1) По­каз­ва­не­то на оп­ре­де­ле­ни пред­ме­ти или сис­те­ма от пред­ме­ти по на­чин, кой­то най-дос­тъп­но и  въз­дейс­т­ве­но ще ос­ве­до­ми зри­те­ля. При търг. и тър­гов­с­ко-про­миш­ле­ни­те му­зеи Е. имат поз­на­ва­тел­ни и рекл. це­ли - за­поз­на­ва­не с раз­лич­ни про­и­з­вод­с­т­ва, тех­но­ло­гии, ди­зайн, със сто­ки или с це­лия фир­мен асор­ти­мент. Фир­ме­ни­те Е. са вре­мен­ни и пос­то­ян­ни (в тях ек­с­по­на­ти­те се об­но­вя­ват пе­ри­о­дич­но). Ос­вен пред­ме­ти Е. съ­дър­жат и ма­те­ри­а­ли, ко­и­то спо­ма­гат за це­ле­на­со­че­но въз­п­ри­е­ма­не на ек­с­по­на­ти­те: над­пи­си, обяс­не­ния, ле­ген­ди, свет­лин­ни те­ла, без­п­лат­ни пе­чат­ни ма­те­ри­а­ли и др.

2) Тер­ми­нът неп­ра­вил­но се из­пол­з­ва и за оз­на­ча­ва­не на из­лож­ба, из­ло­же­ние или за пред­с­та­вя­не на ня­кой из­ло­жи­тел (напр. Бъл­гар­с­ка­та Е. на Лайп­циг­с­кия па­на­ир).

3) (exposition) Във фо­тог­ра­фи­я­та под Е. се раз­би­ра до­за­та свет­лин­ни, ин­ф­ра­чер­ве­ни, ул­т­ра­ви­о­ле­то­ви и др. лъ­чи, ко­и­то, встъ­пи­ли в до­сег със свет­ло­чув­с­т­ви­тел­на­та емул­сия на фо­то­ма­те­ри­а­ла, съз­да­ват яв­но или скри­то изоб­ра­же­ние вър­ху не­го. Свет­лин­на­та Е. се из­мер­ва с ек­с­по­но­ме­тър.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...