Годишно финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)

МФ

Държавен вестник брой: 91

Година: 2003

Орган на издаване: МФ

Дата на обнародване: 26.02.2004

Комисията на Европейските общности, наричана по-нататък "Комисията", действаща за и от името на Европейската общност, наричана по-нататък "Общността", от една страна, и Република България, от друга страна, наричани заедно "Страни по договора", като се има предвид, че
(1) Специалната присъединителна програма за развитие в областта на земеделието и селските райони (наричана по-нататък САПАРД) е създадена съгласно Регламент на Съвета (ЕК) No 1268/1999 относно предоставяне на финансова помощ от страна на Общността за пред-присъединителни мерки за развитие на земеделието и селските райони в страните кандидат-членки от Централна и Източна Европа по време на предприсъединителния период1;
(2) Планът, представен от Република България, е одобрен като Програма за развитие на земеделието и селските райони с решение на Комисията съгласно член 4 (5) от Регламент (EК) No. 1268/1999 на 20 октомври 2000 г.;
(3) Многогодишното финансово споразумение между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България, наричано по-нататък "Многогодишното финансово споразумение между Общността и Република България", е подписано на 20.04.2001 г. и съгласно член 2 от него финансовата помощ от Общността ще бъде представена в годишни финансови споразумения;
(4) Необходимо е да се посочи размерът на поетото финансово задължение от Общността за 2002 г. във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на земеделието и селските райони, както и всички последващи поправки (наричана за краткост "Програмата") в Република България и периода на валидност на това задължение. Имайки предвид, че разширяването на Общността може да се случи в рамките на периода на валидност на плащанията по финансовия ангажимент за 2002 г., е взета предпазна мярка за ограничаване на периода за сключване на нови договори между САПАРД Агенцията и бенефициенти, за да се осигури адекватен преход от ползването на инструмента САПАРД към нова форма за подпомагане развитието на земеделието в Република България като член на Европейския съюз. Последното е предприето, без да противоречи на резултатите от някой възможен Акт за присъединяване;
(5) Член 12 (4) от Регламент на Съвета No. 2500/2001 от 17 декември 2001 г. изменя Регламент на Съвета No. 1268/1999, като разширява правото физически и юридически лица от Кипър, Малта и Турция да бъдат включвани в покани за търгове, включително и участие в договори по САПАРД, при същите условия, които се прилагат за всички физически и юридически лица от страните членки и страните бенефициенти. Необходимо е това право да се даде на гореспоменатите страни и да им се позволи да прилагат същите разпоредби за произход, както и останалите страни кандидатки;
(6) Имайки предвид непредвидимите природни бедствия, причинили наводнения през август 2002 г., ползвайки натрупания опит и отправените коментари след подписване на Многогодишното финансово споразумение между Общността и Република България, се оказа необходимо да се направят определени промени в това споразумение. По-специално необходимо е да се уредят положенията, касаещи избора на проекти по определени мерки, се споразумяха за следното:

Член 1
Цел на споразумението

Това споразумение определя поетото финансово задължение от Общността за Република България за 2002 г. С него се правят промени в Многогодишното финансово споразумение, подписано на 18.12.2000 г., включващо последните изменения в него.

Член 2
Поето задължение

Финансовата помощ от Общността за 2002 г. се определя до размера на 55.582.227 . Това задължение е валидно само за изпълнението на Програмата в съответствие с Многогодишното финансово споразумение между Общността и Република България.

Член 3
Период на поетото задължение

(Изм., ДВ, бр. 91 от 2003 г.)Комисията автоматично намалява всяка част от поетото задължение по член 2, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2006 г.

Член 4
Промени в Многогодишното финансово споразумение

Многогодишното финансово споразумение, подписано между Комисията и Република България, се променя, както следва:
1. Член 8 се заменя със следното: "Член 8 Адреси за кореспонденция 1. С изключение на информацията, посочена в Приложение I на секция Е, кореспонденцията, свързана с изпълнението на това Многогодишно финансово споразумение и/или изпълнението на Годишните финансови споразумения, съгласно член 2, при необходимост носеща номера и наименованието на Програмата, трябва да се изпраща на следните адреси:
За Общността:
Комисия на Европейските общности Генерална дирекция "Земеделие" Отдел "САПАРД" Rue de la Loi 130, B-1049 Brussels Телефон: 00 32 2 296 73 37 Факс: 00 32 2 295 17 46 Електронна поща: agri-sapard@cec.eu.int
За Република България:
Министерство на финансите Дирекция "Национален фонд" ул. Раковски № 102 Телефон: 00 359 2 9859 2781 Факс: 00 359 2 987 51 02 Електронна поща: natfund@minfin.bg
Кореспонденция, отнасяща се до информация, изложена в Приложение I на секция Е, свързана с изпълнението на това Многогодишно финансово споразумение и/или изпълнението на Годишните финансови споразумения, съгласно член 2, при необходимост носеща номера и наименованието на Програмата, трябва да се изпраща на следните адреси:
За Общността:
Европейска комисия Европейско бюро за борба с измамите (OLAF) Дирекция С 30, Rue Joseph II B - 1049 Brussels
За Република България:
Министерство на вътрешните работи Дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност" София 1000, ул. Шести септември № 29.
2. В секция А:
- В член 5 (1) точка (б) се заменя със следното: "(б) Избор на проекти, в това число и критериите за точково оценяване. Но в случаите, когато, i) по въпросната мярка е налице само един бенефициент; ii) за мярка агроекология, ако в Програмата задачата по избора на проекти е възложена на определен орган или органи; и iii) по отношение на инфраструктурните проекти, когато в Програмата задачата по избора им е предоставена на определен орган или органи САПАРД Агенцията, без да е в противоречие с всички останали свои задължения, включително преценка за допустимост, не следва да извършва селекция на проекти."
- Член 5 (7) се заменя със следното: "7. САПАРД Агенцията трябва да гарантира, че за всеки проект по Програмата размерът на финансовата помощ от всички публични източници не надвишава 50 % от общите допустими разходи, с изключение на случаите на инфраструктурни инвестиции, които не генерират значителен нетен приход. За целите на тази алинея мерките за обучение се считат за човешки капитал, а не за инвестиции."
- В член 8 (1) точка (б) се заменя със следното: "(б) На базата на декларации за извършените от бенефициента разходи, подкрепени от представени оригинални фактури или други приложими документи, в случаите, в които съгласно Програмата финансовата помощ не е функция на разхода. Такива декларации трябва да включват само разходите или в случаите, когато финансовата помощ не е функция на разхода, събитията възникнали не по-рано от датата на сключване на договора, съгласно който кандидатът става бенефициент по Програмата за съответния проект, с изключение на случаите за предпроектни и свързани проучвания, както и за мярка Техническа помощ. Разходите, с изключение на тези, свързани с действия по мярка Техническа помощ, по никакъв начин не трябва да се отнасят до избрани проекти, сключени договори от или от името на САПАРД Агенцията и бенефициенти, и разходи, направени по-рано от датата(-ите), посочена/и в решението на Комисията по член 3 (1) на тази секция. В случаите, когато оригиналните фактури или другите документи, посочени в тази точка, не се съхраняват от САПАРД Агенцията след получаването им, САПАРД Агенцията се задължава да направи копия от тях и да гарантира, че оригиналите ще бъдат на разположение за целите на одит и проверка."
- В член 10 (1) точка (б) се заменя със следното: "(б) За надплащания, направени от САПАРД Агенцията, и за невъзстановени от САПАРД Агенцията дългове, както и за дългове, които не са били събрани до 2 години от регистрацията им в регистъра на длъжниците - обменния курс в предпоследния работен ден на Комисията от месеца, предхождащ този, през който надплащанията или дълговете са установени за първи път."
- В член 14 точка 2.3.6 се заменя със следното: "2.3.6. Без да нарушава разпоредбите на член 5 (1) (б), критериите за оценка на молбите и подреждането им по приоритети трябва да бъдат ясно дефинирани и документирани."
- В член 14 точка 2.6 се заменя със следното: "2.6. Правилата за възлагане на поръчки от публичните органи за извършване на услуги, строителство и доставки в Република България трябва да са в съответствие с правилата, изложени в Ръководството на Комисията, озаглавено Договори за услуги, доставки и строителство, сключени в общата рамка на сътрудничеството на Общността с трети страни
2. Отпада обаче предвиденото там изискване за предварително одобрение от Комисията. Доставените услуги, съоръжения и доставки и извършеното строителство трябва да имат произход от Общността или страните, посочени в точка 8 на секция Е."
- Добавя се следният член:
"Член 16
Непредвидими природни бедствия
1. При съответно изменение на Регламент на Съвета No. 1268/1999 Комисията може да увеличи размера на финансовата помощ от Общността в общите публични разходи над посоченото в Програмата, но не повече от 85 %, ако прецени, че непредвидими природни бедствия са засегнали Република България, въз основа на обосновано искане от Република България, за съответни проекти в засегнатите региони и за определен период. Освен това Комисията може да позволи отклонение от следните разпоредби в тази секция на Споразумението:
а) при съответно изменение на Регламент на Съвета No. 1268/1999 прагът от 50 % съгласно член 5 (6) и (7) може да се замени с праг до 75 %;
б) в член 7 (5), втори параграф, искания за допълнителни начални плащания могат да се базират и на оценка на нуждите, произтичащи от очакваното въздействие на непредвидимите природни бедствия;
в) в член 8 (1) (б): - изискването декларациите за извършените от бенефициентите разходи да бъдат подкрепени с представени фактури може да бъде заменено с формално решение на САПАРД Агенцията за одобрение на проекта. Критериите за такова решение трябва да се уточнят в аргументирано искане, представено от Република България и одобрено от Комисията. В рамките на една година бенефициентът трябва да представи декларации за действително извършени разходи съгласно член 8 (1) (б). Плащането на бенефициенти по това отклонение от процедурите не може да надвишава 20 % от общия размер на одобрената от САПАРД Агенцията инвестиция и всяко подобно плащане трябва да подлежи на съответни гаранции; - условието, ограничаващо декларациите за разходи до събития, възникнали не по-рано от датата на сключване на договора, съгласно който кандидатът става бенефициент по Програмата, се заменя с ограничението за събития, възникнали не по-рано от датата на възникване на непредвидимото природно бедствие;
г) в член 14, точка 2.6 задължението възлагането на поръчки от публичните органи за извършване на услуги, строителство и доставки да бъде в съответствие с правилата, изложени в Ръководството на Комисията, може да се замени с по-малко обременителни условия, включително такива, които позволяват процедура на договаряне, чрез която съответните власти провеждат консултации с доставчици по техен избор и преговарят за условията на договора с един или няколко от тях."
3. В Секция Б:
- Към член 4 се добавя следната алинея: "Ал. 6. В случай, че Комисията прецени, че непредвидими природни бедствия са засегнали Република България, тя може въз основа на обосновано искане от Република България за съответни проекти в засегнатите региони и за определен период да разреши отклонение от условията на алинеи 2 (д), 3 (б), 3 (в) и 4 на същия член."
- Член 6 (2) се заменя със следното: "Ал. 2. Наблюдението се извършва по адекватни физически, екологични и финансови показатели. Тези показатели за наблюдение, отнасящи се до вложеното в Програмата и резултатите от нея, са в съответствие със специфичния характер на помощта, нейните цели, както и социално-икономическите, структурните и екологичните условия в Република България."
- В член 8 (5) (в) се добавя следната подточка: "(v) информация, доказваща, че средствата на Общността не са заменили наличното в Република България финансиране."
4. В секция В се добавя следният член:
"Член 8
Европейски споразумения за асоцииране
Република България трябва да гарантира, че за всяка публична помощ, която нарушава или застрашава да наруши конкуренцията чрез подпомагане на определени дейности или производството на определени стоки по Програма САПАРД, което се отнася за продукти, различни от тези, споменати в Част III на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, ще се спазват Раздели II и III и Член 643 на Европейското споразумение за асоцииране."
5. В секция Г таблица А1 (включена като приложение III) се допълва към Формуляр Г-1.
6. В секция Е: - Списъкът със страни, посочен в точка No 8, колона (д) се заменя със следното: "Република България, Република Чехия, Република Естония, Република Унгария, Република Латвия, Република Литва, Република Полша, Румъния, Република Словакия, Република Словения, Република Кипър, Република Малта и Република Турция."
- Разпоредбите в подточка 7.3, 7.3.1, колона (д) се заменят със следното: "7.3.1. През двата месеца, след края на всяко тримесечие, Република България докладва на Комисията всички нередности, които са предмет на първоначално административно или съдебно разследване. Този доклад трябва да се представя съобразно формата в Приложение I към тази секция."
- Разпоредбите в подточка 7.5, 7.5.1, колона (д) се заменят със следното: "7.5.1. По време на двата месеца, следващи всяко тримесечие, Република България информира Комисията, използвайки формата в Приложение I към тази секция и във връзка с предишните доклади, изготвени съгласно подточка 7.3, за започнатите процедури по всички докладвани нередности и за съществените промени, произлизащи от това."
- Анекс I към това Годишно финансово споразумение е включен като Приложение I към секция Е от Многогодишното финансово споразумение.

Член 5
Влизане в сила

Това споразумение влиза в сила от датата, на която страните по договора разменят уведомления за приключване на всички необходими формалности по сключването му.

Член 6
Подписване

Това споразумение се подписва на английски и на български език, като само текстът на английски език е автентичен.

Сключено съответно в Брюксел и в София на четвърти април две хиляди и трета година.

За Комисията на
Европейските общности:
Франц Фишлер,
член на Комисията
За Република България:
Милен Велчев,
министър на финансите
Мехмед Дикме,
министър на
земеделието и горите
1 OJ L 161, 26.6.1999, p. 87-93. 2 SEC 1999 1801/2. 3 OJ L 358, 31.12.1994, p. 0003-0222.

АНЕКС I
ПОВЕРИТЕЛНО Дело No: СКЧ/XX/XXX/S/X

ТРИМЕСЕЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕРЕДНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНАТА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА
НА СЕКЦИЯ Е-7.3 И Е-7.5 НА МНОГОГОДИШНОТО ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Идентификация на уведомлението

Страна кандидат-членка: Дело No: XX/XX/XXX/С/04 Тримесечие: XX/XX5 Дата на изпращане: ....................................................... Административен отдел в страната кандидат-членка: ................................................ Лице за контакти: Име: .............. Телефон: ................. Факс: ............. Електронна поща: .................... Описание на нередностите 1. Описание на действието: 1.1. Наименование на програмата: ......................................... 1.2. Решение на Комисията за одобрение на програмата: ......................................................... 1.3. Наименование на мярката и наименование на проекта: ............................................................ 1.4. Номер на проекта на страната кандидат-членка: ....................... 2. Нарушена разпоредба: 2.1. Нарушена разпоредба на Общността: ................................... 2.2. Нарушена разпоредба условие: ........................................ 3. Датата, на която за първи път е получена информация, водеща до съмнение за нередност: 3.1. Източник на получената за първи път информация, водеща до съмнение за нередност: ....................................................... 4. Начин, по който нередността е била разкрита: 5. Вид нередност: 5.1. Приложени практики за извършване на нередността: ..................... 5.2. Нови ли са приложените практики? Да ( ) Не ( ) 5.3. Ако да, изпратено ли е уведомление съгласно секция Е-7.4 на Многогодишното финансово споразумение? 6. Въвлечени ли са други страни? Да ( ) Не ( ) 6.1. Ако да, изпратено ли е уведомление съгласно секция Е-7.4 на Многогодишното финансово споразумение? Да ( ) Дата и референция: ........... Не ( ) Не е известно ( ) 7. Период на нередността: 7.1. Дата, на която, или дати, между които е извършена нередността: ........................................................ 8. Власти или органи 8.1. Власти или органи, съставили официалния доклад за нередността: ........................................................ 8.2. Власти или органи, отговорни за административното или съдебното последващо проследяване: ............................................ 9. Дата на съставяне на официалния доклад за нередността: 10. Име и адрес на замесените физически и юридически лица 10.1. Физически лица: - Фамилия: .......................................................... - Име: .............................................................. - Адрес: ............................................................ - Пощенски код: ..................................................... - Град: ............................................................. - Държава: .......................................................... - Дейност: .......................................................... 10.2. Юридически лица: - Наименование: ..................................................... - Регистриран офис: ................................................. - Пощенски код: ..................................................... - Държава: .......................................................... Финансови аспекти 11. Общ размер и разпределение между източниците на финансиране: 11.1. Обща стойност на операцията: ........................................ 11.2. Финансиране от Общността: ........................................... 11.3. Финансиране от страната кандидатка: ................................. 12. Вид и размер на нередните разходи: 12.1. Вид на нередните разходи: ........................................... 12.2. Общ размер на нередните разходи: .................................... 12.3. Разходи на Общността: ............................................... 12.4. Разходи на страната кандидатка: ..................................... 13. Сумата, която щеше да се плати погрешно, ако нередността не беше разкрита 14. Финансови последици: 14.1. Размер на все още неплатения разход по 12.2: Размер на разхода на ЕО: ............................................ Размер на разхода на страната кандидатка: 15. Възможност за възстановяване: 16. Общ размер на възстановената сума: 16.1. Дял на Общността: ................................................... 16.2. Дял на страната кандидатка: 17. Обща сума за възстановяване: 17.1. Дял на Общността: ................................................... 17.2. Дял на страната кандидатка: ......................................... 18. Дата на специалния доклад в съответствие със секция Е-7.5.2 от Многогодишното финансово споразумение: Процедури 19. Действия на страната кандидатка: 19.1. Междинни мерки: ..................................................... 20. Административна процедура: .......................................... 21. Съдебна процедура: .................................................. 22. Причини за прекратяване на процедура за възстановяване: 22.1. Уведомена ли е Комисията преди вземането на решение за прекратяване на процедура по възстановяване? Да ( ) Дата и референция: ........... Не ( ) Не е известно ( ) 23. Прекратена ли е наказателната процедура? Да ( ) Не ( ) Не е известно ( ) 24. Приключване на процедурите: 24.1. Уведомена ли е Комисията за административните или съдебни решения или за основните положения, произтичащи от тях, по отношение на приключване на процедурите съгласно Секция Е-7.5.1 на Многогодишното финансово споразумение: Да ( ) Дата и референция: ........... Не ( ) Не е известно ( ) 25. Наложени наказания (административни и/или съдебни): ................. 26. Допълнителни забележки: .............................................

4 С изключение на последната цифра номерът не се променя и съдържа в себе си: инициали на страната кандидат-членка/година/трицифрен номер на случая/S за САПАРД/0 за начално уведомление, 1 за първата актуализация, 2 за втората актуализация и т.н., например PO/02/001/S/0. 5 Две цифри за годината и две цифри за тримесечието, например 0203, 0206, 0209, 0212.

АНЕКС II Формуляр: Г-1

Европейска комисия - САПАРД - Декларация за разходи и заявка за плащане (да се изпрати на адрес: European Commission DG AGRI, Rue de la Loi 130 (SAPARD), B-1049 Brussels) Име на Програмата ...................................................... Решение на Комисията N° ........ от ........... (последни изменения с решение N° ........ от ...........) Референтен N° на Комисията ............................................. Долуподписаният, ...................................., Национален ръководител, представляващ Република България по Многогодишното финансово споразумение, сключено между България и Комисията, декларирам, че общият размер на допустимите разходи в съответствие с Програмата, извършени през периода (............... дата/месец/година ............... до ............... дата/месец/година ............... ), възлиза на ............... (национална валута), ............... (евро, преизчислени по курс, посочен в приложената таблица, съгласно член 10, секция A от Анекса на Многогодишното финансово споразумение). Подробностите по тези разходи са изложени в приложената таблица, която е неразделна част от декларацията. Декларирам също, че дейността по мерките се извършва по задоволителен начин в съответствие с целите, изложени в Програмата, и че придружаващите документи са и ще останат на разположение съгласно разпоредбите на Член 3 от Многогодишното финансово споразумение и член 15, секция А от Анекса на това Споразумение. Декларирам, че: 1. Извършените разходи са правилно и точно описани. Описът се базира на счетоводни сметки на нивото на индивидуални проекти и е подкрепен от придружаващи документи. Описът и придружаващите документи са на разположение за проверка и ще бъдат съхранявани в съответствие с чл.3 от Многогодишното финансово споразумение и чл.15 от секция А на Анекса. 2. Описът включва подробности по дългове, които подлежат на събиране в размер на (........ национална валута) (........ евро), за които са приложени общите суми по мерки, включително разбивка по национално съфинансиране и съфинансиране от Общността; или няма дългове, подлежащи на събиране (зачертайте невярното). Декларацията включва и всички дългове след предишната декларация, които са били регистрирани за повече от две години и които са извадени от тази декларация за разходите. 3. Размерът на средствата на Общността по САПАРД евро сметката към датата на последния дебит в края на тримесечието, за което се отнася тази декларация (или в случаите на допълнителна декларация, датата на допълнителната декларация), възлиза на .......... евро. От тази сума .......... евро е натрупана лихва. Плащането трябва да се извърши по САПАРД евро сметката:

Бенефициент:
Банка:
Номер на сметката:
Титуляр на сметката
(ако е различен от бенефициента):
Тази декларация за извършени разходи съдържа .......................... номерирани страници. Тази декларация е изготвена от: ....................................... (дата, печат и подпис на Ръководителя на САПАРД Агенцията) Декларацията е изготвена на базата на финансова информация, предоставена от мен ................................................... (дата и подпис на счетоводителя на САПАРД Агенцията) Заверено от: .......................................................... (дата, печат и подпис на Националния ръководител, от името на Република България) Изготвено на..........................,.........................(дата).

AНЕКС III
Формуляр Г-1 Таблица A1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕАЛНО ИЗВЪРШЕНИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
В КОНТЕКСТА НА НЕПРЕДВИДИМОТО ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ, ПРИЗНАТО КАТО ТАКОВА ОТ КОМИСИЯТА
НА ..................., СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 16 §1 (а) ОТ СЕКЦИЯ А: ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОГРАМАТА
В КОНТЕКСТА НА ТОВА БЕДСТВИЕ Име на Програмата: ............................................................................. Решение на Комисията № ........... от .......... (последни изменения с Решение No ..... от ....) Референтен № на Комисията относно природното бедствие, документ: ............................... Декларация № ....... за периода от началото на прилагане на условията на член 16 § 1 (а) за непредвидимото природно бедствие, признато от Комисията като такова на ................. (дата), до ............ (дата) включително.

Приоритети, име, мярка, Национална валута Евро
публични разходи частно финансиране общо допустими разходи публични разходи частно финансиране общо допустими разходи
EC нацио-
нални
EC нацио-
нални
(1) (2) (3) (4) (2) + (3) + (4) = (5) (6) (7) (8) (6) + (7) + (8) = (9)
1. Приоритет 1
Мярка 1
Мярка 2
Мярка n
Общо Приоритет 1
n. Приоритет n
Мярка 1
Мярка 2
Мярка n
Общо Приоритет n
ОБЩО
Установените спрямо предишна декларация разлики са обозначени с "*" и са пояснени на страници ....... до ....... Използваните валутни курсове национална валута/евро са, както следва: курс ..............; дата..............
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив