Мо­дел за пла­ни­ра­не на рекл. бю­джет за пла­си­ра­не на но­ви сто­ки с пос­ти­га­не на мак­си­мал­на пе­чал­ба. Раз­ра­бо­тен по по­ръч­ка на рекл. аген­ция ББДО (САЩ). Вър­ху ад­ре­са­ти­те, ре­ши­ли се на проб­на по­куп­ка, вли­я­ят фак­то­ри­те а, б и в (фиг. 6), ко­и­то са про­мен­ли­ви ве­ли­чи­ни, фор­ми­ра­ни въз ос­но­ва на кон­к­рет­ни мар­ке­тин­го­ви ре­ше­ния. Про­и­з­ве­де­ни­е­то от мно­жи­те­ли оп­ре­де­ля обе­ма на тър­се­не­то в стой­нос­т­но из­ра­же­ние. В мо­де­ла се вна­сят: обе­мът на рекл. пос­ла­ния, пре­не­се­ни чрез раз­лич­ни­те ко­му­ни­ка­ци­он­ни ка­на­ли; об­х­ва­тът и пок­ри­ти­е­то на ауди­то­ри­я­та; чес­то­та­та и ин­тен­зив­ност­та на рекл. въз­дейс­т­вие.

Де­лът на ад­ре­са­ти­те, вър­ху ко­и­то рек­ла­ма­та и на­сър­ча­ва­не­то на про­даж­би­те са ока­за­ли въз­дейс­т­вие ( за та­ки­ва по ДЕ­МОН се при­е­мат ли­ца­та, за­пом­ни­ли рекл. пос­ла­ние), се из­ра­зя­ва как­то про­цен­т­но, та­ка и в аб­со­лют­на ве­ли­чи­на. При­е­ма се, че да­де­но рав­ни­ще на фак­ти­чес­ко въз­дейс­т­вие на рек­ла­ма­та във вза­и­мо­дейс­т­вие с кон­к­рет­но при­е­ти мер­ки по на­сър­ча­ва­не на про­даж­би­те, раз­ви­тие на сто­код­ви­же­ни­е­то и др. ще оп­ре­де­ли про­цен­та на ли­ца­та, ко­и­то ще ку­пу­ват но­ва­та сто­ка.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...