1) Ко­му­ни­ка­ци­о­нен ка­нал, кой­то пре­да­ва на ад­ре­са­та по-
с­ла­ни­е­то в об­раз и звук. Ми­шел Дю­боа на­бе­ляз­ва след­ни­те въз­мож­нос­ти
а ком­би­ни­ра­не на об­раз и звук при рекл. ко­му­ни­ка­ция: а) текст + го­вор (текст на ек­ра­на, че­тен на глас); б) го­вор + не­под­ви­жен об­раз (глас, ко­мен­ти­ращ об­раз); в) го­вор+об­раз в дви­же­ние: го­вор в ка­дъ­ра (напр. ак­т­ьор­с­ки филм), го­вор из­вън ка­дъ­ра (дик­тор­с­ки глас), го­вор в ка­дъ­ра, до­пъл­нен с глас из­вън ка­дъ­ра; г) го­вор+под­ви­жен об­раз (филм)+не­под­ви­жен об­раз-текст; д) му­зи­ка+текст или го­вор+не­под­ви­жен или под­ви­жен об­раз (или мно­жес­т­во об­ра­зи).

2) Ауди­о­ви­зи­он­на сис­те­ма - из­пол­з­ва се ка­то съ­би­ра­тел­но по­ня­тие за раз­лич­ни­те на­чи­ни на про­и­з­вод­с­т­во и ма­со­во ко­пи­ра­не на съ­о­б­ще­ния в об­раз и звук и ин­ди­ви­ду­а­л­но­то им въз­п­ро­и­з­веж­да­не с по­мощ­та на спе­ци­а­л­ни ви­де­о­п­ро­жек­ци­он­ни апа­ра­ти или на те­ле­ви­зи­он­ния ек­ран. С ог­лед на но­си­те­ли­те на ин­ди­ви­ду­а­л­но­то пос­ла­ние раз­г­ра­ни­ча­ва­ме сис­те­ми, из­пол­з­ва­щи ви­де­о­п­ло­чи (дис­ко­ве) и сис­те­ми с ви­де­о­ка­се­ти. Ауди­о­ви­зи­он­ни­те сис­те­ми се на­ла­гат ма­со­во, тъй ка­то не се нуж­да­ят от спе­ци­а­л­но обу­чен пер­со­нал (ка­то ки­но­ме­ха­ни­ци при ки­но­то), на­роч­но обо­руд­ва­ни по­ме­ще­ния и тех­ни­ка, бър­зоп­ре­но­си­ми са, раз­хо­ди­те по об­с­луж­ва­не­то им са мал­ки.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
КЗП: България е една от най-активните държави в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки На общоевропейско ниво най-опасните стоки са детските играчки, автомобилите и стоките за отглеждането на децата. За България детските дрехи са...