Регистрация на фондация

 

Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации. Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице. Статутът и дейността на юридическите лица с нестопанска цел се уреждат от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондацията е юридическо лице без членствен състав, което извършва общественополезна дейност или дейност в частна полза. Учредяването на фондацията се извършва с акт на дарение или завещание. В конкретния случай дарението е едностранен акт – не е договор (не се нуждае от приемане от страна на ползувателя - бенефициера). Дарението е способ за безвъзмездно предоставяне на имущество с определена цел от дарителя приживе, като това е единствената разлика от завещанието, с което се предоставят средства за учредяване на фондация след смъртта на учредителя. Фондацията не може да има стопанска цел. Законът позволява на фондацията да извършва стопанска дейност в ограничени размери, но само като спомагателна – т.е. доколкото е свързана с предмета на основната й дейност и подпомага фондацията за постигане на нейните нестопански цели. Стопанската дейност на фондацията се определя в учредителния акт. Определянето на целите и дейността на фондацията се извършва с учредителния акт, устава или измененията в тях. Според целите и дейността на фондациите, последните се делят на:

 1. Фондации за осъществяване на общественополезна дейност и
 2. Фондации за осъществяване на дейност в частна полза.

Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието. Глава трета на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) предвижда допълнителни условия за регистрацията на юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. Тези условия са следните:

Определяне на вида общественополезна дейност с учредителния акт/устава. Целите, които може да преследва юридическото лице за осъществяване на общественополезна дейност са определени  от закона, както следва:

 1. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
 2. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;
 3. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
 4. защитата на човешките права или на околната среда;
 5. други цели, определени със закон.

Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност има колективен върховен орган (управителен или контролен съвет) и управителен орган (едноличен – управител / председател или колективен – управителен съвет).

Учредители
Учредителите могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица. Физическите лица трябва да бъдат дееспособни. Учредяването на фондация със завещание се извършва само от физически лица. При учредяване на фондация чрез дарение е необходимо нотариалният акт за дарение да бъде с нотариално заверени подписи. Когато се прехвърлят вещни права върху недвижим имот, учредителният акт се вписва от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота. Учредителят има право да отмени учредителния акт до възникване на фондацията, като това право не преминава върху наследниците.

 

Учредителен акт

В учредителния акт се посочват:

 1. наименованието;
 2. седалището;
 3. целите – не трябва да са търговски и не трябва да противоречат на закона;
 4. видът на дейността – обществена или в частна полза; Възможно е да се запише, че фондацията ще извършва стопанска дейност в допълнение към основната дейност, доколкото това е необходимо за постигане на целите и;
 5. предоставеното имущество;
 6. органите на фондацията;
 7. клоновете;
 8. правилата относно правомощията на органите;
 9. правилата относно начина на представляване;
 10. срокът, за който е учредена фондацията.

 

Органи на управление

За да бъде вписана фондацията, трябва да бъдат определени нейните органи. Ако в учредителния акт не са определени органите, те се определят от окръжния съд, който регистрира фондацията.

 

Резервация на наименование на фондацията

Наименованието трябва да включва ясно означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел. Наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. Наименованието се изписва на български език и може да бъде изписано допълнително и на чужд език. Проверката за уникалност на наименованието на фондацията цели да установи дали има друга фондация на територията на РБ със същото наименование. След като юридическото лице с нестопанска цел e вписано в съдебния регистър, не може да бъде вписано друго юридическо лице с нестопанска цел от същия вид със същото наименование. Вписаното в съдебния регистър юридическо лице с нестопанска цел може да иска от всяко друго юридическо лице с нестопанска цел от същия вид, приело по-късно наименование, съвпадащо с неговото, да преустанови носенето и служенето със съвпадащото наименование. Ако избраното наименование на фондацията съвпада с наименованието на вече регистрирана фондация, учредителите променят наименованието в учредителния акт. Ако наименованието е определено в завещание, съдът по регистрацията променя наименованието. Проверката за уникалност на наименованието най-често се извършва от "Информационно обслужване" АД, което издава удостоверение за уникалност срещу заплащане на определена такса. Офисите на "Информационно обслужване" АД обикновено се намират в сградите на окръжните съдилища.

 

Необходими документи

При учредяване на фондация чрез дарение в съда се внасят следните документи:

 1. Заявление. Заявлението за вписване изхожда от учредителя или от избрания от него управителен орган.
 2. Учредителен акт. Обикновено в него се включва и едностранния акт за дарение.
 3. Протокол с решение на управителния орган на юридическото лице – учредител за учредяване на фондация с дарение.
 4. Удостоверение за уникалност на наименованието на фондацията.
 5. Образци от подписите на лицата, които ще представляват фондацията.
 6. Банково бордеро, с което се удостоверява, че е прехвърлена сума по сметката на фондацията.
 7. Документи за внесени държавни такси за вписване и обнародване на решението за вписване на фондацията.

При учредяване на фондация чрез завещание в съда се внасят следните документи:

 1. Заявление за вписване. Заявлението за вписване изхожда от учредителя или от избрания от него управителен орган. Вписване също така могат да искат и изпълнителят на завещанието, бенефициера (облагодетелстваното лице) и наследниците на учредителя, като фондацията се учредява със завещание.
 2. Копие от завещанието.
 3. Акт за смърт.
 4. Удостоверение за наследници, ако заявлението изхожда от наследник на завещателя.
 5. Документ, удостоверяващ правото на собственост на завещателя върху прехвърленото имущество.
 6. Удостоверение за уникалност на наименованието на фондацията.
 7. Банково бордеро, удостоверяващо прехвърлянето на средства от наследството по сметка на фондацията.
 8. Образци от подписите на лицата, които ще представляват фондацията.
 9. Документ за внесена държавна такса за вписване на решението за регистрация на фондацията. Таксата за вписване на фондация е 25 лв., за препис от решение – 1,50лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка страница, а за вписване на промени в обстоятелствата на фондация – 10лв.

 

Вписване на промени

Всички последващи промени в обстоятелствата на фондацията подлежат на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а именно промените в:

 1. Необходимото (т.е. задължителното) съдържание на учредителния акт
 2. Наименованието
 3. Седалището и адреса на управление
 4. Начина на управление и представителство и членовете на управителния орган
 5. Промяна на дейността на фондацията от дейност в частна полза в общественополезна дейност (обратното е забранено от закона), както и промяна на вида общественополезна дейност;
 6. Обявяване на фондацията в несъстоятелност
 7. Прекратяване на фондацията и започване на процедура по ликвидация
 8. Имената на ликвидаторите
 9. Заличаване на фондацията от регистъра.

За вписване на промяната се подава заявление, подписано от всички членове на управителния орган. Към заявлението се прилагат доказателства за промените в обстоятелствата – изменения учредителен акт, протокол от решение на учредителя или на управителния орган за извършване на промени. Ако не е възможно промените да бъдат извършени от учредителя (например при учредяване със завещание) и в учредителния акт няма установен ред за тяхното извършване, по искане на управителния орган, промяната се извършва от окръжния съд, който трябва да следва волята на учредителя, изразена в учредителния акт.

 

Прекратяване и ликвидация на фондацията

Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:

 1. с изтичането на срока, за който е учредено по иск на всеки заинтересуван или прокурора, като прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор;
 2. с решение на върховния си орган или учредителя. С решението се определя/т и ликвидатор (ликвидатори);
 3. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, по иск на всеки заинтересуван или прокурора, като прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор, в следните хипотези:
  а) ако не е учредено по законния ред;
  б) ако извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
  в) ако е обявено в несъстоятелност.

Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

След прекратяването на юридическото лице, започва процедура по ликвидация (освен ако не е обявено в несъстоятелност). Обикновено за ликвидатор/и се назначава/т управителният орган.

 

Последващи регистрации

Регистрация по БУЛСТАТ

Съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ, в сила от 11.08.2005г., регистър БУЛСТАТ се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Регистрацията се извършва в службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища по регистрация на съответното юридическо лице. Лицата, вписани до влизането в сила на този закон в Единния регистър за идентифициране на стопанските и други субекти съгласно Закона за статистиката, се смятат за вписани в регистър БУЛСТАТ.

Регистрацията на субектите, вписани в съдебния регистър след 11.08.2005г., се извършва в следната последователност:

в 7-дневен срок от получаване на съдебното решение за регистрация представителят или изрично упълномощено лице, представя:

 • Заявление за вписване по образец (в сила от 11.02.2006г.), в което се съдържат следните данни:
     - адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, както и телефон, факс, електронен адрес;
     - адрес на местоизвършване на дейността;
     - вид дейност и, ако е предвидено, предмет на стопанска дейност;
     - (в сила от 11.02.2006 г.) данни, необходими за Регистъра на статистическите единици.
 • Заверен от съда препис от съдебното решение за вписване в съответния съдебен регистър;
 • Документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от МС. До приемането на тарифата, таксите се събират по досегашния ред, съгласно Тарифата за таксите, събирани от НОИ по Закона за статистиката. Таксата за вписване на фондация и сдружение е 40лв.
 • Регистрационен въпросник и/или регистрационна справка относно данните, подлежащи на вписване.

