Меж­ду­нар. рекл. ор­га­ни­за­ция, ос­но­ва­на на 24 септ. 1960 след про­дъл­жи­тел­ни съ­ве­ща­ния през 1957-1959. Чле­но­ве: Ав­с­т­рия, Бел­гия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Гър­ция, Да­ния, Ис­па­ния, Ита­лия, Нор­ве­гия, Фин­лан­дия, Фран­ция, Гер­ма­ния, Хо­лан­дия, Швей­ца­рия и Щве­ция. Се­да­ли­ще - Брюк­сел (Бел­гия). ЕАРА це­ли да под­дър­жа дви­же­ни­е­то за съз­да­ва­не на об­ща търг. зо­на в Ев­ро­па, да раз­ра­бот­ва мер­ки, свър­за­ни с уни­фи­ка­ци­я­та и стан­дар­ти­за­ци­я­та на от­дел­ни об­лас­ти в рекл. дей­ност. Ос­нов­ни ор­га­ни: об­що съб­ра­ние, свик­ва­но не по-ряд­ко от един път на 3 г.; уп­рав­ле­ние за кон­т­рол, в ко­е­то вли­­зат по един из­бо­рен член и по един де­пу­тат от вся­ка стра­на, чи­я­то асо­ци­а­ция обе­ди­ня­ва по­не пет рекл. аген­ции. Офи­ци­а­лен език - англ.

Фи­нан­си­ра­не­то на ЕАРА ста­ва чрез член­с­ки внос­ки. Има ста­тус на кон­сул­тант при Ев­роп.съ­вет и връз­ки с меж­ду­нар. ор­га­ни­за­ции ка­то Меж­ду­нар. асо­ци­а­ция на рек­лам­ни­те аген­ции, Меж­ду­нар. асо­ци­а­ция на пе­ри­о­дич­ния пе­чат и др. Из­да­ва по­лу­го­диш­ни об­зо­ри, съ­би­ра и раз­п­рос­т­ра­ня­ва раз­лич­на до­ку­мен­та­ция от пол­за за рекл. аген­ции.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...