Устройствен правилник на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София (Отм. ДВ бр. 29/2006)

Държавен вестник брой: 29

Година: 2006

Орган на издаване:

Дата на обнародване: 12.04.2006

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) С този правилник се уреждат организацията, устройството, функциите и числеността на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София, наричан по-нататък "НИИВСН", както и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2. (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Националният институт за изследване на вино и спиртни напитки - София, е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката, по чл.60 от Закона за администрацията, със седалище гр. София.

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Националният институт за изследване на вино и спиртни напитки - София, е администрация към министъра на икономиката, която съдейства при определянето, осъществяването и усъвършенстването на националната политика в областта на търговията с български вина и спиртни напитки на вътрешния и външния пазар.

Чл. 4. (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Националният институт за изследване на вино и спиртни напитки - София, осъществява следните функции:
1. извършва научноизследователска дейност, вкл. разработване на технологии, асортименти, машини и съоръжения за лозарството и винарството под методичното ръководство на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите;
2. извършва физико-химични анализи на вина в съответствие с т. 4 от Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република България за взаимно предоставяне на тарифни квоти на някои вина и заверява клетка № 11 - бюлетин от анализ на документ VI-1, при износ на вина за Европейския съюз;
3. извършва физико-химичен анализ на вина и спиртни напитки за съответствие с изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по искане на производител, търговец или контролен орган;
4. извършва изпитване на вина и спиртни напитки, оцет, етилов алкохол от земеделски произход, зърнени, винени и плодови дестилати и материали, прилагани при разрешените енологични практики и обработки на вината и технологичните практики при производството на спиртни напитки по физикохимични и микробиологични показатели;
5. съдейства на Комисията по търговия и защита на потребителите към Министерството на икономиката при осъществяване на проверки;
6. осъществява информационна дейност в областта на лозарството и винарството и отразява специализирана информация за състоянието и развитието на международните пазари;
7. издава информационен бюлетин, в който публикува най-новите постижения в областта на винопроизводството и производството на спиртни напитки, както и свързаните с тях технологични и микробиологични процеси за производства;
8. организира, подпомага и съдейства за провеждането на национални и международни конкурси за вина и спиртни напитки, симпозиуми, квалификационни курсове и други в областта на лозарството и винарството;
9. участва в разработването и предлага на министъра на икономиката усъвършенстване на нормативната уредба относно търговията с вина, спирт и спиртни напитки.

Глава втора
ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ И ДИРЕКЦИОНЕН СЪВЕТ
(Загл. изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.)

Чл. 5.
(1) (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Националният институт за изследване на вино и спиртни напитки - София, се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) Изпълнителният директор се назначава от министъра на икономиката и е на пряко негово подчинение.

Чл. 6. Изпълнителният директор:
1. (изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) утвърждава структурата и щата на НИИВСН;
2. (изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) назначава държавните служители и сключва трудовите договори с лицата от администрацията на НИИВСН;
3. (изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите от НИИВСН;
4. командирова служителите от администрацията в страната и чужбина;
5. утвърждава вътрешни правила за организацията на работната заплата, отпуските и допълнителното материално стимулиране; 6. определя цените, по които да се извършват физико-химичните анализи на вина, спирт, спиртни напитки и спомагателни материали;
7. управлява средствата, предоставени от бюджета и получени от договори за научна, приложна, консултантска дейност и оказани услуги на външни организации и фирми от страната, както и постъпленията от наеми на недвижимо имущество;
8. дава становища по законопроекти и по проекти на подзаконови нормативни актове;
9. (изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) осъществява други дейности, свързани с функциите на НИИВСН;
10. (изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) изготвя и представя на министъра на икономиката ежегоден доклад за дейността на НИИВСН.

Глава трета
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ - СОФИЯ
(Загл. изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.)

Раздел I
Общи положения

Чл. 7.
(1) (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Администрацията на НИИВСН е организирана в три дирекции:
1. дирекция "Административно-стопанско и финансово-счетоводно обслужване";
2. дирекция "Научно изследване и проектиране в лозарството и винарството;
3. дирекция "Изпитване на вина и спиртни напитки".
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена е посочена в приложението, неразделна част от правилника.

Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Структурата на административните звена и щатното разписание се утвърждават от изпълнителния директор на НИИВСН по предложение на главния секретар.

Раздел II
Главен секретар

Чл. 9.
(1) (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Главният секретар осъществява административното ръководство на НИИВСН в изпълнение разпорежданията на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар се назначава от изпълнителния директор за срок от пет години.

Раздел III
Обща администрация

Чл. 10. Дирекция "Административно-стопанско и финансово-счетоводно обслужване" има следните основни функции:
1. осъществява деловодна, архивна и протоколна дейност;
2. разработва проекти за договори за сътрудничество с български и международни организации и институти;
3. (изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) проучва възможностите и предлага на изпълнителния директор проекти за участие в международни изложения, симпозиуми и други, свързани с дейността на НИИВСН;
4. организира оформянето на документите по служебните и трудовите правоотношения, подбора на кадрите и поддържането на картотеки с необходимите данни в съответствие с изискванията на Закона за държавния служител, както и изготвя поименно щатно разписание на администрацията на института;
5. (изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) извършва правнонормативното обслужване и процесуалното представителство на НИИВСН;
6. организира финансово-счетоводната дейност в съответствие с нормативните документи и отговаря за законосъобразното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
7. (изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) отговаря за снабдяването, доставката и съхраняването на необходимите химикали за лабораториите, книжа и други стоково-материални ценности за НИИВСН и отговаря за поддържането на научната апаратура;
8. (изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) поддържа и усъвършенства информационната система в НИИВСН;
9. организира и осъществява отбранително-мобилизационната подготовка.

Раздел IV
Специализирана администрация

Чл. 11. Специализираната администрация е организирана в две дирекции.

Чл. 12. Дирекция "Научно изследване и проектиране в лозарството и винарството":
1. разработва технологии за различни асортименти вина и спиртни напитки;
2. провежда научни изследвания и експерименти и внедрява научните разработки във винопроизводството с цел подобряване качеството на вината и спиртните напитки;
3. извършва консултантски услуги в областта на лозарството и винарството;
4. проучва, разработва и проектира машини, съоръжения и дестилационни инсталации за винарската промишленост;
5. разработва технологични проекти и оферти за малки и средни предприятия, предназначени за производство на вино и спиртни напитки;
6. извършва информационна дейност в областта на лозарството и винарството;
7. организира и отговаря за издаването на информационен бюлетин.

Чл. 13.
(1) Дирекция "Изпитване на вина и спиртни напитки":
1. извършва физико-химичен анализ на вина, спирт и спиртни напитки и дестилати, предоставени от производител, търговец или контролен орган;
2. извършва анализи на материали, прилагани при разрешените енологични практики и обработки на вината и технологичните практики при производството на спиртни напитки по физикохимични и микробиологични показатели;
3. оформя и подписва анализни свидетелства и изпитвателни протоколи и предоставя експертни заключения за резултатите от извършените изпитвания;
4. заверява клетка № 11 - бюлетин от анализ при оформяне на документ VI-1 при износ на вина за Европейския съюз;
5. извършва физико-химичен анализ на вина в съответствие с т. 4 от Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република България за взаимно предоставяне на тарифни квоти на някои вина;
6. съдейства на Комисията по търговия и защита на потребителите към Министерството на икономиката при осъществяване на проверки;
7. изготвя документи във връзка с работата по извършваните изпитвания;
8. участва в междуведомствени работни групи при изработването на нормативни актове в областта на производството и търговията с вина и спиртни напитки.
(2) (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Длъжностните лица, даващи експертна оценка, са длъжни да пазят служебната и търговската тайна, станали им известни по време на изпълнение на служебните им задължения. Те могат да правят изявления по въпроси, свързани с дейността на дирекцията, пред средствата за масова информация само ако са изрично упълномощени за това от изпълнителния директор на НИИВСН.

Раздел V
Научни консултативни органи

Чл. 14. (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) В НИИВСН функционират общо събрание на научните сътрудници и научен съвет.

Чл. 15. (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Общото събрание на научните сътрудници се състои от всички хабилитирани и нехабилитирани лица на щатна работа в НИИВСН.

Чл. 16.
(1) (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Научният съвет е орган за управление на научноизследователската дейност на НИИВСН.
(2) (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Членове на научния съвет могат да бъдат хабилитирани лица от НИИВСН и външни организации.

Чл. 17. Общото събрание и научният съвет приемат правилник за устройството и дейността си съобразно Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите.

Раздел VI
Организация на работата на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки
(Загл. изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.)

Чл. 18. (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Вътрешните правила за работа в НИИВСН се утвърждават от изпълнителния директор по предложения на вътрешните консултативни органи, главния секретар и директора на дирекция "Административно-стопанско и финансово-счетоводно обслужване".

Чл. 19. Директорите на дирекции ръководят, координират, контролират, отчитат и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите на съответните дирекции в съответствие с определените в правилника функции.

Чл. 20. (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от изпълнителния директор на НИИВСН.

Чл. 21. (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Служителите и лицата, работещи по трудово правоотношение в НИИВСН, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът се приема на основание чл.4 от Постановление № 45 на МС от 1999 г. за преминаване на Националния институт за изследване и контрол на вината към министъра на икономиката (обн. ДВ, бр. 25 от 1999 г.; изм., бр. 14 от 2000 г.).

§ 2. Този правилник отменя Устройствения правилник на Националния институт за изследване и контрол на вината (ДВ, бр. 93 от 2000 г.).

Приложение към чл. 7, ал. 3
(Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София (41 щатни бройки)
(Загл. изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.)

Изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация
в т.ч.
10
дирекция "Административно-стопанско и финансово-счетоводно обслужване" 10
Специализирана администрация
в т.ч.:
29
дирекция "Научно изследване и проектиране в лозарството и винарството" 10
дирекция "Изпитване на вина и спиртни напитки" 19
Предложи
корпоративна публикация
СИНХРОН-С ООД Пълен инженеринг на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив