ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Правилникът определя условията, реда, отговорностите, правата и задълженията на държавните и общинските органи, специализираните служби, физическите и юридическите лица при прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

Чл. 1. (1) Правилникът определя условията, реда, отговорностите, правата и задълженията на държавните и общинските органи, специализираните служби, физическите и юридическите лица при прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

(2) Собствениците и ползвателите на земеделски земи, както и физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на промишлени, строителни и други обекти, чиято дейност може да предизвика увреждане на земеделските земи, са длъжни да осигуряват безпрепятствен достъп на територията си на упълномощени от Министерството на земеделието и хранителната промишленост (МЗХП) длъжностни лица за извършване на измервания и вземане на почвени и растителни проби.

(3) Държавни органи и юридически лица, които с бюджетни средства набират, съхраняват и поддържат информация, необходима за прилагане на закона, са длъжни да я предоставят на специализираните служби към МЗХП в 10-дневен срок от поискването й. Предоставянето на информацията е безвъзмездно с изключение на действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Опазването на земеделските земи от увреждане се подпомага и регулира от държавата чрез:

1. осигуряване на собствениците и ползвателите на земеделски земи с необходимата за това информация, описана в чл. 4, ал. 1 ЗОЗЗ;

2. предоставяне на данъчни и кредитни преференции при условия, определени в чл. 5, ал. 4 ЗОЗЗ;

3. ограничаване на дейности, водещи към увреждане на екологичните функции на почвената покривка в случаите, описани в чл. 4, ал. 4 ЗОЗЗ;

4. забрана на действия, увреждащи екологичните функции на почвената покривка (чл. 6 ЗОЗЗ).

(2) (Предишна ал. 2 на чл. 1, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Собствениците и ползвателите на земеделски земи, както и физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на промишлени, строителни и други обекти, чиято дейност може да предизвиква увреждане на земеделските земи, са длъжни да осигуряват безпрепятствен достъп на територията си на упълномощени от Министерството на земеделието и храните длъжностни лица за извършване на измервания и вземане на почвени и растителни проби.

(3) (Предишна ал. 3 на чл. 1 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Държавни органи и юридически лица, които с бюджетни средства набират, съхраняват и поддържат информация, необходима за прилагане на закона, са длъжни да я предоставят на специализираните служби към МЗХ в 10-дневен срок от поискването й. Предоставянето на информацията е безвъзмездно с изключение на действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Опазването на земеделските земи от увреждане се подпомага и регулира от държавата чрез:

1. осигуряване на собствениците и ползвателите на земеделски земи с необходимата за това информация, описана в чл. 4, ал. 1 ЗОЗЗ;

2. предоставяне на данъчни и кредитни преференции при условия, определени в чл. 5, ал. 4 ЗОЗЗ;

3. ограничаване на дейности, водещи към увреждане на екологичните функции на почвената покривка в случаите, описани в чл. 4, ал. 4 ЗОЗЗ;

4. забрана на действия, увреждащи екологичните функции на почвената покривка (чл. 6 ЗОЗЗ).

(2) (Предишна ал. 2 на чл. 1, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Собствениците и ползвателите на земеделски земи, както и физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на промишлени, строителни и други обекти, чиято дейност може да предизвиква увреждане на земеделските земи, са длъжни да осигуряват безпрепятствен достъп на територията си на упълномощени от Министерството на земеделието и продоволствието длъжностни лица за извършване на измервания и вземане на почвени и растителни проби.

(3) (Предишна ал. 3 на чл. 1 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Държавни органи и юридически лица, които с бюджетни средства набират, съхраняват и поддържат информация, необходима за прилагане на закона, са длъжни да я предоставят на специализираните служби към МЗП в 10-дневен срок от поискването й. Предоставянето на информацията е безвъзмездно с изключение на действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Опазването на земеделските земи от увреждане се подпомага и регулира от държавата чрез:

1. осигуряване на собствениците и ползвателите на земеделски земи с необходимата за това информация, описана в чл. 4, ал. 1 ЗОЗЗ;

2. предоставяне на данъчни и кредитни преференции при условия, определени в чл. 5, ал. 4 ЗОЗЗ;

3. ограничаване на дейности, водещи към увреждане на екологичните функции на почвената покривка в случаите, описани в чл. 4, ал. 4 ЗОЗЗ;

4. забрана на действия, увреждащи екологичните функции на почвената покривка (чл. 6 ЗОЗЗ).

(2) (Предишна ал. 2 на чл. 1, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Собствениците и ползвателите на земеделски земи, както и физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на промишлени, строителни и други обекти, чиято дейност може да предизвиква увреждане на земеделските земи, са длъжни да осигуряват безпрепятствен достъп на територията си на упълномощени от Министерството на земеделието и горите длъжностни лица за извършване на измервания и вземане на почвени и растителни проби.

(3) (Предишна ал. 3 на чл. 1 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Държавни органи и юридически лица, които с бюджетни средства набират, съхраняват и поддържат информация, необходима за прилагане на закона, са длъжни да я предоставят на специализираните служби към МЗГ в 10-дневен срок от поискването й. Предоставянето на информацията е безвъзмездно с изключение на действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Опазването на земеделските земи от увреждане се подпомага и регулира от държавата чрез:

1. осигуряване на собствениците и ползвателите на земеделски земи с необходимата за това информация, описана в чл. 4, ал. 1 ЗОЗЗ;

2. предоставяне на данъчни и кредитни преференции при условия, определени в чл. 5, ал. 4 ЗОЗЗ;

3. ограничаване на дейности, водещи към увреждане на екологичните функции на почвената покривка в случаите, описани в чл. 4, ал. 4 ЗОЗЗ;

4. забрана на действия, увреждащи екологичните функции на почвената покривка (чл. 6 ЗОЗЗ).

(2) (Предишна ал. 2 на чл. 1 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Собствениците и ползвателите на земеделски земи, както и физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на промишлени, строителни и други обекти, чиято дейност може да предизвика увреждане на земеделските земи, са длъжни да осигуряват безпрепятствен достъп на територията си на упълномощени от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа длъжностни лица за извършване на измервания и вземане на почвени и растителни проби.

(3) (Предишна ал. 3 на чл. 1 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Държавни органи и юридически лица, които с бюджетни средства набират, съхраняват и поддържат информация, необходима за прилагане на закона, са длъжни да я предоставят на специализираните служби към МЗХП в 10-дневен срок от поискването й. Предоставянето на информацията е безвъзмездно с изключение на действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

Чл. 2. (1) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този правилник.

(2) Без промяна на предназначението на земеделските земи върху тях не може да се извършва строителство на обекти, включително на селскостопански сгради извън строителните граници на населените места.

(3) Включването на земеделски земи в строителните граници на населените места става след промяна на тяхното предназначение съгласно този правилник по реда на Закона за териториалното и селищното устройство (ЗТСУ) и правилника за прилагането му.

(4) Земи, изключени от строителните граници на населените места с решения на изпълнителните комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, Държавния съвет или Министерския съвет или по силата на административни актове, с които са одобрявани общите или подробните градоустройствени планове по силата на чл. 105 от Правилника за прилагане на Закона за териториалното и селищното устройство (ППЗТСУ), могат да бъдат включени отново в строителните граници на населеното място с решение на Комисията за земеделските земи по предложение на кмета на общината и въз основа на проучване и становище на специалисти от Главно управление "Териториално и селищно устройство" (ТУ "ТСУ) при Министерството на териториалното развитие и строителството (МТРС) и Главно управление "Земя и поземлена собственост" (ГУ "ЗПС") при МЗХП.

(5) Включването на земеделски земи в границите на горския фонд се извършва с решение на Комисията за земеделските земи, а застрояването и залесяването става съгласно Закона за горите и правилника за прилагането му.

(6) Процедурата за промяна на предназначението на земите се счита за приключена, след като е издадено решение на Комисията за земеделските земи по чл. 24 от Закона за опазване на земеделските земи и е заплатена таксата по чл. 30 ЗОЗЗ.

Чл. 3. (Предишен чл. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (1) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този правилник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Без промяна на предназначението на земеделските земи върху тях не може да се извършва строителство на обекти, несвързани с ползването на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Включването на земеделски земи в границите на населените места и селищните образувания, определени с общи и подробни устройствени планове, се извършва с решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението им по реда на глава пета, раздел I и подлежат на одобряване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план (ЗРП) или с околовръстен полигон, одобрени до 1 юни 1973 г., не се извършват процедурите по реда на правилника. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗУТ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени след 1 юни 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата (ЗООЗП), се провежда процедура за промяна на предназначението.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Доказването на обстоятелствата, посочени в ал. 5 и 6, се установява с надлежно приложен заверен препис от заповедта за одобряване на скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Исканията за извършване на строителство върху земеделски земи в промишлени зони се отправят до техническата служба при съответната община, която съвместно с представители на областната дирекция "Земеделие" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи извършва проучване по искането и се произнася с писмено становище, представляващо неразделна част от преписката. Отреждането на терена се извършва по реда на ЗУТ след положително решение на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на земята и заплащане на таксите по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.

(9) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Земи, изключени от границите на застроителните и регулационните планове, както и от границите на околовръстните полигони на населените места с решения на бившите изпълнителни комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет или по силата на административни актове, с които са одобрявани тези планове и полигони, се включват отново в границите им с решение на Комисията за земеделските земи по предложение на кмета на общината, към което е приложено решение на експертния съвет по устройство на територията на общината. За тези земи не се дължат такси по чл. 30 ЗОЗЗ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Разпоредбите на Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.) не се прилагат за земеделски земи, попадащи в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони, които са определени с устройствени планове или с околовръстни полигони, както и за земеделски земи, които се ползват въз основа на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет.

(11) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Включването на земеделски земи в границите на горския фонд се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните въз основа на решение на Комисията за земеделските земи за промяна на тяхното предназначение.

(12) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 3. (Предишен чл. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (1) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този правилник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Без промяна на предназначението на земеделските земи върху тях не може да се извършва строителство на обекти, несвързани с ползването на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Включването на земеделски земи в границите на населените места и селищните образувания, определени с общи и подробни устройствени планове, се извършва с решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението им по реда на глава пета, раздел I и подлежат на одобряване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план (ЗРП) или с околовръстен полигон, одобрени до 1 юни 1973 г., не се извършват процедурите по реда на правилника. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗУТ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени след 1 юни 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата (ЗООЗП), се провежда процедура за промяна на предназначението.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Доказването на обстоятелствата, посочени в ал. 5 и 6, се установява с надлежно приложен заверен препис от заповедта за одобряване на скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Исканията за извършване на строителство върху земеделски земи в промишлени зони се отправят до техническата служба при съответната община, която съвместно с представители на областната дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи извършва проучване по искането и се произнася с писмено становище, представляващо неразделна част от преписката. Отреждането на терена се извършва по реда на ЗУТ след положително решение на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на земята и заплащане на таксите по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.

(9) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Земи, изключени от границите на застроителните и регулационните планове, както и от границите на околовръстните полигони на населените места с решения на бившите изпълнителни комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет или по силата на административни актове, с които са одобрявани тези планове и полигони, се включват отново в границите им с решение на Комисията за земеделските земи по предложение на кмета на общината, към което е приложено решение на експертният съвет по устройство на територията на общината. За тези земи не се дължат такси по чл. 30 ЗОЗЗ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Разпоредбите на Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.) не се прилагат за земеделски земи, попадащи в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони, които са определени с устройствени планове или с околовръстни полигони, както и за земеделски земи, които се ползват въз основа на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет.

(11) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Включването на земеделски земи в границите на горския фонд се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните въз основа на решение на Комисията за земеделските земи за промяна на тяхното предназначение.

(12) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 3. (Предишен чл. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (1) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този правилник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Без промяна на предназначението на земеделските земи върху тях не може да се извършва строителство на обекти, несвързани с ползването на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Включването на земеделски земи в границите на населените места и селищните образувания, определени с общи и подробни устройствени планове, се извършва с решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението им по реда на глава пета, раздел I и подлежат на одобряване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план (ЗРП) или с околовръстен полигон, одобрени до 1 юни 1973 г., не се извършват процедурите по реда на правилника. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗУТ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени след 1 юни 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата (ЗООЗП), се провежда процедура за промяна на предназначението.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Доказването на обстоятелствата, посочени в ал. 5 и 6, се установява с надлежно приложен заверен препис от заповедта за одобряване на скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Исканията за извършване на строителство върху земеделски земи в промишлени зони се отправят до техническата служба при съответната община, която съвместно с представители на областната дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и продоволствието по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи извършва проучване по искането и се произнася с писмено становище, представляващо неразделна част от преписката. Отреждането на терена се извършва по реда на ЗУТ след положително решение на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на земята и заплащане на таксите по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.

(9) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Земи, изключени от границите на застроителните и регулационните планове, както и от границите на околовръстните полигони на населените места с решения на бившите изпълнителни комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет или по силата на административни актове, с които са одобрявани тези планове и полигони, се включват отново в границите им с решение на Комисията за земеделските земи по предложение на кмета на общината, към което е приложено решение на експертният съвет по устройство на територията на общината. За тези земи не се дължат такси по чл. 30 ЗОЗЗ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Разпоредбите на Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.) не се прилагат за земеделски земи, попадащи в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони, които са определени с устройствени планове или с околовръстни полигони, както и за земеделски земи, които се ползват въз основа на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет.

(11) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Включването на земеделски земи в границите на горския фонд се извършва със заповед на министъра на земеделието и продоволствието въз основа на решение на Комисията за земеделските земи за промяна на тяхното предназначение.

(12) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 3. (Предишен чл. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (1) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този правилник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Без промяна на предназначението на земеделските земи върху тях не може да се извършва строителство на обекти, несвързани с ползването на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Включването на земеделски земи в границите на населените места и селищните образувания, определени с общи и подробни устройствени планове, се извършва с решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението им по реда на глава пета, раздел I и подлежат на одобряване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план (ЗРП) или с околовръстен полигон, одобрени до 1 юни 1973 г., не се извършват процедурите по реда на правилника. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗУТ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени след 1 юни 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата (ЗООЗП), се провежда процедура за промяна на предназначението.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Доказването на обстоятелствата, посочени в ал. 5 и 6, се установява с надлежно приложен заверен препис от заповедта за одобряване на скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Исканията за извършване на строителство върху земеделски земи в промишлени зони се отправят до техническата служба при съответната община, която съвместно с представители на областната дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи извършва проучване по искането и се произнася с писмено становище, представляващо неразделна част от преписката. Отреждането на терена се извършва по реда на ЗУТ след положително решение на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на земята и заплащане на таксите по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.

(9) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Земи, изключени от границите на застроителните и регулационните планове, както и от границите на околовръстните полигони на населените места с решения на бившите изпълнителни комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет или по силата на административни актове, с които са одобрявани тези планове и полигони, се включват отново в границите им с решение на Комисията за земеделските земи по предложение на кмета на общината, към което е приложено решение на експертният съвет по устройство на територията на общината. За тези земи не се дължат такси по чл. 30 ЗОЗЗ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Разпоредбите на Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.) не се прилагат за земеделски земи, попадащи в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони, които са определени с устройствени планове или с околовръстни полигони, както и за земеделски земи, които се ползват въз основа на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет.

(11) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Включването на земеделски земи в границите на горския фонд се извършва със заповед на министъра на земеделието и горите въз основа на решение на Комисията за земеделските земи за промяна на тяхното предназначение.

(12) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 3. (Предишен чл. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (1) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този правилник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Без промяна на предназначението на земеделските земи върху тях не може да се извършва строителство на обекти, несвързани с ползването на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Включването на земеделски земи в границите на населените места и селищните образувания, определени с общи и подробни устройствени планове, се извършва с решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението им по реда на глава пета, раздел I и подлежат на одобряване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план (ЗРП) или с околовръстен полигон, одобрени до 1 юни 1973 г., не се извършват процедурите по реда на правилника. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗТСУ и ППЗТСУ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени след 1 юни 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата (ЗООЗП), се провежда процедура за промяна на предназначението, без да се извършват съгласуванията по реда на чл. 35.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Доказването на обстоятелствата, посочени в ал. 5 и 6, се установява с надлежно приложен заверен препис от заповедта за одобряване на скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Исканията за извършване на строителство върху земеделски земи в промишлени зони се отправят до техническата служба при съответната община, която съвместно с представители на областната дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи извършва проучване по искането и се произнася с писмено становище, представляващо неразделна част от преписката. Отреждането на терена се извършва по реда на ЗТСУ след положително решение на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земята и заплащане на таксите по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.

(9) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Земи, изключени от границите на застроителните и регулационните планове, както и от границите на околовръстните полигони на населените места с решения на бившите изпълнителни комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет или по силата на административни актове, с които са одобрявани тези планове и полигони, се включват отново в границите им с решение на Комисията за земеделските земи по предложение на кмета на общината, към което е приложено решение на архитектурно-градоустройствената комисия на общината. За тези земи не се дължат такси по чл. 30 ЗОЗЗ и не се провеждат съгласувания с ведомствата по чл. 35 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Разпоредбите на Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 47 от 1993 г.) не се прилагат за земеделски земи, попадащи в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони, които са определени с общи градоустройствени планове, със застроителни и регулационни планове или с околовръстни полигони, както и за земеделски земи, които се ползват въз основа на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет.

(11) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Включването на земеделски земи в границите на горския фонд се извършва с решение на Комисията за земеделските земи.

(12) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 3. (Предишен чл. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (1) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този правилник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Без промяна на предназначението на земеделските земи върху тях не може да се извършва строителство на обекти, несвързани с ползването на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Включването на земеделски земи в строителните граници на населените места, определени с общ градоустройствен план (ОГП), или обособяването на промишлени зони се извършва с решение на Комисията за земеделските земи, което е основание за одобряването му по реда на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) и на правилника за прилагането му (ППЗТСУ). Промяната на предназначението на тези земи може да се извършва съгласно инвестиционните намерения на собственика само когато те съответстват на предвижданията на плана, за което Комисията за земеделските земи без съгласуване по чл. 35 постановява решение, в което определя дължимите такси по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Включването на земеделски земи в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, се извършва при условията и по реда на ал. 3 след представяне на мотивирано становище на общината по предложението.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план (ЗРП) или с околовръстен полигон, одобрени до 1 юни 1973 г., не се извършват процедурите по реда на правилника. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗТСУ и ППЗТСУ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени след 1 юни 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата (ЗООЗП), се провежда процедура за промяна на предназначението, без да се извършват съгласуванията по реда на чл. 35.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Доказването на обстоятелствата, посочени в ал. 5 и 6, се установява с надлежно приложен заверен препис от заповедта за одобряване на скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Исканията за извършване на строителство върху земеделски земи в промишлени зони се отправят до техническата служба при съответната община, която съвместно с представители на регионалната служба "Поземлена собственост" към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (МЗГАР) извършва проучване по искането и се произнася с писмено становище, представляващо неразделна част от преписката. Отреждането на терена се извършва по реда на ЗТСУ след положително решение на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земята и заплащане на таксите по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.

(9) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Земи, изключени от границите на застроителните и регулационните планове, както и от границите на околовръстните полигони на населените места с решения на бившите изпълнителни комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет или по силата на административни актове, с които са одобрявани тези планове и полигони, се включват отново в границите им с решение на Комисията за земеделските земи по предложение на кмета на общината, към което е приложено решение на архитектурно-градоустройствената комисия на общината. За тези земи не се дължат такси по чл. 30 ЗОЗЗ и не се провеждат съгласувания с ведомствата по чл. 35 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Разпоредбите на Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 47 от 1993 г.) не се прилагат за земеделски земи, попадащи в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони, които са определени с общи градоустройствени планове, със застроителни и регулационни планове или с околовръстни полигони, както и за земеделски земи, които се ползват въз основа на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет.

(11) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Включването на земеделски земи в границите на горския фонд се извършва с решение на Комисията за земеделските земи.

(12) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Процедурата за промяна на предназначението на земите се счита за приключена, след като е издадено решение на Комисията за земеделските земи по чл. 24 от Закона за опазване на земеделските земи, е заплатена таксата по чл. 30 ЗОЗЗ и е издадено удостоверение по чл. 42, 48 или по чл. 55.

Глава втора.

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ УВРЕЖДАНЕ

Раздел I.

Осигуряване на информацията (Раздел I отм., предишен раздел II - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г.) Официалната информация за продуктивните, технологичните, екологичните и икономическите качества на земеделските земи, в т. ч. и техните базисни цени, а също така и за потенциалните рискове от влошаване на тези качества поради ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване; опазването на почвената покривка и присъщите й екологични функции от увреждане и задължителните ограничения при ползване на земеделските земи се осигурява на собствениците и ползвателите на земеделските земи от Института по почвознание "Никола Пушкаров" - София, в структурата на Селскостопанската академия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Информацията за пестициди, торове, промишлени или битови отпадъци, биологично активни и други вещества, които са регистрирани и одобрени за приложение, и санитарните норми за тяхната употреба, а също така и за вещества, забранени за прилагане, се осигурява от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия към МЗХ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Информацията за качеството на водите за напояване, санитарните норми и максимално допустимите технологични норми за тяхната употреба, а също така и за водите, забранени за напояване на земеделските земи, се осигурява на собствениците и ползвателите на земите от МЗХ чрез доставчиците на вода въз основа на официални данни на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Официалната информация за продуктивните, технологичните, екологичните и икономическите качества на земеделските земи, в т. ч. и техните базисни цени, а също така и за потенциалните рискове от влошаване на тези качества поради ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване; опазването на почвената покривка и присъщите й екологични функции от увреждане и задължителните ограничения при ползване на земеделските земи се осигурява на собствениците и ползвателите на земеделските земи от Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Информацията за пестициди, торове, промишлени или битови отпадъци, биологично активни и други вещества, които са регистрирани и одобрени за приложение, и санитарните норми за тяхната употреба, а също така и за вещества, забранени за прилагане, се осигурява от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия към МЗХ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Информацията за качеството на водите за напояване, санитарните норми и максимално допустимите технологични норми за тяхната употреба, а също така и за водите, забранени за напояване на земеделските земи, се осигурява на собствениците и ползвателите на земите от МЗХ чрез доставчиците на вода въз основа на официални данни на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Официалната информация за продуктивните, технологичните, екологичните и икономическите качества на земеделските земи, в т. ч. и техните базисни цени, а също така и за потенциалните рискове от влошаване на тези качества поради ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване; опазването на почвената покривка и присъщите й екологични функции от увреждане и задължителните ограничения при ползване на земеделските земи се осигурява на собствениците и ползвателите на земеделските земи от Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и продоволствието.

(2) Информацията за пестициди, торове, промишлени или битови отпадъци, биологично активни и други вещества, които са регистрирани и одобрени за приложение, и санитарните норми за тяхната употреба, а също така и за вещества, забранени за прилагане, се осигурява от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия към МЗП.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Информацията за качеството на водите за напояване, санитарните норми и максимално допустимите технологични норми за тяхната употреба, а също така и за водите, забранени за напояване на земеделските земи, се осигурява на собствениците и ползвателите на земите от МЗП чрез доставчиците на вода въз основа на официални данни на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Официалната информация за продуктивните, технологичните, екологичните и икономическите качества на земеделските земи, в т. ч. и техните базисни цени, а също така и за потенциалните рискове от влошаване на тези качества поради ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване; опазването на почвената покривка и присъщите й екологични функции от увреждане и задължителните ограничения при ползване на земеделските земи се осигурява на собствениците и ползвателите на земеделските земи от Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите.

(2) Информацията за пестициди, торове, промишлени или битови отпадъци, биологично активни и други вещества, които са регистрирани и одобрени за приложение, и санитарните норми за тяхната употреба, а също така и за вещества, забранени за прилагане, се осигурява от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия към МЗГ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Информацията за качеството на водите за напояване, санитарните норми и максимално допустимите технологични норми за тяхната употреба, а също така и за водите, забранени за напояване на земеделските земи, се осигурява на собствениците и ползвателите на земите от МЗГ чрез доставчиците на вода въз основа на официални данни на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 5. (1) Продуктивните, технологичните и екологичните качества на земеделските земи се определят чрез пригодността им за:

1. отглеждане на основните селскостопански култури, определени чрез бонитетни балове;

2. произвеждане на продукция, незастрашена от замърсяване със:

а) тежки метали и металоиди;

б) радионуклиди;

в) нефтопродукти и други органични замърсители;

3. различни видове напояване, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна само за капково напояване;

в) пригодна за дъждуване;

г) пригодна за всички видове напояване;

4. машинна обработка на почвата, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна само за минимални видове обработки;

в) пригодна за всякакви видове обработки, както и чрез съпротивление на почвата, като:

голямо (над 75 кг/см2);

средно (50 - 75 кг/см2);

слабо (до 50 кг/см2);

5. изграждане на локални санитарни системи (торища, лагуни, абсорбиращи площи и др.), изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна с ограничения;

в) пригодна.

(2) Потенциалните рискове от увреждане на екологичните функции на почвената покривка се установяват според:

1. прогнозата за водна и ветрова ерозия, определена чрез комплексни показатели, отчитащи:

а) климатичните фактори (ерозионоопасност на валежите и ветровете);

б) податливостта на почвата;

в) релефните характеристики на парцелите;

г) характера на земеползване;

2. замърсяване на почвената покривка с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци до нива:

а) застрашаващи здравето на хората и животните;

б) увреждащи растежа на растенията;

в) водещи към замърсяване на подпочвените води;

3. засоляване на почвената покривка, влошаващо растежа на растенията и предизвикано от:

а) неправилно напояване или отводняване;

б) промишлена дейност;

4. вкисляване на почвената покривка, влошаващо буферните й характеристики и увреждащо растежа на растенията и предизвикано от:

а) промишлена дейност;

б) неправилно торене;

5. заблатяване на почвената покривка, предизвикано от неправилно напояване или отводняване.

(3) Препоръките за опазване на екологичните функции на почвената покривка включват:

1. алтернативни противоерозионни агротехнически и инженерно-технически мероприятия в зависимост от ерозионоопасността на земите и избраните култури;

2. подходящи култури и превантивни мелиоративни мероприятия в зависимост от физиологичните особености на растенията, характера и нивото на замърсяване;

3. подходящи култури в зависимост от поносимостта им към засоляване;

4. ориентировъчни норми за варуване на кисели почви;

5. агротехнически мероприятия, намаляващи рисковете от повърхностно преовлажняване на почвите.

(4) Задължителните ограничения на земеползване се налагат поради:

1. големия риск от бързо ерозиране, определен като забрана за отглеждане на:

а) окопни култури;

б) окопни култури и култури със слята повърхност;

в) култури, предвиждащи обработка на почвите;

2. риска от произвеждане на продукция, неотговаряща на хигиенните норми, определен като забрана за:

а) отглеждане на определени видове култури;

б) използване на определени видове култури за консумация от хората.

(5) Икономическите качества на земеделските земи се определят чрез техните базисни цени по наредба, одобрена от Министерския съвет. Базисните цени на земеделските земи представляват нормативно установени и периодично обновявани от държавата парични равностойности за комплекс от качества на земеделската земя при използването й по предназначение, посочени в предходните алинеи и диференцирани според:

1. средногодишните приходи и производствени разходи за културите и добивите;

2. транспортната достъпност на парцелите спрямо наличните пътища до най-близкото населено място;

3. реалната възможност за напояване;

4. местоположението на земята спрямо пазарите.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Картната, табличната и текстовата информация по предходните алинеи се създава и се актуализира въз основа на:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г.) базови, специални, актуализационни и експертни едромащабни почвени проучвания, аналитични изследвания и приложна интерпретация в мащаби, съобразени с характера на земеползването, извършвани чрез възлагане от специализирани научни организации и фирми;

2. тематична интерпретация на наличната информация;

3. методически разработки на специализирани научни организации и фирми.

Чл. 5. (1) Продуктивните, технологичните и екологичните качества на земеделските земи се определят чрез пригодността им за:

1. отглеждане на основните селскостопански култури, определени чрез бонитетни балове;

2. произвеждане на продукция, незастрашена от замърсяване със:

а) тежки метали и металоиди;

б) радионуклиди;

в) нефтопродукти и други органични замърсители;

3. различни видове напояване, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна само за капково напояване;

в) пригодна за дъждуване;

г) пригодна за всички видове напояване;

4. машинна обработка на почвата, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна само за минимални видове обработки;

в) пригодна за всякакви видове обработки, както и чрез съпротивление на почвата, като:

голямо (над 75 кг/см2);

средно (50 - 75 кг/см2);

слабо (до 50 кг/см2);

5. изграждане на локални санитарни системи (торища, лагуни, абсорбиращи площи и др.), изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна с ограничения;

в) пригодна.

(2) Потенциалните рискове от увреждане на екологичните функции на почвената покривка се установяват според:

1. прогнозата за водна и ветрова ерозия, определена чрез комплексни показатели, отчитащи:

а) климатичните фактори (ерозионоопасност на валежите и ветровете);

б) податливостта на почвата;

в) релефните характеристики на парцелите;

г) характера на земеползване;

2. замърсяване на почвената покривка с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци до нива:

а) застрашаващи здравето на хората и животните;

б) увреждащи растежа на растенията;

в) водещи към замърсяване на подпочвените води;

3. засоляване на почвената покривка, влошаващо растежа на растенията и предизвикано от:

а) неправилно напояване или отводняване;

б) промишлена дейност;

4. вкисляване на почвената покривка, влошаващо буферните й характеристики и увреждащо растежа на растенията и предизвикано от:

а) промишлена дейност;

б) неправилно торене;

5. заблатяване на почвената покривка, предизвикано от неправилно напояване или отводняване.

(3) Препоръките за опазване на екологичните функции на почвената покривка включват:

1. алтернативни противоерозионни агротехнически и инженерно-технически мероприятия в зависимост от ерозионоопасността на земите и избраните култури;

2. подходящи култури и превантивни мелиоративни мероприятия в зависимост от физиологичните особености на растенията, характера и нивото на замърсяване;

3. подходящи култури в зависимост от поносимостта им към засоляване;

4. ориентировъчни норми за варуване на кисели почви;

5. агротехнически мероприятия, намаляващи рисковете от повърхностно преовлажняване на почвите.

(4) Задължителните ограничения на земеползване се налагат поради:

1. големия риск от бързо ерозиране, определен като забрана за отглеждане на:

а) окопни култури;

б) окопни култури и култури със слята повърхност;

в) култури, предвиждащи обработка на почвите;

2. риска от произвеждане на продукция, неотговаряща на хигиенните норми, определен като забрана за:

а) отглеждане на определени видове култури;

б) използване на определени видове култури за консумация от хората.

(5) Икономическите качества на земеделските земи се определят чрез техните базисни цени по наредба, одобрена от Министерския съвет. Базисните цени на земеделските земи представляват нормативно установени и периодично обновявани от държавата парични равностойности за комплекс от качества на земеделската земя при използването й по предназначение, посочени в предходните алинеи и диференцирани според:

1. средногодишните приходи и производствени разходи за културите и добивите;

2. транспортната достъпност на парцелите спрямо наличните пътища до най-близкото населено място;

3. реалната възможност за напояване;

4. местоположението на земята спрямо пазарите.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Картната, табличната и текстовата информация по предходните алинеи се създава и се актуализира въз основа на:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) базови, специални, актуализационни и експертни едромащабни почвени проучвания, аналитични изследвания и приложна интерпретация в мащаби, съобразени с характера на земеползването, извършвани от Изпълнителната агенция по почвените ресурси или чрез възлагане от специализирани научни организации и фирми;

2. тематична интерпретация на наличната информация;

3. методически разработки на специализирани научни организации и фирми.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г.) Института по почвознание "Никола Пушкаров" - София, в структурата на Селскостопанската академия изгражда и поддържа информационна система за земеделските почвени ресурси.

(2) Информационната система за земеделските почвени ресурси освен информация по чл. 5 поддържа специален регистър за:

1. физическите и юридическите лица, причинители на замърсяване;

2. ограничителни и препоръчителни режими на земеползване и предписания за отстраняване на нарушенията;

3. хумусни депа;

4. промишлени отпадъци, пригодни за рекултивация и подобряване на земеделските земи;

5. краткосрочни и дългосрочни програми за подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава условията и реда за:

1. разпространение и ползване на официалната информация, посочена в чл. 5;

2. изграждане и поддържане на информационната система за земеделските почвени ресурси.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните изгражда и поддържа информационна система за земеделските почвени ресурси.

(2) Информационната система за земеделските почвени ресурси освен информация по чл. 5 поддържа специален регистър за:

1. физическите и юридическите лица, причинители на замърсяване;

2. ограничителни и препоръчителни режими на земеползване и предписания за отстраняване на нарушенията;

3. хумусни депа;

4. промишлени отпадъци, пригодни за рекултивация и подобряване на земеделските земи;

5. краткосрочни и дългосрочни програми за подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава условията и реда за:

1. разпространение и ползване на официалната информация, посочена в чл. 5;

2. изграждане и поддържане на информационната система за земеделските почвени ресурси.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и продоволствието изгражда и поддържа информационна система за земеделските почвени ресурси.

(2) Информационната система за земеделските почвени ресурси освен информация по чл. 5 поддържа специален регистър за:

1. физическите и юридическите лица, причинители на замърсяване;

2. ограничителни и препоръчителни режими на земеползване и предписания за отстраняване на нарушенията;

3. хумусни депа;

4. промишлени отпадъци, пригодни за рекултивация и подобряване на земеделските земи;

5. краткосрочни и дългосрочни програми за подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министърът на земеделието и продоволствието утвърждава условията и реда за:

1. разпространение и ползване на официалната информация, посочена в чл. 5;

2. изграждане и поддържане на информационната система за земеделските почвени ресурси.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите изгражда и поддържа информационна система за земеделските почвени ресурси.

(2) Информационната система за земеделските почвени ресурси освен информация по чл. 5 поддържа специален регистър за:

1. физическите и юридическите лица, причинители на замърсяване;

2. ограничителни и препоръчителни режими на земеползване и предписания за отстраняване на нарушенията;

3. хумусни депа;

4. промишлени отпадъци, пригодни за рекултивация и подобряване на земеделските земи;

5. краткосрочни и дългосрочни програми за подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите утвърждава условията и реда за:

1. разпространение и ползване на официалната информация, посочена в чл. 5;

2. изграждане и поддържане на информационната система за земеделските почвени ресурси.

Раздел II.

Права и задължения на собственици и ползватели на земеделските земи (Предишен раздел III - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 7. (1) Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗОЗЗ собственикът свободно избира начина на ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на собствената земя, земите на други собственици или на качеството на повърхностните и подпочвените води.

(2) Собствениците на земеделските земи имат право на свободно и безвъзмездно запознаване с информацията по чл. 5 за собствената земя и заплащат само действителни разходи при копиране на тази информация. Другите лица ползват тази информация при условия и по ред, определени в чл. 6, ал. 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Разходите за случаите, предвидени в чл. 8, ал. 2 и 5 ЗОЗЗ, се осигуряват от бюджета на Министерството на земеделието и храните.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Изпълнението на условията по ал. 3 се удостоверява от съответните областни дирекции "Земеделие".

Чл. 7. (1) Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗОЗЗ собственикът свободно избира начина на ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на собствената земя, земите на други собственици или на качеството на повърхностните и подпочвените води.

(2) Собствениците на земеделските земи имат право на свободно и безвъзмездно запознаване с информацията по чл. 5 за собствената земя и заплащат само действителни разходи при копиране на тази информация. Другите лица ползват тази информация при условия и по ред, определени в чл. 6, ал. 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Разходите за случаите, предвидени в чл. 8, ал. 2 и 5 ЗОЗЗ, се осигуряват от бюджета на Министерството на земеделието и храните.

(4) Изпълнението на условията по ал. 3 се удостоверява от съответните областни дирекции "Земеделие и гори".

Чл. 7. (1) Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗОЗЗ собственикът свободно избира начина на ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на собствената земя, земите на други собственици или на качеството на повърхностните и подпочвените води.

(2) Собствениците на земеделските земи имат право на свободно и безвъзмездно запознаване с информацията по чл. 5 за собствената земя и заплащат само действителни разходи при копиране на тази информация. Другите лица ползват тази информация при условия и по ред, определени в чл. 6, ал. 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Разходите за случаите, предвидени в чл. 8, ал. 2 и 5 ЗОЗЗ, се осигуряват от бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието.

(4) Изпълнението на условията по ал. 3 се удостоверява от съответните областни дирекции "Земеделие и гори".

Чл. 7. (1) Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗОЗЗ собственикът свободно избира начина на ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на собствената земя, земите на други собственици или на качеството на повърхностните и подпочвените води.

(2) Собствениците на земеделските земи имат право на свободно и безвъзмездно запознаване с информацията по чл. 5 за собствената земя и заплащат само действителни разходи при копиране на тази информация. Другите лица ползват тази информация при условия и по ред, определени в чл. 6, ал. 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Разходите за случаите, предвидени в чл. 8, ал. 2 и 5 ЗОЗЗ, се осигуряват от бюджета на Министерството на земеделието и горите.

(4) Изпълнението на условията по ал. 3 се удостоверява от съответните областни дирекции "Земеделие и гори".

Чл. 8. (1) Когато върху ползването на земеделската земя са наложени ограничения по чл. 9, собственикът, съответно ползвателят, е длъжен да ги спазва.

(2) Собствениците и ползвателите на земеделските земи носят отговорност за:

1. съответствието на произвежданата от тях растителна или животинска продукция от земеделската земя с хигиенните норми, утвърдени от Министерството на здравеопазването;

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) вредите, нанесени на земеделските земи, притежавани от другите собственици, установени от областните дирекции "Земеделие" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Физическите и юридическите лица носят отговорност, ако от областната дирекция "Земеделие" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи е установено, че те с действията си увреждат качеството или екологичните функции на земеделските земи.

Чл. 8. (1) Когато върху ползването на земеделската земя са наложени ограничения по чл. 9, собственикът, съответно ползвателят, е длъжен да ги спазва.

(2) Собствениците и ползвателите на земеделските земи носят отговорност за:

1. съответствието на произвежданата от тях растителна или животинска продукция от земеделската земя с хигиенните норми, утвърдени от Министерството на здравеопазването;

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) вредите, нанесени на земеделските земи, притежавани от другите собственици, установени от областните дирекции "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Физическите и юридическите лица носят отговорност, ако от областната дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи е установено, че те с действията си увреждат качеството или екологичните функции на земеделските земи.

Чл. 8. (1) Когато върху ползването на земеделската земя са наложени ограничения по чл. 9, собственикът, съответно ползвателят, е длъжен да ги спазва.

(2) Собствениците и ползвателите на земеделските земи носят отговорност за:

1. съответствието на произвежданата от тях растителна или животинска продукция от земеделската земя с хигиенните норми, утвърдени от Министерството на здравеопазването;

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) вредите, нанесени на земеделските земи, притежавани от другите собственици, установени от областните дирекции "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и продоволствието по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Физическите и юридическите лица носят отговорност, ако от областната дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и продоволствието по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи е установено, че те с действията си увреждат качеството или екологичните функции на земеделските земи.

Чл. 8. (1) Когато върху ползването на земеделската земя са наложени ограничения по чл. 9, собственикът, съответно ползвателят, е длъжен да ги спазва.

(2) Собствениците и ползвателите на земеделските земи носят отговорност за:

1. съответствието на произвежданата от тях растителна или животинска продукция от земеделската земя с хигиенните норми, утвърдени от Министерството на здравеопазването;

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) вредите, нанесени на земеделските земи, притежавани от другите собственици, установени от областните дирекции "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Физическите и юридическите лица носят отговорност, ако от областната дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи е установено, че те с действията си увреждат качеството или екологичните функции на земеделските земи.

Раздел III.

Права и задължения на специализираните държавни органи, прилагащи закона (Предишен раздел IV - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министерството на земеделието и храните има право да налага задължителни ограничения при ползване на земеделските земи при установяване на:

1. увреждане на земеделски земи;

2. несъответствие на произвежданата растителна или животинска продукция с хигиенните норми;

3. влошаване на екологичните функции на почвената покривка и качеството на повърхностните и подпочвените води;

4. други случаи, предвидени със закона.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Задължителните ограничения при ползване на земеделските земи по ал. 1 се налагат по предложение на областните дирекции "Земеделие" или структурните звена към Министерството на земеделието и храните, както и по предложение на съответните структурни звена на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и кмета на съответната община.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Налагането на предписания за ограничения при ползване на земеделските земи се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните при условията и по реда, предвидени в правилника, а обжалването им се извършва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министерството на земеделието и храните има право да налага задължителни ограничения при ползване на земеделските земи при установяване на:

1. увреждане на земеделски земи;

2. несъответствие на произвежданата растителна или животинска продукция с хигиенните норми;

3. влошаване на екологичните функции на почвената покривка и качеството на повърхностните и подпочвени води;

4. други случаи, предвидени със закона.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Задължителните ограничения при ползване на земеделските земи по ал. 1 се налагат по предложение на областната дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, както и по предложение на съответните структурни звена на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и на кмета на съответната община.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Налагането на предписания за ограничения при ползване на земеделските земи се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните при условията и по реда, предвидени в правилника, а обжалването им се извършва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министерството на земеделието и продоволствието има право да налага задължителни ограничения при ползване на земеделските земи при установяване на:

1. увреждане на земеделски земи;

2. несъответствие на произвежданата растителна или животинска продукция с хигиенните норми;

3. влошаване на екологичните функции на почвената покривка и качеството на повърхностните и подпочвени води;

4. други случаи, предвидени със закона.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Задължителните ограничения при ползване на земеделските земи по ал. 1 се налагат по предложение на областната дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и продоволствието по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, както и по предложение на съответните структурни звена на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и на кмета на съответната община.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Налагането на предписания за ограничения при ползване на земеделските земи се извършва със заповед на министъра на земеделието и продоволствието при условията и по реда, предвидени в правилника, а обжалването им се извършва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Министерството на земеделието и горите има право да налага задължителни ограничения при ползване на земеделските земи при установяване на:

1. увреждане на земеделски земи;

2. несъответствие на произвежданата растителна или животинска продукция с хигиенните норми;

3. влошаване на екологичните функции на почвената покривка и качеството на повърхностните и подпочвени води;

4. други случаи, предвидени със закона.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Задължителните ограничения при ползване на земеделските земи по ал. 1 се налагат по предложение на областната дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, както и по предложение на съответните структурни звена на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и на кмета на съответната община.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Налагането на предписания за ограничения при ползване на земеделските земи се извършва със заповед на министъра на земеделието и горите при условията и по реда, предвидени в правилника, а обжалването им се извършва по реда на Закона за административното производство.

Глава втора.

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ УВРЕЖДАНЕ (Раздел I - отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Раздел I.

Осигуряване на информацията (Предишен раздел II - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Официалната информация за продуктивните, технологичните, екологичните и икономическите качества на земеделските земи, в т. ч. и техните базисни цени, а също така и за потенциалните рискове от влошаване на тези качества поради ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване; опазването на почвената покривка и присъщите й екологични функции от увреждане и задължителните ограничения при ползване на земеделските земи се осигурява на собствениците и ползвателите на земеделските земи от Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите.

(2) Информацията за пестициди, торове, промишлени или битови отпадъци, биологично активни и други вещества, които са регистрирани и одобрени за приложение, и санитарните норми за тяхната употреба, а също така и за вещества, забранени за прилагане, се осигурява от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия към МЗГ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Информацията за качеството на водите за напояване, санитарните норми и максимално допустимите технологични норми за тяхната употреба, а също така и за водите, забранени за напояване на земеделските земи, се осигурява на собствениците и ползвателите на земите от МЗГ чрез доставчиците на вода въз основа на официални данни на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 5. (1) Продуктивните, технологичните и екологичните качества на земеделските земи се определят чрез пригодността им за:

1. отглеждане на основните селскостопански култури, определени чрез бонитетни балове;

2. произвеждане на продукция, незастрашена от замърсяване със:

а) тежки метали и металоиди;

б) радионуклиди;

в) нефтопродукти и други органични замърсители;

3. различни видове напояване, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна само за капково напояване;

в) пригодна за дъждуване;

г) пригодна за всички видове напояване;

4. машинна обработка на почвата, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна само за минимални видове обработки;

в) пригодна за всякакви видове обработки, както и чрез съпротивление на почвата, като:

голямо (над 75 кг/см2);

средно (50 - 75 кг/см2);

слабо (до 50 кг/см2);

5. изграждане на локални санитарни системи (торища, лагуни, абсорбиращи площи и др.), изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна с ограничения;

в) пригодна.

(2) Потенциалните рискове от увреждане на екологичните функции на почвената покривка се установяват според:

1. прогнозата за водна и ветрова ерозия, определена чрез комплексни показатели, отчитащи:

а) климатичните фактори (ерозионоопасност на валежите и ветровете);

б) податливостта на почвата;

в) релефните характеристики на парцелите;

г) характера на земеползване;

2. замърсяване на почвената покривка с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци до нива:

а) застрашаващи здравето на хората и животните;

б) увреждащи растежа на растенията;

в) водещи към замърсяване на подпочвените води;

3. засоляване на почвената покривка, влошаващо растежа на растенията и предизвикано от:

а) неправилно напояване или отводняване;

б) промишлена дейност;

4. вкисляване на почвената покривка, влошаващо буферните й характеристики и увреждащо растежа на растенията и предизвикано от:

а) промишлена дейност;

б) неправилно торене;

5. заблатяване на почвената покривка, предизвикано от неправилно напояване или отводняване.

(3) Препоръките за опазване на екологичните функции на почвената покривка включват:

1. алтернативни противоерозионни агротехнически и инженерно-технически мероприятия в зависимост от ерозионоопасността на земите и избраните култури;

2. подходящи култури и превантивни мелиоративни мероприятия в зависимост от физиологичните особености на растенията, характера и нивото на замърсяване;

3. подходящи култури в зависимост от поносимостта им към засоляване;

4. ориентировъчни норми за варуване на кисели почви;

5. агротехнически мероприятия, намаляващи рисковете от повърхностно преовлажняване на почвите.

(4) Задължителните ограничения на земеползване се налагат поради:

1. големия риск от бързо ерозиране, определен като забрана за отглеждане на:

а) окопни култури;

б) окопни култури и култури със слята повърхност;

в) култури, предвиждащи обработка на почвите;

2. риска от произвеждане на продукция, неотговаряща на хигиенните норми, определен като забрана за:

а) отглеждане на определени видове култури;

б) използване на определени видове култури за консумация от хората.

(5) Икономическите качества на земеделските земи се определят чрез техните базисни цени по наредба, одобрена от Министерския съвет. Базисните цени на земеделските земи представляват нормативно установени и периодично обновявани от държавата парични равностойности за комплекс от качества на земеделската земя при използването й по предназначение, посочени в предходните алинеи и диференцирани според:

1. средногодишните приходи и производствени разходи за културите и добивите;

2. транспортната достъпност на парцелите спрямо наличните пътища до най-близкото населено място;

3. реалната възможност за напояване;

4. местоположението на земята спрямо пазарите.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Картната, табличната и текстовата информация по предходните алинеи се създава и се актуализира въз основа на:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) базови, специални, актуализационни и експертни едромащабни почвени проучвания, аналитични изследвания и приложна интерпретация в мащаби, съобразени с характера на земеползването, извършвани от Изпълнителната агенция по почвените ресурси или чрез възлагане от специализирани научни организации и фирми;

2. тематична интерпретация на наличната информация;

3. методически разработки на специализирани научни организации и фирми.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите изгражда и поддържа информационна система за земеделските почвени ресурси.

(2) Информационната система за земеделските почвени ресурси освен информация по чл. 5 поддържа специален регистър за:

1. физическите и юридическите лица, причинители на замърсяване;

2. ограничителни и препоръчителни режими на земеползване и предписания за отстраняване на нарушенията;

3. хумусни депа;

4. промишлени отпадъци, пригодни за рекултивация и подобряване на земеделските земи;

5. краткосрочни и дългосрочни програми за подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите утвърждава условията и реда за:

1. разпространение и ползване на официалната информация, посочена в чл. 5;

2. изграждане и поддържане на информационната система за земеделските почвени ресурси.

Раздел II.

Права и задължения на собственици и ползватели на земеделските земи

Чл. 7. (1) Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗОЗЗ собственикът свободно избира начина на ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на собствената земя, земите на други собственици или на качеството на повърхностните и подпочвените води.

(2) Собствениците на земеделските земи имат право на свободно и безвъзмездно запознаване с информацията по чл. 5 за собствената земя и заплащат само действителни разходи при копиране на тази информация. Другите лица ползват тази информация при условия и по ред, определени в чл. 6, ал. 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Разходите за случаите, предвидени в чл. 8, ал. 2 и 5 ЗОЗЗ, се осигуряват от бюджета на Министерството на земеделието и горите.

(4) Изпълнението на условията по ал. 3 се удостоверява от съответните областни дирекции "Земеделие и гори".

(Предишен раздел III -ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 7. (1) Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗОЗЗ собственикът свободно избира начина за ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на собствената земя, земите на други собственици или на качеството на повърхностните и подпочвените води.

(2) Собствениците на земеделските земи имат право на свободно и безвъзмездно запознаване с информацията по чл. 5 за собствената земя и заплащат само действителни разходи при копиране на тази информация. Другите лица ползват тази информация при условия и по ред, определени в чл. 6, ал. 3.

(3) Фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" поема разходите за случаите, предвидени в чл. 8, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи.

(4) Изпълнението на условията по ал. 3 се удостоверява от съответните териториални служби към МЗХП.

Чл. 8. (1) Когато върху ползването на земеделската земя са наложени ограничения по чл. 9, собственикът, съответно ползвателят, е длъжен да ги спазва.

(2) Собствениците и ползвателите на земеделските земи носят отговорност за:

1. съответствието на произвежданата от тях растителна и животинска продукция от земеделската земя с хигиенните норми, утвърдени от Министерството за здравеопазването;

2. вредите, нанесени на земеделските земи, притежавани от другите собственици, установени от областните дирекции "Земеделие и гори" и дирекция "Земя и поземлена собственост".

(3) Физическите и юридическите лица носят отговорност, ако от областната дирекция "Земеделие и гори" и дирекция "Земя и поземлена собственост" е установено, че те с действията си увреждат качеството или екологичните функции на земеделските земи.

Раздел III.

Права и задължения на специализираните държавни органи, прилагащи закона (Предишен раздел IV - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Министерството на земеделието и горите има право да налага задължителни ограничения при ползване на земеделските земи при установяване на:

1. увреждане на земеделски земи;

2. несъответствие на произвежданата растителна или животинска продукция с хигиенните норми;

3. влошаване на екологическите функции на почвената покривка и качеството на повърхностните и подпочвени води;

4. други случаи, предвидени от закона.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Задължителните ограничения при ползване на земеделските земи по ал. 1 се налагат по предложение на областната дирекция "Земеделие и гори" и дирекция "Земя и поземлена собственост", както и по предложение на съответните структурни звена на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и на кмета на съответната община.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Налагането на предписания за ограничения при ползване на земеделските земи се извършва със заповед на министъра на земеделието и горите при условията и по реда, предвидени в правилника, а обжалването им се извършва по реда на Закона за административното производство.

Раздел III.

Права и задължения на специализираните държавни органи, прилагащи закона

(Предишен раздел IV - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа има право да налага задължителни ограничения при ползване на земеделските земи при установяване на:

1. увреждане на земеделски земи;

2. несъответствие на произвежданата растителна или животинска продукция с хигиенните норми;

3. влошаване на екологическите функции на почвената покривка и качеството на повърхносните и подпочвени води;

4. други случаи, предвидени от закона.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Задължителните ограничения при ползване нна земеделските земи по ал. 1 се налагат по предложение на териториалните служби или структурните звена към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, както... и по предложение на съответните структурни звена на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, и кмета на съответната община

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Налагането на предписания за ограничения при ползване на земеделските земи се извършва със заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа при условията и по реда, предвидени в правилника, а обжалването им се извършва по реда на Закона за административното производство.

Глава втора.

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ УВРЕЖДАНЕ (Раздел I - отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Раздел I.

Осигуряване на информацията

(Предишен раздел II - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Официалната информация за продуктивните, технологичните, екологичните и икономическите качества на земеделските земи, в т. ч. и техните базисни цени, а също така и за потенциалните рискове от влошаване на тези качества поради ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване; опазването на почвената покривка и присъщите й екологични функции от увреждане и задължителните ограничения при ползване на земеделските земи се осигурява на собствениците и ползвателите на земеделските земи от Националната почвена служба към МЗХП.

(2) Информацията за пестициди, торове, промишлени или битови отпадъци, биологично активни и други вещества, които са регистрирани и одобрени за приложение, и санитарните норми за тяхната употреба, а също така и за вещества, забранени за прилагане, се осигурява от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия към МЗХП.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Информацията за качеството на водите за напояване, санитарните норми и максимално допустимите технологични норми за тяхната употреба, а също така и за водите, забранени за напояване на земеделските земи, се осигурява на собствениците и ползвателите на земите от МЗХП чрез доставчиците на вода въз основа на официални данни на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 5. (1) Продуктивните, технологичните и екологичните качества на земеделските земи се определят чрез пригодността им за:

1. отглеждане на основните селскостопански култури, определени чрез бонитетни балове;

2. произвеждане на продукция, незастрашена от замърсяване със:

а) тежки метали и металоиди;

б) радионуклиди;

в) нефтопродукти и други органични замърсители;

3. различни видове напояване, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна само за капково напояване;

в) пригодна за дъждуване;

г) пригодна за всички видове напояване;

4. машинна обработка на почвата, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна само за минимални видове обработки;

в) пригодна за всякакви видове обработки, както и чрез съпротивление на почвата, като:

голямо (над 75 кг/см2);

средно (50-75 кг/см2);

слабо (до 50 кг/см2);

5. изграждане на локални санитарни системи (торища, лагуни, абсорбиращи площи и др.), изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна с ограничения;

в) пригодна.

(2) Потенциалните рискове от увреждане на екологичните функции на почвената покривка се установяват според:

1. прогнозата за водна и ветрова ерозия, определена чрез комплексни показатели, отчитащи:

а) климатичните фактори (ерозионоопасност на валежите и ветровете);

б) податливостта на почвата;

в) релефните характеристики на парцелите;

г) характера на земеползване;

2. замърсяване на почвената покривка с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци до нива:

а) застрашаващи здравето на хората и животните;

б) увреждащи растежа на растенията;

в) водещи към замърсяване на подпочвените води;

3. засоляване на почвената покривка, влошаващо растежа на растенията и предизвикано от:

а) неправилно напояване или отводняване;

б) промишлена дейност;

4. вкисляване на почвената покривка, влошаващо буферните й характеристики и увреждащо растежа на растенията и предизвикано от:

а) промишлена дейност;

б) неправилно торене;

5. заблатяване на почвената покривка, предизвикано от неправилно напояване или отводняване.

(3) Препоръките за опазване на екологичните функции на почвената покривка включват:

1. алтернативни противоерозионни агротехнически и инженерно-технически мероприятия в зависимост от ерозионоопасността на земите и избраните култури;

2. подходящи култури и превантивни мелиоративни мероприятия в зависимост от физиологичните особености на растенията, характера и нивото на замърсяване;

3. подходящи култури в зависимост от поносимостта им към засоляване;

4. ориентировъчни норми за варуване на кисели почви;

5. агротехнически мероприятия, намаляващи рисковете от повърхностно преовлажняване на почвите.

(4) Задължителните ограничения на земеползване се налагат поради:

1. големия риск от бързо ерозиране, определен като забрана за отглеждане на:

а) окопни култури;

б) окопни култури и култури със слята повърхност;

в) култури, предвиждащи обработка на почвите;

2. риска от произвеждане на продукция, неотговаряща на хигиенните норми, определен като забрана за:

а) отглеждане на определени видове култури;

б) използване на определени видове култури за консумация от хората.

(5) Икономическите качества на земеделските земи се определят чрез техните базисни цени по наредба, одобрена от Министерския съвет. Базисните цени на земеделските земи представляват нормативно установени и периодично обновявани от държавата парични равностойности за комплекс от качества на земеделската земя при използването й по предназначение, посочени в предходните алинеи и диференцирани според:

1. средногодишните приходи и производствени разходи за културите и добивите;

2. транспортната достъпност на парцелите спрямо наличните пътища до най-близкото населено място;

3. реалната възможност за напояване;

4. местоположението на земята спрямо пазарите.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Картната, табличната и текстовата информация по предходните алинеи се създава и се актуализира въз основа на:

1. базови, специални, актуализационни и експертни едромащабни почвени проучвания, аналитични изследвания и приложна интерпретация в мащаби, съобразени с характера на земеползването, извършвани от Националната почвена служба или чрез възлагане от специализирани научни организации и фирми;

2. тематична интерпретация на наличната информация;

3. методически разработки на специализирани научни организации и фирми.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Националната почвена служба към МЗХП изгражда и поддържа информационна система за земеделските почвени ресурси.

(2) Информационната система за земеделските почвени ресурси освен информация по чл. 5 поддържа специален регистър за:

1. физическите и юридическите лица, причинители на замърсяване;

2. ограничителни и препоръчителни режими на земеползване и предписания за отстраняване на нарушенията;

3. хумусни депа;

4. промишлени отпадъци, пригодни за рекултивация и подобряване на земеделските земи;

5. краткосрочни и дългосрочни програми за подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа утвърждава условията и реда за:

1. разпространение и ползване на официалната информация, посочена в чл. 5;

2. изграждане и поддържане на информационната система за земеделските почвени ресурси.

Раздел II.

Права и задължения на собственици и ползватели на земеделските земи

(Предишен раздел III -ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 7. (1) Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗОЗЗ собственикът свободно избира начина за ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на собствената земя, земите на други собственици или на качеството на повърхностните и подпочвените води.

(2) Собствениците на земеделските земи имат право на свободно и безвъзмездно запознаване с информацията по чл. 5 за собствената земя и заплащат само действителни разходи при копиране на тази информация. Другите лица ползват тази информация при условия и по ред, определени в чл. 6, ал. 3.

(3) Фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" поема разходите за случаите, предвидени в чл. 8, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи.

(4) Изпълнението на условията по ал. 3 се удостоверява от съответните териториални служби към МЗХП.

Чл. 8. (1) Когато върху ползването на земеделската земя са наложени ограничения по чл. 9, собственикът, съответно ползвателят, е длъжен да ги спазва.

(2) Собствениците и ползвателите на земеделските земи носят отговорност за:

1. съответствието на произвежданата от тях растителна и животинска продукция от земеделската земя с хигиенните норми, утвърдени от Министерството за здравеопазването;

2. вредите, нанесени на земеделските земи, притежавани от другите собственици, установени от областните дирекции "Земеделие и гори" и дирекция "Земя и поземлена собственост".

(3) Физическите и юридическите лица носят отговорност, ако от областната дирекция "Земеделие и гори" и дирекция "Земя и поземлена собственост" е установено, че те с действията си увреждат качеството или екологичните функции на земеделските земи.

Раздел III.

Права и задължения на специализираните държавни органи, прилагащи закона

(Предишен раздел IV - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа има право да налага задължителни ограничения при ползване на земеделските земи при установяване на:

1. увреждане на земеделски земи;

2. несъответствие на произвежданата растителна или животинска продукция с хигиенните норми;

3. влошаване на екологическите функции на почвената покривка и качеството на повърхносните и подпочвени води;

4. други случаи, предвидени от закона.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Задължителните ограничения при ползване нна земеделските земи по ал. 1 се налагат по предложение на териториалните служби или структурните звена към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, както... и по предложение на съответните структурни звена на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, и кмета на съответната община

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Налагането на предписания за ограничения при ползване на земеделските земи се извършва със заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа при условията и по реда, предвидени в правилника, а обжалването им се извършва по реда на Закона за административното производство.

Глава втора.

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ УВРЕЖДАНЕ

Раздел I.

Общи положения

Чл. 3. Опазването на земеделските земи от увреждане се подпомага и регулира от държавата чрез:

1. осигуряване на собствениците и ползвателите на земеделски земи с необходимата за това информация, описана в чл. 4, ал. 1 ЗОЗЗ;

2. предоставяне на данъчни и кредитни преференции при условия, определени в чл. 5, ал. 4 ЗОЗЗ;

3. ограничаване на дейности, водещи към увреждане на екологичните функции на почвената покривка в случаите, описани в чл. 4, ал. 4 ЗОЗЗ;

4. забрана на действия, увреждащи екологичните функции на почвената покривка (чл. 6 ЗОЗЗ).

Раздел II.

Осигуряване на информацията

Чл. 4. (1) Официалната информация за продуктивните, технологичните, екологичните и икономическите качества на земеделските земи, в т. ч. и техните базисни цени, а също така и за потенциалните рискове от влошаване на тези качества поради ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване; опазването на почвената покривка и присъщите й екологични функции от увреждане и задължителните ограничения при ползване на земеделските земи се осигурява на собствениците и ползвателите на земеделските земи от ГУ "ЗПС" към МЗХП.

(2) Информацията за пестициди, торове, промишлени или битови отпадъци, биологично активни и други вещества, които са регистрирани и одобрени за приложение, и санитарните норми за тяхната употреба, а също така и за вещества, забранени за прилагане, се осигурява от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия към МЗХП.

(3) Информацията за качеството на водите за напояване, санитарните норми и максимално допустимите технологични норми за тяхната употреба, а също така и за водите, забранени за напояване на земеделските земи, се осигурява на собствениците и ползвателите на земите от МЗХП чрез доставчиците на вода въз основа на официални данни на Министерството на околната среда.

Чл. 5. (1) Продуктивните, технологичните и екологичните качества на земеделските земи се определят чрез пригодността им за:

1. отглеждане на основните селскостопански култури, определени чрез бонитетни балове;

2. произвеждане на продукция, незастрашена от замърсяване със:

а) тежки метали и металоиди;

б) радионуклиди;

в) нефтопродукти и други ограничени замърсители;

3. различни видове напояване, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна само за капково напояване;

в) пригодна за дъждуване;

г) пригодна за всички видове напояване;

4. машинна обработка на почвата, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна за всякакви видове обработки, както и чрез съпротивление на почвата, като:

голямо (над 75 кг/см2);

средно (50-75 кг/см2);

слабо (до 50 кг/см2);

5. изграждане на локални санитарни системи (торища, лагуни, абсорбиращи площи и др.), изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна с ограничения;

в) пригодна.

(2) Потенциалните рискове от увреждане на екологичните функции на почвената покривка се установяват според:

1. прогнозата за водна и ветрова ерозия, определена чрез комплексни показатели, отчитащи:

а) климатичните фактори (ерозионоопасност на валежите и ветровете);

б) податливостта на почвата;

в) релефните характеристики на парцелите;

г) характера на земеползване;

2. замърсяване на почвената покривка с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци до нива:

а) застрашаващи здравето на хората и животните;

б) увреждащи растежа на растенията;

в) водещи към замърсяване на подпочвените води;

3. засоляване на почвената покривка, влошаващо растежа на растенията и предизвикано от:

а) неправилно напояване или отводняване;

б) промишлена дейност;

4. вкисляване на почвената покривка, влошаващо буферните й характеристики и увреждащо растежа на растенията и предизвикано от:

а) промишлена дейност;

б) неправилно торене;

5. заблатяване на почвената покривка, предизвикано от неправилно напояване или отводняване.

(3) Препоръките за опазване на екологичните функции на почвената покривка включват:

1. алтернативни противоерозионни агротехнически и инженерно-технически мероприятия в зависимост от ерозионоопасността на земите и избраните култури;

2. подходящи култури и превантивни мелиоративни мероприятия в зависимост от физиологичните особености на растенията, характера и нивото на замърсяване;

3. подходящи култури в зависимост от поносимостта им към засоляване;

4. ориентировъчни норми за варуване на кисели почви;

5. агротехнически мероприятия, намаляващи рисковете от повърхностно преовлажняване на почвите.

(4) Задължителните ограничения на земеползване се налагат поради:

1. големия риск от бързо ерозиране, определен като забрана за отглеждане на:

а) окопни култури;

б) окопни култури и култури със слята повърхност;

в) култури, предвиждащи обработка на почвите;

2. риска от произвеждане на продукция, неотговаряща на хигиенните норми, определен като забрана за:

а) отглеждане на определени видове култури;

б) използване на определени видове култури за консумация от хората.

(5) Икономическите качества на земеделските земи се определят чрез техните базисни цени по наредба, одобрена от Министерския съвет. Базисните цени на земеделските земи представляват нормативно установени и периодично обновявани от държавата парични равностойности за комплекс от качества на земеделската земя при използването й по предназначение, посочени в предходните алинеи и диференцирани според:

1. средногодишните приходи и производствени разходи за културите и добивите;

2. транспортната достъпност на парцелите спрямо наличните пътища до най-близкото населено място;

3. реалната възможност за напояване;

4. местоположението на земята спрямо пазарите.

(6) Картната, табличната и текстовата информация по предходните алинеи се създава и се актуализира въз основа на:

1. базови, специални, актуализационни и експертни едромащабни почвени проучвания, аналитични изследвания и приложна интерпретация в мащаби, съобразени с характера на земеползването, извършвани от почвената служба на ГУ "ЗПС" или чрез възлагане от специализирани научни организации и фирми;

2. тематична интерпретация на наличната информация;

3. методически разработки на специализирани научни организации и фирми.

Чл. 6. (1) Главно управление "Земя и поземлена собственост" към МЗХП изгражда и поддържа информационна система за земеделските почвени ресурси.

(2) Информационната система за земеделските почвени ресурси освен информация по чл. 5 поддържа специален регистър за:

1. физическите и юридическите лица, причинители на замърсяване;

2. ограничителни и препоръчителни режими на земеползване и предписания за отстраняване на нарушенията;

3. хумусни депа;

4. промишлени отпадъци, пригодни за рекултивация и подобряване на земеделските земи;

5. краткосрочни и дългосрочни програми за подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване.

(3) Министърът на земеделието и хранителната промишленост утвърждава условията и реда за:

1. разпространение и ползване на официалната информация, посочена в чл. 5;

2. изграждане и поддържане на информационната система за земеделските почвени ресурси.

Раздел III.

Права и задължения на собственици и ползватели на земеделските земи

(Предишен раздел III -ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 7. (1) Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗОЗЗ собственикът свободно избира начина за ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на собствената земя, земите на други собственици или на качеството на повърхностните и подпочвените води.

(2) Собствениците на земеделските земи имат право на свободно и безвъзмездно запознаване с информацията по чл. 5 за собствената земя и заплащат само действителни разходи при копиране на тази информация. Другите лица ползват тази информация при условия и по ред, определени в чл. 6, ал. 3.

(3) Фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" поема разходите за случаите, предвидени в чл. 8, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи.

(4) Изпълнението на условията по ал. 3 се удостоверява от съответните териториални служби към МЗХП.

Чл. 8. (1) Когато върху ползването на земеделската земя са наложени ограничения по чл. 9, собственикът, съответно ползвателят, е длъжен да ги спазва.

(2) Собствениците и ползвателите на земеделските земи носят отговорност за:

1. съответствието на произвежданата от тях растителна и животинска продукция от земеделската земя с хигиенните норми, утвърдени от Министерството за здравеопазването;

2. вредите, нанесени на земеделските земи, притежавани от другите собственици, установени от областните дирекции "Земеделие и гори" и дирекция "Земя и поземлена собственост".

(3) Физическите и юридическите лица носят отговорност, ако от областната дирекция "Земеделие и гори" и дирекция "Земя и поземлена собственост" е установено, че те с действията си увреждат качеството или екологичните функции на земеделските земи.

Раздел IV.

Права и задължения на специализираните държавни органи, прилагащи закона

Чл. 9. (1) Министерството на земеделието и хранителната промишленост има право да налага задължителни ограничения при ползване на земеделските земи при установяване на:

1. увреждане на земеделски земи;

2. несъответствие на произвежданата растителна или животинска продукция с хигиенните норми;

3. влошаване на екологическите функции на почвената покривка и качеството на повърхносните и подпочвени води;

4. други случаи, предвидени от закона.

(2) Задължителните ограничения при ползване нна земеделските земи по ал. 1 се налагат и по предложение на съответните структурни звена на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда, Комитета по горите и кмета на съответната община

(3) Налагането на предписания за ограничения при ползване на земеделските земи се извършва със заповед на министъра на земеделието и хранителната промишленост при условията и по реда, предвидени в правилника, а обжалването им се извършва по реда на Закона за административното производство.

Глава трета.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОДУКТИВНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Съгласно чл. 8, ал. 2 ЗОЗЗ на възстановяване и подобряване със средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните подлежат земеделски земи, за които по реда на чл. 5, ал. 2 от правилника е установено увреждане на екологичните функции на почвената покривка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Възстановяването и подобряването на земеделските земи по ал. 1 се извършват въз основа на предварително разработени, съгласувани и одобрени технологии и проекти, които се утвърждават от експертен съвет на Министерството на земеделието и храните.

(3) Експертният съвет по ал. 2 утвърждава нормативи за пределни разходи за мероприятия и технологии.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Изпълнителите на технологиите и проектите, финансирани от бюджета на Министерството на земеделието и храните, се определят по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Съгласно чл. 8, ал. 2 ЗОЗЗ на възстановяване и подобряване със средства от бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието подлежат земеделски земи, за които по реда на чл. 5, ал. 2 от правилника е установено увреждане на екологичните функции на почвената покривка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Възстановяването и подобряването на земеделските земи по ал. 1 се извършват въз основа на предварително разработени, съгласувани и одобрени технологии и проекти, които се утвърждават от експертен съвет на Министерството на земеделието и продоволствието.

(3) Експертният съвет по ал. 2 утвърждава нормативи за пределни разходи за мероприятия и технологии.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Изпълнителите на технологиите и проектите, финансирани от бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието, се определят по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Съгласно чл. 8, ал. 2 ЗОЗЗ на възстановяване и подобряване със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите подлежат земеделски земи, за които по реда на чл. 5, ал. 2 от правилника е установено увреждане на екологичните функции на почвената покривка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Възстановяването и подобряването на земеделските земи по ал. 1 се извършват въз основа на предварително разработени, съгласувани и одобрени технологии и проекти, които се утвърждават от експертен съвет на Министерството на земеделието и горите.

(3) Експертният съвет по ал. 2 утвърждава нормативи за пределни разходи за мероприятия и технологии.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Изпълнителите на технологиите и проектите, финансирани от бюджета на Министерството на земеделието и горите, се определят по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Физическите и юридическите лица - причинители на замърсяването или увреждането на земеделските земи, поемат разходите за дейностите по чл. 10.

(2) Причинителят на замърсяването или увреждането на земеделските земи се установява въз основа на информацията по чл. 5 след проверка на място и се определя с решение на Комисията за земеделските земи.

(3) Решението на Комисията за земеделските земи по ал. 2 подлежи на обжалване по реда, посочен в чл. 40, ал. 3 ЗОЗЗ.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Разходите за отстраняване на причините за неизпълнението на препоръките за опазване на почвената покривка и присъщите й екологични функции и трайни екологични нарушения и замърсявания на почвената покривка вследствие от минали действия и бездействия на държавни органи и организации или когато причинителят на уврежданията не е установен, могат да бъдат осигурявани от бюджета на Министерството на земеделието и храните и/или от Националния фонд "Опазване на околната среда" по чл. 3, ал. 6 ЗООС.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Разходите за отстраняване на причините за неизпълнението на препоръките за опазване на почвената покривка и присъщите й екологични функции и трайни екологични нарушения и замърсявания на почвената покривка вследствие от минали действия и бездействия на държавни органи и организации или когато причинителят на уврежданията не е установен, могат да бъдат осигурявани от бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието и/или от Националния фонд "Опазване на околната среда" по чл. 3, ал. 6 ЗООС.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Разходите за отстраняване на причините за неизпълнението на препоръките за опазване на почвената покривка и присъщите й екологични функции и трайни екологични нарушения и замърсявания на почвената покривка вследствие от минали действия и бездействия на държавни органи и организации или когато причинителят на уврежданията не е установен, могат да бъдат осигурявани от бюджета на Министерството на земеделието и горите и/или от Националния фонд "Опазване на околната среда" по чл. 3, ал. 6 ЗООС.

Чл. 13. (1) Собствениците на земите, върху които са приложени проекти и технологии, посочени в чл. 7, ал. 1 ЗОЗЗ, са длъжни да спазват определените с тях изисквания и предписания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) При неспазване на изискванията и предписанията собствениците на земите възстановяват на бюджета на Министерството на земеделието и храните или на Националния фонд "Опазване на околната среда" вложените средства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Контролът по спазването на препоръките, изискванията и предписанията на собствениците и ползвателите на земеделските земи се упражнява от областните дирекции "Земеделие" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи и от общинските органи.

Чл. 13. (1) Собствениците на земите, върху които са приложени проекти и технологии, посочени в чл. 7, ал. 1 ЗОЗЗ, са длъжни да спазват определените с тях изисквания и предписания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) При неспазване на изискванията и предписанията собствениците на земите възстановяват на бюджета на Министерството на земеделието и храните или на Националния фонд "Опазване на околната среда" вложените средства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Контролът по спазването на препоръките, изискванията и предписанията на собствениците и ползвателите на земеделските земи се упражнява от областните дирекции "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи и от общинските органи.

Чл. 13. (1) Собствениците на земите, върху които са приложени проекти и технологии, посочени в чл. 7, ал. 1 ЗОЗЗ, са длъжни да спазват определените с тях изисквания и предписания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) При неспазване на изискванията и предписанията собствениците на земите възстановяват на бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието или на Националния фонд "Опазване на околната среда" вложените средства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Контролът по спазването на препоръките, изискванията и предписанията на собствениците и ползвателите на земеделските земи се упражнява от областните дирекции "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и продоволствието по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи и от общинските органи.

Чл. 13. (1) Собствениците на земите, върху които са приложени проекти и технологии, посочени в чл. 7, ал. 1 ЗОЗЗ, са длъжни да спазват определените с тях изисквания и предписания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) При неспазване на изискванията и предписанията собствениците на земите възстановяват на бюджета на Министерството на земеделието и горите или на Националния фонд "Опазване на околната среда" вложените средства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Контролът по спазването на препоръките, изискванията и предписанията на собствениците и ползвателите на земеделските земи се упражнява от областните дирекции "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи и от общинските органи.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Исканията за финансиране на разработки и за прилагане на одобрени от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 проекти за подобряване на земеделските земи със средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните се отправят от кмета на съответната община чрез областните дирекции "Земеделие" до Комисията за земеделските земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В мотивираните искания по ал. 1 се доказва необходимостта от възстановяване или подобряване на предложените земи, както и необходимостта от ползването на средства.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Комисията за земеделските земи разглежда предложенията за финансиране на разработки и одобрени проекти и се произнася с решение. Въз основа на решението на Комисията за земеделските земи министърът на земеделието и храните издава заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Исканията за финансиране на разработки и за прилагане на одобрени от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 проекти за подобряване на земеделските земи със средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните се отправят от кмета на съответната община чрез областните дирекции "Земеделие и гори" до Комисията за земеделските земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В мотивираните искания по ал. 1 се доказва необходимостта от възстановяване или подобряване на предложените земи, както и необходимостта от ползването на средства.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Комисията за земеделските земи разглежда предложенията за финансиране на разработки и одобрени проекти и се произнася с решение. Въз основа на решението на Комисията за земеделските земи министърът на земеделието и храните издава заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Исканията за финансиране на разработки и за прилагане на одобрени от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 проекти за подобряване на земеделските земи със средства от бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието се отправят от кмета на съответната община чрез областните дирекции "Земеделие и гори" до Комисията за земеделските земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В мотивираните искания по ал. 1 се доказва необходимостта от възстановяване или подобряване на предложените земи, както и необходимостта от ползването на средства.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Комисията за земеделските земи разглежда предложенията за финансиране на разработки и одобрени проекти и се произнася с решение. Въз основа на решението на Комисията за земеделските земи министърът на земеделието и продоволствието издава заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Исканията за финансиране на разработки и за прилагане на одобрени от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 проекти за подобряване на земеделските земи със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите се отправят от кмета на съответната община чрез областните дирекции "Земеделие и гори" до Комисията за земеделските земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В мотивираните искания по ал. 1 се доказва необходимостта от възстановяване или подобряване на предложените земи, както и необходимостта от ползването на средства.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Комисията за земеделските земи разглежда предложенията за финансиране на разработки и одобрени проекти и се произнася с решение. Въз основа на решението на Комисията за земеделските земи министърът на земеделието и горите издава заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Съгласно чл. 10 ЗОЗЗ Министерството на земеделието и храните, съответно общината, може да предостави за срок, определен с договор, безвъзмездно право на ползване на физически и юридически лица, възстановили или подобрили със собствени средства държавни или общински земеделски земи, когато са:

1. замърсени с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци;

2. засолени от промишлена дейност или неправилно напояване или отводняване;

3. вкислени от промишлена дейност;

4. оврази, дерета, мочурища, силно ерозирани или силно каменисти почви и други терени, определени като некатегоризуема земеделска земя.

(2) Договорът по ал. 1 се сключва въз основа на проект за възстановяване или подобряване на земята, утвърден от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 от правилника.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Съгласно чл. 10 ЗОЗЗ Министерството на земеделието и продоволствието, съответно общината, може да предостави за срок, определен с договор, безвъзмездно право на ползване на физически и юридически лица, възстановили или подобрили със собствени средства държавни или общински земеделски земи, когато са:

1. замърсени с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци;

2. засолени от промишлена дейност или неправилно напояване или отводняване;

3. вкислени от промишлена дейност;

4. оврази, дерета, мочурища, силно ерозирани или силно каменисти почви и други терени, определени като некатегоризуема земеделска земя.

(2) Договорът по ал. 1 се сключва въз основа на проект за възстановяване или подобряване на земята, утвърден от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 от правилника.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Съгласно чл. 10 ЗОЗЗ Министерството на земеделието и горите, съответно общината, може да предостави за срок, определен с договор, безвъзмездно право на ползване на физически и юридически лица, възстановили или подобрили със собствени средства държавни или общински земеделски земи, когато са:

1. замърсени с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци;

2. засолени от промишлена дейност или неправилно напояване или отводняване;

3. вкислени от промишлена дейност;

4. оврази, дерета, мочурища, силно ерозирани или силно каменисти почви и други терени, определени като некатегоризуема земеделска земя.

(2) Договорът по ал. 1 се сключва въз основа на проект за възстановяване или подобряване на земята, утвърден от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 от правилника.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Изпълнението на договора за възстановяване или подобряване и ползване на държавни земеделски земи се контролира от съответната областна дирекция "Земеделие" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, а за общински земеделски земи - от съответната общинска администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) При установяване на нарушения договорът се прекратява едностранно от МЗХ, съответно от общината.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Изпълнението на договора за възстановяване или подобряване и ползване на държавни земеделски земи се контролира от съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, а за общински земеделски земи - от съответната общинска администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) При установяване на нарушения договорът се прекратява едностранно от МЗХ, съответно от общината.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Изпълнението на договора за възстановяване или подобряване и ползване на държавни земеделски земи се контролира от съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и продоволствието по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, а за общински земеделски земи - от съответната общинска администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) При установяване на нарушения договорът се прекратява едностранно от МЗП, съответно от общината.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Изпълнението на договора за възстановяване или подобряване и ползване на държавни земеделски земи се контролира от съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, а за общински земеделски земи - от съответната общинска администрация.

(2) При установяване на нарушения договорът се прекратява едностранно от МЗГ, съответно от общината.

Глава трета.

ВЪСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОДУКТИВНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Съгласно чл. 8, ал. 2 ЗОЗЗ на възстановяване и подобряване със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите подлежат земеделски земи, за които по реда на чл. 5, ал. 2 от правилника е установено увреждане на екологичните функции на почвената покривка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Възстановяването и подобряването на земеделските земи по ал. 1 се извършват въз основа на предварително разработени, съгласувани и одобрени технологии и проекти, които се утвърждават от експертен съвет на Министерството на земеделието и горите.

(3) Експертният съвет по ал. 2 утвърждава нормативи за пределни разходи за мероприятия и технологии.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Изпълнителите на технологиите и проектите, финансирани от бюджета на Министерството на земеделието и горите, се определят по реда на Закона за обществените поръчки.

Права и задължения на собственици и ползватели на земеделските земи

Чл. 10. (1) Съгласно чл. 8, ал. 1 ЗОЗЗ на възстановяване и подобряване със средства от фондовете "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" подлежат земеделски земи, за които по реда на чл. 5, ал. 2 от правилника е установено увреждане на екологичните функции на почвената покривка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Възстановяването и подобряването на земеделските земи по ал. 1 се извършват въз основа на предварително разработени, съгласувани и одобрени технологии и проекти, които се утвърждават от експертен съвет на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.

(3) Експертният съвет по ал. 2 утвърждава нормативи за пределни разходи за мероприятия и технологии.

(4) Изпълнителите на технологиите и проектите, финансирани от Националния фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи", се определят чрез конкурс, обявен от експертния съвет по ал. 2.

Права и задължения на собственици и ползватели на земеделските земи

Чл. 10. (1) Съгласно чл. 8, ал. 1 ЗОЗЗ на възстановяване и подобряване със средства от фондовете "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" подлежат земеделски земи, за които по реда на чл. 5, ал. 2 от правилника е установено увреждане на екологичните функции на почвената покривка.

(2) Възстановяването и подобряването на земеделските земи по ал. 1 се извършват въз основа на предварително разработени, съгласувани и одобрени технологии и проекти, които се утвърждават от експертен съвет на Министерството на земеделието и хранителната промишленост.

(3) Експертният съвет по ал. 2 утвърждава нормативи за пределни разходи за мероприятия и технологии.

(4) Изпълнителите на технологиите и проектите, финансирани от Националния фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи", се определят чрез конкурс, обявен от експертния съвет по ал. 2.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Физическите и юридическите лица - причинители на замърсяването или увреждането на земеделските земи, поемат разходите за дейностите по чл. 10.

(2) Причинителят на замърсяването или увреждането на земеделските земи се установява въз основа на информацията по чл. 5 след проверка на място и се определя с решение на Комисията за земеделските земи.

(3) Решението на Комисията за земеделските земи по ал. 2 подлежи на обжалване по реда, посочен в чл. 40, ал. 3 ЗОЗЗ.

Чл. 11. (1) Физическите и юридическите лица, причинители на замърсяването или увреждането на земеделските земи, поемат разходите за дейностите по чл. 10 или възстановяват на съответния фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" изразходваните от него средства за тези цели.

(2) Причинителят на замърсяването или увреждането на земеделските земи се установява въз основа на информацията по чл. 5 след проверка на място и се определя с решение на Комисията за земеделските земи.

(3) Решението на Комисията за земеделските земи по ал. 2 подлежи на обжалване по реда, посочен в чл. 40, ал. 3 ЗОЗЗ.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Разходите за отстраняване на причините за неизпълнението на препоръките за опазване на почвената покривка и присъщите й екологични функции и трайни екологични нарушения и замърсявания на почвената покривка вследствие от минали действия и бездействия на държавни органи и организации или когато причинителят на уврежданията не е установен, могат да бъдат осигурявани от бюджета на Министерството на земеделието и горите и/или от Националния фонд "Опазване на околната среда" по чл. 3, ал. 6 ЗООС.

Чл. 12. Разходите за отстраняване на причините за неизпълнението на препоръките за опазване на почвената покривка и присъщите й екологични функции и трайни екологични нарушения и замърсявания на почвената покривка вследствие от минали действия и бездействия на държавни органи и организации или когато причинителят на уврежданията не е установен, могат да бъдат осигурявани от фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи".

Чл. 13. (1) Собствениците на земите, върху които са приложени проекти и технологии, посочени в чл. 7, ал. 1 ЗОЗЗ, са длъжни да спазват определените с тях изисквания и предписания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) При неспазване на изискванията и предписанията собствениците на земите възстановяват на бюджета на Министерството на земеделието и горите или на Националния фонд "Опазване на околната среда" вложените средства.

(3) Контролът по спазването на препоръките, изискванията и предписанията на собствениците и ползвателите на земеделските земи се упражнява от областните дирекции "Земеделие и гори" и дирекция "Земя и поземлена собственост" и от общинските органи.

Чл. 13. (1) Собствениците на земите, върху които са приложени проекти и технологии, посочени в чл. 7, ал. 1 ЗОЗЗ, са длъжни да спазват определените с тях изисквания и предписания.

(2) При неспазване на изискванията и предписанията собствениците на земите възстановяват на съответния фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" вложените средства.

(3) Контролът по спазването на препоръките, изискванията и предписанията на собствениците и ползвателите на земеделските земи се упражнява от териториалните служби на МЗХП и от общинските органи.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Исканията за финансиране на разработки и за прилагане на одобрени от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 проекти за подобряване на земеделските земи със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите се отправят от кмета на съответната община чрез областните дирекции "Земеделие и гори" до Комисията за земеделските земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В мотивираните искания по ал. 1 се доказва необходимостта от възстановяване или подобряване на предложените земи, както и необходимостта от ползването на средства.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Комисията за земеделските земи разглежда предложенията за финансиране на разработки и одобрени проекти и се произнася с решение. Въз основа на решението на Комисията за земеделските земи министърът на земеделието и горите издава заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 14. (1) Исканията за финансиране на разработки и за прилагане на одобрени от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 проекти за възстановяване и подобряване на земеделските земи със средства от общинския фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" се отправят до кмета на съответната община.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Исканията за финансиране на разработки и за прилагане на одобрени от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 на проекти за възстановяване и подобряване на земеделските земи със средства от Националния фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" се отправят от кмета на съответната община чрез регионалната служба на Главно управление "Поземлена собственост до Комисията за земеделските земи.

(3) В мотивираните искания по ал. 1 и 2 се доказва необходимостта от възстановяване или подобряване на предложените земи, както и необходимостта от ползването на средства от съответния фонд.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисията за земеделските земи разглежда предложенията за финансиране от националния фонд по ал. 2 на разработки и одобрени проекти и се произнася с решение. Въз основа на решението на Комисията за земеделските земи министърът на земеделието, горите и аграрната реформа издава заповед.

Чл. 14. (1) Исканията за финансиране на разработки и за прилагане на одобрени от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 проекти за възстановяване и подобряване на земеделските земи със средства от общинския фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" се отправят до кмета на съответната община.

(2) Исканията за финансиране на разработки и за прилагане на одобрени от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 на проекти за възстановяване и подобряване на земеделските земи със средства от Националния фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" се отправят от кмета на съответната община чрез регионалната служба на ГУ "ЗПС" до Комисията за земеделските земи.

(3) В мотивираните искания по ал. 1 и 2 се доказва необходимостта от възстановяване или подобряване на предложените земи, както и необходимостта от ползването на средства от съответния фонд.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Съгласно чл. 10 ЗОЗЗ Министерството на земеделието и горите, съответно общината, може да предостави за срок, определен с договор, безвъзмездно право на ползване на физически и юридически лица, възстановили или подобрили със собствени средства държавни или общински земеделски земи, когато са:

1. замърсени с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци;

2. засолени от промишлена дейност или неправилно напояване или отводняване;

3. вкислени от промишлена дейност;

4. оврази, дерета, мочурища, силно ерозирани или силно каменисти почви и други терени, определени като некатегоризуема земеделска земя.

(2) Договорът по ал. 1 се сключва въз основа на проект за възстановяване или подобряване на земята, утвърден от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 от правилника.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Съгласно чл. 10 ЗОЗЗ Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, съответно общината, може да предостави за срок, определен с договор, безвъзмездно право на ползване на физически и юридически лица, възстановили или подобрили със собствени средства държавни или общински земеделски земи, когато са:

1. замърсени с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци;

2. засолени от промишлена дейност или неправилно напояване или отводняване;

3. вкислени от промишлена дейност;

4. оврази, дерета, мочурища, силно ерозирани или силно каменисти почви и други терени, определени като некатегоризуема земеделска земя.

(2) Договорът по ал. 1 се сключва въз основа на проект за възстановяване или подобряване на земята, утвърден от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 от правилника.

Чл. 15. (1) Съгласно чл. 10 ЗОЗЗ Министерството на земеделието и хранителната промишленост, съответно общината, може да предостави за срок, определен с договор, безвъзмездно право на ползване на физически и юридически лица, възстановили или подобрили със собствени средства държавни или общински земеделски земи, когато са:

1. замърсени с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци;

2. засолени от промишлена дейност или неправилно напояване или отводняване;

3. вкислени от промишлена дейност;

4. оврази, дерета, мочурища, силно ерозирани или силно каменисти почви и други терени, определени като некатегоризуема земеделска земя.

(2) Договорът по ал. 1 се сключва въз основа на проект за възстановяване или подобряване на земята, утвърден от експертния съвет по чл. 10, ал. 2 от правилника.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Изпълнението на договора за възстановяване или подобряване и ползване на държавни земеделски земи се контролира от съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, а за общински земеделски земи - от съответната общинска администрация.

(2) При установяване на нарушения договорът се прекратява едностранно от МЗГ, съответно от общината.

Чл. 16. (1) Изпълнението на договора за възстановяване или подобряване и ползване на държавни земеделски земи се контролира от съответната регионална служба на МЗХП, а за общински земеделски земи - от съответната общинска администрация.

(2) При установяване на нарушения договорът се прекратява едностранно от МЗХП, съответно от общината.

Глава четвърта.

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗЕМИ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ХУМУСНИЯ ПЛАСТ

Чл. 17. (1) На рекултивация подлежат нарушените терени, посочени в чл. 11 ЗОЗЗ.

(2) Рекултивацията се извършва въз основа на одобрен проект, който е неразделна част от основния проект за обекта и се изготвя заедно с него.

(3) Терените за рекултивация се определят едновременно с площадката (трасето) на основния обект. Когато това не е направено, терените се определят по реда, посочен в тази глава.

Чл. 18. (1) Когато възникне необходимост за рекултивация на нарушен терен, се отправя искане за назначаване на комисия за определяне на размера и границите на терена.

(2) Комисията се назначава от:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) кмета на общината - когато предлаганата за рекултивация земя е общинска собственост, собственост на физическо или юридическо лице и когато рекултивацията ще се извършва със средства от общинския бюджет;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) министъра на земеделието и храните или негов заместник - когато предлаганата за рекултивация земя е държавна собственост и когато рекултивацията ще се извършва със средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните.

Чл. 18. (1) Когато възникне необходимост за рекултивация на нарушен терен, се отправя искане за назначаване на комисия за определяне на размера и границите на терена.

(2) Комисията се назначава от:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) кмета на общината - когато предлаганата за рекултивация земя е общинска собственост, собственост на физическо или юридическо лице и когато рекултивацията ще се извършва със средства от общинския бюджет;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) министъра на земеделието и продоволствието или негов заместник - когато предлаганата за рекултивация земя е държавна собственост и когато рекултивацията ще се извършва със средства от бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието.

Чл. 18. (1) Когато възникне необходимост за рекултивация на нарушен терен, се отправя искане за назначаване на комисия за определяне на размера и границите на терена.

(2) Комисията се назначава от:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) кмета на общината - когато предлаганата за рекултивация земя е общинска собственост, собственост на физическо или юридическо лице и когато рекултивацията ще се извършва със средства от общинския бюджет;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) министъра на земеделието и горите или негов заместник - когато предлаганата за рекултивация земя е държавна собственост и когато рекултивацията ще се извършва със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите.

Чл. 18. (1) Когато възникне необходимост за рекултивация на нарушен терен, се отправя искане за назначаване на комисия за определяне на размера и границите на терена.

(2) Комисията се назначава от:

1. кмета на общината - когато предлаганата за рекултивация земя е общинска собственост, собственост на физическо или юридическо лице и когато рекултивацията ще се извършва със средства от фонда по чл. 32 ЗОЗЗ;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или негов заместник - когато предлаганата за рекултивация земя е държавна собственост и когато рекултивацията ще се извършва със средства от фонда по чл. 31 ЗОЗЗ.

Чл. 18. (1) Когато възникне необходимост за рекултивация на нарушен терен, се отправя искане за назначаване на комисия за определяне на размера и границите на терена.

(2) Комисията се назначава от:

1. кмета на общината - когато предлаганата за рекултивация земя е общинска собственост, собственост на физическо или юридическо лице и когато рекултивацията ще се извършва със средства от фонда по чл. 32 ЗОЗЗ;

2. министъра на земеделието и хранителната промишленост или негов заместник - когато предлаганата за рекултивация земя е държавна собственост и когато рекултивацията ще се извършва със средства от фонда по чл. 31 ЗОЗЗ.

Чл. 19. (1) Комисията, назначена от кмета на общината, се председателства от представител на общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Комисията, назначена от министъра на земеделието и храните или негов заместник, се председателства от:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) специалист от съответната областна дирекция "Земеделие" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато теренът е с площ до 300 дка;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) специалист от специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато теренът е с площ над 300 дка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В състава на комисията по ал. 1 се включват: инвеститорът на обекта за държавни и общински нужди, собственикът на земята, упълномощен представител на кмета на общината и представители на специализираните контролни органи или регионални служби на Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато комисията е назначена от министъра на земеделието и храните и размерът на земята е над 300 дка, в състава на комисията по ал. 1 задължително се включват и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 19. (1) Комисията, назначена от кмета на общината, се председателства от представител на общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Комисията, назначена от министъра на земеделието и храните или негов заместник, се председателства от:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) специалист от съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато теренът е с площ до 300 дка;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) специалист от специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато теренът е с площ над 300 дка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В състава на комисията по ал. 1 се включват: инвеститорът на обекта за държавни и общински нужди, собственикът на земята, упълномощен представител на кмета на общината и представители на специализираните контролни органи или регионални служби на Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато комисията е назначена от министъра на земеделието и храните и размерът на земята е над 300 дка, в състава на комисията по ал. 1 задължително се включват и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 19. (1) Комисията, назначена от кмета на общината, се председателства от представител на общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Комисията, назначена от министъра на земеделието и продоволствието или негов заместник, се председателства от:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) специалист от съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и продоволствието по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато теренът е с площ до 300 дка;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) специалист от специализираното звено в Министерството на земеделието и продоволствието по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато теренът е с площ над 300 дка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В състава на комисията по ал. 1 се включват: инвеститорът на обекта за държавни и общински нужди, собственикът на земята, упълномощен представител на кмета на общината и представители на специализираните контролни органи или регионални служби на Министерството на земеделието и продоволствието, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Когато комисията е назначена от министъра на земеделието и продоволствието и размерът на земята е над 300 дка, в състава на комисията по ал. 1 задължително се включват и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 19. (1) Комисията, назначена от кмета на общината, се председателства от представител на общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Комисията, назначена от министъра на земеделието и горите или негов заместник, се председателства от:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) специалист от съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато теренът е с площ до 300 дка;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) специалист от специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато теренът е с площ над 300 дка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В състава на комисията по ал. 1 се включват: инвеститорът на обекта за държавни и общински нужди, собственикът на земята, упълномощен представител на кмета на общината и представители на специализираните контролни органи или регионални служби на Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато комисията е назначена от министъра на земеделието и горите и размерът на земята е над 300 дка, в състава на комисията по ал. 1 задължително се включват и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 19. (1) Комисията, назначена от кмета на общината, се председателства от представител на общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Комисията, назначена от министъра на земеделието и горите или негов заместник, се председателства от:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) специалист от съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и дирекция "Земя и поземлена собственост", когато теренът е с площ до 300 дка;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) специалист от дирекция "Земя и поземлена собственост, когато теренът е с площ над 300 дка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В състава на комисията по ал. 1 се включват: инвеститорът на обекта за държавни и общински нужди, собственикът на земята, упълномощен представител на кмета на общината и представители на специализираните контролни органи или регионални служби на Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато комисията е назначена от министъра на земеделието и горите и размерът на земята е над 300 дка, в състава на комисията по ал. 1 задължително се включват и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 19. (1) Комисията, назначена от кмета на общината, се председателства от представител на общинската администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисията, назначена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или негов заместник, се председателства от:

1. специалист от съответната регионална служба, когато теренът е с площ до 300 дка;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) специалист от управление "Земя и земеползване, когато теренът е с площ над 300 дка.

(3) Съставът на комисията е същият, както е посочено в чл. 30 от правилника.

Чл. 19. (1) Комисията, назначена от кмета на общината, се председателства от представител на общинската администрация.

(2) Комисията, назначена от министъра на земеделието и хранителната промишленост или негов заместник, се председателства от:

1. специалист от съответната регионална служба, когато теренът е с площ до 300 дка;

2. специалист от ГУ "ЗПС", когато теренът е с площ над 300 дка.

(3) Съставът на комисията е същият, както е посочено в чл. 30 от правилника.

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато протоколът на комисията по чл. 18, ал. 2 е подписан с особено мнение от представител на дадено ведомство, той се съгласува писмено с това ведомство.

(2) Лицето, назначило комисията, одобрява протокола.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) При възникнали разногласия председателят на комисията внася протокола за предложения терен за рекултивация в Министерството на земеделието и храните за утвърждаване от министъра или от упълномощено от него лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) След като бъдат утвърдени размерът и границите на терена за рекултивация, физическото или юридическото лице, поискало назначаването на комисията, изготвя или възлага изготвянето на проект за рекултивация.

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато протоколът на комисията по чл. 18, ал. 2 е подписан с особено мнение от представител на дадено ведомство, той се съгласува писмено с това ведомство.

(2) Лицето, назначило комисията, одобрява протокола.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) При възникнали разногласия председателят на комисията внася протокола за предложения терен за рекултивация в Министерството на земеделието и продоволствието за утвърждаване от министъра или от упълномощено от него лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) След като бъдат утвърдени размерът и границите на терена за рекултивация, физическото или юридическото лице, поискало назначаването на комисията, изготвя или възлага изготвянето на проект за рекултивация.

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато протоколът на комисията по чл. 18, ал. 2 е подписан с особено мнение от представител на дадено ведомство, той се съгласува писмено с това ведомство.

(2) Лицето, назначило комисията, одобрява протокола.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) При възникнали разногласия председателят на комисията внася протокола за предложения терен за рекултивация в Министерството на земеделието и горите за утвърждаване от министъра или от упълномощено от него лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) След като бъдат утвърдени размерът и границите на терена за рекултивация, физическото или юридическото лице, поискало назначаването на комисията, изготвя или възлага изготвянето на проект за рекултивация.

Чл. 20. (1) Когато протоколът на комисията е подписан с особено мнение от представител на дадено ведомство, той се съгласува писмено с това ведомство.

(2) Лицето, назначило комисията, одобрява протокола.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При възникнали разногласия протоколът за предложения терен за рекултивация се внася за разглеждане и утвърждаване в Комисията за земеделските земи. Предложението се внася от кмета на общината, а когато комисията е назначена от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа - от началника на управление "Земя и земеползване ".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) След като бъдат утвърдени размерът и границите на терена за рекултивация, физическото или юридическото лице, поискало назначаването на комисията, изготвя или възлага изготвянето на проект за рекултивация.

Чл. 20. (1) Когато протоколът на комисията е подписан с особено мнение от представител на дадено ведомство, той се съгласува писмено с това ведомство.

(2) Лицето, назначило комисията, одобрява протокола.

(3) При възникнали разногласия проектът за предложения терен за рекултивация се внася за разглеждане и утвърждаване в Комисията за земеделските земи. Предложението се внася от кмета на общината, а когато комисията е назначена от Министерството на земеделието и хранителната промишленост - от началника на Главно управление "Земя и поземлена собственост".

(4) След като бъдат утвърдени размерът и границите на терена за рекултивация, се възлага изготвянето на проект за рекултивация.

Чл. 21. (1) Рекултивацията на терени, отчуждени за държавни или общински нужди, се извършва от инвеститора на обекта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Размерът и границите на земята, която ще се рекултивира, се определят по реда на чл. 17 и 18 или по реда на раздел I на глава пета.

(3) Разходите за рекултивация на нарушения терен в съответствие с одобрения проект се включват в генералната сметка и в сметната стойност на обекта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При експлоатация на обекти, за които се извършват периодични рекултивационни работи (рудници, кариери, линейни обекти), за рекултивация могат да се използват до 70 на сто от дължимата такса по чл. 30 ЗОЗЗ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Областните дирекции "Земеделие" контролират изпълнението на рекултивационните дейности по ал. 4.

Чл. 21. (1) Рекултивацията на терени, отчуждени за държавни или общински нужди, се извършва от инвеститора на обекта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Размерът и границите на земята, която ще се рекултивира, се определят по реда на чл. 17 и 18 или по реда на раздел I на глава пета.

(3) Разходите за рекултивация на нарушения терен в съответствие с одобрения проект се включват в генералната сметка и в сметната стойност на обекта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При експлоатация на обекти, за които се извършват периодични рекултивационни работи (рудници, кариери, линейни обекти), за рекултивация могат да се използват до 70 на сто от дължимата такса по чл. 30 ЗОЗЗ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Областните дирекции "Земеделие и гори" контролират изпълнението на рекултивационните дейности по ал. 4.

Чл. 21. (1) Рекултивацията на терени, отчуждени за държавни или общински нужди, се извършва от инвеститора на обекта.

(2) Размерът и границите на земята, която ще се рекултивира, се определят от комисията за избор на площадка (трасе) за обекта.

(3) Разходите за рекултивация на нарушения терен в съответствие с одобрения проект се включват в генералната сметка и в сметната стойност на обекта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При експлоатация на обекти, за които се извършват периодични рекултивационни работи (рудници, кариери, линейни обекти), за рекултивация могат да се използват до 70 на сто от дължимата такса по чл. 30 ЗОЗЗ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Ползването на средства от Националния фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи", както и на част от дължимата такса по чл. 30 ЗОЗЗ за рекултивация се разрешава от Комисията за земеделските земи. На основание решението на Комисията за земеделските земи министърът на земеделието, горите и аграрната реформа издава заповед.

Чл. 21. (1) Рекултивацията на терени, отчуждени за държавни или общински нужди, се извършва от инвеститора на обекта.

(2) Размерът и границите на земята, която ще се рекултивира, се определят от комисията за избор на площадка (трасе) за обекта.

(3) Разходите за рекултивация на нарушения терен в съответствие с одобрения проект се включват в генералната сметка и в сметната стойност на обекта.

(4) При експлоатацията на обекти, за които се налага извършването на периодични рекултивационни работи (рудници, кариери и др.), могат да се използват средства от Националния фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" в размер на платената държавна такса по чл. 30 ЗОЗЗ, намалена със средствата, необходими за покриване на част от издръжката на органите по прилагането на закона.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Проектът за рекултивация се съгласува със заинтересуваните ведомства, посочени в Наредбата за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

(2) Проектът за рекултивация се одобрява от:

1. инвеститора на обекта - когато се рекултивират терени, отчуждени за държавни и общински нужди, и стойността на рекултивацията е включена в сметната стойност на обекта;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) министъра на земеделието и храните или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост и когато рекултивацията се извършва със средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните;

3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) кметът на общината - в останалите случаи.

4. (отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(3) Посоченият в ал. 1 и 2 ред не се прилага за обектите, за които има одобрен проект преди влизане в сила на ЗОЗЗ.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Проектът за рекултивация се съгласува със заинтересуваните ведомства, посочени в Наредбата за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

(2) Проектът за рекултивация се одобрява от:

1. инвеститора на обекта - когато се рекултивират терени, отчуждени за държавни и общински нужди, и стойността на рекултивацията е включена в сметната стойност на обекта;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) министъра на земеделието и продоволствието или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост и когато рекултивацията се извършва със средства от бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието;

3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) кметът на общината - в останалите случаи.

4. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(3) Посоченият в ал. 1 и 2 ред не се прилага за обектите, за които има одобрен проект преди влизане в сила на ЗОЗЗ.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Проектът за рекултивация се съгласува със заинтересуваните ведомства, посочени в Наредбата за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

(2) Проектът за рекултивация се одобрява от:

1. инвеститора на обекта - когато се рекултивират терени, отчуждени за държавни и общински нужди, и стойността на рекултивацията е включена в сметната стойност на обекта;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) министъра на земеделието и горите или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост и когато рекултивацията се извършва със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите;

3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) кметът на общината - в останалите случаи;

4. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(3) Посоченият в ал. 1 и 2 ред не се прилага за обектите, за които има одобрен проект преди влизане в сила на ЗОЗЗ.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Проектът за рекултивация се съгласува със заинтересуваните ведомства, посочени в Наредбата за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

(2) Проектът за рекултивация се одобрява от:

1. инвеститора на обекта - когато се рекултивират терени, отчуждени за държавни и общински нужди, и стойността на рекултивацията е включена в сметната стойност на обекта;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) министъра на земеделието и горите или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост и когато рекултивацията се извършва със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите;

3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) кметът на общината - в останалите случаи;

4. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(3) Посоченият в ал. 1 и 2 ред не се прилага за обектите, за които има одобрен проект преди влизане в сила на ЗОЗЗ.

Чл. 22. (1) Проектът за рекултивация се съгласува със заинтересуваните ведомства, посочени в Наредбата за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, и се утвърждава от експертния съвет по чл. 10, ал. 2.

(2) Проектът за рекултивация се одобрява от:

1. инвеститора на обекта - когато се рекултивират терени, отчуждени за държавни и общински нужди, и стойността на рекултивацията е включена в сметната стойност на обекта;

2. кмета на общината - когато рекултивираният терен е общинска собственост и когато рекултивацията се извършва с общински средства по чл. 32 ЗОЗЗ, както и когато земята е собственост на физически или юридически лица;

3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост и когато рекултивацията се извършва с държавни средства по чл. 31 ЗОЗЗ;

4. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(3) Посоченият в ал. 1 и 2 ред не се прилага за обектите, за които има одобрен проект преди влизане в сила на ЗОЗЗ.

Чл. 22. (1) Проектът за рекултивация се съгласува със заинтересуваните ведомства, посочени в Наредбата за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, и се утвърждава от експертния съвет по чл. 10, ал. 2.

(2) Проектът за рекултивация се одобрява от:

1. инвеститора на обекта - когато се рекултивират терени, отчуждени за държавни и общински нужди, и стойността на рекултивацията е включена в сметната стойност на обекта;

2. кмета на общината - когато рекултивираният терен е общинска собственост и когато рекултивацията се извършва с общински средства по чл. 32 ЗОЗЗ, както и когато земята е собственост на физически или юридически лица;

3. министъра на земеделието и хранителната промишленост или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост и когато рекултивацията се извършва с държавни средства по чл. 31 ЗОЗЗ;

4. председателя на Комитета по горите или негов заместник - когато се рекултивират земи от горския фонд.

(3) Посоченият в ал. 1 и 2 ред не се прилага за обектите, за които има одобрен проект преди влизане в сила на ЗОЗЗ.

Чл. 23. (1) Извършената техническа рекултивация се приема от комисия, която се назначава от:

1. кмета на общината - когато рекултивираният терен е общинска собственост или е собственост на физически или юридически лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) министъра на земеделието и храните или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост или рекултивацията е извършена със средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните.

(2) Комисията се председателства от:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) специалист от областната дирекция "Земеделие", когато земята е от общинския поземлен фонд или е от държавния поземлен фонд с площ до 100 дка;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) специалист от специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато земята е от държавния поземлен фонд с площ над 100 дка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Съставът на комисията е същият, както е посочено в чл. 19, ал. 3 и с участието на представител на изпълнителя на техническата рекултивация.

Чл. 23. (1) Извършената техническа рекултивация се приема от комисия, която се назначава от:

1. кмета на общината - когато рекултивираният терен е общинска собственост или е собственост на физически или юридически лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) министъра на земеделието и храните или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост или рекултивацията е извършена със средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните.

(2) Комисията се председателства от:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) специалист от областната дирекция "Земеделие и гори", когато земята е от общинския поземлен фонд или е от държавния поземлен фонд с площ до 100 дка;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) специалист от специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато земята е от държавния поземлен фонд с площ над 100 дка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Съставът на комисията е същият, както е посочено в чл. 19, ал. 3 и с участието на представител на изпълнителя на техническата рекултивация.

Чл. 23. (1) Извършената техническа рекултивация се приема от комисия, която се назначава от:

1. кмета на общината - когато рекултивираният терен е общинска собственост или е собственост на физически или юридически лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) министъра на земеделието и продоволствието или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост или рекултивацията е извършена със средства от бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието.

(2) Комисията се председателства от:

1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) специалист от областната дирекция "Земеделие и гори", когато земята е от общинския поземлен фонд или е от държавния поземлен фонд с площ до 100 дка;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) специалист от специализираното звено в Министерството на земеделието и продоволствието по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато земята е от държавния поземлен фонд с площ над 100 дка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Съставът на комисията е същият, както е посочено в чл. 19, ал. 3 и с участието на представител на изпълнителя на техническата рекултивация.

Чл. 23. (1) Извършената техническа рекултивация се приема от комисия, която се назначава от:

1. кмета на общината - когато рекултивираният терен е общинска собственост или е собственост на физически или юридически лица;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) министъра на земеделието и горите или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост или рекултивацията е извършена със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите.

(2) Комисията се председателства от:

1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) специалист от областната дирекция "Земеделие и гори", когато земята е от общинския поземлен фонд или е от държавния поземлен фонд с площ до 100 дка;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) специалист от специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, когато земята е от държавния поземлен фонд с площ над 100 дка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Съставът на комисията е същият, както е посочено в чл. 19, ал. 3 и с участието на представител на изпълнителя на техническата рекултивация.

Чл. 23. (1) Извършената техническа рекултивация се приема от комисия, която се назначава от:

1. кмета на общината - когато рекултивираният терен е общинска собственост или е собственост на физически или юридически лица;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост.

(2) Комисията се председателства от:

1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) специалист от регионалната служба "Поземлена собственост", когато земята е от общинския поземлен фонд или е от държавния поземлен фонд с площ до 100 дка;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) специалист от управление "Земя и земеползване, когато земята е от държавния поземлен фонд с площ над 100 дка.

(3) Съставът на комисията е същият, както е посочено в чл. 30.

Чл. 23. (1) Извършената техническа рекултивация се приема от комисия, която се назначава от:

1. кмета на общината - когато рекултивираният терен е общинска собственост или е собственост на физически или юридически лица;

2. министъра на земеделието и хранителната промишленост или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост.

(2) Комисията се председателства от:

1. специалист от регионалната служба "Земя и поземлена собственост", когато земята е общинска собственост или е държавна собственост с площ до 100 дка;

2. специалист от Главно управление "Земя и поземлена собственост", когато земята е държавна собственост с площ над 100 дка.

(3) Съставът на комисията е същият, както е посочено в чл. 30.

Чл. 24. (1) Рекултивираната земя, предназначена за земеделско ползване, се категоризира по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

(2) Рекултивираната държавна земеделска земя се причислява към Държавния поземлен фонд, а рекултивираната общинска земеделска земя се причислява към поземления фонд на съответната община.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(4) Земята, рекултивирана по реда на чл. 12, ал. 2 ЗОЗЗ, става собственост на инвеститора на обекта.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Не може да стане собственост на инвеститора рекултивираната земя, когато рекултивацията е извършена със средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните или за сметка на държавната такса по чл. 30 ЗОЗЗ.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Спазването на изискванията за придобиване на собственост върху рекултивираната земя се установява от комисията за приемане на техническата рекултивация и се отразява в протокола на комисията. Протоколът на комисията се утвърждава от министъра на земеделието и храните, когато земята е отчуждена за държавни нужди, и от кмета на съответната община, когато земята е отчуждена за общински нужди.

Чл. 24. (1) Рекултивираната земя, предназначена за земеделско ползване, се категоризира по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

(2) Рекултивираната държавна земеделска земя се причислява към Държавния поземлен фонд, а рекултивираната общинска земеделска земя се причислява към поземления фонд на съответната община.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(4) Земята, рекултивирана по реда на чл. 12, ал. 2 ЗОЗЗ, става собственост на инвеститора на обекта.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Не може да стане собственост на инвеститора рекултивираната земя, когато рекултивацията е извършена със средства от бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието или за сметка на държавната такса по чл. 30 ЗОЗЗ.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Спазването на изискванията за придобиване на собственост върху рекултивираната земя се установява от комисията за приемане на техническата рекултивация и се отразява в протокола на комисията. Протоколът на комисията се утвърждава от министъра на земеделието и продоволствието, когато земята е отчуждена за държавни нужди, и от кмета на съответната община, когато земята е отчуждена за общински нужди.

Чл. 24. (1) Рекултивираната земя, предназначена за земеделско ползване, се категоризира по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

(2) Рекултивираната държавна земеделска земя се причислява към Държавния поземлен фонд, а рекултивираната общинска земеделска земя се причислява към поземления фонд на съответната община.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(4) Земята, рекултивирана по реда на чл. 12, ал. 2 ЗОЗЗ, става собственост на инвеститора на обекта.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Не може да стане собственост на инвеститора рекултивираната земя, когато рекултивацията е извършена със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите или за сметка на държавната такса по чл. 30 ЗОЗЗ.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Спазването на изискванията за придобиване на собственост върху рекултивираната земя се установява от комисията за приемане на техническата рекултивация и се отразява в протокола на комисията. Протоколът на комисията се утвърждава от министъра на земеделието и горите, когато земята е отчуждена за държавни нужди, и от кмета на съответната община, когато земята е отчуждена за общински нужди.

Чл. 24. (1) Рекултивираната земя, предназначена за земеделско ползване, се категоризира по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

(2) Рекултивираната държавна земеделска земя се причислява към Държавния поземлен фонд, а рекултивираната общинска земеделска земя се причислява към поземления фонд на съответната община.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(4) Земята, рекултивирана по реда на чл. 12, ал. 2 ЗОЗЗ, става собственост на инвеститора на обекта.

(5) Не може да стане собственост на инвеститора рекултивираната земя, когато рекултивацията е извършена със средства от фондовете по чл. 31 и 32 ЗОЗЗ или за сметка на държавната такса по чл. 30 от същия закон.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Спазването на изискванията за придобиване на собственост върху рекултивираната земя се установява от комисията за приемане на техническата рекултивация и се отразява в протокола на комисията. Протоколът на комисията се утвърждава от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, когато земята е отчуждена за държавни нужди, и от кмета на съответната община, когато земята е отчуждена за общински нужди.

Чл. 24. (1) Рекултивираната земя, предназначена за земеделско ползване, се категоризира по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

(2) Рекултивираната държавна земеделска земя се причислява към Държавния поземлен фонд, а рекултивираната общинска земеделска земя се причислява към поземления фонд на съответната община.

(3) Рекултивираната земя за залесяване се причислява към горския фонд.

(4) Земята, рекултивирана по реда на чл. 12, ал. 2 ЗОЗЗ, става собственост на инвеститора на обекта.

(5) Не може да стане собственост на инвеститора рекултивираната земя, когато рекултивацията е извършена със средства от фондовете по чл. 31 и 32 ЗОЗЗ или за сметка на държавната такса по чл. 30 от същия закон.

(6) Спазването на изискванията за придобиване на собственост върху рекултивираната земя се установява от комисията за приемане на техническата рекултивация и се отразява в протокола на комисията. Протоколът на комисията се утвърждава от министъра на земеделието и хранителната промишленост, когато земята е отчуждена за държавни нужди, и от кмета на съответната община, когато земята е отчуждена за общински нужди.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато физическото или юридическото лице рекултивира със собствени средства държавни или общински нарушени терени и желае да ги ползва безвъзмездно като земеделски земи, то отправя мотивирано искане до МЗХ, съответно до съответната община.

(2) Договорът за ползването на земята се сключва по реда на чл. 15, а контролът се осъществява по реда на чл. 16 от правилника.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Когато физическото или юридическото лице рекултивира със собствени средства държавни или общински нарушени терени и желае да ги ползва безвъзмездно като земеделски земи, то отправя мотивирано искане до МЗП, съответно до съответната община.

(2) Договорът за ползването на земята се сключва по реда на чл. 15, а контролът се осъществява по реда на чл. 16 от правилника.

Чл. 25. (1) Когато физическото или юридическото лице рекултивира със собствени средства държавни или общински нарушени терени и желае да ги ползва безвъзмездно като земеделски земи, то отправя мотивирано искане до МЗГ, съответно до съответната община.

(2) Договорът за ползването на земята се сключва по реда на чл. 15, а контролът се осъществява по реда на чл. 16 от правилника.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В обяснителната записка към подробния устройствен план (ПУП) за площадката (трасето) на даден обект се определя от каква част от площадката (трасето) ще се отнеме хумусният пласт и на каква дълбочина следва да бъде отнет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато хумусният пласт не може да бъде оползотворен непосредствено след отнемането му, в плана по ал. 1 се определя местоположението, границите и площта на площадката за хумусното депо. Срокът за ползване на земята за хумусно депо се определя с договор по реда на раздел VI "Временно ползване".

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато хумусният пласт не може да бъде използван поради замърсяване или по други причини, удостоверени по съответния ред, това се отразява в решенията на комисията и в ПУП и хумусният пласт не се отнема и не се използва за рекултивация.

Чл. 26. (1) Комисията, определяща площадката (трасето) на даден обект, определя от каква част от площадката (трасето) ще се отнеме хумусният пласт и на каква дълбочина следва да бъде отнет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато хумусният пласт не може да бъде оползотворен непосредствено след отнемането му, комисията определя местоположението, границите и площта на площадката за хумусното депо. Срокът за ползване на земята за хумусно депо се определя с договор по реда на раздел V "Временно ползване".

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато хумусният пласт не може да бъде използван поради замърсяване или по други причини, удостоверени по съответния ред, това се отразява в протокола на комисията и хумусният пласт не се отнема и не се използва за рекултивация.

Глава пета.

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ

Раздел I.

Определяне и утвърждаване на площадки за строителство, трасета за линейни обекти и терени за включване в границите на населените места и селищните образувания и в границите на горския фонд (Загл. Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) За всеки обект, който се предлага да се изгради или разшири върху земеделска земя, се определя необходимата площадка или трасе освен за обекти, свързани с ползване на земеделските земи.

(2) По реда на ал. 1 се определят:

1. площадки за всички видове нови обекти, строителството на които не е започнало;

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) площадки за кариери и площадки за обслужване на руднични полета за добив на подземни богатства, площадки за изграждане на язовири, електроцентрали и други хидротехнически и енергийни обекти, площадки на жп гари, контейнерни терминали, летища, пристанища, депа за отпадъци и други площадки за третиране на отпадъци;

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) трасетата за:

а) автомагистрали, пътища, жп линии, плавателни, напоителни, отводнителни канали и други трасета на обекти на техническата инфраструктура, разположени върху повърхността на терена;

б) въздушни линейни обекти на техническата инфраструктура, като електропроводи, въжени линии, мрежи на телекомуникациите и надземните тръбопроводи, елемент на мрежи от техническата инфраструктура;

в) подземни линейни обекти на техническата инфраструктура, като водопроводи, канализационни колектори, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и други продуктопроводи, подземни кабелни линии и други подземни проводи;

4. (отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

5. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) терени за създаване на нови зони за курортно и вилно строителство, както и разширение на индустриални, производствени и търговски обекти, болници, спортни игрища и паркове, включително гробищни паркове и площадки за третиране на отпадъци както и други терени за включване в границите на населените места и селищните образувания;

6. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) терени за включване в границите на горския фонд;

7. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) терени за включване в най-вътрешния пояс "I" на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

8. терени за включване в охранителни и сервитутни зони, обекти и съоръжения, когато тези земи не могат да се ползват за производство на земеделска продукция.

(3) Площадките, трасетата и терените, посочени в ал. 2, се определят по този ред, когато са разположени върху:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) земеделски земи извън границите на населените места и селищните образувания, определени с ПУП и извън границите на горския фонд;

(Точка 2 - отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) неземеделски земи (оврази, дерета, сипеи и изоставени речища) в границите на селскостопанския фонд.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) За всеки обект, който се предлага да се изгради или разшири върху земеделска земя, се определя необходимата площадка или трасе освен за обекти, свързани с ползване на земеделските земи.

(2) По реда на ал. 1 се определят:

1. площадки за всички видове нови обекти, строителството на които не е започнало;

2. площадки на руднични полета за разработване на полезни изкопаеми, за изграждане на язовири и електроцентрали и за кариери;

3. трасета за:

а) автомагистрали, пътища, жп линии, жп гари, контейнерни терминали, летища, пристанища, плавателни, напоителни и отводнителни канали и други линейни обекти, разположени върху повърхността на терена;

б) въздушни линейни обекти, като електропроводи, въжени, телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и други подобни линии;

в) подземни линейни обекти, като водопроводи, канализации, топлопроводи, газопроводи, продуктопроводи, кабели и други подземни проводи;

4. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

5. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) терени за създаване на нови зони за курортно и вилно строителство, както и разширение на индустриални, производствени и търговски обекти, болници, спортни игрища и паркове, включително гробищни паркове и депа за твърди битови отпадъци както и други терени за включване в границите на населените места и селищните образувания;

6. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) терени за включване в границите на горския фонд;

7. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) терени за включване в най-вътрешния пояс "I" на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

8. терени за включване в охранителни и сервитутни зони, обекти и съоръжения, когато тези земи не могат да се ползват за производство на земеделска продукция.

(3) Площадките, трасетата и терените, посочени в ал. 2, се определят по този ред, когато са разположени върху:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) земеделски земи извън границите на населените места и селищните образувания, определени с ПУП и извън границите на горския фонд;

(Точка 2 - отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

2. (Предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) неземеделски земи (оврази, дерета, сипеи и изоставени речища) в границите на селскостопанския фонд.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Необходимата площадка или трасе за изграждане или разширяване на обекта върху земеделски земи се определя с проект за ПУП, който за крайпътните обекти съдържа и комуникационно-транспортен план на пътните връзки и разположението им.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Проектът за подробен устройствен план се изработва при спазване на изискванията за възлагане, нормативите за необходимата земя за застрояване и обема и съдържанието на ПУП, определени в ЗУТ.

(3) Едновременно с основната площадка или трасе за всеки обект се определят необходимите спомагателни и допълнителни площадки, комуникации, площадки за хумусни депа, терени за рекултивации, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането на обекта.

(4) Трасетата на линейни обекти се определят по принцип успоредно на минимално допустимото разстояние от съществуващи линейни и други обекти и се съобразяват по възможност с имотните граници с оглед намаляване размера на необходимата площ за обекта и създаване на минимални затруднения при използването на земеделските земи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) При определяне на трасета за пътища и жп линии се взема предвид само земята в обхвата на пътя съобразно изискванията на Закона за пътищата и на Закона за железопътния транспорт. Площадките за всички спомагателни и допълнителни обекти извън сервитута се определят, съгласуват и доказват отделно като самостоятелни обекти.

(6) За всеки обект, когато засягащата се земя е от първа до шеста категория, се определят най-малко две площадки или трасета.

(7) Една площадка или трасе независимо от категорията на земята може да бъде определена за добив на подземни богатства, водоползване, разширение на линейни и други обекти, както и когато се иска промяна на предназначението на земеделски земи на физически или юридически лица за собствени нужди.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Необходимата площадка или трасе за изграждане или разширяване на обекта върху земеделски земи се определя с проект за ПУП, който за крайпътните обекти съдържа и комуникационно-транспортен план на пътните връзки и разположението им.

(2) Проектът за подробен устройствен план се изработва при спазване на изискванията за възлагане, нормативите за необходимата земя и обема и съдържанието на ПУП, определени в ЗУТ.

(3) Едновременно с основната площадка или трасе за всеки обект се определят необходимите спомагателни и допълнителни площадки, комуникации, площадки за хумусни депа, терени за рекултивации, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането на обекта.

(4) Трасетата на линейни обекти се определят по принцип успоредно на минимално допустимото разстояние от съществуващи линейни и други обекти и се съобразяват по възможност с имотните граници с оглед намаляване размера на необходимата площ за обекта и създаване на минимални затруднения при използването на земеделските земи.

(5) При определяне на трасета за пътища и жп линии се взема предвид само земята в обхвата на пътя съобразно изискванията на Закона за пътищата и на Закона за Българските държавни железници. Площадките за всички спомагателни и допълнителни обекти извън сервитута се определят, съгласуват и доказват отделно като самостоятелни обекти.

(6) За всеки обект, когато засягащата се земя е от първа до шеста категория, се определят най-малко две площадки или трасета.

(7) Една площадка или трасе независимо от категорията на земята може да бъде определена за добив на подземни богатства, водоползване, разширение на линейни и други обекти, както и когато се иска промяна на предназначението на земеделски земи на физически или юридически лица за собствени нужди.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) В обяснителната записка към проекта на ПУП се посочват:

1. наименованието на обекта/обектите и/или данни за предвижданата дейност;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) местоположението на обекта - местност, землище на населеното място и неговата категория, община, област, отстояние от границите на общия и/или подробен устройствен план на населеното място, отстояние от републиканската пътна мрежа и от други най-близки съществуващи обекти;

3. размерът и границите на предлаганите площадки или трасета за основния обект и на предлаганите спомагателни и допълнителни площадки и трасета на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, свързана с обекта, пътни връзки, площадки за рекултивация (подобряване) и за хумусни депа за временно ползване;

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) за кариери (открити рудници) - размерът на проучените запаси, мощността на пласта, годишният добив (производство) и ежегодно необходимата площ;

5. за площите, предвидени с общите и подробните устройствени планове за включване в границите на населените места и селищните образувания, се описват мотивите за това;

6. при трасета за въздушни и подземни обекти - размерът на земеделската земя, която може да се ползва при определени ограничения, видът и характерът на тези ограничения, ако такива се налагат;

7. при терени за включване в охранителни и сервитутни зони - видът и характерът на ограниченията, при които може да се ползва земеделската земя;

8. изрично частта, точните граници и размери на определената площадка или трасе, която засяга площи от горския фонд.

(2) Когато са описани две или повече площадки или трасета за обекта, се предлага мотивирано кой вариант да бъде утвърден като окончателен.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)(1) В обяснителната записка към проекта на ПУП се посочват:

1. наименованието на обекта/обектите и/или данни за предвижданата дейност;

2. местоположението на обекта - местност, землище на населеното място и неговия функционален тип, община, област, отстояние от границите на общия и/или подробен устройствен план на населеното място, отстояние от републиканската пътна мрежа и от други най-близки съществуващи обекти;

3. размерът и границите на предлаганите площадки или трасета за основния обект и на предлаганите спомагателни и допълнителни площадки и трасета на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, свързана с обекта, пътни връзки, площадки за рекултивация (подобряване) и за хумусни депа за временно ползване;

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) за кариери (открити рудници) - размерът на проучените запаси, мощността на пласта, годишният добив (производство) и ежегодно необходимата площ;

5. за площите, предвидени с общите и подробните устройствени планове за включване в границите на населените места и селищните образувания, се описват мотивите за това;

6. при трасета за въздушни и подземни обекти - размерът на земеделската земя, която може да се ползва при определени ограничения, видът и характерът на тези ограничения, ако такива се налагат;

7. при терени за включване в охранителни и сервитутни зони - видът и характерът на ограниченията, при които може да се ползва земеделската земя;

8. изрично частта, точните граници и размери на определената площадка или трасе, която засяга площи от горския фонд.

(2) Когато са описани две или повече площадки или трасета за обекта, се предлага мотивирано кой вариант да бъде утвърден като окончателен.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)(1) В обяснителната записка към проекта на ПУП се посочват:

1. наименованието на обекта/обектите и/или данни за предвижданата дейност;

2. местоположението на обекта - местност, землище на населеното място и неговия функционален тип, община, област, отстояние от границите на общия и/или подробен устройствен план на населеното място, отстояние от републиканската пътна мрежа и от други най-близки съществуващи обекти;

3. размерът и границите на предлаганите площадки или трасета за основния обект и на предлаганите спомагателни и допълнителни площадки и трасета на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, свързана с обекта, пътни връзки, площадки за рекултивация (подобряване) и за хумусни депа за временно ползване;

4. за мини и кариери - размерът на проучените запаси, мощността на пласта, годишният добив (производство) и ежегодно необходимата площ;

5. за площите, предвидени с общите и подробните устройствени планове за включване в границите на населените места и селищните образувания, се описват мотивите за това;

6. при трасета за въздушни и подземни обекти - размерът на земеделската земя, която може да се ползва при определени ограничения, видът и характерът на тези ограничения, ако такива се налагат;

7. при терени за включване в охранителни и сервитутни зони - видът и характерът на ограниченията, при които може да се ползва земеделската земя;

8. изрично частта, точните граници и размери на определената площадка или трасе, която засяга площи от горския фонд.

(2) Когато са описани две или повече площадки или трасета за обекта, се предлага мотивирано кой вариант да бъде утвърден като окончателен.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:

1. предложение от лицата по чл. 18 и 19 ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане или разширение на обекта върху земеделска земя;

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) скица на имота (имотите) в координатна система "1970 г." в 2 екземпляра с нанесените граници на предложените площадки или трасета, заверени от общинската служба по земеделие, съответно от службите по кадастър;

а) за площадки - в мащаб 1:500 до 1:5000 с координати на чупките;

б) за трасета - в подходящ мащаб, но не по-дребен от 1:10 000, с координати на чупките на оста на линейния обект;

3. в случаите, когато се засягат земи от горския фонд, се прилага становище от съответното държавно лесничейство;

4. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) удостоверение, поливна ли е земята, издадено от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него лице в 7-дневен срок;

5. акт за категорията на земята, издаден съгласно чл. 17, ал. 2 ЗОЗЗ и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) решение или становище, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда - за случаите, когато такова се изисква;

7. проект за подробен устройствен план и обяснителна записка.

8. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.)

(2) Когато е определена площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице, се прилага и копие от документа за собственост или за право на строеж върху земята. Когато имотът е съсобствен, се прилага и нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието и храните или решение на общинския съвет.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Към определената с проекта за ПУП площадка за разширение на съществуващ обект се прилага копие от документ за собственост на съществуващия терен, съответно документ, с който е предоставена, отчуждена или е променено предназначението на земята за съществуващия обект, и скица - кадастрален план (карта) на изпълненото строителство.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Когато за обекта са предложени две или повече площадки или трасета, се прилага сравнителна таблица, в която се посочват площта, качеството, поливността, начинът на трайно ползване и собствеността на засегнатите земеделски земи.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:

1. предложение от лицата по чл. 18 и 19 ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане или разширение на обекта върху земеделска земя;

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) скица на имота (имотите) в координатна система "1970 г." в 2 екземпляра с нанесените граници на предложените площадки или трасета, заверени от общинската служба по земеделие и гори, съответно от службите по кадастър;

а) за площадки - в мащаб 1:500 до 1:5000 с координати на чупките;

б) за трасета - в подходящ мащаб, но не по-дребен от 1:10 000, с координати на чупките на оста на линейния обект;

3. в случаите, когато се засягат земи от горския фонд, се прилага становище от съответното държавно лесничейство;

4. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) удостоверение, поливна ли е земята, издадено от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него лице в 7-дневен срок;

5. акт за категорията на земята, издаден съгласно чл. 17, ал. 2 ЗОЗЗ и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) решение или становище, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда - за случаите, когато такова се изисква;

7. проект за подробен устройствен план и обяснителна записка.

8. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.)

(2) Когато е определена площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице, се прилага и копие от документа за собственост или за право на строеж върху земята. Когато имотът е съсобствен, се прилага и нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието и храните или решение на общинския съвет.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Към определената с проекта за ПУП площадка за разширение на съществуващ обект се прилага копие от документ за собственост на съществуващия терен, съответно документ, с който е предоставена, отчуждена или е променено предназначението на земята за съществуващия обект, и скица - кадастрален план (карта) на изпълненото строителство.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Когато за обекта са предложени две или повече площадки или трасета, се прилага сравнителна таблица, в която се посочват площта, качеството, поливността, начинът на трайно ползване и собствеността на засегнатите земеделски земи.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:

1. предложение от лицата по чл. 18 и 19 ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане или разширение на обекта върху земеделска земя;

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) скица на имота (имотите) в координатна система "1970 г." в 2 екземпляра с нанесените граници на предложените площадки или трасета, заверени от общинската служба по земеделие и гори, съответно от службите по кадастър;

а) за площадки - в мащаб 1:500 до 1:5000 с координати на чупките;

б) за трасета - в подходящ мащаб, но не по-дребен от 1:10 000, с координати на чупките на оста на линейния обект;

3. в случаите, когато се засягат земи от горския фонд, се прилага становище от съответното държавно лесничейство;

4. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) удостоверение, поливна ли е земята, издадено от министъра на земеделието и продоволствието или от упълномощено от него лице в 7-дневен срок;

5. акт за категорията на земята, издаден съгласно чл. 17, ал. 2 ЗОЗЗ и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) решение или становище, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда - за случаите, когато такова се изисква;

7. проект за подробен устройствен план и обяснителна записка.

8. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.)

(2) Когато е определена площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице, се прилага и копие от документа за собственост или за право на строеж върху земята. Когато имотът е съсобствен, се прилага и нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието и продоволствието или решение на общинския съвет.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Към определената с проекта за ПУП площадка за разширение на съществуващ обект се прилага копие от документ за собственост на съществуващия терен, съответно документ, с който е предоставена, отчуждена или е променено предназначението на земята за съществуващия обект, и скица - кадастрален план (карта) на изпълненото строителство.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Когато за обекта са предложени две или повече площадки или трасета, се прилага сравнителна таблица, в която се посочват площта, качеството, поливността, начинът на трайно ползване и собствеността на засегнатите земеделски земи.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:

1. предложение от лицата по чл. 18 и 19 ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане или разширение на обекта върху земеделска земя;

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) скица на имота (имотите) в координатна система "1970 г." в 2 екземпляра с нанесените граници на предложените площадки или трасета, заверени от общинската служба по земеделие и гори, съответно от службите по кадастър;

а) за площадки - в мащаб 1:500 до 1:5000 с координати на чупките;

б) за трасета - в подходящ мащаб, но не по-дребен от 1:10 000, с координати на чупките на оста на линейния обект;

3. в случаите, когато се засягат земи от горския фонд, се прилага становище от съответното държавно лесничейство;

4. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) удостоверение, поливна ли е земята, издадено от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него лице в 7-дневен срок;

5. акт за категорията на земята, издаден съгласно чл. 17, ал. 2 ЗОЗЗ и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) решение или становище, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда - за случаите, когато такова се изисква;

7. проект за подробен устройствен план и обяснителна записка.

8. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.)

(2) Когато е определена площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице, се прилага и копие от документа за собственост или за право на строеж върху земята. Когато имотът е съсобствен, се прилага и нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието и горите или решение на общинския съвет.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Към определената с проекта за ПУП площадка за разширение на съществуващ обект се прилага копие от документ за собственост на съществуващия терен, съответно документ, с който е предоставена, отчуждена или е променено предназначението на земята за съществуващия обект, и скица - кадастрален план (карта) на изпълненото строителство.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Когато за обекта са предложени две или повече площадки или трасета, се прилага сравнителна таблица, в която се посочват площта, качеството, поливността, начинът на трайно ползване и собствеността на засегнатите земеделски земи.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:

1. предложение от лицата по чл. 18 и 19 ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане или разширение на обекта върху земеделска земя;

2. скица на имота (имотите) в координатна система "1970 г." в 2 екземпляра с нанесените граници на предложените площадки или трасета, заверени от поземлената комисия, съответно от службите по кадастър;

а) за площадки - в мащаб 1:500 до 1:5000 с координати на чупките;

б) за трасета - в подходящ мащаб, но не по-дребен от 1:10 000, с координати на чупките на оста на линейния обект;

3. в случаите, когато се засягат земи от горския фонд, се прилага становище от съответното държавно лесничейство;

4. удостоверение, поливна ли е земята, издадено от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него лице;

5. акт за категорията на земята, издаден съгласно чл. 17, ал. 2 ЗОЗЗ и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

6. положително решение по ОВОС или преценка за влиянието върху околната среда по реда на ЗООС - за случаите, когато такива се изискват;

7. проект за подробен устройствен план и обяснителна записка;

8. за обекти - паметници на културата, и техните охранителни зони - становище от Националния институт за паметници на културата.

(2) Когато е определена площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице, се прилага и копие от документа за собственост или за право на строеж върху земята. Когато имотът е съсобствен, се прилага и нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците.

(3) Към определената с проекта за ПУП площадка за разширение на съществуващ обект се прилага копие от документ за собственост на съществуващия терен, съответно документ, с който е предоставена, отчуждена или е променено предназначението на земята за съществуващия обект, и скица - кадастрален план (карта) на изпълненото строителство.

(4) Когато за обекта са предложени две или повече площадки или трасета, се прилага сравнителна таблица, в която се посочват площта, качеството, поливността, начинът на трайно ползване и собствеността на засегнатите земеделски земи.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Предложението за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане или разширение на обекти върху земеделски земи се прави до комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ от:

1. физическото или юридическото лице - за извършване на строителство върху собствена земя; когато земята е съсобствена или наследствена, се прилага нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците (наследниците);

2. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) кмета на общината - за обекти за общински нужди, разположени на територията на съответната община или за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии (населените места и селищните образувания);

3. областния управител - за обекти за държавни нужди, разположени на територията на съответната област;

4. министъра на регионалното развитие и благоустройството - за обекти за държавни нужди, разположени на територията на повече от една област.

(2) В предложението за обекти за държавни и общински нужди се посочват: размерът и местонахождението на възможните площадки, от които най-малко една да бъде върху слабопродуктивна или непригодна за земеделско ползване земя от шеста до десета категория. Посочват се също собствеността и културният вид на земята.

(3) Към предложението за експлоатация на регистрирани находища на подземни богатства се прилага извлечение от протокол на МОСВ за утвърдените запаси на конкретния обект или от доклада за хидрогеоложките проучвания.

(4) В предложението за включването на земеделски земи в горския фонд се изясняват целите, за които ще се използват, размерът и границите им, начинът на възмездяване или замяна с други равностойни земи от горския фонд. В случаите на замяна с равностойни земи от горския фонд към преписката се прилагат мащабна скица на земите с нанесени точни граници, както и характеристика на площите, заверени от съответното държавно лесничейство.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Предложението за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане или разширение на обекти върху земеделски земи се прави до комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ от:

1. физическото или юридическото лице - за извършване на строителство върху собствена земя; когато земята е съсобствена или наследствена, се прилага нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците (наследниците);

2. кмета на общината - за обекти за общински нужди, разположени на територията на съответната община;

3. областния управител - за обекти за държавни нужди, разположени на територията на съответната област;

4. министъра на регионалното развитие и благоустройството - за обекти за държавни нужди, разположени на територията на повече от една област.

(2) В предложението за обекти за държавни и общински нужди се посочват: размерът и местонахождението на възможните площадки, от които най-малко една да бъде върху слабопродуктивна или непригодна за земеделско ползване земя от шеста до десета категория. Посочват се също собствеността и културният вид на земята.

(3) Към предложението за експлоатация на регистрирани находища на подземни богатства се прилага извлечение от протокол на МОСВ за утвърдените запаси на конкретния обект или от доклада за хидрогеоложките проучвания.

(4) В предложението за включването на земеделски земи в горския фонд се изясняват целите, за които ще се използват, размерът и границите им, начинът на възмездяване или замяна с други равностойни земи от горския фонд. В случаите на замяна с равностойни земи от горския фонд към преписката се прилагат мащаб на скица на земите с нанесени точни граници, както и характеристика на площите, заверени от съответното държавно лесничейство.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ обсъжда предложението за всеки обект и в едномесечен срок от подаването на писменото искане, ако е оформено и комплектувано съгласно изискванията, утвърждава с решение необходимата площадка или трасе за изграждане на обекта или за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии. Ако искането не е оформено и комплектувано, то се връща на предложителя със съответните указания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато обектът е за държавни или общински нужди и се засяга поливна площ или земя от първа до четвърта категория с площ над 100 дка, Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и предлага проект на решение, който се внася в Министерския съвет от министъра на земеделието и храните. С решението на Министерския съвет се разрешава проектирането и изграждането на обекта съгласно чл. 23 ЗОЗЗ.

(3) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ не утвърждава площадка или трасе за проектиране на обекта, когато:

1. съществува възможност обектът да се изгради върху друга земя в землището на същото населено място, която е по-слабо продуктивна или негодна за земеделско ползване, с изключение на случаите по чл. 28, ал. 7;

2. обектът или предвижданата дейност ще има отрицателно въздействие върху околната среда, установено по съответния ред от МОСВ;

3. предлаганата площадка или трасе не е съобразена с хигиенни и строителни изисквания или с наложени ограничения по други закони;

4. площадките за крайпътни обекти са разположени в сервитута на пътища от републиканската пътна мрежа; в сервитута се допуска изграждането само на пътни връзки до обектите.

(4) Когато при обсъждането на предложението за даден обект възникнат въпроси за доизясняване, комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ може да отложи разглеждането му и да възложи допълнително проучване.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ обсъжда предложението за всеки обект и в едномесечен срок от подаването на писменото искане, ако е оформено и комплектувано съгласно изискванията, утвърждава с решение необходимата площадка или трасе за изграждане на обекта или за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии. Ако искането не е оформено и комплектувано, то се връща на предложителя със съответните указания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Когато обектът е за държавни или общински нужди и се засяга поливна площ или земя от първа до четвърта категория с площ над 100 дка, Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и предлага проект на решение, който се внася в Министерския съвет от министъра на земеделието и продоволствието. С решението на Министерския съвет се разрешава проектирането и изграждането на обекта съгласно чл. 23 ЗОЗЗ.

(3) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ не утвърждава площадка или трасе за проектиране на обекта, когато:

1. съществува възможност обектът да се изгради върху друга земя в землището на същото населено място, която е по-слабо продуктивна или негодна за земеделско ползване, с изключение на случаите по чл. 28, ал. 7;

2. обектът или предвижданата дейност ще има отрицателно въздействие върху околната среда, установено по съответния ред от МОСВ;

3. предлаганата площадка или трасе не е съобразена с хигиенни и строителни изисквания или с наложени ограничения по други закони;

4. площадките за крайпътни обекти са разположени в сервитута на пътища от републиканската пътна мрежа; в сервитута се допуска изграждането само на пътни връзки до обектите.

(4) Когато при обсъждането на предложението за даден обект възникнат въпроси за доизясняване, комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ може да отложи разглеждането му и да възложи допълнително проучване.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ обсъжда предложението за всеки обект и в едномесечен срок от подаването на писменото искане, ако е оформено и комплектувано съгласно изискванията, утвърждава с решение необходимата площадка или трасе за изграждане на обекта или за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии. Ако искането не е оформено и комплектувано, то се връща на предложителя със съответните указания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Когато обектът е за държавни или общински нужди и се засяга поливна площ или земя от първа до четвърта категория с площ над 100 дка, Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и предлага проект на решение, който се внася в Министерския съвет от министъра на земеделието и горите. С решението на Министерския съвет се разрешава проектирането и изграждането на обекта съгласно чл. 23 ЗОЗЗ.

(3) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ не утвърждава площадка или трасе за проектиране на обекта, когато:

1. съществува възможност обектът да се изгради върху друга земя в землището на същото населено място, която е по-слабо продуктивна или негодна за земеделско ползване, с изключение на случаите по чл. 28, ал. 7;

2. обектът или предвижданата дейност ще има отрицателно въздействие върху околната среда, установено по съответния ред от МОСВ;

3. предлаганата площадка или трасе не е съобразена с хигиенни и строителни изисквания или с наложени ограничения по други закони;

4. площадките за крайпътни обекти са разположени в сервитута на пътища от републиканската пътна мрежа; в сервитута се допуска изграждането само на пътни връзки до обектите.

(4) Когато при обсъждането на предложението за даден обект възникнат въпроси за доизясняване, комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ може да отложи разглеждането му и да възложи допълнително проучване.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ обсъжда предложението за всеки обект и в едномесечен срок от подаването на писменото искане, ако е оформено и комплектувано съгласно изискванията, утвърждава с решение необходимата площадка или трасе за изграждане на обекта. Ако искането не е оформено и комплектувано, то се връща на предложителя със съответните указания.

(2) Когато обектът засяга поливна площ или земя от първа до четвърта категория с площ над 100 дка, Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и го внася заедно със становище в Министерския съвет за разглеждане и решаване. Проектирането на обекта в този случай може да започне само след разрешение на Министерския съвет съгласно чл. 23 ЗОЗЗ.

(3) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ не утвърждава площадка или трасе за проектиране на обекта, когато:

1. съществува възможност обектът да се изгради върху друга земя в землището на същото населено място, която е по-слабо продуктивна или негодна за земеделско ползване, с изключение на случаите по чл. 28, ал. 7;

2. обектът или предвижданата дейност ще има отрицателно въздействие върху околната среда, установено по съответния ред от МОСВ;

3. предлаганата площадка или трасе не е съобразена с хигиенни и строителни изисквания или с наложени ограничения по други закони;

4. площадките за крайпътни обекти са разположени в сервитута на пътища от републиканската пътна мрежа; в сервитута се допуска изграждането само на пътни връзки до обектите.

(4) Когато при обсъждането на предложението за даден обект възникнат въпроси за доизясняване, комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ може да отложи разглеждането му и да възложи допълнително проучване.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) За определяне на необходимата земя за отстраняване на последиците от природни бедствия и производствени аварии Комисията за земеделските земи постановява решение по предложение на председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии към Министерския съвет. В този случай не се провеждат процедурите по тази глава и не се дължи такса по чл. 30 ЗОЗЗ. Отстраняването на последиците може да започне незабавно.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За рудниците и кариерите се изработват проекти за експлоатация и за рекултивация.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Размерът на необходимата земя за застрояване за всеки обект се определя в съответствие с утвърдените нормативи за застрояване.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За мините и кариерите се изработват проекти за експлоатация и за рекултивация.

(2) Размерът на необходимата земя за всеки обект се определя в съответствие с утвърдените нормативи за застрояване.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Подробният устройствен план за утвърдената площадка или трасе или утвърден терен за включване в границите на урбанизираните територии се внася от собственика на земята или от инвеститора на обекта за приемане от експертните съвети по чл. 3, 4 и 5 ЗУТ и за одобряване по реда на чл. 129 ЗУТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Проектите за експлоатация и рекултивация на рудници и кариери се приемат от експертен съвет на заинтересуваното ведомство.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Подробният устройствен план за утвърдената площадка или трасе се внася от собственика на земята или от инвеститора на обекта за приемане от експертните съвети по чл. 3, 4 и 5 ЗУТ и за одобряване по реда на чл. 129 ЗУТ.

(2) Проектите за експлоатация и рекултивация на мини и кариери се приемат от експертен съвет на заинтересуваното ведомство.

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Раздел II.

Промяна на предназначението на земеделски земи в строителните граници на населените места или селищните образувания (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За земеделски земи (застроени и незастроени), включени в строителните граници на населените места и в други селищни образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени до влизането в сила на отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1973 г., не се извършват процедурите по реда на ЗОЗЗ и този правилник. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗУТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроени и застроени земеделски земи, включени в строителните граници на населените места и селищните образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени по отменения Закон за териториално и селищно устройство след 1 юли 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1996 г., комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ без провеждане на процедура по определяне и утвърждаване на площадка постановяват решение за промяна на предназначението на земята. В тези случаи се заплаща единичният размер на таксата по чл. 30 ЗОЗЗ.

(3) Доказването на обстоятелствата по ал. 2 се извършва с приложен заверен препис от заповедта за одобряване на плана и скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(4) За земите по ал. 2, както и за тези по чл. 3, ал. 3 собственикът на земеделската земя изготвя мотивирано предложение за промяна на нейното предназначение до комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ, към което се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) копие от решението на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ и извадка от картния материал към него - за земите по чл. 3, ал. 3, или посочените документи в ал. 3 - за земите по ал. 2;

2. копие от документа за собственост върху земята;

3. скица на имота от кадастрален план или кадастрална карта, заверена от техническата служба на общината, съответно от службата по кадастър - в 2 екземпляра;

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) влязъл в сила подробен устройствен план за имотите, включени в урбанизираните територии, определени със ЗРП, устройствен план или околовръстен полигон;

5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) акт за категория на земята, издаден от областната дирекция "Земеделие";

6. удостоверение поливна ли е земята;

7. решение по ОВОС, когато е необходимо такова.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Таксата по чл. 30, ал. 1 ЗОЗЗ при прилагане на предходните алинеи се определя служебно от Министерството на земеделието и храните, съответно от областната дирекция "Земеделие".

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За земеделски земи (застроени и незастроени), включени в строителните граници на населените места и в други селищни образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени до влизането в сила на отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1973 г., не се извършват процедурите по реда на ЗОЗЗ и този правилник. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗУТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроени и застроени земеделски земи, включени в строителните граници на населените места и селищните образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени по отменения Закон за териториално и селищно устройство след 1 юли 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1996 г., комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ без провеждане на процедура по определяне и утвърждаване на площадка постановява решение за промяна на предназначението на земята. В тези случаи се заплаща единичният размер на таксата по чл. 30 ЗОЗЗ.

(3) Доказването на обстоятелствата по ал. 2 се извършва с приложен заверен препис от заповедта за одобряване на плана и скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(4) За земите по ал. 2, както и за тези по чл. 3, ал. 3 собственикът на земеделската земя изготвя мотивирано предложение за промяна на нейното предназначение до комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ, към което се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) копие от решението на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ и извадка от картния материал към него - за земите по чл. 3, ал. 3, или посочените документи в ал. 3 - за земите по ал. 2;

2. копие от документа за собственост върху земята;

3. скица на имота от кадастрален план или кадастрална карта, заверена от техническата служба на общината, съответно от службата по кадастър - в 2 екземпляра;

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) влязъл в сила подробен устройствен план за имотите, включени в урбанизираните територии, определени със ЗРП, устройствен план или околовръстен полигон;

5. акт за категория на земята, издаден от областната дирекция "Земеделие и гори";

6. удостоверение поливна ли е земята;

7. решение по ОВОС, когато е необходимо такова.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Таксата по чл. 30, ал. 1 ЗОЗЗ при прилагане на предходните алинеи се определя служебно от Министерството на земеделието и храните, съответно от областната дирекция "Земеделие и гори".

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За земеделски земи (застроени и незастроени), включени в строителните граници на населените места и в други селищни образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени до влизането в сила на отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1973 г., не се извършват процедурите по реда на ЗОЗЗ и този правилник. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗУТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроени и застроени земеделски земи, включени в строителните граници на населените места и селищните образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени по отменения Закон за териториално и селищно устройство след 1 юли 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1996 г., комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ без провеждане на процедура по определяне и утвърждаване на площадка постановява решение за промяна на предназначението на земята. В тези случаи се заплаща единичният размер на таксата по чл. 30 ЗОЗЗ.

(3) Доказването на обстоятелствата по ал. 2 се извършва с приложен заверен препис от заповедта за одобряване на плана и скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(4) За земите по ал. 2, както и за тези по чл. 3, ал. 3 собственикът на земеделската земя изготвя мотивирано предложение за промяна на нейното предназначение до комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ, към което се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) копие от решението на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ и извадка от картния материал към него - за земите по чл. 3, ал. 3, или посочените документи в ал. 3 - за земите по ал. 2;

2. копие от документа за собственост върху земята;

3. скица на имота от кадастрален план или кадастрална карта, заверена от техническата служба на общината, съответно от службата по кадастър - в 2 екземпляра;

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) влязъл в сила подробен устройствен план за имотите, включени в урбанизираните територии, определени със ЗРП, устройствен план или околовръстен полигон;

5. акт за категория на земята, издаден от областната дирекция "Земеделие и гори";

6. удостоверение поливна ли е земята;

7. решение по ОВОС, когато е необходимо такова.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Таксата по чл. 30, ал. 1 ЗОЗЗ при прилагане на предходните алинеи се определя служебно от Министерството на земеделието и продоволствието, съответно от областната дирекция "Земеделие и гори".

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За земеделски земи (застроени и незастроени), включени в строителните граници на населените места и в други селищни образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени до влизането в сила на отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1973 г., не се извършват процедурите по реда на ЗОЗЗ и този правилник. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗУТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроени и застроени земеделски земи, включени в строителните граници на населените места и селищните образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени по отменения Закон за териториално и селищно устройство след 1 юли 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1996 г., комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ без провеждане на процедура по определяне и утвърждаване на площадка постановява решение за промяна на предназначението на земята. В тези случаи се заплаща единичният размер на таксата по чл. 30 ЗОЗЗ.

(3) Доказването на обстоятелствата по ал. 2 се извършва с приложен заверен препис от заповедта за одобряване на плана и скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(4) За земите по ал. 2, както и за тези по чл. 3, ал. 3 собственикът на земеделската земя изготвя мотивирано предложение за промяна на нейното предназначение до комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ, към което се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) копие от решението на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ и извадка от картния материал към него - за земите по чл. 3, ал. 3, или посочените документи в ал. 3 - за земите по ал. 2;

2. копие от документа за собственост върху земята;

3. скица на имота от кадастрален план или кадастрална карта, заверена от техническата служба на общината, съответно от службата по кадастър - в 2 екземпляра;

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) влязъл в сила подробен устройствен план за имотите, включени в урбанизираните територии, определени със ЗРП, устройствен план или околовръстен полигон;

5. акт за категория на земята, издаден от областната дирекция "Земеделие и гори";

6. удостоверение поливна ли е земята;

7. решение по ОВОС, когато е необходимо такова.

(5) Таксата по чл. 30, ал. 1 ЗОЗЗ при прилагане на предходните алинеи се определя служебно от Министерството на земеделието и горите, съответно от областната дирекция "Земеделие и гори".

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За земеделски земи (застроени и незастроени), включени в строителните граници на населените места и в други селищни образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени до влизането в сила на отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1973 г., не се извършват процедурите по реда на ЗОЗЗ и този правилник. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗУТ.

(2) За незастроени и застроени земеделски земи, включени в строителните граници на населените места и селищните образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени по отменения Закон за териториално и селищно устройство след 1 юли 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1996 г., Комисията за земеделските земи без провеждане на процедура по определяне и утвърждаване на площадка постановява решение за промяна на предназначението на земята. В тези случаи се заплаща единичният размер на таксата по чл. 30 ЗОЗЗ.

(3) Доказването на обстоятелствата по ал. 2 се извършва с приложен заверен препис от заповедта за одобряване на плана и скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(4) За земите по ал. 2, както и за тези по чл. 3, ал. 3 собственикът на земеделската земя изготвя мотивирано предложение за промяна на нейното предназначение до комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ, към което се прилагат:

1. копие от решението на Комисията за земеделските земи и извадка от картния материал към него - за земите по чл. 3, ал. 3, или посочените документи в ал. 3 - за земите по ал. 2;

2. копие от документа за собственост върху земята;

3. скица на имота от кадастрален план или кадастрална карта, заверена от техническата служба на общината, съответно от службата по кадастър - в 2 екземпляра;

4. подобрен устройствен план за имотите, включени в строителните граници, определени със ЗРП или ПУП, а за имотите, включени в строителните граници, определени с околовръстен полигон - ПУП и решение на съответния експертен съвет по устройство на територията за приемането му;

5. акт за категория на земята, издаден от областната дирекция "Земеделие и гори";

6. удостоверение поливна ли е земята;

7. решение по ОВОС, когато е необходимо такова.

(5) Таксата по чл. 30, ал. 1 ЗОЗЗ при прилагане на предходните алинеи се определя служебно от Министерството на земеделието и горите, съответно от областната дирекция "Земеделие и гори".

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Земи, изключени от границите на ЗРП, както и от границите на околовръстните полигони на населените места и на други селищни образувания с решения на бившите изпълнителни комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет или по силата на административни актове, с които са одобрявани тези планове или околовръстните полигони, се включват отново в границите им с решение на Комисията за земеделските земи въз основа на ПУП, приет от съответния експертен съвет по устройство на територията. За тези земи не се дължат такси по чл. 30 ЗОЗЗ и не се провежда процедура по определяне на площадка.

(2) За земите по ал. 1 кметът на общината изготвя мотивирано предложение до Комисията за земеделските земи, към което се прилагат:

1. предложение на собственици на земя за включването на имоти в строителните граници на населеното място или селищното образувание;

2. копие от стария план, от което да се вижда, че предлаганите земи са били в строителните граници, и актът за одобряването му;

3. копие от действащия план, с който са изключени тези земи, и копие от документа за изключването им;

4. документи за собственост на имотите и скици към тях;

5. подробен устройствен план;

6. решение на съответния експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Раздел III.

Промяна на предназначението на земеделски земи за собствени неземеделски нужди (Предишен раздел II, загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) При наличие на влязъл в сила подробен устройствен план за обекта физическото или юридическото лице - собственик на земята, може да внесе предложение за промяна на предназначението на земята, когато обектът се изгражда за собствени нужди.

(2) Лицата по ал. 1 изготвят мотивирано предложение до комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ, към което се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) копие от влезлия в сила ПУП - в 2 екземпляра;

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) за рудници (кариери) - проекти за експлоатация и рекултивация;

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) за линейни обекти - копие от влезлия в сила подробен устройствен (парцеларен) план с координати на чупките на обекта в 2 екземпляра.

(3) Когато земята е собственост на физическо или юридическо лице и върху нея е утвърдена площадка или трасе за изграждане на обект в случаите по чл. 18 ЗОЗЗ, лицето, изграждащо обекта, или инвеститорът може да поиска промяна на предназначението на земеделската земя след като придобие собственост или право на строеж върху нея.

(4) Когато земята е в държавния поземлен фонд или в общинския поземлен фонд и върху нея е утвърдена площадка или трасе за изграждане на обект от физическо или юридическо лице (инвеститор), извън случаите по чл. 19 ЗОЗЗ, то е длъжно да придобие право на собственост или право на строеж върху земята преди промяната на нейното предназначение по реда на ал. 1 и 2.

(5) По реда на ал. 1 и 2 се прави предложение от инвеститора на обекта за промяна на предназначението на общински земи за общински нужди и на държавни земи за държавни нужди.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) При наличие на одобрен по реда на чл. 129 ЗУТ подробен устройствен план за обекта физическото или юридическото лице - собственик на земята, може да внесе предложение за промяна на предназначението на земята, когато обектът се изгражда за собствени нужди.

(2) Лицата по ал. 1 изготвят мотивирано предложение до комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ, към което се прилагат:

1. копие от одобрения ПУП - в 2 екземпляра;

2. за мини (кариери) - проекти за експлоатация и рекултивация;

3. за линейни обекти - копие от одобрения подробен устройствен (парцеларен) план с координати на чупките на обекта в 2 екземпляра.

(3) Когато земята е собственост на физическо или юридическо лице и върху нея е утвърдена площадка или трасе за изграждане на обект в случаите по чл. 18 ЗОЗЗ, лицето, изграждащо обекта, или инвеститорът може да поиска промяна на предназначението на земеделската земя след като придобие собственост или право на строеж върху нея.

(4) Когато земята е в държавния поземлен фонд или в общинския поземлен фонд и върху нея е утвърдена площадка или трасе за изграждане на обект от физическо или юридическо лице (инвеститор), извън случаите по чл. 19 ЗОЗЗ, то е длъжно да придобие право на собственост или право на строеж върху земята преди промяната на нейното предназначение по реда на ал. 1 и 2.

(5) По реда на ал. 1 и 2 се прави предложение от инвеститора на обекта за промяна на предназначението на общински земи за общински нужди и на държавни земи за държавни нужди.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ обсъжда предложението и в 14-дневен срок от датата на внасянето му се произнася с решение.

(2) Промяната на предназначението на земеделската земя може да бъде разрешена на етапи в съответствие с искането на собственика на земята или на инвеститора.

(3) В решението на комисията се посочват размерът на таксата, която следва да се заплати по чл. 30 ЗОЗЗ за цялата площ или за съответния етап, както и други задължения, произтичащи от разпоредбите на ЗОЗЗ и този правилник.

(4) Решението за промяна на предназначението на земята влиза в сила след като бъде заплатена дължимата такса за обекта.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди съответната комисия изпраща препис от него на службата по кадастъра по местонахождението на имота за нанасяне в кадастъра. Когато с решението за промяна на предназначението на част от поземления имот се образуват нови имоти съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, службата по кадастъра дава идентификатор на новообразуваните поземлени имоти.

(2) След нанасянето в кадастъра по ал. 1 по искане на собственика границите на поземления имот се означават на място с трайни знаци въз основа на кадастралните данни от съответната служба по кадастъра по местонахождението на имота.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Разрешение за строеж върху собствена земя се издава на физическо или юридическо лице само след като има влязло в сила решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на земеделската земя, след трасиране на границите по реда на чл. 42, ал. 2 и след като се отнеме и съхрани или оползотвори хумусният пласт съгласно чл. 14 и 15 ЗОЗЗ.

Раздел IV.

Промяна на предназначението на земеделски земи - собственост на физически или юридически лица, за държавни и общински нужди (Предишен раздел III, загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) При наличие на влязъл в сила подробен устройствен план за обекти за държавни нужди или за общински нужди, разположени върху земеделска земя - собственост на физически или юридически лица, а за рудници и кариери - и приет цялостен проект за добив и проект за рекултивация, се внася мотивирано предложение до комисията по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на необходимата земя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Предложението се внася в срок до една година след утвърждаване на площадката или трасето на обекта от лицата или органите по чл. 31, ал. 1, т. 2, 3 и 4.

(3) Когато обектът се изгражда на етапи, в посочения срок се внася предложение за промяна на предназначението на необходимата земя за изграждане на първия етап.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Едногодишният срок по ал. 2 не се отнася за утвърдени трасета на автомагистрали, пътища от I, II и III клас, жп линии, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и за утвърдени площадки за рудници, електроцентрали, депа за твърди битови отпадъци за градове с над 100 000 жители и други промишлени обекти с национално значение.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Към предложението се прилагат документите, определени в чл. 40, ал. 2.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) При наличие на одобрен по реда на чл. 129 ЗУТ подробен устройствен план за обекти за държавни нужди или за общински нужди, разположени върху земеделска земя - собственост на физически или юридически лица, а за мини и кариери - и приети проекти за експлоатация и за рекултивация, се внася мотивирано предложение до комисията по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на необходимата земя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Предложението се внася в срок до една година след утвърждаване на площадката или трасето на обекта от лицата или органите по чл. 31, ал. 1, т. 2, 3 и 4.

(3) Когато обектът се изгражда на етапи, в посочения срок се внася предложение за промяна на предназначението на необходимата земя за изграждане на първия етап.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Едногодишният срок по ал. 2 не се отнася за утвърдени трасета на автомагистрали, пътища от I, II и III клас, жп линии, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и за утвърдени площадки за рудници, електроцентрали, депа за твърди битови отпадъци за градове с над 100 000 жители и други промишлени обекти с национално значение.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Към предложението се прилагат документите, определени в чл. 40, ал. 2.

Чл. 45. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В решението на комисията се посочва размерът на таксата, която следва да се заплати по чл. 30 ЗОЗЗ за цялата площ на обекта или за съответния етап. Решението за промяна на предназначението на земята влиза в сила след като бъде заплатена дължимата такса за обекта.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Влязлото в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя - собственост на юридически и физически лица, необходима за публични държавни нужди или публични общински нужди, е основание за започване на процедура за отчуждаване на тези земи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Чл. 45. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В решението на комисията се посочва размерът на таксата, която следва да се заплати по чл. 30 ЗОЗЗ за цялата площ на обекта или за съответния етап. Решението за промяна на предназначението на земята влиза в сила след като бъде заплатена дължимата такса за обекта.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Влязлото в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя - собственост на юридически и физически лица, необходима за публични държавни нужди или публични общински нужди, е основание за започване на процедура за отчуждаване на тези земи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато площадката (трасето) на обекта засяга земеделски земи и земи от горския фонд, Комисията за земеделските земи се произнася с решение само след като земите от горския фонд са предоставени по реда на Закона за горите.

Чл. 46. (1) Отчуждаването на земеделски земи за изграждане на обекти, представляващи публична държавна собственост, се извършва по реда на глава трета от Закона за държавната собственост, а за изграждане на обекти, представляващи публична общинска собственост - по реда на глава трета от Закона за общинската собственост.

(2) Процедурата по отчуждаване следва да започне в срок до една година от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земята.

(3) Когато отчуждаването се извършва на етапи, в посочения срок следва да започне отчуждаването на земята, необходима за първия етап.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато отчуждаването на земи се извършва на етапи поради характера на изграждания обект, собствениците на земите ги ползват по тяхното първоначално предназначение без право за изграждане на обекти и влагане на инвестиции с дълготраен характер. При неспазване на тези ограничения собствениците не се обезщетяват за извършените подобрения и премахват изградените сгради и съоръжения за своя сметка.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 48. (1) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В 7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 45, ал. 1 Комисията за земеделските земи извършва процедурите по чл. 42, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В случаите по чл. 19 ЗОЗЗ за реализиране на проекти от общините, свързани с изграждане на инфраструктурни и други обекти и съоръжения - публична общинска собственост, със съгласие на министъра на земеделието и храните се допуска промяна на предназначението на земи от държавния поземлен фонд.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Влязлото в сила решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ се изпраща в 7-дневен срок на областния управител по местонахождение на държавния имот за провеждане на процедура за предоставяне на имота по реда на чл. 21, ал. 5 от Закона за общинската собственост на общината.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Отменителното решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ в случаите на неспазване на срока за започване на строителството се изпраща на областния управител.

(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Въз основа на решението по ал. 5 областният управител предприема действия по административен или съдебен ред за отмяна на актовете и разваляне на сделката за прехвърляне. Влезлите в сила отменителни актове са основание за обратното причисляване на имота към държавния поземлен фонд без тежести.

Чл. 48. (1) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В 7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 45, ал. 1 Комисията за земеделските земи извършва процедурите по чл. 42, ал. 1.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Разрешение за строеж на обект, представляващ публична държавна нужда или публична общинска нужда, се издава само след като има влязло в сила решение на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земята, земята е отчуждена, собственикът е обезщетен и хумусният пласт е отнет и са изпълнени задълженията, произтичащи от разпоредбите на чл. 26 ЗОЗЗ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Разрешения за строеж се издават от органите по чл. 148, ал. 2 и 3 ЗУТ.

Раздел V.

Промяна на предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство (Предишен раздел IV, загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Физически и юридически лица-собственици на сгради и съоръжения, строителството на които е започнало или завършено върху земеделска земя след 1 юли 1973 г., без да са извършени процедурите по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата, съответно по Закона за опазване на земеделските земи, са длъжни да внесат мотивирано предложение в Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на застроената земя и на прилежащите площи за функционирането на обекта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В предложението се изясняват видът на обекта, обемът и характерът на извършената дейност, местоположението, границите и размерът на исканата площ.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 за обекта не се определя и не се утвърждава площадка (терен) за проектиране.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Разпоредбите на този раздел не се прилагат по отношение на сградите и съоръженията, изградени от трудовокооперативните земеделски стопанства, земеделските кооперации и организациите, прекратени по реда на § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато сградите и съоръженията са изградени върху земеделски земи извън строителните граници на населени места или селищни образувания, определени със застроителен и регулационен план или околовръстен полигон преди влизането в сила на отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1973 г., се счита, че предназначението на земята е променено и процедурата за промяна на предназначението по реда на ЗОЗЗ и на този правилник не се провежда. Собствеността върху земята се придобива по реда на чл. 53.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат:

1. документ за собственост на изградените сгради и съоръжения;

2. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) документ за собственост на земята и актуална скица на имота, когато собственикът на сградите е собственик на земята;

3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) влязъл в сила ПУП, с който се запазват изградените сгради и съоръжения, изработен съгласно изискванията на ЗУТ;

4. удостоверение поливна ли е застроената земя;

5. акт за категорията на земята преди извършване на строителството, издаден по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

6. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) доказателства за търпимост на строежа по смисъла на § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУТ или за започнало производство по изследване на възможностите за узаконяване по § 183, ал. 3 или § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.);

7. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) удостоверение на общинската служба по земеделие за постановеното решение за застроената земя относно признато право на собственост, отказ или възстановена собственост, както и удостоверение за висящо дело по спор за правото на собственост или на друго правно основание; удостоверение не се изисква, когато строителството е извършено върху собствена земя;

8. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) доказателства за обстоятелствата по чл. 225, ал. 5 ЗУТ;

9. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) копие от съставения акт за нарушение на ЗОЗЗ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя докладна записка до Комисията за земеделските земи, към която се прилагат документите и становищата, посочени в ал. 1. Комплектуваната преписка се внася чрез съответната областна дирекция "Земеделие" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи в Комисията за земеделските земи след проверка и заверка на приложените документи.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В случаите по чл. 50, ал. 5 собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя искане до министъра на земеделието и храните, към което се прилагат документите и становищата, посочени в ал. 1, т. 1, 3, 6, 7 и 8, както и оценките по чл. 53.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат:

1. документ за собственост на изградените сгради и съоръжения;

2. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) документ за собственост на земята и актуална скица на имота, когато собственикът на сградите е собственик на земята;

3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) влязъл в сила ПУП, с който се запазват изградените сгради и съоръжения, изработен съгласно изискванията на ЗУТ;

4. удостоверение поливна ли е застроената земя;

5. акт за категорията на земята преди извършване на строителството, издаден по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

6. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) доказателства за търпимост на строежа по смисъла на § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУТ или за започнало производство по изследване на възможностите за узаконяване по § 183, ал. 3 или § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.);

7. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) удостоверение на общинската служба по земеделие и гори за постановеното решение за застроената земя относно признато право на собственост, отказ или възстановена собственост, както и удостоверение за висящо дело по спор за правото на собственост или на друго правно основание; удостоверение не се изисква, когато строителството е извършено върху собствена земя;

8. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) доказателства за обстоятелствата по чл. 225, ал. 5 ЗУТ;

9. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) копие от съставения акт за нарушение на ЗОЗЗ.

(Предишни ал. 2 - 4, отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя докладна записка до Комисията за земеделските земи, към която се прилагат документите и становищата, посочени в ал. 1. Комплектуваната преписка се внася чрез съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи в Комисията за земеделските земи след проверка и заверка на приложените документи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В случаите по чл. 50, ал. 5 собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя искане до министъра на земеделието и храните, към което се прилагат документите и становищата, посочени в ал. 1, т. 1, 3, 6, 7 и 8, както и оценките по чл. 53.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат:

1. документ за собственост на изградените сгради и съоръжения;

2. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) документ за собственост на земята и актуална скица на имота, когато собственикът на сградите е собственик на земята;

3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) влязъл в сила ПУП, с който се запазват изградените сгради и съоръжения, изработен съгласно изискванията на ЗУТ;

4. удостоверение поливна ли е застроената земя;

5. акт за категорията на земята преди извършване на строителството, издаден по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

6. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) доказателства за търпимост на строежа по смисъла на § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУТ или за започнало производство по изследване на възможностите за узаконяване по § 183, ал. 3 или § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.);

7. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) удостоверение на общинската служба по земеделие и гори за постановеното решение за застроената земя относно признато право на собственост, отказ или възстановена собственост, както и удостоверение за висящо дело по спор за правото на собственост или на друго правно основание; удостоверение не се изисква, когато строителството е извършено върху собствена земя;

8. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) доказателства за обстоятелствата по чл. 225, ал. 5 ЗУТ;

9. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) копие от съставения акт за нарушение на ЗОЗЗ.

(Предишни ал. 2 - 4, отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя докладна записка до Комисията за земеделските земи, към която се прилагат документите и становищата, посочени в ал. 1. Комплектуваната преписка се внася чрез съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и продоволствието по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи в Комисията за земеделските земи след проверка и заверка на приложените документи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В случаите по чл. 50, ал. 5 собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя искане до министъра на земеделието и продоволствието, към което се прилагат документите и становищата, посочени в ал. 1, т. 1, 3, 6, 7 и 8, както и оценките по чл. 53.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат:

1. документ за собственост на изградените сгради и съоръжения;

2. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) документ за собственост на земята и актуална скица на имота, когато собственикът на сградите е собственик на земята;

3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) влязъл в сила ПУП, с който се запазват изградените сгради и съоръжения, изработен съгласно изискванията на ЗУТ;

4. удостоверение поливна ли е застроената земя;

5. акт за категорията на земята преди извършване на строителството, издаден по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

6. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) доказателства за търпимост на строежа по смисъла на § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУТ или за започнало производство по изследване на възможностите за узаконяване по § 183, ал. 3 или § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.);

7. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) удостоверение на общинската служба по земеделие и гори за постановеното решение за застроената земя относно признато право на собственост, отказ или възстановена собственост, както и удостоверение за висящо дело по спор за правото на собственост или на друго правно основание; удостоверение не се изисква, когато строителството е извършено върху собствена земя;

8. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) доказателства за обстоятелствата по чл. 225, ал. 5 ЗУТ;

9. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) копие от съставения акт за нарушение на ЗОЗЗ.

(Предишни ал. 2-4, отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя докладна записка до Комисията за земеделските земи, към която се прилагат документите и становищата, посочени в ал. 1. Комплектуваната преписка се внася чрез съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи в Комисията за земеделските земи след проверка и заверка на приложените документи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) В случаите по чл. 50, ал. 5 собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя искане до министъра на земеделието и горите, към което се прилагат документите и становищата, посочени в ал. 1, т. 1, 3, 6, 7 и 8, както и оценките по чл. 53.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат:

1. документ за собственост на изградените сгради и съоръжения;

2. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) документ за собственост на земята, когато собственикът на сградите е собственик на земята и актуална скица на имота;

3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) приет от експертен съвет по чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 4 ЗУТ проект на ПУП, с който се запазват изградените сгради и съоръжения, изработен съгласно изискванията на ЗУТ;

4. удостоверение поливна ли е застроената земя;

5. акт за категорията на земята преди извършване на строителството, издаден по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

6. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) становище на органа по чл. 226, ал. 3 ЗУТ за узаконяемост;

7. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) удостоверение на поземлената комисия за постановеното решение за застроената земя относно признато право на собственост, отказ или възстановена собственост, както и удостоверение за висящо дело по спор за правото на собственост или на друго правно основание; удостоверение не се изисква, когато строителството е извършено върху собствена земя;

8. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) доказателства за обстоятелствата по чл. 225, ал. 5 ЗУТ;

9. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) копие от съставения акт за нарушение на ЗОЗЗ.

(Предишни ал. 2-4, отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя докладна записка до Комисията за земеделските земи, към която се прилагат документите и становищата, посочени в ал. 1. Комплектуваната преписка се внася чрез съответната областна дирекция "Земеделие и гори" и специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи в Комисията за земеделските земи след проверка и заверка на приложените документи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) В случаите по чл. 50, ал. 5 собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя искане до министъра на земеделието и горите, към което се прилагат документите и становищата, посочени в ал. 1, т. 1, 3, 6, 7 и 8, както и оценките по чл. 53.

Чл. 52. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) Собственикът на сградите и съоръженията заплаща таксата по чл. 30 ЗОЗЗ съгласно § 2, ал. 2 от допълнителните разпоредби на закона и санкция по глава девета от закона.

(3) Разпоредбите на ал. 2 не се отнасят за земеделски земи, чието предназначение е променено преди влизането в сила на ЗОЗЗ с актове на Министерския съвет във връзка с националната сигурност и отбраната на страната в съответствие с чл. 24, ал. 3 ЗСПЗЗ.

Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е отчуждена, предоставена или да е променено предназначението по установения ред, е държавна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Собственикът на сградите и съоръженията придобива собственост върху земята, на която е извършено строителство, чрез замяна с равностойна земя или чрез заплащане на стойността й по оценка, приета от МЗХ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Собственикът на сгради и съоръжения, изградени при спазване изискванията на отменения ЗООЗП, може да придобие правото на собственост върху застроените и прилежащите държавни земи по реда на ал. 2. Когато за земи, разположени в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, има одобрен парцеларен план или план на новообразуваните имоти, не се изисква представянето на план по чл. 51, ал. 1, т. 3. За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат документите по чл. 51, ал. 3.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) Застроената земя, чието предназначение се променя, включително когато е разположена извън границите на урбанизирана територия (населено място или селищно образувание), се оценява по реда на чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) Предложената за замяна земеделска земя се оценява по наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ. Замяната се извършва по парична равностойност.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд или стойността на земята се заплаща в бюджета на Министерството на земеделието и храните след одобряване на оценките по ал. 3 и 4 от МЗХ и сключване на договор с министъра за замяна или за покупко-продажба.

Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е отчуждена, предоставена или да е променено предназначението по установения ред, е държавна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Собственикът на сградите и съоръженията придобива собственост върху земята, на която е извършено строителство, чрез замяна с равностойна земя или чрез заплащане на стойността й по оценка, приета от МЗГ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Собственикът на сгради и съоръжения, изградени при спазване изискванията на отменения ЗООЗП, може да придобие правото на собственост върху застроените и прилежащите държавни земи по реда на ал. 2. Когато за земи, разположени в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, има одобрен парцеларен план или план на новообразуваните имоти, не се изисква представянето на план по чл. 51, ал. 1, т. 3. За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат документите по чл. 51, ал. 3.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) Застроената земя, чието предназначение се променя, включително когато е разположена извън границите на урбанизирана територия (населено място или селищно образувание), се оценява по реда на чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) Предложената за замяна земеделска земя се оценява по наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ. Замяната се извършва по парична равностойност.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд или стойността на земята се заплаща в бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието след одобряване на оценките по ал. 3 и 4 от МЗП и сключване на договор с министъра за замяна или за покупко-продажба.

Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е отчуждена, предоставена или да е променено предназначението по установения ред, е държавна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Собственикът на сградите и съоръженията придобива собственост върху земята, на която е извършено строителство, чрез замяна с равностойна земя или чрез заплащане на стойността й по оценка, приета от МЗП.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Собственикът на сгради и съоръжения, изградени при спазване изискванията на отменения ЗООЗП, може да придобие правото на собственост върху застроените и прилежащите държавни земи по реда на ал. 2. За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат документите по чл. 51, ал. 3.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) Застроената земя, чието предназначение се променя, включително когато е разположена извън границите на урбанизирана територия (населено място или селищно образувание), се оценява по реда на чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) Предложената за замяна земеделска земя се оценява по наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ. Замяната се извършва по парична равностойност.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд или стойността на земята се заплаща в бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието след одобряване на оценките по ал. 3 и 4 от МЗП и сключване на договор с министъра за замяна или за покупко-продажба.

Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е отчуждена, предоставена или да е променено предназначението по установения ред, е държавна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Собственикът на сградите и съоръженията придобива собственост върху земята, на която е извършено строителство, чрез замяна с равностойна земя или чрез заплащане на стойността й по оценка, приета от МЗГ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Собственикът на сгради и съоръжения, изградени при спазване изискванията на отменения ЗООЗП, може да придобие правото на собственост върху застроените и прилежащите държавни земи по реда на ал. 2. За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат документите по чл. 51, ал. 3.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) Застроената земя, чието предназначение се променя, включително когато е разположена извън границите на урбанизирана територия (населено място или селищно образувание), се оценява по реда на чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) Предложената за замяна земеделска земя се оценява по наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ. Замяната се извършва по парична равностойност.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд или стойността на земята се заплаща в бюджета на Министерството на земеделието и горите след одобряване на оценките по ал. 3 и 4 от МЗГ и сключване на договор с министъра за замяна или за покупко-продажба.

Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е отчуждена, предоставена или да е променено предназначението по установения ред, е държавна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Собственикът на сградите и съоръженията придобива собственост върху земята, на която е извършено строителство, чрез замяна с равностойна земя или чрез заплащане на стойността й по оценка, приета от МЗГ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Собственикът на сгради и съоръжения, изградени при спазване изискванията на отменения ЗООЗП, може да придобие правото на собственост върху застроените и прилежащите държавни земи по реда на ал. 2. За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат документите по чл. 51, ал. 3.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) Застроената земя, чието предназначение се променя, се оценява по глава седма "Базисни цени при определяне на пазарните цени на недвижимите имоти" от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Когато застроената земя е извън строителните граници на населеното място или вилната зона, тя се оценява като попадаща в последната зона или категория съобразно категорията на населеното място по чл. 97, 98, 99, 99а и 100 ППЗДС.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) Предложената за замяна земеделска земя се оценява по наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ. Замяната се извършва по парична равностойност.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд или стойността на земята се заплаща в бюджета на Министерството на земеделието и горите след одобряване на оценките по ал. 3 и 4 от МЗГ и сключване на договор с министъра за замяна или за покупко-продажба.

Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е отчуждена, предоставена или да е променено предназначението по установения ред, е държавна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Собственикът на сградите и съоръженията придобива собственост върху земята, на която е извършено строителство, чрез замяна с равностойна земя или чрез заплащане на стойността й по оценка, приета от МЗГ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Собственикът на сгради и съоръжения, изградени при спазване изискванията на отменения ЗООЗП, може да придобие правото на собственост върху застроените и прилежащите държавни земи по реда на ал. 2. За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат документите по чл. 51, ал. 3.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Застроената земя, чието предназначение се променя, се оценява по глава седма "Базисни цени при определяне на пазарните цени на недвижимите имоти" от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Когато застроената земя е извън строителните граници на населеното място или вилната зона, тя се оценява като попадаща в последната зона или категория съобразно функционалния тип на населеното място по чл. 97, 98, 99, 99а и 100 ППЗДС.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Предложената за замяна земеделска земя се оценява по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи, приета с Постановление № 116 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1999 г., бр. 98 от 2000 г. и бр. 41 и 44 от 2001 г.). Замяната се извършва по парична равностойност.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд или стойността на земята се заплаща в бюджета на Министерството на земеделието и горите след одобряване на оценките по ал. 3 и 4 от МЗГ и сключване на договор с министъра за замяна или за покупко-продажба.

Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е отчуждена, предоставена или да е променено предназначението по установения ред, е държавна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Собственикът на сградите и съоръженията придобива собственост върху земята, на която е извършено строителство, чрез замяна с равностойна земя или чрез заплащане на стойността й по оценка, приета от МЗГ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Застроената земя, чието предназначение се променя, се оценява от лицензиран оценител по глава седма "Базисни цени при определяне на пазарните цени на недвижимите имоти" от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Когато застроената земя е извън строителните граници на населеното място или вилната зона, тя се оценява като попадаща в последната зона или категория съобразно функционалния тип на населеното място по чл. 97, 98, 99, 99а и 100 ППЗДС.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Предложената за замяна земеделска земя се оценява по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи, приета с Постановление № 116 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1999 г., бр. 98 от 2000 г. и бр. 41 и 44 от 2001 г.). Замяната се извършва по парична равностойност.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд или стойността на земята се заплаща в бюджета на Министерството на земеделието и горите след одобряване на оценките по ал. 3 и 4 от МЗГ и сключване на договор с министъра за замяна или за покупко-продажба.

Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато земята е застроена след влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е променено предназначението й по установения ред, задължително се изяснява и доказва нейната собственост. В този случай се прилага становище на общинската служба по земеделие, в което се изяснява на какъв етап е възстановяването на собствеността върху земята в землището и какво решение е постановено за застроената земя - признато право на собственост, отказ или възстановяване на собствеността.

(2) Собственикът на изградените сгради и съоръжения следва да придобие собственост върху земята чрез закупуване или замяна, след което предлага промяна на нейното предназначение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Когато земята е застроена след влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е променено предназначението й по установения ред, задължително се изяснява и доказва нейната собственост. В този случай се прилага становище на общинската служба по земеделие и гори, в което се изяснява на какъв етап е възстановяването на собствеността върху земята в землището и какво решение е постановено за застроената земя-признато право на собственост, отказ или възстановяване на собствеността.

(2) Собственикът на изградените сгради и съоръжения следва да придобие собственост върху земята чрез закупуване или замяна, след което предлага промяна на нейното предназначение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато земята е застроена след влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е променено предназначението й по установения ред, задължително се изяснява и доказва нейната собственост. В този случай се прилага становище на поземлената комисия, в което се изяснява на какъв етап е възстановяването на собствеността върху земята в землището и какво решение е постановено за застроената земя-признато право на собственост, отказ или възстановяване на собствеността.

(2) Собственикът на изградените сгради и съоръжения следва да придобие собственост върху земята чрез закупуване или замяна, след което предлага промяна на нейното предназначение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В 7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 52, ал. 1 Комисията за земеделските земи извършва процедурите по чл. 42, ал. 1.

Раздел VI.

Временно ползване (Предишен раздел V - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 56. (1) При изграждане на обекти - публична собственост на държавата или общините, е възможно ползването на земя за определен срок извън площадката (трасето) на обекта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) По реда на ал. 1 се ползват земи, които са необходими временно при изграждането на подземни и въздушни линейни обекти.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) По реда на ал. 1 може да се ползва земя, необходима за геоложки и други проучвания.

Чл. 57. (1) За ползването на земята се сключва договор между инвеститора на обекта и собственика на земята.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При невъзстановена собственост върху земеделската земя договорът се сключва с кмета на съответната община.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Договорът се сключва при наличието на утвърдена площадка (трасе, терен) за обекта с решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В договора между страните се определят условията и срокът за ползване на земята, размерът на наема, нанесените щети и пропуснатите ползи, начинът на заплащането им и съответните неустойки.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Договорът не може да се сключи за повече от 10 години.

Чл. 57. (1) За ползването на земята се сключва договор между инвеститора на обекта и собственика на земята.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При невъзстановена собственост върху земеделската земя договорът се сключва с кмета на съответната община.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Договорът се сключва при наличието на утвърдена площадка (трасе, терен) за обекта с решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В договора между страните се определят условията и срокът за ползване на земята, размерът на наема, нанесените щети и пропуснатите ползи, начинът на заплащането им и съответните неустойки.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Договорът не може да се сключи за повече от 5 години.

Чл. 57. (1) За ползването на земята се сключва договор между инвеститора на обекта и собственика на земята.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При невъзстановена собственост върху земеделската земя договорът се сключва с кмета на съответната община.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Договорът се сключва при наличието на утвърдена площадка (трасе, терен) за обекта с решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ или по реда на ЗУТ в случаите по чл. 33, ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В договора между страните се определят условията и срокът за ползване на земята, размерът на наема, нанесените щети и пропуснатите ползи, начинът на заплащането им и съответните неустойки.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Договорът не може да се сключи за повече от 5 години.

Чл. 58. (1) Инвеститорът на всеки обект и длъжен да върне ползваната временно земя след изтичане на срока по договора в първоначалния й вид или във вид, годен за земеделско ползване.

(2) Привеждането на земята в този вид се извършва от инвеститора на обекта за негова сметка в рамките на срока по договора.

(3) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато по време на ползването на земята възникне необходимост от изграждане на сгради и/или съоръжения с постоянен характер, инвеститорът на обекта е длъжен в рамките на срока по договора да предложи промяна на предназначението на необходимата земя.

Чл. 59. (1) Когато инвеститорът на обекта не върне земята след изтичането на разрешения срок за ползване, той се санкционира съгласно чл. 41, ал. 1, т. 6 ЗОЗЗ и му се определя срок за възстановяване и връщане на земята.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато земята е застроена и не може да се ползва за земеделски нужди, инвеститорът на обекта се санкционира съгласно чл. 41, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ. Той е длъжен да предложи промяна на предназначението на земята по реда на раздел V "Промяна на предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство" от тази глава, като заплаща таксата по чл. 30 ЗОЗЗ в двоен размер независимо от всички други дължими обезщетения на собственика на земята.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато земята е с нарушен почвен профил, но не е застроена, освен санкциите по чл. 41 ЗОЗЗ инвеститорът на обекта е длъжен да възстанови земята в първоначалния й вид.

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) При изграждане на обекти от юридически и физически лица за собствени нужди се допуска ползване на земя извън площадката или трасето на обекта за не повече от 5 години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) За разполагане на преместваеми обекти, които не са трайно свързани с терена, както и за други нужди без застрояване се допуска ползване на земя от физически и юридически лица за не повече от 10 години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Когато земеделската земя не е собствена, условията за временно ползване се уреждат с договор между лицата по ал. 1 и 2 и собственика на земята.

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) При изграждане на обекти от юридически и физически лица за собствени нужди се допуска ползване на земя извън площадката или трасето на обекта за не повече от 5 години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За разполагане на преместваеми обекти, които не са трайно свързани с терена, както и за други нужди без застрояване се допуска ползване на земя от физически и юридически лица за не повече от 5 години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Когато земеделската земя не е собствена, условията за временно ползване се уреждат с договор между лицата по ал. 1 и 2 и собственика на земята.

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) При изграждане на обекти от юридически и физически лица за собствени нужди се допуска ползване на земя извън площадката или трасето на обекта за не повече от 5 години.

(2) Условията на временното ползване на земеделската земя се уреждат с договор между лицата по ал. 1 и собственика на земята.

Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) (1) В случаите по чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 59а временното ползване на земеделската земя се разрешава с решение на Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ.

(2) За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:

1. предложение от собственика на земята или от инвеститора;

2. копие от документа за собственост или изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот;

3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) скица на имота (имотите) в два екземпляра в М 1:500 до 1:5000 с нанесените граници на предложените площадки, заверена от общинската служба по земеделие, съответно от Агенцията по кадастъра;

4. становище от съответната регионална инспекция по околна среда и води;

5. подробен устройствен план или ситуационна скица за разполагане на временния обект.

Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) (1) В случаите по чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 59а временното ползване на земеделската земя се разрешава с решение на Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ.

(2) За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:

1. предложение от собственика на земята или от инвеститора;

2. копие от документа за собственост или изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот;

3. скица на имота (имотите) в два екземпляра в М 1:500 до 1:5000 с нанесените граници на предложените площадки, заверена от общинската служба по земеделие и гори, съответно от Агенцията по кадастъра;

4. становище от съответната регионална инспекция по околна среда и води;

5. подробен устройствен план или ситуационна скица за разполагане на временния обект.

Глава пета.

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕСКИ ЗЕМИ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ

Раздел I.

Определяне и утвърждаване на площадки за строителство, трасета за линейни обекти и терени за включване в границите на населените места и селищните образувания и в границите на горския фонд (Загл. Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) За всеки обект, който се предлага да се изгради или разшири върху земеделска земя, се определя необходимата площадка или трасе освен за обекти, свързани с ползване на земеделските земи.

(2) По реда на ал. 1 се определят:

1. площадки за всички видове нови обекти, строителството на които не е започнало;

2. площадки на руднични полета за разработване на полезни изкопаеми, за изграждане на язовири и електроцентрали и за кариери;

3. трасета за:

а) автомагистрали, пътища, жп линии, жп гари, контейнерни терминали, летища, пристанища, плавателни, напоителни и отводнителни канали и други линейни обекти, разположени върху повърхността на терена;

б) въздушни линейни обекти, като електропроводи, въжени, телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и други подобни линии;

в) подземни линейни обекти, като водопроводи, канализации, топлопроводи, газопроводи, продуктопроводи, кабели и други подземни проводи;

4. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

5. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) терени за създаване на нови зони за курортно и вилно строителство, както и разширение на индустриални, производствени и търговски обекти, болници, спортни игрища и паркове, включително гробищни паркове и депа за твърди битови отпадъци както и други терени за включване в границите на населените места и селищните образувания;

6. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) терени за включване в границите на горския фонд;

7. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) терени за включване в най-вътрешния пояс "I" на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

8. терени за включване в охранителни и сервитутни зони, обекти и съоръжения, когато тези земи не могат да се ползват за производство на земеделска продукция.

(3) Площадките, трасетата и терените, посочени в ал. 2, се определят по този ред, когато са разположени върху:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) земеделски земи извън границите на населените места и селищните образувания, определени с ПУП и извън границите на горския фонд;

(Точка 2 - отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

2. (Предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) неземеделски земи (оврази, дерета, сипеи и изоставени речища) в границите на селскостопанския фонд.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Необходимата площадка или трасе за изграждане или разширяване на обекта върху земеделски земи се определя с проект за ПУП, който за крайпътните обекти съдържа и комуникационно-транспортен план на пътните връзки и разположението им.

(2) Проектът за подробен устройствен план се изработва при спазване на изискванията за възлагане, нормативите за необходимата земя и обема и съдържанието на ПУП, определени в ЗУТ.

(3) Едновременно с основната площадка или трасе за всеки обект се определят необходимите спомагателни и допълнителни площадки, комуникации, площадки за хумусни депа, терени за рекултивации, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането на обекта.

(4) Трасетата на линейни обекти се определят по принцип успоредно на минимално допустимото разстояние от съществуващи линейни и други обекти и се съобразяват по възможност с имотните граници с оглед намаляване размера на необходимата площ за обекта и създаване на минимални затруднения при използването на земеделските земи.

(5) При определяне на трасета за пътища и жп линии се взема предвид само земята в обхвата на пътя съобразно изискванията на Закона за пътищата и на Закона за Българските държавни железници. Площадките за всички спомагателни и допълнителни обекти извън сервитута се определят, съгласуват и доказват отделно като самостоятелни обекти.

(6) За всеки обект, когато засягащата се земя е от първа до шеста категория, се определят най-малко две площадки или трасета.

(7) Една площадка или трасе независимо от категорията на земята може да бъде определена за добив на подземни богатства, водоползване, разширение на линейни и други обекти, както и когато се иска промяна на предназначението на земеделски земи на физически или юридически лица за собствени нужди.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)(1) В обяснителната записка към проекта на ПУП се посочват:

1. наименованието на обекта/обектите и/или данни за предвижданата дейност;

2. местоположението на обекта - местност, землище на населеното място и неговия функционален тип, община, област, отстояние от границите на общия и/или подробен устройствен план на населеното място, отстояние от републиканската пътна мрежа и от други най-близки съществуващи обекти;

3. размерът и границите на предлаганите площадки или трасета за основния обект и на предлаганите спомагателни и допълнителни площадки и трасета на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, свързана с обекта, пътни връзки, площадки за рекултивация (подобряване) и за хумусни депа за временно ползване;

4. за мини и кариери - размерът на проучените запаси, мощността на пласта, годишният добив (производство) и ежегодно необходимата площ;

5. за площите, предвидени с общите и подробните устройствени планове за включване в границите на населените места и селищните образувания, се описват мотивите за това;

6. при трасета за въздушни и подземни обекти - размерът на земеделската земя, която може да се ползва при определени ограничения, видът и характерът на тези ограничения, ако такива се налагат;

7. при терени за включване в охранителни и сервитутни зони - видът и характерът на ограниченията, при които може да се ползва земеделската земя;

8. изрично частта, точните граници и размери на определената площадка или трасе, която засяга площи от горския фонд.

(2) Когато са описани две или повече площадки или трасета за обекта, се предлага мотивирано кой вариант да бъде утвърден като окончателен.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:

1. предложение от лицата по чл. 18 и 19 ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане или разширение на обекта върху земеделска земя;

2. скица на имота (имотите) в координатна система "1970 г." в 2 екземпляра с нанесените граници на предложените площадки или трасета, заверени от поземлената комисия, съответно от службите по кадастър;

а) за площадки - в мащаб 1:500 до 1:5000 с координати на чупките;

б) за трасета - в подходящ мащаб, но не по-дребен от 1:10 000, с координати на чупките на оста на линейния обект;

3. в случаите, когато се засягат земи от горския фонд, се прилага становище от съответното държавно лесничейство;

4. удостоверение, поливна ли е земята, издадено от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него лице;

5. акт за категорията на земята, издаден съгласно чл. 17, ал. 2 ЗОЗЗ и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

6. положително решение по ОВОС или преценка за влиянието върху околната среда по реда на ЗООС - за случаите, когато такива се изискват;

7. проект за подробен устройствен план и обяснителна записка;

8. за обекти - паметници на културата, и техните охранителни зони - становище от Националния институт за паметници на културата.

(2) Когато е определена площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице, се прилага и копие от документа за собственост или за право на строеж върху земята. Когато имотът е съсобствен, се прилага и нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците.

(3) Към определената с проекта за ПУП площадка за разширение на съществуващ обект се прилага копие от документ за собственост на съществуващия терен, съответно документ, с който е предоставена, отчуждена или е променено предназначението на земята за съществуващия обект, и скица - кадастрален план (карта) на изпълненото строителство.

(4) Когато за обекта са предложени две или повече площадки или трасета, се прилага сравнителна таблица, в която се посочват площта, качеството, поливността, начинът на трайно ползване и собствеността на засегнатите земеделски земи.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Предложението за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане или разширение на обекти върху земеделски земи се прави до комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ от:

1. физическото или юридическото лице - за извършване на строителство върху собствена земя; когато земята е съсобствена или наследствена, се прилага нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците (наследниците);

2. кмета на общината - за обекти за общински нужди, разположени на територията на съответната община;

3. областния управител - за обекти за държавни нужди, разположени на територията на съответната област;

4. министъра на регионалното развитие и благоустройството - за обекти за държавни нужди, разположени на територията на повече от една област.

(2) В предложението за обекти за държавни и общински нужди се посочват: размерът и местонахождението на възможните площадки, от които най-малко една да бъде върху слабопродуктивна или непригодна за земеделско ползване земя от шеста до десета категория. Посочват се също собствеността и културният вид на земята.

(3) Към предложението за експлоатация на регистрирани находища на подземни богатства се прилага извлечение от протокол на МОСВ за утвърдените запаси на конкретния обект или от доклада за хидрогеоложките проучвания.

(4) В предложението за включването на земеделски земи в горския фонд се изясняват целите, за които ще се използват, размерът и границите им, начинът на възмездяване или замяна с други равностойни земи от горския фонд. В случаите на замяна с равностойни земи от горския фонд към преписката се прилагат мащаб на скица на земите с нанесени точни граници, както и характеристика на площите, заверени от съответното държавно лесничейство.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ обсъжда предложението за всеки обект и в едномесечен срок от подаването на писменото искане, ако е оформено и комплектувано съгласно изискванията, утвърждава с решение необходимата площадка или трасе за изграждане на обекта. Ако искането не е оформено и комплектувано, то се връща на предложителя със съответните указания.

(2) Когато обектът засяга поливна площ или земя от първа до четвърта категория с площ над 100 дка, Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и го внася заедно със становище в Министерския съвет за разглеждане и решаване. Проектирането на обекта в този случай може да започне само след разрешение на Министерския съвет съгласно чл. 23 ЗОЗЗ.

(3) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ не утвърждава площадка или трасе за проектиране на обекта, когато:

1. съществува възможност обектът да се изгради върху друга земя в землището на същото населено място, която е по-слабо продуктивна или негодна за земеделско ползване, с изключение на случаите по чл. 28, ал. 7;

2. обектът или предвижданата дейност ще има отрицателно въздействие върху околната среда, установено по съответния ред от МОСВ;

3. предлаганата площадка или трасе не е съобразена с хигиенни и строителни изисквания или с наложени ограничения по други закони;

4. площадките за крайпътни обекти са разположени в сервитута на пътища от републиканската пътна мрежа; в сервитута се допуска изграждането само на пътни връзки до обектите.

(4) Когато при обсъждането на предложението за даден обект възникнат въпроси за доизясняване, комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ може да отложи разглеждането му и да възложи допълнително проучване.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) За определяне на необходимата земя за отстраняване на последиците от природни бедствия и производствени аварии Комисията за земеделските земи постановява решение по предложение на председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии към Министерския съвет. В този случай не се провеждат процедурите по тази глава и не се дължи такса по чл. 30 ЗОЗЗ. Отстраняването на последиците може да започне незабавно.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За мините и кариерите се изработват проекти за експлоатация и за рекултивация.

(2) Размерът на необходимата земя за всеки обект се определя в съответствие с утвърдените нормативи за застрояване.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Подробният устройствен план за утвърдената площадка или трасе се внася от собственика на земята или от инвеститора на обекта за приемане от експертните съвети по чл. 3, 4 и 5 ЗУТ и за одобряване по реда на чл. 129 ЗУТ.

(2) Проектите за експлоатация и рекултивация на мини и кариери се приемат от експертен съвет на заинтересуваното ведомство.

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Раздел I.

Определяне, съгласуване и утвърждаване на площадки за строителство, трасета за линейни обекти и терени за включване в границите на регулационните планове и на горския фонд

Чл. 27. (1) За всеки обект, който се предлага да се изгради или разшири върху земеделска земя, се определя необходимата площадка или трасе.

(2) По реда на ал. 1 се определят:

1. площадки за всички видове нови обекти, строителството на които не е започнало;

2. площадки на руднични полета за разработване на полезни изкопаеми, за изграждане на язовири и електроцентрали и за кариери;

3. трасета за:

а) автомагистрали, пътища, жп линии, жп гари, контейнерни терминали, летища, пристанища, плавателни, напоителни и отводнителни канали и други линейни обекти, разположени върху повърхността на терена;

б) въздушни линейни обекти, като електропроводи, въжени, телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и други подобни линии;

в) подземни линейни обекти, като водопроводи, канализации, топлопроводи, газопроводи, продуктопроводи, кабели и други подземни проводи;

4. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

5. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) терени за създаване на нови зони за курортно и вилно строителство върху негодни и слабопродуктивни земеделски земи в границите на селскостопанския фонд, както и разширение на индустриални, производствени и търговски обекти, болници, спортни игрища и паркове, включително гробищни паркове и депа за твърди битови отпадъци;

6. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) терени за включване в границите на горския фонд за залесяване;

7. терени за включване в пояс "А" на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно водоснабдяване;

8. терени за включване в охранителни и сервитутни зони, обекти и съоръжения, когато тези земи не могат да се ползват за производство на земеделска продукция.

(3) Площадките, трасетата и терените, посочени в ал. 2, се определят по този ред, когато са разположени върху:

1. земеделски земи извън границите на застроителните и регулационни планове на населените места и извън границите на горския фонд;

( Точка 2 - отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

2. (Предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) неземеделски земи (оврази, дерета, сипеи и изоставени речища) в границите на селскостопанския фонд.

Чл. 27. (1) За всеки обект, който се предлага да се изгради или разшири върху земеделска земя, се определя необходимата площадка или трасе.

(2) По реда на ал. 1 се определят:

1. площадки за всички видове нови обекти, строителството на които не е започнало;

2. площадки на руднични полета за разработване на полезни изкопаеми, за изграждане на язовири и електроцентрали и за кариери;

3. трасета за:

а) автомагистрали, пътища, жп линии, жп гари, контейнерни терминали, летища, пристанища, плавателни, напоителни и отводнителни канали и други линейни обекти, разположени върху повърхността на терена;

б) въздушни линейни обекти, като електропроводи, въжени, телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и други подобни линии;

в) подземни линейни обекти, като водопроводи, канализации, топлопроводи, газопроводи, продуктопроводи, кабели и други подземни проводи;

4. терени за включване в границите на застроителните и регулационни планове, населените места, промишлените, курортните и вилните зони за всички видове строителство;

5. терени за създаване на нови зони за курортно и вилно строителство върху негодни и слабопродуктивни земеделски земи в границите на селскостопанския фонд, както и разширение на индустриални, производствени и търговски обекти, болници, спортни игрища и паркове, включително гробищни паркове;

6. терени за включване в границите на горския фонд за строителство и залесяване;

7. терени за включване в пояс "А" на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно водоснабдяване;

8. терени за включване в охранителни и сервитутни зони, обекти и съоръжения, когато тези земи не могат да се ползват за производство на земеделска продукция.

(3) Площадките, трасетата и терените, посочени в ал. 2, се определят по този ред, когато са разположени върху:

1. земеделски земи извън границите на застроителните и регулационни планове на населените места и извън границите на горския фонд;

2. незастроени земи, включени в границите на застроителните и регулационни планове на населените места, промишлените, курортните и вилните зони или в границите на горския фонд, без да е проведена процедура за промяна на тяхното предназначение по реда на отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата или когато тази процедура не е довършена;

3. неземеделски земи в границите на селскостопанския фонд.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Предложение за назначаване на комисия за определяне на площадка (трасе, терен) за съответния обект и за терените по чл. 3, ал. 3 и 4 се прави от:

1. физическото или юридическото лице за извършване на строителство върху собствена земя. Когато земята е съсобствена или наследствена, предложението се прави от всички съсобственици (наследници);

2. инвеститора, когато обектът ще се изгражда за държавни или общински нужди;

3. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) кмета на кметството или кмета на района в големите градове с районно административно-териториално деление, когато се иска включване на земя в границите на застроителния и регулационен план на населеното място, промишлената, курортната или вилната зона;

4. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(2) В искането на инвеститора на обекти за държавни и общински нужди се посочват: размерът и местонахождението на възможните площадки, от които най-малко една да бъде върху слабопродуктивна или непригодна за земеделско ползване земя от шеста до десета категория. Посочват се също собствеността и културният вид на земята.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За минни геологопроучвателни обекти, за нови рудници и кариери инвеститорът посочва границите на терена, количеството на проучените запаси, мощността на пласта, обема на годишното производство и размера на необходимата площ за една година. Към искането се прилага становище по геоложкия доклад на Комитета по геология и минералните ресурси, а при хидрогеоложки проучвания - становище на Министерството на околната среда и водите.

(4) Предложенията за назначаване на комисия по ал. 3 се съгласуват предварително:

1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) за обекти, свързани с енергетиката - с Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси;

2. за обекти, свързани с промишлеността - с Министерството на промишлеността;

3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) за кариери за строителни материали - с Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

4. за обекти, свързани с проучване и ползване на минерални водоизточници - с Министерството на здравеопазването.

(5) (Доп. - ДВ. бр. 100 от 1997 г.) За линейни и крайпътни обекти инвеститорът може да извърши или възложи предварителни проучвания за изясняване на:

1. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) възможните варианти на трасето или площадката за изграждане или реконструкция на обекта;

2. размера, културния вид, собствеността и качеството на земите, които се засягат от всеки вариант.

(6) Към предложението за назначаване на комисия се прилагат наличните данни, документи и проучвания за обекта.

(7) Когато предложението за назначаване на комисия се прави от физическо или юридическо лице, към него се прилага документ за собственост върху земята, придружен от скица на имота.

(8) Към предложението за разширяване на съществуваща площадка се прилагат документът, с който е предоставена, отчуждена или е променено предназначението на земята за съществуващия обект, и скица - кадастрален план за изпълненото строителство.

(9) В предложението за включването на земеделските земи в горския фонд се изясняват: целите, за които ще се използват; размерът и границите им; начинът на възмездяване или компенсация с други равностойни земи от горския фонд. В случаите на компенсация с равностойни земи от горския фонд към преписката се прилагат мащабна скица на земите с нанесени точни граници, както и характеристика на площите, заверени от съответното горско стопанство.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Предложение за назначаване на комисия за определяне на площадка (трасе, терен) за съответния обект и за терените по чл. 3, ал. 3 и 4 се прави от:

1. физическото или юридическото лице за извършване на строителство върху собствена земя. Когато земята е съсобствена или наследствена, предложението се прави от всички съсобственици (наследници);

2. инвеститора, когато обектът ще се изгражда за държавни или общински нужди;

3. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) кмета на кметството или кмета на района в големите градове с районно административно-териториално деление, когато се иска включване на земя в границите на застроителния и регулационен план на населеното място, промишлената, курортната или вилната зона;

4. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(2) В искането на инвеститора на обекти за държавни и общински нужди се посочват: размерът и местонахождението на възможните площадки, от които най-малко една да бъде върху слабопродуктивна или непригодна за земеделско ползване земя от шеста до десета категория. Посочват се също собствеността и културният вид на земята.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За минни геологопроучвателни обекти, за нови рудници и кариери инвеститорът посочва границите на терена, количеството на проучените запаси, мощността на пласта, обема на годишното производство и размера на необходимата площ за една година. Към искането се прилага становище по геоложкия доклад на Комитета по геология и минералните ресурси, а при хидрогеоложки проучвания - становище на Министерството на околната среда и водите.

(4) Предложенията за назначаване на комисия по ал. 3 се съгласуват предварително:

1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) за обекти, свързани с енергетиката - с Комитета по енергетика;

2. за обекти, свързани с промишлеността - с Министерството на промишлеността;

3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) за кариери за строителни материали - с Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

4. за обекти, свързани с проучване и ползване на минерални водоизточници - с Министерството на здравеопазването.

(5) (Доп. - ДВ. бр. 100 от 1997 г.) За линейни и крайпътни обекти инвеститорът може да извърши или възложи предварителни проучвания за изясняване на:

1. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) възможните варианти на трасето или площадката за изграждане или реконструкция на обекта;

2. размера, културния вид, собствеността и качеството на земите, които се засягат от всеки вариант.

(6) Към предложението за назначаване на комисия се прилагат наличните данни, документи и проучвания за обекта.

(7) Когато предложението за назначаване на комисия се прави от физическо или юридическо лице, към него се прилага документ за собственост върху земята, придружен от скица на имота.

(8) Към предложението за разширяване на съществуваща площадка се прилагат документът, с който е предоставена, отчуждена или е променено предназначението на земята за съществуващия обект, и скица - кадастрален план за изпълненото строителство.

(9) В предложението за включването на земеделските земи в горския фонд се изясняват: целите, за които ще се използват; размерът и границите им; начинът на възмездяване или компенсация с други равностойни земи от горския фонд. В случаите на компенсация с равностойни земи от горския фонд към преписката се прилагат мащабна скица на земите с нанесени точни граници, както и характеристика на площите, заверени от съответното горско стопанство.

Чл. 28. (1) Предложение за назначаване на комисия за определяне на площадка (трасе, терен) за съответния обект се прави от:

1. физическото или юридическото лице за извършване на строителство върху собствена земя. Когато земята е съсобствена или наследствена, предложението се прави от всички съсобственици (наследници);

2. инвеститора, когато обектът ще се изгражда за държавни или общински нужди;

3. кмета на кметството, когато се иска включване на земя в границите на застроителния и регулационен план на населеното място, промишлената, курортната или вилната зона;

4. Комитета по горите или структурното му поделение, когато се иска включването на земя в границите на горския фонд.

(2) В искането на инвеститора на обекти за държавни и общински нужди се посочват: размерът и местонахождението на възможните площадки, от които най-малко една да бъде върху слабопродуктивна или непригодна за земеделско ползване земя от шеста до десета категория. Посочват се също собствеността и културният вид на земята.

(3) За минни геологопроучвателни обекти, за нови рудници и кариери инвеститорът посочва границите на терена, количеството на проучените запаси, мощността на пласта, обема на годишното производство и размера на необходимата площ за една година. Към искането се прилага становище по геоложкия доклад на Комитета по геология и минералните ресурси, а при хидрогеоложки проучвания - становище на Националния съвет по водите.

(4) Предложенията за назначаване на комисия по ал. 3 се съгласуват предварително:

1. за обекти, свързани с енергетиката - с Министерството на енергетиката и енергийните ресурси;

2. за обекти, свързани с промишлеността - с Министерството на промишлеността;

3. за кариери за строителни материали - с Министерството на териториалното развитие и строителството;

4. за обекти, свързани с проучване и ползване на минерални водоизточници - с Министерството на здравеопазването.

(5) За линейни обекти инвеститорът може да извърши или възложи предварителни проучвания за изясняване на:

1. възможните варианти на трасето за изграждане или реконструкция на обекта;

2. размера, културния вид, собствеността и качеството на земите, които се засягат от всеки вариант.

(6) Към предложението за назначаване на комисия се прилагат наличните данни, документи и проучвания за обекта.

(7) Когато предложението за назначаване на комисия се прави от физическо или юридическо лице, към него се прилага документ за собственост върху земята, придружен от скица на имота.

(8) Към предложението за разширяване на съществуваща площадка се прилагат документът, с който е предоставена, отчуждена или е променено предназначението на земята за съществуващия обект, и скица - кадастрален план за изпълненото строителство.

(9) В предложението за включването на земеделските земи в горския фонд се изясняват: целите, за които ще се използват; размерът и границите им; начинът на възмездяване или компенсация с други равностойни земи от горския фонд. В случаите на компенсация с равностойни земи от горския фонд към преписката се прилагат мащабна скица на земите с нанесени точни граници, както и характеристика на площите, заверени от съответното горско стопанство.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисията за съответния обект се назначава от кмета на общината, от областния управител или от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, съответно от негов заместник, в съответствие с чл. 20, ал. 4 ЗОЗЗ.

(2) Заповедта за назначаване на комисия се издава в 14-дневен срок от получаване на мотивираното предложение, комплектувано с необходимите документи.

(3) Нередовните предложения се връщат с писмо на вносителя в 14-дневен срок, като се дават необходимите указания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато при проучването се установи, че площадката (трасето, терена), необходима на физическо или юридическо лице, засяга земя от Държавния поземлен фонд, комисията може да бъде назначена само след писмено съгласие на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.

Чл. 29. (1) Комисията за съответния обект се назначава от кмета на общината, от областния управител или от министъра на земеделието и хранителната промишленост, съответно от негов заместник, в съответствие с чл. 20, ал. 4 ЗОЗЗ.

(2) Заповедта за назначаване на комисия се издава в 14-дневен срок от получаване на мотивираното предложение, комплектувано с необходимите документи.

(3) Нередовните предложения се връщат с писмо на вносителя в 14-дневен срок, като се дават необходимите указания.

(4) Когато при проучването се установи, че площадката (трасето, терена), необходима на физическо или юридическо лице, засяга земя от Държавния поземлен фонд, комисията може да бъде назначена само след писмено съгласие на министъра на земеделието и хранителната промишленост.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисиите се председателстват, както следва:

1. от представител на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа-когато комисията е назначена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа;

2. от представител на съответната регионална служба на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа-когато комисията е назначена от областния управител или от кмета на общината.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В състава на комисията се включват инвеститорът на обекта за държавни и общински нужди, собственикът на земята, кметът на кметството или кметът на района в големите градове с районно административно-териториално деление и представители на: общинската администрация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, съответно на специализираните им контролни органи или регионалните им служби.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато комисията е назначена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, в състава є задължително се включват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на Министерството на здравеопазването (МЗ).

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато собствеността върху земеделската земя не е възстановена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в състава на комисията се включва задължително представител на съответната поземлена комисия.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисията за обекти за държавни или общински нужди се назначава и провежда и при невъзстановена собственост върху земеделската земя.

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Изм. и доп. - бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Когато предлаганата площадка (трасе, терен) отстои до 300 м от оста на път от републиканската пътна мрежа, в състава на комисията се включва представител на съответното пътно управление и на съответното управление КАТ. Когато предлаганата площадка (трасе, терен) отстои до 500 м от оста на съществуващата или проектирана автомагистрала първокласен път и път, независимо от неговия клас, на разстояние до 10 км от изграден граничен контролно-пропускателен пункт, в състава на комисията се включват представители на Изпълнителната агенция "Пътища" и на направление КАТ - "Пътна полиция" при Дирекцията на Националната полиция.

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В състава на комисиите за определяне на терени за изграждане на национални паркове и монументи, за нови курортни и вилни зони и за площадки, трасета и терени в границите на общите градоустройствени планове на населените места се включват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството или на регионалните му служби.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато се предлага теренът да бъде включен в границите на застроителния и регулационен план на населеното място, на промишлената, курортната или вилната зона, в състава на комисията се включва представител на техническата служба на общината.

(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато площадката (трасето, теренът) засяга и земя от горския фонд, в състава на комисията се включва представител на Комитета по горите, съответно на специализираното му звено.

(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При нужда в състава на комисията могат да се включат представители на други заинтересувани ведомства и други специалисти.

(11) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За обектите, като рудници, кариери, язовири, летища, автомагистрали, жп линии, пътища, електропроводи и др., засягащи земеделска земя на повече от петима собственици, те се уведомяват, като кметът на населеното място, в чиито землища се предвижда изграждането на обекта, обявява на видни и достъпни места заповедта за назначаване на комисията по чл. 20 ЗОЗЗ и протокола на комисията. Заинтересуваните собственици в 14-дневен срок от обявяването могат да обжалват заповедта и протокола на комисията чрез кмета на населеното място до органа, издал заповедта за назначаване на комисията.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисиите се председателстват, както следва:

1. от представител на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа-когато комисията е назначена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа;

2. от представител на съответната регионална служба на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа-когато комисията е назначена от областния управител или от кмета на общината.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В състава на комисията се включват инвеститорът на обекта за държавни и общински нужди, собственикът на земята, кметът на кметството или кметът на района в големите градове с районно административно-териториално деление и представители на: общинската администрация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, съответно на специализираните им контролни органи или регионалните им служби.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато комисията е назначена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, в състава є задължително се включват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на Министерството на здравеопазването (МЗ).

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато собствеността върху земеделската земя не е възстановена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в състава на комисията се включва задължително представител на съответната поземлена комисия.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисията за обекти за държавни или общински нужди се назначава и провежда и при невъзстановена собственост върху земеделската земя.

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Изм. и доп. - бр. 100 от 1997 г.) Когато предлаганата площадка (трасе, терен) отстои до 300 м от оста на път от републиканската пътна мрежа, в състава на комисията се включва представител на съответното пътно управление и на съответното управление КАТ. Когато предлаганата площадка (трасе, терен) отстои до 500 м от оста на съществуващата или проектирана автомагистрала първокласен път и път, независимо от неговия клас, на разстояние до 10 км от изграден граничен контролно-пропускателен пункт, в състава на комисията се включват представители на Главното управление на пътищата и на направление КАТ - "Пътна полиция" при Дирекцията на Националната полиция.

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В състава на комисиите за определяне на терени за изграждане на национални паркове и монументи, за нови курортни и вилни зони и за площадки, трасета и терени в границите на общите градоустройствени планове на населените места се включват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството или на регионалните му служби.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато се предлага теренът да бъде включен в границите на застроителния и регулационен план на населеното място, на промишлената, курортната или вилната зона, в състава на комисията се включва представител на техническата служба на общината.

(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато площадката (трасето, теренът) засяга и земя от горския фонд, в състава на комисията се включва представител на Комитета по горите, съответно на специализираното му звено.

(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При нужда в състава на комисията могат да се включат представители на други заинтересувани ведомства и други специалисти.

(11) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За обектите, като рудници, кариери, язовири, летища, автомагистрали, жп линии, пътища, електропроводи и др., засягащи земеделска земя на повече от петима собственици, те се уведомяват, като кметът на населеното място, в чиито землища се предвижда изграждането на обекта, обявява на видни и достъпни места заповедта за назначаване на комисията по чл. 20 ЗОЗЗ и протокола на комисията. Заинтересуваните собственици в 14-дневен срок от обявяването могат да обжалват заповедта и протокола на комисията чрез кмета на населеното място до органа, издал заповедта за назначаване на комисията.

Чл. 30. (1) Комисиите, назначени от министъра на земеделието и хранителната промишленост или негов заместник, се председателстват от специалисти от ГУ "ЗПС" към МЗХП, а комисиите, назначени от областните управители или от кметовете на общините - от специалисти от съответната регионална служба на ГУ "ЗПС".

(2) В състава на комисията се включват инвеститорът на обекта за държавни и общински нужди, собственикът на земята, кметът на кметството и представители на: общинската администрация, общинската поземлена комисия - при невъзстановена собственост върху земята по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Министерството на териториалното развитие и строителството, Министерството на околната среда и Министерството на здравеопазването, съответно на специализираните им контролни органи или регионалните им служби.

(3) Когато предлаганата площадка (трасе, терен) отстои до 500 м от оста на път от републиканската пътна мрежа, в състава на комисията се включва представител на съответното пътно управление и на съответното управление КАТ. Когато предлаганата площадка (трасе, терен) отстои до 500 м от оста на съществуващата или проектирана автомагистрала, в състава на комисията се включват представители на Главното управление на пътищата и на направление КАТ - "Пътна полиция" при Дирекцията на Националната полиция.

(4) В състава на комисиите за определяне на терени за изграждане на национални паркове и монументи, за нови курортни и вилни зони и за площадки, трасета и терени в границите на общите градоустройствени планове на населените места се включват представители на Министерството на териториалното развитие и строителството или на регионалните му служби.

(5) Когато се предлага теренът да бъде включен в границите на застроителния и регулационен план на населеното място, на промишлената, курортната или вилната зона, в състава на комисията се включват главният проектант на общия градоустройствен план и представител на техническата служба на общината.

(6) Когато площадката (трасето, теренът) засяга и земя от горския фонд, в състава на комисията се включва представител на Комитета по горите, съответно на специализираното му звено.

(7) При нужда в състава на комисията могат да се включат представители на други заинтересувани ведомства и други специалисти.

(8) За обекти с големи площи, като рудници, кариери, язовири, летища, автомагистрали, пътища, електропроводи и др., собствениците на земята се уведомяват предварително от инвеститора на обекта и са длъжни в 14-дневен срок да представят писмено съгласие или възражение на кмета на кметството. Ако в посочения срок собственикът не даде писмено становище, счита се, че е съгласен с предложението.

Чл. 31. (1) За всеки обект за държавни и общински нужди, когато засягащата се земя е от първа до шеста категория, се определят най-малко две алтернативни площадки (трасета, терени).

(2) Когато земята е негодна за земеделско ползване или е слабопродуктивна - от седма до десета категория, може да бъде определена само една площадка при съгласие на всички членове на комисията.

(3) Една площадка (трасе, терен) независимо от категорията на земята може да бъде определена при добив на полезни изкопаеми, водоизточници, разширение на съществуващи гробища, реконструкция или разширение на линейни и други обекти, прилежаща територия, охранителна или сервитутна зона на съществуващи обекти.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато за обект извън посочените по ал. 3 се определи само една площадка (трасе) върху земя от първа до шеста категория, инвеститорът на обекта или собственикът на земята се предупреждава за риска Комисията за земеделските земи да не утвърди площадката (трасето) поради високата категория на земята. Това обстоятелство се отразява в протокола на комисията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В случаите по ал. 4 в протокола на комисията се посочва съществува ли възможност на инвеститора на обекта или на собственика на земята да бъде предложена друга земеделска земя от държавния поземлен фонд или от общинския поземлен фонд от по-ниска категория в същото землище, която той да закупи или да замени със собствена земя и върху която може да бъде изграден предлаганият обект.

Чл. 31. (1) За всеки обект за държавни и общински нужди, когато засягащата се земя е от първа до шеста категория, се определят най-малко две алтернативни площадки (трасета, терени).

(2) Когато земята е негодна за земеделско ползване или е слабопродуктивна - от седма до десета категория, може да бъде определена само една площадка при съгласие на всички членове на комисията.

(3) Една площадка (трасе, терен) независимо от категорията на земята може да бъде определена при добив на полезни изкопаеми, водоизточници, разширение на съществуващи гробища, реконструкция или разширение на линейни и други обекти, прилежаща територия, охранителна или сервитутна зона на съществуващи обекти.

(4) Когато за обект извън посочените по ал. 3 се определи само една площадка (трасе) върху земя от първа до шеста категория, инвеститорът на обекта или собственикът на земята предупреждава за риска Комисията за земеделските земи да не утвърди площадката (трасето) поради високата категория на земята. Това обстоятелство се отразява в протокола на комисията.

Чл. 32. (1) Едновременно с основната площадка (трасе, терен) за всеки обект се определят необходимите спомагателни и допълнителни площадки, комуникации, площадки за хумусни депа, терени за рекултивации, терени за временно ползване и др., свързани с изграждането на обекта.

(2) Трасетата на линейни обекти се определят по принцип успоредно на минимално допустимото разстояние от съществуващи линейни и други обекти и се съобразяват с плановете за земеразделяне с оглед намаляване размера на необходимата площ за обекта и създаване на минимални затруднения при използването на земеделските земи.

(3) При определяне на трасета за пътищата и жп линии се взема предвид само земята в рамките на сервитута, необходима за изграждането на платното, включително откоси на изкопи, насипи, предпазни окопи и отводнителни канавки, и съоръженията към него, включително мостове, водостоци, подлези, надлези, пътни кръстовища, жп прелези и възли на две и повече нива. Площадките за всички спомагателни и допълнителни обекти извън сервитута се определят, съгласуват и доказват отделно като самостоятелни обекти.

Чл. 33. (1) След оглед на място комисията съставя протокол, в който посочва:

1. точното и пълно наименование, седалището и адреса на инвеститора на обектите за държавни и общински нужди, трите имена и адреса на собственика на земята, когато обектът се изгражда за собствени нужди;

2. точното и пълно наименование на обекта и данни за предвижданата дейност;

3. местоположението на обекта - местност, землище на населеното място и неговия функционален тип, община, област, отстояние от границите на застроителния план на населеното място, отстояние от републиканската пътна мрежа и от други най-близки съществуващи обекти;

4. размера и границите на предлаганите площадки (трасета, терени) за основния обект и на предлаганите спомагателни и допълнителни площадки, трасета и терени за водоснабдяване, канализация, пречиствателни съоръжения, пътни връзки, ел. захранване и други комуникации, площадки за рекултивация (подобряване), за хумусни депа за временно ползване;

5. за рудници и кариери - размера на проучените запаси, мощността на пласта, годишния добив (производство) и ежегодно необходимата площ;

6. (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) за площите, предвидени за включване в границите на общите градоустройствени планове, застроително-регулационните планове и околовръстните полигони на населените места, промишлените, курортните и вилните зони, се описват мотивите за това;

7. (Предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) при трасета за въздушни и подземни обекти - размера на ивицата земеделска земя по дължина на трасето, която може да се ползва при определени ограничения, вида и характера на тези ограничения;

8. (Предишна т. 7 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) при терени за включване в охранителни и сервитутни зони - вида и характера на ограниченията, при които може да се ползва земеделската земя;

9. (Предишна т. 8 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) изрично частта, точните граници и размери на определената площадка (трасе), която засяга площи от горския фонд.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В протокола на комисията представителят на районната инспекция по околната среда посочва необходимостта от разработване на предварителен доклад за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) и компетентния орган за вземане на решение по него - Министерството на околната среда и водите или районната инспекция по околната среда.

(3) Когато в протокола са описани две или повече площадки (трасета, терени) за обекта, комисията предлага кой вариант да бъде утвърден като окончателен със съответните мотиви.

(4) Протоколът на комисията се подписва от всички членове. При наличие на особени мнения те се представят в писмена форма и са неразделна част от протокола.

(5) Протоколът на комисията:

1. когато е подписан без особени мнения - не се одобрява;

2. когато е подписан с особено мнение от по-малко от половината от членовете на комисията - се одобрява от лицето, което я е назначило, и то изразява становище по особените мнения;

3. когато е подписан с особено мнение от повече от половината от членовете на комисията - не се одобрява, а за обекта се назначава нова комисия.

Чл. 33. (1) След оглед на място комисията съставя протокол, в който посочва:

1. точното и пълно наименование, седалището и адреса на инвеститора на обектите за държавни и общински нужди, трите имена и адреса на собственика на земята, когато обектът се изгражда за собствени нужди;

2. точното и пълно наименование на обекта и данни за предвижданата дейност;

3. местоположението на обекта - местност, землище на населеното място и неговия функционален тип, община, област, отстояние от границите на застроителния план на населеното място, отстояние от републиканската пътна мрежа и от други най-близки съществуващи обекти;

4. размера и границите на предлаганите площадки (трасета, терени) за основния обект и на предлаганите спомагателни и допълнителни площадки, трасета и терени за водоснабдяване, канализация, пречиствателни съоръжения, пътни връзки, ел. захранване и други комуникации, площадки за рекултивация (подобряване), за хумусни депа за временно ползване;

5. за рудници и кариери - размера на проучените запаси, мощността на пласта, годишния добив (производство) и ежегодно необходимата площ;

6. при трасета за въздушни и подземни обекти - размера на ивицата земеделска земя по дължина на трасето, която може да се ползва при определени ограничения, вида и характера на тези ограничения;

7. при терени за включване в охранителни и сервитутни зони - вида и характера на ограниченията, при които може да се ползва земеделската земя;

8. изрично частта, точните граници и размери на определената площадка (трасе), която засяга площи от горския фонд.

(2) В протокола на комисията представителят на районната инспекция по околната среда посочва необходимостта от разработване на предварителен доклад за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) и компетентния орган за вземане на решение по него - Министерството на околната среда или районната инспекция по околната среда.

(3) Когато в протокола са описани две или повече площадки (трасета, терени) за обекта, комисията предлага кой вариант да бъде утвърден като окончателен със съответните мотиви.

(4) Протоколът на комисията се подписва от всички членове. При наличие на особени мнения те се представят в писмена форма и са неразделна част от протокола.

(5) Протоколът на комисията:

1. когато е подписан без особени мнения - не се одобрява;

2. когато е подписан с особено мнение от по-малко от половината от членовете на комисията - се одобрява от лицето, което я е назначило, и то изразява становище по особените мнения;

3. когато е подписан с особено мнение от повече от половината от членовете на комисията - не се одобрява, а за обекта се назначава нова комисия.

Чл. 34. (1) За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:

1. предложение (искане) за назначаване на комисия и приложени документи към него;

2. заповед за назначаване на комисия;

3. протокол на комисията, съответно одобрен при наличие на особени мнения, които са неразделна част от него;

4. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) скица в координатна система 1970 г. в 2 екземпляра, заверена от съответната регионална служба "Поземлена собственост", с нанесените граници на предложените площадки (трасета, терени):

а) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) за площадки (терени) - в мащаб 1:500 до 1:5000 с координати на чупките;

б) за трасета - в подходящ мащаб, но не по-дребен от 1:10 000, с координати на чупките на оста на линейния обект;

5. в случаите, когато се засягат земи от горския фонд, се прилагат скица с координатите на засегнатите територии и характеристика на същите съгласно лесоустройствения проект, заверени от съответното горско стопанство;

6. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) удостоверение поливна ли е земята, издадено от съответния клон на "Напоителни системи" ЕАД и заверено от регионалната служба "Поземлена собственост";

7. акт за категорията на земята, издаден съгласно чл. 17, ал. 2 ЗОЗЗ и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

8. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) предварителен доклад на ОВОС и решение по него на Министерството на околната среда и водите или на съответната районна инспекция по околната среда (РИОС), когато се изисква по чл. 33, ал. 2. В останалите случаи се представя становище от РИОС.

9. (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) предварителен генплан или застроително решение, а за крайпътните обекти-и проект за организация на движението;

10. (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) протокол с мотивирано становище на архитектурно-градоустройствената комисия при общината по предложението, съобразено с предвижданията на действащите устройствени планове.

(2) Когато е определена площадка за разширение на съществуващ обект, се прилага документ за собственост на съществуващия терен - кадастрален план на изпълненото строителство в координатна система 1970 г., съгласуван с общинската поземлена комисия.

(3) Когато е определена площадка (трасе, терен) за нуждите на физическо или юридическо лице, се прилагат копие от документа за собственост върху земята и скица на имота. Когато имотът е наследствен, се прилага удостоверение за наследници.

(4) Когато за обекта са предложени две или повече площадки (трасета, терени), се прилага сравнителна таблица.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При площадки за геоложки и други проучвания и трасета за подземни и въздушни обекти без промяна на предназначението на земята удостоверение за поливност и акт за категоризация не се прилагат.

Чл. 34. (1) За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:

1. предложение (искане) за назначаване на комисия и приложени документи към него;

2. заповед за назначаване на комисия;

3. протокол на комисията, съответно одобрен при наличие на особени мнения, които са неразделна част от него;

4. скица в координатна система 1970 г. в 2 екземпляра, заверена от съответната регионална служба "Земя и поземлена собственост", с нанесените граници на предложените площадки (трасета, терени):

а) за площадки (терени) - в мащаб 1:500 до 1:2000 с координати на чупките;

б) за трасета - в подходящ мащаб, но не по-дребен от 1:10 000, с координати на чупките на оста на линейния обект;

5. в случаите, когато се засягат земи от горския фонд, се прилагат скица с координатите на засегнатите територии и характеристика на същите съгласно лесоустройствения проект, заверени от съответното горско стопанство;

6. удостоверение поливна ли е земята, издадено от съответния клон на "Напоителни системи" ЕАД и заверено от регионалната служба "Земя и поземлена собственост";

7. акт за категорията на земята, издаден съгласно чл. 17, ал. 2 ЗОЗЗ и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

8. предварителен доклад на ОВОС и решение по него на Министерството на околната среда или на съответната районна инспекция по околната среда (РИОС), когато се изисква по чл. 33, ал. 2. В останалите случаи се представя становище от РИОС.

(2) Когато е определена площадка за разширение на съществуващ обект, се прилага документ за собственост на съществуващия терен - кадастрален план на изпълненото строителство в координатна система 1970 г., съгласуван с общинската поземлена комисия.

(3) Когато е определена площадка (трасе, терен) за нуждите на физическо или юридическо лице, се прилагат копие от документа за собственост върху земята и скица на имота. Когато имотът е наследствен, се прилага удостоверение за наследници.

(4) Когато за обекта са предложени две или повече площадки (трасета, терени), се прилага сравнителна таблица.

(5) За нови обекти или за разширение на съществуващи такива се прилага предварителен генералнозастроителен план. За крайпътните обекти се разработва и проект за организация на движението.

Чл. 35. (1) Преписката за определената площадка се съгласува със:

1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) собственика на земята съгласно чл. 19 ЗОЗЗ, когато тя е необходима за държавни или общински нужди. Когато се засяга земя на повече от петима собственици, съгласуването се извършва чрез кмета на съответното кметство по реда, посочен в чл. 30, ал. 11;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) поземлената комисия при невъзстановена собственост върху земеделската земя по реда на ЗСПЗЗ. В становището на поземлената комисия се изяснява етапът на възстановяване на собствеността;

3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) общинската администрация-техническата служба, относно изградените инженерни мрежи, комуникации и подземни съоръжения, засягащи площадката (трасето). При наличие на изградени съоръжения се прилага копие от кадастър (подземен и надземен);

4. областната администрация за обекти за общински нужди, когато комисията не е назначена от областния управител;

5. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването - за площадките (трасетата, терените) когато комисията е назначена от областния управител или от кмета на общината;

6. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа - когато се засягат земи от държавния горски фонд;

7. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Изпълнителната агенция "Пътища" и направление КАТ - "Пътна полиция", при Дирекцията на Националната полиция - когато площадката (трасето, теренът) отстои до 500 м от оста на съществуваща или проектирана автомагистрала, първокласен път и път независимо от класа му на разстояние до 10 км от изграден граничен контролно-пропускателен пункт. Когато площадката (трасето, теренът) отстои до 300 м от оста на път от републиканската пътна мрежа от втори, трети и четвърти клас, преписката се съгласува със съответното пътно управление и с направление "Пътна полиция" (КАТ) при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или със сектор КАТ - "Пътна полиция", при районната дирекция на вътрешните работи (РДВР).

8. Други заинтересувани ведомства или организации в зависимост от характера на обекта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Преписката се съгласува едновременно с ведомствата, посочени в ал. 1, т. 4, 5, 6, 7 и 8. За съгласуване с тези ведомства се изпращат копия от документите по чл. 34.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Ведомствата изразяват своите становища в 14-дневен срок след завеждане на комплектуваната преписка в деловодството на ведомството.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Всяко ведомство изразява своето становище за предложената площадка (трасе, терен) в рамките на своята компетентност. Становището на ГУП (съответното пътно управление) и на управление КАТ е по отношение на техническата възможност за изграждане на обекта на предложената площадка и за възможността за изграждане на пътна връзка до обекта.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато някое от становищата изисква допълнителни проучвания за обекта, собственикът на земята или инвеститорът на обекта за държавни или общински нужди е длъжен да ги извърши преди внасяне в Комисията за земеделските земи.

Чл. 35. (1) Преписката за определената площадка се съгласува със:

1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) собственика на земята съгласно чл. 19 ЗОЗЗ, когато тя е необходима за държавни или общински нужди. Когато се засяга земя на повече от петима собственици, съгласуването се извършва чрез кмета на съответното кметство по реда, посочен в чл. 30, ал. 11;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) поземлената комисия при невъзстановена собственост върху земеделската земя по реда на ЗСПЗЗ. В становището на поземлената комисия се изяснява етапът на възстановяване на собствеността;

3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) общинската администрация-техническата служба, относно изградените инженерни мрежи, комуникации и подземни съоръжения, засягащи площадката (трасето). При наличие на изградени съоръжения се прилага копие от кадастър (подземен и надземен);

4. областната администрация за обекти за общински нужди, когато комисията не е назначена от областния управител;

5. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването - за площадките (трасетата, терените) когато комисията е назначена от областния управител или от кмета на общината;

6. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа-когато се засягат земи от държавния горски фонд;

7. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Главното управление на пътищата и направление КАТ-"Пътна полиция", при Дирекцията на Националната полиция-когато площадката (трасето, теренът) отстои до 500 м от оста на съществуваща или проектирана автомагистрала, първокласен път и път независимо от класа му на разстояние до 10 км от изграден граничен контролно-пропускателен пункт. Когато площадката (трасето, теренът) отстои до 300 м от оста на път от републиканската пътна мрежа от втори, трети и четвърти клас, преписката се съгласува със съответното пътно управление и с направление "Пътна полиция" (КАТ) при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или със сектор КАТ-"Пътна полиция", при районната дирекция на вътрешните работи (РДВР).

8. Други заинтересувани ведомства или организации в зависимост от характера на обекта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Преписката се съгласува едновременно с ведомствата, посочени в ал. 1, т. 4, 5, 6, 7 и 8. За съгласуване с тези ведомства се изпращат копия от документите по чл. 34.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Ведомствата изразяват своите становища в 14-дневен срок след завеждане на комплектуваната преписка в деловодството на ведомството.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Всяко ведомство изразява своето становище за предложената площадка (трасе, терен) в рамките на своята компетентност. Становището на ГУП (съответното пътно управление) и на управление КАТ е по отношение на техническата възможност за изграждане на обекта на предложената площадка и за възможността за изграждане на пътна връзка до обекта.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато някое от становищата изисква допълнителни проучвания за обекта, собственикът на земята или инвеститорът на обекта за държавни или общински нужди е длъжен да ги извърши преди внасяне в Комисията за земеделските земи.

Чл. 35. (1) Преписката за определената площадка се съгласува със:

1. собственика на земята съгласно чл. 19 ЗОЗЗ, когато тя е необходима за държавни или общински нужди. Когато се засяга земя на много собственици, съгласуването се извършва чрез кмета на съответното кметство по реда, посочен в чл. 30, ал. 8;

2. общинската поземлена комисия относно собствеността на земята и етапа на възстановяването й по реда на ЗСПЗЗ;

3. общинската администрация за обекти за държавни нужди, когато комисията не е назначена от кмета на общината;

4. областната администрация за обекти за общински нужди, когато комисията не е назначена от областния управител;

5. Министерството на териториалното развитие и строителството, Министерството на околната среда и Министерството на здравеопазването - за площадките (трасетата, терените) за всички обекти;

6. Министерството на земеделието и хранителната промишленост - когато земята е от Държавния поземлен фонд, и с Комитета по горите - когато се засягат територии от Държавния горски фонд;

7. Главното управление на пътищата или съответното пътно управление и съответното управление КАТ - за площадки (терени, трасета), разположени на разстояние до 500 м от оста на пътища от републиканската пътна мрежа; когато площадката (трасето, теренът) отстои до 500 м от оста на съществуваща или проектирана автомагистрала, преписката се съгласува с Главното управление на пътищата и с направление КАТ - "Пътна полиция" при Дирекцията на Националната полиция;

8. Други заинтересувани ведомства или организации в зависимост от характера на обекта.

(2) Ведомствата изразяват своите становища в 14-дневен срок след получаване на комплектуваната преписка.

(3) Всяко ведомство изразява своето становище за предложената площадка (трасе, терен) в рамките на своята компетентност. Становището на ГУП (съответното пътно управление) и на управление КАТ е по отношение на техническата възможност за изграждане на обекта на предложената площадка и за възможността за изграждане на пътна връзка до обекта.

(4) Когато някое от становищата изисква допълнителни проучвания за обекта, собственикът на земята или инвеститорът на обекта за държавни или общински нужди е длъжен да ги извърши преди внасяне в Комисията за земеделските земи.

Чл. 36. (1) За всеки обект се изготвя докладна записка за утвърждаване на окончателна площадка (трасе, терен) за проектиране, която се внася за разглеждане в Комисията за земеделските земи.

(2) Докладната записка се изготвя и внася от:

1. физическото или юридическото лице - собственик на земята, когато обектът е за собствени нужди;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) кмета на общината, когато обектът е за общински нужди и когато се предлага включване на земя в границите на общите градоустройствени планове, застроително-регулационните планове и околовръстните полигони на населените места, промишлените и вилните зони;

3. областния управител съгласувано със заинтересуваното ведомство, когато обектът е за държавни нужди.

(3) В докладната записка се мотивира необходимостта от изграждането на обекта и се взема отношение по бележките и възраженията при съгласуването на преписката.

(4) Към докладната записка се прилагат комплектуваната преписка, посочена в чл. 34, и становищата на ведомствата, посочени в чл. 35.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато едно от ведомствата не изрази своето становище по преписката в 14-дневен срок, предложението може да бъде внесено за разглеждане в Комисията за земеделските земи. В този случай към преписката се прилага копие от писмото до това ведомство, заведено в деловодството му.

Чл. 36. (1) За всеки обект се изготвя докладна записка за утвърждаване на окончателна площадка (трасе, терен) за проектиране, която се внася за разглеждане в Комисията за земеделските земи.

(2) Докладната записка се изготвя и внася от:

1. физическото или юридическото лице - собственик на земята, когато обектът е за собствени нужди;

2. кмета на общината, когато обектът е за общински нужди;

3. областния управител съгласувано със заинтересуваното ведомство, когато обектът е за държавни нужди.

(3) В докладната записка се мотивира необходимостта от изграждането на обекта и се взема отношение по бележките и възраженията при съгласуването на преписката.

(4) Към докладната записка се прилагат комплектуваната преписка, посочена в чл. 34, и становищата на ведомствата, посочени в чл. 35.

Чл. 37. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението за всеки обект и утвърждава със свое решение необходимата площадка (трасе, терен) за проектиране.

(2) Когато обектът засяга поливна площ или земя от първа до четвърта категория с площ над 100 дка, Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и го внася със свое становище в Министерския съвет за разглеждане и решаване. Проектирането на обекта в този случай може да започне само след разрешение на Министерския съвет съгласно чл. 22 ЗОЗЗ.

(3) Комисията за земеделските земи може да не утвърди площадката (трасето, терена) за проектиране на обекта, когато:

1. съществува възможност обектът да се изгради върху друга земя в землището на същото населено място, която е по-слабопродуктивна или негодна за земеделско ползване;

2. обектът или предвижданата дейност ще има отрицателно въздействие върху околната среда, установено по съответния ред от МОС;

3. предлаганата площадка (трасе, терен) не е съобразена с хигиенни, строителни и други изисквания или с наложени ограничения по други закони;

4. площадките за крайпътни обекти са разположени в сервитута на пътища от републиканската пътна мрежа. В сервитута се допуска изграждането само на пътни връзки до обектите.

(4) Когато при обсъждането на предложението за даден обект възникнат въпроси за доизясняване, Комисията за земеделските земи може да отложи разглеждането на обекта и да възложи допълнително проучване.

(5) При отказ да бъде утвърдена исканата площадка или трасе на инвеститора на обекта за държавни (общински) нужди или на собственика на земята може да бъде предложена друга държавна или общинска земя от по-ниска категория, която той да закупи или да замени със собствена земя.

Чл. 38. (1) След влизането в сила на решението за утвърждаване на окончателна площадка (трасе, терен) за проектиране собственикът на земята или инвеститорът на обекта за държавни или общински нужди извършва или възлага изготвянето на разработки за доказване точния размер на необходимата земя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За всеки обект се разработва застроително решение, застроителен и регулационен план или генплан. За линейните обекти се разработва парцеларен план с надлъжни и напречни профили, а за рудниците и кариерите - проект за експлоатация и проект за рекултивация. Към всеки план (проект) се изготвя обяснителна записка.

(3) Размерът на необходимата земя за всеки обект се определя в съответствие с утвърдените нормативи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Застроителното решение, съответно генпланът, се съгласува с техническата служба на съответната община.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Собственикът на земеделска земя, върху която е утвърдена площадка (трасе, терен) за проектиране на обект, който става публична държавна или публична общинска собственост, ползва безвъзмездно земята по първоначалното є предназначение, докато бъде отчуждена, но няма право да създава дълготрайни материални активи върху тази земя.

Чл. 38. (1) След влизането в сила на решението за утвърждаване на окончателна площадка (трасе, терен) за проектиране собственикът на земята или инвеститорът на обекта за държавни или общински нужди извършва или възлага изготвянето на разработки за доказване точния размер на необходимата земя.

(2) За всеки обект се разработва генералнозастроителен план с вертикална планировка в работна фаза. За линейните обекти се разработва парцеларен план с надлъжни и напречни профили, а за рудниците и кариерите - проект за експлоатация и проект за рекултивация. Към всеки план (проект) се изготвя обяснителна записка.

(3) Размерът на необходимата земя за всеки обект се определя в съответствие с утвърдените нормативи.

(4) Проектите се утвърждават от специализиран орган, както следва:

1. експертен съвет на съответната община - за общински обекти и за обекти на физически лица;

2. експертен съвет на съответното ведомство - за обекти за държавни нужди и за обекти на юридически лица;

3. Върховния съвет за териториално и селищно устройство, строителство и архитектура към Министерството на териториалното развитие и строителството - за обекти на национално, областно и местно равнище в областта на устройството на територията и в границите на общите градоустройствени планове на населените места.

(5) В срок от една година от издаването на решението за утвърждаване на площадка (трасе, терен) за проектиране на обект за държавни и общински нужди собственикът на земеделската земя, която се засяга, я ползва безвъзмездно по първоначалното й предназначение, но няма право да създава дълготрайни материални активи върху тази земя.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато размерът на необходимата земя за съответния обект е с площ до 5 дка за земя от първа до шеста категория или земята е от седма до десета категория и преписката е съгласувана без забележки от всички заинтересувани ведомства, Комисията за земеделските земи преценява дали за обекта ще се утвърждава площадка (трасе, терен) за проектиране, или ще се разреши директно промяна на предназначението на земята.

(2) В случаите по ал. 1 собственикът на земята, съответно инвеститорът на обекта, възлага, съгласува и одобрява необходимия генералнозастроителен (парцеларен) план на основание съгласувания протокол на комисията за определяне на площадка (трасе, терен) за обекта.

Раздел II.

Промяна на предназначението на земеделски земи в строителните граници на населените места или селищните образувания (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) За земеделски земи (застроени и незастроени), включени в строителните граници на населените места и в други селищни образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени до влизането в сила на отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1973 г., не се извършват процедурите по реда на ЗОЗЗ и този правилник. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗУТ.

(2) За незастроени и застроени земеделски земи, включени в строителните граници на населените места и селищните образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени по отменения Закон за териториално и селищно устройство след 1 юли 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1996 г., Комисията за земеделските земи без провеждане на процедура по определяне и утвърждаване на площадка постановява решение за промяна на предназначението на земята. В тези случаи се заплаща единичният размер на таксата по чл. 30 ЗОЗЗ.

(3) Доказването на обстоятелствата по ал. 2 се извършва с приложен заверен препис от заповедта за одобряване на плана и скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(4) За земите по ал. 2, както и за тези по чл. 3, ал. 3 собственикът на земеделската земя изготвя мотивирано предложение за промяна на нейното предназначение до комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ, към което се прилагат:

1. копие от решението на Комисията за земеделските земи и извадка от картния материал към него - за земите по чл. 3, ал. 3, или посочените документи в ал. 3 - за земите по ал. 2;

2. копие от документа за собственост върху земята;

3. скица на имота от кадастрален план или кадастрална карта, заверена от техническата служба на общината, съответно от службата по кадастър - в 2 екземпляра;

4. подобрен устройствен план за имотите, включени в строителните граници, определени със ЗРП или ПУП, а за имотите, включени в строителните граници, определени с околовръстен полигон - ПУП и решение на съответния експертен съвет по устройство на територията за приемането му;

5. акт за категория на земята, издаден от областната дирекция "Земеделие и гори";

6. удостоверение поливна ли е земята;

7. решение по ОВОС, когато е необходимо такова.

(5) Таксата по чл. 30, ал. 1 ЗОЗЗ при прилагане на предходните алинеи се определя служебно от Министерството на земеделието и горите, съответно от областната дирекция "Земеделие и гори".

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Земи, изключени от границите на ЗРП, както и от границите на околовръстните полигони на населените места и на други селищни образувания с решения на бившите изпълнителни комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет или по силата на административни актове, с които са одобрявани тези планове или околовръстните полигони, се включват отново в границите им с решение на Комисията за земеделските земи въз основа на ПУП, приет от съответния експертен съвет по устройство на територията. За тези земи не се дължат такси по чл. 30 ЗОЗЗ и не се провежда процедура по определяне на площадка.

(2) За земите по ал. 1 кметът на общината изготвя мотивирано предложение до Комисията за земеделските земи, към което се прилагат:

1. предложение на собственици на земя за включването на имоти в строителните граници на населеното място или селищното образувание;

2. копие от стария план, от което да се вижда, че предлаганите земи са били в строителните граници, и актът за одобряването му;

3. копие от действащия план, с който са изключени тези земи, и копие от документа за изключването им;

4. документи за собственост на имотите и скици към тях;

5. подробен устройствен план;

6. решение на съответния експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Раздел II.

Промяна на предназначението на земеделски земи за собствени неземеделски нужди

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При наличие на съгласувани с техническата служба на общината застроително решение, генплан или парцеларен план за обекта физическото или юридическото лице - собственик на земята, може да внесе предложение за промяна на предназначението на земята, когато обектът се изгражда за собствени нужди.

(2) Изготвя се мотивирана докладна записка до Комисията за земеделските земи, към която се прилагат:

1. екземпляр от комплектуваната преписка по чл. 34 и 35;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) съгласуваното застроително решение или генплан-в 2 екземпляра;

3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) скица в 2 екземпляра с координати на границите на площадката съобразно съгласуваното застроително решение, одобрения застроителен и регулационен план или генплан;

4. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) за линейни обекти - съгласуваният парцеларен план с координати на чупките на сервитута в 2 екземпляра;

5. решението по окончателния доклад на ОВОС, когато това е необходимо;

6. решението за утвърждаване на окончателна площадка (трасе) за проектиране на обекта.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато земята е собственост на физическо лице и върху нея е утвърдена площадка (трасе) за изграждане на обект, представляващ частна държавна собственост или частна общинска собственост, юридическото лице, изграждащо обекта, е длъжно да придобие собственост върху земята чрез закупуване или чрез замяна, след което предлага промяна на нейното предназначение по реда на ал. 1 и 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато земята е държавен поземлен фонд или общински поземлен фонд и върху нея е утвърдена площадка (трасе) за изграждане на обект от физическо или юридическо лице, то е длъжно да придобие собственост върху земята чрез закупуване или замяна след промяна на нейното предназначение по реда на ал. 1 и 2.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) По реда на ал. 1 и 2 се прави предложение от инвеститора на обекта за промяна на предназначението на общински земи за общински нужди и на държавни земи за държавни нужди.

Чл. 41. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) Промяната на предназначението на земеделската земя може да бъде разрешена на етапи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В решението на комисията се посочва размерът на таксата, която следва да се заплати по чл. 30 ЗОЗЗ за цялата площ или за съответния етап.

(4)(Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Решението за промяна на предназначението на земята влиза в сила, след като бъде заплатена дължимата такса за обекта.

Чл. 42. (Ал. 1 и 2 - отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(1) (Преддишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) След проверка на място на трасираните граници съответната регионална служба "Земя и поземлена собственост" към МЗХП издава удостоверение по приложения образец № 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Регионалната служба към МЗГАР уведомява съответната поземлена комисия и изпраща копие от скицата на площадката за отразяване в плана за земеразделяне на размера и границите на земята с променено предназначение.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Разрешение за строеж на физическо или юридическо лице върху собствена земя може да бъде издадено, след като има влязло в сила решение на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земята и е издадено удостоверение по реда на чл. 42.

(2) Разрешенията за строеж се издават от общинската администрация по реда, определен в Закона за териториално и селищно устройство и в правилника за неговото прилагане.

Раздел II.

Промяна на предназначението на земеделски земи за собственинеземеделски нужди

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При наличие на съгласувани с техническата служба на общината застроително решение, генплан или парцеларен план за обекта физическото или юридическото лице - собственик на земята, може да внесе предложение за промяна на предназначението на земята, когато обектът се изгражда за собствени нужди.

(2) Изготвя се мотивирана докладна записка до Комисията за земеделските земи, към която се прилагат:

1. екземпляр от комплектуваната преписка по чл. 34 и 35;

2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) съгласуваното застроително решение или генплан-в 2 екземпляра;

3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) скица в 2 екземпляра с координати на границите на площадката съобразно съгласуваното застроително решение, одобрения застроителен и регулационен план или генплан;

4. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) за линейни обекти - съгласуваният парцеларен план с координати на чупките на сервитута в 2 екземпляра;

5. решението по окончателния доклад на ОВОС, когато това е необходимо;

6. решението за утвърждаване на окончателна площадка (трасе) за проектиране на обекта.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато земята е собственост на физическо лице и върху нея е утвърдена площадка (трасе) за изграждане на обект, представляващ частна държавна собственост или частна общинска собственост, юридическото лице, изграждащо обекта, е длъжно да придобие собственост върху земята чрез закупуване или чрез замяна, след което предлага промяна на нейното предназначение по реда на ал. 1 и 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато земята е държавен поземлен фонд или общински поземлен фонд и върху нея е утвърдена площадка (трасе) за изграждане на обект от физическо или юридическо лице, то е длъжно да придобие собственост върху земята чрез закупуване или замяна след промяна на нейното предназначение по реда на ал. 1 и 2.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) По реда на ал. 1 и 2 се прави предложение от инвеститора на обекта за промяна на предназначението на общински земи за общински нужди и на държавни земи за държавни нужди.

Чл. 40. (1) При наличие на утвърден генералнозастроителен (парцеларен) план за обекта физическото или юридическото лице - собственик на земята, може да внесе предложение за промяна на предназначението на земята, когато обектът се изгражда за собствени нужди.

(2) Изготвя се мотивирана докладна записка до Комисията за земеделските земи, към която се прилагат:

1. екземпляр от комплектуваната преписка по чл. 34 и 35;

2. утвърденият генералнозастроителен план в 2 екземпляра;

3. скица в 2 екземпляра с координати на границите на площадката съобразно утвърдения генералнозастроителен план;

4. за линейни обекти - утвърденият парцеларен план с координати на чупките на сервитута в 2 екземпляра;

5. решението по окончателния доклад на ОВОС, когато това е необходимо;

6. решението за утвърждаване на окончателна площадка (трасе) за проектиране на обекта.

(3) По реда на ал. 1 и 2 се прави предложение от инвеститора на обекта за промяна на предназначението на общински земи за общински нужди и на държавни земи за държавни нужди.

Чл. 41. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) Промяната на предназначението на земеделската земя може да бъде разрешена на етапи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В решението на комисията се посочва размерът на таксата, която следва да се заплати по чл. 30 ЗОЗЗ за цялата площ или за съответния етап.

(4)(Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Решението за промяна на предназначението на земята влиза в сила, след като бъде заплатена дължимата такса за обекта.

Чл. 41. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) Промяната на предназначението на земеделската земя може да бъде разрешена на етапи.

(3) Решението за промяна на предназначението на земята се дава на собственика след представяне на копие от документа за платената държавна такса съгласно чл. 30 ЗОЗЗ.

Чл. 42. (Ал. 1 и 2 - отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(1) (Преддишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) След проверка на място на трасираните граници съответната регионална служба "Земя и поземлена собственост" към МЗХП издава удостоверение по приложения образец № 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Регионалната служба към МЗГАР уведомява съответната поземлена комисия и изпраща копие от скицата на площадката за отразяване в плана за земеразделяне на размера и границите на земята с променено предназначение.

Чл. 42. (1) Собственикът на земята е длъжен да поиска от съответната общинска поземлена комисия да отрази в плана за земеразделяне размера и границите на земята с променено предназначение.

(2) Общинската поземлена комисия след нанасяне на промените заверява генералнозастроителния план или парцеларния план с координати на чупките на сервитута на линейния обект.

(3) След проверка на място на трасираните граници и отразените промени съответната регионална служба "Земя и поземлена собственост" към МЗХП издава удостоверение по приложения образец № 1.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Разрешение за строеж на физическо или юридическо лице върху собствена земя може да бъде издадено, след като има влязло в сила решение на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земята и е издадено удостоверение по реда на чл. 42.

(2) Разрешенията за строеж се издават от общинската администрация по реда, определен в Закона за териториално и селищно устройство и в правилника за неговото прилагане.

Раздел III.

Промяна на предназначението на земеделски земи за собствени неземеделски нужди (Предишен раздел II, загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) При наличие на одобрен по реда на чл. 129 ЗУТ подробен устройствен план за обекта физическото или юридическото лице - собственик на земята, може да внесе предложение за промяна на предназначението на земята, когато обектът се изгражда за собствени нужди.

(2) Лицата по ал. 1 изготвят мотивирано предложение до комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ, към което се прилагат:

1. копие от одобрения ПУП - в 2 екземпляра;

2. за мини (кариери) - проекти за експлоатация и рекултивация;

3. за линейни обекти - копие от одобрения подробен устройствен (парцеларен) план с координати на чупките на обекта в 2 екземпляра.

(3) Когато земята е собственост на физическо или юридическо лице и върху нея е утвърдена площадка или трасе за изграждане на обект в случаите по чл. 18 ЗОЗЗ, лицето, изграждащо обекта, или инвеститорът може да поиска промяна на предназначението на земеделската земя след като придобие собственост или право на строеж върху нея.

(4) Когато земята е в държавния поземлен фонд или в общинския поземлен фонд и върху нея е утвърдена площадка или трасе за изграждане на обект от физическо или юридическо лице (инвеститор), извън случаите по чл. 19 ЗОЗЗ, то е длъжно да придобие право на собственост или право на строеж върху земята преди промяната на нейното предназначение по реда на ал. 1 и 2.

(5) По реда на ал. 1 и 2 се прави предложение от инвеститора на обекта за промяна на предназначението на общински земи за общински нужди и на държавни земи за държавни нужди.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ обсъжда предложението и в 14-дневен срок от датата на внасянето му се произнася с решение.

(2) Промяната на предназначението на земеделската земя може да бъде разрешена на етапи в съответствие с искането на собственика на земята или на инвеститора.

(3) В решението на комисията се посочват размерът на таксата, която следва да се заплати по чл. 30 ЗОЗЗ за цялата площ или за съответния етап, както и други задължения, произтичащи от разпоредбите на ЗОЗЗ и този правилник.

(4) Решението за промяна на предназначението на земята влиза в сила след като бъде заплатена дължимата такса за обекта.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди съответната комисия изпраща препис от него на службата по кадастъра по местонахождението на имота за нанасяне в кадастъра. Когато с решението за промяна на предназначението на част от поземления имот се образуват нови имоти съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, службата по кадастъра дава идентификатор на новообразуваните поземлени имоти.

(2) След нанасянето в кадастъра по ал. 1 по искане на собственика границите на поземления имот се означават на място с трайни знаци въз основа на кадастралните данни от съответната служба по кадастъра по местонахождението на имота.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Разрешение за строеж върху собствена земя се издава на физическо или юридическо лице само след като има влязло в сила решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на земеделската земя, след трасиране на границите по реда на чл. 42, ал. 2 и след като се отнеме и съхрани или оползотвори хумусният пласт съгласно чл. 14 и 15 ЗОЗЗ.

Раздел III.

Промяна на предназначението на земеделски земи - собственост на физически или юридически лица, за държавни и общински нужди

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При наличие на съгласувано с техническата служба на общината застроително решение, генплан или парцеларен план, съответно на проект за експлоатация на рудника (кариерата) и на проект за рекултивация, за обекти за публични държавни нужди или за публични общински нужди върху земеделски земи - собственост на физически или юридически лица, се внася мотивирана докладна записка до Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на необходимата земя.

(2) Предложението се внася в срок до една година след утвърждаване на площадката (трасето, терена) за проектиране от:

1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) кмета на общината - за обекти за общински нужди, както и за включване на земи в границите на общите градоустройствени и застроително-регулационни планове и околовръстни полигони на населени места, промишлени, курортни и вилни зони;

2. областния управител съгласувано със заинтересуваното ведомство - за обекти за държавни нужди.

(3) Когато обектът се изгражда на етапи, в посочения срок се внася предложение за промяна на предназначението на необходимата земя за изграждане на първия етап.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Едногодишният срок по ал. 2 не се отнася за утвърдени трасета на автомагистрали, пътища от I, II и III клас, жп линии, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и за утвърдени площадки за рудници, електроцентрали, депа за твърди битови отпадъци за градове с над 100 000 жители и други промишлени обекти с национално значение.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Към докладната записка се прилагат документите и становищата, посочени в чл. 40, ал. 2.

Чл. 45. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В решението на комисията се посочва размерът на таксата, която следва да се заплати по чл. 30 ЗОЗЗ за цялата площ на обекта или за съответния етап.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Влязлото в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя - собственост на юридически и физически лица, необходима за публични държавни нужди или публични общински нужди, е основание за започване на процедура за отчуждаване на тези земи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато площадката (трасето) на обекта засяга земеделски земи и земи от горския фонд, Комисията за земеделските земи се произнася с решение само след като земите от горския фонд са предоставени по реда на Закона за горите.

Чл. 46. (1) Отчуждаването на земеделски земи за изграждане на обекти, представляващи публична държавна собственост, се извършва по реда на глава трета от Закона за държавната собственост, а за изграждане на обекти, представляващи публична общинска собственост - по реда на глава трета от Закона за общинската собственост.

(2) Процедурата по отчуждаване следва да започне в срок до една година от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земята.

(3) Когато отчуждаването се извършва на етапи, в посочения срок следва да започне отчуждаването на земята, необходима за първия етап.

(4) При отчуждаване на етапи собствениците на земите ги ползват безвъзмездно по първоначалното им предназначение без право в едногодишен срок да извършват действия, с които да прикрепят към земята вещи, които съгласно Закона за собствеността придобиват характер на недвижими вещи;

(5) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 48. (Ал. 1 - отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(1) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Съответната регионална служба "Земя и поземлена собственост" след проверка на място издава удостоверение по приложения образец № 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Регионалната служба към МЗГАР уведомява съответната поземлена комисия и є изпраща копие от скицата на площадката (трасето) за отразяване в плана за земеразделяне на размера и границите на земята с променено предназначение.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Разрешение за строеж на обект, представляващ публична държавна нужда или публична общинска нужда, се издава само след като има влязло в сила решение на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земята, земята е отчуждена, собственикът е обезщетен и е издадено удостоверение по реда на чл. 48.

(2) Решенията за строеж се издават от общинската администрация поо реда, определен в Закона за териториално и селищно устройство и в правилника за неговото прилагане.

Раздел III.

Промяна на предназначението на земеделски земи - собственост нафизически или юридически лица, за държавни и общински нужди

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При наличие на съгласувано с техническата служба на общината застроително решение, генплан или парцеларен план, съответно на проект за експлоатация на рудника (кариерата) и на проект за рекултивация, за обекти за публични държавни нужди или за публични общински нужди върху земеделски земи - собственост на физически или юридически лица, се внася мотивирана докладна записка до Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на необходимата земя.

(2) Предложението се внася в срок до една година след утвърждаване на площадката (трасето, терена) за проектиране от:

1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) кмета на общината - за обекти за общински нужди, както и за включване на земи в границите на общите градоустройствени и застроително-регулационни планове и околовръстни полигони на населени места, промишлени, курортни и вилни зони;

2. областния управител съгласувано със заинтересуваното ведомство - за обекти за държавни нужди.

(3) Когато обектът се изгражда на етапи, в посочения срок се внася предложение за промяна на предназначението на необходимата земя за изграждане на първия етап.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Едногодишният срок по ал. 2 не се отнася за утвърдени трасета на автомагистрали, пътища от I, II и III клас, жп линии, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и за утвърдени площадки за рудници, електроцентрали, депа за твърди битови отпадъци за градове с над 100 000 жители и други промишлени обекти с национално значение.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Към докладната записка се прилагат документите и становищата, посочени в чл. 40, ал. 2.

Чл. 44. (1) При наличие на утвърден генералнозастроителен (парцеларен) план, съответно на проект за експлоатация на рудника (кариерата) и на проект за рекултивация, за обекти за държавни или общински нужди върху земеделски земи - собственост на физически или юридически лица, се внася мотивирана докладна записка до Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на необходимата земя.

(2) Предложението се внася в срок до една година след утвърждаване на площадката (трасето, терена) за проектиране от:

1. кмета на общината - за обекти за общински нужди;

2. областния управител съгласувано със заинтересуваното ведомство - за обекти за държавни нужди.

(3) Когато обектът се изгражда на етапи, в посочения срок се внася предложение за промяна на предназначението на необходимата земя за изграждане на първия етап.

(4) Към докладната записка се прилагат документите и становищата, посочени в чл. 40, ал. 2.

Чл. 45. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В решението на комисията се посочва размерът на таксата, която следва да се заплати по чл. 30 ЗОЗЗ за цялата площ на обекта или за съответния етап.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Влязлото в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя - собственост на юридически и физически лица, необходима за публични държавни нужди или публични общински нужди, е основание за започване на процедура за отчуждаване на тези земи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато площадката (трасето) на обекта засяга земеделски земи и земи от горския фонд, Комисията за земеделските земи се произнася с решение само след като земите от горския фонд са предоставени по реда на Закона за горите.

Чл. 45. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) Влязлото в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя - собственост на юридически и физически лица, необходима за държавни и общински нужди, е основание за започване на процедура за отчуждаване на тези земи.

(3) Когато площадката (трасето) на обекта засяга земеделски земи и земи от горския фонд, Комисията за земеделските земи се произнася с решение само след като земите от горския фонд са предоставени по реда на Закона за горите.

Чл. 46. (1) Отчуждаването на земеделски земи за изграждане на обекти, представляващи публична държавна собственост, се извършва по реда на глава трета от Закона за държавната собственост, а за изграждане на обекти, представляващи публична общинска собственост - по реда на глава трета от Закона за общинската собственост.

(2) Процедурата по отчуждаване следва да започне в срок до една година от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земята.

(3) Когато отчуждаването се извършва на етапи, в посочения срок следва да започне отчуждаването на земята, необходима за първия етап.

(4) При отчуждаване на етапи собствениците на земите ги ползват безвъзмездно по първоначалното им предназначение без право в едногодишен срок да извършват действия, с които да прикрепят към земята вещи, които съгласно Закона за собствеността придобиват характер на недвижими вещи;

(5) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 46. (1) Отчуждаването на земеделски земи за изграждане на обекти, представляващи публична държавна собственост, се извършва по реда на глава трета от Закона за държавната собственост, а за изграждане на обекти, представляващи публична общинска собственост - по реда на глава трета от Закона за общинската собственост.

(2) Процедурата по отчуждаване следва да започне в срок до една година от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земята.

(3) Когато отчуждаването се извършва на етапи, в посочения срок следва да започне отчуждаването на земята, необходима за първия етап.

(4) При отчуждаване на етапи собствениците на земите ги ползват безвъзмездно по първоначалното им предназначение без право в едногодишен срок да извършват действия, с които да прикрепят към земята вещи, които съгласно Закона за собствеността придобиват характер на недвижими вещи;

(5) Придобиването на собственост върху земеделските земи за изграждане на обекти, представляващи частна държавна собственост и частна общинска собственост, се извършва чрез закупуване или чрез замяна.

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 47. (1) Отчуждените и придобитите по чл. 46, ал. 5 земи за държавни нужди се актуват като държавни по реда на глава пета от Закона за държавната собственост.

(2) Отчуждените и придобити земи за общински нужди се актуват като общински по реда на глава седма от Закона за общинската собственост.

(3) Актуването може да се извърши само след като бъдат обезщетени собствениците на отчуждените земи.

Чл. 48. (Ал. 1 - отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(1) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Съответната регионална служба "Земя и поземлена собственост" след проверка на място издава удостоверение по приложения образец № 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Регионалната служба към МЗГАР уведомява съответната поземлена комисия и є изпраща копие от скицата на площадката (трасето) за отразяване в плана за земеразделяне на размера и границите на земята с променено предназначение.

Чл. 48. (1) Инвеститорът на обекти за държавни и общински нужди е длъжен да поиска от съответната общинска поземлена комисия отразяване в плана за земеразделяне на размера и границите на земята с променено предназначение по реда на чл. 42.

(2) Съответната регионална служба "Земя и поземлена собственост" след проверка на място издава удостоверение по приложения образец № 2.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Разрешение за строеж на обект, представляващ публична държавна нужда или публична общинска нужда, се издава само след като има влязло в сила решение на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земята, земята е отчуждена, собственикът е обезщетен и е издадено удостоверение по реда на чл. 48.

(2) Решенията за строеж се издават от общинската администрация поо реда, определен в Закона за териториално и селищно устройство и в правилника за неговото прилагане.

Чл. 49. (1) Разрешение за стреж на обекти за държавнии или общински нужди се издава само след като:

1. има влязло в сила решение на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земята;

2. земята е отчуждена и собственикът е обезщетен;

3. инвеститорът е отнел и оползотворил хумусния пласт съгласно чл. 14 и 15 ЗОЗЗ;

4. инвеститорът е заплатил дължимата такса съгласно чл. 30 ЗОЗЗ;

5. има издаден акт за държавна, съответно общинска собственост или заповед на Комитета по горите, когато се засягат територии от горския фонд;

6. границите на обекта са трасирани съгласно чл. 25 ЗОЗЗ и е издадено удостоверение съгласно чл. 4, ал. 2 от правилника.

(2) Решенията за строеж се издават от общинската администрация поо реда, определен в Закона за териториално и селищно устройство и в правилника за неговото прилагане.

Раздел IV.

Промяна на предназначението на земеделски земи - собственост на физически или юридически лица, за държавни и общински нужди (Предишен раздел III, загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) При наличие на одобрен по реда на чл. 129 ЗУТ подробен устройствен план за обекти за държавни нужди или за общински нужди, разположени върху земеделска земя - собственост на физически или юридически лица, а за мини и кариери - и приети проекти за експлоатация и за рекултивация, се внася мотивирано предложение до комисията по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на необходимата земя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Предложението се внася в срок до една година след утвърждаване на площадката или трасето на обекта от лицата или органите по чл. 31, ал. 1, т. 2, 3 и 4.

(3) Когато обектът се изгражда на етапи, в посочения срок се внася предложение за промяна на предназначението на необходимата земя за изграждане на първия етап.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Едногодишният срок по ал. 2 не се отнася за утвърдени трасета на автомагистрали, пътища от I, II и III клас, жп линии, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и за утвърдени площадки за рудници, електроцентрали, депа за твърди битови отпадъци за градове с над 100 000 жители и други промишлени обекти с национално значение.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Към предложението се прилагат документите, определени в чл. 40, ал. 2.

Чл. 45. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В решението на комисията се посочва размерът на таксата, която следва да се заплати по чл. 30 ЗОЗЗ за цялата площ на обекта или за съответния етап. Решението за промяна на предназначението на земята влиза в сила след като бъде заплатена дължимата такса за обекта.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Влязлото в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя - собственост на юридически и физически лица, необходима за публични държавни нужди или публични общински нужди, е основание за започване на процедура за отчуждаване на тези земи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато площадката (трасето) на обекта засяга земеделски земи и земи от горския фонд, Комисията за земеделските земи се произнася с решение само след като земите от горския фонд са предоставени по реда на Закона за горите.

Чл. 46. (1) Отчуждаването на земеделски земи за изграждане на обекти, представляващи публична държавна собственост, се извършва по реда на глава трета от Закона за държавната собственост, а за изграждане на обекти, представляващи публична общинска собственост - по реда на глава трета от Закона за общинската собственост.

(2) Процедурата по отчуждаване следва да започне в срок до една година от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земята.

(3) Когато отчуждаването се извършва на етапи, в посочения срок следва да започне отчуждаването на земята, необходима за първия етап.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато отчуждаването на земи се извършва на етапи поради характера на изграждания обект, собствениците на земите ги ползват по тяхното първоначално предназначение без право за изграждане на обекти и влагане на инвестиции с дълготраен характер. При неспазване на тези ограничения собствениците не се обезщетяват за извършените подобрения и премахват изградените сгради и съоръжения за своя сметка.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 48. (1) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В 7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 45, ал. 1 Комисията за земеделските земи извършва процедурите по чл. 42, ал. 1.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Разрешение за строеж на обект, представляващ публична държавна нужда или публична общинска нужда, се издава само след като има влязло в сила решение на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земята, земята е отчуждена, собственикът е обезщетен и хумусният пласт е отнет и са изпълнени задълженията, произтичащи от разпоредбите на чл. 26 ЗОЗЗ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Разрешения за строеж се издават от органите по чл. 148, ал. 2 и 3 ЗУТ.

Раздел IV.

Промяна на предназначението на земеделска земя, върху която е извършено незаконно строителство

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Физически и юридически лица-собственици на сгради и съоръжения, изградени върху земеделска земя след 1 юли 1973 г., без да са извършени процедурите по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата, съответно по Закона за опазване на земеделските земи, са длъжни да внесат мотивирано предложение в Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на застроената земя и на прилежащите площи за функционирането на обекта.

(2) В предложението се изясняват видът на обекта, обемът и характерът на извършената дейност, местоположението, границите и размерът на исканата площ, разстоянието на обекта от населеното място и функционалният тип на същото.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 за обекта не се определя и не се утвърждава площадка (терен) за проектиране.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Разпоредбите на този раздел не се прилагат по отношение на сградите и съоръженията, изградени от трудовокооперативните земеделски стопанства, земеделските кооперации и организациите, прекратени по реда на § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат:

1. документ за собственост на изградените сгради и съоръжения;

2. документ за собственост на земята, когато собственикът на сградите е собственик на земята;

3. кадастрален план в мащаб 1:500 до 1:5000 в координатна система 1970 г. с координати на чупките, върху който са нанесени изградените сгради и съоръжения-в 2 екземпляра;

4. удостоверение поливна ли е застроената земя;

5. акт за категорията на земята преди извършване на строителството, издаден по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато за обекта има предписание на Държавната инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол (ДИТУСК) или на регионалните й служби за допустимостта и/или узаконяемостта му, то се прилага към преписката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато обектът е приет и въведен в експлоатация по установения ред, независимо че предназначението на земята не е променено, копие от протокола за държавно приемане се прилага към преписката.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Преписката се съгласува със:

1. районната инспекция по околната среда (РИОС), ХЕИ и Противопожарната охрана, които изразяват становище относно допустимостта и/или узаконяемостта на обекта;

2. поземлената комисия, в становището на която се пояснява какво решение е постановено за застроената земя-признато право на собственост, отказ или възстановена собственост, и се взема отношение по размера на земята;

3. техническата служба на общинската администрация, в становището на която се взема отношение относно допустимостта и/или узаконяемостта на обекта и относно размера на исканата площ и се посочва годината на изграждане на сградите и съоръженията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя докладна записка до Комисията за земеделските земи, към която се прилагат документите и становищата, посочени в предходните алинеи. Комплектуваната преписка се внася чрез съответната регионална служба на МЗГАР в Комисията за земеделските земи след проверка и заверка на приложените документи.

Чл. 52. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) Собственикът на сградите и съоръженията заплаща таксата по чл. 30 ЗОЗЗ съгласно § 2, ал. 2 от допълнителните разпоредби на закона и санкция по глава девета от закона.

(3) Разпоредбите на ал. 2 не се отнасят за земеделски земи, чието предназначение е променено преди влизането в сила на ЗОЗЗ с актове на Министерския съвет във връзка с националната сигурност и отбраната на страната в съответствие с чл. 24, ал. 3 ЗСПЗЗ.

Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е отчуждена, предоставена или да е променено предназначението по установения ред, е държавна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Собственикът на сградите и съоръженията придобива собственост върху земята, на която е извършено строителство, чрез замяна с равностойна земя или чрез заплащане на стойността є по оценка, приета от МЗГАР.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Застроената земя, чието предназначение се променя, се оценява от лицензиран оценител по глава седма "Базисни цени при определяне на пазарните цени на недвижимите имоти" от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Когато застроената земя е извън строителните граници на населеното място или вилната зона, тя се оценява като попадаща в последната зона или категория съобразно функционалния тип на населеното място по чл. 97, 98 или 99 ППЗДС и по Наредбата за базисните цени на земеделските земи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд или стойността на земята се заплаща в извънбюджетната сметка по чл. 31 ЗОЗЗ след одобряване на оценката от МЗГАР и сключване на договор с министъра за замяна или за покупко-продажба.

Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато земята е застроена след влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е променено предназначението й по установения ред, задължително се изяснява и доказва нейната собственост. В този случай се прилага становище на поземлената комисия, в което се изяснява на какъв етап е възстановяването на собствеността върху земята в землището и какво решение е постановено за застроената земя-признато право на собственост, отказ или възстановяване на собствеността.

(2) Собственикът на изградените сгради и съоръжения следва да придобие собственост върху земята чрез закупуване или замяна, след което предлага промяна на нейното предназначение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато земеделската земя е застроена след възстановяване на собствеността по реда на ЗСПЗЗ, промяна на нейното предназначение може да се предлага само от собственика на земята.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В случаите по ал. 2 и 3 земята не се заплаща.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В 7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 52, ал. 1 Комисията за земеделските земи извършва процедурите по чл. 42, ал. 1.

Раздел IV.

Промяна на предназначението на земеделска земя, върху която еизвършено незаконно строителство

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Физически и юридически лица-собственици на сгради и съоръжения, изградени върху земеделска земя след 1 юли 1973 г., без да са извършени процедурите по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата, съответно по Закона за опазване на земеделските земи, са длъжни да внесат мотивирано предложение в Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на застроената земя и на прилежащите площи за функционирането на обекта.

(2) В предложението се изясняват видът на обекта, обемът и характерът на извършената дейност, местоположението, границите и размерът на исканата площ, разстоянието на обекта от населеното място и функционалният тип на същото.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 за обекта не се определя и не се утвърждава площадка (терен) за проектиране.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Разпоредбите на този раздел не се прилагат по отношение на сградите и съоръженията, изградени от трудовокооперативните земеделски стопанства, земеделските кооперации и организациите, прекратени по реда на § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Чл. 50. (1) Физически или юридически лица - собственици на сгради и съоръжения, изградени върху земеделска земя преди влизането в сила на ЗОЗЗ, без да е променено нейното предназначение по установения ред, са длъжни в едногодишен срок след влизането в сила на правилника да внесат мотивирано предложение в Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на застроената земя. Когато собствеността върху сградите е придобита след влизането в сила на ЗОЗЗ, едногодишният срок тече от датата на придобиването на собствеността.

(2) В предложението се изясняват видът на обекта, обемът и характерът на извършената дейност, местоположението, границите и размерът на исканата площ, разстоянието на обекта от населеното място и функционалният тип на същото.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 за обекта не се определя и не се утвърждава площадка (терен) за проектиране.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат:

1. документ за собственост на изградените сгради и съоръжения;

2. документ за собственост на земята, когато собственикът на сградите е собственик на земята;

3. кадастрален план в мащаб 1:500 до 1:5000 в координатна система 1970 г. с координати на чупките, върху който са нанесени изградените сгради и съоръжения-в 2 екземпляра;

4. удостоверение поливна ли е застроената земя;

5. акт за категорията на земята преди извършване на строителството, издаден по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато за обекта има предписание на Държавната инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол (ДИТУСК) или на регионалните й служби за допустимостта и/или узаконяемостта му, то се прилага към преписката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато обектът е приет и въведен в експлоатация по установения ред, независимо че предназначението на земята не е променено, копие от протокола за държавно приемане се прилага към преписката.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Преписката се съгласува със:

1. районната инспекция по околната среда (РИОС), ХЕИ и Противопожарната охрана, които изразяват становище относно допустимостта и/или узаконяемостта на обекта;

2. поземлената комисия, в становището на която се пояснява какво решение е постановено за застроената земя-признато право на собственост, отказ или възстановена собственост, и се взема отношение по размера на земята;

3. техническата служба на общинската администрация, в становището на която се взема отношение относно допустимостта и/или узаконяемостта на обекта и относно размера на исканата площ и се посочва годината на изграждане на сградите и съоръженията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя докладна записка до Комисията за земеделските земи, към която се прилагат документите и становищата, посочени в предходните алинеи. Комплектуваната преписка се внася чрез съответната регионална служба на МЗГАР в Комисията за земеделските земи след проверка и заверка на приложените документи.

Чл. 51. (1) Към докладната записка до Комисията за земеделските земи се прилагат:

1. становище на техническата служба на общинската администрация относно допустимостта и/или узаконяемостта на обекта. Становището се формира въз основа на проведени съгласувания от предложителя с РИОС, ХЕИ и Противопожарната охрана;

2. копие от протокола за държавно приемане на обекта и въвеждане в експлоатация;

3. документ за собственост на изградените сгради и съоръжения;

4. удостоверение поливна ли е застроената земя, издадено от клона на "Напоителни системи" ЕАД, заверено от съответната регионална служба "Земя и поземлена собственост" към МЗХП;

5. акт за категоризация на земята, издаден по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение; в акта се определя категорията на земята преди извършването на строителството; когато това е невъзможно, категорията на застроената земя се определя съобразно категорията на прилежащите земи или чрез експертиза;

6. становище на общинската поземлена комисия, в което се посочва размерът на застроената площ, за която е отказано възстановяване на собствеността по реда на ЗСПЗЗ;

7. кадастрален план в мащаб от 1:500 до 1:2000 в координатна система 1970 г., върху който е нанесено извършеното строителство, с координати на чупките - в 2 екземпляра. Кадастралният план се заверява от общинската поземлена комисия и съответната регионална служба "Земя и поземлена собственост" към МЗХП.

(2) Когато за обекта има предписание на Държавната инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол (ДИТУСК) или на регионалните й служби за допустимостта и/или узаконяемостта му, то се прилага към докладната записка и замества документа от общинската администрация, посочен в ал. 1, т. 1.

Чл. 52. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) Собственикът на сградите и съоръженията заплаща таксата по чл. 30 ЗОЗЗ съгласно § 2, ал. 2 от допълнителните разпоредби на закона и санкция по глава девета от закона.

(3) Разпоредбите на ал. 2 не се отнасят за земеделски земи, чието предназначение е променено преди влизането в сила на ЗОЗЗ с актове на Министерския съвет във връзка с националната сигурност и отбраната на страната в съответствие с чл. 24, ал. 3 ЗСПЗЗ.

Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е отчуждена, предоставена или да е променено предназначението по установения ред, е държавна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Собственикът на сградите и съоръженията придобива собственост върху земята, на която е извършено строителство, чрез замяна с равностойна земя или чрез заплащане на стойността є по оценка, приета от МЗГАР.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Застроената земя, чието предназначение се променя, се оценява от лицензиран оценител по глава седма "Базисни цени при определяне на пазарните цени на недвижимите имоти" от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Когато застроената земя е извън строителните граници на населеното място или вилната зона, тя се оценява като попадаща в последната зона или категория съобразно функционалния тип на населеното място по чл. 97, 98 или 99 ППЗДС и по Наредбата за базисните цени на земеделските земи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд или стойността на земята се заплаща в извънбюджетната сметка по чл. 31 ЗОЗЗ след одобряване на оценката от МЗГАР и сключване на договор с министъра за замяна или за покупко-продажба.

Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е отчуждена, предоставена или да е променено предназначението по установения ред, е държавна собственост.

(2) Собственикът на сградите и съоръженията заплаща стойността на земята по оценка, приета от МЗХП.

(3) Когато изградените сгради и съоръжения са държавна или общинска собственост, стойността на земята се заплаща при преобразуване и приватизация на обекта.

(4) Средствата по ал. 1, 2 и 3 се внасят в извънбюджетната сметка по чл. 31 ЗОЗЗ.

Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато земята е застроена след влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е променено предназначението й по установения ред, задължително се изяснява и доказва нейната собственост. В този случай се прилага становище на поземлената комисия, в което се изяснява на какъв етап е възстановяването на собствеността върху земята в землището и какво решение е постановено за застроената земя-признато право на собственост, отказ или възстановяване на собствеността.

(2) Собственикът на изградените сгради и съоръжения следва да придобие собственост върху земята чрез закупуване или замяна, след което предлага промяна на нейното предназначение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато земеделската земя е застроена след възстановяване на собствеността по реда на ЗСПЗЗ, промяна на нейното предназначение може да се предлага само от собственика на земята.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В случаите по ал. 2 и 3 земята не се заплаща.

Чл. 54. (1) Когато земята е застроена след влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е променено предназначението й по установения ред, задължително се изяснява и доказва нейната собственост.

(2) Собственикът на изградените сгради и съоръжения следва да придобие собственост върху земята чрез закупуване или замяна, след което предлага промяна на нейното предназначение.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В 7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 52, ал. 1 Комисията за земеделските земи извършва процедурите по чл. 42, ал. 1.

Чл. 55. (1) След като бъде променено предназначението на земята от Комисията за земеделските земи, собственикът на изградените сгради и съоръжения е длъжен да отправи искане до общинската поземлена комисия за отразяване на промяната в плана за земеразделяне по реда на чл. 42.

(2) Съответната регионална служба "Земя и поземлена собственост" към МЗХП след проверка на място издава удостоверение по приложения образец № 3.

Раздел V.

Промяна на предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство (Предишен раздел IV, загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Физически и юридически лица-собственици на сгради и съоръжения, строителството на които е започнало или завършено върху земеделска земя след 1 юли 1973 г., без да са извършени процедурите по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата, съответно по Закона за опазване на земеделските земи, са длъжни да внесат мотивирано предложение в Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на застроената земя и на прилежащите площи за функционирането на обекта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В предложението се изясняват видът на обекта, обемът и характерът на извършената дейност, местоположението, границите и размерът на исканата площ.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 за обекта не се определя и не се утвърждава площадка (терен) за проектиране.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Разпоредбите на този раздел не се прилагат по отношение на сградите и съоръженията, изградени от трудовокооперативните земеделски стопанства, земеделските кооперации и организациите, прекратени по реда на § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато сградите и съоръженията са изградени върху земеделски земи извън строителните граници на населени места или селищни образувания, определени със застроителен и регулационен план или околовръстен полигон преди влизането в сила на отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1973 г., се счита, че предназначението на земята е променено и процедурата за промяна на предназначението по реда на ЗОЗЗ и на този правилник не се провежда. Собствеността върху земята се придобива по реда на чл. 53.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) За обекта се комплектува преписка, към която се прилагат:

1. документ за собственост на изградените сгради и съоръжения;

2. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) документ за собственост на земята, когато собственикът на сградите е собственик на земята и актуална скица на имота;

3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) приет от експертен съвет по чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 4 ЗУТ проект на ПУП, с който се запазват изградените сгради и съоръжения, изработен съгласно изискванията на ЗУТ;

4. удостоверение поливна ли е застроената земя;

5. акт за категорията на земята преди извършване на строителството, издаден по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

6. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) становище на органа по чл. 226, ал. 3 ЗУТ за узаконяемост;

7. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) удостоверение на поземлената комисия за постановеното решение за застроената земя относно признато право на собственост, отказ или възстановена собственост, както и удостоверение за висящо дело по спор за правото на собственост или на друго правно основание; удостоверение не се изисква, когато строителството е извършено върху собствена земя;

8. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) доказателства за обстоятелствата по чл. 225, ал. 5 ЗУТ;

9. (нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) копие от съставения акт за нарушение на ЗОЗЗ.

(Предишни ал. 2-4, отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Собственикът на изградените сгради и съоръжения изготвя докладна записка до Комисията за земеделските земи, към която се прилагат документите и становищата, посочени в ал. 1. Комплектуваната преписка се внася чрез съответната дирекция "Земя и поземлена собственост на МЗГ в Комисията за земеделските земи след проверка и заверка на приложените документи.

Чл. 52. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение.

(2) Собственикът на сградите и съоръженията заплаща таксата по чл. 30 ЗОЗЗ съгласно § 2, ал. 2 от допълнителните разпоредби на закона и санкция по глава девета от закона.

(3) Разпоредбите на ал. 2 не се отнасят за земеделски земи, чието предназначение е променено преди влизането в сила на ЗОЗЗ с актове на Министерския съвет във връзка с националната сигурност и отбраната на страната в съответствие с чл. 24, ал. 3 ЗСПЗЗ.

Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е отчуждена, предоставена или да е променено предназначението по установения ред, е държавна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Собственикът на сградите и съоръженията придобива собственост върху земята, на която е извършено строителство, чрез замяна с равностойна земя или чрез заплащане на стойността й по оценка, приета от МЗГ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Застроената земя, чието предназначение се променя, се оценява от лицензиран оценител по глава седма "Базисни цени при определяне на пазарните цени на недвижимите имоти" от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Когато застроената земя е извън строителните граници на населеното място или вилната зона, тя се оценява като попадаща в последната зона или категория съобразно функционалния тип на населеното място по чл. 97, 98, 99, 99а и 100 ППЗДС.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Предложената за замяна земеделска земя се оценява по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи, приета с Постановление № 116 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1999 г., бр. 98 от 2000 г. и бр. 41 и 44 от 2001 г.). Замяната се извършва по парична равностойност.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Заменената земеделска земя се включва в държавния поземлен фонд или стойността на земята се заплаща в бюджета на Министерството на земеделието и горите след одобряване на оценките по ал. 3 и 4 от МЗГ и сключване на договор с министъра за замяна или за покупко-продажба.

Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато земята е застроена след влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да е променено предназначението й по установения ред, задължително се изяснява и доказва нейната собственост. В този случай се прилага становище на поземлената комисия, в което се изяснява на какъв етап е възстановяването на собствеността върху земята в землището и какво решение е постановено за застроената земя-признато право на собственост, отказ или възстановяване на собствеността.

(2) Собственикът на изградените сгради и съоръжения следва да придобие собственост върху земята чрез закупуване или замяна, след което предлага промяна на нейното предназначение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В 7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 52, ал. 1 Комисията за земеделските земи извършва процедурите по чл. 42, ал. 1.

Раздел V.

Временно ползване

Чл. 56. (1) При изграждане на обекти - публична собственост на държавата или общините, е възможно ползването на земя за определен срок извън площадката (трасето) на обекта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) По реда на ал. 1 се ползват земи, които са необходими временно при изграждането на подземни и въздушни линейни обекти.

(3)(Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) По реда на ал. 1 може да се ползва земя, необходима за геоложки и други проучвания.

Чл. 56. (1) При изграждане на обекти - публична собственост на държавата или общините, е възможно ползването на земя за определен срок извън площадката (трасето) на обекта.

(2) По реда на ал. 1 може да се ползва земя, необходима за геоложки и други проучвания и за други неземеделски нужди.

Чл. 57. (1) За ползването на земята се сключва договор между инвеститора на обекта и собственика на земята.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При невъзстановена собственост върху земеделската земя договорът се сключва с кмета на съответната община.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Договорът се сключва при наличието на утвърдена площадка (трасе, терен) за обекта с решение на Комисията за земеделските земи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В договора между страните се определят условията и срокът за ползване на земята, размерът на наема, нанесените щети и пропуснатите ползи, начинът на заплащането им и съответните неустойки.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Договорът не може да се сключи за повече от 5 години.

Чл. 57. (1) За ползването на земята се сключва договор между инвеститора на обекта и собственика на земята.

(2) Договорът се сключва при наличието на утвърдена площадка (трасе, терен) за обекта с решение на Комисията за земеделските земи.

(3) В договора между страните се определят условията и срокът за ползване на земята, размерът на наемат, нанесените щети и пропуснатите ползи, начинът на заплащането им и съответните неустойки.

(4) Договорът не може да се сключи за повече от 5 години.

Чл. 58. (1) Инвеститорът на всеки обект и длъжен да върне ползваната временно земя след изтичане на срока по договора в първоначалния й вид или във вид, годен за земеделско ползване.

(2) Привеждането на земята в този вид се извършва от инвеститора на обекта за негова сметка в рамките на срока по договора.

Чл. 59. (1) Когато инвеститорът на обекта не върне земята след изтичането на разрешения срок за ползване, той се санкционира съгласно чл. 41, ал. 1, т. 6 ЗОЗЗ и му се определя срок за възстановяване и връщане на земята.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато земята е застроена и не може да се ползва за земеделски нужди, инвеститорът на обекта се санкционира съгласно чл. 41, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ. Той е длъжен да предложи промяна на предназначението на земята по реда на раздел IV "Промяна на предназначението на земеделска земя, върху която е извършено незаконно строителство" от тази глава, като заплаща таксата по чл. 30 ЗОЗЗ в двоен размер независимо от всички други дължими обезщетения на собственика на земята.

(3) Когато земята е с нарушен почвен профил, но не е застроена, освен санкциите и задълженията по ал. 2 инвеститорът на обекта е длъжен да рекултивира терена по реда на глава четвърта от този правилник.

Чл. 59. (1) Когато инвеститорът на обекта не върне земята след изтичането на разрешения срок за ползване, той се санкционира съгласно чл. 41, ал. 1, т. 6 ЗОЗЗ и му се определя срок за възстановяване и връщане на земята.

(2) Когато земята е застроена и не може да се ползва за земеделски нужди, инвеститорът на обекта се санкционира съгласно чл. 41, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ. ТОй е длъжен да проведе процедурата за промяна на предназначението на земята, като заплаща таксата по чл. 30 ЗОЗЗ в двоен размер, и да направи предложение за отчуждаване на земята.

(3) Когато земята е с нарушен почвен профил, но не е застроена, освен санкциите и задълженията по ал. 2 инвеститорът на обекта е длъжен да рекултивира терена по реда на глава четвърта от този правилник.

Раздел VI.

Временно ползване (Предишен раздел V - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 56. (1) При изграждане на обекти - публична собственост на държавата или общините, е възможно ползването на земя за определен срок извън площадката (трасето) на обекта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) По реда на ал. 1 се ползват земи, които са необходими временно при изграждането на подземни и въздушни линейни обекти.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) По реда на ал. 1 може да се ползва земя, необходима за геоложки и други проучвания.

Чл. 57. (1) За ползването на земята се сключва договор между инвеститора на обекта и собственика на земята.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При невъзстановена собственост върху земеделската земя договорът се сключва с кмета на съответната община.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Договорът се сключва при наличието на утвърдена площадка (трасе, терен) за обекта с решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ или по реда на ЗУТ в случаите по чл. 33, ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В договора между страните се определят условията и срокът за ползване на земята, размерът на наема, нанесените щети и пропуснатите ползи, начинът на заплащането им и съответните неустойки.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Договорът не може да се сключи за повече от 5 години.

Чл. 58. (1) Инвеститорът на всеки обект и длъжен да върне ползваната временно земя след изтичане на срока по договора в първоначалния й вид или във вид, годен за земеделско ползване.

(2) Привеждането на земята в този вид се извършва от инвеститора на обекта за негова сметка в рамките на срока по договора.

(3) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато по време на ползването на земята възникне необходимост от изграждане на сгради и/или съоръжения с постоянен характер, инвеститорът на обекта е длъжен в рамките на срока по договора да предложи промяна на предназначението на необходимата земя.

Чл. 59. (1) Когато инвеститорът на обекта не върне земята след изтичането на разрешения срок за ползване, той се санкционира съгласно чл. 41, ал. 1, т. 6 ЗОЗЗ и му се определя срок за възстановяване и връщане на земята.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато земята е застроена и не може да се ползва за земеделски нужди, инвеститорът на обекта се санкционира съгласно чл. 41, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ. Той е длъжен да предложи промяна на предназначението на земята по реда на раздел V "Промяна на предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство" от тази глава, като заплаща таксата по чл. 30 ЗОЗЗ в двоен размер независимо от всички други дължими обезщетения на собственика на земята.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато земята е с нарушен почвен профил, но не е застроена, освен санкциите по чл. 41 ЗОЗЗ инвеститорът на обекта е длъжен да възстанови земята в първоначалния й вид.

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) При изграждане на обекти от юридически и физически лица за собствени нужди се допуска ползване на земя извън площадката или трасето на обекта за не повече от 5 години.

(2) Условията на временното ползване на земеделската земя се уреждат с договор между лицата по ал. 1 и собственика на земята.

Глава шеста.

ТАКСИ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Чл. 60. (1) При промяна на предназначението на земеделски земи се заплаща държавна такса съгласно чл. 30 ЗОЗЗ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Не се заплаща такса за промяна на предназначението на земята в случаите, определени в чл. 30, ал. 2 ЗОЗЗ.

(3) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Такси се заплащат и за разглеждане на предложенията от комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за издадени документи, извършени проучвания, експертизи и услуги при промяна на предназначението на земеделските земи.

Чл. 60. (1) При промяна на предназначението на земеделски земи се заплаща държавна такса съгласно чл. 30 ЗОЗЗ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Не се заплаща такса за промяна на предназначението на земята в следните случаи:

1. когато земята се включва в горския фонд за залесяване;

2. когато в границите на застроително-регулационните планове на населеното място се включва изключена преди това земя, която при изключването є е била застроена и собствеността върху нея е запазена или собствеността върху земята е възстановена по реда на чл. 18ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

(3) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Такси се заплащат и за разглеждане на предложенията от Комисията за земеделските земи за издадени документи, извършени проучвания, експертизи и услуги при промяна на предназначението на земеделските земи.

Чл. 60. (1) При промяна на предназначението на земеделски земи се заплаща държавна такса съгласно чл. 30 ЗОЗЗ.

(2) Такси се заплащат и за разглеждане на предложенията от Комисията за земеделските земи за издадени документи, извършени проучвания, експертизи и услуги при промяна на предназначението на земеделските земи.

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Постъпилите средства в Националния фонд "Опазване на земеделските земи" се съхраняват в отделна приходно-разходна извънбюджетна сметка към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 61. (1) Постъпилите средства в Националния фонд "Опазване на земеделските земи" се съхраняват в отделна приходно-разходна извънбюджетна сметка към Министерството на земеделието и хранителната промишленост.

(2) Извънбюджетната сметка се обслужва от Главно управление "Земя и поземлена собственост".

Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 62. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Министерският съвет ежегодно одобрява план-сметка за прихода и разхода на средствата от Националния фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" по предложение на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и Министерството на финансите въз основа на постъпили заявки от общините.

(2) Средствата от фонда се разходват за дейностите, посочени в чл. 33 ЗОЗЗ.

(3) В план-сметката съгласно чл. 31, ал. 4 ЗОЗЗ се определя размерът на средствата, които ще се използват за покриване на част от издръжката на Комисията за земеделските земи и на Главно управление "Земя и поземлена собственост", включително материални разходи, консумативи, командировки, експертизи и др., свързани с изпълнението на ЗОЗЗ.

Чл. 62. (1) Министерският съвет ежегодно одобрява план-сметка за прихода и разхода на средствата от Националния фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" по предложение на Министерството на земеделието и хранителната промишленост и Министерството на финансите.

(2) Средствата от фонда се разходват за дейностите, посочени в чл. 33 ЗОЗЗ.

(3) В план-сметката съгласно чл. 31, ал. 4 ЗОЗЗ се определя размерът на средствата, които ще се използват за покриване на част от издръжката на Комисията за земеделските земи и на Главно управление "Земя и поземлена собственост", включително материални разходи, консумативи, командировки, експертизи и др., свързани с изпълнението на ЗОЗЗ.

Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 63. (1) Към общините се образува общински фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи", в който постъпват средства от източниците, посочени в чл. 32, ал. 2 ЗОЗЗ.

(2) Набраните средства в общинския фонд се съхраняват в отделна приходно-разходна извънбюджетна сметка към съответната община.

(3) План-сметката за приходите и разходите на общинския фонд се одобрява ежегодно от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(4) Средствата от общинския фонд се разходват за дейностите, посочени в чл. 33 ЗОЗЗ.

Глава седма.

ОТМЕНЯНЕ И ИЗМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ отменя решения за утвърждаване на окончателна площадка (трасе, терен) за проектиране на обекти, когато след изтичане на една година от влизането в сила на решението не е внесено предложение за промяна на предназначението на земята. Когато обектът се изгражда на етапи, решението се отменя, ако в посочения срок не е поискана промяна на предназначението на земята за изграждане на първия етап. Посоченият едногодишен срок не се отнася за утвърдени трасета на автомагистрали, пътища от I, II и III клас, жп линии, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и за утвърдени площадки за рудници, електроцентрали, депа за твърди битови отпадъци на градове с над 100 000 жители и други промишлени обекти с национално значение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ отменя или изменя решения за промяна на предназначението на земята в случаите, посочени в чл. 35 ЗОЗЗ.

(3) Решенията по ал. 1 и 2 могат да бъдат отменени или изменени в съответствие с чл. 36 ЗОЗЗ и когато се установи, че при издаването им е допусната очевидна фактическа грешка или са настъпили промени в обстоятелствата, при които са били издадени.

Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисията за земеделските земи отменя решения за утвърждаване на окончателна площадка (трасе, терен) за проектиране на обекти, когато след изтичане на една година от влизането в сила на решението не е внесено предложение за промяна на предназначението на земята. Когато обектът се изгражда на етапи, решението се отменя, ако в посочения срок не е поискана промяна на предназначението на земята за изграждане на първия етап. Посоченият едногодишен срок не се отнася за утвърдени трасета на автомагистрали, пътища от I, II и III клас, жп линии, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и за утвърдени площадки за рудници, електроцентрали, депа за твърди битови отпадъци на градове с над 100 000 жители и други промишлени обекти с национално значение.

(2) Комисията за земеделските земи отменя или изменя решения за промяна на предназначението на земята в случаите, посочени в чл. 35 ЗОЗЗ.

(3) Решенията по ал. 1 и 2 могат да бъдат отменени или изменени в съответствие с чл. 36 ЗОЗЗ и когато се установи, че при издаването им е допусната очевидна фактическа грешка или са настъпили промени в обстоятелствата, при които са били издадени.

Чл. 64. (1) Комисията за земеделските земи отменя решения за утвърждаване на окончателна площадка (трасе, терен) за проектиране на обекти, когато след изтичане на една година от влизането в сила на решението не е внесено предложение за промяна на предназначението на земята. Когато обектът се изгражда на етапи, решението се отменя, ако в посочения срок не е поискана промяна на предназначението на земята за изграждане на първия етап.

(2) Комисията за земеделските земи отменя или изменя решения за промяна на предназначението на земята в случаите, посочени в чл. 35 ЗОЗЗ.

(3) Решенията по ал. 1 и 2 могат да бъдат отменени или изменени в съответствие с чл. 36 ЗОЗЗ и когато се установи, че при издаването им е допусната очевидна фактическа грешка или са настъпили промени в обстоятелствата, при които са били издадени.

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Предложения за отменяне или изменяне на решението на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ могат да правят министри, ръководители на ведомства, областни управители, кметове на общини, инвеститори на обекти за държавни или общински нужди, физически и юридически лица - собственици на земи, както и други организации и лица.

(2) Когато предложението за отменяне или изменяне на решение за държавни или общински нужди не е направено от инвеститора на обекта, задължително се взема неговото писмено становище.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Когато предложението за отменяне или изменяне на решение за нуждите на юридическо или физическо лице не е направено от собственика на земята или от носителя на ограничено вещно право, задължително се взема неговото писмено становище.

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Предложения за отменяне или изменяне на решението на Комисията за земеделските земи могат да правят министри, ръководители на ведомства, областни управители, кметове на общини, инвеститори на обекти за държавни или общински нужди, физически и юридически лица - собственици на земи, както и други организации и лица.

(2) Когато предложението за отменяне или изменяне на решение за държавни или общински нужди не е направено от инвеститора на обекта, задължително се взема неговото писмено становище.

(3) Когато предложението за отменяне или изменяне на решение за нуждите на юридическо или физическо лице не е направено от собственика на земята, задължително се взема неговото писмено становище.

Чл. 65. (1) Предложения за отменяне или изменяне на решението на Комисията за земеделските земи могат да правят министри, ръководители на ведомства, областни управители, кметове на общини, инвеститори на обекти за държавни или общински нужди, физически и юридически лица - собственици на земи, за собствените си нужди, както и други организации и лица.

(2) Когато предложението за отменяне или изменяне на решение за държавни или общински нужди не е направено от инвеститора на обекта, задължително се взема неговото писмено становище.

(3) Когато предложението за отменяне или изменяне на решение за нуждите на юридическо или физическо лице не е направено от собственика на земята, задължително се взема неговото писмено становище.

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) В случаите, когато комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ отменя, изменя решенията си или оставя без уважение предложенията за отменяне или изменение на решение, тя се произнася с ново решение.

(2) Предложенията за отменяне или изменяне се разглеждат и решават в едномесечен срок от постъпването им.

(3) Новото решение, съответно отказът за това, се съобщава на заинтересуваните лица и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 66. (1) Решението на Комисията за земеделските земи се отменя или изменя с ново решение на комисията.

(2) Предложенията за отменяне или изменяне се разглеждат и решават в едномесечен срок от постъпването им.

(3) Новото решение, съответно отказът за това, се съобщава на заинтересуваните лица и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

Чл. 66. (1) Решението на Комисията за земеделските земи се отменя или изменя с ново решение на комисията.

(2) Предложенията за отменяне или изменяне се разглеждат и решават в едномесечен срок от постъпването им.

(3) Новото решение, съответно отказът за това, се съобщава на заинтересуваните лица и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(4) Заповед по чл. 28 ЗОЗЗ се отменя или изменя в случаите, посочени в чл. 35 и 36 ЗОЗЗ, с нова заповед на:

1. министъра на земеделието и хранителната промишленост - за държавни земи;

2. кмета на общината - за общински земи.

Чл. 67. (1) При отменяне на решение за промяна на предназначението на земята заплатената държавна такса по чл. 30 ЗОЗЗ се възстановява на инвеститора на обекти за държавни или общински нужди или на физическото или юридическото лице - собственик на земята, при обекти за собствени нужди.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При отменяне на решение за промяна на предназначението на земеделски земи за държавни и общински нужди държавата или общината заплаща на собственика на земята обезщетение за причинени вреди и пропуснати ползи.

Чл. 67. (1) При отменяне на решение за промяна на предназначението на земята заплатената държавна такса по чл. 30 ЗОЗЗ се възстановява на инвеститора на обекти за държавни или общински нужди или на физическото или юридическото лице - собственик на земята, при обекти за собствени нужди.

(2) При отменяне на решение за промяна на предназначението на земеделски земи за държавни и общински нужди или на заповедта по чл. 29 ЗОЗЗ държавата или общината заплаща на собственика на земята обезщетение за причинени вреди и пропуснати ползи.

Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Когато след промяна на предназначението на земята се иска разширение върху допълнителна площ, собственикът на земята е длъжен да внесе предложение в комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ. В този случай, без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе, се комплектува преписка, която съдържа влязъл в сила ПУП.

(2) Когато след промяна на предназначението се иска разширение върху допълнителна площ на съществуващия обект за държавни или общински нужди, инвеститорът на обекта е длъжен да внесе предложение в Комисията за земеделските земи. В тези случаи се провежда процедурата за утвърждаване на площадка или трасе по реда на глава пета.

(3) Когато преди изтичането на сроковете за започване на строителството по чл. 35, т. 3 и 4 ЗОЗЗ се иска изменение на функционалното предназначение на обекта, се провеждат процедурите по глава пета. В този случай комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ изменя решението си и определя размера на таксата по чл. 30 ЗОЗЗ за обекта съобразно функционалното му предназначение. Разликата между внесената и новата такса се заплаща от вносителя или му се възстановява.

(4) Когато предложението по ал. 1 - 3 не бъде направено и строителството на обекта е започнало, се счита, че е извършено нарушение и се прилагат разпоредбите на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗОЗЗ и на раздел V от глава пета на този правилник.

(5) Когато с ПУП, приет от експертен съвет по чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 или чл. 5, ал. 4 ЗУТ, се изменят очертанията на площадката в границите на имота (имотите), без да се променят функционалното предназначение на обекта и размерът на площта на земята, чието предназначение е променено за неземеделски нужди, не се провеждат процедурите по ЗОЗЗ и този правилник. Собственикът на земята представя измененията на подробния устройствен план на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ и уведомява службата по кадастъра за извършване на дейностите по чл. 42.

Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Когато след промяна на предназначението на земята се иска разширение върху допълнителна площ, собственикът на земята е длъжен да внесе предложение в комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ. В този случай, без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе, се комплектува преписка, която съдържа проект на ПУП, приет от експертен съвет по чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 4 ЗУТ.

(2) Когато след промяна на предназначението се иска разширение върху допълнителна площ на съществуващия обект за държавни или общински нужди, инвеститорът на обекта е длъжен да внесе предложение в Комисията за земеделските земи. В тези случаи се провежда процедурата за утвърждаване на площадка или трасе по реда на глава пета.

(3) Когато преди изтичането на сроковете за започване на строителството по чл. 35, т. 3 и 4 ЗОЗЗ се иска изменение на функционалното предназначение на обекта, се провеждат процедурите по глава пета. В този случай комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ изменя решението си и определя размера на таксата по чл. 30 ЗОЗЗ за обекта съобразно функционалното му предназначение. Разликата между внесената и новата такса се заплаща от вносителя или му се възстановява.

(4) Когато предложението по ал. 1 - 3 не бъде направено и строителството на обекта е започнало, се счита, че е извършено нарушение и се прилагат разпоредбите на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗОЗЗ и на раздел V от глава пета на този правилник.

(5) Когато с ПУП, приет от експертен съвет по чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 или чл. 5, ал. 4 ЗУТ, се изменят очертанията на площадката в границите на имота (имотите), без да се променят функционалното предназначение на обекта и размерът на площта на земята, чието предназначение е променено за неземеделски нужди, не се провеждат процедурите по ЗОЗЗ и този правилник. Собственикът на земята представя измененията на подробния устройствен план на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ и уведомява службата по кадастъра за извършване на дейностите по чл. 42.

Глава осма.

ОРГАНИ ПО ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2001 Г.)

Чл. 67б. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от:

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) комисии към областните дирекции "Земеделие" на Министерството на земеделието и храните - когато земята е собственост на физически и юридически лица и исканата площ е до 50 дка в землищата на населените места на територията на съответната област;

2. Комисията за земеделските земи - за случаите, когато:

а) земята е над 50 дка;

б) земята попада в землищата на населени места в повече от една област;

в) земята служи за задоволяване на държавни или общински нужди независимо от размера й;

г) (нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г.) общата площ на имотите, разположени в едно и също землище, за които са внесени предложения за промяна на предназначението от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, надхвърля 50 дка, независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

Чл. 67б. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от:

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) комисии към областните дирекции "Земеделие и гори" на Министерството на земеделието и храните - когато земята е собственост на физически и юридически лица и исканата площ е до 50 дка в землищата на населените места на територията на съответната област;

2. Комисията за земеделските земи - за случаите, когато:

а) земята е над 50 дка;

б) земята попада в землищата на населени места в повече от една област;

в) земята служи за задоволяване на държавни или общински нужди независимо от размера й;

г) (нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г.) общата площ на имотите, разположени в едно и също землище, за които са внесени предложения за промяна на предназначението от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, надхвърля 50 дка, независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

Чл. 67б. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от:

1. комисии към областните дирекции "Земеделие и гори" на Министерството на земеделието и продоволствието - когато земята е собственост на физически и юридически лица и исканата площ е до 50 дка в землищата на населените места на територията на съответната област;

2. Комисията за земеделските земи - за случаите, когато:

а) земята е над 50 дка;

б) земята попада в землищата на населени места в повече от една област;

в) земята служи за задоволяване на държавни или общински нужди независимо от размера й.

Чл. 67б. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от:

1. комисии към областните дирекции "Земеделие и гори" на Министерството на земеделието и горите - когато земята е собственост на физически и юридически лица и исканата площ е до 50 дка в землищата на населените места на територията на съответната област;

2. Комисията за земеделските земи - за случаите, когато:

а) земята е над 50 дка;

б) земята попада в землищата на населени места в повече от една област;

в) земята служи за задоволяване на държавни или общински нужди независимо от размера й.

Чл. 67в. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя поименния състав на комисиите към областните дирекции "Земеделие ".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Комисиите към областните дирекции "Земеделие" се състоят от:

1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) председател - директор на областна дирекция "Земеделие";

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) секретар - експерт от областна дирекция "Земеделие";

3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) членове - по един представител на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Дирекцията за национален строителен контрол при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областната администрация и на заинтересуваните земеделски и стопанско-промишлени браншови организации, предложени от съответните министри, областните управители и от Българската стопанска камара.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В заседанията на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ задължително участва член на Комисията за земеделските земи или представител на Министерството на земеделието и храните, определен със заповед на министъра на земеделието и храните или на упълномощено от него лице.

(4) Председателят на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по своя преценка може да покани за участие в заседание на комисията представители на съответната община, в чието землище са обектите, както и представители на други заинтересувани страни.

Чл. 67в. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните определя поименния състав на комисиите към областните дирекции "Земеделие и гори".

(2) Комисиите към областните дирекции "Земеделие и гори" се състоят от:

1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) председател - директор на областна дирекция "Земеделие и гори";

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) секретар - експерт от областна дирекция "Земеделие и гори";

3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) членове - по един представител на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Дирекцията за национален строителен контрол при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областната администрация и на заинтересуваните земеделски и стопанско-промишлени браншови организации, предложени от съответните министри, областните управители и от Българската стопанска камара.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В заседанията на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ задължително участва член на Комисията за земеделските земи или представител на Министерството на земеделието и храните, определен със заповед на министъра на земеделието и храните или на упълномощено от него лице.

(4) Председателят на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по своя преценка може да покани за участие в заседание на комисията представители на съответната община, в чието землище са обектите, както и представители на други заинтересувани страни.

Чл. 67в. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министърът на земеделието и продоволствието определя поименния състав на комисиите към областните дирекции "Земеделие и гори".

(2) Комисиите към областните дирекции "Земеделие и гори" се състоят от:

1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) председател - директор на областна дирекция "Земеделие и гори";

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) секретар - експерт от областна дирекция "Земеделие и гори";

3. членове - по един представител на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Дирекцията за национален строителен контрол при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областната администрация и на заинтересуваните земеделски и стопанско-промишлени браншови организации, предложени от съответните министри, областните управители и от Българската стопанска камара.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В заседанията на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ задължително участва член на Комисията за земеделските земи или представител на Министерството на земеделието и продоволствието, определен със заповед на министъра на земеделието и продоволствието или на упълномощено от него лице.

(4) Председателят на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по своя преценка може да покани за участие в заседание на комисията представители на съответната община, в чието землище са обектите, както и представители на други заинтересувани страни.

Чл. 67в. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Министърът на земеделието и горите определя поименния състав на комисиите към областните дирекции "Земеделие и гори".

(2) Комисиите към областните дирекции "Земеделие и гори" се състоят от:

1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) председател - директор на областна дирекция "Земеделие и гори";

2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) секретар - експерт от областна дирекция "Земеделие и гори";

3. членове - по един представител на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Дирекцията за национален строителен контрол при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областната администрация и на заинтересуваните земеделски и стопанско-промишлени браншови организации, предложени от съответните министри, областните управители и от Българската стопанска камара.

(3) В заседанията на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ задължително участва член на Комисията за земеделските земи или представител на Министерството на земеделието и горите, определен със заповед на министъра на земеделието и горите или на упълномощено от него лице.

(4) Председателят на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по своя преценка може да покани за участие в заседание на комисията представители на съответната община, в чието землище са обектите, както и представители на други заинтересувани страни.

Чл. 67в. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) (1) Министърът на земеделието и горите определя поименния състав на комисиите към областните дирекции "Земеделие и гори".

(2) Комисиите към областните дирекции "Земеделие и гори" се състоят от:

1. председател - директор на общинска дирекция "Земеделие и гори";

2. секретар - експерт от общинска дирекция "Земеделие и гори";

3. членове - по един представител на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Дирекцията за национален строителен контрол при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областната администрация и на заинтересуваните земеделски и стопанско-промишлени браншови организации, предложени от съответните министри, областните управители и от Българската стопанска камара.

(3) В заседанията на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ задължително участва член на Комисията за земеделските земи или представител на Министерството на земеделието и горите, определен със заповед на министъра на земеделието и горите или на упълномощено от него лице.

(4) Председателят на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по своя преценка може да покани за участие в заседание на комисията представители на съответната община, в чието землище са обектите, както и представители на други заинтересувани страни.

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Към Министерството на земеделието и храните се създава Комисия за земеделските земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните е председател на Комисията за земеделските земи.

(3) Комисията за земеделските земи се състои от:

1. председател;

2. (нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) заместник-председатели - заместник-министър на земеделието и храните и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) секретар - определя се от председателя на Комисията за земеделските земи;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., в сила от 18.02.2000 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) членове - по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите и Министерството на земеделието и храните.

(4) Председателят на Комисията за земеделските земи определя със заповед поименния й състав по предложение на съответните министерства и ръководители на други ведомства.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Председателят на Комисията за земеделските земи може да включва в състава на комисията и независими експерти.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Председателят на Комисията за земеделските земи по своя преценка може да покани за участие в съответното заседание представители на ведомства, областни и общински администрации и на други заинтересувани организации и лица.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Към Министерството на земеделието и продоволствието се създава Комисия за земеделските земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министърът на земеделието и продоволствието е председател на Комисията за земеделските земи.

(3) Комисията за земеделските земи се състои от:

1. председател;

2. (нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) заместник-председатели - заместник-министър на земеделието и продоволствието и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) секретар - определя се от председателя на Комисията за земеделските земи;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., в сила от 18.02.2000 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) членове - по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите и Министерството на земеделието и продоволствието.

(4) Председателят на Комисията за земеделските земи определя със заповед поименния й състав по предложение на съответните министерства и ръководители на други ведомства.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Председателят на Комисията за земеделските земи може да включва в състава на комисията и независими експерти.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Председателят на Комисията за земеделските земи по своя преценка може да покани за участие в съответното заседание представители на ведомства, областни и общински администрации и на други заинтересувани организации и лица.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Към Министерството на земеделието и горите се създава Комисия за земеделските земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите е председател на Комисията за земеделските земи.

(3) Комисията за земеделските земи се състои от:

1. председател;

2. (нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) заместник-председатели-заместник-министър на земеделието и горите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) секретар - определя се от председателя на Комисията за земеделските земи;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., в сила от 18.02.2000 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) членове - по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите и Министерството на земеделието и горите.

(4) Председателят на Комисията за земеделските земи определя със заповед поименния й състав по предложение на съответните министерства и ръководители на други ведомства.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Председателят на Комисията за земеделските земи може да включва в състава на комисията и независими експерти.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Председателят на Комисията за земеделските земи по своя преценка може да покани за участие в съответното заседание представители на ведомства, областни и общински администрации и на други заинтересувани организации и лица.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Към Министерството на земеделието и горите се създава Комисия за земеделските земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите е председател на Комисията за земеделските земи.

(3) Комисията за земеделските земи се състои от:

1. председател;

2. (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) заместник-председатели-заместник-министър на земеделието и горите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;

3. (Предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) секретар-директора на дирекция "Земя и поземлена собственост;

4. (Предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) членове - по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите и Министерството на земеделието и горите.

(4) Председателят на Комисията за земеделските земи определя със заповед поименния й състав по предложение на съответните министерства и ръководители на други ведомства.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Председателят на Комисията за земеделските земи може да включва в състава на комисията и независими експерти.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Председателят на Комисията за земеделските земи по своя преценка може да покани за участие в съответното заседание представители на ведомства, областни и общински администрации и на други заинтересувани организации и лица.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Чл. 69. (1) Комисията за земеделските земи приема правилник за своята работа, който се одобрява от председателя й.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Административното, техническото, експертното и финансовото обслужване на Комисията за земеделските земи се извършва от областната дирекция "Земеделие".

Чл. 69. (1) Комисията за земеделските земи приема правилник за своята работа, който се одобрява от председателя й.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Административното, техническото, експертното и финансовото обслужване на Комисията за земеделските земи се извършва от областната дирекция "Земеделие и гори".

Чл. 69. (1) Комисията за земеделските земи приема правилник за своята работа, който се одобрява от председателя й.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Административното, техническото, експертното и финансовото обслужване на Комисията за земеделските земи се извършва от дирекция "Земя и поземлена собственост към МЗХП.

Чл. 70. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда и се произнася с решение по всички въпроси, посочени в чл. 40, ал. 1 ЗОЗЗ и в този правилник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Препис-извлечение от решението за всеки обект се предоставя след внасяне на таксата по чл. 30 ЗОЗЗ от заинтересуваното физическо или юридическо лице. Решение, което не е връчено поради незаплащане на таксата в 3-месечен срок от постановяването му, може да бъде отменено по предложение на секретаря на Комисията за земеделските земи.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Решенията по ал. 1 и отказът за издаване на решение подлежат на обжалване пред Върховния административен съд съгласно чл. 40, ал. 3 ЗОЗЗ.

Чл. 70а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисията за земеделските земи разглежда и се произнася с решение по:

1. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) поименните списъци на обектите за финансиране със средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните.

Чл. 70а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисията за земеделските земи разглежда и се произнася с решение по:

1. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) поименните списъци на обектите за финансиране със средства от бюджета на Министерството на земеделието и продоволствието.

Чл. 70а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисията за земеделските земи разглежда и се произнася с решение по:

1. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) поименните списъци на обектите за финансиране със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите.

Глава осма.

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа се създава Комисия за земеделските земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа е председател на Комисията за земеделските земи.

(3) Комисията за земеделските земи се състои от:

1. председател;

2. (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) заместник-председатели-заместник-министър на земеделието, горите и аграрната реформа и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;

3. (Предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) секретар-началникът на управление "Земя и земеползване;

4. (Предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) членове - по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите.

(4) Председателят на Комисията за земеделските земи определя със заповед поименния й състав по предложение на съответните министерства и ръководители на други ведомства.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Председателят на Комисията за земеделските земи може да включва в състава на комисията и независими експерти.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато обсъжданият въпрос или значителен обект за държавни нужди е свързан с дейността на определено министерство или ведомство, председателят на Комисията за земеделските земи по своя преценка може да покани за участие в съответното заседание представител на заинтересуваното ведомство, както и представител на съответната областна управа.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато се обсъжда обект, представляващ неотложни общински нужди, или включване на земи в ОГП и ЗРП на населените места, на промишлени, курортни и вилни зони, председателят на Комисията за земеделските земи по своя преценка може да покани за участие в заседанието главния архитект на съответната община.

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа се създава Комисия за земеделските земи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа е председател на Комисията за земеделските земи.

(3) Комисията за земеделските земи се състои от:

1. председател;

2. (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) заместник-председатели-заместник-министър на земеделието, горите и аграрната реформа и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;

3. (Предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) секретар-началникът на управление "Земя и земеползване;

4. (Предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) членове - по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция и Министерството на финансите.

(4) Председателят на Комисията за земеделските земи определя със заповед поименния й състав по предложение на съответните министерства и ръководители на други ведомства.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Председателят на Комисията за земеделските земи може да включва в състава на комисията и независими експерти.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато обсъжданият въпрос или значителен обект за държавни нужди е свързан с дейността на определено министерство или ведомство, председателят на Комисията за земеделските земи по своя преценка може да покани за участие в съответното заседание представител на заинтересуваното ведомство, както и представител на съответната областна управа.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато се обсъжда обект, представляващ неотложни общински нужди, или включване на земи в ОГП и ЗРП на населените места, на промишлени, курортни и вилни зони, председателят на Комисията за земеделските земи по своя преценка може да покани за участие в заседанието главния архитект на съответната община.

Чл. 68. (1) Към Министерството на земеделието и хранителната промишленост се създава Комисия за земеделските земи.

(2) Министърът на земеделието и хранителната промишленост е председател на Комисията за земеделските земи.

(3) Комисията за земеделските земи се състои от:

1. председател;

2. секретар - заместник-началник на Главно управление "Земя и поземлена собственост";

3. членове - по един представител на Министерството на териториалното развитие и строителството, Министерството на околната среда, Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите.

(4) Председателят на Комисията за земеделските земи определя със заповед поименния й състав по предложение на съответните министерства и ръководители на други ведомства.

(5) Когато обсъжданият въпрос или значителен обект за държавни нужди е свързан с дейността на определено министерство или ведомство, председателят на Комисията за земеделските земи по своя преценка може да покани за участие в съответното заседание представител на заинтересуваното ведомство.

Чл. 69. (1) Комисията за земеделските земи приема правилник за своята работа, който се одобрява от председателя й.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Административното, техническото, експертното и финансовото обслужване на Комисията за земеделските земи се извършва от дирекция "Земя и поземлена собственост към МЗХП.

Чл. 69. (1) Комисията за земеделските земи приема правилник за своята работа, който се одобрява от председателя й.

(2) Административното, техническото, експертното и финансовото обслужване на Комисията за земеделските земи се извършва от Главно управление "Земя и поземлена собственост" към МЗХП.

Чл. 70. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда и се произнася с решение по всички въпроси, посочени в чл. 40, ал. 1 ЗОЗЗ и в този правилник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Препис-извлечение от решението за всеки обект се предоставя на заинтересуваното физическо или юридическо лице и на съответната общинска администрация в 3-месечен срок от постановяването му. След изтичането на този срок решението може да бъде отменено по предложение на секретаря на Комисията за земеделските земи.

(3) Решенията по чл. 1 и отказът за издаване на решение подлежат на обжалване пред Върховния съд съгласно чл. 40, ал. 3 ЗОЗЗ.

Чл. 70. (1) Комисията за земеделските земи обсъжда и се произнася с решение по всички въпроси, посочени в чл. 40, ал. 1 ЗОЗЗ и в този правилник.

(2) Препис-извлечение от решението за всеки обект се предоставя на заинтересуваното физическо или юридическо лице и на съответната общинска администрация.

(3) Решенията по чл. 1 и отказът за издаване на решение подлежат на обжалване пред Върховния съд съгласно чл. 40, ал. 3 ЗОЗЗ.

Чл. 70а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Комисията за земеделските земи разглежда и се произнася с решение по:

1. план-сметката за приходите и разходите на средствата по Националния фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи" преди внасянето є в Министерския съвет;

2. поименните списъци на обектите за финансиране със средства от националния фонд по т. 1.

Глава девета.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 71. (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Нарушителите на Закона за опазване на земеделските земи се наказват по реда, посочен в чл. 41, чл. 41а, 42 и 43 от същия закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Всяко нарушение на закона се установява с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и храните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Наказателното постановление се издава от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(5) Наказателните постановления се изпълняват, обжалват и отменят по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 71. (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Нарушителите на Закона за опазване на земеделските земи се наказват по реда, посочен в чл. 41, чл. 41а, 42 и 43 от същия закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Всяко нарушение на закона се установява с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и продоволствието.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Наказателното постановление се издава от министъра на земеделието и продоволствието или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(5) Наказателните постановления се изпълняват, обжалват и отменят по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 71. (1) Нарушителите на Закона за опазване на земеделските земи се наказват по реда, посочен в чл. 41, 42 и 43 от същия закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Всяко нарушение на закона се установява с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и продоволствието.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Наказателното постановление се издава от министъра на земеделието и продоволствието или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(5) Наказателните постановления се изпълняват, обжалват и отменят по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 71. (1) Нарушителите на Закона за опазване на земеделските земи се наказват по реда, посочен в чл. 41, 42 и 43 от същия закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Всяко нарушение на закона се установява с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Наказателното постановление се издава от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(5) Наказателните постановления се изпълняват, обжалват и отменят по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 71. (1) Нарушителите на Закона за опазване на земеделските земи се наказват по реда, посочен в чл. 41, 42 и 43 от същия закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Всяко нарушение на закона се установява с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа. Актът може да бъде съставен и от служители от общинската администрация, определени от кмета на общината.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Наказателното постановление се издава от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Размерът на минималната глоба се определя въз основа на минималната месечна работна заплата за страната, действаща към датата на съставянето на акта за констатиране на нарушението.

(5) Наказателните постановления се изпълняват, обжалват и отменят по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 71. (1) Нарушителите на Закона за опазване на земеделските земи се наказват по реда, посочен в чл. 41, 42 и 43 от същия закон.

(2) Всяко нарушение на закона се установява с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и хранителната промишленост. Актът може да бъде съставен и от служители от общинската администрация, определени от кмета на общината.

(3) Наказателното постановление се издава от министъра на земеделието и хранителната промишленост или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Размерът на минималната глоба се определя въз основа на минималната месечна работна заплата за страната, действаща към датата на съставянето на акта за констатиране на нарушението.

(5) Наказателните постановления се изпълняват, обжалват и отменят по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) При установяване на нарушения на закона министърът на земеделието и храните дава задължителни писмени предписания до нарушителя и определя срок за отстраняване на последиците от нарушението и за възстановяване на земята, годна за земеделско ползване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) При неизпълнение на предписанието и неотстраняване на последиците в определения срок министърът на земеделието и храните издава заповед за спиране изграждането на обекта.

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) При установяване на нарушения на закона министърът на земеделието и продоволствието дава задължителни писмени предписания до нарушителя и определя срок за отстраняване на последиците от нарушението и за възстановяване на земята, годна за земеделско ползване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) При неизпълнение на предписанието и неотстраняване на последиците в определения срок министърът на земеделието и продоволствието издава заповед за спиране изграждането на обекта.

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) При установяване на нарушения на закона министърът на земеделието и горите дава задължителни писмени предписания до нарушителя и определя срок за отстраняване на последиците от нарушението и за възстановяване на земята, годна за земеделско ползване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При неизпълнение на предписанието и неотстраняване на последиците в определения срок министърът на земеделието и горите издава заповед за спиране изграждането на обекта.

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При установяване на нарушения на закона министърът на земеделието, горите и аграрната реформа дава задължителни писмени предписания до нарушителя и определя срок за отстраняване на последиците от нарушението и за възстановяване на земята, годна за земеделско ползване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) При неизпълнение на предписанието и неотстраняване на последиците в определения срок министърът на земеделието, горите и аграрната реформа издава заповед за спиране изграждането на обекта.

Чл. 72. (1) При установяване на нарушения на закона министърът на земеделието и хранителната промишленост дава задължителни писмени предписания до нарушителя и определя срок за отстраняване на последиците от нарушението и за възстановяване на земята, годна за земеделско ползване.

(2) При неизпълнение на предписанието и неотстраняване на последиците в определения срок министърът на земеделието и хранителната промишленост издава заповед за спиране изграждането на обекта.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Този правилник се издава на основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗОЗЗ и отменя Правилника за прилагане на Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата (ППЗООЗП) (обн., ДВ, бр. 65 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1975 г., бр. 5 от 1976 г., бр. 9 от 1978 г., бр. 78 от 1985 г., бр. 53 от 1987 г. и бр. 81 от 1994 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В допълнение към изрично посочените в чл. 9, ал. 1, чл. 16, чл. 17, ал. 2 и чл. 23, ал. 3 ЗОЗЗ наредби министърът на земеделието и храните утвърждава и издава наредби, указания, методики, инструкции, технически норми и други документи, необходими за прилагането на закона.

§ 1. (1) Този правилник се издава на основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗОЗЗ и отменя Правилника за прилагане на Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата (ППЗООЗП) (обн., ДВ, бр. 65 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1975 г., бр. 5 от 1976 г., бр. 9 от 1978 г., бр. 78 от 1985 г., бр. 53 от 1987 г. и бр. 81 от 1994 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В допълнение към изрично посочените в чл. 9, ал. 1, чл. 16, чл. 17, ал. 2 и чл. 23, ал. 3 ЗОЗЗ наредби министърът на земеделието и продоволствието утвърждава и издава наредби, указания, методики, инструкции, технически норми и други документи, необходими за прилагането на закона.

§ 1. (1) Този правилник се издава на основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗОЗЗ и отменя Правилника за прилагане на Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата (ППЗООЗП) (обн., ДВ, бр. 65 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1975 г., бр. 5 от 1976 г., бр. 9 от 1978 г., бр. 78 от 1985 г., бр. 53 от 1987 г. и бр. 81 от 1994 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) В допълнение към изрично посочените в чл. 9, ал. 1, чл. 16, чл. 17, ал. 2 и чл. 23, ал. 3 ЗОЗЗ наредби министърът на земеделието и горите утвърждава и издава наредби, указания, методики, инструкции, технически норми и други документи, необходими за прилагането на закона.

0x15 1. Този правилник се издава на основание 0x15 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗОЗЗ и отменя Правилника за прилагане на Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата (ППЗООЗП) (обн., ДВ, бр. 65 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1975 г., бр. 5 от 1976 г., бр. 9 от 1978 г., бр. 78 от 1985 г., бр. 53 от 1987 г. и бр. 81 от 1994 г.).

(2) В допълнение към изрично посочените в чл. 9, ал. 1, чл. 16, чл. 17, ал. 2 и чл. 23, ал. 3 ЗОЗЗ наредби министърът на земеделието и хранителната промишленост утвърждава и издава наредби, указания, методики, инструкции, технически норми и други документи, необходими за прилагането на закона.

§ 2. (1) Започнати и недовършени процедури по отменения ЗООЗП и правилника за прилагането му се довършват по реда на ЗОЗЗ и този правилник.

(2) За започната процедура се счита, когато до 27 април 1996 г.:

1. има издадена заповед за назначаване на комисия и е съставен протокол за определяне на площадка (трасе, терен) по чл. 3 или 7 ППЗООЗП;

2. има определена площадка за обекти по реда на чл. 8 ППЗООЗП;

3. има издаден документ от техническата служба на общинската администрация или от ДИТУСК за допустимостта и/или узаконяемостта на изградения обект съгласно § 1, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ППЗООЗП.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

0x15 2. (1) Започнати и недовършени процедури по отменения ЗООЗП и правилника за прилагането му се довършват по реда на ЗОЗЗ и този правилник.

(2) За започната процедура се счита, когато до 27 април 1996 г.:

1. има издадена заповед за назначаване на комисия и е съставен протокол за определяне на площадка (трасе, терен) по чл. 3 или 7 ППЗООЗП;

2. има определена площадка за обекти по реда на чл. 8 ППЗООЗП;

3. има издаден документ от техническата служба на общинската администрация или от ДИТУСК за допустимостта и/или узаконяемостта на изградения обект съгласно 0x15 1, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ППЗООЗП.

(3) Преписките за обекти, за които процедурата е започнала по реда на отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата и правилника за прилагането му, се представят от инвеститора на обекта или от собственика на земята в съответната регионална служба "Земя и поземлена собственост", която ги проучва и в 14-дневен срок ги изпраща в Комисията за земеделските земи заедно със свое писмено становище.

§ 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато за даден обект има издадено решение на Министерския съвет или на Комисията за земята за отчуждаване (предоставяне) на земята за неземеделски нужди или за промяна на нейното предназначение до 27 април 1996 г. инвеститорът на обекта за държавни или общински нужди или физическото лице при обекти за собствени нужди е заплатило вноската по чл. 15 от отменения ЗООЗП и изграждането на обекта е започнало, се въвежда във владение по реда на чл. 20 и 21 ППЗООЗП.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато вноската по чл. 15 от отменения ЗООЗП не е заплатена, но изграждането на обекта е започнало, се заплаща таксата по чл. 30 ЗОЗЗ в двоен размер и се издава удостоверение по чл. 55. Когато изграждането на обекта не е започнало и 3-годишният срок не е изтекъл, се заплаща таксата по чл. 30 ЗОЗЗ и се издава удостоверение по чл. 42 или по чл. 48.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Когато решението е издадено преди 3 и повече години и изграждането на обекта не е започнало независимо дали вноската по чл. 15 ЗООЗП, съответно таксата по чл. 30 ЗОЗЗ, е заплатена, инвеститорът, съответно физическото или юридическото лице, внася ново предложение в Комисията за земеделските земи, която разглежда предложението и се произнася с решение.

0x15 3. (1) Когато за даден обект има издадено решение на Министерския съвет или на Комисията за земята за отчуждаване (предоставяне) на земята за неземеделски нужди или за промяна на нейното предназначение до 27 април 1996 г. инвеститорът на обекта за държавни или общински нужди или физическото лице при обекти за собствени нужди е заплатило вноската по чл. 15 от отменения ЗООЗП, се въвежда във владение по реда на чл. 20 и 21 ППЗООЗП.

(2) Когато вноската по чл. 15 от отменения ЗООЗп не е заплатена, се заплаща държавна такса по чл. 30 ЗОЗЗ и се издава удостоверение по реда на чл. 42 или 48 от правилника.

(3) Когато решението е издадено преди 3 и повече години и изграждането на обекта не е започнало, инвеститорът, съответно физическото или юридическото лице, внася ново предложение в Комисията за земеделските земи, която разглежда предложението и се произнася с решение.

§ 4. (1) Комисията за земеделските земи може да преразглежда решения на Комисията за земята, като ги отменя или изменя.

(2) Предложенията за преразглеждане се правят по реда на глава осма от правилника.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Набраните средства по чл. 15 и 16 от отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата до 27 април 1996 г. в извънбюджетната сметка на Министерството на финансите се прехвърлят в извънбюджетната сметка на Министерството на земеделието и горите, открита в изпълнение на чл. 31, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи.

0x15 5. Набраните средства по чл. 15 и 16 от отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата до 27 април 1996 г. в извънбюджетната сметка на Министерството на финансите се прехвърлят в извънбюджетната сметка на Министерството на земеделието и хранителната промишленост, открита в изпълнение на чл. 31, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи.

§ 6. До приемането на закон за държавната такса съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи Министерският съвет одобрява временна тарифа за размера на таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391 ОТ 22 ОКТОМВРИ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 1997 Г.)

§ 55. Навсякъде думите "Министерството (министърът, министъра, зам.-министър) на земеделието и хранителната промишленост (МЗХП)", "Министерството на околната среда" ("МОС"), "Министерството на териториалното развитие и строителството" ("МТРС") се заменят съответно с "Министерството (министърът, министъра, заместник-министър) на земеделието, горите и аграрната реформа (МЗГАР)", "Министерството на околната среда и водите" ("МОСВ"), "Министерството на регионалното развитие и благоустройството" ("МРРБ") и думите "Комитета по горите" се заличават.

Приложение № 1

към чл. 42, ал. 3 УДОСТОВЕРЕНИЕ за промяна на предназначението на земеделска земя - собственост на юридически или физически лица, за собствени неземеделски нужди Днес, ......... 199... г., в гр.(с.)................., община ..............., област ......................, се издаде това удостоверение за промяна на предназначението на земеделска земя за нуждите на .................................., собственик на земята, за изграждането на ............, ...................................................... от:................................................... - представител на регионална служба "Земя и поземлена собственост" към МЗХП в гр. ...................., в присъствието на ... ....................................................., собственик на земята. Удостоверението се издава въз основа на следните документи: 1. Решение № ........ на Комисията за земеделските земи от ......... 199.. г., т. ...., с което се разрешава промяна на предназначението на ....... дка и ............... кв. м земеделска земя за неземеделски нужди на собственика. 2. Документ за собственост върху земята - нотариален акт или влязло в сила решение на общинската поземлена комисия, № ...... от ..... 199... г. 3. Скица в координатна система 1970 г. с нанесени точни граници на площадката (трасето) на обекта с координати на чупките, заверена от Комисията за земеделските земи. 4. Одобрен генералнозастроителен (парцеларен) план на обекта, с който е доказан размерът на необходимата земя, заверен от Комисията за земеделските земи и общинската поземлена комисия. 5. Документ № ............. от ........... 199... г. за заплатена държавна такса за промяна на предназначението на земята в размер ............ лв. 6. Протокол № ............. от ........... 199... г. за отнемане и оползотворяване на хумусния пласт от площадката (трасето) на обекта, когато земята е от първа до шеста категория. Границите на площадката (трасето) на обекта са трасирани в съответствие със заверената скица и одобрения генералнозастроителен (парцеларен) план и промяната е отразена в плана за земеразделяне. Удостоверението се издава в уверение на това, че изискванията на Закона за опазване на земеделските земи са спазени и на собственика на земята може да бъде разрешено строителство на обекта върху посочената площ. Удостоверението се издава в два еднообразни екземпляра - по един за заинтересуваните страни. Подпис: Присъствал:

Приложение № 2

към чл. 48, ал. 2 УДОСТОВЕРЕНИЕ за промяна на предназначението на земеделска земя за държавни или общински неземеделски нужди Днес, ............. 199... г., в гр.(с.) ................................, община ......................., област .................................., се издаде това удостоверение за промяна на предназначението на земеделска земя за държавни (общински) нужди за изграждането на .................... ........................................................................ ., от: ...................................................................... - представител на регионална служба "земя и поземлена собственост" към МЗХП в гр. ..................., в присъствието на ......................., представител на инвеститора на обекта. Удостоверението се издава въз основа на следните документи: 1. Решение № ........... на Комисията за земеделските земи от ........... 199... г., т. ....., с което се разрешава промяна на предназначението на ......... дка и ...........кв. м земеделска земя за неземеделски нужди. 2. Скица в координатна система 1970 г. с нанесени точни граници на площадката (трасето) на обекта с координати на чупките, заверена от Комисията за земеделските земи. 3. Одобрен генералнозастроителен (парцеларен) план на обекта, с който е доказан размерът на необходимата земя, заверен от Комисията за земеделските земи и от общинската поземлена комисия. 4. Документ № ............. от ...... 199... г. за заплатена държавна такса за промяна на предназначението на земята в размер ....... лв. 5. Документ № ............. от ...... 199... г. за отчуждаване на земята за обекта по установения законен ред. 6. Документ № ............. от ...... 199... г. за обезщетяване на собственика на отчуждената земя. 7. Акт за държавна или акт за общинска собственост на отчуждената земя. 8. Протокол № ............. от ...... 199... г. за отнемане на хумусния пласт от площадката (трасето) и неговото съхраняване и оползотворяване, когато земята е от първа до шеста категория. Границите на площадката (трасето) на обекта са трасирани в съответствие със заверената скица и одобрения генералнозастроителен (парцеларен) план и промяната е отразена в плана за земеразделяне. Удостоверението се издава в уверение на това, че изискванията на Закона за опазване на земеделските земи са спазени и на инвеститора може да бъде разрешено строителство на обекта върху посочената площ. Удостоверението се издава в два еднообразни екземпляра - по един за заинтересуваните страни. Подпис: Присъствал:

Приложение № 3

към чл. 55, ал. 2 УДОСТОВЕРЕНИЕ за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която има изградени сгради и съоръжения Днес, ............ 199... г., в гр.(с.).................................., община ........................, област ................................., се издаде това удостоверение за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която е извършено незаконно строителство на .................. ........................................................................ ., ........................................................................ .. от: ...................................................................... - представител на регионална служба "Земя и поземлена собственост" към МЗХП в гр. ..................., в присъствието на........................, собственик на изградените сгради (съоръжения). Удостоверението се издава въз основа на следните документи: 1. Решение № .......... на Комисията за земеделските земи от ......... 199... г., с което се разрешава промяна на предназначението на ....... дка и ........... кв. м застроена земя към изградените сгради (съоръжения). 2. Кадастрален план на извършеното строителство в координатна система 1970 г. с координати на чупките, заверен от Комисията за земеделските земи и от общинската поземлена комисия. 3. Документ № .......... от ........ 199... г. за заплатена държавна такса за промяна на предназначението на земята в размер ........... лв. 4. Документ № .......... от ........ 199... г. за заплащане на земята в размер ........... лв., когато тя не е собственост на собственика на изградените сгради (съоръжения). Границите на площадката (трасето) на обекта са трасирани в съответствие със заверения кадастрален план на извършеното строителство и промяната е отразена в плана за земеразделяне. Удостоверението се издава в уверение на това, че изискванията на Закона за опазване на земеделските земи са спазени и на собственика може да бъде разрешено извършване на реконструкция, модернизация и ново строителство в рамките на посочената площ. Удостоверението се издава в два еднообразни екземпляра - по един за заинтересуваните страни. Подпис: Присъствал:

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2000 Г.)

§ 4. Думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция", "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция" и "министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството на правосъдието", "министърът на правосъдието" и "министъра на правосъдието" навсякъде в следните актове:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г.).

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 януари 2000 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 12 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2001 Г.)

§ 52. Навсякъде думите "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа", "МЗГАР", "министърът/а, заместник-министър на земеделието, горите и аграрната реформа", "териториалните служби към/на МЗГАР", "регионална служба", "регионална служба "Поземлена собственост" и "Главно управление/управление "Земя и земеползване" се заменят с "Министерството на земеделието и горите", "МЗГ", "министърът/а, заместник-министър на земеделието и горите", "областната/ите дирекция/и "Земеделие и гори" и дирекция "Земя и поземлена собственост".

§ 53. Процедурата се счита за започнала по смисъла на § 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 28 от 2001 г.), когато искането по реда на досегашния чл. 20 ЗОЗЗ е направено до датата на влизането му в сила.

§ 54. Разпоредбите на чл. 40, ал. 3, 4 и 5 и чл. 54, ал. 2 се прилагат и за подадените до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОЗЗ предложения до Комисията за земеделските земи, които не са решени.

§ 55. До предаването съгласно § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър на плановете за земеразделяне, картите, регистрите и другата документация за възстановяването на собствеността върху земеделските земи от поземлените комисии на Агенцията по кадастъра предписаните от правилника процедури, засягащи кадастъра, включително и по чл. 42, се отнасят към съответната поземлена комисия.

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)

§ 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие гори" и "общинските служби по земеделие и гори".

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 56. В Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г. и бр. 41 и 66 от 2001 г.), се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Навсякъде думите "дирекция "Земя и поземлена собственост" към Министерството на земеделието и горите (МЗГ)" и "дирекция "Земя и поземлена собственост" на МЗГ" се заменят със "специализираното звено в Министерството на земеделието и горите по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи".

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 4 МАЙ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2004 Г.)

§ 19. В чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 2, чл. 40, ал. 2, т. 2 и чл. 44, ал. 1 думата "мини" се заменя с "рудници".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕКУЩИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2006 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".

3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".

4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 24 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.)

§ 22. (В сила от 04.08.2009 г. с изключение на ал. 5, която се прилага след приключването на стопанската 2009 г.) (1) За целите на схемата за единно плащане на площ, включително плащания по ос 2 за устойчиво управление на земеделските земи от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.:

1. "Постоянни пасища" са земи, използвани за отглеждане на треви и други тревисти фуражни растения, възникнали по естествен начин (самозасяване) или чрез култивация (засяване), които се поддържат според начина им на трайно ползване и не са включвани в сеитбооборот в продължение на 5 и повече години или няма да бъдат включвани в сеитбооборота поне за 5 последователни години от датата на промяната в начина на трайно ползване. Постоянните пасища включват пасищата, ливадите и мерите.

2. "Пасища" са постоянни пасища с плътна тревна покривка, които се ползват за паша на селскостопански животни. Коситба може да се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели.

3. "Ливади" са постоянни пасища с плътна тревна покривка, които се ползват за добив на фураж (сено) чрез коситба или за паша на селскостопански животни.

4. "Мери" са постоянни пасища, разположени в близост до населени места, които се ползват само за паша на селскостопански животни.

5. "Треви и други тревисти фуражни растения" са всички тревисти растения (тревни растителни съобщества от многогодишни житни и бобови треви и/или разнотреви), които по традиция се срещат в естествените пасища или обикновено се включва в смесите за семена за пасища или ливади в България (независимо дали се използват или не за паша на селскостопански животни).

6. "Негодни за подпомагане постоянни пасища" са:

а) постоянни пасища или части от тях, заети от дървесна и/или храстовидна растителност с височина над 50 см (за клек и хвойна - и под 50 см), при гъстота, надвишаваща 50 броя на хектар, освен ако растителността е важна за защита на водите, почвата и биоразнообразието;

б) постоянни пасища или части от тях, заети от храстовидна и/или дървесна растителност с гъстота, която не позволява свободно пашуване на селскостопанските животни;

в) постоянни пасища или части от тях, заети със сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени и други подобни, трайно неподходящи за подпомагане площи, когато те заемат общо повече от 100 м2 от площта на постоянното пасище;

г) постоянни пасища, от чиято площ над 60 на сто е заета от нежелана растителност, храсти, дървета и/или други трайно неподходящи за подпомагане площи.

7. "Угар" е част от обработваемите земеделски площи, включени в сеитбооборот, която е изорана и оставена незасята за една стопанска година и се поддържа в добро земеделско състояние.

(2) "Постоянно затревени площи в районите с висока природна стойност и/или в обхвата на екологичната мрежа - Натура 2000" са тези поддържани площи, които се използват за паша и/или косене. В тях е допустимо наличие на компактна дървесна и/или храстовидна растителност до 20 на сто от площта на парцела (независимо от броя на храстите и дърветата на хектар), като цялата площ на парцела (с 20 на сто дървесна и/или храстовидна растителност) се подпомага по схеми и мерки за плащания на площ.

(3) "Постоянно затревени пасища с висока природна стойност и/или включени в обхвата на Натура 2000" са поддържани площи с единичноразположена и/или групова храстовидна и/или дървесна растителност, която позволява свободно преминаване и паша на селскостопански животни.

(4) По направление "Пасторализъм" от мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. се подпомагат каменисти пасища във високопланинските райони на страната.

(5) Площта, заявена и установена за подпомагане в текущата година като угар, не трябва да надвишава 15 на сто от площите, заявени за подпомагане през предходната година.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 24 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.)

§ 23. (1) Оземлените лица чрез отдаването под наем на земеделски земи от държавния и от общинския поземлен фонд могат в тримесечен срок от влизането в сила на постановлението да поискат от общинските служби по земеделие да придобият правото на собственост преди изтичането срока на договора за наем. Изплатеният наем за срока на договора се приспада от стойността на земята за оземляване.

(2) Оземлените лица със земеделски земи от държавния поземлен фонд или от общинския поземлен фонд чрез прехвърляне право на собственост или чрез отдаване под наем могат да изплатят изцяло стойността на земята в срок до 31 декември 2009 г.

§ 24. (1) Неприключените преписки по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ, за които към момента на влизането в сила на постановлението министърът на земеделието и храните не е издал заповед за прехвърляне правото на собственост върху застроените и прилежащите площи, се довършват при условията и по реда на постановлението.

(2) Вписването на актовете за държавна собственост, които са били издадени за земите по чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ до 15 февруари 2009 г., се извършва от областния управител.

(3) Поправката на явна фактическа грешка или промяна на акт за частна държавна собственост за имотите по ал. 2, както и отписването им от актовите книги се извършват от областния управител по реда на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 34. Навсякъде в правилника и в другите нормативни актове на Министерския съвет по това постановление:

1. Думите "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие и гори" и "общинските служби по земеделие и гори" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие", "общинската служба по земеделие", "общински служби по земеделие" и "общинските служби по земеделие".

2. Думите "областна дирекция "Земеделие и гори", "областната дирекция "Земеделие и гори", "областни дирекции "Земеделие и гори" и "областните дирекции "Земеделие и гори" се заменят съответно с "областна дирекция "Земеделие", "областната дирекция "Земеделие", "областни дирекции "Земеделие" и "областните дирекции "Земеделие".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 13 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г.)

§ 55. (1) Недовършените производства по чл. 59б от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи се довършват по реда на постановлението.

(2) В случаите, когато срокът на разрешението за временно ползване на земеделска земя не е изтекъл към момента на влизане в сила на постановлението, титулярите на разрешението могат да подадат искане за удължаване на срока му до 10 години считано от датата на предоставяне на разрешението.

(3) В случаите, когато към датата на влизане в сила на постановлението срокът на разрешението за временно ползване на земеделска земя е изтекъл, титулярите на разрешението могат да поискат ново разрешение за срок до 5 години считано от датата на изтичане срока на разрешението.

§ 56. По започналите и незавършили към влизането в сила на постановлението производства такси се заплащат в размерите, определени с Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 20 от 1998 г., бр. 3 от 1999 г., бр. 28 от 2000 г., бр. 42 и 99 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 31 и 81 от 2003 г., бр. 34 от 2005 г., бр. 45 от 2008 г. и бр. 62 от 2009 г.).

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 4 МАЙ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. (ОБН., ДВ, БР. 84 ОТ 1996 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 100 ОТ 1997 Г., БР. 14, 48 И 63 ОТ 2000 Г., БР. 41 И 66 ОТ 2001 Г. И БР. 31 ОТ 2003 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2004 Г.)

§ 19. В чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 2, чл. 40, ал. 2, т. 2 и чл. 44, ал. 1 думата "мини" се заменя с "рудници".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕКУЩИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2006 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 42, ал. 1

(Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

УДОСТОВЕРЕНИЕ за промяна на предназначението на земеделска земя - собственост на юридически или физически лица, за собствени неземеделски нужди

Днес, ......... 199... г., в гр.(с.)................., община ..............., област ......................, се издаде това удостоверение за промяна на предназначението на земеделска земя за нуждите на .................................., собственик на земята, за изграждането на ............, ...................................................... от:................................................... - представител на регионална служба "Поземлена собственост" към МЗГАР" в гр. ...................., в присъствието на ........................................................, собственик на земята. Удостоверението се издава въз основа на следните документи:

1. Решение № ........ на Комисията за земеделските земи от ......... 199.. г., т. ...., с което се разрешава промяна на предназначението на ....... дка и ............... кв. м земеделска земя за неземеделски нужди на собственика.

2. Документ за собственост върху земята - нотариален акт или влязло в сила решение на общинската поземлена комисия, № ...... от ..... 199... г.

3. Скица в координатна система 1970 г. с нанесени точни граници на площадката (трасето) на обекта с координати на чупките, заверена от Комисията за земеделските земи.

4. Одобрен генерален (парцеларен) план на обекта, с който е доказан размерът на необходимата земя, заверен от Комисията за земеделските земи.

5. Документ № ............. от ........... 199... г. за заплатена държавна такса за промяна на предназначението на земята в размер ............ лв.

6. Протокол № ............. от ........... 199... г. за отнемане и оползотворяване на хумусния пласт от площадката (трасето) на обекта, когато земята е от първа до шеста категория. Границите на площадката (трасето) на обекта са трасирани в съответствие със заверената скица и одобрения генерален (парцеларен) план и промяната е отразена в плана за земеразделяне. Удостоверението се издава в уверение на това, че изискванията на Закона за опазване на земеделските земи са спазени и на собственика на земята може да бъде разрешено строителство на обекта върху посочената площ. Удостоверението се издава в два еднообразни екземпляра - по един за заинтересуваните страни.

Подпис: Присъствал:

Приложение № 2 към чл. 48, ал. 1

(Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

УДОСТОВЕРЕНИЕ за промяна на предназначението на земеделска земя за държавни или общински неземеделски нужди Днес, ............. 199... г., в гр.(с.) ................................,

община ......................., област ..................................,

се издаде това удостоверение за промяна на предназначението на земеделска

земя за държавни (общински) нужди за изграждането на .................... ........................................................................ ., от: ...................................................................... - представител на регионална служба "Поземлена собственост" към МЗГАР"

в гр. ..................., в присъствието на ...................., представител на инвеститора на обекта. Удостоверението се издава въз основа на следните документи:

1. Решение № ........... на Комисията за земеделските земи от ........... 199... г., т. ....., с което се разрешава промяна на предназначението на ......... дка и ...........кв. м земеделска земя за неземеделски нужди.

2. Скица в координатна система 1970 г. с нанесени точни граници на площадката (трасето) на обекта с координати на чупките, заверена от Комисията за земеделските земи.

3. Одобрен генерален (парцеларен) план на обекта, с който е доказан размерът на необходимата земя, заверен от Комисията за земеделските земи.

4. Документ № ............. от ......199... г. за заплатена държавна такса за промяна на предназначението на земята в размер ....... лв.

5. Документ № ............. от ...... 199...г. за отчуждаване на земята за обекта по установения законен ред.

6. Документ № ............. от ...... 199... г. за обезщетяване на собственика на отчуждената земя.

7. Акт за държавна или акт за общинска собственост на отчуждената земя.

8. Протокол № ............. от ...... 199... г. за отнемане на хумусния пласт от площадката (трасето) и неговото съхраняване и оползотворяване, когато земята е от първа до шеста категория. Границите на площадката (трасето) на обекта са трасирани в съответствие със заверената скица и одобрения генераллен (парцеларен) план и промяната е отразена в плана за земеразделяне.

Удостоверението се издава в уверение на това, че изискванията на Закона за опазване на земеделските земи са спазени и на инвеститора може да бъде разрешено строителство на обекта върху посочената площ. Удостоверението се издава в два еднообразни екземпляра - по един за заинтересуваните страни.

Подпис: Присъствал:

Приложение № 3 към чл. 55, ал. 2

(Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)

УДОСТОВЕРЕНИЕ за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която има изградени сгради и съоръжения Днес, ............ 199... г., в гр.(с.).................................., община ........................, област ................................., се издаде това удостоверение за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която е извършено незаконно строителство на .................. ........................................................................ ., ........................................................................ .. от: ...................................................................... - представител на регионална служба "Поземлена собственост" към МЗГАР"

в гр. ..................., в присъствието на........................, собственик на изградените сгради (съоръжения). Удостоверението се издава въз основа на следните документи:

1. Решение № .......... на Комисията за земеделските земи от ......... 199... г., с което се разрешава промяна на предназначението на ....... дка и ........... кв. м застроена земя към изградените сгради (съоръжения).

2. Кадастрален план на извършеното строителство в координатна система 1970 г. с координати на чупките, заверен от Комисията за земеделските земи.

3. Документ № .......... от ........ 199... г. за заплатена държавна такса за промяна на предназначението на земята в размер ........... лв.

4. Документ № .......... от ........ 199... г. за заплащане на земята в размер ........... лв., когато тя не е собственост на собственика на изградените сгради (съоръжения). Границите на площадката (трасето) на обекта са трасирани в съответствие със заверения кадастрален план на извършеното строителство и промяната е отразена в плана за земеразделяне. Удостоверението се издава в уверение на това, че изискванията на Закона за опазване на земеделските земи са спазени и на собственика може да бъде разрешено извършване на реконструкция, модернизация и ново строителство в рамките на посочената площ.

Удостоверението се издава в два еднообразни екземпляра - по един за заинтересуваните страни.

Подпис: Присъствал:

Приложение № 1 към чл. 42, ал. 1

(Предишно Приложение № 1 към чл. 42, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Приложение № 2 към чл. 48, ал. 1

(Предишно Приложение № 2 към чл. 48, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Приложение № 3 към чл. 55, ал. 1

(Предишно Приложение № 3 към чл. 55, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив