Публична поръчка за доставка на адаптирани и специализирани адаптирани млека за ДМСГД-Варна

29.09.2014 - 17.10.2014
по статията работи: Данаил Казаков
29.09.2014 - 17.10.2014

1. Възложител

1.1. Възложител на настоящата поръчка е ДОМ ЗА МЕДИКО–СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – ВАРНА

2. Описание на предмета на поръчката

2.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА НА АДАПТИРАНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АДАПТИРАНИ МЛЕКА ЗА ДМСГД-ВАРНА”. Код по КОП: 15884000 Хомогенизирани детски храни

2.2. Доставките на адаптирани млека се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация по посочените номенклатури – обособени позиции.

2.3. Посочените количества по техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за ДМСГД – Варна да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база реални потребности.

2.4. Годишните прогнозни количества са посочени по номенклатури в отделни групи – обособени позиции на техническата спецификация: Всяка обособена позиция е обозначена със собствен пореден номер в съответното приложение.

3. Срок и място на изпълнение на поръчката

3.1.Периодични доставки със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по номенклатури в рамките на договорените количества и съответствие с оферираните единични цени.

3.2. Място за изпълнение – ДМСГД – Варна, кв. Виница , ул. Овеч №2, хранителен склад ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

4. Общи изисквания към участниците

4.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията Закона за обществени поръчки и настоящата документация.

4.2. До участие в процедурата се допускат само кандидати, сдобили се настоящата документация и отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки и настоящата документация.

4.3. Участниците в обединение трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. В договора те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

4.4. Когато Участник предвижда участие на подизпълнител, той трябва да отговаря на всички изисквания, на които отговаря и основния участник, като офертата за неговото изпълнение се представи в отделен плик с надпис "Подизпълнител на поръчката доставка на хранителни продукти".

5. Административни изисквания към участниците

5.1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда съгласно чл.47 ал.1 т.1

5.2. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност чл.47 ал.1 т.2

5.3. Участникът да не е в производство по ликвидация чл.47 ал.1 т.3

5.4. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. Чл.47 ал.2 т.4

5.5. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 на Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки чл.47 ал2 т.5

5.6. Участникът да не е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация чл.47 ал5.

6. Задължителни изисквания към участниците

6.1. Оферираните адаптирани млека следва да бъдат разрешени от Закона за храните /ДВ бр. 77 от 09.10.2012 год/ и Закона за ветеринаромедицинската дейност / ДВ бр. 15 от 15.02.2013 година /

6.2. Оферираните адаптирани млека следва да отговарят на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачетата и преходните храни в сила от /01.01.2008г обн.ДВ бр110 от 21.12.2007г./

6.3. Доставчиците трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните.

6.4. Удостоверението за регистрация трябва да бъде валидно за периода на договора и в него да бъде посочена групата храни, включваща обособената позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30'437 лв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:   Най-ниска цена.
Повече информация може да намерите тук.
Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
И - Трейнинг ООД Обучения по мениджмънт, маркетинг и продажби.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Интеза ООД Заключващи системи и аксесоари. Секретни патрони, брави, Master key системи, архитектурен обков, сейфове и каси и др.
Резултати | Архив
  • Някои от най-добрите снимки на National Geographic за 2016 година
  • Някои от най-добрите снимки на National Geographic за 2016 година
  • Някои от най-добрите снимки на National Geographic за 2016 година
  • Някои от най-добрите снимки на National Geographic за 2016 година
  • Някои от най-добрите снимки на National Geographic за 2016 година
– Шефе, що така бе? Всички на море, аз на работа… – Погледни го от добрата страна. Всички харчат пари, ти печелиш!
На този ден 13.02...       1633 г. – Галилео Галилей пристига в Рим за своя процес пред Инквизицията. 1689 г. – Уилям III е провъзгласен за крал на Англия. 1777 г....