Отпускане на наследствена пенсия

Право на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите, като се наследяват всички лични пенсии с изключение на пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост или инвалидност, пенсиите за особени заслуги и персоналните пенсии - чл. 80, ал. 1 от Кодексът за социално осигуряване (КСО). Отказът от наследство не лишава наследниците от право на наследствена пенсия.

 

Право на наследствена пенсия според чл. 82 от КСО имат следните четири групи лица:

 

а/ Децата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването и, ако учат - за срока на обучението, както и за времето, през което са наборна военна служба, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако са станали инвалиди до 18-годишна, съответно до 26-годишна възраст. Право на наследствена пенсия имат както родените в брака, така и извънбрачните и осиновените деца. При осиновяване осиновените деца нямат право на пенсия от рождените си родители и обратно, освен в случаите, когато родителят на осиновения е съпруг на осиновителя. При прекратяване на осиновяването осиновените деца възстановяват правото си на пенсия от рождените си родители и обратно.

 

Деца, които учат след навършване на 18-годишна възраст са:

 

  1. ученици, които продължават образованието си след навършване на 18-годишна възраст в училищата, създадени по реда на Закона за народната просвета, независимо от степента и формата на обучение; те установяват това обстоятелство в началото на всяка учебна година с документ от съответното учебно заведение;
  2. лица, независимо от формата и степента на обучението им, приети и записани във висшите училища, създадени по реда на Закона за висшето образование, както и организациите по чл.47 от същия закон - установяват това обстоятелство в началото на всеки семестър с документ от съответното висше училище или от съответната научна организация;  
  3. лица, които учат в чужбина - установяват това обстоятелство и срока на обучението с документи, издадени от учебните заведения в началото на всеки семестър или учебна година; документите в зависимост от страната на произход трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

За учащи се считат лицата, които са прекъснали обучението си поради заболяване съгласно правилата на съответното учебно заведение, както и поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 3-годишна възраст, но общо за не повече от 2 години.  

 Лица, завършващи последния курс на обучение, се счита, че учат до дипломирането си, но не по-късно от края на втората сесия за дипломиране на курса.  

Лицата, които са прекъснали обучението си поради незаверен семестър, получават пенсията си до датата на прекъсването, посочена в заповедта на ректора, а ако няма такава дата-до датата, на която е издадена заповедта.

 

б/ Преживелият съпруг 5 години по-рано от възрастта за придобиване на пенсия за осигурителен стаж, или преди тази възраст, ако е неработоспособен, като пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 6 месеца за мъжете и 55 години и 6 месеца за жените, а от 31 декември 2000 възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за мъжете и за жените до достигане на възраст 63 години за мъжете и 60 години за жените. Считат се за неработоспособни наследниците с определена от ТЕЛК (НЕЛК) с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност.

 

в/ Родителите от децата си, ако са навършили възрастта за придобиване пенсия за осигурителен стаж (чл.68, ал.1 и ал.2 от КЗО) и не получават лична пенсия.;

 

г/ Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, независимо от възрастта им. Те получават в пълен размер личната си пенсия и пенсията по чл.82, ал.4 от КСО.

 

При определяне на наследствената пенсия се спазват следните проценти (чл. 81 от КСО), като основата е личната пенсия на починалия наследодател:

 

1. при един наследник - 50 на сто от личната пенсия

2. при двама наследници - 75 на сто от личната пенсия

3. при трима и повече наследници - 100 на сто от личната пенсия (чл. 81, ал. 1 от КСО).

 

Разпределението на пенсията между наследниците се прави поравно между тях. Законоустановеният минимум за размера на наследствената пенсия е 75 на сто от пенсията за осигурителен стаж и възраст (чл. 81, ал. 2 от КСО).

 

При смърт на двамата родители (осиновители) децата имат право на наследствена пенсия, която се определя от сбора на пенсиите на починалите.

 

Видове наследствени пенсии, съгласно чл.83 от КСО:

 

При смърт на осигурения на наследниците се отпуска пенсия в съответствие с вида на личната пенсия за общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, която починалият би получил като инвалид със загубена работоспособност повече от 90 на сто.  Когато починалият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на наследниците се отпуска наследствена пенсия, изчислена от полагащата се пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако това е по-благоприятно за тях.  

При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука или професионална болест, размерът на наследствената пенсия се определя от следващата му се лична пенсия за инвалидност поради трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 90 на сто.  

При смърт на военнослужещ на наборна военна служба на наследниците му се отпуска пенсия, като за база се взема размерът по  чл.86, ал.1 от КСО , равен на следващата се пенсия за военна инвалидност при трайно намалена работоспособност над 90 на сто.

При смърт на пенсионер, който е получавал пенсия за военна инвалидност, размерът на пенсията на наследниците се определя от следващата се пенсия за военна инвалидност при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, определена по чл.86 от КСО.

При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, наследствената пенсия се отпуска в процентите по чл.81 от КСО (посочени по-горе), съобразно вида на получаваната пенсия.

 

Добавка от пенсията на починал съпруг: Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер, както следва:

1. до 31 декември 2011 г. - 20 на сто;

2. от 1 януари до 31 декември 2012 г. - 25 на сто;

3. от 1 януари до 31 декември 2013 г. - 30 на сто;

4. от 1 януари до 31 декември 2014 г. - 35 на сто;

5. от 1 януари 2015 г. - 40 на сто.

 Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката, посочена по-горе се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право. Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

 

Процедурата по отпускане на наследствена пенсия е следната:

 

Необходимо е на първо място да се подадат документи за получаване на наследствена пенсия в Главно управление "Социално осигуряване". Наследниците прилагат и удостоверение, което се издава от общинската администрация. Това удостоверение е различно от удостоверението за наследници и съдържа допълнителна информация, като осиновяване и разсиновяване, настойничество и попечителство, когато наследодателят е бил самотен родител, при доказване на родителски права и др.

Лицата, които имат право на наследствена пенсия трябва първо да подадат молба за издаване на удостоверение за наследници до общината (района, кметството) по постоянния адрес на починалия, както и удостоверение за отпускане на наследствена пенсия.

Самата молба за получаване на наследствена пенсия правоимащият наследник подава в общината (района, кметството) по последния постоянен адрес на починалия. Към нея се прилагат удостоверението за наследници и други доказателства и документи.

За да бъде приета молбата първо се проверява дали подателят на молбата отговаря на изискванията на чл. 82 от КСО, а именно дали е сред посочените в закона правоимащи лица. След като се установи чрез справка в личния регистрационен картон на починалото лице или в ЛРК на наследниците и в други общини по телефона, че лицето отговаря на изискванията на закона, на лицето се издава исканото удостоверение за отпускане на наследствена пенсия.

За издаване на удостоверение за отпускане на наследствена пенсия такса не се заплаща (чл. 110, ал. 2, т. 8 от ЗМДТ). Срокът, в който следва да бъде издадено удостоверението отпускане на наследствена пенсия е 7 работни дни.

Отказът да бъде приета молбата, както и отказът да бъде издадено удостоверение за отпускане на наследствена пенсия се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Коментари 3
Подреди по: Най-нови | Най-стари

Rosica Sokolova 04.12.2012 | 12:17
iskam da znam u4enik koito u4e redovna forma na ubu4enie i raboti ,polu4ava li pensiq.
Aтанас Димитров 05.03.2018 | 21:13
Унизително е когато загубиш съпруга или съпруг, да тичаш да доказваш нещо, което е абсурдно. Седем години, всеки семестър представям документи, апостили, извлечения от МВР, че децата са били в съответната страна, защото явно апостила не е бил достатъчен. Правих го от инат, от болка.Получавах ги тези помощи, но винаги бях едно към едно. Но това е малкият ми проблем, наближи време за пенсиониране, улисан в грижи дори не съм и подозирал, че имам право на наследствена пенсия според чл. 82 от КСО пет години преди пенсиониране. Не знам какво става с тези наследствени пенсии, които не съм получавал пет години /и аз имам вина не знаех/ ,а такива има доста. Къде отиват тези пари, нали законово са определени и заложени в бюджета на държавата. Би следвало да си ги получат дори по давност. Идва момента за подаване на документите за пенсия.Попълваме формуляри, заявления, посочваме семейно положение и получаваме пенсия. Една част от хората дори не знаят, че имат право на добавък, а и държавата /НОИ/, трябва да се погрижи, нали сме подали заявление, а пък имаме и единна електронна система межсу институциите!.Да, но не става така .След определено време , а някой след години разбират, че имат право на добавък. И пак се повтаря старата история, нови документи и при одобрение добавъка се дава от деня на заявлението. И отново питам нормално ли е това. Всички тези проблеми съществуват навсякъде по света, но това абсурдно, безобразно отношение, бюроктично безразличие, го има комай само тук.
Предложи
корпоративна публикация
СИНХРОН-С ООД Пълен инженеринг на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Интеза ООД Заключващи системи и аксесоари. Секретни патрони, брави, Master key системи, архитектурен обков, сейфове и каси и др.
Резултати | Архив