Спи­сък на по­тен­ци­а­л­ни­те кли­е­н­ти или пот­ре­би­те­ли на сто­ка­та (ус­лу­ги­те), пред­ла­ган от рек­ла­ми­ра­щия. Не­о­б­хо­дим е при про­веж­да­не на ад­рес­на ди­рек­т­на рек­ла­ма и при про­даж­би чрез ко­рес­пон­ден­ция. Изис­к­ва­ния към А.: въз­мож­ност за най-точ­но из­пол­з­ва­не при оп­ре­де­ле­ни це­ле­ви гру­пи; ця­лос­т­но об­х­ва­ща­не на съ­щес­т­ву­ва­щия рекл. па­зар и на част (по­не 30-35 %) от на­бе­ля­за­ния по­тен­ци­а­лен па­зар; въз­мож­ност за точ­на и раз­но­о­б­раз­на сег­мен­та­ция. За цел­та ли­ца­та се ха­рак­те­ри­зи­рат по ня­кол­ко по­ка­за­те­ля (по­не 5 за фи­зи­чес­ки­те, до 7-8 за юрид. ли­ца): ви­со­ка сте­пен на пер­со­на­ли­за­ция, за да стиг­не пос­ла­ни­е­то до ли­це­то, ко­е­то оп­ре­де­ля по­куп­ка­та или взе­ма учас­тие в ре­ша­ва­не­то й; мак­си­мал­на точ­ност - до­пус­ти­мо е не по­ве­че от 3-4 % от прат­ки­те да не стиг­нат до ад­ре­са­та по­ра­ди не­точ­ност на ад­ре­си­те.

Сте­пент­та на точ­ност за­ви­си от пе­ри­о­дич­ност­та на оп­рес­ня­ва­не на А.; мал­ка сте­пен на съв­па­де­ние на А. с те­зи на кон­ку­рен­т­ни­те фир­ми; въз­мож­ност за ма­шин­на об­ра­бот­ка. А. мо­гат да се из­гот­вят са­мос­то­я­тел­но от фир­ма­та-рек­ла­мо­да­тел, да се из­пол­з­ват го­то­ви А. на рекл. аген­ции или да се на­е­мат (при меж­ду­нар. рек­ла­ма най-чес­то) А. на ня­кои от го­ле­ми­те спе­ци­а­ли­зи­ра­ни вес­т­ни­ци и спи­са­ния. 

2) Ад­ре­сен ка­та­лог - напр. "Сто­пан­с­ки ад­рес­ник на търг.-ин­дус­т­ри­а­л­ни ка­ма­ри", С., 1939.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Доналд Тръмп: Европа трябва да внася газ от САЩ, за да осигури енергийната си сигурност Европейските държави трябва да се стремят към енергийна сигурност, а САЩ са готови да помогнат на своите съюзници да постигнат тази цел. Това...