Годишно финансово споразумение за 2001 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)

МФ

Държавен вестник брой: 91

Година: 2003

Орган на издаване: МФ

Дата на обнародване: 26.02.2004

Комисията на Европейските общности, наричана по-нататък "Комисията", действаща за и от името на Европейската общност, наричана по-нататък "Общността", от една страна, и Република България, от друга страна, наричани заедно "страни по договора", като се има предвид, че
(1) Специалната присъединителна програма за развитие в областта на земеделието и селските райони (наричана по-нататък САПАРД), чрез която се предоставя финансиране от Общността, е създадена съгласно Регламент (ЕК) № 1268/1999 относно предоставяне на финансова помощ от страна на Общността за предприсъединителни мерки за развитие на земеделието и селските райони в страните кандидат-членки от Централна и Източна Европа по време на предприсъединителния период*;
(2) планът, представен от Република България, е одобрен като Програма за развитие на земеделието и селските райони с решение на Комисията съгласно чл.4 (5) от Регламент (EК) № 1268/1999 на 20 октомври 2000 г.;
(3) Многогодишното финансово споразумение между Общността и Република България е сключено на 20 април 2001 г. и съгласно чл. 2 от него финансовата помощ на Общността ще бъде представена в годишни финансови споразумения;
(4) необходимо е да се посочи размерът на поетото финансово задължение от Общността за 2001 г. във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на земеделието и селските райони, както и всички последващи поправки (наричана за краткост "програмата") в Република България и периода на валидност на това задължение;
(5) в годишното финансово споразумение за 2000 г. между Общността и Република България се определя 31.ХII.2002 г. за краен срок на валидност на годишното задължение за 2000 г. и тъй като през 2000 г. Комисията не е взела решение за поверяване управлението на помощта по САПАРД на агенции в Република България, е удачно да се промени чл.3 на Годишното финансово споразумение за 2000 г., продължавайки периода на задължението до 31.ХII.2003 г.;
(6) ползвайки натрупания опит след подписване на Многогодишното финансово споразумение между общността и Република България, се оказва необходимо да се направят определени промени в това споразумение, се споразумяха за следното:

Член 1
Цел на споразумението

Това споразумение определя поетото финансово задължение от Общността за Република България за 2001 г. С него се правят промени в Многогодишното финансово споразумение, подписано на 18 декември 2000 г., и в Годишното финансово споразумение за 2000 г., подписано на 12 февруари 2001 г.

Член 2
Поето задължение

Финансовото участие на Общността за 2001 г. се определя до размера на 54 093 686 €. Това задължение е валидно само за изпълнението на Програмата в съответствие с Многогодишното финансово споразумение между Общността и Република България.

Член 3
Период на поетото задължение

(Изм., ДВ, бр. 91 от 2003 г.)Комисията автоматично намалява всяка част от поетото задължение по чл. 2, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2005 г.

Член 4
Промени в Годишното финансово споразумение за 2000 г.

Член 3 на Годишното финансово споразумение за 2000 г., сключено между Комисията и Република България, се променя както следва:
"Член 3
Период на поетото задължение
Комисията автоматично намалява поетото задължение по чл.2 с частта, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2003 г."

Член 5
Промени в Многогодишното финансово споразумение

Многогодишното финансово споразумение, подписано между Комисията и Република България, се променя, както следва:
1. В чл.8 първото изречение се заменя със следното: "Кореспонденция, свързана с изпълнението на това Многогодишно финансово споразумение, и/или изпълнението на годишните финансови споразумения съгласно чл.2 при необходимост, носеща номера и наименованието на програмата, трябва да се изпраща на следните адреси:
за Общността: Комисия на Европейските общности, Главна дирекция "Земеделие", Звено САПАРД Rue de la Loi, 130, B-1049 Brussels; тел.: 00 32 2 2967 337 факс: 00 32 2 2951746, електронна поща: agri-sapard@cec.eu.int
за Република България: Министерство на финансите, Дирекция "Национален фонд", ул. Раковски 102, тел.: 00 359 2 98592781; факс: 00 359 2 980 68 63".
2. В Секция А: Член 3(3) се заменя със следното: "3. Решението за поверяване на управлението на помощта на агенции в Република България може да се издаде условно в случай, че са изпълнени условията и разпоредбите на членовете, упоменати в първата подточка на ал. 1."
Член 7 (2) се заменя със следното: "2. Плащане от Комисията на съфинансиращата част на Общността се извършва по САПАРД евро сметката в съответствие с Годишното финансово споразумение(ния), посочено в чл.2 на това споразумение, при условие че проверките, упоменати в член 9 на тази секция, не са установили проблеми."
В член 7(4) първото изречение се заменя със следното: "4. Ако не е предвидено друго в Годишно финансово споразумение, Комисията автоматично намалява поетото задължение със:".
В член 14, т. 2.6 бележката под линия №4 се заменя със следното: "SEC (1999) 1801 / 2".
В член 14, т. 2.9 се заменя със следното: "2.9. САПАРД Агенцията трябва да осигури провеждането на адекватна рекламна кампания за наличието на финансиране. Тази рекламна кампания трябва да отразява и съфинансирането от Общността и да бъде насочена към всички потенциални ръководители на проекти и изпълнители с цел да се получи възможно най-голям избор на мениджъри на проекти и изпълнители. Стандартни формуляри за кандидатстване с ясни инструкции за попълване и условия за избор на проекти трябва да бъдат изготвени преди започването на схемите. Потенциалните бенефициенти или бенефициентите не заплащат такса за информация, включително молби за кандидатстване по програмата. Това условие не трябва да противоречи на разпоредбите за заплащане на такси, налагани като правило в останалите сфери на икономиката."
3. В Секция Б: В член 4(3) т. (в) се заменя, както следва: "(в) разходи, които не касаят инфраструктура или човешки капитал, извършени от бенефициент, при който повече от 25% от капитала е собственост на публична институция/и."
4. В Секция Г: Декларацията за разходите и искането за плащане във Формуляр Г-1 се заменя с формуляра, приложен в Анекса към това споразумение. Формуляр Г-3 (Финансова идентификация) се заличава.

Член 6
Влизане в сила

Това споразумение влиза в сила от датата, на която страните по договора разменят уведомления за приключване на всички необходими формалности по сключването му.

Член 7
Подписване

Това споразумение е изготвено на английски и на български език, като само английският текст се счита за автентичен.

Сключено в Брюксел на деветнадесети февруари две хиляди и втора година.

За Комисията на
Европейските общности:
Франц Фишлер
(член на Комисията)
За Република
България:
Милен Велчев
(министър на финансите)
Мехмед Дикме
(министър на земеделието и горите)

* OJ L 161, 26.6.1999, стр. 87 – 93.

АНЕКС
Формуляр: Г-1
Европейска комисия-САПАРД-Декларация за разходи и заявка за плащане (да се изпрати на адрес: European Commission DG AGRI, Rue de la Loi 130 (SAPARD) B-1049 Brussels) Име на Програмата Решение на Комисията № ...........................от .......... (последни изменения с решение № ....... от...........) Референция на Комисията................................................... Долуподписаният,..............................................................., Национален ръководител, представляващ Република България по Многогодишното финансово споразумение, сключено между България и Комисията, декларирам, че общият размер на допустимите разходи в съответствие с програмата, извършени през периода (дата/месец/година.........................до ................дата/месец/година................ ), възлиза на ................ (национална валута), ................ (евро, преизчислени по курс, посочен в приложената таблица, съгласно чл.10, Секция A от Анекса на Многогодишното финансово споразумение). Подробностите по тези разходи са изложени в приложената таблица, която е неразделна част от декларацията. Декларирам също, че дейността по мерките се извършва по задоволителен начин в съответствие с целите, изложени в програмата, и че придружаващите документи са и ще останат на разположение съгласно разпоредбите на чл.3 от Многогодишното финансово споразумение и чл.15, Секция А от Анекса на това споразумение. Декларирам, че: 1. Извършените разходи са правилно и точно описани. Описът се базира на счетоводни сметки на нивото на индивидуални проекти и е подкрепен от придружаващи документи. Описът и придружаващите документи са на разположение за проверка и ще бъдат съхранявани в съответствие с чл.3 от Многогодишното финансово споразумение и чл.15 от Секция А на анекса. 2. Описът включва подробности по дългове, които подлежат на събиране, в размер на (............... национална валута) (............... евро), за които са приложени общите суми по мерки, включително разбивка по национално съфинансиране и съфинансиране от общността; или няма дългове, подлежащи на събиране (зачертайте невярното). Декларацията включва и всички дългове след предишната декларация, които са били регистрирани за повече от две години и които са извадени от тази декларация за разходите. 3. Размерът на средствата на Общността по САПАРД евро сметката към датата на последния дебит в края на тримесечието, за което се отнася тази декларация (или в случаите на допълнителна декларация, датата на допълнителната декларация), възлиза на ....евро. Плащането трябва да се извърши по САПАРД евро сметката: Бенефициент Банка Номер на сметката Титуляр на сметката
(ако е различен от бенефициента)

Тази декларация за извършени разходи съдържа .......... номерирани страници. Тази декларацията е изготвена от: ................ дата, печат и подпис на ръководителя на САПАРД агенцията Декларацията е изготвена на базата на финансова информация, предоставена от мен............... дата и подпис на счетоводителя на САПАРД агенцията. Заверено от: дата, печат и подпис на националния ръководител, от името на Република България.

Изготвено на ........... (дата)

Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив