Договор за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания в областта на туризма

МИ

Държавен вестник брой: 20

Година: 2005

Орган на издаване: МИ

Дата на обнародване: 08.03.2005

Правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания, наричани "договарящи се страни",
съзнавайки, че туризмът представлява важно средство за укрепване на взаимното разбирателство и приятелските отношения между народите на двете държави,
ръководени от принципите и препоръките на Конвенцията на Организацията на обединените нации по туризъм и международни пътувания и препоръките на Световната организация по туризъм,
се споразумяха за следното:

Член 1

Договарящите се страни се стремят да укрепват и развиват сътрудничеството в областта на туризма като средство да положат началото на по-доброто опознаване на историята и културата и на двата народа. Сътрудничеството в областта на туризма между двете държави се развива на основата на равноправието и взаимната изгода, в съответствие с този договор и действащото законодателство във всяка от договарящите страни.

Член 2

Договарящите се страни в съответствие с националните си законодателства предприемат всички необходими мерки за развитието на туристическия обмен между двете държави, като поощряват директното сътрудничество между съответни фирми и организации, ангажирани с туристическа дейност. Договарящите се страни насърчават и улесняват размяната на туристически публикации и рекламни материали в двете държави и също така насърчават провеждането на "туристически седмици", като използват всички възможни и налични технически и административни механизми.

Член 3

Договарящите се страни си сътрудничат в областта на професионалното обучение и насърчават обмена на програми за такова обучение между съответните компетентни институции. Програмите включват образователни пътувания и присъствие на специални семинари, целящи да предложат на участниците познания за туристическия сектор във всяка държава.

Член 4

Договарящите се страни насърчават ролята на религиозния туризъм като средство за взаимно опознаване на културите и подчертават ролята на неправителствените организации за популяризирането на такива програми във всяка държава.

Член 5

Договарящите се страни насърчават и улесняват развитието на туризма под различни форми като организиран групов и индивидуален туризъм, туризъм за младежта, балнеоклиматичен и лечебен туризъм, туризъм с научни цели, опознавателен туризъм, бизнестуризъм, туристически пътувания за участие в изложби, панаири, културни и спортни мероприятия.

Член 6

Договарящите се страни създават благоприятни условия за обмен на експерти и научни работници в областта на туризма, както и подкрепят сътрудничеството между изследователските институти на двете държави.

Член 7

Договарящите се страни улесняват информационния поток по отношение на възможностите за инвестиции в областта на туризма на територията на всяка от двете държави.

Член 8

Договарящите се страни предприемат всички необходими мерки да улеснят създаването и работата на представителни бюра на съответните си територии с цел насърчаването на потока туристи и в двете посоки. Въпросите, свързани с откриването, дейността, статута и функциите на представителствата, са предмет на отделно подписан за целта договор между договарящите се страни.

Член 9

Този договор влиза в сила от датата на получаване втората от нотите, с които договарящите се страни взаимно се уведомяват по дипломатически път за изпълнението на изискванията на националните им законодателства за влизането й в сила. Този договор се сключва за първоначален период от 5 години. След изтичането на този срок действието му се продължава автоматично за следващ период от по една година, освен ако някоя от договарящите се страни не уведоми с 6-месечно писмено предизвестие другата договаряща се страна за решението си да прекрати договора. В случаите на денонсиране на договора съгласно условията на този член разпоредбите му ще продължат да се прилагат по отношение на поетите задължения и сключените търговски сделки по време на неговото действие до пълното им изпълнение. Този договор може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните. Измененията влизат в сила по реда на влизане в сила на самия договор, посочен в ал. 1 на този член.

Договорът е подписан в София на 16 септември 2004 г. в три оригинални екземпляра, всеки от които на български, английски и арабски език, като текстовете имат еднаква сила. В случай на различия в тълкуването меродавен е английският текст.

За правителството
на Република
България:
Лидия Шулева,
заместник минис-
тър-председател и
министър на
икономиката

За правителството
на Хашемитско
кралство Йордания:
д-р Мохамед Ал-Халайка,
заместник минис-
тър-председател и
министър на промиш-
леността и търговията

Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив