Раз­п­рос­т­ра­ня­ва­не на рекл. пос­ла­ние във въз­душ­но­то прос­т­ран­с­т­во чрез са­мо­ле­ти, вер­то­ле­ти и съв­ре­мен­ни рекл. ба­ло­ни. Ле­та­тел­ни­те апа­ра­ти се из­пол­з­ват за: вла­че­не на ед­на, две или по­ве­че "опаш­ки" - го­ле­мо­фор­мат­ни рекл. ло­зун­ги, тран­с­па­ран­ти и др. (при ви­со­чи­на на по­ле­та 250-300 m над­пис до 50 зна­ка се че­те в ди­а­ме­тър от 3,5-4 кm); из­пис­ва­не на фир­ма­та или на търг.мар­ка с дим; хвър­ля­не на лис­тов­ки, мос­т­ри, рекл. по­да­ръ­ци и др. вър­ху мно­го­люд­ни мес­та - на ма­ни­фес­та­ции, ми­тин­ги, фес­ти­ва­ли, по пла­жо­ве, ста­ди­о­ни, при ко­е­то око­ло 25% от раз­п­ръс­на­ти­те ма­те­ри­а­ли сти­гат до ад­ре­са­ти­те.

А. се зап­ла­ща по ко­ли­чес­т­во­то раз­п­рос­т­ра­не­ни ма­те­ри­а­ли или ре­а­л­но­то ле­та­тел­но вре­ме. А. се по­я­вя­ва за пър­ви път в Бъл­га­рия по вре­ме на Пър­во­то бълг. зе­ме­дел­с­ко-про­миш­ле­но из­ло­же­ние в Плов­див, 1892 (днес Плов­див­с­ки меж­ду­нар.па­на­ир), къ­де­то ед­на от глав­ни­те ат­рак­ции е бил ба­ло­нът на Йо­жен Го­дар.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Петя Аврамова: "Струма" през Кресна ще се строи по старото трасе и с европари България ще построи участъка от магистрала "Струма" през Кресненското дефиле по предварително избраното трасе и с европейски средства, каза днес в...