Допълнителен протокол за борба с тероризма към Споразумението между правителствата на страните - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество, за сътрудничество в борбата с престъпността и особено срещу нейните организирани форми

МВР

Държавен вестник брой: 95

Година: 2005

Орган на издаване: МВР

Дата на обнародване: 02.12.2005

Преамбюл

Правителствата на страните - участнички в Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС): Република Албания, Република Армения, Република Азербайджан, Република България, Грузия, Република Гърция, Република Молдова, Румъния, Руската федерация, Сърбия и Черна гора, Република Турция, Украйна, наричани по-нататък "страните",
като договарящи страни по Споразумението между правителствата на страните - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество, за сътрудничество в борбата с престъпността и особено срещу нейните организирани форми, подписано в Керкира на 2 октомври 1998 г., наричано по-кратко "Споразумението ЧИС",
следвайки разпоредбите на Устава на ЧИС, Истанбулската декларация от Десетата годишнина, Декларацията на Петата среща на Съвета на министрите на външните работи на страните - членки на ЧИС, от 26 октомври 2001 г., както и Декларацията на Съвета на министрите на външните работи на страните - участнички в ЧИС, за приноса на ЧИС към сигурността и стабилността от 25 юни 2004 г., които осъждат строго международния тероризъм като глобална заплаха срещу мира и сигурността;
съзнавайки, че тероризмът във всичките му форми и прояви представлява сериозна заплаха за международния мир и сигурност, политическата, икономическата и социалната стабилност на страните, за териториалната цялост и безопасност на страните - участнички в ЧИС, както и за развитието на приятелски и добросъседски отношения и двустранно и многостранно сътрудничество между страните от Черноморския регион;
съобразявайки се с разпоредбите на конвенциите на Организацията на обединените нации за борба срещу тероризма и подкрепяйки напълно резолюциите на Съвета за сигурност в тази област и особено Резолюция 1373;
подчертавайки, че борбата с тероризма трябва да се води при пълно спазване на върховенството на закона и човешките права;
потвърждавайки недвусмислената си подкрепа на общоприетите принципи на международното право;
се споразумяха за следното:

Член 1

За целите на този допълнителен протокол тероризъм означава онези престъпления, предвидени в конвенциите на ООН и протоколите за борба с тероризма.

Член 2

Страните си сътрудничат в превенцията, установяването, пресичането, разкриването и разследването на терористични актове в съответствие със Споразумението ЧИС и този допълнителен протокол и съгласно националното законодателство и международните задължения на техните държави.

Член 3

1. Страните определят техния(те) компетентен(и) орган(и) и/или лице(а) за връзка, чрез които ще се осигурява директната комуникация.
2. Всяка страна представя на депозитаря списък от имената и координатите на своите компетентни орган(и) и лице(а) за връзка в период от два месеца след влизането в сила на този допълнителен протокол за тази страна. Страните уведомяват депозитаря за всяка промяна в този списък.

Член 4

1. С цел прилагането на допълнителния протокол страните си взаимодействат по силата на чл.5 от Споразумението ЧИС и на Допълнителния протокол към Споразумението ЧИС, подписан в Киев на 15 март 2002 г.
2. Ако е необходимо, страните могат да създават спешни комуникационни линии, да провеждат редовни или извънредни срещи и консултации.

Член 5

В рамките на Споразумението ЧИС и на този допълнителен протокол страните обменят информация от взаимен интерес по отношение преди всичко на:
a) терористични актове, планирани и насочени срещу държавни ръководители, лица под международна защита, членове на дипломатически мисии и консулства, служители на международни междуправителствени организации, срещу участници в държавни визити и в други национални/международни събития и срещу други служители и цивилни лица;
b) терористични организации, групи и лица, представляващи заплаха за сигурността на техните държави, както и контакти между такива терористични организации, групи и лица;
c) терористични опити и действия, насочени срещу суверенитета и териториалната цялост на държавите на страните;
d) терористични актове и заплахи за извършването на такива актове на територията на държавите на страните срещу икономически, технологически и екологически обекти и съоръжения от жизненоважно значение;
e) терористични организации и групи, действащи на територията на държавите на страните, тяхната тактика и методи, ръководители и членове, както и лицата, свързани и/или подкрепящи действията на такива групи и организации;
f) организации и институции, подкрепящи тероризма, механизмите, връзките и насоките на такава подкрепа;
g) нелегалния трафик на оръжие, включително боеприпаси, взривни вещества и устройства, ядрени и радиоактивни материали и източници, химическо и биологическо оръжие и неговите компоненти, осъществяван от организирани криминални групи и лица, каналите, използвани за нелегалното им транспортиране през териториите на държавите на страните;
h) разкрити и предполагаеми източници и канали на финансова, логистична и други видове материална подкрепа на терористични организации и групи;
i) практики и законодателство от областта на противодействието на тероризма.

Член 6

Страните разработват и провеждат тясно сътрудничество преди всичко за:
а) противодействие на подготовката и извършването на терористични актове, както и предоставяне на всякакъв вид помощ на терористите, включително финансова;
b) отказване на убежище за онези, които финансират, планират, подкрепят или извършват терористични актове;
c) разкриване и пресичане на места, където се извършват обучение на терористи, планиране или подготовка на терористични актове, ако са предоставени конкретни доказателства;
d) предотвратяване на движението и пресичане на маршрутите на пътуване на терористи и терористични групи;
e) разкриване и идентифициране на структури, използвани от терористични групи или организации за прикритие на техните дейности;
f) предотвратяване, разкриване и пресичане на финансова помощ, доставка на оръжие и боеприпаси, експлозивни вещества и устройства, атомни и радиоактивни материали и източници, химически и биологични оръжия и техните компоненти, както и предоставяне на помощ на всяко лице и организация за планиране, подготовка и извършване на терористични актове. Страните се уведомяват взаимно за резултатите от координираните действия.

Член 7

Страните вземат всички необходими мерки за предотвратяване на подготовката на терористични актове на територията на техните собствени държави, когато тези терористични актове се предвижда да се извършат на територията на държавите на другите страни, както и за отказване на убежище на тези, които са планирали, съдействали или участвали в извършването на терористични актове.

Член 8

Страните могат да си сътрудничат за засилено прилагане на този допълнителен протокол под следните форми:
a) образование, обучение и усъвършенстване уменията на персонала;
b) обмяна на информация и опит относно използването на научни и технологични методи за криминални изследвания;
c) извършване на съвместни учения, семинари, консултации и научни изследвания;
d) обмяна на съответната национална нормативна база, аналитични и статистически данни;
e) и други форми, предвидени в Споразумението ЧИС.

Член 9

1. Информацията и документите, получени по силата на този допълнителен протокол, получават същата степен на поверителност от молещата страна, която се прилага за подобна информация от замолената страна.
2. Информацията и документите, получени по силата на този допълнителен протокол, както и информация за методите на разследване и тактиките за прилагане на специално оборудване или/и материали, не се предават на трета страна без предварителното разрешение от предоставящата страна.
3. Информацията или резултатите от изпълнението на молбата, получени от друга страна на основата на този допълнителен протокол, не могат да се използват за цели, различни от тези, за които са поискани или предоставени без предварителното разрешение в писмен вид от предоставящата страна.
4. Предаването и защитата на класифицирана информация се извършват от страните в съответствие с техните национални законодателства и/или съответните международни споразумения.
5. Без ущърб на съответните международни ангажименти на страните - членки на ЧИС - страни по Споразумението ЧИС и по този допълнителен протокол, личните данни, получени по силата на този допълнителен протокол, получават защита, поне еквивалентна на тази, давана от предоставящата страна.

Член 10

Всяка страна самостоятелно поема разходите, възникващи в хода на прилагането на този допълнителен протокол, освен ако взаимно не се реши друго във всеки конкретен случай.

Член 11

За осигуряване на сътрудничеството в рамките на този допълнителен протокол страните използват английски език за писмени процедури, английски и руски език за устни процедури, освен ако страните не са се договорили взаимно друго.

Член 12

1. Прилагането на този допълнителен протокол е подчинено на законодателството на държавите на всички страни.
2. Този допълнителен протокол не представлява пречка за изпълнение на другите международни задължения на страните.
3. Спорните въпроси, които може да възникнат във връзка с тълкуването или прилагането на допълнителния протокол, се решават от засегнатите страни чрез консултации и преговори съгласно съответните правила на международното право.

Член 13

1. Постоянният международен секретариат (ПМС) на ЧИС е депозитар на този допълнителен протокол.
2. Оригиналът на този допълнителен протокол в единствено копие на английски език се депозира в ПМС на ЧИС, който изпраща заверено копие на всяка страна.
3. Постоянният международен секретариат на ЧИС информира страните - членки на ЧИС, за:
a) всеки акт на подписване;
b) предаването на всеки документ на ратификация, приемане, одобрение или присъединяване;
c) всяка дата на влизане в сила на този допълнителен протокол в съответствие с чл. 15 от допълнителния протокол;
d) всеки друг акт или документ за уведомление, свързан с този допълнителен протокол.

Член 14

1. Този допълнителен протокол е открит за подпис от всяка една страна - членка на ЧИС.
2. Страната, която е подписала допълнителния протокол, не може да стане страна по него, ако не е страна по Споразумението ЧИС.
3. Този допълнителен протокол подлежи на ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.
4. Инструментите на ратификация, приемане, одобрение или присъединяване се депозират в депозитаря.

Член 15

1. Този допълнителен протокол влиза в сила на тридесетия ден след датата на депозиране в ПМС на ЧИС на третия инструмент на ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.
2. За всяка страна, ратифицирала, приела, одобрила или присъединила се към този допълнителен протокол след датата на неговото влизане в сила, допълнителният протокол влиза в сила на тридесетия ден след датата на депозиране от тази страна на съответния инструмент.

Член 16

1. Всяка страна може да предлага изменения към този допълнителен протокол.
2. Такива изменения се приемат със съгласието на всички страни и влизат в сила в съответствие с алинеи 3 и 4 на член 14 и с член 15 от този допълнителен протокол.

Член 17

Всяка страна може да се оттегли или денонсира допълнителния протокол с официално уведомление до ПМС на ЧИС. Оттеглянето или денонсирането влиза в сила три месеца след датата, на която уведомлението за оттегляне или денонсиране е получено от ПМС на ЧИС.
В потвърждение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този допълнителен протокол.

Съставен в Атина, Гърция, на 3 декември 2004 г. в единствено копие на английски език.

Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив