Из­х­вър­ля­не на ис­тин­с­ки­те ве­щи и за­мя­на­та им с ими­та­ция. Раз­лич­ни пред­ме­ти, ко­и­то на­по­до­бя­ват дейс­т­ви­тел­ни­те и се из­пол­з­ват вмес­то тях в рек­ла­ма­та, на те­а­т­рал­на­та сце­на, в ки­но­то и в те­ле­ви­зи­я­та. Рекл. Б. на­ми­ра най-ши­ро­ко при­ло­же­ние във вит­рин­но­то офор­м­ле­ние и ма­га­зин­ния ин­те­ри­ор.

Бу­та­фор­ни­те ве­щи се от­ли­ча­ват от ис­тин­с­ки­те по ма­те­ри­а­ла на из­ра­бот­ка­та (из­пол­з­ват се най-ве­че хар­тия, кар­тон, сти­ро­пор, те­не­кия, плас­т­ма­си, тел, плат), по раз­ме­ра, фор­ма­та и оц­ве­тя­ва­не­то съ­о­б­раз­но спе­ци­фич­ни­те изис­к­ва­ния на вит­ри­на­та и за­ми­съ­ла на аран­жо­ра. За раз­ли­ка от те­ле­ви­зи­он­на­та Б., ко­я­то изис­к­ва точ­ност, вит­рин­на­та Б. не ко­пи­ра пред­ме­та, а е не­го­ва сти­ли­за­ция. Оп­рос­тя­ва­не­то на вит­рин­на­та Б. и ней­на­та уме­ре­ност са ха­рак­тер­ни чер­ти на съв­ре­мен­но­то офор­м­ле­ние на ма­га­зи­ни­те.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
Борисов: Все повече българи се завръщат в родината „През последните години чувствително расте броят на българите, които се завръщат в родината - около 4 пъти за периода 2012-2018 г.“, написа...