1) Дял от граж­дан­с­ко­то пра­во, съв­куп­ност от прав­ни нор­ми, ко­и­то уреж­дат от­но­ше­ни­я­та, по­ро­де­ни от съз­да­ва­не­то  и об­щес­т­ве­но­то пол­зу­ва­не на на­у­ч­ни, ли­те­ра­тур­ни, пуб­ли­цис­тич­ни и худ. про­и­з­ве­де­ния. В Бъл­га­рия се ре­гу­ли­рат от За­ко­на за за­дъл­же­ни­я­та и до­го­во­ри­те (ЗЗД, ДВ, бр. 275, 1950; посл. изм. ДВ, бр. 56, 1993); За­ко­на за ав­тор­с­ко­то пра­во и срод­ни­те му пра­ва (ЗАПСП, ДВ, бр. 56, 1993; изм. ДВ, бр. 63, 1994). Бъл­га­рия учас­т­ва в Же­нев­с­ка­та уни­вер­сал­на кон­вен­ция за ав­тор­с­ко пра­во (1952), па­риж­ка­та й ре­дак­ция (1971), ра­ти­фи­ци­ра­на 1974, и в ре­ди­ца двус­т­ран­ни спо­год­би за за­щи­та на А.п. с Ру­сия, Гер­ма­ния, Ун­га­рия, Чеш­ка­та ре­пуб­ли­ка, Сло­ваш­ка­та ре­пуб­ли­ка, Фран­ция и др. дър­жа­ви. В рек­ла­ма­та пра­ва­та на ав­то­ри­те се за­щи­та­ват и от пра­во­то на ин­дус­т­ри­а­л­на соб­с­т­ве­ност - при про­миш­ле­ни­те об­раз­ци (опа­ков­ки, рекл. су­ве­ни­ри, прос­т­ран­с­т­ве­ни мар­ки), ти­пог­раф­с­ки шриф­то­ве.

2) Су­бек­тив­но пра­во - приз­на­та и га­ран­ти­ра­на от за­ко­на въз­мож­ност за ав­то­ра да из­пол­з­ва в оп­ре­де­ле­ни гра­ни­ци про­и­з­ве­де­ния, ко­и­то са ре­зул­тат на твор­чес­ка дей­ност и са из­да­де­ни или из­ра­зе­ни в обек­тив­на фор­ма. А.п. са лич­ни (пра­во­то на ав­тор­с­т­во, на ав­тор­с­ко име, на об­на­род­ва­не на твор­ба­та, на не­и­з­мен­ност на въз­п­ро­и­з­веж­да­не­то, на раз­п­рос­т­ра­ня­ва­не, на пре­вод и пре­ра­бот­ва­не, на дос­тъп до про­и­з­ве­де­ни­е­то) и иму­щес­т­ве­ни (напр. пра­во­то на раз­по­реж­да­не с про­и­з­ве­де­ни­е­то). В ЗАПСП се приз­на­ват А.п. на нас­лед­ни­ци­те на ав­то­ра след смърт­та му и на юрид. ли­ца.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
СТО: Глобалната търговия е под натиск заради коронавируса Растежът на световната търговия със стоки вероятно ще остане слаб в началото на 2020 г., съобщи в понеделник Световната търговска организация...