Дял от съв­ре­мен­на­та  ем­пи­рич­на со­ци­о­ло­гия, свър­зан с из­с­лед­ва­не мне­ни­е­то на ця­ло­то на­се­ле­ние или на част от не­го чрез ан­кет­ни про­у­ч­ва­ния. Изу­ча­ва­не­то на об­щес­т­ве­но­то мне­ние е ед­на от ос­нов­ни­те за­да­чи на рекл. со­ци­о­ло­гия, ко­я­то це­ли да оп­ре­де­ли об­се­га и гра­ни­ци­те на ус­та­но­ве­но­то мне­ние от­нос­но обек­та и су­бек­та на рек­ла­ма­та, раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то му в раз­лич­ни­те це­ле­ви гру­пи и ста­бил­ност­та (ла­бил­ност­та) му. От го­лям ин­те­рес за рекл. со­ци­о­ло­гия са про­ме­ни­те в об­щес­т­ве­но­то мне­ние в ре­зул­тат на рекл. ак­ции, кам­па­нии и ПР за кон­т­ро­ли­ра­не на ин­фор­ма­ци­я­та и за из­в­ли­ча­не на бър­зи прак­ти­чес­ки из­во­ди.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...