Дисциплинарно уволнение

 

Дисциплинарното уволнение е едно от изчерпателно изброените в чл.188 от КТ наказания за нарушения на трудовата дисциплина. Дисциплинарните наказания са:

 • забележка;
 • предупреждение за уволнение;
 • уволнение.

Основанията за налагането му са изброени неизчерпателно в чл.190 от КТ:

 1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
 2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
 3. системни нарушения на трудовата дисциплина; (в практиката се приема, че е налице системност при 3 или повече нарушения)
 4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
 5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
 6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
 7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина, (по преценка на работодателя).

Органите, които налагат дисциплинарните наказания са работодателят или определено от него лице (когато работодателят му е делегирал дисциплинарната си власт чрез упълномощаване в трудов или граждански договор) или друг орган, оправомощен със закон. Дисциплинарните наказания на ръководителя на предприятието, както и на работници или служители, назначени от по-горестоящия орган, се налагат от този орган.

Срокове за налагане на дисциплинарни наказания: Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. Това означава, че ако нарушението е открито (т.е. работодателят е узнал за него) след повече от два месеца от извършването му, дисциплинарно наказание не може да бъде наложено, дори да не е минала 1 година от извършването му.

Обезщетение: При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.         

 

Задълженията на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание: са:

 • Да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
  Устни обяснения се дават само пред субекта на дисциплинарната власт, а не пред други органи. Изслушването или приемането на писмени обяснения трябва да бъде в рамките на дисциплинарната процедура, а не по друг повод и да предхожда налагането на наказанието. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество, освен когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.
 • Да оцени посочените доказателства.

           

Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват:

 1. нарушителят,
 2. нарушението (описва се подробно) и кога е извършено,
 3. наказанието
 4. законният текст, въз основа на който се налага.

Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването.  При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя, работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка. В този момент се прекратява трудовият договор.

В седемдневен срок от прекратяването за работодателя възниква задължение да изпрати уведомление до ТД на НОИ по чл.62, ал.4 от КТ.

                       

Специална закрила при уволнение

Съгласно чл.333 от КТ работодателят може да уволни дисциплинарно определени категории работници и служители само след получаване на предварително писмено разрешение от Инспекцията по труда.

С цел получаване на такова разрешение, работодателят подава искане на разрешение за уволнение до Инспекцията по труда.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интеза ООД Заключващи системи и аксесоари. Секретни патрони, брави, Master key системи, архитектурен обков, сейфове и каси и др.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив