1) Крат­ко офи­ци­а­л­но из­вес­тие, съ­о­б­ще­ние за важ­но съ­би­тие от об­щес­т­вен ин­те­рес.

2) Пе­ри­о­дич­но из­да­ние, с ко­е­то се съ­о­б­ща­ват крат­ки но­ви­ни, пуб­ли­ку­ват се ав­тор­с­ки или пре­вод­ни ма­те­ри­а­ли. Чес­то се раз­п­рос­т­ра­ня­ва без­п­лат­но сред лич­ния със­тав на ор­га­ни­за­ци­я­та (фир­ма­та), ко­я­то из­да­ва Б., или сред ней­ни­те кли­е­н­ти, пар­т­нЬо­ри и др. вън­ш­ни ли­ца.

3) Ин­фор­ма­ци­он­на руб­ри­ка за съ­о­б­ща­ва­не на но­ви­ни­те чрез сло­во (по ра­ди­о­то) или чрез об­раз и звук (те­ле­ви­зи­я­та). Под­го­тов­ка­та на жур­на­лис­ти­чес­ки ма­те­ри­а­ли за ра­дио- или те­ле­ви­зи­он­ни­те Б. са ва­жен без­п­ла­тен ре­сурс на фир­ме­ния ПР.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
Министър Ангелкова: Партньорството с Полша е важно за растежа на входящия ни туризъм Твърдо вярвам в потенциала за развитие на туризма и партньорството с Полша в сектора. За последните 5 години и с активната подкрепа на българското...