Данни, подлежащи на вписване

В регистър БУЛСТАТ се вписват следните данни и обстоятелства за субектите:

 1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
 2. актове за създаване, промяна, заличаване;
 3. дата на регистрация в БУЛСТАТ;
 4. дата на прекратяване на регистрацията;
 5. правноорганизационна форма;
 6. пълно и кратко наименование;
 7. седалище и адрес на управление;
 8. адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, както и телефон, факс, електронен адрес;
 9. адрес на местоизвършване на дейността;
 10. предмет на дейност;
 11. срок на съществуване;
 12. състояние;
 13. правоприемство;
 14. органи на управление и представителство:
  а) управляващ и/или представляващ - имена, гражданство, ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, начин на представляване;
  б) вид и състав на колективния орган на управление;
 15. (в сила от 11.02.2006 г.) данни, необходими за Регистъра на статистическите единици, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията по предложение на председателя на Националния статистически институт.

При вписването на лицата в регистъра се издава регистрационно удостоверение за кода по БУЛСТАТ.

Картата за идентификация на лицата се издава на представителя. При повече от един представител, при поискване се издава карта за идентификация на всеки от тях. По искане на представителя или на изрично упълномощеното лице, се издава карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип, който съдържа данните, вписани в регистъра в електронен вид. Картите се издават в 14-дневен срок от поискването и се получават само от титуляра на картата за идентификация. Картата за идентификация съдържа следните данни:

 • дата на регистрация в БУЛСТАТ;
 • ЕИК (код по БУЛСТАТ);
 • документ за създаване или промяна;
 • пълно наименование;
 • седалище и адрес на управление;
 • номер на картата за идентификация;
 • дата на издаване на картата.
 • управляващ или представляващ;
 • за клон - наименованието на юридическото лице;

Служебно вписване
След изтичане на едномесечен срок от възникване на задължението за вписване в регистъра, се извършва служебно вписване по искане на НОИ или на данъчен орган. Вписването се извършва въз основа на вписвания в други публични регистри и е за сметка на вписаното лице.

Регистрация в ТП на НОИ
Юридическите лица, клоновете им и едноличните търговци се регистрират в териториалните поделения на Националния осигурителен институт в 7-дневен срок от вписването им в съдебния регистър или от акта за учредяването им. 

 

Промени в последващите регистрации при вписване на промени в съдебния регистър по партидата на фондацията

Вписване в регистър БУЛСТАТ на промени в обстоятелствата на фондация

В регистър БУЛСТАТ се поддържа досие за всяко вписано лице, в което се съхраняват копия на представените документи за регистрация. При всяка промяна на данните, които се съдържат в тези документи, представителят или изрично упълномощеното лице е задължено в 7-дневен срок от получаване на съдебното решение за вписване на промени да извърши вписване на промените в службата по вписванията в окръжния съд по регистрация на фондацията.

За вписване на промени се подават следните документи:

 • заявление за вписване по образец (в сила от 11.02.2006г.), в което се съдържат следните данни:
     - адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, както и телефон, факс, електронен адрес;
     - адрес на местоизвършване на дейността;
     - вид дейност и, евентуално, предмет на стопанска дейност;
     - правоприемство;
     - (в сила от 11.02.2006 г.) данни, необходими за Регистъра на статистическите единици;
 • Заверен от съда препис от съдебното решение за вписване на промени;
 • Издадената карта за идентификация;
 • Документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от МС. До приемането на тарифата, таксите се събират по досегашния ред, съгласно Тарифата за таксите, събирани от НОИ по Закона за статистиката. Таксата за вписване на промени в регистър БУЛСТАТ, които налагат издаването на нова карта за идентификация, за сдружение и фондация е 30лв.
 • Регистрационен въпросник и/или регистрационна справка относно данните, подлежащи на вписване.

При вписването на промени в обстоятелствата, които се съдържат в картата за идентификация, се издава ново регистрационно удостоверение за кода по БУЛСТАТ и нова картата за идентификация на представителя.            

Служебно вписване
След изтичане на едномесечен срок от възникване на задължението за вписване в регистъра, се извършва служебно вписване по искане на НОИ или на данъчен орган. Вписването се извършва въз основа на вписвания в други публични регистри и е за сметка на вписаното лице.

При прекратяване на фондацията, нейният представител е длъжен в 7-дневен срок от получаване на съдебното решение за прекратяване да представи заверено копие от него в регистър БУЛСТАТ и да върне издадената картата за идентификация. Регистър БУЛСТАТ поддържа и съхранява архив на заличените лица в срок 10 години от заличаването им.

В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на заличаването на лицата при изтичане на срока им на съществуване или въз основа на вписвания в други регистри.

Агенцията по вписванията обявява за невалидни невърнатите карти за идентификация на прекратените субекти и картите с промяна на обстоятелствата, вписани в тях. Номерата на тези карти се публикуват в Интернет на страницата на Агенцията по вписванията.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Лейди София АД Предлага изключително богата гама чорапогащи и чорапи.
Резултати | Архив