Наредба № 1 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Електротехник"

МОН

Държавен вестник брой: 21

Година: 2005

Орган на издаване: МОН

Дата на обнародване: 11.03.2005

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 522010 "Електротехник" от област на образование "Техника" и професионално направление 522 "Електротехника и енергетика" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 522010 "Електротехник" съгласно приложението определя изискванията за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5220101 "Електрически машини и апарати";
2. 5220102 "Електроенергетика";
3. 5220103 "Електрообзавеждане на производството";
4. 5220104 "Електрообзавеждане на кораби";
5. 5220105 "Електрообзавеждане на железопътна техника";
6. 5220106 "Електрообзавеждане на транспортна техника";
7. 5220107 "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт";
8. 5220108 "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника";
9. 5220109 "Електрически инсталации";
10. 5220110 " Електродомакинска техника".

Чл. 3.
(1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл.10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II
Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4.
(1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Електротехник".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Електротехник" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Електротехника и електроника" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл.17, т. 3 във връзка с чл.16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение
към
чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Електротехник"

Професионално направление:
522 Електротехника и енергетика
Наименование на професията:
522020 Електротехник

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище В табл. 1 са представени специалностите, включени в професия "Електротехник" съгласно списъкa на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на професионална квалификация Входящо образователно равнище
5220101 Електрически машини и апарати Трета Завършено основно образование
5220102 Електроенергетика Трета Завършено основно образование
5220103 Електрообзавеждане на производството Трета Завършено основно образование
5220104 Електрообзавеждане на кораби Трета Завършено основно образование
5220105 Електрообзавеждане на железопътна техника Трета Завършено основно образование
5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника Трета Завършено основно образование
5220107 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт Трета Завършено основно образование
5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника Трета Завършено основно образование
5220109 Електрически инсталации Трета Завършено основно образование
52201010 Електродомакинска техника Трета Завършено основно образование

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява професията "Електротехник", което се удостоверява с медицинско свидетелство. По време на обучението, ако се установят признаци за отклонение от медицинските изисквания (далтонизъм, психични отклонения и др.), противопоказни за упражняваната професия (специалност), обучаваният се явява на нов медицински преглед. Ако при повторния преглед се установи противопоказно за професията (специалността) заболяване, обучението се прекратява. Обучаваният се насочва към центровете за информация и професионално ориентиране, за да избере друга, подходяща за неговото здравословно състояние професия (специалност).

2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети, средства на труда и професионални компетенции по специалности Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2


Описание на трудовите дейности
(задачи)
Предмети и средства на труда Професионални компетенции
знания за умения за професионално-личностни качества
Специалност 5220101 "Електрически машини и апарати"
1. Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми, ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти.
2. Определяне на изводите на намотките на електрическите машини и апарати, измерване на електрически и електроизолационни съпротивления и други електрически и неелектрически величини.
3. Монтаж и демонтаж на електрически машини и апарати.
4. Изработване на насипни и твърди секции и бобиниране на ротори и статори на различни по габарити и вид на напрежението електрически машини.
5. Изработване на намотки тип полюсни с различни конструкции за електрически машини и апарати.
6. Сушене и импрегниране на намотките на електрическите машини и апарати.
7. Изработване на контактни възли и изводни устройства на електрически машини и апарати.
8. Изработване на магнитопроводи за електрически машини и апарати.
9. Изработване на механични части на електрическите машини и апарати и събиране във възли.
10. Изработване (сглобяване) на електрически машини и апарати.
11. Извършване на текущ, основен и авариен ремонт на електрически машини и апарати (външен оглед, разглобяване, почистване, изработване и монтаж на повредените части, сглобяване и изпитване).
12. Участие в подготвителните операции за различните електромонтьорски работи.
13. Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Електрически машини и апарати; проводници, кабели; електроизолационни материали и детайли от тях; магнитни материали и материали за механични части; конструктивни детайли и възли; лагерни устройства.
Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи;
Технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления, ръчни електроинструменти; импрегнационни и сушилни уреди; уредби за лакопокрития; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически и механически измервания; повдигателни машини и съоръжения;
Компютърна техника и програмно осигуряване;
Средства и съоръжения за безопасна работа;
Лични предпазни средства:
Работно облекло, шапка, очила (при необходимост); гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и др.;
Предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати;
Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати;
Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Възможните дефекти и повреди, причините за тях и начините за отстраняването им;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. - трайни и кратковременни;
Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността на участниците в трудовия процес; опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника - създаване на текст.
Сръчност;
Акуратност; Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
14. Контрол и диагностика при изработването, експлоатацията и ремонта на електрическите машини и апарати. Електрически машини и апарати; проводници, кабели; електроизолационни материали и детайли от тях; магнитни материали и материали за механични части; конструктивни детайли и възли; лагерни устройства.
Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи;
Технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления, ръчни електроинструменти; импрегнационни и сушилни уреди; уредби за лакопокрития; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически и механически измервания; повдигателни машини и съоръжения;
Компютърна техника и програмно осигуряване;
Лични предпазни средства:
Работно облекло, шапка, очила (при необходимост); гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и др.;
Предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. Носители на информация вкл. и на чужд език;
Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати;
Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати;
Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. - трайни и кратковременни;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Възможните дефекти и повреди, причини за тях и начините за отстраняването им;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността; опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на изработване, експлоатация и ремонт на електрически машини и апарати;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и оценка на състоянието на електрическите машини и апарати;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип;
Спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
15. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електрическа машина или апарат; стандартизационни, каталожни и проспектни документи;
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника;
чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. Носители на информация (и на чужд език);
Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати;
Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати;
Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. - трайни и кратковременни;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Възможните дефекти и повреди, причините за тях и начините за отстраняването им;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и на технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип, спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
16. Ръководство и контрол на дейността на работната група.
17. Подобряване на материално-техническата база, на условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
18. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
19. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
20. Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания;
Компютърна техника и програмно осигуряване;
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства, предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и за осигуряване на безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника и програмно осигуряване;
План-графици и технически задания;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Икономическа и йерархическа система на дейности във фирмата;
Анализ и аргументиране на изискванията за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност; правила и нормативни актове при договарянето;
Начини и средства за снабдяване и коопериране.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи и контрол на изпълнението им;
Оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Поощряване и санкциониране на подчинените;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Поемане, оценяване и изпълнение на отговорности;
Определяне на необходимостта от трудови ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Комуникация с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност,
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип;
Спазване йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 5220102 "Електроeнергетика"
1. Разчитане на конструктивна и технологична документация, на електрически схеми; ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти.
2. Измерване на електрически величини за високо, средно и ниско напрежение и специфични неелектрически величини.
3. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на:
- електрическите уредби (ВН, СН, НН) в електроцентрала, подстанция и трафопост;
- електрически машини и апарати, използвани в електрическите уредби на електрически централи и подстанции;
- въздушни линии ВН, СН, НН;
- кабелни линии ВН, СН, НН;
- заземителни и мълниезащитни устройства;
- акумулаторни батерии;
- измервателни и разпределителни табла;
- магистрални, разпределителни и тролейни шинопроводи;
- електрообзавеждане на кранове;
- токоизправителни станции.
Електрически уредби в електроцентрала, подстанция и трафопост; кабелни мрежи и въздушни електропроводи; тролейни шинопроводи, електрообзавеждане на кранове, повдигателни и транспортни средства; уредби за измерване на електрически величини при НН, СН и ВН; електрически машини и апарати; разпределителни и измервателни табла; токоизправителни станции; електротехнически материали; заземителни и мълниезащитни устройства; телекомуникационни устройства; акумулаторни батерии; кабели и др., според конкретните условия.
Конструктивна и технологична документация; електрически и монтажни схеми; стандарти, каталози, проспекти и нормативни документи; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления; ръчни електроинструменти; инструменти за работа под напрежение; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически измервания при НН, СН, ВН и за механични измервания; повдигателни и транспортни машини и съоръжения; колчета, жалони, рулетки, шаблони, дюбели, съединители, кабелни глави и муфи и др.
Лични предпазни средства, работни костюми с метална оплетка, щанги за изравняване на потенциалите, предпазни каски, изолационни стълби и въжета, гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и други; предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация - на български и на чужд език;
Принципното устройство, електрическите схеми, начина на работа, конструктивното изпълнение и техническите параметри на съответните електротехнически съоръжения в електрическите централи, подстанции, електрическите мрежи, кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Технологията за монтаж, техническо обслужване, ремонт (възможни дефекти, аварии и повреди, причините за тях и начина за отстраняването им) и изпитване на видовете съоръжения в електрическите централи и подстанции, въздушни и кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Електрическите схеми за захранване на осветление - работно и аварийно в електрически централи и подстанции;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Наредби, правилници и други предписания за безопасна работа, свързани със специалността и задълженията на електротехника;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрическите съоръжения в електрическите централи, подстанции, въздушни и кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника.
Сръчност,
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
4. Контрол и диагностика на електрическите уредби в електрически централи и подстанции. Електрически уредби в електроцентрала, подстанция и трафопост; кабелни мрежи и въздушни електропроводи; тролейни шинопроводи, електрообзавеждане на кранове, повдигателни и транспортни средства; уредби за измерване на електрически величини при НН, СН и ВН; електрически машини и апарати; разпределителни и измервателни табла; токоизправителни станции; електротехнически материали; заземителни и мълниезащитни устройства; телекомуникационни устройства; акумулаторни батерии; кабели и др., според конкретните условия.
Конструктивна и технологична документация; електрически и монтажни схеми; стандарти, каталози, проспекти и нормативни документи; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления. Технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления; ръчни електроинструменти; инструменти за работа под напрежение; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически измервания при НН, СН, ВН и за механични измервания; повдигателни и транспортни машини и съоръжения; колчета, жалони, рулетки, шаблони, дюбели, съединители, кабелни глави и муфи и др.; компютърна техника и програмно осигуряване.
Лични предпазни средства: работни костюми с метална оплетка, щанги за изравняване на потенциалите, предпазни каски, изолационни стълби и въжета, гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и други; предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация - на български и на чужд език;
Принципното устройство, електрическите схеми, начина на работа, конструктивното изпълнение и техническите параметри на съответните електротехнически съоръжения в електрическите централи, подстанции, електрическите мрежи, кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Технологията за монтаж, техническо обслужване, ремонт (възможни дефекти, аварии и повреди, причините за тях и начина за отстраняването им) и изпитване на съоръженията;
Електрическите схеми за захранване на осветление - работно и аварийно в електрически централи и подстанции;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Наредби, правилници и други предписания за безопасна работа, свързани със специалността, и задълженията на електромонтьора/електротехника;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на монтаж, експлоатация и ремонт на електротехническите съоръжения;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрическите съоръжения в електрическите централи, подстанции, въздушни и кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и диагностика на електрическите съоръжения;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
5. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електрически централи и подстанции, въздушни и кабелни мрежи, трансформаторни постове и токоизправителни станции.
Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. Носители на информация - на български и на чужд език;
Принципното устройство, електрическите схеми, начина на работа, конструктивното изпълнение и техническите параметри на съответните електротехнически съоръжения в електрическите централи, подстанции, електрическите мрежи, кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Технологията за монтаж, техническо обслужване, ремонт (възможни дефекти, аварии и повреди, причините за тях и начина за отстраняването им) и изпитване на видовете съоръжения в електрическите централи и подстанции, въздушни и кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Електрическите схеми за захранване на осветление - работно и аварийно, в електрически централи и подстанции;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Наредби, правилници и други предписания за безопасна работа, свързани със специалността и задълженията на електромонтьора/електротехника;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрическите съоръжения в електрическите централи, подстанции, въздушни и кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна документация и електрически схеми;
Работа с компютърна техника при конкретни условия.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
6. Ръководство и контрол на дейността на работната група.
7. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
8. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
9. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители.
10. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; и коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.

Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.

Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори; Компютърна техника и програмно осигуряване. Лични предпазни средства: предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели. Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника;
План-графици и технически задания;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Начините за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Анализ и аргументиране на изисквания за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност;
Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи в работната група и контрол на изпълнението им;
Оценяване на качеството на извършената работа, в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Предложения за поощряване и санкциониране на подчинените;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Заявяване на необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Комуникация с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност,
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 5220103 "Електрообзавеждане на производството"
1. Подготвителни операции и монтаж на различни електрически инсталации.
2. Монтаж и свързване на различни видове електрически табла.
3. Монтаж на елементите на електрообзавеждането (ЕО) и електрозадвижването (ЕЗ) на производствени механизми.
4. Поддържане и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, елементи на електрообзавеждането и електрозадвижването на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита.
5. Монтаж на кабели и кабелни съоръжения.
Функционални проверки и изпитвания.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Всички елементи на електрическите инсталации (проводници, кабели, комутационна апаратура, електроинсталационни материали), различни осветителни тела, електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита, различни електрически табла и други, според конкретните производствени условия.
Електромонтьорски инструменти, шлосерски инструменти, комбинирани измервателни уреди, фазоуказатели, луксмери, поялници, преси и други; компютърна техника и програмно осигуряване.
Лични предпазни средства, предпазна каска, изолационно килимче, гумени ръкавици и др. при необходимост.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози, проспекти и други носители на информация - на български и на чужд език;
Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини на монтаж;
Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;
Електрическите табла - видове, схеми за захранване, електрически схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради;
Елементите на ЕО и ЕЗ на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита;
Монтажа и поддържането на електрически инсталации, кабелни мрежи, електрически табла, заземителни уредби, елементи на ЕО и ЕЗ на производствените механизми (двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита);
Причините за възникване, начини за откриване и отстраняване на аварии и повреди;
Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Откриване и отстраняване на повреди;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, елементи от ЕО и ЕЗ;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ.
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
6. Контрол и диагностика на електрообзавеждането на производствени механизми. Всички елементи на електрическите инсталации (проводници, кабели, комутационна апаратура, електроинсталационни материали), различни осветителни тела, електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита, различни електрически табла и други, според конкретните производствени условия.
Електромонтьорски инструменти, шлосерски инструменти, комбинирани измервателни уреди, фазоуказатели, луксмери, поялници, преси и други; компютърна техника и програмно осигуряване.
Лични предпазни средства:
предпазна каска, изолационно килимче, гумени ръкавици и др. при необходимост.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация - на български и на чужд език;
Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини на монтаж;
Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;
Електрическите табла - видове, схеми за захранване, електрически схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради;
Елементите на ЕО и ЕЗ на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита;
Монтажа и поддържането на електрически инсталации, кабелни мрежи, електрически табла, заземителни уредби, елементи на ЕО и ЕЗ на производствените механизми (двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита);
Причините за възникване, начини за откриване и отстраняване на аварии и повреди;
Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на монтаж и експлоатация;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Откриване и отстраняване на повреди;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, елементи от ЕО и ЕЗ;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и оценка на състоянието на ЕО и ЕЗ;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
7. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електроснабдяване, електрообзавеждане и електрозадвижване в промишлени, селскостопански, административни, битови и др. сгради.
Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация - на български и на чужд език;
Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини на монтаж;
Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;
Електрическите табла - видове, схеми за захранване, електрически схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради;
Елементите на ЕО и ЕЗ на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита;
Монтажа и поддържането на електрически инсталации, кабелни мрежи, електрически табла, заземителни уредби, елементи на ЕО и ЕЗ на производствените механизми (двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита);
Причините за възникване, начини за откриване и отстраняване на аварии и повреди;
Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на документация за ЕС, ЕО и ЕЗ в електрически мрежи за НН;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Откриване и отстраняване на повреди;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, елементи от ЕО и ЕЗ;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна документация и електрически схеми;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
8. Ръководство и контрол на дейността на работната група.
9. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
10. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
11. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители.
12. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори;
Компютърна техника и програмно осигуряване.
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства, предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника и програмно осигуряване;
План-графици и технически задания;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Икономическа и йерархическа система на дейности във фирмата;
Анализ и аргументиране на изискванията за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност;
Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи между екипа и контрол на изпълнението им;
Оценяване качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали;
Съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Предложения за поощряване и санкциониране;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Заявяване необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Комуникация с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 5220104 "Електрообзавеждане на кораби"
1. Извършване на монтаж и демонтаж, на външни огледи за оценка на състоянието и дефектиране на елементите на електрообзавеждането.
2. Демонтаж, ремонт, монтаж и изпитване на всички основни електрически агрегати и апарати, възли и уредби.
3. Поддържане и ремонт на слаботокови уредби, спомагателни механизми, електронни системи и устройства за управление и регулиране.
4. Измерване на всички електротехнически параметри - работни и свързани с безопасността на електрообзавеждането.
5. Поддържане на акумулаторни батерии и работни помещения на акумулаторни отделения.
6. Извършване на подготвителни операции за различните електромонтажни дейности.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Съоръжения, агрегати и технологични уреди в корабите; електрическата инсталация на кораба и елементите й, проводници и кабели от различен тип, тинол, шлаухи, изолационни ленти, графитни контактни елементи, електрически лампи, акумулаторни батерии, електролит, електронни елементи и системи и устройства за управление, регулиране и др.
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблони), поялници, флекс, електроизмервателна апаратура (амперметър, волтметър, мегаомметър и др.), изпитвателни стендове, диагностични пунктове, техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника, уред за проверка на електролита, преносими осветителни тела. Компютърна техника и програмно осигуряване.
Лични предпазни средства: изолационни пътеки и килимчета, ръкавици, ботуши, спасителни жилетки и др.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на кораба (за корабоводене и връзка), тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на кораба;
Слаботоковите уредби в кораба, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за ремонт на електрообзавеждането на кораба;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Правилници, наредби, предписания и др. нормативни документи, осигуряващи безопасна работна среда и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи;
Текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на кораба;
Работа със стандартни и специализирани машини, съоръжения и приспособления;
Извършване на електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота
и здравето - своя и
на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника.
Сръчност, акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност;
Умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа.
7. Контрол и диагностика при монтажа, експлоатация