1) Раз­ши­ре­но: кръ­гът от слу­ша­те­ли на да­де­на ин­фор­ма­ция.

2) Об­щи­ят брой ли­ца, ко­и­то мо­гат да при­е­мат и раз­бе­рат рек­лам­но­то пос­ла­ние, раз­п­рос­т­ра­не­но чрез ня­ка­къв ко­му­ни­ка­ци­о­нен ка­нал или чрез ня­кол­ко рек­ла­мо­но­си­те­ли ед­нов­ре­мен­но. А. са чи­та­те­ли­те на пе­ри­о­дич­ния пе­чат и на пе­чат­ни­те рекл. из­да­ния, слу­ша­те­ли­те на ра­дио, зри­те­ли­те на ки­но и те­ле­ви­зи­он­ни прог­ра­ми,по­се­ти­те­ли­те на па­на­и­ри, из­лож­би, ми­ну­ва­чи­те по ули­ци­те при вън­ш­на­та рек­ла­ма и др. А. в рек­ла­ма­та е рав­ноз­нач­на на об­ща­та А., но тя не е ед­но­родн­на и сре­ден ад­ре­сат не съ­щес­т­ву­ва. За рекл. спе­ци­а­лист го­ля­мо зна­че­ние има раз­г­ра­ни­ча­ва­не­то на ре­а­л­на­та и въз­мож­на­та А. и де­ле­ни­е­то на А. на ус­той­чи­ва (при ко­я­то меж­ду учас­т­ни­ци­те в ко­му­ни­ка­ци­я­та има връз­ка) и не­у­с­той­чи­ва (лип­с­ва връз­ка).

Из­с­лед­ва­ни­я­та на А. на да­ден ка­нал за ма­со­ва рекл. ко­му­ни­ка­ция мо­гат да бъ­дат под­раз­де­ле­ни ус­лов­но на чис­то со­ци­о­ло­ги­чес­ки (на­со­че­ни глав­но към со­ци­а­л­но-де­мог­раф­с­ки­те ха­рак­те­рис­ти­ки на А.) и на со­ци­а­л­но-псих. (ус­та­но­вя­ват ос­нов­ни­те фор­ми на псих. от­но­ше­ние към пред­ме­та на рек­ла­ма­та), ко­и­то са тяс­но свър­за­ни по цел,съ­дър­жа­ние и ме­то­ди на из­с­лед­ва­не. Про­веж­дат се и са­мос­то­я­тел­ни ста­тист. из­с­лед­ва­ния на обе­ма на А. и ней­ни­те из­ме­не­ния в про­це­са  на рек­ла­ми­ра­не­то и на ко­му­ни­ка­ци­и­те. Поз­на­ва­не­то на А., на ней­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки и осо­бе­нос­ти е ед­но от ос­нов­ни­те изис­к­ва­ния за пра­вил­но про­ти­ча­не на рекл. ко­му­ни­ка­ция.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
Министър Танева: Основен акцент в политиката за подкрепа остават малките и средни стопанства Основен акцент в политиката за подкрепа в България остават малките и средни стопанства. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите...