Със­тав и съ­о­т­но­ше­ние на от­дел­ни­те ви­до­ве из­де­лия в про­дук­ци­я­та на ед­но пред­п­ри­я­тие или на пред­ла­га­ни­те от търг. фир­ма сто­ки. Де­ли се на про­и­з­вод­с­т­вен А. (из­ра­зя­ващ про­и­з­вод­с­т­ве­ния об­х­ват на пред­п­ри­я­ти­е­то или фирмата) и търг. А. (ко­ли­чес­т­ве­но­то съ­о­т­но­ше­ние на пред­ла­га­ни­те в търг. обект сто­ко­ви гру­пи и под­г­ру­пи). Планира­не­то на А. се ос­но­ва­ва вър­ху поз­на­ва­не­то на пот­ре­би­те­ля и със­то­я­ни­е­то и тен­ден­ци­и­те на пот­ре­би­тел­с­ко­то тър­се­не. За­поз­на­ва­не­то на по­тен­ци­а­л­ния ку­пу­вач или на кон­т­ра­ген­ти­те с фир­ме­ния А. ста­ва на па­на­и­ри, из­лож­би или чрез ка­та­ло­зи, це­но­раз­пи­си, клас­ьо­ри, кар­те­ли и др.

 

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; УИ Стопанство; 1995

ECON.BG

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
Петя Аврамова: "Струма" през Кресна ще се строи по старото трасе и с европари България ще построи участъка от магистрала "Струма" през Кресненското дефиле по предварително избраното трасе и с европейски средства, каза днес в...