Вид про­е­к­тив­на тех­ни­ка, при ко­я­то мо­ти­ви­те, мне­ни­е­то и ин­ди­ви­ду­а­л­ност­та на ад­ре­са­та се из­с­лед­ват въз ос­но­ва­та на из­мис­ле­ни от не­го ди­а­ло­зи. За цел­та на тес­ти­ра­ния се да­ва ри­сун­ка, на ко­я­то са изоб­ра­зе­ни две или по­ве­че ли­ца. В "ба­лон­че­та" над гла­ви­те им тес­ти­ра­но­то ли­це тряб­ва да съ­чи­ни смис­лен ди­а­лог, най-чес­то  за оп­ре­де­ле­на сто­ка, дейс­т­вие и др.За пра­вил­но­то про­ти­ча­не на тес­ти­ра­не­то в еди­ния от ба­ло­ни­те тряб­ва да се да­де на­ча­ло­то на ди­а­лог, кой­то да ори­е­н­ти­ра пря­ко или кос­ве­но към те­ма­та; изоб­ра­же­ни­я­та на фи­гу­ри­те да бъ­дат схе­ма­тич­ни, ка­то ли­ца­та, об­лек­ла­та и си­ту­а­ци­и­те да са ти­пич­ни или из­вес­т­ни от все­кид­не­ви­е­то; фо­нът на ри­сун­ки­те да е мак­си­мал­но оп­рос­тен и схе­ма­ти­зи­ран.

Ре­зул­та­тът от про­у­ч­ва­не­то тряб­ва да се по­лу­чи след ана­лиз на от­го­во­ри­те на ця­ла­та гру­па. Ос­нов­но пре­дим­с­т­во на Б.т. е, че тес­ти­ра­ни­те учас­т­ват с го­тов­ност, тъй ка­то не се при­тес­ня­ват, че мо­гат да да­дат не­ком­пе­тен­т­но мне­ние, по­не­же ин­фор­ма­ци­я­та се "да­ва" от име­то на изоб­ра­зе­но­то на илюс­т­ра­ци­я­та ли­це. Раз­но­вид­ност на Б.т. са ски­ци­те, изоб­ра­зя­ва­щи дейс­т­вия с про­ти­во­по­лож­но зна­че­ние, напр. илюс­т­ра­ция, по­каз­ва­ща две же­ни пред щанд, ед­на­та ку­пу­ва­ща кра­ве мас­ло, а дру­га­та - мар­га­рин. Тес­ти­ра­но­то ли­це тряб­ва да изяс­ни при­чи­ни­те за по­куп­ка­та на две­те раз­лич­ни сто­ки, за­до­во­ля­ва­щи ед­нак­ва пот­реб­ност.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
Ангелкова: България е една от страните, които се считат за сигурна дестинация Активният летен туристически сезон ще започне на 1 юли, потвърди министърът на туризма Николина Ангелкова. „Имаме изключително ясен план и...