 на сто - при дарение между роднини по права линия и между съпрузи;

б) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и на племенници;

в) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в т. 1 и 2.

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;

в) Българският Червен кръст;

г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

е) (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1, т. 1, букви "б", "в", "г" и "е", т. 4 и 7 се прилагат и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници.

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници.

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група инвалидност и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група инвалидност и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. придобитите имущества по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група инвалидност и социално слаби граждани;

4. юридическите лица с нестопанска цел за получените и предоставените дарения във връзка с уставната им цел;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. придобитите имущества по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи;

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група инвалидност и социално слаби граждани;

4. юридическите лица с нестопанска цел за получените и предоставените дарения във връзка с уставната им цел;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. придобитите имущества по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на

преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) (1) Данъкът се заплаща в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация и заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Преди прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства лицата по чл. 45 подават декларация, в която посочват вида на имота, местонахождението му, съответно вида и други индивидуализиращи данни за превозното средство, начина на придобиване и наличието на родствена връзка между прехвърлителя и приобретателя.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) При безвъзмездно придобиване на имущества, без тези по ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по местоживеенето, съответно седалището на данъчно задълженото лице.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Преди прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства лицата по чл. 45 подават декларация, в която посочват вида на имота, местонахождението му, съответно вида и други индивидуализиращи данни за превозното средство, начина на придобиване и наличието на родствена връзка между прехвърлителя и приобретателя.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) При безвъзмездно придобиване на имущества, без тези по ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по местоживеенето, съответно седалището на данъчно задълженото лице.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Преди прехвърляне на недвижим имот лицата по чл. 45 подават декларация, в която посочват вида на имота, местонахождението му, начина на придобиване и наличието на родствена връзка между прехвърлителя и приобретателя.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) В случаите по чл. 44, ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по местоживеенето, съответно седалището на данъчно задълженото лице.

(2) В случаите по чл. 44, ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.

Чл. 49. (1) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в данъчната служба по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по местоживеенето, съответно седалището на данъчно задълженото лице.

(2) В случаите по чл. 44, ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.

Чл. 50. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът по тази глава.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната териториална данъчна дирекция за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Съдиите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната териториална данъчна дирекция за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.

Чл. 51. (1) Съдиите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната данъчна служба за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.

Раздел IV.

Данък върху превозните средства

Чл. 52. С данък върху превозните средства се облагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Чл. 52. С данък върху превозните средства се облагат:

1. превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Чл. 52. С данък върху превозните средства се облагат:

1. превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства, когато са собственост на български физически или юридически лица.

Чл. 53. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 9 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 9 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчният орган може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчният орган може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчният орган може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянното им местоживеене, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им.

Чл. 54. Собствениците на превозни средства декларират пред данъчната служба по постоянното им местоживеене, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредбата по чл. 1, ал. 2 съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="277px">Брой на годините от годината</td> <td class="C2" width="118px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="277px">на производство, включително</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C5" width="277px">годината на производство</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="278px">Над 14 години</td> <td class="C0" width="118px">1</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="278px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C0" width="118px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="278px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="118px">2,8</td> </tr> <tr> <td class="C0" width="278px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(2) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за ремаркета на леки автомобили в размер, както следва:

1. товарно ремарке - от 5 до 15 лв.;

2. къмпинг ремарке - от 10 до 30 лв.

(3) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за мотопеди в размер от 10 до 30 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

1. до 125 куб. см включително - от 12 до 36 лв.;

2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 до 75 лв.;

3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 до 105 лв.;

4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 до 150 лв.;

5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 до 225 лв.;

6. над 750 куб. см - от 100 до 300 лв.

(4) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за триколка на базата на общото тегло в размер, както следва:

1. до 400 кг включително - от 4 до 12 лв.;

2. над 400 кг - от 6 до 18 лв.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:

1. до 22 места, включително мястото на водача - от 50 до 150 лв.;

2. над 22 места, включително мястото на водача - от 100 до 300 лв.

(6) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой оси</td> <td class="C6" width="157px">Допустима </td> <td class="C2" width="318px">Данък (в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">на седловия</td> <td class="C4" width="157px">максимална</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекач/</td> <td class="C4" width="157px">маса на състава</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекача</td> <td class="C4" width="157px">от превозни</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">за ремарке</td> <td class="C4" width="157px">средства,</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">посочена в</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">свидетелството</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">за регистрация</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">на влекача</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C6" width="77px">равна</td> <td class="C6" width="77px">по-</td> <td class="C6" width="157px">задвижваща</td> <td class="C2" width="158px">други системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">или</td> <td class="C4" width="77px">малка</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси с </td> <td class="C0" width="158px">за окачване на</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">повече</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="157px">пневматично </td> <td class="C0" width="158px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">или с окачване,</td> <td class="C0" width="158px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">прието за екви-</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">валентно на</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="L1" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="78px">- </td> <td class="C0" width="78px">18</td> <td class="L0" width="158px">от 8 до 24</td> <td class="L0" width="158px">от 28 до 84</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">18</td> <td class="C0" width="78px">20</td> <td class="L0" width="158px">от 28 до 84</td> <td class="L0" width="158px">от 64 до 192</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">20</td> <td class="C0" width="78px">22</td> <td class="L0" width="158px">от 64 до 192</td> <td class="L0" width="158px">от 147 до 441</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">22</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="L0" width="158px">от 190 до 570</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="C0" width="78px">26</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> <td class="L0" width="158px">от 600 до 1800</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">26</td> <td class="C0" width="78px">28</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> <td class="L0" width="158px">от 600 до 1800</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">28</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="L0" width="158px">от 331 до 993</td> <td class="L0" width="158px">от 399 до 1197</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="C0" width="78px">31</td> <td class="L0" width="158px">от 399 до 1197</td> <td class="L0" width="158px">от 655 до 1965</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">31</td> <td class="C0" width="78px">33</td> <td class="L0" width="158px">от 655 до 1965</td> <td class="L0" width="158px">от 909 до 2727</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">33</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="L0" width="158px">от 909 до 2727</td> <td class="L0" width="158px">от 1381 до 4143</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">38</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 1007 до 3021</td> <td class="L1" width="158px">от 1369 до 4107</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три и</td> <td class="C0" width="78px">36</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="L0" width="158px">от 640 до 1920</td> <td class="L0" width="158px">от 888 до 2664</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">повече оси</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="C0" width="78px">40</td> <td class="L0" width="158px">от 888 до 2664</td> <td class="L0" width="158px">от 1228 до 3684</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">40 </td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 1228 до 3684 </td> <td class="L1" width="158px">от 1817 до 5451</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(8) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер от 50 до 250 лв.

(9) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона в размер от 100 до 300 лв.

(10) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за трактори в размер, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително - от 5 до 15 лв.;

2. над 18 kW до 37 kW включително - от 7 до 21 лв.;

3. над 37 kW - от 10 до 30 лв.

(11) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за други самоходни машини в размер от 25 до 75 лв.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата в размер от 30 до 150 лв.

(13) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой оси</td> <td class="C6" width="157px">Допустима</td> <td class="C2" width="318px">Данък (в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">на мотор-</td> <td class="C4" width="157px">максимална</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">ното</td> <td class="C4" width="157px">маса</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">превозно</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">средство</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C6" width="77px">равна</td> <td class="C6" width="77px">по-</td> <td class="C6" width="157px">задвижваща</td> <td class="C2" width="158px">други системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">или</td> <td class="C4" width="77px">малка</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси с </td> <td class="C0" width="158px">за окачване на</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">повече</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="157px">пневматично </td> <td class="C0" width="158px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">или с окачване,</td> <td class="C0" width="158px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">прието за екви-</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">валентно на</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="L1" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="78px">12</td> <td class="C0" width="78px">13</td> <td class="L0" width="158px">от 30 до 90</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">13</td> <td class="C0" width="78px">14</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> <td class="L0" width="158px">от 168 до 504</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">14</td> <td class="C0" width="78px">15</td> <td class="L0" width="158px">от 168 до 504</td> <td class="L0" width="158px">от 237 до 711</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">15</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 237 до 711</td> <td class="L1" width="158px">от 536 до 1608</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три оси</td> <td class="C0" width="78px">15</td> <td class="C0" width="78px">17</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> <td class="L0" width="158px">от 106 до 318</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">17</td> <td class="C0" width="78px">19</td> <td class="L0" width="158px">от 106 до 318</td> <td class="L0" width="158px">от 217 до 651</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">19</td> <td class="C0" width="78px">21</td> <td class="L0" width="158px">от 217 до 651</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">21</td> <td class="C0" width="78px">23</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> <td class="L0" width="158px">от 434 до 1302</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">23</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 434 до 1302</td> <td class="L1" width="158px">от 675 до 2025</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">В) с четири</td> <td class="C0" width="78px">23</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> <td class="L0" width="158px">от 286 до 858</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">оси</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="C0" width="78px">27</td> <td class="L0" width="158px">от 286 до 858</td> <td class="L0" width="158px">от 446 до 1338</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">27</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="L0" width="158px">от 446 до 1338</td> <td class="L0" width="158px">от 708 до 2124</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">29</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 708 до 2124</td> <td class="L1" width="158px">от 1050 до 3150</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредбата по чл. 1, ал. 2 съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="277px">Брой на годините от годината</td> <td class="C2" width="118px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="277px">на производство, включително</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C5" width="277px">годината на производство</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="278px">Над 14 години</td> <td class="C0" width="118px">1</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="278px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C0" width="118px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="278px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="118px">2,8</td> </tr> <tr> <td class="C0" width="278px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(2) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за ремаркета на леки автомобили в размер, както следва:

1. товарно ремарке - от 5 до 15 лв.;

2. къмпинг ремарке - от 10 до 30 лв.

(3) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за мотопеди в размер от 10 до 30 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

1. до 125 куб. см включително - от 12 до 36 лв.;

2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 до 75 лв.;

3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 до 105 лв.;

4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 до 150 лв.;

5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 до 225 лв.;

6. над 750 куб. см - от 100 до 300 лв.

(4) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за триколка на базата на общото тегло в размер, както следва:

1. до 400 кг включително - от 4 до 12 лв.;

2. над 400 кг - от 6 до 18 лв.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:

1. до 22 места, включително мястото на водача - от 50 до 150 лв.;

2. над 22 места, включително мястото на водача - от 100 до 300 лв.

(6) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой оси</td> <td class="C6" width="157px">Допустима </td> <td class="C2" width="318px">Данък (в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">на седловия</td> <td class="C4" width="157px">максимална</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекач/</td> <td class="C4" width="157px">маса на състава</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекача</td> <td class="C4" width="157px">от превозни</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">за ремарке</td> <td class="C4" width="157px">средства,</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">посочена в</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">свидетелството</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">за регистрация</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">на влекача</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C6" width="77px">равна</td> <td class="C6" width="77px">по-</td> <td class="C6" width="157px">задвижваща</td> <td class="C2" width="158px">други системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">или</td> <td class="C4" width="77px">малка</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси с </td> <td class="C0" width="158px">за окачване на</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">повече</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="157px">пневматично </td> <td class="C0" width="158px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">или с окачване,</td> <td class="C0" width="158px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">прието за екви-</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">валентно на</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="L1" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="78px">- </td> <td class="C0" width="78px">18</td> <td class="L0" width="158px">от 8 до 24</td> <td class="L0" width="158px">от 28 до 84</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">18</td> <td class="C0" width="78px">20</td> <td class="L0" width="158px">от 28 до 84</td> <td class="L0" width="158px">от 64 до 192</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">20</td> <td class="C0" width="78px">22</td> <td class="L0" width="158px">от 64 до 192</td> <td class="L0" width="158px">от 147 до 441</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">22</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="L0" width="158px">от 190 до 570</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="C0" width="78px">26</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> <td class="L0" width="158px">от 600 до 1800</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">26</td> <td class="C0" width="78px">28</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> <td class="L0" width="158px">от 600 до 1800</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">28</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="L0" width="158px">от 331 до 993</td> <td class="L0" width="158px">от 399 до 1197</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="C0" width="78px">31</td> <td class="L0" width="158px">от 399 до 1197</td> <td class="L0" width="158px">от 655 до 1965</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">31</td> <td class="C0" width="78px">33</td> <td class="L0" width="158px">от 655 до 1965</td> <td class="L0" width="158px">от 909 до 2727</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">33</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="L0" width="158px">от 909 до 2727</td> <td class="L0" width="158px">от 1381 до 4143</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">38</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 1007 до 3021</td> <td class="L1" width="158px">от 1369 до 4107</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три и</td> <td class="C0" width="78px">36</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="L0" width="158px">от 640 до 1920</td> <td class="L0" width="158px">от 888 до 2664</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">повече оси</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="C0" width="78px">40</td> <td class="L0" width="158px">от 888 до 2664</td> <td class="L0" width="158px">от 1228 до 3684</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">40 </td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 1228 до 3684 </td> <td class="L1" width="158px">от 1817 до 5451</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(8) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер от 50 до 150 лв.

(9) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона в размер от 100 до 300 лв.

(10) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за трактори в размер, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително - от 5 до 15 лв.;

2. над 18 kW до 37 kW включително - от 7 до 21 лв.;

3. над 37 kW - от 10 до 30 лв.

(11) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за други самоходни машини в размер от 25 до 75 лв.

(12) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за моторни шейни в размер от 50 до 150 лв.

(13) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой оси</td> <td class="C6" width="157px">Допустима</td> <td class="C2" width="318px">Данък (в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">на мотор-</td> <td class="C4" width="157px">максимална</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">ното</td> <td class="C4" width="157px">маса</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">превозно</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">средство</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C6" width="77px">равна</td> <td class="C6" width="77px">по-</td> <td class="C6" width="157px">задвижваща</td> <td class="C2" width="158px">други системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">или</td> <td class="C4" width="77px">малка</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси с </td> <td class="C0" width="158px">за окачване на</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">повече</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="157px">пневматично </td> <td class="C0" width="158px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">или с окачване,</td> <td class="C0" width="158px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">прието за екви-</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">валентно на</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="L1" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="78px">12</td> <td class="C0" width="78px">13</td> <td class="L0" width="158px">от 30 до 90</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">13</td> <td class="C0" width="78px">14</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> <td class="L0" width="158px">от 168 до 504</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">14</td> <td class="C0" width="78px">15</td> <td class="L0" width="158px">от 168 до 504</td> <td class="L0" width="158px">от 237 до 711</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">15</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 237 до 711</td> <td class="L1" width="158px">от 536 до 1608</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три оси</td> <td class="C0" width="78px">15</td> <td class="C0" width="78px">17</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> <td class="L0" width="158px">от 106 до 318</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">17</td> <td class="C0" width="78px">19</td> <td class="L0" width="158px">от 106 до 318</td> <td class="L0" width="158px">от 217 до 651</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">19</td> <td class="C0" width="78px">21</td> <td class="L0" width="158px">от 217 до 651</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">21</td> <td class="C0" width="78px">23</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> <td class="L0" width="158px">от 434 до 1302</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">23</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 434 до 1302</td> <td class="L1" width="158px">от 675 до 2025</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">В) с четири</td> <td class="C0" width="78px">23</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> <td class="L0" width="158px">от 286 до 858</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">оси</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="C0" width="78px">27</td> <td class="L0" width="158px">от 286 до 858</td> <td class="L0" width="158px">от 446 до 1338</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">27</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="L0" width="158px">от 446 до 1338</td> <td class="L0" width="158px">от 708 до 2124</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">29</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 708 до 2124</td> <td class="L1" width="158px">от 1050 до 3150</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) до 37 kW включително - по 0,34 лв. за 1 kW;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 37 kW до 55 kW включително - по 0,40 лв. за 1 kW;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 55 kW до 74 kW включително - по 0,54 лв. за 1 kW;

4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 74 kW до 110 kW включително - по 1,10 за 1 kW;

5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 110 kW - по 1,23 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="296px">Брой на годините от годината</td> <td class="C6" width="157px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="296px">на производство, включително</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="296px">годината на производство</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 14 години</td> <td class="C1" width="158px">1</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C1" width="158px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="158px">2,8</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="298px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 5 лв.;

2. къмпинг ремарке - 10 лв.;

(3) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб.см включително - 12 лв.;

2. над 125 до 250 куб.см включително - 25 лв.;

3. над 250 до 350 куб.см включително - 35 лв.;

4. над 350 до 490 куб.см включително - 50 лв.;

5. над 490 до 750 куб.см включително - 75 лв.;

6. над 750 куб.см - 100 лв.;

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително - 4 лв.;

2. над 400 кг - 6 лв.;

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.;

(6) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(9) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За седлови влекач и влекач за ремарке - в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="136px">Брой оси на</td> <td class="C6" width="217px">Допустима максимална</td> <td class="C6" width="317px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">седловия</td> <td class="C4" width="217px">маса на състава от</td> <td class="C4" width="317px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">влекач/влекача</td> <td class="C4" width="217px">превозни средства,</td> <td class="C4" width="317px">Данък</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">за ремарке</td> <td class="C4" width="217px">посочена в свидетелството</td> <td class="C4" width="317px">(в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="217px">за регистрация на влекача</td> <td class="C5" width="317px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">равна или</td> <td class="C4" width="117px">по-малка от</td> <td class="C4" width="157px">задвижваща ос/оси с</td> <td class="C4" width="157px">други системи за</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">повече от</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">пневматично или с</td> <td class="C4" width="157px">окачване на</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">окачване, прието за</td> <td class="C4" width="157px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">еквивалентно на</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="136px">А) с две оси</td> <td class="C5" width="97px">-</td> <td class="C5" width="117px">18</td> <td class="C5" width="157px">8</td> <td class="C5" width="157px">28</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">18</td> <td class="C5" width="117px">20</td> <td class="C5" width="157px">28</td> <td class="C5" width="157px">64</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">20</td> <td class="C5" width="117px">22</td> <td class="C5" width="157px">64</td> <td class="C5" width="157px">147</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">22</td> <td class="C5" width="117px">25</td> <td class="C5" width="157px">190</td> <td class="C5" width="157px">342</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">25</td> <td class="C5" width="117px">26</td> <td class="C5" width="157px">342</td> <td class="C5" width="157px">600</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">26</td> <td class="C5" width="117px">28</td> <td class="C5" width="157px">342</td> <td class="C5" width="157px">600</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">28</td> <td class="C5" width="117px">29</td> <td class="C5" width="157px">331</td> <td class="C5" width="157px">399</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">29</td> <td class="C5" width="117px">31</td> <td class="C5" width="157px">399</td> <td class="C5" width="157px">655</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">31</td> <td class="C5" width="117px">33</td> <td class="C5" width="157px">655</td> <td class="C5" width="157px">909</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">33</td> <td class="C5" width="117px">38</td> <td class="C5" width="157px">909</td> <td class="C5" width="157px">1381</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">38</td> <td class="C5" width="117px">-</td> <td class="C5" width="157px">1007</td> <td class="C5" width="157px">1369</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="136px">Б) с три и</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="136px">повече оси</td> <td class="C5" width="97px">36</td> <td class="C5" width="117px">38</td> <td class="C5" width="157px">640</td> <td class="C5" width="157px">888</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">38</td> <td class="C5" width="117px">40</td> <td class="C5" width="157px">888</td> <td class="C5" width="157px">1228</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">40</td> <td class="C5" width="117px">-</td> <td class="C5" width="157px">1228</td> <td class="C5" width="157px">1817</td> </tr> <tr> <td class="C0" width="138px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(10) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.

(11) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.

(12) За трактори се заплаща следният данък:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) от 11 kW до 18 kW включително - 5 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 18 kW до 37 kW включително - 7 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 37 kW - 10 лв.

(13) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.

(14) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

(15) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т се заплаща данък в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="136px">Брой оси на</td> <td class="C6" width="217px">&nbsp;</td> <td class="C6" width="317px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">моторното</td> <td class="C4" width="217px">Допустима максимална</td> <td class="C4" width="317px">Данък</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">превозно</td> <td class="C4" width="217px">маса</td> <td class="C4" width="317px">(в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">средство</td> <td class="C5" width="217px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="317px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">равна или</td> <td class="C4" width="117px">по-малка от</td> <td class="C4" width="157px">задвижваща ос/оси</td> <td class="C4" width="157px">други системи</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">повече от</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">с пневматично или с</td> <td class="C4" width="157px">за окачване на</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">окачване, прието за</td> <td class="C4" width="157px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">еквивалентно на</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="136px">А) с две оси</td> <td class="C5" width="97px">12</td> <td class="C5" width="117px">13</td> <td class="C5" width="157px">30</td> <td class="C5" width="157px">61</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">13</td> <td class="C5" width="117px">14</td> <td class="C5" width="157px">61</td> <td class="C5" width="157px">168</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">14</td> <td class="C5" width="117px">15</td> <td class="C5" width="157px">168</td> <td class="C5" width="157px">237</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">15</td> <td class="C5" width="117px">-</td> <td class="C5" width="157px">237</td> <td class="C5" width="157px">536</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="136px">Б) с три оси</td> <td class="C5" width="97px">15</td> <td class="C5" width="117px">17</td> <td class="C5" width="157px">61</td> <td class="C5" width="157px">106</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">17</td> <td class="C5" width="117px">19</td> <td class="C5" width="157px">106</td> <td class="C5" width="157px">217</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">19</td> <td class="C5" width="117px">21</td> <td class="C5" width="157px">217</td> <td class="C5" width="157px">282</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">21</td> <td class="C5" width="117px">23</td> <td class="C5" width="157px">282</td> <td class="C5" width="157px">434</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">23</td> <td class="C5" width="117px">-</td> <td class="C5" width="157px">434</td> <td class="C5" width="157px">675</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="136px">В) с четири оси</td> <td class="C5" width="97px">23</td> <td class="C5" width="117px">25</td> <td class="C5" width="157px">282</td> <td class="C5" width="157px">286</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">25</td> <td class="C5" width="117px">27</td> <td class="C5" width="157px">286</td> <td class="C5" width="157px">446</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">27</td> <td class="C5" width="117px">29</td> <td class="C5" width="157px">446</td> <td class="C5" width="157px">708</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">29</td> <td class="C5" width="117px">-</td> <td class="C5" width="157px">708</td> <td class="C5" width="157px">1050</td> </tr> <tr> <td class="C0" width="138px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) до 37 kW включително - по 0,34 лв. за 1 kW;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 37 kW до 55 kW включително - по 0,40 лв. за 1 kW;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 55 kW до 74 kW включително - по 0,54 лв. за 1 kW;

4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 74 kW до 110 kW включително - по 1,10 за 1 kW;

5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 110 kW - по 1,23 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="296px">Брой на годините от годината</td> <td class="C6" width="157px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="296px">на производство, включително</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="296px">годината на производство</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 14 години</td> <td class="C1" width="158px">1</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C1" width="158px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="158px">2,8</td> </tr> </table>

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 5 лв.;

2. къмпинг ремарке - 10 лв.;

(3) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб.см включително - 12 лв.;

2. над 125 до 250 куб.см включително - 25 лв.;

3. над 250 до 350 куб.см включително - 35 лв.;

4. над 350 до 490 куб.см включително - 50 лв.;

5. над 490 до 750 куб.см включително - 75 лв.;

6. над 750 куб.см - 100 лв.;

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително - 4 лв.;

2. над 400 кг - 6 лв.;

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.;

(6) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(9) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За седлови влекач и влекач за ремарке - в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой</td> <td class="C6" width="237px">Допустима</td> <td class="C2" width="238px">Данък</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">оси на</td> <td class="C4" width="237px">максимална</td> <td class="C0" width="238px">(в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">седловия</td> <td class="C4" width="237px">маса на състава</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекач/</td> <td class="C4" width="237px">от превозни</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекача за</td> <td class="C4" width="237px">средства, посо-</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">ремарке</td> <td class="C4" width="237px">чена в свидетел-</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="237px">ството за регист-</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="237px">рация на влекача</td> <td class="C1" width="238px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">равна или</td> <td class="C4" width="117px">по-малка</td> <td class="C4" width="117px">задвижваща</td> <td class="C0" width="118px">други</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">повече</td> <td class="C4" width="117px">от</td> <td class="C4" width="117px">ос/оси с</td> <td class="C0" width="118px">системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">от</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">пневматично</td> <td class="C0" width="118px">за окачване</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">окачване</td> <td class="C0" width="118px">на задвиж-</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">или с окач-</td> <td class="C0" width="118px">ващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">ване, прието</td> <td class="C0" width="118px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">за еквива-</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">лентно на</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">пневма-</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">тичното</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">18</td> <td class="C0" width="118px">8</td> <td class="C0" width="118px">15</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">18</td> <td class="C0" width="118px">20</td> <td class="C0" width="118px">15</td> <td class="C0" width="118px">35</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">20</td> <td class="C0" width="118px">22</td> <td class="C0" width="118px">35</td> <td class="C0" width="118px">75</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">22</td> <td class="C0" width="118px">25</td> <td class="C0" width="118px">75</td> <td class="C0" width="118px">95</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">25</td> <td class="C0" width="118px">26</td> <td class="C0" width="118px">75</td> <td class="C0" width="118px">115</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">26</td> <td class="C0" width="118px">28</td> <td class="C0" width="118px">115</td> <td class="C0" width="118px">170</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">28</td> <td class="C0" width="118px">29</td> <td class="C0" width="118px">170</td> <td class="C0" width="118px">200</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">29</td> <td class="C0" width="118px">31</td> <td class="C0" width="118px">200</td> <td class="C0" width="118px">330</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">31</td> <td class="C0" width="118px">33</td> <td class="C0" width="118px">330</td> <td class="C0" width="118px">455</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">33</td> <td class="C0" width="118px">38</td> <td class="C0" width="118px">455</td> <td class="C0" width="118px">700</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">38</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">505</td> <td class="C1" width="118px">750</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три и </td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">повече оси</td> <td class="C0" width="118px">36</td> <td class="C0" width="118px">38</td> <td class="C0" width="118px">185</td> <td class="C0" width="118px">220</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">38</td> <td class="C0" width="118px">40</td> <td class="C0" width="118px">220</td> <td class="C0" width="118px">330</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">40</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">330</td> <td class="C1" width="118px">525</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(10) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.

(11) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.

(12) За трактори се заплаща следният данък:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) от 11 kW до 18 kW включително - 5 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 18 kW до 37 kW включително - 7 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 37 kW - 10 лв.

(13) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.

(14) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

(15) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т се заплаща данък в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой</td> <td class="C6" width="237px">Допустима</td> <td class="C2" width="238px">Данък</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">оси на</td> <td class="C4" width="237px">максимална</td> <td class="C0" width="238px">(в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">моторното</td> <td class="C4" width="237px">маса</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">превозно</td> <td class="C4" width="237px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">средство</td> <td class="C5" width="237px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="238px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">равна</td> <td class="C4" width="117px">по-малка</td> <td class="C4" width="117px">задвижваща</td> <td class="C0" width="118px">други </td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">или по-</td> <td class="C4" width="117px">от</td> <td class="C4" width="117px">ос/оси с</td> <td class="C0" width="118px">системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">вече от</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">пневматично</td> <td class="C0" width="118px">за окачване</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">окачване или</td> <td class="C0" width="118px">на задвижва-</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">с окачване,</td> <td class="C0" width="118px">щата ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">прието за</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">еквивалент-</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">но на пнев-</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">матичното</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="118px">12</td> <td class="C0" width="118px">13</td> <td class="C0" width="118px">30</td> <td class="C0" width="118px">61</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">13</td> <td class="C0" width="118px">14</td> <td class="C0" width="118px">61</td> <td class="C0" width="118px">94</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">14</td> <td class="C0" width="118px">15</td> <td class="C0" width="118px">94</td> <td class="C0" width="118px">118</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">15</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">118</td> <td class="C1" width="118px">268</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три оси</td> <td class="C0" width="118px">15</td> <td class="C0" width="118px">17</td> <td class="C0" width="118px">61</td> <td class="C0" width="118px">106</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">17</td> <td class="C0" width="118px">19</td> <td class="C0" width="118px">106</td> <td class="C0" width="118px">130</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">19</td> <td class="C0" width="118px">21</td> <td class="C0" width="118px">130</td> <td class="C0" width="118px">143</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">21</td> <td class="C0" width="118px">23</td> <td class="C0" width="118px">143</td> <td class="C0" width="118px">217</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">23</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">217</td> <td class="C1" width="118px">337</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">В) с четири оси</td> <td class="C0" width="118px">23</td> <td class="C0" width="118px">25</td> <td class="C0" width="118px">143</td> <td class="C0" width="118px">169</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">25</td> <td class="C0" width="118px">27</td> <td class="C0" width="118px">169</td> <td class="C0" width="118px">223</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">27</td> <td class="C0" width="118px">29</td> <td class="C0" width="118px">223</td> <td class="C0" width="118px">354</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">29</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">354</td> <td class="C1" width="118px">525</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> </table>

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 50 к.с. (37 kW) вкл. - по 0,25 лв. за к.с.;

2. над 50 до 75 к.с. (55 kW) вкл. - по 0,30 лв. за к.с.;

3. над 75 до 100 к.с. (74 kW) вкл. - по 0,40 лв. за к.с.;

4. над 100 до 150 к.с. (110 kW) вкл. - по 0,80 лв. за к.с.;

5. над 150 к.с. (над 110 kW) - по 0,90 лв. за к.с.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="296px">Брой на годините от годината</td> <td class="C6" width="157px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="296px">на производство, включително</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="296px">годината на производство</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 14 години</td> <td class="C1" width="158px">1</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C1" width="158px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="158px">2,8</td> </tr> </table>

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 5 лв.;

2. къмпинг ремарке - 10 лв.;

(3) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб.см включително - 12 лв.;

2. над 125 до 250 куб.см включително - 25 лв.;

3. над 250 до 350 куб.см включително - 35 лв.;

4. над 350 до 490 куб.см включително - 50 лв.;

5. над 490 до 750 куб.см включително - 75 лв.;

6. над 750 куб.см - 100 лв.;

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително - 4 лв.;

2. над 400 кг - 6 лв.;

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.;

(6) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) За влекач - обикновен, се заплаща данък 50 лв.

(9) За влекач - седлови, се заплаща данък 100 лв.

(10) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.

(11) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.

(12) За трактори се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 конски сили включително - 5 лв.;

2. над 25 до 50 конски сили включително - 7 лв.;

3. над 50 конски сили - 10 лв.

(13) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.

(14) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

(15) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 т се заплаща данък в зависимост от технически допустимата максимална маса (допустимата максимална маса), броя на осите и вида на окачването, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C1" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="198px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="338px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="177px">Брой оси на моторното</td> <td class="C4" width="197px">Допустима максимална </td> <td class="C0" width="338px">Данък (в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="177px">превозно средство</td> <td class="C5" width="197px">маса</td> <td class="C1" width="338px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="177px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">равна или</td> <td class="C4" width="97px">по-малка</td> <td class="C4" width="157px">задвижваща ос/оси</td> <td class="C0" width="178px">други системи за окач-</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="177px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">повече от</td> <td class="C4" width="97px">от</td> <td class="C4" width="157px">с пневматично или</td> <td class="C0" width="178px">ване на задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="177px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">с окачване, прието</td> <td class="C0" width="178px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="177px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">за еквивалентно на</td> <td class="C0" width="178px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="177px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="C1" width="178px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="98px">12</td> <td class="C0" width="98px">13</td> <td class="C0" width="158px">30</td> <td class="C0" width="178px">61</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">13</td> <td class="C0" width="98px">14</td> <td class="C0" width="158px">61</td> <td class="C0" width="178px">94</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">14</td> <td class="C0" width="98px">15</td> <td class="C0" width="158px">94</td> <td class="C0" width="178px">107</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="98px">15</td> <td class="C1" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="158px">107</td> <td class="C1" width="178px">118</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">Б) с три оси</td> <td class="C0" width="98px">15</td> <td class="C0" width="98px">17</td> <td class="C0" width="158px">61</td> <td class="C0" width="178px">106</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">17</td> <td class="C0" width="98px">19</td> <td class="C0" width="158px">106</td> <td class="C0" width="178px">130</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">19</td> <td class="C0" width="98px">21</td> <td class="C0" width="158px">130</td> <td class="C0" width="178px">143</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">21</td> <td class="C0" width="98px">23</td> <td class="C0" width="158px">143</td> <td class="C0" width="178px">156</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">23</td> <td class="C0" width="98px">25</td> <td class="C0" width="158px">156</td> <td class="C0" width="178px">166</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="98px">25</td> <td class="C1" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="158px">166</td> <td class="C1" width="178px">200</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">В) с четири оси</td> <td class="C0" width="98px">23</td> <td class="C0" width="98px">25</td> <td class="C0" width="158px">143</td> <td class="C0" width="178px">169</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">25</td> <td class="C0" width="98px">27</td> <td class="C0" width="158px">169</td> <td class="C0" width="178px">182</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">27</td> <td class="C0" width="98px">29</td> <td class="C0" width="158px">182</td> <td class="C0" width="178px">195</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">29</td> <td class="C0" width="98px">31</td> <td class="C0" width="158px">195</td> <td class="C0" width="178px">205</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="98px">31</td> <td class="C1" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="158px">205</td> <td class="C1" width="178px">210</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="R0" width="178px">&nbsp;</td> </tr> </table>

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 50 к.с. (37 kW) вкл. - по 0,25 лв. за к.с.;

2. над 50 до 75 к.с. (55 kW) вкл. - по 0,30 лв. за к.с.;

3. над 75 до 100 к.с. (74 kW) вкл. - по 0,40 лв. за к.с.;

4. над 100 до 150 к.с. (110 kW) вкл. - по 0,80 лв. за к.с.;

5. над 150 к.с. (над 110 kW) - по 0,90 лв. за к.с.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="296px">Брой на годините от годината</td> <td class="C6" width="157px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="296px">на производство, включително</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="296px">годината на производство</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 14 години</td> <td class="C1" width="158px">1</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C1" width="158px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="158px">2,8</td> </tr> </table>

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 5 лв.;

2. къмпинг ремарке - 10 лв.;

(3) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб.см включително - 12 лв.;

2. над 125 до 250 куб.см включително - 25 лв.;

3. над 250 до 350 куб.см включително - 35 лв.;

4. над 350 до 490 куб.см включително - 50 лв.;

5. над 490 до 750 куб.см включително - 75 лв.;

6. над 750 куб.см - 100 лв.;

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително - 4 лв.;

2. над 400 кг - 6 лв.;

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.;

(6) За товарен автомобил се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) За влекач - обикновен, се заплаща данък 50 лв.

(9) За влекач - седлови, се заплаща данък 100 лв.

(10) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.

(11) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.

(12) За трактори се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 конски сили включително - 5 лв.;

2. над 25 до 50 конски сили включително - 7 лв.;

3. над 50 конски сили - 10 лв.

(13) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.

(14) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 50 к.с. (37 kW) вкл. - по 0,25 лв. за к.с.;

2. над 50 до 75 к.с. (55 kW) вкл. - по 0,30 лв. за к.с.;

3. над 75 до 100 к.с. (74 kW) вкл. - по 0,40 лв. за к.с.;

4. над 100 до 150 к.с. (110 kW) вкл. - по 0,80 лв. за к.с.;

5. над 150 к.с. (над 110 kW) - по 0,90 лв. за к.с.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L15" width="356px">Година на производство:</td> <td class="R7" width="177px">Коефициент:</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="356px">До 31.12.1988 г. включително</td> <td class="R5" width="177px">1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="356px">От 01.01.1989 г. до 31.12.1994 г.</td> <td class="R4" width="177px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="356px">включително</td> <td class="R5" width="177px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="356px">От 01.01.1995 г.</td> <td class="R5" width="177px">2,8</td> </tr> </table>

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 5 лв.;

2. къмпинг ремарке - 10 лв.;

(3) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб.см включително - 12 лв.;

2. над 125 до 250 куб.см включително - 25 лв.;

3. над 250 до 350 куб.см включително - 35 лв.;

4. над 350 до 490 куб.см включително - 50 лв.;

5. над 490 до 750 куб.см включително - 75 лв.;

6. над 750 куб.см - 100 лв.;

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително - 4 лв.;

2. над 400 кг - 6 лв.;

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.;

(6) За товарен автомобил се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) За влекач - обикновен, се заплаща данък 50 лв.

(9) За влекач - седлови, се заплаща данък 100 лв.

(10) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.

(11) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.

(12) За трактори се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 конски сили включително - 5 лв.;

2. над 25 до 50 конски сили включително - 7 лв.;

3. над 50 конски сили - 10 лв.

(13) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.

(14) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За леки автомобили, автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи данъчната основа е цената в ново състояние, коригирана с коефициент за овехтяване съгласно приложение № 3. Данъкът е в размер 1 на сто върху данъчната основа.

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) товарно ремарке - 5 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) къмпинг ремарке - 10 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 125 куб. см вкл. - 12 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 250 куб. см вкл. - 25 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 350 куб. см вкл. - 35 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 490 куб. см вкл. - 100 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 750 куб. см вкл. - 150 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) над 750 куб. см - 300 лв.

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 400 кг вкл. - 4 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) над 400 кг - 6 лв.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За влекач - обикновен, се заплаща данък 50 лв.

(9) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и др.), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите се заплаща данък 50 лв.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За автокранове с товароподемност над 40 т, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 т се заплаща данък 100 лв.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За трактори, се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 к.с. вкл. - 5 лв.;

2. до 50 к.с. вкл. - 7 лв.;

3. над 50 к.с. - 10 лв.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За други самоходни машини, се заплаща данък 25 лв.

(13) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

Чл. 55. (1) За леки автомобили размерът на данъка се определя в зависимост от мощността на двигателя, вписана в регистрационния талон:

1. до 50 к. с. (37 kW) вкл. - по 0,10 лв.за к.с.;

2. до 75 к. с. (55 kW) вкл. - по 0,20 лв. за к.с.;

3. до 100 к. с. (74 kW) вкл. - по 0,30 лв. за к.с.;

4. до 150 к. с. (110 kW) вкл. - по 1 лв. за к.с.;

5. над 150 к. с. (110 kW) - по 2 лв. за к.с.

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 2 лв.;

2. къмпинг ремарке - 5 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За мотопеди се заплаща данък 2 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см вкл. - 2,50 лв.;

2. до 250 куб. см вкл. - 5 лв.;

3. до 350 куб. см вкл. - 7 лв.;

4. до 490 куб. см вкл. - 12 лв.;

5. до 750 куб. см вкл. - 18 лв.;

6. над 750 куб. см - 22,50 лв.

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг вкл. - 2 лв.;

2. над 400 кг - 4 лв.

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.

(6) За товарен автомобил се заплаща данък по 5 лв. за всеки започнат тон на товароносимост.

(7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 1 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) За влекач - обикновен или седлови, се заплаща данък 50 лв.

(9) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и др.), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите се заплаща данък 50 лв.

(10) За автокранове с товароподемност над 40 т, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 т се заплаща данък 50 лв.

(11) За трактори в случаите, когато се регистрират за движение по пътната мрежа, се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 к.с. вкл. - 5 лв.;

2. до 50 к.с. вкл. - 7 лв.;

3. над 50 к.с. - 10 лв.

(12) За други самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътната мрежа, се заплаща данък 25 лв.

(13) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

Чл. 55. (1) За леки автомобили размерът на данъка се определя в зависимост от мощността на двигателя, вписана в регистрационния талон:

1. до 50 к. с. (37 kW) вкл. - по 100 лв.за к.с.;

2. до 75 к. с. (55 kW) вкл. - по 200 лв. за к. с.;

3. до 100 к. с. (74 kW) вкл. - по 300 лв. за к. с.;

4. до 150 к. с. (110 kW) вкл. - по 1000 лв. за к. с.;

5. над 150 к. с. (110 kW) - по 2000 лв. за к. с.

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 2000 лв.;

2. къмпинг ремарке - 5000 лв.

(3) За мотоциклети се заплаща следният данък:

1. до 125 куб. см вкл. - 2500 лв.;

2. до 250 куб. см вкл. - 5000 лв.;

3. до 350 куб. см вкл. - 7000 лв.;

4. до 490 куб. см вкл. - 12 000 лв.;

5. до 750 куб. см вкл. - 18 000 лв.;

6. над 750 куб. см - 22 500 лв.

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг вкл. - 2000 лв.;

2. над 400 кг - 4000 лв.

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 000 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 000 лв.

(6) За товарен автомобил се заплаща данък по 5000 лв. за всеки започнат тон на товароносимост.

(7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 1000 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) За влекач - обикновен или седлови, се заплаща данък 50 000 лв.

(9) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и др.), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други се заплаща данък 50 000 лв.

(10) За автокранове с товароподемност над 40 т, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 т се заплаща данък 50 000 лв.

(11) За трактори в случаите, когато се регистрират за движение по пътната мрежа, се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 к.с. вкл. - 5000 лв.;

2. до 50 к.с. вкл. - 7000 лв.;

3. над 50 к.с. - 10 000 лв.

(12) За други самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътната мрежа, се заплаща данък 25 000 лв.

(13) За моторни шейни се заплаща данък 50 000 лв.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за:

1. корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон;

2. корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер от 0,10 до 0,30 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. джетовете - в размер от 100 до 300 лв. за брой;

4. ветроходните и моторните яхти - в размер от 20 до 60 лв. за всеки започнат бруто тон;

5. скутерите - в размер от 2,70 до 8,10 лв. за киловат;

6. влекачите и тласкачите - в размер от 0,14 до 0,42 лв. за киловат;

7. речните несамоходни плавателни съдове - в размер от 0,50 до 1,50 лв. за тон максимална товароподемност.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите, се събират по 1 лв. за всеки започнат бруто тон.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) За корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища, се събират по 1 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и по 0,1 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За един джет се заплаща данък 100 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) За ветроходни и моторни яхти се заплаща данък по 20 лв. за всеки започнат бруто тон.

(5) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За скутери се заплаща данък по 2,70 лв. за киловат.

(6) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За влекачи и тласкачи се заплаща данък по 0,14 лв. за киловат.

(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) За речни несамоходни плавателни съдове данъкът се определя по 0,5 лв. за тон максимална товароподемност.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите, се събират по 1 лв. за всеки започнат бруто тон.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища, се събират по 1 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и по 0,1 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За един джет се заплаща данък 100 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За ветроходни и моторни яхти се заплаща данък по 20 лв. за всеки започнат бруто тон.

(5) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За скутери се заплаща данък по 2 лв. на конска сила.

(6) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За влекачи и тласкачи се заплаща данък по 0,10 лв. на конска сила.

(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За речни несамоходни плавателни съдове данъкът се определя по 0,5 лв. за тон максимална товароподемност.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите, се събират по 0,50 лв. за всеки започнат бруто тон.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища, се събират по 0,50 лв. за всеки започнат бруто регистър тон до 40 бруто регистър тона включително и по 0,05 лв. за всеки започнат бруто регистър тон над 40 бруто регистър тона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За един джет се заплаща данък 100 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За ветроходни и моторни яхти се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат бруто регистър тон.

(5) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За скутери се заплаща данък по 1 лв. на конска сила.

(6) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За влекачи и тласкачи се заплаща данък по 0,10 лв. на конска сила.

Чл. 56. (1) За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с р. Дунав, до 40 бруто тона се събират по 500 лв. за всеки бруто тонаж или за част от него.

(2) За корабите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища, се събират по 500 лв. за всеки бруто тонаж до 40 бруто тона включително и по 50 лв. за всеки бруто тонаж или за част от него над 40 бруто тона.

(3) За джетове се заплаща данък 50 000 лв.

Чл. 57. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за гражданските въздухоплавателни средства в размер, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - от 20 до 40 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. за параплан - от 12 до 24 лв.;

3. за делтаплан - от 12 до 24 лв.;

4. за мотоделтаплан - от 20 до 40 лв.;

5. за свободен балон - от 30 до 60 лв.;

6. за планер - от 30 до 60 лв.

Чл. 57. За гражданските въздухоплавателни средства се заплаща данък, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети се заплаща данък по 20 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за параплан - 12 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за делтаплан - 12 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за мотоделтаплан - 20 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за свободен балон - 30 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за планер - 30 лв.

Чл. 57. За гражданските въздухоплавателни средства се заплаща данък, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. за параплан - 10 лв.;

3. за делтаплан - 10 лв.;

4. за мотоделтаплан - 15 лв.;

5. за свободен балон - 25 лв.;

6. за планер - 25 лв.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал свидетелството за регистрация и е представил удостоверение за разкомплектоване.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) триколката или лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб.см и с мощност до 74 kW.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал свидетелството за регистрация и е представил удостоверение за разкомплектоване.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) триколката или лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб.см и с мощност до 74 kW.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) триколката или лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб. см и с мощност до 100 конски сили.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) лекият автомобил - собственост на инвалид, с обем на двигателя до 1800 куб. см и до мощност до 100 конски сили.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) лекият автомобил - собственост на инвалид, с обем на двигателя до 1800 куб. см и до мощност до 100 конски сили.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) лекият автомобил - собственост на инвалид, с обем на двигателя до 1800 куб. см и до мощност до 100 конски сили.

(2) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира при условие, че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. държавните и общинските органи и организациите на бюджетна издръжка, които не извършват стопанска дейност;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. леките автомобили на инвалидите, в чийто регистрационен талон има надпис "инвалиден".

(2) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира при условие, че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 9 и 15 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 1", "Евро 2" и "Евро 3", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 9 и 15 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 59. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 100 к. с. вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За автобусите товарните автомобили и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 1", "Евро 2" и "Евро 3", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 и 9 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 59. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 100 к. с. вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За автобусите товарните автомобили и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 1" и "Евро 2" и "Евро 3", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 и 8 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и във слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 1, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 59. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 100 к. с. вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) За автобусите и товарните автомобили, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 1" и "Евро 2", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 и 8 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и във високопланинските, слабонаселените и граничните райони, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.

(9) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

Чл. 60. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.

(9) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

Чл. 60. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от месеца на настъпване на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.

(9) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

Чл. 60. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от месеца на настъпване на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.

(6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.

(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2 от пускането им в движение.

(9) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

Чл. 60. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) За превозните средства, придобити през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им в размер една дванадесета част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително и месеца на придобиването.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от месеца на настъпване на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.

(6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.

(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2 от пускането им в движение.

(9) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

Чл. 60. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити през текущата година, данъкът се плаща в едномесечен срок от датата на придобиването им в размер една дванадесета част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително и месеца на придобиването.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от датата на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.

(6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.

(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2 от пускането им в движение.

Чл. 60. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити през текущата година, данъкът се плаща в едномесечен срок от датата на придобиването им в размер една дванадесета част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително и месеца на придобиването.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от датата на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.

(6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

Чл. 60. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити през текущата година, данъкът се плаща в едномесечен срок от датата на придобиването им в размер една дванадесета част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително и месеца на придобиването.

(3) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.

(4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2 от пускането им в движение.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от датата на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.

(6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

Чл. 60. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити през текущата година, данъкът се плаща в едномесечен срок от датата на придобиването им в размер една дванадесета част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително и месеца на придобиването.

(3) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.

(4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2 от пускането им в движение.

(5) За унищожените превозни средства платеният данък не се връща.

(6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 2 - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 2 - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Чл. 61. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Раздел V.

Пътен данък (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61в. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61г. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61д. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61е. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61ж. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Раздел V.

Пътен данък (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61в. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61г. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61д. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61е. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61ж. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Раздел V.

Пътен данък (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61в. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61г. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61д. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61е. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61ж. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Раздел V.

Пътен данък (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., отм. – ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61в. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61г. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61д. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61е. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 61ж. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Раздел V.

Пътен данък (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.) С пътен данък се облагат леките автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България.

Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) С пътен данък се облагат следните пътни превозни средства:

1. леките автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

2. автобусите, товарните автомобили, ремаркетата, полуремаркетата, седловите и обикновените влекачи, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

3. специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите;

4. колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътната мрежа.

Чл. 61б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с пътен данък превозни средства.

Чл. 61в. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) В декларацията по чл. 54 данъчно задължените лица посочват данните, имащи значение за определянето на пътния данък.

Чл. 61г. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.) Данъкът е в размер 10 лв. за всеки започнат тон от общото тегло.

Чл. 61г. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Размерът на данъка се определя, както следва:

1. за леките автомобили - по 10 лв. за всеки започнат тон от общото тегло;

2. за автобусите, товарните автомобили, ремаркетата, полуремаркетата, седловите и обикновените влекачи - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото тегло;

3. за специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото тегло;

4. за тракторите и другите самоходни машини - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото тегло.

Чл. 61д (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в срок до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка 5 на сто.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) За превозните средства, регистрирани през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на регистрацията им за движение по пътната мрежа в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на регистрирането.

(3) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.

(4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и сроковете по ал. 2 от пускането им в движение.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от месеца на настъпване на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.

(6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

Чл. 61д (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в срок до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка 5 на сто.

(2) За превозните средства, регистрирани през текущата година, данъкът се плаща в едномесечен срок от датата на регистрацията им за движение по пътната мрежа в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на регистрирането.

(3) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.

(4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и сроковете по ал. 2 от пускането им в движение.

(5) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от датата на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.

(6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

Чл. 61е (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларация, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 2 - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Чл. 61е (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика.

Чл. 61ж (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) (1) Освобождават се от данък превозните средства по чл. 58, ал. 1.

(2) За превозно средство, което няма да се ползва, данъкът не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, през който е настъпила промяната.

Чл. 61ж (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) (1) Освобождават се от данък превозните средства по чл. 58, ал. 1.

(2) За превозно средство, което няма да се ползва, данъкът не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

Раздел VI.

Патентен данък (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 61з. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 61и. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 61з. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал. 1 и 2.

(4) В случаите по ал. 1 и 2 дължимият, съответно внесеният данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

Чл. 61к. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Общинският съвет определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 4 в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община.

(2) Общинският съвет може да определи различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различни населени места на територията на общината, както и в различни зони на територията на едно населено място. Зониране на населените места в общината за целите на патентния данък се извършва с наредбата по чл. 1, ал. 2.

(3) Общинският съвет определя размера на данъка при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или постоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място.

(4) Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, за целите на определяне на размера на патентния данък за местонахождение на обекта се смята постоянният адрес на лицето.

Чл. 61л. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на приложение № 4 през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 4.

(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят - включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл. 61л. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на приложение № 4 през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 4.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл. 61л. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на приложение № 4 през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл. 61м. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл. 61л, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Чл. 61м. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл. 61л, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Чл. 61м. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл. 61л, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Чл. 61н. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата подават декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2.

Чл. 61н. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) Лицата подават декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2.

Чл. 61о. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчните декларации по чл. 61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 данъчната декларация се подава в Столичната община.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

Чл. 61о. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчните декларации по чл. 61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 данъчната декларация се подава в Столичната община.

Чл. 61п. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл. 61о, ал. 2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столичната община.

Раздел VII.

Туристически данък (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 61р. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 61с. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване.

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:

Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД,

където:

Р е разликата за внасяне;

РД - размерът на данъка по ал. 1;

ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;

Д - брой дни в годината;

ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

Чл. 61т. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.

Глава трета.

МЕСТНИ ТАКСИ

Раздел I.

Такса за битови отпадъци

Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл. 62. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Чл. 63. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

Чл. 63. (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) Таксата по ал. 1 се определя с решение на общинския съвет като част от размера на таксата по чл. 66 в зависимост от количеството на битовите отпадъци и разходите за поддържане на депото за битови отпадъци.

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Таксата се заплаща от лицата по чл. 11.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване от ползвателя, според одобрените от общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл. 62.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)

Чл. 64. (1) Таксата се заплаща от данъчно задължените лица по чл. 11 заедно с данъка върху недвижимите имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Предприятията изчисляват дължимата такса за битови отпадъци по реда на чл. 67 и я внасят по реда на ал. 1.

Чл. 64. (1) Таксата се заплаща от данъчно задължените лица по чл. 11 заедно с данъка върху недвижимите имоти.

(2) За общински имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от ползвателя, съответно наемателя.

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 64 подават декларация в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.

(2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от общинския съвет честота за извозването на битовите отпадъци.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл. 20 и 21. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 64 подават декларация в данъчната служба по местонахождението на имота до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.

(2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от общинския съвет честота за извозването на битовите отпадъци.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл. 20 и 21. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

Чл. 65. (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 64 подават декларация в данъчната служба по местонахождението на имота до 30 октомври на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.

(2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от общинския съвет честота за извозването на битовите отпадъци.

(3) Когато предприятието не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл. 20 и 21. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

Чл. 66. (1) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.

Чл. 66. (1) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.

Чл. 66. (1) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г.) Таксата се събира от данъчната администрация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) В общините, за които общинският съвет е приел за база при определяне на таксата да се използва данъчната оценка, таксата се събира от данъчната администрация.

(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.

Чл. 66. (1) (Доп. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г.) Таксата се събира от данъчната администрация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.

Чл. 66. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Таксата се събира от данъчната администрация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.

Чл. 66. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Таксата се събира от данъчната администрация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

Чл. 66. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Таксата се събира от данъчната администрация.

Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.

(2) (Предишно изр. 2 на ал. 1, т. 2 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) При определяне размера на таксата в зависимост количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Размерът на таксата се определя, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на предприятията - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно приложение № 2, или в левове, според количеството на битовите отпадъци;

2. за нежилищни имоти - в левове в зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци.

(2) (Предишно изр. 2 на ал. 1, т. 2 - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато не може да се установи за всеки отделен имот видът и броят на използваните съдове, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) При определяне размера на таксата в зависимост от броя и вида на съдовете за битови отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя пропорционално върху данъчната оценка.

Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Размерът на таксата се определя, както следва:

1. за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на предприятията - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно приложение № 1, или в левове, според количеството на битовите отпадъци;

2. за нежилищни имоти - в левове в зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци.

(2) (Предишно изр. 2 на ал. 1, т. 2 - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато не може да се установи за всеки отделен имот видът и броят на използваните съдове, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка.

Чл. 67. Размерът на таксата се определя, както следва:

1. за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на предприятията - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно приложение № 1, или в левове, според количеството на битовите отпадъци;

2. за нежилищни имоти - в левове в зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци. Когато не може да се установи за всеки отделен имот видът и броят на използваните съдове, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка.

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

Чл. 68. (1) Когато в течение на годината общинският съвет промени размера на таксата поради значително изменение на необходимите разходи за извършване на дейностите по чл. 66, новият размер на таксата се събира от началото на тримесечието, следващо решението на общинския съвет.

(2) Увеличеният размер на таксата, определен по реда на ал. 1, не се събира от лицата, предплатили за съответния период.

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет.

(2) Общината уведомява лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане.

Чл. 69. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Чл. 70.(Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)

Чл. 70. (1) За новопридобитите имоти таксата се събира от началото на следващия месец.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Не се събира такса за:

1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината;

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Не се събира такса за:

1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) сметосъбиране и сметоизвозване - за имотите, които не се обслужват, за което общината уведомява териториалната данъчна дирекция; за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в териториалната данъчна дирекция по местонахождението им от собственика или ползвателя до края на предходната година;

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината;

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Не се събира такса за:

1. сметосъбиране и сметоизвозване - за имотите, които не се обслужват, за което общината уведомява данъчната служба; за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в данъчната служба по местонахождението им от собственика или ползвателя до края на предходната година;

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината;

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.

Чл. 71. Не се събира такса по чл. 62 за:

1. имотите, които не се обслужват, за което общината уведомява данъчната служба; границите на районите, в които е организирано сметоизвозването, се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до края на предходната година;

2. имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в данъчната служба по местонахождението им от собственика или ползвателя до края на предходната година.

Раздел II.

Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение

Чл. 72. Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

Чл. 73. (1) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в чл. 72.

(2) Зоните по ал. 1 се определят от общинския съвет.

Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 74. (1) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се определя, както следва:

1. на квадратен метър:

а) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) на ден - от 0,3 до 1,3 лв.;

б) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) на месец - от 4,2 до 21 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за продажба с кола, впрегната с добитък - на ден от 0,9 до 4,2 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за продажба с лек автомобил - на ден от 1,7 до 7 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за продажба с товарен автомобил или ремарке - на ден от 4,2 до 16,8 лв.

(2) За ползване с цел търговия с промишлени стоки таксата се събира в увеличен размер - от 2 до 5 пъти по-висок от размера на таксите по ал. 1, т. 1.

Чл. 74. (1) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се определя, както следва:

1. на квадратен метър:

а) на ден - от 0,20 до 0,90 лв.;

б) на месец - от 3 до 15 лв.;

2. за продажба с кола, впрегната с добитък - на ден от 0,60 до 3 лв.;

3. за продажба с лек автомобил - на ден от 1,20 до 5 лв.;

4. за продажба с товарен автомобил или ремарке - на ден от 3 до 12 лв.

(2) За ползване с цел търговия с промишлени стоки таксата се събира в увеличен размер - от 2 до 5 пъти по-висок от размера на таксите по ал. 1, т. 1.

Чл. 75. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 75. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на квадратен метър на ден в размер от 0,3 до 1,1 лв. или на месец в размер от 4,2 до 21 лв.

Чл. 75. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на квадратен метър на ден в размер от 0,20 до 0,80 лв. или на месец в размер от 3 до 15 лв.

Чл. 75. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, будки и павилиони, се събира такса на квадратен метър на ден в размер от 200 до 800 лв.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се събира такса на квадратен метър на ден в размер от 0,4 до 2,1 лв.

Чл. 76. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се събира такса на квадратен метър на ден в размер от 0,30 до 1,50 лв.

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други, се събира такса на квадратен метър на ден в размер от 0,2 до 0,4 лв.

Чл. 77. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други, се събира такса на квадратен метър на ден в размер от 0,10 до 0,30 лв.

Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 78. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали се събира такса на квадратен метър за месец или за част от месеца:

1. в градовете с население над 100 000 жители:

а) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) в първа зона - от 0,6 до 1,3 лв.;

б) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) във втора зона - от 0,5 до 1,1 лв.;

2. в градовете с население под 100 000 жители:

а) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) в първа зона - от 0,5 до 1,1 лв.;

б) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) във втора зона - от 0,4 до 0,8 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) в селата - от 0,3 до 0,7 лв.

Чл. 78. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали се събира такса на квадратен метър за месец или за част от месеца:

1. в градовете с население над 100 000 жители:

а) в първа зона - от 0,40 до 0,90 лв.;

б) във втора зона - от 0,35 до 0,80 лв.;

2. в градовете с население под 100 000 жители:

а) в първа зона - от 0,35 до 0,80 лв.;

б) във втора зона - от 0,25 до 0,60 лв.;

3. в селата - от 0,20 до 0,50 лв.

Чл. 79. (1) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(2) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 79. (1) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(2) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно.

(3) Таксите по този раздел се плащат в определените размери независимо от това колко време съответно през деня или месеца е заемано мястото.

Чл. 80. Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

Раздел III.

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси.

Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер, определен от общинския съвет съгласно чл. 7, 8 и 9.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Учениците, които ползват общежития, заплащат месечна такса в размер, определен от общинския съвет, съгласно чл. 7, 8 и 9.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 87. (1) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 90. Лицата, настанени в частни пансиони или социални патронажи, заплащат суми по договаряне.

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За настаняване в заведение или помещения за отрезвяване се събира такса на ден.

Чл. 92. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число, а тези по чл. 86 - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Раздел III.

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси.

Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер, определен от общинския съвет съгласно чл. 7, 8 и 9.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Учениците, които ползват общежития, заплащат месечна такса в размер, определен от общинския съвет, съгласно чл. 7, 8 и 9.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 87. (1) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 90. Лицата, настанени в частни пансиони или социални патронажи, заплащат суми по договаряне.

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За настаняване в заведение или помещения за отрезвяване се събира такса на ден.

Чл. 92. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число, а тези по чл. 86 - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Раздел III.

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги (Загл. изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси.

Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер, определен от общинския съвет съгласно чл. 7, 8 и 9.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Учениците, които ползват общежития, заплащат месечна такса в размер, определен от общинския съвет, съгласно чл. 7, 8 и 9.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 87. (1) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 90. Лицата, настанени в частни пансиони или социални патронажи, заплащат суми по договаряне.

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За настаняване в заведение или помещения за отрезвяване се събира такса на ден.

Чл. 92. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число, а тези по чл. 86 - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Раздел III.

Такси за детски ясли, градини, домове, лагери, домове за социални грижи и други форми за социално обслужване

Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За ползване на детски ясли, детски градини и физиологичните отделения в домовете "Майка и дете" се събират от родителите или настойниците месечни такси в следните размери:

1. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) седмични - от 10 до 30 лв.;

2. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) целодневни - от 5 до 20 лв.;

3. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) полудневни - от 2,50 до 10 лв.

(2) Таксите се определят в посочените граници диференцирано според доходите на член от семейството.

Чл. 81. (1) За ползване на детски ясли, детски градини и физиологичните отделения в домовете "Майка и дете" се събират от родителите или настойниците месечни такси, определени в процент от минималната работна заплата в страната:

1. седмични - от 20 до 60 на сто;

2. целодневни - от 10 до 40 на сто;

3. полудневни - от 5 до 20 на сто.

(2) Таксите се определят в посочените граници диференцирано според доходите на член от семейството.

Чл. 82. (1) Не се заплаща такса за:

1. децата, чиито родители са I или II група инвалиди, децата на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;

2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) третото и следващо деца на многодетните родители.

(2) При отсъствие на децата такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

Чл. 82. (1) Не се заплаща такса за:

1. децата, чиито родители са I или II група инвалиди, децата на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;

2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи;

3. третото и следващо деца на многодетните родители; последните плащат такса за първото дете в половин размер, а за второто - в четвърт размер.

(2) При отсъствие на децата такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

Чл. 83. (1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за сираци или за деца с един родител, за деца, чиито родители са редовни студенти или отбиват редовната си военна служба.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление. Когато децата са повече от две, таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто - за второто дете.

Чл. 83. (1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за сираци или за деца с един родител, за деца, чиито родители са редовни студенти или отбиват редовната си военна служба.

(2) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер от 1 до 2 лв.

(2) Облекченията, предвидени в чл. 83, се прилагат и при определяне на таксата за лагери.

(3) Таксата по ал. 1 не се заплаща за деца в случаите по чл. 82, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 84. (1) За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер от 2 до 4 на сто от минималната месечна работна заплата за страната.

(2) Облекченията, предвидени в чл. 83, се прилагат и при определяне на таксата за лагери.

(3) Таксата по ал. 1 не се заплаща за деца в случаите по чл. 82, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Учениците, които ползват общежития, заплащат месечна такса в размер от 5 до 12,50 лв.

(2) Таксата по ал. 1 не се заплаща в случаите по чл. 82, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 85. (1) Учениците, които ползват общежития, заплащат месечна такса в размер от 10 до 25 на сто от минималната месечна работна заплата за страната.

(2) Таксата по ал. 1 не се заплаща в случаите по чл. 82, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 86. (1) Лицата, ползващи домове за социални грижи и други форми на социално обслужване, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на целевите помощи за ползване на електрическа енергия, горива, вода за битови нужди, пране и облекло, предоставени на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване от правителствени и неправителствени организации, юридически и физически лица.

Чл. 87. (1) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

(2) На лицата, обслужвани в системата за социални грижи, се оставя за лични разходи сума, не по-малко от:

1. двадесет на сто от личните доходи на настанените в домовете за умствено увредени лица и в домове за лица с психични разстройства;

2. тридесет на сто от личните доходи на настанените в домовете за стари хора, в домовете за лица с физически увреждания и в домовете за лица със сетивни нарушения;

3. четиридесет на сто от личните доходи на обслужваните в системата на домашния социален патронаж и дневни домове за социални грижи;

4. петдесет на сто от личните доходи на приетите за обучение в социалните учебно-професионални комплекси над 18-годишна възраст и за деца над 16-годишна възраст, настанени в заведения за деца.

(3) Когато оставащата част от личните доходи е недостатъчна за покриване на таксата, разликата е за сметка на бюджета на общината, в която е открит домът или друга форма на социално обслужване.

(4) За лицата, които изплащат издръжка за непълнолетни деца, сумата за лични разходи и средствата за заплащане на реалната издръжка се определя след приспадане на присъдената издръжка.

(5) Не се събират такси от лицата, които нямат лични доходи и спестявания.

Чл. 88. (1) Не се заплаща такса за децата под 16 години, настанени в заведения за социални грижи и в дневни домове за социални грижи, и за децата под 18 години, обучаващи се в социални учебно-професионални комплекси.

(2) Не се заплаща такса от лицата, настанени за временно пребиваване в разпределителните домове и приюти.

(3) Не се заплащат такси от децата със здравни и социални проблеми, настанени за краткосрочен възстановителен отдих в детски селища.

Чл. 89. На приетите за обучение в социалните учебно-професионални комплекси сираци и полусираци до 18-годишна възраст без лични доходи се осигуряват средства за лични разходи в размер 50 на сто от базовия минимален доход.

Чл. 90. Лицата, настанени в частни пансиони или социални патронажи, заплащат суми по договаряне.

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За настаняване в заведение или помещения за отрезвяване се събира такса на ден в размер от 5 до 20 лв.

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За настаняване в заведение или помещения за отрезвяване се събира такса на ден в размер от 2,50 до 5 лв.

Чл. 91. За настаняване в заведение или помещения за отрезвяване се събира такса на ден в размер от 5 до 10 на сто от минималната месечна работна заплата за страната.

Чл. 92. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число, а тези по чл. 86 - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Чл. 92. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число на месеца, следващ месеца, за които се дължат.

Раздел IV.

Туристическа такса (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Раздел IV.

Туристическа такса (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон, място за настаняване и туристическа хижа по смисъла на Закона за туризма.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Приходите от туристическата такса се внасят по бюджетната сметка на общините.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Приходите от туристическата такса от средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи на територията на общината се разходват съгласно ежегодно приеманата общинска програма за развитие на туризма единствено за:

1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища, свързващи курортите с аерогари, железопътни гари и автогари, както и с културни ценности;

2. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване;

3. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

4. санитарно-хигиенни мерки;

5. реклама на туристически обекти, намиращи се на територията на общината, в страната и чужбина.

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон, място за настаняване и туристическа хижа по смисъла на Закона за туризма.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Приходите от туристическата такса се внасят по бюджетната сметка на общините.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Приходите от туристическата такса от средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи на територията на общината се разходват съгласно ежегодно приеманата общинска програма за развитие на туризма единствено за:

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища, свързващи курортите с аерогари, железопътни гари и автогари, както и с паметници на културата и на историческото наследство;

2. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване;

3. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

4. санитарно-хигиенни мерки;

5. реклама на туристически обекти, намиращи се на територията на общината, в страната и чужбина.

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон и място за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Приходите от туристическата такса се внасят по бюджетната сметка на общините.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Приходите от туристическата такса от средствата за подслон и местата за настаняване на територията на общината се разходват съгласно ежегодно приеманата общинска програма за развитие на туризма единствено за:

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища, свързващи курортите с аерогари, железопътни гари и автогари, както и с паметници на културата и на историческото наследство;

2. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване;

3. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

4. санитарно-хигиенни мерки;

5. реклама на туристически обекти, намиращи се на територията на общината, в страната и чужбина.

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон и място за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Приходите от туристическата такса се внасят по бюджетната сметка на общините.

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон и място за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(2) Приходите от туристическата такса се внасят в общинския фонд за развитие на туризма.

Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Размерът на таксата се определя с решение на общинския съвет не по-късно от 30 юни на предходната година.

(2) Ако общинският съвет не определи таксата в срока по ал. 1, за следващата година остава в сила размерът на таксата, действаща през предходната година.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) В случаите на чл. 93, ал. 3 общинският съвет определя размера на таксата след предварително съгласуване с общинския съвет по туризъм в процеса на приемане на годишната програма за развитието на туризма.

Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Размерът на таксата се определя с решение на общинския съвет не по-късно от 30 юни на предходната година.

(2) Ако общинският съвет не определи таксата в срока по ал. 1, за следващата година остава в сила размерът на таксата, действаща през предходната година.

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Таксата се заплаща от всяко лице, ползващо средство за подслон, място за настаняване или туристическа хижа, едновременно със заплащането на услугата.

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Таксата се заплаща от всяко лице, ползващо средство за подслон или място за настаняване, едновременно със заплащането на услугата.

Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Лицата до 18-годишна възраст, жените над 55 и мъжете над 60 години заплащат туристическа такса в размер 50 на сто от определената от общинския съвет такса за съответната община.

(2) За лицата по ал. 1 се записват данните, удостоверяващи съответното им качество.

Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Туристическата такса се определя в размер не по-висок от един лев на лице за ден.

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи, и се внася по бюджетната сметка на общините до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон и места за настаняване, и се внася по бюджетната сметка на общините до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон и места за настаняване, и се внася в общинския фонд за развитие на туризма до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

Раздел IV.

Курортна такса

Чл. 93. (1) (Предишен текст на чл. 93 - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Таксата се заплаща за ползване на курорт.

(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

Чл. 93. (1) (Предишен текст на чл. 93 - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Таксата се заплаща за ползване на курорт.

(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 1998 г.) В общините, в които е създаден общински фонд за развитие на туризма, по решение на общинския съвет в този фонд се внася определен процент от средства, събрани от курортни такси.

Чл. 93. Таксата се заплаща за ползване на курорт.

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксата се заплаща от лицата, пребиваващи в курортите, едновременно с адресното им регистриране.

Чл. 94. Таксата се заплаща от лицата, пребиваващи в курортите на почивка или курортно лечение, едновременно с адресното им регистриране.

Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) (1) Не заплащат такса лицата до 18-годишна възраст, редовните студенти, жените над 55 и мъжете над 60 години.

(2) За лицата по ал. 1 се записват данните, удостоверяващи съответното им качество.

Чл. 95. (1) Не заплащат такса лицата в служебна командировка, децата до 8-годишна възраст, учениците до 18-годишна възраст, редовните студенти и пенсионерите.

(2) За лицата в служебна командировка, редовните студенти и пенсионерите се записват данните, удостоверяващи съответното им качество на командировани, студенти или пенсионери.

Чл. 96. Курортната такса се определя, както следва:

1. за курорти от национално значение - от 0,30 до 1,50 лв. на лице на ден;

2. за курорти от местно значение - от 0,10 до 0,30 лв. на лице на ден.

Чл. 97. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Таксата се събира от физически и юридически лица, които предоставят обект за нощуване и се внася в бюджета на общината до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

(2) Таксата не се заплаща с таксови марки, когато:

1. адресната регистрация не се извършва с попълване на адресна карта;

2. лицата не подлежат на адресна регистрация.

Чл. 97. (1) Таксата се събира от физически и юридически лица, които предоставят обект за нощуване.

(2) Таксата не се заплаща с таксови марки, когато:

1. адресната регистрация не се извършва с попълване на адресна карта;

2. лицата не подлежат на адресна регистрация.

Раздел V.

Такси за добив на кариерни материали (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

Чл. 103. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

Раздел V.

Такси за добив на кариерни материали

Чл. 98. Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително добивани от дъното на водоеми.

Чл. 99. (1) Таксите се заплащат от физическите или юридическите лица, които добиват кариерни материали.

(2) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище, не дължат такси по този раздел.

Чл. 100. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив, определен:

1. по регистрите на производството, които всяка кариера води задължително;

2. по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерните материали.

Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Размерът на таксите се определя, съгласно чл. 7, 8 и 9:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за пясъчно-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка;

4. за глина:

а) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

б) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за леярна пръст;

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и други скали;

7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и други за вътрешна и външна облицовка;

8. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за варовици, мергели, калцити за добиване на вар;

9. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент;

10. за камъни за добиване на:

а) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) павета;

б) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) валяци, воденични камъни, точила, брусове;

в) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди, мергели, мрамори и други от седиментни скали;

г) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали;

д) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) плочи за тротоари и покриви.

Чл. 101. Размерът на таксите се определя , както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) заречен и кариерен пясък, чакъл и баластра - от 0,1 до 0,2 лв. на 1 куб. м;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети - от 0,2 до 0,6 лв. на тон;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за пясъчно-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка - от 0,05 до 0,2 лв. на 1 куб.м;

4. за глина:

а) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за грънчарски изделия, иловица и хума - от 0,15 до 0,4 лв. на 1 куб. м;

б) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за каменинови тръби и керамични плочки - от 0,2 до 0,6 лв. на 1 куб. м;

5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за леярна пръст - от 0,1 до 0,3 лв. на 1 куб.м;

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и други скали - от 0,1 до 0,2 лв. на 1 куб.м;

7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и други за вътрешна и външна облицовка - от 0,15 до 0,4 лв. на 1 куб.м;

8. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за варовици, мергели, калцити за добиване на вар - от 0,1 до 0,2 лв. на 1 куб.м;

9. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент - от 0,1 до 0,2 лв. на 1 куб.м;

10. за камъни за добиване на:

а) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) павета - от 0,1 до 0,3 лв. на 1 куб.м;

б) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) валяци, воденични камъни, точила, брусове - от 0,4 до 1,3 лв. на 1 куб. м;

в) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди, мергели, мрамори и други от седиментни скали - от 0,15 до 0,4 лв. на 1 куб.м;

г) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали - от 0,2 до 0,6 лв. на 1 куб.м;

д) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) плочи за тротоари и покриви - от 0,1 до 0,2 лв. на 1 кв.м.

Чл. 101. Размерът на таксите се определя , както следва:

1. заречен и кариерен пясък, чакъл и баластра - от 0,05 до 0,15 лв. на 1 куб. м;

2. за кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети - от 0,15 до 0,40 лв. на тон;

3. за пясъчно-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка - от 0,03 до 0,12 лв. на 1 куб.м;

4. за глина:

а) за грънчарски изделия, иловица и хума - от 0,10 до 0,30 лв. на 1 куб. м;

б) за каменинови тръби и керамични плочки - от 0,15 до 0,40 лв. на 1 куб. м;

5. за леярна пръст - от 0,05 до 0,20 лв. на 1 куб.м;

6. за ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и други скали - от 0,05 до 0,15 лв. на 1 куб.м;

7. за обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и други за вътрешна и външна облицовка - от 0,10 до 0,30 лв. на 1 куб.м;

8. за варовици, мергели, калцити за добиване на вар - от 0,040 до 0,12 лв. на 1 куб.м;

9. за варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент - от 0,05 до 0,15 лв. на 1 куб.м;

10. за камъни за добиване на:

а) павета - от 0,08 до 0,24 лв. на 1 куб.м;

б) валяци, воденични камъни, точила, брусове - от 0,30 до 0,90 лв. на 1 куб.м;

в) цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди, мергели, мрамори и други от седиментни скали - от 0,10 до 0,30 лв. на 1 куб.м;

г) цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали - от 0,15 до 0,45 лв. на 1 куб.м;

д) плочи за тротоари и покриви - от 0,05 до 0,15 лв. на 1 кв.м.

Чл. 102. Таксите се заплащат:

1. ежемесечно - в случаите по чл. 100, т. 1;

2. преди добива на кариерните материали в случаите по чл. 100, т. 2.

Чл. 103. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Таксите се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е добит.

Чл. 103. Таксите се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал.

Раздел VI.

Такси за технически услуги

Чл. 104. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл. 105. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл. 106. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Размерът на таксите за технически услуги се определя, съгласно чл. 7, 8 и 9:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на скица за недвижим имот;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца;

4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж:

а) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

б) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство;

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях;

7. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и др.;

8. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях.

Чл. 107. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за издаване на скица за недвижим имот - от 2,8 до 7 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - от 7 до 14 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - от 0,7 до 2,8 лв.;

4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж:

а) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за сгради - на кв. м - от 0,05 до 0,1 лв.;

б) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за огради - на линеен метър - от 0,05 до 0,1 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство - от 1,4 до 3,5 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях - от 1,5 до 7 лв.

Чл. 107. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:

1. за издаване на скица за недвижим имот - от 2 до 5 лв.;

2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - от 5 до 10 лв.;

3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - от 0,50 до 2 лв.;

4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж:

а) за сгради - на кв. м - от 0,02 до 0,05 лв.;

б) за огради - на линеен метър - от 0,02 до 0,05 лв.;

5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство - от 1 до 2 лв.;

6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях - от 1 до 5 лв.

Чл. 108. Не се заплаща такса за технически услуги при:

1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;

2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;

3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;

4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;

5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;

6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;

7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;

8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.

Чл. 109. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен акт, се определя с решение на съответния общински съвет, но не може да надвишава 1 месец.

(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Раздел VII.

Такси за административни услуги

Чл. 110. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверение за наследници;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверение за идентичност на имена;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;

5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверение за семейно положение;

7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверение за родствени връзки;

8. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес.

9. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България;

10. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност;

11. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;

12. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за всички други видове удостоверения по искане на граждани;

13. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за преписи от документи.

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:

1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;

3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него;

4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;

5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;

6. поддържане на регистъра на населението;

7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;

8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

Чл. 110. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за издаване на удостоверение за наследници - 1,15 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за издаване на удостоверение за идентичност на имена - 0,7 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт - 0,7 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт - 1,1 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за издаване на удостоверение за българско гражданство - 1,4 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за издаване на удостоверение за семейно положение - 1,1 лв.;

7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за издаване на удостоверение за родствени връзки - 1,4 лв.;

8. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за оформяне придобиването на жителство - 0,9 лв.;

9. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България - 7 лв.;

10. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност - 1,1 лв.;

11. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина - 2 лв.;

12. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за всички други видове удостоверения по искане на граждани - 0,7 лв.;

13. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за преписи от документи - по 0,6 лв. на страница.

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:

1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;

3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него;

4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;

5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;

6. поддържане на регистъра на населението;

7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;

8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

Чл. 110. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. за издаване на удостоверение за наследници - 0,80 лв.;

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена - 0,50 лв.;

3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт - 0,50 лв.;

4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт - 0,80 лв.;

5. за издаване на удостоверение за българско гражданство - 1 лв.;

6. за издаване на удостоверение за семейно положение - 0,80 лв.;

7. за издаване на удостоверение за родствени връзки - 1 лв.;

8. за оформяне придобиването на жителство - 0,60 лв.;

9. за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България - 5 лв.;

10. за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност - 0,80 лв.;

11. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина - 1,50 лв.;

12. за всички други видове удостоверения по искане на граждани - 0,50 лв.;

13. за преписи от документи - по 0,40 лв. на страница.

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:

1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;

3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него;

4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;

5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;

6. поддържане на регистъра на населението;

7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;

8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса.

Чл. 111. По производства за настаняване под наем в общински имоти се заплаща такса, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за жилищни имоти - 0,9 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) за нежилищни имоти - 4,2 лв.

Чл. 111. По производства за настаняване под наем в общински имоти се заплаща такса, както следва:

1. за жилищни имоти - 0,70 лв.;

2. за нежилищни имоти - 3 лв.

Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса.

Чл. 112. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер от 2 до 3 лв.

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер, определен от общинския съвет. Размерът на таксата се определя въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

(4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) За издаване на разрешения и за упражняване на дейности се заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, при спазване на следните принципи:

1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за извършване на дейността;

2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект общината възстановява частта от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;

3. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването й.

(2) Таксите по ал. 1 са:

1. първоначална - за издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;

2. годишна - за контрол по спазване на изискванията за извършване на следните дейности:

а) търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;

б) складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;

в) търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;

г) търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения;

3. дневна - за временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни.

(3) За годината на издаване на разрешението или на започване на дейността годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

(4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За разрешения и лицензии се събира първоначална такса за издаване на разрешението или лицензията и годишна такса за упражняване на дейността в размери, определени от общинския съвет, при спазване на следните принципи:

1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от общината, за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за предоставянето на разрешението и лицензията;

2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект общината възстановява част от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;

3. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването й.

(2) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Таксите по ал. 1 се събират за разрешения и лицензии за:

1. търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;

2. складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;

3. търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;

4. търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения;

5. временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни - дневна такса за упражняване на правото.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Първоначалните такси по ал. 1 се заплащат преди издаване на разрешението (лицензията), а годишните такси - в срок до 31 януари.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За годината на издаване на разрешението или лицензията по ал. 1 годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

(5) (Предишна ал. 4, доп. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) (1) За разрешения и лицензии се събират такси, както следва:

1. за разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на правото в следните размери:

а) в градовете с повече от 35 000 жители, в националните курорти, летищата, пристанищата и крайпътните заведения - първоначална такса в размер не по-малко от 200 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;

б) в останалите градове - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;

в) в селата - първоначална такса в размер 50 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 50 лв.;

г) в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от категорията им:

- 5 звезди - първоначална такса в размер 250 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 2000 лв.;

- 4 звезди - първоначална такса в размер 200 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 1500 лв.;

- 3 звезди - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 500 лв.;

- 2 и 1 звезди - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 150 лв.;

- заведения без категория - първоначална такса в размер 50 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 25 лв.;

2. за лицензии за съхраняване и търговия на едро и дребно на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща първоначална такса за издаване на лицензията и годишна такса за упражняване на лицензионното право, както следва:

а) за складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро - първоначална такса за издаване на лицензията в размер 300 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 300 лв.;

б) за търговия на дребно с вина, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки в градовете с повече от 35 000 жители, в националните курорти, летищата, пристанищата и крайпътните заведения - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;

в) за търговските обекти в останалите градове - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 100 лв.;

г) за търговските обекти в селата - първоначална такса 50 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 20 лв.;

д) за търговия с вина и спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от категорията им:

- 5 звезди - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 5000 лв.;

- 4 звезди - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 4000 лв.;

- 3 звезди - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 1500 лв.;

- 2 и 1 звезди - първоначална такса в размер 30 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 300 лв.;

- заведения без категория - първоначална такса в размер 20 лв. и годишна такса не по-малко от 20 лв.;

е) за временен щанд за продажба на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни - за всеки ден 1/365 от таксите по т. 2, букви "б", "в" и "г" съобразно населеното място, но не по-малко от 20 лв.;

ж) за издаване на други разрешения - не по-малко от 20 лв.

(2) Първоначалните такси по ал. 1 се заплащат преди издаване на разрешението (лицензията), а годишните такси - в срок до 31 януари.

(3) За годината на издаване на разрешението или лицензията по ал. 1 годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

(4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Чл. 113. При издаване на разрешения се събират годишни такси, както следва:

1. за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия - от 2 до 3 лв.;

2. за издаване на разрешение за складиране и продажба на дребно на вина, спирт и спиртни напитки:

а) за обектите, които се използват за търговия на едро и свързаните с нея: складиране и съхранение на вина, спирт и спиртни напитки за цялата площ на помещението независимо от това каква част от него се използва за складиране на други стоки - от 0,30 до 0,35 лв. на кв. м;

б) за търговия на дребно с вина, спирт и спиртни напитки в градовете с повече от 35 хиляди жители, националните курорти, летищата, пристанищата и крайпътните заведения - от 50 до 100 лв.;

в) за търговските обекти в останалите градове - от 10 до 15 лв.;

г) за търговските обекти в селата - от 5 до 10 лв.;

д) за търговия с вина и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене в зависимост от категорията им:

5 звезди - от 180 до 200 лв.;

4 звезди - от 130 до 150 лв.;

3 звезди - от 65 до 80 лв.;

2 звезди и 1 звезда - от 30 до 40 лв.;

заведения без категория - от 15 до 20 лв.;

е) за временен щанд за продажба на вина и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни - за всеки ден 3 лв.;

ж) за издаване на други разрешения - от 2 до 10 лв.

Чл. 114. (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)

Чл. 114. (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Таксата по чл. 113, ал. 1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение.

Чл. 114. (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Първоначалната такса по чл. 113, ал. 2, т. 1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение, а годишната такса по ал. 2, т. 2 - до 31 януари.

Чл. 114. (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането, с изключение на годишната такса по чл. 113, ал. 2 и 3.

Чл. 114. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането.

Чл. 115. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.

Чл. 115. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 115. Освобождават се от такси, с изключение на таксите по чл. 113, държавните и общинските организации на бюджетна издръжка.

Раздел VIII.

Такса за притежаване на куче (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 117. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Раздел VIII.

Такса за притежаване на куче (Отм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 117. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Раздел VIII.

Такса за кучета (Отм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., отм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 117. (Отм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 118. (Отм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Раздел VIII.

Такса за кучета

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За регистрация на кучета в градовете собствениците им заплащат годишна такса в размер не по-малко от 10 лв.

Чл. 116. За регистрация на кучета в градовете собствениците им заплащат годишна такса в размер от 5 до 10 лв.

Чл. 117. Освобождават се от такса:

1. кучетата на инвалидите;

2. кучетата на самотните граждани над 60-годишна възраст;

3. кучетата, които се използват за опазване на селскостопански обекти и стада;

4. специалните кучета в системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и другите организации на бюджетна издръжка;

5. кучетата, използвани за научноизследователски и медицински цели;

6. кучетата, използвани от планинските контролно-спасителни служби.

Чл. 118. В 3-месечен срок от придобиването на кучето собственикът подава декларация в общината по постоянното си местоживеене, съответно седалище.

Чл. 119. (1) Таксата се заплаща в срок до 31 март на годината, за която се отнася, или заедно с подаването на декларацията, когато кучето е придобито след тази дата.

(2) За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Раздел IX.

Такси за гробни места

Чл. 120. (1) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) до 15 години;

2. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за вечни времена;

3. за ползване на семейни гробни места:

а) (отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

б) (отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, определена за гробното място.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2, намалени с 50 на сто.

Чл. 120. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат такси, както следва:

1. до 15 години: за I зона - от 10 до 20 лв.; за II зона - от 8 до 18 лв.; за III зона от 5 до 10 лв.;

2. за вечни времена - таксите по т. 1, увеличени 5 пъти;

3. за ползване на семейни гробни места:

а) за 10 години и за всеки следващи 10 години: за I зона - от 20 до 30 лв.; за II зона - от 15 до 25 лв.; за III зона - от 12 до 20 лв.;

б) за вечни времена - таксите по буква "а", увеличени 5 пъти;

4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, определена за гробното място.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2, намалени с 50 на сто.

Чл. 121. Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисваща гробищните паркове.

Раздел X.

Такса за охрана и опазване на земеделски имоти

Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

Раздел X.

Такса за охрана и опазване на земeделски имоти

Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

Чл. 122. (1) За осигуряване охрана и опазване на земеделски имоти собствениците или ползвателите им заплащат годишна такса.

(2) Таксата се определя на декар обработваема земя по видове култури, както следва:

1. за зърнени култури - от 0,30 до 0,60 лв. на декар;

2. за технически култури - от 0,40 до 0,70 лв. на декар;

3. за зеленчуци, овощни градини и лозя - от 0,50 до 1 лв. на декар.

(3) Таксата се заплаща на две равни вноски: до 1 март и до 1 ноември на годината, за която се отнася.

Глава четвърта.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) За неподаване на декларация по чл. 17, за неподаването й в срок, както и за посочване на неверни данни, довели до определяне на данъка в по-малък размер, ръководителите и счетоводителите на предприятията се наказват с глоба от 20 до 200 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Който декларира данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) За неподаване на декларация по чл. 17, за неподаването й в срок, както и за посочване на неверни данни, довели до определяне на данъка в по-малък размер, ръководителите и счетоводителите на предприятията се наказват с глоба от 20 до 200 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Който декларира по-малко от използвания брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или декларира данни и обстоятелства, водещи до освобождаване от такса, се наказва с глоба от 20 до 200 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция от 50 до 500 лв.

Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) За неподаване на декларация по чл. 17, за неподаването й в срок, както и за посочване на неверни данни, довели до определяне на данъка в по-малък размер, ръководителите и счетоводителите на предприятията се наказват с глоба от 20 до 200 лв.

Чл. 123. (1) Който не подаде декларация по чл. 14 или по чл. 26, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

(2) За неподаване на декларация по чл. 17 или по чл. 65, за неподаването й в срок, както и за посочване на неверни данни, довели до определяне на данъка или таксата в по-малък размер, ръководителите и счетоводителите на предприятията се наказват с глоба от 20 до 200 лв.

Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 32, не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(3) За нарушение по чл. 41 на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв.

Чл. 124. (1) Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 32, не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 50 000 до 500 000 лв.

(2) Глоба по ал. 1 не се налага, в случай че не се дължи данък върху наследството.

(3) За нарушение по чл. 41 на виновните лица се налага глоба в размер от 20 000 до 200 000 лв.

Чл. 125. При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък върху укритата част.

Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 126. При неподаване на декларация по чл. 118 се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 5 до 20 лв.

Чл. 126а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 127. (1) (Предишен текст на чл. 127 - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) При неспазване на разпоредби по този закон извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон.

Чл. 127. (1) (Предишен текст на чл. 127 - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) При неспазване на разпоредби по този закон извън случаите по чл. 123, 124, 125 и 126 на виновните лица се налага глоба в размер от 10 до 100 лв., а на юридическите лица - имуществена санкция в размер от 50 до 300 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон.

Чл. 127. При неспазване на разпоредби по този закон извън случаите по чл. 123, 124, 125 и 126 на виновните лица се налага глоба в размер от 10 до 100 лв., а на юридическите лица - имуществена санкция в размер от 50 до 300 лв.

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За маловажни случаи на административни нарушения по този закон, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се предава за събиране.

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За маловажни случаи на административни нарушения по този закон, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение.

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината.

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Актовете за установяване на нарушенията по Глава втора се съставят от данъчните органи при териториалните данъчни дирекции, а наказателните постановления се издават от главния данъчен директор или от упълномощени от него длъжностни лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Актовете за установяване на нарушенията извън случаите по ал. 1 се съставят от определени от кмета длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината. Кметът на общината издава наказателни постановления и в случаите по ал. 1, когато са му възложени правомощия по реда на Данъчния процесуален кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината, включително в случаите по чл. 237, ал. 3 и 4 от Данъчния процесуален кодекс, постъпват в приход на бюджета на общината.

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Актовете за установяване на нарушенията по Глава втора и по раздел I на Глава трета се съставят от данъчните органи при териториалните данъчни дирекции, а наказателните постановления се издават от главния данъчен директор или от упълномощени от него длъжностни лица.

(2) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Актовете за установяване на нарушенията извън случаите по ал. 1 се съставят от определени от кмета длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от данъчните органи при териториалните данъчни дирекции, а наказателните постановления се издават от главния данъчен директор или от упълномощени от него длъжностни лица. За нарушенията по чл. 126 и 127, отнасящи се до неспазване на разпоредбите по глава трета, раздели II - IХ, наказателните постановления се издават от кмета на общината въз основа на актове, съставени от определени от него длъжностни лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от данъчните органи при териториалните данъчни дирекции, а наказателните постановления се издават от главния данъчен директор или от упълномощени от него длъжностни лица, с изключение на нарушенията по чл. 126, наказателните постановления за които се издават от кмета на общината въз основа на актове, съставени от определени от него длъжностни лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 128. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от данъчните органи при данъчните служби, а наказателните постановления се издават от началника на Главното управление на данъчната администрация или от упълномощени от него длъжностни лица, с изключение на нарушенията по чл. 126, наказателните постановления за които се издават от кмета на общината въз основа на актове, съставени от определени от него длъжностни лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сумите, които лицата, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи социални услуги по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за социално подпомагане;

д) (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

16. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб.м изразходвана вода и други).

17. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

18. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

19. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Застрахователна стойност" на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.

20. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Оценката по счетоводни данни" по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

21. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Поземлени имоти" са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

22. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

23. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Оборот" за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове.

24. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Обект" за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:

а) средствата за подслон и местата за настаняване;

б) заведенията за хранене и развлечения;

в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна;

г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот.

25. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Работно място" е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или услуга от едно лице.

26. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Развлекателни игрални автомати" са игрални автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за ползване или за игра на автомата.

27. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Средства за подслон" и "места за настаняване" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма.

28. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Нетна търговска площ" е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за купувачите.

29. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Заведения за хранене и развлечения" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за туризма.

30. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Бюфет, павилион, каравана" са питейни заведения, предлагащи ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.

31. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Съоръжение" във връзка с прилагането на т. 35 от приложение № 4 е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перална машина, гладачна преса, сушилна машина и други).

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Специализирани институции за предоставяне на социални услуги" са тези по смисъла на Закона за социално подпомагане.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Домове за медико-социални грижи за деца" са тези по смисъла на Закона за лечебните заведения.

34. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Нощувки" са нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сумите, които лицата, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи социални услуги по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за социално подпомагане;

д) (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

16. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб.м изразходвана вода и други).

17. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

18. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

19. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Застрахователна стойност" на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.

20. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Оценката по счетоводни данни" по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

21. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Поземлени имоти" са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

22. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

23. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Оборот" за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове.

24. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Обект" за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:

а) средствата за подслон и местата за настаняване;

б) заведенията за хранене и развлечения;

в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна;

г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот.

25. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Работно място" е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или услуга от едно лице.

26. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Развлекателни игрални автомати" са игрални автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за ползване или за игра на автомата.

27. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Средства за подслон" и "места за настаняване" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма.

28. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Нетна търговска площ" е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за купувачите.

29. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Заведения за хранене и развлечения" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за туризма.

30. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Бюфет, павилион, каравана" са питейни заведения, предлагащи ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.

31. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Съоръжение" във връзка с прилагането на т. 35 от приложение № 4 е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перална машина, гладачна преса, сушилна машина и други).

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Специализирани институции за предоставяне на социални услуги" са тези по смисъла на Закона за социално подпомагане.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Домове за медико-социални грижи за деца" са тези по смисъла на Закона за лечебните заведения.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сумите, които лицата, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи социални услуги по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за социално подпомагане;

д) (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

16. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб.м изразходвана вода и други).

17. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

18. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Унищожени превозни средства" са превозните средства, приети за разкомплектоване и съхраняване на определени за това места, и превозните средства, неподлежащи на възстановяване.

19. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Застрахователна стойност" на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.

20. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Оценката по счетоводни данни" по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

21. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Поземлени имоти" са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

22. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

23. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Оборот" за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове.

24. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Обект" за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:

а) средствата за подслон и местата за настаняване;

б) заведенията за хранене и развлечения;

в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна;

г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот.

25. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Работно място" е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или услуга от едно лице.

26. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Развлекателни игрални автомати" са игрални автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за ползване или за игра на автомата.

27. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Средства за подслон" и "места за настаняване" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма.

28. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Нетна търговска площ" е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за купувачите.

29. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Заведения за хранене и развлечения" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за туризма.

30. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Бюфет, павилион, каравана" са питейни заведения, предлагащи ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.

31. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Съоръжение" във връзка с прилагането на т. 35 от приложение № 4 е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перална машина, гладачна преса, сушилна машина и други).

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Специализирани институции за предоставяне на социални услуги" са тези по смисъла на Закона за социално подпомагане.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Домове за медико-социални грижи за деца" са тези по смисъла на Закона за лечебните заведения.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сумите, които лицата, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи социални услуги по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за социално подпомагане;

д) (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

16. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб.м изразходвана вода и други).

17. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

18. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Унищожени превозни средства" са превозните средства, приети за разкомплектоване и съхраняване на определени за това места, и превозните средства, неподлежащи на възстановяване.

19. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Застрахователна стойност" на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.

20. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Оценката по счетоводни данни" по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

21. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Поземлени имоти" са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

22. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

23. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Оборот" за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове.

24. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Обект" за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:

а) средствата за подслон и местата за настаняване;

б) заведенията за хранене и развлечения;

в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна;

г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот.

25. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Работно място" е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или услуга от едно лице.

26. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Развлекателни игрални автомати" са игрални автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за ползване или за игра на автомата.

27. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Средства за подслон" и "места за настаняване" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма.

28. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Нетна търговска площ" е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за купувачите.

29. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Заведения за хранене и развлечения" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за туризма.

30. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Бюфет, павилион, каравана" са питейни заведения, предлагащи ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.

31. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Съоръжение" във връзка с прилагането на т. 35 от приложение № 4 е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перална машина, гладачна преса, сушилна машина и други).

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Специализирани институции за предоставяне на социални услуги" са тези по смисъла на Закона за социално подпомагане.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Домове за медико-социални грижи за деца" са тези по смисъла на Закона за лечебните заведения.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д) (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

16. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб.м изразходвана вода и други).

17. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

18. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Унищожени превозни средства" са превозните средства, приети за разкомплектоване и съхраняване на определени за това места, и превозните средства, неподлежащи на възстановяване.

19. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Застрахователна стойност" на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.

20. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Оценката по счетоводни данни" по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

21. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Поземлени имоти" са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

22. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Моторни превозни средства, внесени като нови" по смисъла на чл. 44, ал. 3 от закона са моторните превозни средства, за които едновременно са налице следните условия:

а) изтекли са не повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация (включително в чужбина);

б) изминали са не повече от 6000 км.

23. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Оборот" за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове.

24. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Обект" за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:

а) средствата за подслон и местата за настаняване;

б) заведенията за хранене и развлечения;

в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна;

г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот.

25. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Работно място" е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или услуга от едно лице.

26. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Развлекателни игрални автомати" са игрални автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за ползване или за игра на автомата.

27. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Средства за подслон" и "места за настаняване" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма.

28. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Нетна търговска площ" е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за купувачите.

29. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Заведения за хранене и развлечения" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за туризма.

30. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Бюфет, павилион, каравана" са питейни заведения, предлагащи ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.

31. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Съоръжение" във връзка с прилагането на т. 35 от приложение № 4 е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перална машина, гладачна преса, сушилна машина и други).

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д) (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

16. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб.м изразходвана вода и други).

17. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

18. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Унищожени превозни средства" са превозните средства, приети за разкомплектоване и съхраняване на определени за това места, и превозните средства, неподлежащи на възстановяване.

19. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Застрахователна стойност" на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.

20. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Оценката по счетоводни данни" по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

21. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Поземлени имоти" са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

22. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Моторни превозни средства, внесени като нови" по смисъла на чл. 44, ал. 3 от закона са моторните превозни средства, за които едновременно са налице следните условия:

а) изтекли са не повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация (включително в чужбина);

б) изминали са не повече от 6000 км.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д) (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

16. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб.м изразходвана вода и т.н.).

17. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

18. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Унищожени превозни средства" са превозните средства, приети за разкомплектоване и съхраняване на определени за това места, и превозните средства, неподлежащи на възстановяване.

19. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Застрахователна стойност" на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.

20. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Оценката по счетоводни данни" по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

21. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Поземлени имоти" са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

22. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Моторни превозни средства, внесени като нови" по смисъла на чл. 44, ал. 3 от закона са моторните превозни средства, за които едновременно са налице следните условия:

а) изтекли са не повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация (включително в чужбина);

б) изминали са не повече от 6000 км.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д) (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

16. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб.м изразходвана вода и т.н.).

17. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

18. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Унищожени превозни средства" са превозните средства, приети за разкомплектоване и съхраняване на определени за това места, и превозните средства, неподлежащи на възстановяване.

19. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Застрахователна стойност" на превозно средство е действителната му стойност съгласно чл. 396, ал. 1, изречение второ от Търговския закон.

20. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Оценката по счетоводни данни" по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

21. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Поземлени имоти" са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

22. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Моторни превозни средства, внесени като нови" по смисъла на чл. 44, ал. 3 от закона са моторните превозни средства, за които едновременно са налице следните условия:

а) изтекли са не повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация (включително в чужбина);

б) изминали са не повече от 6000 км.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д) (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 2 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Общо тегло на пътно превозно средство" е теглото на пътно превозно средство, което включва собствено тегло, пътници, товар, гориво и обслужващ персонал.

15. (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

16. (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб. м изразходвана вода и т. н.).

17. (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

18. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) "Унищожени превозни средства" са превозните средства, приети за разкомплектоване и съхраняване на определени за това места, и превозните средства, неподлежащи на възстановяване.

19. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) "Застрахователна стойност" на превозно средство е действителната му стойност съгласно чл. 396, ал. 1, изречение второ от Търговския закон.

20. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) "Оценката по счетоводни данни" по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д) (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 2 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Общо тегло на пътно превозно средство" е теглото на пътно превозно средство, което включва собствено тегло, пътници, товар, гориво и обслужващ персонал.

15. (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

16. (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Основа" за определяне размера таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб. м изразходвана вода и т. н.).

17. (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) добавката за чужда помощ, изплащана към пенсиите на инвалидите с определена I група инвалидност с право на придружител;

б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 2 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) "Общо тегло на пътно превозно средство" е теглото на пътно превозно средство, което включва собствено тегло, пътници, товар, гориво и обслужващ персонал.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Предприятие" е юридическо лице, едноличен търговец или друго лице, което трябва да води счетоводство.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) добавката за чужда помощ, изплащана към пенсиите на инвалидите с определена I група инвалидност с право на придружител;

б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване.

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Предприятие" е юридическо лице, едноличен търговец или друго лице, което трябва да води счетоводство.

2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.

5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

6. "Свързани лица" са лицата по § 4 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност.

7. "Битови отпадъци" са хранителни отпадъци и сметта от почистването на жилищни, работни и други помещения, с изключение на строителните отпадъци, експлозивните, запалителните, токсичните, заразните и другите опасни отпадъци, едрогабаритните битови отпадъци, както и други отпадъци, когато тяхното количество или състав пречи за третирането им заедно с битовите.

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а) добавката за чужда помощ, изплащана към пенсиите на инвалидите с определена I група инвалидност с право на придружител;

б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) Данъчно задължените лица по чл. 11 подават декларация за всеки имот до общината по местонахождението му чрез общината по местоживеенето си в срок до 31 май 1998 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Гражданите, които нямат местоживеене на територията на Република България, подават декларация в Регионалната данъчна дирекция - София.

(3) Гражданите, подали декларация до 31 март 1998 г., ползват допълнително намаление от 5 на сто от размера на дължимия данък върху недвижимите имоти за 1998 г.

§ 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Данъчно задължените лица по чл. 11 подават декларация за всеки имот до териториалната данъчна дирекция по местонахождението му чрез териториалната данъчна дирекция по местоживеенето си в срок до 31 май 1998 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Гражданите, които нямат местоживеене на територията на Република България, подават декларация в Регионалната данъчна дирекция - София.

(3) Гражданите, подали декларация до 31 март 1998 г., ползват допълнително намаление от 5 на сто от размера на дължимия данък върху недвижимите имоти за 1998 г.

§ 2. (1) Данъчно задължените лица по чл. 11 подават декларация за всеки имот до данъчната служба по местонахождението му чрез данъчната служба по местоживеенето си в срок до 31 май 1998 г.

(2) Гражданите, които нямат местоживеене на територията на Република България, подават декларация в Столичното управление на данъчната администрация.

(3) Гражданите, подали декларация до 31 март 1998 г., ползват допълнително намаление от 5 на сто от размера на дължимия данък върху недвижимите имоти за 1998 г.

§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 1998 г., в сила от 08.09.1998 г.) Гражданите плащат данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 1998 г., както следва: 50 на сто до 30 септември, 25 на сто до 31 октомври и 25 на сто до 30 ноември.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1998 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 1998 г., в сила от 08.09.1998 г.) Гражданите, платили до 30 септември данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за цялата 1998 г., ползват отстъпка от 5 на сто. Същата отстъпка ползват и гражданите, които са получили съобщение след този срок, ако заплатят целия размер на данъка и таксата за битови отпадъци в 30-дневен срок от получаването на съобщението. В същия срок не се дължи лихва за закъснението.

(3) Допълнителният данък за 1998 г. се плаща в срок до 30 ноември 1998 г.

§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) Гражданите плащат данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 1998 г., както следва: 50 на сто до 31 август, 25 на сто до 30 септември и 25 на сто до 30 ноември.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) Гражданите, платили до 31 август данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за цялата 1998 г., ползват отстъпка от 5 на сто.

(3) Допълнителният данък за 1998 г. се плаща в срок до 30 ноември 1998 г.

§ 3. (1) Гражданите плащат данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 1998 г., както следва: 50 на сто до 30 юни, 25 на сто до 30 септември и 25 на сто до 30 ноември.

(2) Гражданите, платили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за цялата 1998 г., ползват отстъпка от 5 на сто.

(3) Допълнителният данък за 1998 г. се плаща в срок до 30 ноември 1998 г.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.) (1) Търговците, които са подали заявление по § 4а от Закона за данък върху добавената стойност, подлежат на облагане с патентен данък от 1 януари 2009 г., а декларацията по чл. 61н се подава в срок до 1 април 2009 г.

(2) Първата вноска от патентния данък се внася до 1 април 2009 г.

(3) На предплатилите търговци, внесли годишния патентен данък в срока по ал. 2, се прави отстъпка от 5 на сто.

§ 4. Този закон се прилага, ако е по-благоприятен, и по отношение на откритите до влизането му в сила наследства, за които са подадени декларации в срока по чл. 32, но не са обложени с данък върху наследствата.

§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Разпоредбите на този закон за лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто се прилагат и за лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто.

§ 4б. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) За започналите и неприключили към 31 декември 2010 г. включително производства по установяване, обезпечаване и събиране на местните такси, както и по обжалване на свързаните с тях актове, се прилага досегашният ред.

§ 5. В Закона за наследството (обн., ДВ, бр. 22 от 1949 г.; попр., бр. 41 от 1949 г.; изм., бр. 275 от 1950 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 60 от 1992 г., бр. 21 от 1996 г. - Решение № 4 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.) се създава чл. 10а:

"Чл. 10а. Когато няколко лица са починали и не може да се установи последователността, в която е настъпила смъртта на всеки от тях, се счита, че по-възрастният е починал преди по-младия."

§ 6. Параграф 4 от допълнителните разпоредби на Закона за жилищностроителните кооперации (обн., ДВ, бр. 55 от 1978 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 46 от 1989 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 60 от 1992 г. и бр. 104 от 1996 г.) се отменя.

§ 7. В Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г., бр. 31 от 1996 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 25 последното изречение се заличава.

2. В чл. 29, ал. 1, изречение първо думите "и местни" се заличават.

§ 8. Членове 10 и 11 от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 и 61 от 1997 г.) се отменят.

§ 9. В Закона за нотариусите (ДВ, бр. 104 от 1996 г.) в чл. 96 ал. 3 се отменя.

§ 10. В чл. 15 от Закона за данъчното производство (обн., ДВ, бр. 61 от 1993 г.; изм., бр. 20 от 1996 г. и бр. 51 от 1997 г.) се създава ал. 5:

"(5) При определяне на данъчните задължения данъчната основа се закръглява на цели 100 лева към по-малкото число, в случай че последните две цифри са под "50", и към по-голямото число, ако последните две цифри са "50" или над "50". Размерът на данъка се закръглява на цели 10 лева към по-малкото число, в случай че последната цифра е по-малка от "5", и към по-голямото число, ако последната цифра е "5" или по-голяма от "5"."

§ 11. Министерството на вътрешните работи при издаване на регистрационен талон на моторното превозно средство впис