Сред­с­т­во за ут­вър­ж­да­ва­не ка­чес­т­ва­та на ня­коя сто­ка, ка­то тя се по­каз­ва и обяс­ня­ва. Д. е свър­з­ва­що зве­но меж­ду рек­ла­ма­та и на­сър­ча­ва­не­то  на про­даж­би­те, тъй ка­то при по-ев­ти­ни сто­ки чес­то се при­ла­га Д. с про­даж­ба (пе­рил­ни и по­чис­т­ва­щи пре­па­ра­ти, кух­нен­с­ки при­над­леж­нос­ти и др.). Из­пол­з­ва се за най-раз­лич­ни сто­ки: ма­ши­ни и съ­о­ръ­же­ния, уни­кал­на апа­ра­ту­ра, би­то­ва тех­ни­ка, сто­ки за ши­ро­ко пот­реб­ле­ние.

Ефек­тът от Д. за­ви­си от: де­мон­с­т­ран­та - той тряб­ва да поз­на­ва от­лич­но сто­ка­та, да при­ла­га яс­ни, убе­ди­тел­ни и ин­те­рес­ни ме­то­ди, бър­зо да ре­а­ги­ра на по­ве­де­ни­е­то на пуб­ли­ка­та; мяс­то­то на про­веж­да­не­то е фун­к­ция от ес­тес­т­ве­ния по­ток на пот­ре­би­те­ли­те (вж. Тра­фик), за­то­ва Д. се ор­га­ни­зи­ра на па­на­и­ри, из­лож­би, в уни­вер­сал­ни и др. го­ле­ми ма­га­зи­ни, де­мон­с­т­ра­ци­он­ни са­ло­ни, за­ли, на прес­кон­фе­рен­ции и т.н.; ком­п­лек­с­ния ха­рак­тер на въз­дейс­т­ви­е­то - ка­то се из­пол­з­ва на­бор от рекл. сред­с­т­ва и про­мо­ци­он­ни тех­ни­ки по вре­ме на Д. Осо­бен вид Д. са мод­но­то ре­вю и де­гус­та­ци­я­та.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...