Заповед № РД-314 от 30.05.2006 г. за обявяване природна забележителност "Скока"

МОСВ

Държавен вестник брой: 55

Година: 2006

Орган на издаване: МОСВ

Дата на обнародване: 08.07.2006

На основание чл.39 във връзка с чл.23 от Закона за защитените територии с цел опазване на характерен ландшафт, включващ: скални венци, водопад, забележителни карстови и скални образувания, включително скално образувание "Софрата":
1. Обявявам природна забележителност "Скока" в землището на с. Веселиново, община Смядово, област Шумен.
2. Природната забележителност включва имот № 000061 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Веселиново, ЕКАТТЕ 10762, община Смядово, област Шумен, с обща площ 1110,350 дка.
3. В границите на природната забележителност забранявам:
3.1. строителство, както и монтиране на съоръжения, с изключение на преместваеми обекти, които не са трайно свързани с терена, като: беседки, пейки, указателни и информационни табели, съдове за събиране на отпадъци и други за нуждите на екотуризма, обслужването на посетители и управлението на защитената територия;
3.2. ловуване;
3.3. проучване и добив на полезни изкопаеми, както и добив на инертни материали;
3.4. палене на огън извън определените за целта места;
3.5. бивакуване;
3.6. паша на домашни животни.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ - Шумен:
4.1. да предприеме необходимите действия по отразяване на природна забележителност в картата на възстановената собственост за землището на с. Веселиново, община Смядово, област Шумен;
4.2. в срок до една година да предприеме необходимите действия съгласно нормативно установената процедура за означаване границите на природната забележителност с трайни и ясно видими знаци на терен.
5. Природна забележителност "Скока" да се впише в Държавния регистър на защитените територии.
6. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив