ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМ. - ДВ 119 ОТ 2002 Г., СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

Раздел I.

Местни данъци

Чл. 1. (1) (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) патентен данък;

7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) туристически данък;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) други местни данъци, определени със закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл. 1. (1) (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) патентен данък;

7. други местни данъци, определени със закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по чл. 184, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е общинският съвет.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по чл. 184, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е общинският съвет.

Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Раздел I.

Местни данъци (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 1. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

7. други местни данъци, определени със закон.

Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по чл. 184, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е общинският съвет.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по чл. 184, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е общинският съвет.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчния процесуален кодекс.

(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на данъчни органи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на регионален данъчен директор, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален данъчен директор.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Главният данъчен директор издава методически указания по прилагането на този закон.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г.) Събирането на местните данъци се извършва от органите на общинската администрация.

(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъчната оценка съгласно приложенията към закона може да се измени, когато индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се увеличи или намали с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна.

(2) Индексът по ал. 1 се определя от Националния статистически институт.

Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Данъчната оценка съгласно приложенията към закона може да се измени, но не по-късно от 30 ноември на предходната година, когато индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се увеличи или намали с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна.

(2) Индексът по ал. 1 се определя от Националния статистически институт.

Раздел II.

Местни такси (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) (отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;

к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;

к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;

к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) за добив на кариерни материали;

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;

к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

(2) Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки в сроковете и по реда на този закон.

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.

(6) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Общинският съвет издава разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Общинските съвети могат да възлагат по договаряне на органите на данъчната администрация действия, свързани със събирането на местните такси срещу възстановяване на разходите.

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този закон се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този закон се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Закона за административното производство.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Закона за административното производство.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2003 г.) Вземанията по влезлите в сила актове се събират по реда на чл. 237, буква "л" от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМ. – ДВ 119 ОТ 2002 Г., СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

Раздел I.

Местни данъци (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 1. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

7. други местни данъци, определени със закон.

Чл. 1. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. пътен данък;

7. други местни данъци, определени със закон.

Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл. 2. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на данъчната администрация или чрез безкасово плащане по съответната сметка.

Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г.) Събирането на местните данъци се извършва от органите на общинската администрация.

(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 4. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните данъци се събират от органите на данъчната администрация.

(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Данъчната оценка съгласно приложенията към закона може да се измени, но не по-късно от 30 ноември на предходната година, когато индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се увеличи или намали с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна.

(2) Индексът по ал. 1 се определя от Националния статистически институт.

Раздел II.

Местни такси (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) за добив на кариерни материали;

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;

к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 6. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) за добив на кариерни материали;

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 6. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) за добив на кариерни материали;

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

(2) Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки в сроковете и по реда на този закон.

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.

(6) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Общинските съвети могат да възлагат по договаряне на органите на данъчната администрация действия, свързани със събирането на местните такси срещу възстановяване на разходите.

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.

(2) Общинските съвети могат да възлагат по договаряне на органите на данъчната администрация събирането на местните такси срещу заплащане на възнаграждение.

(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Закона за административното производство.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2003 г.) Вземанията по влезлите в сила актове се събират по реда на чл. 237, буква "л" от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Закона за административното производство.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(4) Вземанията по влезлите в сила актове се събират по реда на чл. 237, буква "к" от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци и такси:

1. местни данъци:

а) данък върху недвижимите имоти;

б) данък върху наследствата;

в) данък върху даренията;

г) данък при възмездно придобиване на имущество;

д) данък върху превозните средства;

е) (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) пътен данък;

ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) други местни данъци, определени със закон;

2. местни такси за:

а) битови отпадъци;

б) ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна;

в) ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития, домове за социални грижи и други форми на социално обслужване;

г) (отм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.);

д) добив на кариерни материали;

е) технически услуги;

ж) административни услуги;

з) кучета;

и) откупуване на гробни места;

к) (отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

л) други местни такси, определени със закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Местна такса е и туристическата такса, която се внася в общинския фонд за развитие на туризма.

Чл. 1. В общинския бюджет постъпват следните местни данъци и такси:

1. местни данъци:

а) данък върху недвижимите имоти;

б) данък върху наследствата;

в) данък върху даренията;

г) данък при възмездно придобиване на имущество;

д) данък върху превозните средства;

е) (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) пътен данък;

ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) други местни данъци, определени със закон;

2. местни такси за:

а) битови отпадъци;

б) ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна;

в) ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития, домове за социални грижи и други форми на социално обслужване;

г) ползване на курорт;

д) добив на кариерни материали;

е) технически услуги;

ж) административни услуги;

з) кучета;

и) откупуване на гробни места;

к) (отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

л) други местни такси, определени със закон.

Чл. 1. В общинския бюджет постъпват следните местни данъци и такси:

1. местни данъци:

а) данък върху недвижимите имоти;

б) данък върху наследствата;

в) данък върху даренията;

г) данък при възмездно придобиване на имущество;

д) данък върху превозните средства;

е) други местни данъци, определени със закон;

2. местни такси за:

а) битови отпадъци;

б) ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна;

в) ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития, домове за социални грижи и други форми на социално обслужване;

г) ползване на курорт;

д) добив на кариерни материали;

е) технически услуги;

ж) административни услуги;

з) кучета;

и) откупуване на гробни места;

к) охрана и опазване на земеделски имоти;

л) други местни такси, определени със закон.

Чл. 2. За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по чл. 1 общинският съвет определя цена.

Чл. 3. (1) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на данъчната администрация или чрез безкасово плащане по съответната сметка.

(2) (Предишен текст на алинея 1 - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Таксите са прости или пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(3) (Предишен текст на алинея 2 - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Министърът на финансите може да определя случаите, в които таксите задължително се плащат с общински таксови марки или в брой.

Чл. 3. (1) Таксите са прости или пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(2) Министърът на финансите може да определя случаите, в които таксите задължително се плащат с общински таксови марки или в брой.

Чл. 4. (1) Размерите на местните такси се определят от общинския съвет в границите, предвидени с този закон.

(2) Решенията на общинските съвети и заповедите на кметовете по този закон се обявяват публично в 7-дневен срок от приемането им.

Чл. 5. (1) Таксите за дейности, преминали от държавния бюджет към бюджетите на общините и обратно, продължават да се събират в размерите за държавните, съответно за общинските такси, но се внасят в приход на бюджета, който осигурява издръжката на съответната дейност.

(2) Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, в приход на общинския бюджет постъпва цялата или част от събраната такса. Размерът на частта от таксата за общинския бюджет и редът за предоставянето й се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Чл. 6. Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 7. Местните данъци се събират от органите на данъчната администрация, а таксите - от общинската администрация, освен ако с този закон е предвидено друго.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Невнесените в срок данъци и такси по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 8. Невнесените в срок данъци и такси по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Закона за събиране на държавните вземания.

Чл. 9. (1) Данъчната оценка съгласно приложенията към закона се актуализира, но не по-късно от 30 ноември на предходната година, когато индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се увеличи с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна.

(2) Индексът по ал. 1 се определя от Националния статистически институт.

Глава втора.

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Раздел I.

Данък върху недвижимите имоти

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 2520 лв. включително.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1400 лв. включително.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Чл. 10. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради, дворни места, парцели и застроените земеделски и горски земи за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Чл. 10. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради, дворни места, парцели и застроените земеделски и горски земи за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(2) Не се облагат с данък земеделските земи и горите.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. При предоставяне на особено право на ползване - концесия върху имоти - публична държавна или публична общинска собственост, данъчно задължен е концесионерът.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Собственикът на сградата, построена върху държавен или общински парцел или дворно място, е данъчно задължен и за парцела, съответно дворното място.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. При предоставяне на особено право на ползване - концесия върху имоти - публична държавна или публична общинска собственост, данъчно задължен е концесионерът.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Собственикът на сградата, построена върху държавен или общински парцел или дворно място, е данъчно задължен и за парцела, съответно дворното място.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) Собственикът на сградата, построена върху държавен или общински парцел, е данъчно задължен и за парцела.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

Чл. 12. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Чл. 13. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват териториалната данъчна дирекция по реда и в срока по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват териториалната данъчна дирекция по реда и в срока по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват териториалната данъчна дирекция по реда и в срока по ал. 1.

Чл. 14. (1) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок данъчната служба по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват данъчната служба по реда и в срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.

(2) При прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота в срока по чл. 14, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 16. (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това данъчната служба по местонахождението на имота в срока по чл. 14, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.)

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване декларация пред общинската администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) За жилищните и нежилищните имоти, върху които имат право на собственост, съответно им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по реда и в сроковете по чл. 14.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За нежилищните имоти по чл. 11, ал. 2 предприятията подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14, ал. 1, и след съобщаването на данъчната оценка от служителя на общинската администрация я посочват в декларацията по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в общината по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване декларация пред общинската администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) За жилищните имоти лицата по ал. 1 подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За нежилищните имоти по чл. 11, ал. 2 предприятията подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14, ал. 1, и след съобщаването на данъчната оценка от служителя на общинската администрация я посочват в декларацията по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в общината по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване декларация пред данъчната администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) За жилищните имоти лицата по ал. 1 подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За нежилищните имоти по чл. 11, ал. 2, предприятията подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14, ал. 1, и след съобщаването на данъчната оценка от данъчния орган я посочват в декларацията по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване декларация пред данъчната администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) За жилищните имоти лицата по ал. 1 подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съобщава данъчната оценка на жилищния имот в 10-дневен срок от получаването на декларацията по ал. 2 и ежегодно до 1 февруари - в случаите на промяна на стойността й.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство, подават в 2-месечен срок от придобиването на недвижим имот декларация пред данъчната администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) За жилищните имоти лицата по ал. 1 подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съобщава данъчната оценка на жилищния имот в 10-дневен срок от получаването на декларацията по ал. 2 и ежегодно до 1 февруари - в случаите на промяна на стойността й.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство, подават ежегодно в срок до 1 февруари декларация за дължимия през годината данък поотделно за всеки недвижим имот пред териториалната данъчна дирекция по местонахождението му. Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство, подават ежегодно в срок до 1 февруари декларация за дължимия през годината данък поотделно за всеки недвижим имот пред данъчната служба по местонахождението му. Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в данъчната служба по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.

Чл. 17. Юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство, подават ежегодно в срок до 1 февруари декларация за дължимия през годината данък поотделно за всеки недвижим имот пред данъчната служба по местонахождението му.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъчният орган проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) При поискване от данъчните органи на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Данъчният орган проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи на общината.

(2) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) При поискване от данъчните органи на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от кадастрални и други карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.

Чл. 18. Данъчният орган проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи на общината.

Чл. 19. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Алинея 3, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.

Чл. 19. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

Чл. 19. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на функционалния тип на населеното място данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

Чл. 19. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(3) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната.

Чл. 19. Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(Ал. 2 отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

Чл. 19. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) Данъчната оценка за новопридобитите през годината имоти се определя към 1-во число на месеца, следващ придобиването.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от данъчен орган по норми съгласно приложение № 2 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл. 20. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от данъчен орган по норми съгласно приложение № 1 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е отчетната им стойност, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е отчетната им стойност, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от данъчен орган за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи данъчният орган може да ползва и вещи лица.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е отчетната им стойност, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 1, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 1.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от данъчен орган за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи данъчният орган може да ползва и вещи лица.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, които се водят като дълготрайни материални активи по Закона за счетоводството, е отчетната им стойност, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 1.

(2) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от данъчен орган за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи данъчният орган може да ползва и вещи лица.

Чл. 21. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, които се водят като дълготрайни материални активи по Закона за счетоводството, е отчетната им стойност.

(2) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от данъчен орган за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи данъчният орган може да ползва и вещи лица.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,5 до 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 1,5 до 3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Чл. 22. Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер 1,5 на хиляда.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Данъкът по чл. 14, ал. 1 и 4 се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът по чл. 14, ал. 1 и 3 и чл. 17, ал. 2 се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъкът по чл. 14, ал. 1 и 3 и чл. 17, ал. 2 се определя от данъчен орган по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Данъкът се определя от данъчен орган по местонахождение на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 23. Данъкът се определя от данъчен орган по местонахождение на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител по реда на Закона за данъчното производство.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) сградите, получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) сградите, получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, използвани от висшите училища и от академиите за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. имотите, с изключение на жилищните, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

7. сградите на Българския червен кръст;

8. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, използвани от висшите училища и от академиите за учебен процес и научна дейност;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. имотите, с изключение на жилищните, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

17. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Данъкът, дължим за сградите - паметници на културата, се отстъпва на собствениците срещу задължението да го използват за поддръжката и ремонта им. Данъкът не се отстъпва, когато сградата - паметник на културата, се използва със стопанска цел.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Алинеи 1, 2 и 3 се прилагат съответно и за части от имоти.

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:

1. общините;

2. държавата, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. Националния осигурителен институт;

4. читалищата;

5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

6. сградите на Българската народна банка;

7. сградите на Българския червен кръст;

8. сградите, използвани от висшите училища и от Българската академия на науките;

9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

11. сградите - паметници на културата;

12. музеите, галериите, библиотеките;

13. имотите, с изключение на жилищните, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

16. сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение.

(2) Освобождаването по ал. 1, т. 4, 6 и 7 е при условията, посочени в т. 2, а освобождаването по т. 8, 10, 11 и 12 - ако имотите не се използват със стопанска цел.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

Чл. 25. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

Чл. 25. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с първа или втора група инвалидност, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.)

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Гражданите в срок до 28 февруари подават в териториалната данъчна дирекция по местоживеенето си декларация, в която посочват притежаваните към 1 януари на текущата година недвижими имоти на територията на страната. Когато към 1 януари на годината няма промени в декларираните данни, декларация не се подава.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Лицата, които нямат постоянно местоживеене на територията на Република България, подават декларацията по ал. 1 в Регионална данъчна дирекция - София.

(3) Когато към 1 януари на годината сборът от данъчните оценки на имотите по ал. 1 е над 100 хил. лв., се дължи допълнителен данък в размер 3 на хиляда върху превишението на тази стойност.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Гражданите в срок до 28 февруари подават в данъчната служба по местоживеенето си декларация, в която посочват притежаваните към 1 януари на текущата година недвижими имоти на територията на страната. Когато към 1 януари на годината няма промени в декларираните данни, декларация не се подава.

(2) Лицата, които нямат постоянно местоживеене на територията на Република България, подават декларацията по ал. 1 в Столично управление на данъчната администрация.

(3) Когато към 1 януари на годината сборът от данъчните оценки на имотите по ал. 1 е над 100 хил. лв., се дължи допълнителен данък в размер 3 на хиляда върху превишението на тази стойност.

Чл. 26. (1) Гражданите подават в данъчната служба по местоживеенето си декларация, в която посочват притежаваните от тях недвижими имоти на територията на страната.

(2) Лицата, които нямат постоянно местоживеене на територията на Република България, подават декларацията по ал. 1 в Столично управление на данъчната администрация.

(3) Когато към 1 януари на годината сборът от данъчните оценки на имотите по ал. 1 е над 100 млн. лв., се дължи допълнителен данък в размер 3 на хиляда върху превишението на тази стойност.

Чл. 27. Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 20 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим. Допълнителният данък се плаща в срок до 30 юни на текущата година.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът, а допълнителният данък - в общинския бюджет по местоживеене на данъчно задълженото лице, а в случаите по чл. 26, ал. 2 - в бюджета на Столичната община.

Чл. 28. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът, а допълнителният данък - в общинския бюджет по местоживеене на данъчно задълженото лице, а в случаите по чл. 26, ал. 2 - в бюджета на Столичната община.

Раздел II.

Данък върху наследствата

Чл. 29. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

Чл. 30. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Чл. 31. Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.

(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.

(4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.

(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в териториалната данъчна дирекция по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.

(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.

(4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.

(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

Чл. 32. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в данъчната служба по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.

(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.

(4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.

(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

Чл. 33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

1. недвижимите имоти - по данъчна оценка съгласно приложение № 2;

2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) превозните средства - по застрахователна стойност;

4а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;

6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни.

(2) По реда на ал. 1 се оценяват и задълженията на наследодателя.

(3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При поискване от служител на общинската администрация или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.

Чл. 33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

1. недвижимите имоти - по данъчна оценка съгласно приложение № 2;

2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) превозните средства - по застрахователна стойност;

4а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., отм - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;

6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни.

(2) По реда на ал. 1 се оценяват и задълженията на наследодателя.

(3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

(4) При поискване от данъчен орган или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.

Чл. 33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

1. недвижимите имоти - по данъчна оценка съгласно приложение № 2;

2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) леките автомобили, автобусите, товарните автомобили и седловите влекачи - по реда на чл. 55, ал. 1;

4а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) останалите превозни средства - по застрахователна стойност;

5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;

6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни.

(2) По реда на ал. 1 се оценяват и задълженията на наследодателя.

(3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

(4) При поискване от данъчен орган или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.

Чл. 33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

1. недвижимите имоти - по данъчна оценка съгласно приложение № 2;

2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;

4. превозните средства - по застрахователна стойност;

5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;

6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни.

(2) По реда на ал. 1 се оценяват и задълженията на наследодателя.

(3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

(4) При поискване от данъчен орган или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.

Чл. 34. От актива на облагаемата наследствена маса, определен по реда на чл. 33, се приспадат:

1. установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество, което е освободено от данък върху наследствата; не се приспадат задълженията към кредитори, вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния срок по чл. 32;

2. правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред в 6-месечния срок по чл. 32;

3. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) разноските за погребение в размер 1000 лв.;

4. предвидените в закона облекчения.

Чл. 34. От актива на облагаемата наследствена маса, определен по реда на чл. 33, се приспадат:

1. установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество, което е освободено от данък върху наследствата; не се приспадат задълженията към кредитори, вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния срок по чл. 32;

2. правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред в 6-месечния срок по чл. 32;

3. разноските за погребение в размер 6 средни месечни работни заплати за страната, определени към момента на откриване на наследството;

4. предвидените в закона облекчения.

Чл. 35. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл. 33.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за братя и сестри и техните деца - от 0,4 до 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за лица извън посочените в т. 1 - от 3,3 до 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца - от 0,7 до 1,4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица извън посочените в т. 1 - от 5 до 10 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца - 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица, извън посочените в т. 1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл. 36. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник по следните таблици:

1. за съпрузи и наследници по права линия

Таблица № 1

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L15" width="336px">Наследствен дял в левове</td> <td class="C7" width="597px">Данъчна ставка</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="336px"><p style="margin-right:40px;text-align:right">до 15 000</p></td> <td class="C4" width="597px">необлагаеми</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 15 000,001 до 50 000</td> <td class="R4" width="597px">0,1% за горницата над 15 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 50 000,001 до 100 000</td> <td class="R4" width="597px">35 лв. + 0,2% за горницата над 50 000лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 100 000,001 до 200 000</td> <td class="R4" width="597px">135 лв. + 1% за горницата над 100 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 200 000,001 до 500 000</td> <td class="R4" width="597px">1135 лв. + 2 % за горницата над 200 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 500 000,001 до 1 000 000</td> <td class="R4" width="597px">7135 лв. + 5% за горницата над 500 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="336px">над 1 000 000</td> <td class="R5" width="597px">32 135 лв. + 10% за горницата над 1 000 000 лв.</td> </tr> </table>

2. за наследници по съребрена линия

Таблица № 2

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C15" width="336px">Наследствен дял в левове</td> <td class="C7" width="597px">Данъчна ставка</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="336px"><p style="margin-right:40px;text-align:right">до 15 000</p></td> <td class="C4" width="597px">0,1 %</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 15 000,001 до 50 000</td> <td class="R4" width="597px">15 лв. + 0,2 % за горницата над 15 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 50 000,001 до 100 000</td> <td class="R4" width="597px">85 лв. + 0,5 % за горницата над 50 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 100 000,001 до 200 000</td> <td class="R4" width="597px">335 лв. + 1,5 % за горницата над 100 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 200 000,001 до 500 000</td> <td class="R4" width="597px">1835 лв. + 3,5 % за горницата над 200 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 500 000,001 до 1 000 000</td> <td class="R4" width="597px">12 335 лв. + 6 % за горницата над 500 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="336px">над 1 000 000</td> <td class="R5" width="597px">42 335 лв. + 12 % за горницата над 1 000 000 лв.</td> </tr> </table>

3. за други наследници

Таблица № 3

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C15" width="336px">Наследствен дял в левове</td> <td class="C7" width="637px">Данъчна ставка</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="336px"><p style="margin-right:40px;text-align:right">до 15 000</p></td> <td class="C4" width="637px">3 %</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 15 000,001 до 50 000</td> <td class="R4" width="637px">450 лв. + 3,5 % за горницата над 15 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 50 000,001 до 100 000</td> <td class="R4" width="637px">1675 лв. + 4 % за горницата над 50 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 100 000,001 до 200 000</td> <td class="R4" width="637px">3675 лв. + 5 % за горницата над 100 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 200 000,001 до 500 000</td> <td class="R4" width="637px">8675 лв. + 7 % за горницата над 200 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="336px">от 500 000,001 до 1 000 000</td> <td class="R4" width="637px">29 675 лв. + 10% за горницата над 500 000 лв.</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="336px">над 1 000 000</td> <td class="R5" width="637px">79 675 лв. + 20% за горницата над 1 000 000 лв.</td> </tr> </table>

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Чл. 37. Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно с данъчен облагателен акт, който може да се обжалва по реда и в сроковете на Закона за данъчното производство.

Чл. 38. (1) Освобождават се от данък:

1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) имуществото, завещано на държавата и общините;

2а. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза;

3. обикновената покъщнина;

4. дребният земеделски инвентар;

5. библиотеките и музикалните инструменти;

6. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;

7. неполучените пенсии на наследодателя;

8. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1, т. 2а се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.

Чл. 38. (1) Освобождават се от данък:

1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имуществото, завещано на държавата, общините, Българския Червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза;

3. обикновената покъщнина;

4. дребният земеделски инвентар;

5. библиотеките и музикалните инструменти;

6. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;

7. неполучените пенсии на наследодателя;

8. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

Чл. 38. (1) Освобождават се от данък:

1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) имуществото, завещано на държавата, общините, Българския Червен кръст, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза;

3. обикновената покъщнина;

4. дребният земеделски инвентар;

5. библиотеките и музикалните инструменти;

6. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;

7. неполучените пенсии на наследодателя;

8. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

Чл. 38. (1) Освобождават се от данък:

1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

2. имуществото, завещано на държавата, общините, Българския Червен кръст, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци;

3. обикновената покъщнина;

4. дребният земеделски инвентар;

5. библиотеките и музикалните инструменти;

6. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;

7. неполучените пенсии на наследодателя;

8. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

Чл. 39. В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това имущество, ако то е придобито до 1 година преди смъртта му; 50 на сто, ако е придобито до 2 години преди смъртта му, и 60 на сто, ако е придобито до 3 години преди смъртта му.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

(2) Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок по ал. 1.

Чл. 40. (1) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на данъчния облагателен акт, с който е определен.

(2) Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок по ал. 1.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната община в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

(2) Алинея 1 се прилага съответно и при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от общината по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от териториалната данъчна дирекция, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната териториална данъчна дирекция в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

(2) Алинея 1 се прилага съответно и при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от териториалната данъчна дирекция по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от териториалната данъчна дирекция, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната териториална данъчна дирекция, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

(2) Алинея 1 се прилага съответно и при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от териториалната данъчна дирекция по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен.

Чл. 41. (1) Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от данъчната служба, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната данъчна служба, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

(2) Алинея 1 се прилага съответно и при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица,

(3) Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от данъчната служба по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Кметовете на общини и райони изпращат на териториалната данъчна дирекция до 15-о число на месеца справка за починалите през предходния месец лица с местожителство в съответното населено място.

(2) В справката по ал. 1 се посочват трите имена на лицето, датата на смъртта, единният му граждански номер, семейното му положение, както и данни за законните му наследници - деца, съпруг, родители.

Чл. 42. (1) Кметовете на общини и райони изпращат на данъчната служба до 15-о число на месеца справка за починалите през предходния месец лица с местожителство в съответното населено място.

(2) В справката по ал. 1 се посочват трите имена на лицето, датата на смъртта, единният му граждански номер, семейното му положение, както и данни за законните му наследници - деца, съпруг, родители.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на териториалната данъчна дирекция по местооткриване на наследството.

Чл. 43. Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на данъчната служба по местооткриване на наследството.

Раздел III.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

(5) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени в страната като нови.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Алинея 1 не се прилага за придобити преди първата им регистрация в страната моторни превозни средства, внесени като нови.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон.

Чл. 45. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 44, а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.

(2) Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.

Чл. 46. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1.

Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1.

Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4, 4а и 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1.

Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2.

2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1.

Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2.

2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по пазарната им стойност или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2.

2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:

(буква "а" отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "б", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "в", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между лица извън посочените в т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:

(буква "а" отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "б", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "в", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "б".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 1,3 до 2,6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:

(буква "а" отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "б", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) от 0,7 до 1,4 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "в", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) от 5 до 10 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "б".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 2 до 4 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 47. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

б) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

в) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "б".

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 47. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0,5 на сто - при дарение между роднини по права линия и между съпрузи;

б) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и на племенници;

в) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в т. 1 и 2.

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;

в) Българският Червен кръст;

г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

е) (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1, т. 1, букви "б", "в", "г" и "е", т. 4 и 7 се прилагат и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници.

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници.

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група инвалидност и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група инвалидност и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. придобитите имущества по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група инвалидност и социално слаби граждани;

4. юридическите лица с нестопанска цел за получените и предоставените дарения във връзка с уставната им цел;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. придобитите имущества по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи;

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група инвалидност и социално слаби граждани;

4. юридическите лица с нестопанска цел за получените и предоставените дарения във връзка с уставната им цел;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. придобитите имущества по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на

преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) (1) Данъкът се заплаща в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация и заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Преди прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства лицата по чл. 45 подават декларация, в която посочват вида на имота, местонахождението му, съответно вида и други индивидуализиращи данни за превозното средство, начина на придобиване и наличието на родствена връзка между прехвърлителя и приобретателя.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) При безвъзмездно придобиване на имущества, без тези по ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по местоживеенето, съответно седалището на данъчно задълженото лице.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Преди прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства лицата по чл. 45 подават декларация, в която посочват вида на имота, местонахождението му, съответно вида и други индивидуализиращи данни за превозното средство, начина на придобиване и наличието на родствена връзка между прехвърлителя и приобретателя.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) При безвъзмездно придобиване на имущества, без тези по ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по местоживеенето, съответно седалището на данъчно задълженото лице.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Преди прехвърляне на недвижим имот лицата по чл. 45 подават декларация, в която посочват вида на имота, местонахождението му, начина на придобиване и наличието на родствена връзка между прехвърлителя и приобретателя.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) В случаите по чл. 44, ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по местоживеенето, съответно седалището на данъчно задълженото лице.

(2) В случаите по чл. 44, ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.

Чл. 49. (1) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в данъчната служба по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по местоживеенето, съответно седалището на данъчно задълженото лице.

(2) В случаите по чл. 44, ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.

Чл. 50. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът по тази глава.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната териториална данъчна дирекция за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Съдиите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната териториална данъчна дирекция за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.

Чл. 51. (1) Съдиите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната данъчна служба за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.

Раздел IV.

Данък върху превозните средства

Чл. 52. С данък върху превозните средства се облагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Чл. 52. С данък върху превозните средства се облагат:

1. превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Чл. 52. С данък върху превозните средства се облагат:

1. превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства, когато са собственост на български физически или юридически лица.

Чл. 53. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 9 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 9 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчният орган може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчният орган може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

(4) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчният орган може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

(5) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянното им местоживеене, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им.

Чл. 54. Собствениците на превозни средства декларират пред данъчната служба по постоянното им местоживеене, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредбата по чл. 1, ал. 2 съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="277px">Брой на годините от годината</td> <td class="C2" width="118px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="277px">на производство, включително</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C5" width="277px">годината на производство</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="278px">Над 14 години</td> <td class="C0" width="118px">1</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="278px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C0" width="118px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="278px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="118px">2,8</td> </tr> <tr> <td class="C0" width="278px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(2) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за ремаркета на леки автомобили в размер, както следва:

1. товарно ремарке - от 5 до 15 лв.;

2. къмпинг ремарке - от 10 до 30 лв.

(3) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за мотопеди в размер от 10 до 30 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

1. до 125 куб. см включително - от 12 до 36 лв.;

2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 до 75 лв.;

3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 до 105 лв.;

4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 до 150 лв.;

5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 до 225 лв.;

6. над 750 куб. см - от 100 до 300 лв.

(4) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за триколка на базата на общото тегло в размер, както следва:

1. до 400 кг включително - от 4 до 12 лв.;

2. над 400 кг - от 6 до 18 лв.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:

1. до 22 места, включително мястото на водача - от 50 до 150 лв.;

2. над 22 места, включително мястото на водача - от 100 до 300 лв.

(6) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой оси</td> <td class="C6" width="157px">Допустима </td> <td class="C2" width="318px">Данък (в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">на седловия</td> <td class="C4" width="157px">максимална</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекач/</td> <td class="C4" width="157px">маса на състава</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекача</td> <td class="C4" width="157px">от превозни</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">за ремарке</td> <td class="C4" width="157px">средства,</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">посочена в</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">свидетелството</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">за регистрация</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">на влекача</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C6" width="77px">равна</td> <td class="C6" width="77px">по-</td> <td class="C6" width="157px">задвижваща</td> <td class="C2" width="158px">други системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">или</td> <td class="C4" width="77px">малка</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси с </td> <td class="C0" width="158px">за окачване на</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">повече</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="157px">пневматично </td> <td class="C0" width="158px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">или с окачване,</td> <td class="C0" width="158px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">прието за екви-</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">валентно на</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="L1" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="78px">- </td> <td class="C0" width="78px">18</td> <td class="L0" width="158px">от 8 до 24</td> <td class="L0" width="158px">от 28 до 84</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">18</td> <td class="C0" width="78px">20</td> <td class="L0" width="158px">от 28 до 84</td> <td class="L0" width="158px">от 64 до 192</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">20</td> <td class="C0" width="78px">22</td> <td class="L0" width="158px">от 64 до 192</td> <td class="L0" width="158px">от 147 до 441</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">22</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="L0" width="158px">от 190 до 570</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="C0" width="78px">26</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> <td class="L0" width="158px">от 600 до 1800</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">26</td> <td class="C0" width="78px">28</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> <td class="L0" width="158px">от 600 до 1800</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">28</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="L0" width="158px">от 331 до 993</td> <td class="L0" width="158px">от 399 до 1197</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="C0" width="78px">31</td> <td class="L0" width="158px">от 399 до 1197</td> <td class="L0" width="158px">от 655 до 1965</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">31</td> <td class="C0" width="78px">33</td> <td class="L0" width="158px">от 655 до 1965</td> <td class="L0" width="158px">от 909 до 2727</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">33</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="L0" width="158px">от 909 до 2727</td> <td class="L0" width="158px">от 1381 до 4143</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">38</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 1007 до 3021</td> <td class="L1" width="158px">от 1369 до 4107</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три и</td> <td class="C0" width="78px">36</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="L0" width="158px">от 640 до 1920</td> <td class="L0" width="158px">от 888 до 2664</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">повече оси</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="C0" width="78px">40</td> <td class="L0" width="158px">от 888 до 2664</td> <td class="L0" width="158px">от 1228 до 3684</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">40 </td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 1228 до 3684 </td> <td class="L1" width="158px">от 1817 до 5451</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(8) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер от 50 до 250 лв.

(9) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона в размер от 100 до 300 лв.

(10) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за трактори в размер, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително - от 5 до 15 лв.;

2. над 18 kW до 37 kW включително - от 7 до 21 лв.;

3. над 37 kW - от 10 до 30 лв.

(11) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за други самоходни машини в размер от 25 до 75 лв.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата в размер от 30 до 150 лв.

(13) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой оси</td> <td class="C6" width="157px">Допустима</td> <td class="C2" width="318px">Данък (в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">на мотор-</td> <td class="C4" width="157px">максимална</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">ното</td> <td class="C4" width="157px">маса</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">превозно</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">средство</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C6" width="77px">равна</td> <td class="C6" width="77px">по-</td> <td class="C6" width="157px">задвижваща</td> <td class="C2" width="158px">други системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">или</td> <td class="C4" width="77px">малка</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси с </td> <td class="C0" width="158px">за окачване на</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">повече</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="157px">пневматично </td> <td class="C0" width="158px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">или с окачване,</td> <td class="C0" width="158px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">прието за екви-</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">валентно на</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="L1" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="78px">12</td> <td class="C0" width="78px">13</td> <td class="L0" width="158px">от 30 до 90</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">13</td> <td class="C0" width="78px">14</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> <td class="L0" width="158px">от 168 до 504</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">14</td> <td class="C0" width="78px">15</td> <td class="L0" width="158px">от 168 до 504</td> <td class="L0" width="158px">от 237 до 711</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">15</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 237 до 711</td> <td class="L1" width="158px">от 536 до 1608</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три оси</td> <td class="C0" width="78px">15</td> <td class="C0" width="78px">17</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> <td class="L0" width="158px">от 106 до 318</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">17</td> <td class="C0" width="78px">19</td> <td class="L0" width="158px">от 106 до 318</td> <td class="L0" width="158px">от 217 до 651</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">19</td> <td class="C0" width="78px">21</td> <td class="L0" width="158px">от 217 до 651</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">21</td> <td class="C0" width="78px">23</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> <td class="L0" width="158px">от 434 до 1302</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">23</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 434 до 1302</td> <td class="L1" width="158px">от 675 до 2025</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">В) с четири</td> <td class="C0" width="78px">23</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> <td class="L0" width="158px">от 286 до 858</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">оси</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="C0" width="78px">27</td> <td class="L0" width="158px">от 286 до 858</td> <td class="L0" width="158px">от 446 до 1338</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">27</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="L0" width="158px">от 446 до 1338</td> <td class="L0" width="158px">от 708 до 2124</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">29</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 708 до 2124</td> <td class="L1" width="158px">от 1050 до 3150</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредбата по чл. 1, ал. 2 съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="277px">Брой на годините от годината</td> <td class="C2" width="118px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="277px">на производство, включително</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C5" width="277px">годината на производство</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="278px">Над 14 години</td> <td class="C0" width="118px">1</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="278px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C0" width="118px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="278px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="118px">2,8</td> </tr> <tr> <td class="C0" width="278px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(2) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за ремаркета на леки автомобили в размер, както следва:

1. товарно ремарке - от 5 до 15 лв.;

2. къмпинг ремарке - от 10 до 30 лв.

(3) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за мотопеди в размер от 10 до 30 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

1. до 125 куб. см включително - от 12 до 36 лв.;

2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 до 75 лв.;

3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 до 105 лв.;

4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 до 150 лв.;

5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 до 225 лв.;

6. над 750 куб. см - от 100 до 300 лв.

(4) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за триколка на базата на общото тегло в размер, както следва:

1. до 400 кг включително - от 4 до 12 лв.;

2. над 400 кг - от 6 до 18 лв.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:

1. до 22 места, включително мястото на водача - от 50 до 150 лв.;

2. над 22 места, включително мястото на водача - от 100 до 300 лв.

(6) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой оси</td> <td class="C6" width="157px">Допустима </td> <td class="C2" width="318px">Данък (в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">на седловия</td> <td class="C4" width="157px">максимална</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекач/</td> <td class="C4" width="157px">маса на състава</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекача</td> <td class="C4" width="157px">от превозни</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">за ремарке</td> <td class="C4" width="157px">средства,</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">посочена в</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">свидетелството</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">за регистрация</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">на влекача</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C6" width="77px">равна</td> <td class="C6" width="77px">по-</td> <td class="C6" width="157px">задвижваща</td> <td class="C2" width="158px">други системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">или</td> <td class="C4" width="77px">малка</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси с </td> <td class="C0" width="158px">за окачване на</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">повече</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="157px">пневматично </td> <td class="C0" width="158px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">или с окачване,</td> <td class="C0" width="158px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">прието за екви-</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">валентно на</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="L1" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="78px">- </td> <td class="C0" width="78px">18</td> <td class="L0" width="158px">от 8 до 24</td> <td class="L0" width="158px">от 28 до 84</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">18</td> <td class="C0" width="78px">20</td> <td class="L0" width="158px">от 28 до 84</td> <td class="L0" width="158px">от 64 до 192</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">20</td> <td class="C0" width="78px">22</td> <td class="L0" width="158px">от 64 до 192</td> <td class="L0" width="158px">от 147 до 441</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">22</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="L0" width="158px">от 190 до 570</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="C0" width="78px">26</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> <td class="L0" width="158px">от 600 до 1800</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">26</td> <td class="C0" width="78px">28</td> <td class="L0" width="158px">от 342 до 1026</td> <td class="L0" width="158px">от 600 до 1800</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">28</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="L0" width="158px">от 331 до 993</td> <td class="L0" width="158px">от 399 до 1197</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="C0" width="78px">31</td> <td class="L0" width="158px">от 399 до 1197</td> <td class="L0" width="158px">от 655 до 1965</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">31</td> <td class="C0" width="78px">33</td> <td class="L0" width="158px">от 655 до 1965</td> <td class="L0" width="158px">от 909 до 2727</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">33</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="L0" width="158px">от 909 до 2727</td> <td class="L0" width="158px">от 1381 до 4143</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">38</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 1007 до 3021</td> <td class="L1" width="158px">от 1369 до 4107</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три и</td> <td class="C0" width="78px">36</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="L0" width="158px">от 640 до 1920</td> <td class="L0" width="158px">от 888 до 2664</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">повече оси</td> <td class="C0" width="78px">38</td> <td class="C0" width="78px">40</td> <td class="L0" width="158px">от 888 до 2664</td> <td class="L0" width="158px">от 1228 до 3684</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">40 </td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 1228 до 3684 </td> <td class="L1" width="158px">от 1817 до 5451</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(8) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер от 50 до 150 лв.

(9) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона в размер от 100 до 300 лв.

(10) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за трактори в размер, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително - от 5 до 15 лв.;

2. над 18 kW до 37 kW включително - от 7 до 21 лв.;

3. над 37 kW - от 10 до 30 лв.

(11) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за други самоходни машини в размер от 25 до 75 лв.

(12) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за моторни шейни в размер от 50 до 150 лв.

(13) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой оси</td> <td class="C6" width="157px">Допустима</td> <td class="C2" width="318px">Данък (в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">на мотор-</td> <td class="C4" width="157px">максимална</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">ното</td> <td class="C4" width="157px">маса</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">превозно</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">средство</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="318px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C6" width="77px">равна</td> <td class="C6" width="77px">по-</td> <td class="C6" width="157px">задвижваща</td> <td class="C2" width="158px">други системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">или</td> <td class="C4" width="77px">малка</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси с </td> <td class="C0" width="158px">за окачване на</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">повече</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="157px">пневматично </td> <td class="C0" width="158px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">от</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">или с окачване,</td> <td class="C0" width="158px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">прието за екви-</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">валентно на</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="77px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="L1" width="158px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="78px">12</td> <td class="C0" width="78px">13</td> <td class="L0" width="158px">от 30 до 90</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">13</td> <td class="C0" width="78px">14</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> <td class="L0" width="158px">от 168 до 504</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">14</td> <td class="C0" width="78px">15</td> <td class="L0" width="158px">от 168 до 504</td> <td class="L0" width="158px">от 237 до 711</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">15</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 237 до 711</td> <td class="L1" width="158px">от 536 до 1608</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три оси</td> <td class="C0" width="78px">15</td> <td class="C0" width="78px">17</td> <td class="L0" width="158px">от 61 до 183</td> <td class="L0" width="158px">от 106 до 318</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">17</td> <td class="C0" width="78px">19</td> <td class="L0" width="158px">от 106 до 318</td> <td class="L0" width="158px">от 217 до 651</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">19</td> <td class="C0" width="78px">21</td> <td class="L0" width="158px">от 217 до 651</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">21</td> <td class="C0" width="78px">23</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> <td class="L0" width="158px">от 434 до 1302</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">23</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 434 до 1302</td> <td class="L1" width="158px">от 675 до 2025</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">В) с четири</td> <td class="C0" width="78px">23</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="L0" width="158px">от 282 до 846</td> <td class="L0" width="158px">от 286 до 858</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">оси</td> <td class="C0" width="78px">25</td> <td class="C0" width="78px">27</td> <td class="L0" width="158px">от 286 до 858</td> <td class="L0" width="158px">от 446 до 1338</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">27</td> <td class="C0" width="78px">29</td> <td class="L0" width="158px">от 446 до 1338</td> <td class="L0" width="158px">от 708 до 2124</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="78px">29</td> <td class="C1" width="78px">- </td> <td class="L1" width="158px">от 708 до 2124</td> <td class="L1" width="158px">от 1050 до 3150</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="78px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="L0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) до 37 kW включително - по 0,34 лв. за 1 kW;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 37 kW до 55 kW включително - по 0,40 лв. за 1 kW;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 55 kW до 74 kW включително - по 0,54 лв. за 1 kW;

4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 74 kW до 110 kW включително - по 1,10 за 1 kW;

5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 110 kW - по 1,23 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="296px">Брой на годините от годината</td> <td class="C6" width="157px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="296px">на производство, включително</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="296px">годината на производство</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 14 години</td> <td class="C1" width="158px">1</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C1" width="158px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="158px">2,8</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="298px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 5 лв.;

2. къмпинг ремарке - 10 лв.;

(3) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб.см включително - 12 лв.;

2. над 125 до 250 куб.см включително - 25 лв.;

3. над 250 до 350 куб.см включително - 35 лв.;

4. над 350 до 490 куб.см включително - 50 лв.;

5. над 490 до 750 куб.см включително - 75 лв.;

6. над 750 куб.см - 100 лв.;

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително - 4 лв.;

2. над 400 кг - 6 лв.;

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.;

(6) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(9) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За седлови влекач и влекач за ремарке - в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="136px">Брой оси на</td> <td class="C6" width="217px">Допустима максимална</td> <td class="C6" width="317px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">седловия</td> <td class="C4" width="217px">маса на състава от</td> <td class="C4" width="317px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">влекач/влекача</td> <td class="C4" width="217px">превозни средства,</td> <td class="C4" width="317px">Данък</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">за ремарке</td> <td class="C4" width="217px">посочена в свидетелството</td> <td class="C4" width="317px">(в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="217px">за регистрация на влекача</td> <td class="C5" width="317px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">равна или</td> <td class="C4" width="117px">по-малка от</td> <td class="C4" width="157px">задвижваща ос/оси с</td> <td class="C4" width="157px">други системи за</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">повече от</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">пневматично или с</td> <td class="C4" width="157px">окачване на</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">окачване, прието за</td> <td class="C4" width="157px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">еквивалентно на</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="136px">А) с две оси</td> <td class="C5" width="97px">-</td> <td class="C5" width="117px">18</td> <td class="C5" width="157px">8</td> <td class="C5" width="157px">28</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">18</td> <td class="C5" width="117px">20</td> <td class="C5" width="157px">28</td> <td class="C5" width="157px">64</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">20</td> <td class="C5" width="117px">22</td> <td class="C5" width="157px">64</td> <td class="C5" width="157px">147</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">22</td> <td class="C5" width="117px">25</td> <td class="C5" width="157px">190</td> <td class="C5" width="157px">342</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">25</td> <td class="C5" width="117px">26</td> <td class="C5" width="157px">342</td> <td class="C5" width="157px">600</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">26</td> <td class="C5" width="117px">28</td> <td class="C5" width="157px">342</td> <td class="C5" width="157px">600</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">28</td> <td class="C5" width="117px">29</td> <td class="C5" width="157px">331</td> <td class="C5" width="157px">399</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">29</td> <td class="C5" width="117px">31</td> <td class="C5" width="157px">399</td> <td class="C5" width="157px">655</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">31</td> <td class="C5" width="117px">33</td> <td class="C5" width="157px">655</td> <td class="C5" width="157px">909</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">33</td> <td class="C5" width="117px">38</td> <td class="C5" width="157px">909</td> <td class="C5" width="157px">1381</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">38</td> <td class="C5" width="117px">-</td> <td class="C5" width="157px">1007</td> <td class="C5" width="157px">1369</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="136px">Б) с три и</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="136px">повече оси</td> <td class="C5" width="97px">36</td> <td class="C5" width="117px">38</td> <td class="C5" width="157px">640</td> <td class="C5" width="157px">888</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">38</td> <td class="C5" width="117px">40</td> <td class="C5" width="157px">888</td> <td class="C5" width="157px">1228</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">40</td> <td class="C5" width="117px">-</td> <td class="C5" width="157px">1228</td> <td class="C5" width="157px">1817</td> </tr> <tr> <td class="C0" width="138px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(10) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.

(11) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.

(12) За трактори се заплаща следният данък:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) от 11 kW до 18 kW включително - 5 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 18 kW до 37 kW включително - 7 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 37 kW - 10 лв.

(13) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.

(14) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

(15) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т се заплаща данък в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="136px">Брой оси на</td> <td class="C6" width="217px">&nbsp;</td> <td class="C6" width="317px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">моторното</td> <td class="C4" width="217px">Допустима максимална</td> <td class="C4" width="317px">Данък</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">превозно</td> <td class="C4" width="217px">маса</td> <td class="C4" width="317px">(в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">средство</td> <td class="C5" width="217px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="317px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">равна или</td> <td class="C4" width="117px">по-малка от</td> <td class="C4" width="157px">задвижваща ос/оси</td> <td class="C4" width="157px">други системи</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">повече от</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">с пневматично или с</td> <td class="C4" width="157px">за окачване на</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">окачване, прието за</td> <td class="C4" width="157px">задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">еквивалентно на</td> <td class="C4" width="157px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="136px">А) с две оси</td> <td class="C5" width="97px">12</td> <td class="C5" width="117px">13</td> <td class="C5" width="157px">30</td> <td class="C5" width="157px">61</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">13</td> <td class="C5" width="117px">14</td> <td class="C5" width="157px">61</td> <td class="C5" width="157px">168</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">14</td> <td class="C5" width="117px">15</td> <td class="C5" width="157px">168</td> <td class="C5" width="157px">237</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">15</td> <td class="C5" width="117px">-</td> <td class="C5" width="157px">237</td> <td class="C5" width="157px">536</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="136px">Б) с три оси</td> <td class="C5" width="97px">15</td> <td class="C5" width="117px">17</td> <td class="C5" width="157px">61</td> <td class="C5" width="157px">106</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">17</td> <td class="C5" width="117px">19</td> <td class="C5" width="157px">106</td> <td class="C5" width="157px">217</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">19</td> <td class="C5" width="117px">21</td> <td class="C5" width="157px">217</td> <td class="C5" width="157px">282</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">21</td> <td class="C5" width="117px">23</td> <td class="C5" width="157px">282</td> <td class="C5" width="157px">434</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">23</td> <td class="C5" width="117px">-</td> <td class="C5" width="157px">434</td> <td class="C5" width="157px">675</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="136px">В) с четири оси</td> <td class="C5" width="97px">23</td> <td class="C5" width="117px">25</td> <td class="C5" width="157px">282</td> <td class="C5" width="157px">286</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">25</td> <td class="C5" width="117px">27</td> <td class="C5" width="157px">286</td> <td class="C5" width="157px">446</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">27</td> <td class="C5" width="117px">29</td> <td class="C5" width="157px">446</td> <td class="C5" width="157px">708</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="136px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">29</td> <td class="C5" width="117px">-</td> <td class="C5" width="157px">708</td> <td class="C5" width="157px">1050</td> </tr> <tr> <td class="C0" width="138px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> </tr> </table>

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) до 37 kW включително - по 0,34 лв. за 1 kW;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 37 kW до 55 kW включително - по 0,40 лв. за 1 kW;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 55 kW до 74 kW включително - по 0,54 лв. за 1 kW;

4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 74 kW до 110 kW включително - по 1,10 за 1 kW;

5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 110 kW - по 1,23 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="296px">Брой на годините от годината</td> <td class="C6" width="157px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="296px">на производство, включително</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="296px">годината на производство</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 14 години</td> <td class="C1" width="158px">1</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C1" width="158px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="158px">2,8</td> </tr> </table>

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 5 лв.;

2. къмпинг ремарке - 10 лв.;

(3) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб.см включително - 12 лв.;

2. над 125 до 250 куб.см включително - 25 лв.;

3. над 250 до 350 куб.см включително - 35 лв.;

4. над 350 до 490 куб.см включително - 50 лв.;

5. над 490 до 750 куб.см включително - 75 лв.;

6. над 750 куб.см - 100 лв.;

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително - 4 лв.;

2. над 400 кг - 6 лв.;

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.;

(6) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(9) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За седлови влекач и влекач за ремарке - в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой</td> <td class="C6" width="237px">Допустима</td> <td class="C2" width="238px">Данък</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">оси на</td> <td class="C4" width="237px">максимална</td> <td class="C0" width="238px">(в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">седловия</td> <td class="C4" width="237px">маса на състава</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекач/</td> <td class="C4" width="237px">от превозни</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">влекача за</td> <td class="C4" width="237px">средства, посо-</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">ремарке</td> <td class="C4" width="237px">чена в свидетел-</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="237px">ството за регист-</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="237px">рация на влекача</td> <td class="C1" width="238px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">равна или</td> <td class="C4" width="117px">по-малка</td> <td class="C4" width="117px">задвижваща</td> <td class="C0" width="118px">други</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">повече</td> <td class="C4" width="117px">от</td> <td class="C4" width="117px">ос/оси с</td> <td class="C0" width="118px">системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">от</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">пневматично</td> <td class="C0" width="118px">за окачване</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">окачване</td> <td class="C0" width="118px">на задвиж-</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">или с окач-</td> <td class="C0" width="118px">ващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">ване, прието</td> <td class="C0" width="118px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">за еквива-</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">лентно на</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">пневма-</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">тичното</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">18</td> <td class="C0" width="118px">8</td> <td class="C0" width="118px">15</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">18</td> <td class="C0" width="118px">20</td> <td class="C0" width="118px">15</td> <td class="C0" width="118px">35</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">20</td> <td class="C0" width="118px">22</td> <td class="C0" width="118px">35</td> <td class="C0" width="118px">75</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">22</td> <td class="C0" width="118px">25</td> <td class="C0" width="118px">75</td> <td class="C0" width="118px">95</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">25</td> <td class="C0" width="118px">26</td> <td class="C0" width="118px">75</td> <td class="C0" width="118px">115</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">26</td> <td class="C0" width="118px">28</td> <td class="C0" width="118px">115</td> <td class="C0" width="118px">170</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">28</td> <td class="C0" width="118px">29</td> <td class="C0" width="118px">170</td> <td class="C0" width="118px">200</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">29</td> <td class="C0" width="118px">31</td> <td class="C0" width="118px">200</td> <td class="C0" width="118px">330</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">31</td> <td class="C0" width="118px">33</td> <td class="C0" width="118px">330</td> <td class="C0" width="118px">455</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">33</td> <td class="C0" width="118px">38</td> <td class="C0" width="118px">455</td> <td class="C0" width="118px">700</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">38</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">505</td> <td class="C1" width="118px">750</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три и </td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">повече оси</td> <td class="C0" width="118px">36</td> <td class="C0" width="118px">38</td> <td class="C0" width="118px">185</td> <td class="C0" width="118px">220</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">38</td> <td class="C0" width="118px">40</td> <td class="C0" width="118px">220</td> <td class="C0" width="118px">330</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">40</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">330</td> <td class="C1" width="118px">525</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> </table>

(10) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.

(11) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.

(12) За трактори се заплаща следният данък:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) от 11 kW до 18 kW включително - 5 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 18 kW до 37 kW включително - 7 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) над 37 kW - 10 лв.

(13) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.

(14) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

(15) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т се заплаща данък в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C6" width="117px">Брой</td> <td class="C6" width="237px">Допустима</td> <td class="C2" width="238px">Данък</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">оси на</td> <td class="C4" width="237px">максимална</td> <td class="C0" width="238px">(в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">моторното</td> <td class="C4" width="237px">маса</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">превозно</td> <td class="C4" width="237px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="238px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="117px">средство</td> <td class="C5" width="237px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="238px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">равна</td> <td class="C4" width="117px">по-малка</td> <td class="C4" width="117px">задвижваща</td> <td class="C0" width="118px">други </td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">или по-</td> <td class="C4" width="117px">от</td> <td class="C4" width="117px">ос/оси с</td> <td class="C0" width="118px">системи</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">вече от</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">пневматично</td> <td class="C0" width="118px">за окачване</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">окачване или</td> <td class="C0" width="118px">на задвижва-</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">с окачване,</td> <td class="C0" width="118px">щата ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">прието за</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">еквивалент-</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="117px">но на пнев-</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="117px">матичното</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="118px">12</td> <td class="C0" width="118px">13</td> <td class="C0" width="118px">30</td> <td class="C0" width="118px">61</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">13</td> <td class="C0" width="118px">14</td> <td class="C0" width="118px">61</td> <td class="C0" width="118px">94</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">14</td> <td class="C0" width="118px">15</td> <td class="C0" width="118px">94</td> <td class="C0" width="118px">118</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">15</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">118</td> <td class="C1" width="118px">268</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">Б) с три оси</td> <td class="C0" width="118px">15</td> <td class="C0" width="118px">17</td> <td class="C0" width="118px">61</td> <td class="C0" width="118px">106</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">17</td> <td class="C0" width="118px">19</td> <td class="C0" width="118px">106</td> <td class="C0" width="118px">130</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">19</td> <td class="C0" width="118px">21</td> <td class="C0" width="118px">130</td> <td class="C0" width="118px">143</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">21</td> <td class="C0" width="118px">23</td> <td class="C0" width="118px">143</td> <td class="C0" width="118px">217</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">23</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">217</td> <td class="C1" width="118px">337</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">В) с четири оси</td> <td class="C0" width="118px">23</td> <td class="C0" width="118px">25</td> <td class="C0" width="118px">143</td> <td class="C0" width="118px">169</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">25</td> <td class="C0" width="118px">27</td> <td class="C0" width="118px">169</td> <td class="C0" width="118px">223</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">27</td> <td class="C0" width="118px">29</td> <td class="C0" width="118px">223</td> <td class="C0" width="118px">354</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">29</td> <td class="C1" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="118px">354</td> <td class="C1" width="118px">525</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="118px">&nbsp;</td> </tr> </table>

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 50 к.с. (37 kW) вкл. - по 0,25 лв. за к.с.;

2. над 50 до 75 к.с. (55 kW) вкл. - по 0,30 лв. за к.с.;

3. над 75 до 100 к.с. (74 kW) вкл. - по 0,40 лв. за к.с.;

4. над 100 до 150 к.с. (110 kW) вкл. - по 0,80 лв. за к.с.;

5. над 150 к.с. (над 110 kW) - по 0,90 лв. за к.с.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="296px">Брой на годините от годината</td> <td class="C6" width="157px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="296px">на производство, включително</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="296px">годината на производство</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 14 години</td> <td class="C1" width="158px">1</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C1" width="158px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="158px">2,8</td> </tr> </table>

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 5 лв.;

2. къмпинг ремарке - 10 лв.;

(3) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб.см включително - 12 лв.;

2. над 125 до 250 куб.см включително - 25 лв.;

3. над 250 до 350 куб.см включително - 35 лв.;

4. над 350 до 490 куб.см включително - 50 лв.;

5. над 490 до 750 куб.см включително - 75 лв.;

6. над 750 куб.см - 100 лв.;

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително - 4 лв.;

2. над 400 кг - 6 лв.;

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.;

(6) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) За влекач - обикновен, се заплаща данък 50 лв.

(9) За влекач - седлови, се заплаща данък 100 лв.

(10) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.

(11) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.

(12) За трактори се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 конски сили включително - 5 лв.;

2. над 25 до 50 конски сили включително - 7 лв.;

3. над 50 конски сили - 10 лв.

(13) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.

(14) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

(15) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 т се заплаща данък в зависимост от технически допустимата максимална маса (допустимата максимална маса), броя на осите и вида на окачването, както следва:

<table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C1" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="198px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="338px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="177px">Брой оси на моторното</td> <td class="C4" width="197px">Допустима максимална </td> <td class="C0" width="338px">Данък (в лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C4" width="177px">превозно средство</td> <td class="C5" width="197px">маса</td> <td class="C1" width="338px">&nbsp;</td> </tr> </table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L4" width="177px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">равна или</td> <td class="C4" width="97px">по-малка</td> <td class="C4" width="157px">задвижваща ос/оси</td> <td class="C0" width="178px">други системи за окач-</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="177px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">повече от</td> <td class="C4" width="97px">от</td> <td class="C4" width="157px">с пневматично или</td> <td class="C0" width="178px">ване на задвижващата</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="177px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">с окачване, прието</td> <td class="C0" width="178px">ос/оси</td> </tr> <tr> <td class="L4" width="177px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C4" width="157px">за еквивалентно на</td> <td class="C0" width="178px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L5" width="177px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="97px">&nbsp;</td> <td class="C5" width="157px">пневматичното</td> <td class="C1" width="178px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">А) с две оси</td> <td class="C0" width="98px">12</td> <td class="C0" width="98px">13</td> <td class="C0" width="158px">30</td> <td class="C0" width="178px">61</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">13</td> <td class="C0" width="98px">14</td> <td class="C0" width="158px">61</td> <td class="C0" width="178px">94</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">14</td> <td class="C0" width="98px">15</td> <td class="C0" width="158px">94</td> <td class="C0" width="178px">107</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="98px">15</td> <td class="C1" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="158px">107</td> <td class="C1" width="178px">118</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">Б) с три оси</td> <td class="C0" width="98px">15</td> <td class="C0" width="98px">17</td> <td class="C0" width="158px">61</td> <td class="C0" width="178px">106</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">17</td> <td class="C0" width="98px">19</td> <td class="C0" width="158px">106</td> <td class="C0" width="178px">130</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">19</td> <td class="C0" width="98px">21</td> <td class="C0" width="158px">130</td> <td class="C0" width="178px">143</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">21</td> <td class="C0" width="98px">23</td> <td class="C0" width="158px">143</td> <td class="C0" width="178px">156</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">23</td> <td class="C0" width="98px">25</td> <td class="C0" width="158px">156</td> <td class="C0" width="178px">166</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="98px">25</td> <td class="C1" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="158px">166</td> <td class="C1" width="178px">200</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">В) с четири оси</td> <td class="C0" width="98px">23</td> <td class="C0" width="98px">25</td> <td class="C0" width="158px">143</td> <td class="C0" width="178px">169</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">25</td> <td class="C0" width="98px">27</td> <td class="C0" width="158px">169</td> <td class="C0" width="178px">182</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">27</td> <td class="C0" width="98px">29</td> <td class="C0" width="158px">182</td> <td class="C0" width="178px">195</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">29</td> <td class="C0" width="98px">31</td> <td class="C0" width="158px">195</td> <td class="C0" width="178px">205</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="98px">31</td> <td class="C1" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C1" width="158px">205</td> <td class="C1" width="178px">210</td> </tr> <tr> <td class="L0" width="178px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="98px">&nbsp;</td> <td class="C0" width="158px">&nbsp;</td> <td class="R0" width="178px">&nbsp;</td> </tr> </table>

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 50 к.с. (37 kW) вкл. - по 0,25 лв. за к.с.;

2. над 50 до 75 к.с. (55 kW) вкл. - по 0,30 лв. за к.с.;

3. над 75 до 100 к.с. (74 kW) вкл. - по 0,40 лв. за к.с.;

4. над 100 до 150 к.с. (110 kW) вкл. - по 0,80 лв. за к.с.;

5. над 150 к.с. (над 110 kW) - по 0,90 лв. за к.с.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="296px">Брой на годините от годината</td> <td class="C6" width="157px">Коефициент</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="296px">на производство, включително</td> <td class="C4" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="296px">годината на производство</td> <td class="C5" width="157px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 14 години</td> <td class="C1" width="158px">1</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">Над 5 до 14 години включително</td> <td class="C1" width="158px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L1" width="298px">До 5 години включително</td> <td class="C1" width="158px">2,8</td> </tr> </table>

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 5 лв.;

2. къмпинг ремарке - 10 лв.;

(3) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб.см включително - 12 лв.;

2. над 125 до 250 куб.см включително - 25 лв.;

3. над 250 до 350 куб.см включително - 35 лв.;

4. над 350 до 490 куб.см включително - 50 лв.;

5. над 490 до 750 куб.см включително - 75 лв.;

6. над 750 куб.см - 100 лв.;

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително - 4 лв.;

2. над 400 кг - 6 лв.;

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.;

(6) За товарен автомобил се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) За влекач - обикновен, се заплаща данък 50 лв.

(9) За влекач - седлови, се заплаща данък 100 лв.

(10) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.

(11) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.

(12) За трактори се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 конски сили включително - 5 лв.;

2. над 25 до 50 конски сили включително - 7 лв.;

3. над 50 конски сили - 10 лв.

(13) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.

(14) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 50 к.с. (37 kW) вкл. - по 0,25 лв. за к.с.;

2. над 50 до 75 к.с. (55 kW) вкл. - по 0,30 лв. за к.с.;

3. над 75 до 100 к.с. (74 kW) вкл. - по 0,40 лв. за к.с.;

4. над 100 до 150 к.с. (110 kW) вкл. - по 0,80 лв. за к.с.;

5. над 150 к.с. (над 110 kW) - по 0,90 лв. за к.с.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"></table> <table class="defFix" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L15" width="356px">Година на производство:</td> <td class="R7" width="177px">Коефициент:</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="356px">До 31.12.1988 г. включително</td> <td class="R5" width="177px">1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="356px">От 01.01.1989 г. до 31.12.1994 г.</td> <td class="R4" width="177px">1,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="356px">включително</td> <td class="R5" width="177px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="356px">От 01.01.1995 г.</td> <td class="R5" width="177px">2,8</td> </tr> </table>

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 5 лв.;

2. къмпинг ремарке - 10 лв.;

(3) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб.см включително - 12 лв.;

2. над 125 до 250 куб.см включително - 25 лв.;

3. над 250 до 350 куб.см включително - 35 лв.;

4. над 350 до 490 куб.см включително - 50 лв.;

5. над 490 до 750 куб.см включително - 75 лв.;

6. над 750 куб.см - 100 лв.;

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително - 4 лв.;

2. над 400 кг - 6 лв.;

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.;

(6) За товарен автомобил се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) За влекач - обикновен, се заплаща данък 50 лв.

(9) За влекач - седлови, се заплаща данък 100 лв.

(10) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.

(11) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.

(12) За трактори се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 конски сили включително - 5 лв.;

2. над 25 до 50 конски сили включително - 7 лв.;

3. над 50 конски сили - 10 лв.

(13) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.

(14) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За леки автомобили, автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи данъчната основа е цената в ново състояние, коригирана с коефициент за овехтяване съгласно приложение № 3. Данъкът е в размер 1 на сто върху данъчната основа.

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) товарно ремарке - 5 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) къмпинг ремарке - 10 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 125 куб. см вкл. - 12 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 250 куб. см вкл. - 25 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 350 куб. см вкл. - 35 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 490 куб. см вкл. - 100 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 750 куб. см вкл. - 150 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) над 750 куб. см - 300 лв.

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) до 400 кг вкл. - 4 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) над 400 кг - 6 лв.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За влекач - обикновен, се заплаща данък 50 лв.

(9) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и др.), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите се заплаща данък 50 лв.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За автокранове с товароподемност над 40 т, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 т се заплаща данък 100 лв.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За трактори, се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 к.с. вкл. - 5 лв.;

2. до 50 к.с. вкл. - 7 лв.;

3. над 50 к.с. - 10 лв.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За други самоходни машини, се заплаща данък 25 лв.

(13) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

Чл. 55. (1) За леки автомобили размерът на данъка се определя в зависимост от мощността на двигателя, вписана в регистрационния талон:

1. до 50 к. с. (37 kW) вкл. - по 0,10 лв.за к.с.;

2. до 75 к. с. (55 kW) вкл. - по 0,20 лв. за к.с.;

3. до 100 к. с. (74 kW) вкл. - по 0,30 лв. за к.с.;

4. до 150 к. с. (110 kW) вкл. - по 1 лв. за к.с.;

5. над 150 к. с. (110 kW) - по 2 лв. за к.с.

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 2 лв.;

2. къмпинг ремарке - 5 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За мотопеди се заплаща данък 2 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см вкл. - 2,50 лв.;

2. до 250 куб. см вкл. - 5 лв.;

3. до 350 куб. см вкл. - 7 лв.;

4. до 490 куб. см вкл. - 12 лв.;

5. до 750 куб. см вкл. - 18 лв.;

6. над 750 куб. см - 22,50 лв.

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг вкл. - 2 лв.;

2. над 400 кг - 4 лв.

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 лв.

(6) За товарен автомобил се заплаща данък по 5 лв. за всеки започнат тон на товароносимост.

(7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 1 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) За влекач - обикновен или седлови, се заплаща данък 50 лв.

(9) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и др.), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите се заплаща данък 50 лв.

(10) За автокранове с товароподемност над 40 т, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 т се заплаща данък 50 лв.

(11) За трактори в случаите, когато се регистрират за движение по пътната мрежа, се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 к.с. вкл. - 5 лв.;

2. до 50 к.с. вкл. - 7 лв.;

3. над 50 к.с. - 10 лв.

(12) За други самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътната мрежа, се заплаща данък 25 лв.

(13) За моторни шейни се заплаща данък 50 лв.

Чл. 55. (1) За леки автомобили размерът на данъка се определя в зависимост от мощността на двигателя, вписана в регистрационния талон:

1. до 50 к. с. (37 kW) вкл. - по 100 лв.за к.с.;

2. до 75 к. с. (55 kW) вкл. - по 200 лв. за к. с.;

3. до 100 к. с. (74 kW) вкл. - по 300 лв. за к. с.;

4. до 150 к. с. (110 kW) вкл. - по 1000 лв. за к. с.;

5. над 150 к. с. (110 kW) - по 2000 лв. за к. с.

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке - 2000 лв.;

2. къмпинг ремарке - 5000 лв.

(3) За мотоциклети се заплаща следният данък:

1. до 125 куб. см вкл. - 2500 лв.;

2. до 250 куб. см вкл. - 5000 лв.;

3. до 350 куб. см вкл. - 7000 лв.;

4. до 490 куб. см вкл. - 12 000 лв.;

5. до 750 куб. см вкл. - 18 000 лв.;

6. над 750 куб. см - 22 500 лв.

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг вкл. - 2000 лв.;

2. над 400 кг - 4000 лв.

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 000 лв.;

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 000 лв.

(6) За товарен автомобил се заплаща данък по 5000 лв. за всеки започнат тон на товароносимост.

(7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 1000 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(8) За влекач - обикновен или седлови, се заплаща данък 50 000 лв.

(9) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и др.), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други се заплаща данък 50 000 лв.

(10) За автокранове с товароподемност над 40 т, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 т се заплаща данък 50 000 лв.

(11) За трактори в случаите, когато се регистрират за движение по пътната мрежа, се заплаща следният данък:

1. от 15 до 25 к.с. вкл. - 5000 лв.;

2. до 50 к.с. вкл. - 7000 лв.;

3. над 50 к.с. - 10 000 лв.

(12) За други самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътната мрежа, се заплаща данък 25 000 лв.

(13) За моторни шейни се заплаща данък 50 000 лв.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за:

1. корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон;

2. корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер от 0,10 до 0,30 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. джетовете - в размер от 100 до 300 лв. за брой;

4. ветроходните и моторните яхти - в размер от 20 до 60 лв. за всеки започнат бруто тон;

5. скутерите - в размер от 2,70 до 8,10 лв. за киловат;

6. влекачите и тласкачите - в размер от 0,14 до 0,42 лв. за киловат;

7. речните несамоходни плавателни съдове - в размер от 0,50 до 1,50 лв. за тон максимална товароподемност.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите, се събират по 1 лв. за всеки започнат бруто тон.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) За корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища, се събират по 1 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и по 0,1 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За един джет се заплаща данък 100 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) За ветроходни и моторни яхти се заплаща данък по 20 лв. за всеки започнат бруто тон.

(5) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За скутери се заплаща данък по 2,70 лв. за киловат.

(6) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За влекачи и тласкачи се заплаща данък по 0,14 лв. за киловат.

(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) За речни несамоходни плавателни съдове данъкът се определя по 0,5 лв. за тон максимална товароподемност.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите, се събират по 1 лв. за всеки започнат бруто тон.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища, се събират по 1 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и по 0,1 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За един джет се заплаща данък 100 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За ветроходни и моторни яхти се заплаща данък по 20 лв. за всеки започнат бруто тон.

(5) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За скутери се заплаща данък по 2 лв. на конска сила.

(6) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За влекачи и тласкачи се заплаща данък по 0,10 лв. на конска сила.

(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За речни несамоходни плавателни съдове данъкът се определя по 0,5 лв. за тон максимална товароподемност.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите, се събират по 0,50 лв. за всеки започнат бруто тон.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища, се събират по 0,50 лв. за всеки започнат бруто регистър тон до 40 бруто регистър тона включително и по 0,05 лв. за всеки започнат бруто регистър тон над 40 бруто регистър тона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За един джет се заплаща данък 100 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За ветроходни и моторни яхти се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат бруто регистър тон.

(5) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За скутери се заплаща данък по 1 лв. на конска сила.

(6) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За влекачи и тласкачи се заплаща данък по 0,10 лв. на конска сила.

Чл. 56. (1) За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с р. Дунав, до 40 бруто тона се събират по 500 лв. за всеки бруто тонаж или за част от него.

(2) За корабите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища, се събират по 500 лв. за всеки бруто тонаж до 40 бруто тона включително и по 50 лв. за всеки бруто тонаж или за част от него над 40 бруто тона.

(3) За джетове се заплаща данък 50 000 лв.

Чл. 57. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за гражданските въздухоплавателни средства в размер, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - от 20 до 40 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. за параплан - от 12 до 24 лв.;

3. за делтаплан - от 12 до 24 лв.;

4. за мотоделтаплан - от 20 до 40 лв.;

5. за свободен балон - от 30 до 60 лв.;

6. за планер - от 30 до 60 лв.

Чл. 57. За гражданските въздухоплавателни средства се заплаща данък, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети се заплаща данък по 20 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за параплан - 12 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за делтаплан - 12 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за мотоделтаплан - 20 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за свободен балон - 30 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за планер - 30 лв.

Чл. 57. За гражданските въздухоплавателни средства се заплаща данък, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети се заплаща данък по 2 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. за параплан - 10 лв.;

3. за делтаплан - 10 лв.;

4. за мотоделтаплан - 15 лв.;

5. за свободен балон - 25 лв.;

6. за планер - 25 лв.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал свидетелството за регистрация и е представил удостоверение за разкомплектоване.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) триколката или лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб.см и с мощност до 74 kW.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал свидетелството за регистрация и е представил удостоверение за разкомплектоване.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) триколката или лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб.см и с мощност до 74 kW.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) триколката или лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб. см и с мощност до 100 конски сили.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) лекият автомобил - собственост на инвалид, с обем на двигателя до 1800 куб. см и до мощност до 100 конски сили.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) лекият автомобил - собственост на инвалид, с обем на двигателя до 1800 куб. см и до мощност до 100 конски сили.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.)

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) лекият автомобил - собственост на инвалид, с обем на двигателя до 1800 куб. см и до мощност до 100 конски сили.

(2) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира при условие, че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. държавните и общинските органи и организациите на бюджетна издръжка, които не извършват стопанска дейност;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. леките автомобили на инвалидите, в чийто регистрационен талон има надпис "инвалиден".

(2) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира при условие, че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 9 и 15 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 1", "Евро 2" и "Евро 3", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 9 и 15 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 59. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 100 к. с. вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За автобусите товарните автомобили и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 1", "Евро 2" и "Евро 3", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 и 9 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 59. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 100 к. с. вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За автобусите товарните автомобили и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 1" и "Евро 2" и "Евро 3", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 и 8 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и във слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 1, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 59. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 100 к. с. вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) За автобусите и товарните автомобили, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 1" и "Евро 2", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 и 8 се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и във високопланински