Псих. мо­дел на Ръ­сел Ко­ли за оп­ре­де­ля­не на ефек­та от рекл. въз­дейс­т­вие вър­ху це­ле­ва­та гру­па. Про­и­з­ли­за от ини­ци­а­ли­те в заг­ла­ви­е­то на кни­га­та Colley, R.H. Definimg Advertising Goals for Measuring Advertising Results, New York ,ANA, 1961. Ак­тът на въз­дейс­т­вие, це­лящ пос­ти­га­не на про­даж­би и уве­ли­ча­ва­не­то и;, пре­ми­на­ва през че­ти­ри фа­зи: уве­до­мя­ва­не на ауди­то­ри­я­та за съ­щес­т­ву­ва­не­то на но­ва мар­ка или сто­ка, за да се пос­тиг­не ви­сок про­цент на опоз­на­ва­не (Awareness); след ка­то то­ва се пос­тиг­не, на по­тен­ци­а­л­ни­те ку­пу­ва­чи се по­я­с­ня­ва (Comptehension) как­во пред­с­тав­ля­ва всъщ­ност но­ва­та сто­ка (мар­ка), за как­во мо­же да слу­жи и из­го­да­та от нея; в тре­та­та фа­за тряб­ва да се съз­да­де псих. пред­раз­по­ла­га­не към по­куп­ка чрез убеж­да­ва­не (Conviction) и най-сет­не пос­тиг­на­то­то убеж­де­ние тряб­ва да се из­ра­зи в по­куп­ка (Action). Пос­ле­до­ва­тел­ност­та на те­зи фа­зи се сре­ща в ли­те­ра­ту­ра­та и ка­то фор­му­ла­та АС­СА.

Във все­ки миг от рекл. про­цес ко­му­ни­ка­ци­я­та во­ди до оп­ре­де­ле­но съ­о­т­но­ше­ние меж­ду ли­ца­та, ко­и­то се на­ми­рат в ед­на от по­со­че­ни­те фа­зи. Вся­ка дос­тиг­на­та фа­за - kа опоз­на­ва­не, аси­ми­ли­ра­не на поз­на­ни­я­та, убеж­да­ва­не или под­тик към дейс­т­вие, тряб­ва, спо­ред Ко­ли, да ста­не от­дел­на цел на рекл. уси­лие. За­да­ча на рекл. ко­му­ни­ка­ция оба­че е ад­ре­са­ти­те да се във­ли­чат неп­ре­къс­на­то от по-нис­ша­та в по-вис­шес­то­я­щи­те фа­зи до пос­лед­на­та, увен­ча­на с по­куп­ка. Та­ка ефек­тът от рекл.въз­дейс­т­вие се оп­ре­де­ля от про­цен­т­ния при­раст на ад­ре­са­ти­те в от­дел­ни­те фа­зи.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...