Договор между правителството на Република България и правителството на Португалската Република за сътрудничество в областта на туризма

МТТ

Държавен вестник брой: 73

Година: 2003

Орган на издаване: МТТ

Дата на обнародване: 26.02.2004


Правителството на Република България и правителството на Португалската република, наричани по-долу "договарящи се страни",
стремейки се да развиват приятелските отношения между двете държави на основата на равнопоставеност и взаимна изгода,
признавайки значението на туризма за развитието на икономическите отношения за по-добро разбирателство между двата народа,
ръководени от принципите и препоръките на Конференцията на Организацията на обединените нации за туризъм и международни пътувания, състояла се в Рим през 1963 г., Манилската декларация за световен туризъм от 1980 г. и в съответствие с препоръките на Световната организация по туризъм и изискванията на националното законодателство на всяка от договарящите се страни,
се договориха за следното:

Член 1

Договарящите се страни в рамките на своите пълномощия, предприемат всички необходими мерки за развитието на туристическия обмен между двете държави.
Договарящите се страни в съответствие с националните си законодателства насърчават активно установяването на контакти между съответните държавни органи по туризъм и туристически асоциации и предприемат други необходими действия с цел развитието на туристическия обмен между двете държави.

Член 2

Договарящите се страни насърчават обмена на данни и информация в областта на туристическото им законодателство и статистиката, образователните програми, професионалното обучение на кадрите, проучванията и изследователските проекти за развитието на туризма.

Член 3

Договарящите се страни в рамките на техните възможности и компетентност полагат всички необходими усилия съответните им органи и организации, държавни и частни, да осъществяват взаимноизгоден обмен на информация, документация и статистически данни в областта на туризма в съответствие с препоръките на Световната организация по туризъм.

Член 4

Договарящите се страни в съответствие с националните си законодателства и в рамките на своите пълномощия насърчават сътрудничеството между техните държавни органи по туризъм в обучението и обмена на кадри в областта на туризма.

Член 5

Договарящите се страни в рамките на своите възможности, улесняват размяната на туристическа информация с цел увеличаване на туристообмена главно чрез обмен на документация, филми, рекламни материали, както и на туристическа реклама.
Материалите за презентации и реклама, които нямат търговска стойност, се освобождават от мита и други митнически такси по вноса в съответствие с националното законодателство на договарящите се страни.

Член 6

Договарящите се страни подкрепят и насърчават организирането на познавателни пътувания за журналисти, както и за специалисти от туризма.

Член 7

Договарящите се страни отдават приоритет на предприемането на стъпки за сътрудничество по различни видове обучение в областта на туризма, насърчават подписването на протоколи и договорености между публични и частни организации и физически лица в съответствие с действащото национално законодателство на всяка от договарящите се страни относно подготовката и осъществяването на проучвания и проекти в областта на туризма, които са от взаимна изгода.

Член 8

Договарящите се страни се информират взаимно за международните договори в областта на туризма, към които държавите на договарящите се страни са се присъединили, в случай че същите представляват взаимен интерес.

Член 9

Договарящите се страни могат да основават национални бюра за туристическа информация на територията на другата договаряща се страна, които няма да осъществяват търговска дейност и чиято дейност ще се регламентира с отделно, подписано за целта, споразумение.

Член 10

Договарящите се страни възлагат на държавните си органи по туризъм създаването на Междуведомствена работна група (МРГ), която да отговаря за анализиране степента на изпълнение на клаузите на този договор, както и да търси решение на проблемите, които могат да възникнат по време на сътрудничеството в областта на туризма между договарящите се страни.
Междуведомствената работна група се свиква на редовни заседания веднъж на всеки две години, последователно в Португалската република и Република България.
Мястото за провеждане на заседанията на МРГ и правилата за работата й се определят от държавните органи по туризъм на договарящите се страни.

Член 11

Този договор влиза в сила в деня на получаване на втората от нотите, с които договарящите се страни се уведомяват взаимно, че са изпълнили изискванията за влизане на този договор в сила.
Този договор се сключва за срок 5 години. Неговото действие се подновява автоматически за всеки следващ период от 5 години, ако нито една от договарящите се страни не уведоми по дипломатически път другата договаряща се страна за намерението си да го денонсира не по-късно от 6 месеца преди изтичането на срока на действие на договора.
Денонсирането на този договор няма да ограничи изпълнението на програмите и проектите, договорени по време на действието му, освен ако договарящите се страни изрично се договорят за друго.
В деня на влизане на този договор в сила се прекратява действието на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Португалската република за сътрудничество в областта на туризма, подписана на 30 ноември 1977 г. в Лисабон.
Този договор се подписа в София на 30 март 1999 г. в 2 еднообразни екземпляра на български, португалски и английски език, при което и трите текста имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуване клаузите на този договор, английският текст се счита за меродавен.

За правителството на Република България:
Валентин Василев, министър на търговията и туризма

За правителството на Португалската република:
Йоаким Аугусто Нунес де Пина Мура, министър на икономиката

Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив