Проб­но ор­га­но­леп­тич­но оце­ня­ва­не на хра­ни­тел­но-вку­со­ви сто­ки по­ра­ди не­въз­мож­ност­та ня­кои свойс­т­ва на сто­ка­та да се оп­ре­де­лят ана­ли­тич­но. Напр. при Д. на ви­на се оп­ре­де­лят проз­рач­ност, вкус, бу­кет и цвят, а при шам­пан­с­ки­те ви­на - и пен­ли­вост. Про­фе­си­о­нал­на­та Д., про­веж­да­на от спе­ци­а­лис­ти-де­гус­та­то­ри, е от­к­ри­та, ко­га­то про­ба­та е из­вес­т­на, и зак­ри­та, ко­га­то е ано­ним­на. Обект на про­фе­си­о­нал­на Д. са ви­на и спир­т­ни на­пит­ки, тю­тю­не­ви из­де­лия, чай, ка­фе, ка­као и др.

Оцен­ка­та за ка­чес­т­во­то на на­пит­ки­те по тра­ди­ция е свър­за­на с при­съж­да­не­то на ме­да­ли, ко­и­то про­и­з­во­ди­те­ли­те из­пол­з­ват за рек­ла­ма на мар­ка­та си. Все по-го­ля­мо зна­че­ние при­до­би­ват рекл. Д. по па­на­и­ри, спе­ци­а­ли­зи­ра­ни из­лож­би, в го­ле­ми ма­га­зи­ни и по вре­ме на рекл. сед­ми­ци и де­сет­д­нев­ки, къ­де­то мо­гат да учас­т­ват мно­го ли­ца, по­ня­ко­га - все­ки при­със­т­ващ. С Д. се це­ли пот­ре­би­те­ли­те да се за­поз­на­ят с да­де­на търг. мар­ка. Рекл. Д. е сво­е­об­раз­на де­мон­с­т­ра­ция, ко­я­то се свър­з­ва с ре­а­ли­за­ци­я­та на сто­ка­та.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...