Регистрация на ООД (ЕООД)

Регистрация на дружество с ограничена отговорност

 

Търговското дружество възниква като правен субект с вписването му в Tърговския регистър. На вписване подлежат и всички последващи промени на обстоятелствата на търговското дружество, както и неговото прекратяване. Тези вписвания имат конститутивно значение (дружеството възниква и промените съществуват от момента на вписването им) и оповестително значение (дават публичност на регистрираните факти). Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. В предвидени от закон случаи може да се учреди дружество и от едно лице. Търговските дружества са юридически лица. Дружество с ограничена отговорност е вид капиталово дружество, което може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството, т.е. за задълженията на дружеството отговаря самото дружество до размера на неговото имущество, а не самите съдружници. Имуществото на дружеството е отделно от това на съдружниците. Дружеството с ограничена отговорност е капиталово дружество, чиито капитал е разделен на дялове. Това е дружество на дребния и средния капитал, за разлика от акционерното дружество, което е дружество на големия капитал. Учредители могат да бъдат юридически лица и дееспособни физически лица. Физическите лица трябва да са дееспособни (т. е. да са навършили 18 години и да не са поставени под запрещение) - чл. 65, ал. 1 от ТЗ. Когато като учредител на ООД (ЕООД) участва юридическо лице, правата му като съдружник или едноличен собственик се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице (чл. 65, ал. 3 от ТЗ). Чрез ООД може да се извършва всякаква дейност, която не е забранена с нормативен акт (има специални нормативни изисквания за извършване на банкова, застрахователна и др. дейност), разбира се при съблюдаване на разрешителния режим за упражняване на определени видове дейности. ООД е предпочитана правно-организационна форма, поради  ограничаването на риска на съдружниците до размера на дяловите им вноски, (към момента минимално определеният капитал е в размер на 2 лв. и до регистрацията трябва да е внесен изцяло), напускането или изключването на съдружник не води до неговото прекратяване и може да се създаде само от едно лице.

Заявлението за вписване в Търговския регистър  се прави от избрания управителен орган (чл. 67 от ТЗ). На вписване подлежат обстоятелствата, определени по силата на закона, свързани с особеностите на търговското дружество, които Търговският регистър има за цел да направи публични. Тези обстоятелства са предмет на регистърното производство. Оповестяването е свързано с правната сигурност в търговския оборот и защитата както интересите на търговеца, така и интересите на третите добросъвестни лица. Според чл. 6, ал.1 от ЗТР всеки търговец е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Съдружниците могат да започнат търговска дейност и преди вписването на дружеството в Търговския регистър. В този случай действията на учредителите, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили. Задължително при извършването на сделките се указва, че дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество - чл. 69 от ТЗ. Правоприемството се извършва по силата на закона. Учредителите отговарят солидарно пред трети лица и пред дружеството за вредите, които са им причинили при създаването му - чл. 69, ал. 1 и чл. 118, ал. 1 от ТЗ.

Управителят на дружеството е длъжен да подаде заявление за вписване на ООД в Търговския регистър. Управителят се назначава от общото събрание на съдружниците при сключването на дружествения договор - чл. 67 от ТЗ. Ако са назначени няколко управители, оправомощени да искат вписване са онези от тях, които съгласно дружествения договор имат право да представляват дружеството - чл. 141, ал. 2 от ТЗ. При съвместно представителство искането се отправя съвместно от всички представители. В противен случай всеки един от управителите може да поиска регистрацията. Оправомощеното лице трябва да поиска ООД/ЕООД да бъде вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от датата на учредяването му.

            Преди вписването в Търговския регистър е необходимо да се извърши следното:

I. Да се сключи дружествен договор, който се подписва от всички съдружници. Закона определя формата  и минималното съдържание на дружествения договор - чл.114 и чл.115 от ТЗ. Нотариална заверка на подписите по принцип не е необходима. Ако  съдружник участва в дружествения капитал с непарична вноска (апорт) и за прехвърлянето на правото по вноската (право на собственост, на ползване и т. н.) се изисква нотариална форма, то дружественият договор задължително се заверява нотариално - чл. 73, ал. 1 от ТЗ. В този случай следва да се изпълни процедурата по чл. 72, ал. 2 от ТЗ. В хода на регистърното производство се представя и писменото съгласие на вносителя с описанието на вноската, съгласно второто изречение на чл. 73, ал. 1, от ТЗ, както и заключение на вещите лица, назначени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията за вписванията, извършено при реда и условията на чл. 72, ал. 2 от ТЗ. При учредяването на ЕООД подписването на дружествения договор се замества от съставянето на учредителен акт. Дружествения договор има следното задължително съдържание:

1.Фирмата, под която ще се извършва дейността - предварително се резервира пред Агенцията по вписванията въз основа на заявление по образец за срок от два месеца, като в този срок друг търговец не може да се впише в Търговския регистър под същата фирма (чл. 35 от ЗТР). Под фирма се разбира наименованието на търговеца, с което той се индивидуализира в търговския оборот, а не самото търговско предприятие, чийто елемент е фирмата. Фирмата трябва да е уникална. Съществува забрана за прехвърляне на резервираната фирма. За запазването се дължи държавна такса по тарифа, одобрена от Министерски съвет (чл.12, ал.1 ЗТР), а именно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията - раздел II „Такси, събирани по Закона за търговския регистър".Задължително фирмата трябва да съдържа наименованието на дружеството с означението "ООД" или "ЕООД" - чл. 116 от ТЗ. Правото на търговеца върху фирмата не е ограничено във времето.

2. Седалището и адресът на управление на дружеството с ограничена отговорност.

3. Предметът на дейност - не е необходимо изброяването да е изчерпателно, тъй като ООД може да извършва всякаква дейност, която не е забранена с нормативен акт, при спазване на режимите за упражняване на определени видове дейности. Когато за съответната дейност се изисква разрешение на държавен орган, при вписването трябва да се представи съответния лиценз или разрешение - чл. 119, ал. 3 от ТЗ.

4. Срок на договора. Обикновено дружествата се учредяват за неопределен срок, но е възможно посочването на конкретен срок или на прекратително условие

5. Трите имена и ЕГН или фирмата и единният идентификационен код, постоянният адрес/седалището и настоящият адрес/адресът на управление на съдружниците.

6. Размерът на капитала - не размерът на внесения до момента капитал, а цялата предвидена от съдружниците сума. Когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му. Срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от 2 години от вписването на дружеството.

7. Размерът на дяловете, с които всеки съдружник участва в капитала на ООД;

8. Управлението и начинът на представителствона дружеството;

9. Права и задължения на съдружниците, както и предимства на съдружниците, ако такива са уговорени;

10. Други.

II. Когато съдружник /учредител е юридическо лице, волеизявленията се правят от лицето, представляващо дружеството или от изрично упълномощено за целта лице. Необходимо е да се представят доказателства за наличие на правно валидно решение от управляващия юридическото лице орган за участие в новообразуващото се дружество, както и доказателства, че съдружникът е бил надлежно представляван в работата на учредителното събрание и при подписването на учредителните документи

III. Необходимо е да се вземе решение дали дружеството ще се представлява и управлява еднолично или колективно. Сключва се договор за възлагане на управлението в писмена форма, който се подписва от името на дружеството чрез лице (обикновено чрез един от съдружниците), упълномощено от общото събрание, или от едноличния собственик - чл. 141, ал. 7 от ТЗ. Упълномощаването на управителя/управителите може да се извърши както от учредителното събрание, така и на последващо общо събрание на съдружниците. Упълномощаването се осъществява със самото решение на събранието, което следва да бъде надлежно протоколирано. Такъв договор се сключва и в случаите, когато ЕООД се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала, т.е. едноличният собственик на капитала от името на дружеството сключва договор със самия себе си като управител.

Подаване на заявление за вписване (регистрация) до Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието.

Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни (чл. 2, ал. 1 от ЗТР) и няма ограничения за подаване на искането по седалището на търговеца. Заявлението може да се подаде във всяко едно териториално звено на Агенцията по седалищата на окръжните съдилища. Извършва се лично от управителя или от негов пълномощник. В Агенцията по вписванията се подават следните документи:

1. Заявление за вписване на ООД по образец, което съдържа:

- данни за заявителя - трите имена по лична карта, местожителство (постоянен адрес), адрес (настоящ адрес) и единният граждански номер.

- подлежащите на вписване обстоятелства: фирма, седалище, адрес на управление, размер на капитала, управление и начин на представителство, размер на внесения капитал.

- подпис на заявителя;

2. Дружествен договор или Учредителен акт за ЕООД.

3. Удостоверение за уникалност на фирмата;

4. Нотариално заверено съгласие на управителя (на всички избрани от Общото събрание управители) с образец от подписа/подписите на управителите.

5. Ако съдружник е юридическо лице, следва да се представи удостоверение за актуално състояние и решение от неговия управителен орган (общо събрание, едноличен собственик) за участие в учредяването и дейността на новоучредяващото се дружество. В решението следва да е посочено лицето/лицата, които ще представляват юридическото лице при учредяването и дейността на новото дружество (чл. 65, ал. 3 от ТЗ).

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 142 от ТЗ от управителя или от всеки един от избраните управители. Ако обстоятелствата по чл. 142 от ТЗ са налице, съдружниците трябва да представят декларация или подписано от тях решение, че са съгласни с назначението на управителя, въпреки наличието на тези обстоятелства;

7. Заключението на вещите лица - когато капиталът на дружеството се формира от непарични вноски, съгл. изречение второ на чл. 72, ал. 2 от ТЗ;

8. Документ, удостоверяващ възможността да се извършва специфична търговска дейност

9. Документ от банката, удостоверяващ размера на внесения капитал;

10. Декларация за истинност на заявените обстоятелства по чл. 13, ал. 5 от ЗТР;

11. Квитанция за внесена държавна такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията - раздел II „Такси, събирани по Закона за търговския регистър".

В търговския регистъра се вписват данните за дружественият договор; управителя или управителите на дружеството; данни за управлението и начина на представителство, и тези данни се обявяват (чл. 119, ал. 2 от ТЗ). При всяко следващо изменение или допълнение на дружествения договор в Търговския регистър е необходимо да се представи в Търговския регистър препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството.

Заявлението може да се подаде и в електронна форма по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.

Въз основа на заявлението по образец се извършва вписване в Търговския регистър на ООД (ЕООД). Заявлението се приема от служител по регистрацията, който поставя регистрационен номер на заявлението и веднага го предава на длъжностното лице по регистрацията, което проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 21 от ЗТР. По искането за вписване длъжностното лице по регистрацията се произнася най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му. Постановява се вписване, ако са налице всички законови изисквания. С вписването Агенцията по вписванията определя единен идентификационен код (ЕИК), които е задължителен за лицата, вписани в Търговския регистър. Този код е уникален за всяко ООД (ЕООД). Дружеството е длъжно да посочва своето ЕИК в кореспонденцията си, а непосочването му е административно нарушение - чл. 284, ал. 4 от ТЗ. За извършеното вписване се издава удостоверение.

Ако заявлението има недостатъци, т.е. не са налице изискванията по чл. 21 от ЗТР, длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ. Отказът се връчва на заявителя незабавно по реда на ГПК или по електронен път, когато заявителят изрично е поискал това.

Отказът за вписване/регистрация подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на ООД/ЕООД в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез Агенцията по вписванията, а Агенцията от своя страна изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него. Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава двадесет и първа "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно - чл. 25, ал. 4 от Закона за търговския регистър (ЗТР).

При отказ и при неизвършване на исканото вписване, заличаване или обявяване в съответния срок по чл. 19 от ЗТР заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му. За да избегне нов отказ, заявителят следва само да внесе нужните промени в представените пред Агенцията документи, така че те да отговарят на нормативните изисквания и да заплати дължимата такса.

Ако лице, което е задължено, но не поиска в определения срок вписване или не представи предвидените в ТЗ и ЗТР книжа или подписи, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗТР. Редът за установяване на нарушенията и налагането на глобите е визиран в чл. 41, ал. 1 от ЗТР. Процедурата по установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления е регламентирана в Закона за административните нарушения и наказания . Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви за вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глоби в същия размер, посочен в чл. 40 от ЗТР, всеки месец до извършване на необходимите действия.

Агенцията осигурява автоматизирано подаване на информация за извършеното вписване на Националната агенция за приходите (НАП), както и на други субекти, определени със закон. Съгласно чл. 82, ал. 3 от ДОПК съответната компетентна териториална дирекция на НАП служебно вписва необходимите данни по чл. 81, ал. 1 от ДОПК за търговеца в своя регистър въз основа на данните от Търговския регистър. Регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се лица в Националния осигурителен институт се извършва пак служебно въз основа на данните в регистъра и базите данни на Националната агенция за приходите по чл. 80, ал. 1 от ДОПК, чл. 5, ал. 3 от КСО.

Дружеството се смята за възникнало от вписването му в Търговския регистър, следователно вписването на дружеството е елемент от фактическия състав по учредяването му. Вписаното обстоятелство се смята за станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването, поради публичният характер на вписването. До изтичането на 15 дни от вписването то не може да се противопостави на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да го узнаят - чл. 7, ал. 1 от ЗТР. Всяко добросъвестно лице може да се позовава на вписано обстоятелство, дори да се окаже, че то не съществува. До доказване на противното, вписаното обстоятелство се смята за съществуващо. Третите лица могат да се позовават на всички, подлежащи на вписване обстоятелства, макар вписването още да не е извършено, освен ако законът изрично предвижда те да проявят действие след вписването - чл. 7, ал. 2 от ЗТР.

Формулярите и образците на заявления са публикувани на интернет страницата на Агенция по вписванията: http://www.brra.bg

 

 

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
СИНХРОН-С ООД Пълен инженеринг на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив