Годишно финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД

МФ

Държавен вестник брой: 52

Година: 2006

Орган на издаване: МФ

Дата на обнародване: 07.07.2006

Република България, от една страна, и Комисията на Европейските общности, наричана по-нататък "комисията", действаща за и от името на Европейската общност, наричана по-нататък "общността", от друга страна,
наричани заедно "страни по договора",
като се има предвид, че:
(1) специална присъединителна програма за развитие в областта на земеделието и селските райони (наричана по-нататък "САПАРД") е създадена съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1268/1999 относно предоставяне на финансова помощ от страна на общността за предприсъединителни мерки за развитие на земеделието и селските райони в страните кандидат-членки от Централна и Източна Европа по време на предприсъединителния период1;
(2) планът, представен от Република България, е одобрен като Програма за развитие на земеделието и селските райони с решение на комисията съгласно член 4 (5) от Регламент на Съвета (EО) № 1268/1999 на 20 октомври 2000 г. Програмата е (последно) изменена с Решение от 9 септември 2005 г.;
(3) Многогодишното финансово споразумение между комисията от името на Европейската общност и Република България, включително последните му изменения съгласно Годишно финансово споразумение за 2004 г. между Република България и комисията от името на общността (наричано по-нататък МФС), е подписано на 20.IV.2001 г. и съгласно член 2 от него финансовата помощ от общността ще бъде представена в годишни финансови споразумения;
(4) необходимо е да се определи размерът на поетото финансово задължение от общността за 2005 г. във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на земеделието и селските райони (наричана за краткост "програмата"), както и всички последващи поправки в Република България, и периода на валидност на това задължение;
(5) размерът на финансовите средства, одобрен от Европейския съвет в Копенхаген през декември 2002 г., беше приет от Европейския парламент и Съвета на 19 май 2003 г. в контекста на привеждането на Финансовата рамка в съответствие с разширяването2;
(6) що се отнася до съотношението за разпределение на средствата между България и Румъния, както е заложено във втория абзац на чл.15 на Регламента на Съвета (ЕО) № 1268/1999, на 19 юли 2004 г. Съветът прие решение, определящо основния подход за преразпределение на наличните финансови средства за програма САПАРД в Република България;
(7) имайки предвид натрупания опит, се оказва необходимо да се направят определени промени в МФС;
(8) крайният срок за предоставяне на комисията на заверена декларация за извършени разходи, както е предвидено в чл.7(8) от секция А на анекса към МФС, следва да бъде в съответствие с крайния срок, посочен в последното Годишно финансово споразумение;
(9) приключването на програмата не следва да зависи от възможно приемане на решение за уравняване по съответствие от комисията;
(10) специфични правила за намаление на съфинансирането следва да се въведат в случаите, когато периодът между получаването на придружаващите документи, необходими за извършване на плащането от Агенция "САПАРД", и издаването на платежното нареждане надхвърля три месеца;
(11) финансирането за техническа помощ, що се касае до бенефициенти, при които над 25% от капитала принадлежи на публичен орган или органи, следва да бъде освободено от изискването за предварително одобрение от страна на комисията така, както е за разходите за инфраструктура и човешки капитал;
(12) финансово-счетоводната отчетна система, прилагана от Република България, следва да отговаря на международно приетите счетоводни и одитни стандарти;
(13) Многогодишното финансово споразумение следва да направи ясна препратка към действащия в момента финансов регламент по отношение на правилата за възлагане на обществени поръчки;
(14) Многогодишното финансово споразумение следва да разшири списъка със страни, от които се допуска да бъде произходът на услуги, строителство, съоръжения и доставки, със Сърбия и Черна гора;
(15) Многогодишното финансово споразумение, сключено между комисията и Република България, следва да бъде съответно изменено, се споразумяха за следното:

Член 1
Цел на споразумението

Това споразумение определя поетото финансово задължение от общността за Република България за 2005 г. С него се правят промени в Многогодишното финансово споразумение.

Член 2
Поето задължение

Финансовата помощ от общността за 2005 г. се определя до размера 75.090.000 €. Това задължение е валидно само за изпълнението на програмата с последните й изменения в съответствие с МФС между общността и Република България.

Член 3
Период на поетото задължение

Комисията автоматично намалява всяка част от поетото задължение по член 2, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2007 г.

Член 4
Промени в МФС

Многогодишното финансово споразумение се променя, както следва:
1. Член 7(8) от секция А на анекса се променя, както следва:
Точка (а) се заменя със следното:
"(а) Националният ръководител е представил на комисията в рамките на крайния срок за плащане, съгласно последното Годишно финансово споразумение, одобрен отчет за реално извършените разходи в съответствие с член 9 на тази секция."
Точка (в) се заменя със следното:
"(в) Решението съгласно член 11 на тази секция е прието."
След точка (в) се добавя следният параграф:
"Плащането не противоречи на приемането на последващо решение съгласно член 12 от тази секция."
2. Член 8(6) от секция А на анекса се заменя със следното:
"Ал. 6. Агенция "САПАРД" трябва да осигури своевременна обработка на исканията за плащане, представени от бенефициентите. В случаите, когато интервалът между получаването на придружаващите документи, необходими за извършване на плащането, и издаването на платежно нареждане надхвърля три месеца, съфинансирането от общността може да бъде намалено съгласно следните правила:
(a) когато разходите, изплатени след съответния краен срок, представляват 4 % или по-малко от 4 % от разходите, изплатени преди съответния краен срок, не се прилага намаление, независимо колко месеца е закъснението,
(б) всички разходи над прага от 4 %, изплатени със закъснение в рамките на:
един месец, следва да бъдат намалени с 10 %,
два месеца, следва да бъдат намалени с 25 %,
три месеца, следва да бъдат намалени с 45 %,
четири месеца, следва да бъдат намалени със 70 %,
пет месеца или повече, следва да бъдат намалени със 100 %.
Комисията обаче ще прилага различна времева скала и/или по-малки намаления или никакви намаления, ако са възникнали извънредни управленски обстоятелства за някои мерки или ако Република България представи добре обосновани обяснения.
Преди да вземе решение, комисията ще информира Република България, като й даде възможност да запознае комисията с позицията си в рамките на 10 работни дни. Комисията ще информира Република България за крайното си решение, като изложи причините, на които се основава решението."
3. Точка (в) от член 4(3) от секция Б на анекса се заменя със следното:
"(в) Разходи, които не касаят инфраструктура, човешки капитал или техническа помощ, извършени от бенефициент, при който повече от 25 % от капитала е собственост на публична институция/и."
4. Параграф 1 от точка 3 от секция Е на анекса се променя, както следва:
Точка 2(а) се заменя със следното:
"(а) наличие на ефективен вътрешен контрол, включващ независима одиторска функция и ефективно счетоводство, както и система за финансова отчетност, които отговарят на международно приетите счетоводни и одиторски стандарти."
Точка 2(г) се заменя със следното:
"(г) правилата за доставка на стоки и услуги, одобрени от комисията като отговарящи на изискванията в част V, дял първи от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (бележка под черта1) (вж. чл.14.2.6, секция А от анекса към това споразумение)."
5. Текстът от точка 8 от секция Е на анекса се заменя със следното: "България, Румъния, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия и Черна гора и бивша Югославска република Македония".

Член 5
Влизане в сила

Това споразумение влиза в сила от датата, на която страните по договора разменят уведомления за приключване на всички необходими формалности по сключването му.

Член 6
Подписване

Това споразумение се подписва на български и на английски език, като всеки от двата текста е автентичен. В случай на несъответствие между версиите обаче, английският вариант следва да е водещ.

Сключено съответно в Брюксел и в София на седемнадесети януари две хиляди и шеста година.

За Република
България:
Пламен Орешарски,
министър на
финансите;
Нихат Кабил,
министър на
земеделието и горите

За Комисията на
Европейските общности:
Жан Люк Демарти,
генерален директор
за селско стопанство и
развитие на селските
райони;
Мариан Фишер Боел,
член на комисията

________________________________
1 ОВ L 161, 26.VI.1999 г., стр. 87. Включително последните му изменения съгласно Регламент (ЕО) № 2257/ 2004 г. (ОВ L389, 30.XII.2004 г., стр. 1 - 4).
2 Решение 2003/430/СЕ (ОВ L 147, 14.VI.2003 г., стр. 25).
(1) Регламент на Съвета (EC, Евроатом) № 1605/2002 г. от 25 юни 2002 г. (OJ L 248, 16.IX.2002 г.).

Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив