Ос­но­ва­но през 1948 в Ам­с­тер­дам със за­да­чи: да ус­та­но­вя­ва и под­дър­жа де­ло­ви връз­ки меж­ду спе­ци­а­лис­ти­те от от­дел­ни стра­ни по въп­ро­си­те на те­о­ри­я­та и прак­ти­ка­та на мар­ке­тин­га, на из­с­лед­ва­ни­я­та на мне­ни­я­та в ко­нюн­к­ту­ра­та; да съ­дейс­т­ва за ев­роп. вза­и­мо­раз­би­ра­тел­с­т­во чрез въ­веж­да­не на ви­со­ки стан­дар­ти и ло­я­л­ни точ­ни из­с­лед­ва­ния. Е. раз­г­ръ­ща го­ля­ма дей­ност: про­веж­да вся­ка г. меж­ду­нар. кон­фе­рен­ции по проб­ле­ми, свър­за­ни с из­с­лед­ва­ния на мне­ни­я­та и на мар­ке­тин­га, про­фи­ли­ра­ни и об­що­те­ма­тич­ни се­рии, се­ми­на­ри и кур­со­ве, под­гот­вя и при­е­ма раз­лич­ни стан­дар­ти, из­да­ва сбор­ни­ци с из­с­лед­ва­ния и пе­ри­о­дич­ни из­да­ния. Чле­ну­ват ли­ца от раз­лич­ни дър­жа­ви, за­ни­ма­ва­щи се с изу­ча­ва­не на проб­ле­ми­те на сто­пан­с­ка­та ко­нюн­к­ту­ра, как­то и ли­ца, пол­з­ва­щи ма­те­ри­а­ли­те и раз­ра­бот­ки­те му.

Бълг. спе­ци­а­лис­ти учас­т­ват в дей­ност­та на Е. от 1967. Висш ор­ган на Е. е го­диш­но­то съб­ра­ние на чле­но­ве­те, ко­е­то из­би­ра съ­вет от осем чле­на с пред­се­да­тел, зам.-пред­се­да­тел и сек­ре­та­ри­ат (за ре­ша­ва­не на те­ку­щи проб­ле­ми). Из­да­ва: го­ди­шен на­ръч­ник, сп. "European Research Review", из­ли­за­що два пъ­ти го­диш­но, и ин­фор. дву­ме­се­чен бю­ле­тин.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...