Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация за 2008-2009 г.

Министерство на здравеопазването

Държавен вестник брой: 12

Година: 2008

Орган на издаване: Министерство на здравеопазването

Дата на обнародване: 08.02.2008

УВОД
 
Този документ представлява Двугодишното споразумение за сътрудничество между Европейското регионално бюро на Световната здравна организация и правителството на Република България за двугодишния период 2008 - 2009 г.
Това Двугодишно споразумение за сътрудничество 2008 - 2009 г. е част от проекта на Средносрочна рамка за сътрудничество между Европейското регионално бюро на СЗО и правителството на Република България за шестгодишния период 2008 - 2013 г., който съответства на периода, който покрива Средносрочния стратегически план на СЗО 2008 - 2013 (ССП 2008 - 2013).
Реализирането на целите на това Двугодишно споразумение е отговорност както на Секретариата на СЗО, така и на правителството.
Тази рамка за сътрудничество е разработена в резултат на последователни стъпки на договаряне между националните здравни власти и СЗО.
Стратегическите приоритети на страната по начина, по който са представени от националните здравни власти, са използвани за основа на процеса, който довежда до този документ. Наред с това Секретариатът на СЗО е формулирал приоритетите за сътрудничество с националните здравни власти, отчитайки глобалните приоритети и политически насоки на организацията, финансовото участие на други партньори в страната, както и собствените възможности на СЗО.
Документът е структуриран по следния начин:
1. Първата част определя средносрочните приоритети и цели за сътрудничество за шестгодишния период 2008 - 2013г., които трябва да се постигнат посредством съвместните усилия на правителството и СЗО.
2. Втората част се фокусира върху двугодишния период 2008 - 2009г. За всеки двугодишен приоритет Секретариатът на СЗО е определил един или повече очаквани резултати за страната, които трябва да се постигнат през двугодишния период 2008 - 2009г. В края на този раздел е представен общият бюджет за ДСС, включително основният бюджет на СЗО и други източници на финансиране.
3. Третата част от ДСС е под формата на таблица, показваща разпределението на бюджета между общите приоритети за сътрудничество и очакваните резултати за страната. Таблицата описва и връзките с други възможни приоритети в рамките на ДСС и очакваните резултати на цялата СЗО, предвидени в Програмния бюджет на СЗО за 2008 - 2013г. В допълнение към очакваните резултати за страната е пред-ставен списък на продуктите, които могат да включват съдействие на допълнителни технически екипи на ЕРБ на СЗО. В заключение като отражение на документа, представен на 55-ата сесия на Европейския регионален комитет на СЗО (документ EUR/RC55/9 Rev. 1, "Нов етап на развитие на стратегията на страните - членки на Европейското регионално бюро на СЗО: Укрепване на здравните системи"), всеки продукт е категоризиран в съответствие с една или повече функции на здравните системи:
• Здравна политика и други елементи на ръководство и управление (функция ST);
• Система за финансиране на здравеопазването (функция FN);
• Методи за генериране на ресурси за здравната система (функция RG);
• Предоставяне на здравни услуги (функция SD).

УСЛОВИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Средносрочните приоритети (част 1) дават предварителна рамка за сътрудничество за 2008 - 2013г. Средносрочните приоритети могат да бъдат ревизирани на всеки две години при взаимно съгласие, когато обстоятелствата налагат необходимостта от такава промяна.
Двугодишното споразумение за сътрудничество 2008 - 2009г., представено в част 2 и описано подробно в част 3, може да се изменя с взаимното писмено съгласие на Европейското регионално бюро на СЗО и страната в резултат на например промяна в ситуацията в здравеопазването на страната, специфични нужди, възникнали по време на двугодишния период, или промени в капацитета на Регионалното бюро за осъществяване на договорените дейности, както и вследствие на увеличено финансиране. Всяка от страните има правото да инициира предложения за изменения.
След подписването на Двугодишното споразумение за сътрудничество ще се разработи подробен програмен работен план за страната. Работният план ще отразява за всеки очакван резултат за страната и за всеки продукт необходимите данни за дейности или услуги, бюджет, показатели (с първоначални и целеви стойности), отговорен представител на СЗО, контра-партньор от страната, финансиране от партньори, основните моменти и график за изпълнение. Изпълнението ще започне в началото на двугодишния период 2008 - 2009г. Цялостната координация и управлението на програмата на страната е отговорност на Ръководителя на офиса на СЗО в страната.
Разпределението на бюджета за двугодишния период предвижда минимум на ресурсите, които ще се изразходват от страната и идват както от бюджета на СЗО, така и от други източници. Средствата, включени в това ДСС, са средства на Организацията, разпределени за сътрудничеството на Регионалното бюро със страната. Изпълнението на съответните работни планове за постигане на очакваните резултати е единственият начин за отпускане на тези средства.
Трябва да се отбележи, че това Двугодишно споразумение за сътрудничество е отворено за разработване и финансов принос от други източници за допълнение към съществуващите приоритетни области и/или дейности, които не са включени на този етап поради липса на средства. По-конкретно ЕРБ на СЗО ще улеснява координацията с Централата на СЗО за максимизиране на ефективността от участието на отделните държави в духа на принципа "Единна СЗО".

Част първа
СРЕДНОСРОЧНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА 2008 - 2013 Г.

В отговор на тези общественоздравни нужди и националните усилия за подобряване на работата на здравната система са определени следните приоритетни области за сътрудничество. Определянето на средносрочните приоритети за 2008 - 2013г. ще улесни стратегическата ориентация на сътрудничеството.
1. Подобряване на организацията, ръководството и управлението на здравните системи и предоставянето на здравни услуги
• Подобряване на организацията на интегрирани здравни услуги (със специален акцент върху майчиното и детското здравеопазване) и качеството на здравните услуги, обръщане към неравнопоставеността по отношение на географските региони и разработване и изпълнение на подходящи механизми за мониторинг и оценка на организацията и управлението на здравните услуги;
• Насърчаване на устойчиво и справедливо финансиране на здравеопазването;
• Обръщане към политическите въпроси в областта на развитието на човешките ресурси и управлението на персонала, преструктуриране на медицинското образование с цел да посреща по-добре проблемите на общественото здраве и нуждите на пациентите;
• Подобряване на достъпа, качество и употреба на медицински продукти и технологии.
2. Намаляване на здравната, социалната и икономическата тежест на заразните болести
• Подобряване на имунизационните услуги и надзора на заразните болести;
• Подобряване на контрола над туберкулозата, по-специално посредством укрепване на съществуващата мрежа от лаборатории и изграждане на система за контрол на качеството.
3. Повишаване на здравната промоция и превенцията на незаразните болести
• Увеличаване на капацитета за предоставяне на услуги за психично здраве посредством подобряване на достъпа и системи за финансиране със специален фокус върху уязвимите групи от населението;
• Засилване на националните възможности за намаляване на рисковите фактори със специален акцент по отношение на контрола върху тютюнопушенето и промоция на физическата активност.
4. Подобряване на надзора и системата за мониторинг на околната среда и безопасността на храните
• Разработване на информационна система за надзор и мониторинг на околната среда;
• Адаптация към Втория план за действие по храни и хранене на Европейското регионално бюро на СЗО;
• Подобряване на изграждането на капацитета по безопасност на храните и подкрепа на националните политики.
5. Намаляване на здравните последствия в резултат на злополуки, бедствия, кризи и конфликти и минимизиране на тяхното социално и икономическо въздействие
• Насърчаване включването на подготовка-
та на здравната система и ответната реакция при кризисни ситуации в други превантивни политики на ниво Министерство на здравеопазването или на ниво правителство посредством мултидисциплинарен, многосекторен и многорисков подход за реагиране.

Част втора
ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА 2008 - 2009 Г.

1. Приоритети:
Приоритет 1: Подобряване на организацията, ръководството и управлението на здравните системи и предоставянето на здравни услуги
1. Подобряване интегрирането на здравните услуги като основен компонент от развитието на здравната система.
2. Осъвременени национални политики за подобряване на качеството на услугите в областта на репродуктивното здраве със специален акцент върху превенцията на рака на шийката на матката и подобряване на майчиното и неонаталното здравеопазване.
3. Подобрен достъп, качество и потребление на медицински продукти и технологии.
4. Разработване на стратегия за готовност за реагиране в случай на различни видове заплахи в здравната система.
Приоритет 2: Намаляване на здравната, социалната и икономическата тежест на заразните болести
• Подобряване на имунизационните системи с цел максимално увеличаване на равния достъп до висококачествени ваксини и същевременно поддържането на съществуващото положение без полиомиелит и постигане изкореняването на дребната шарка и рубеолата;
• Подобрен капацитет за ранно откриване, оценка, ответна реакция и справяне с основните епидемични и пандемични заболявания;
• Увеличаване на капацитета на първичната здравна помощ за навременно откриване на симптомите, ранно насочване на съмнителните за туберкулоза пациенти и контактните им към специализираните лечебни заведения и адекватно изпълнение на стратегията DOTS.
Приоритет 3: Подобряване на здравната промоция и превенцията на незаразните болести
• Увеличен капацитет за осигуряване на здравни услуги в областта на психичното здраве, съобразени с нуждите на пациентите, и в съответствие с Европейския план за действие за психично здраве.
Приоритет 4: Подобряване на организацията и подготовката за извънредни ситуации в здравеопазването
• Осигуряване на техническа помощ за по-нататъшното разработване на обширна многорискова стратегия за подготовка на българската здравна система.
2. Бюджет
Определен общ бюджет $ 700 000. Световната здравна организация ще продължи да подкрепя горните приоритетни области и чрез допълнителни източници на финансиране, ако се появят такива. Информацията за тях ще бъде представена под формата на анекс към това споразумение и ще се актуализира постоянно през двугодишния период за отразяване размера на такава допълнителна подкрепа.
3. Ангажименти на СЗО и правителството на Република България
1) Ангажименти на СЗО
Световната здравна организация се съгласява да осигури при наличност на съответните средства и съгласно правилата си горните програмни дейности и сътрудничество. За всяко местно субсидиране на разходи или пряко съвместно финансово сътрудничество ще се сключват отделни договори по време на изпълнението.
2) Ангажименти на правителството
Правителството ще осигурява необходимите за техническото сътрудничество кадри, материали, снабдяване и оборудване. За предпочитане е правителството да разшири финансирането на горните дейности чрез създаване на допълнителни фондове.

Част трета
ОБОБЩЕНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ПРОДУКТИ ПО ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1: Подобряване на организацията, ръководството и управлението на здравните системи и предоставянето на здравни услуги

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив