Ед­но от ос­нов­ни­те рек­лам­ни сред­с­т­ва, ко­и­то дейс­т­ват в ми­га на пот­ре­би­тел­с­кия из­бор. Е. тряб­ва да от­ра­зя­ва същ­ност­та, ка­чес­т­во­то и осо­бе­нос­ти­те на сто­ка­та, да я от­ли­ча­ва от кон­ку­рен­т­но­то про­и­з­вод­с­т­во, да свър­з­ва мар­ки­ра­но­то от не­го из­де­лие с фир­ма­та и мар­ка­та на про­и­з­во­ди­те­ля, с асор­ти­мен­та му (сто­ко­ва­та га­ма) и да се съ­о­б­ра­зя­ва със спе­ци­фич­ни­те осо­бе­нос­ти и изис­к­ва­ния на от­дел­ни­те па­за­ри. То­ва на­ла­га да се по­мес­т­ват дан­ни за ос­ве­до­мя­ва­не на ку­пу­ва­ча (чес­то изис­ку­е­ми и от за­ко­на), но да се из­бяг­ва опи­са­тел­но­то на­ча­ло, ко­е­то раз­сей­ва вни­ма­ни­е­то и пре­чи на рек­ла­мо­да­те­ля да ре­гис­т­ри­ра Е. ка­то тър­гов­с­ка мар­ка. По­ве­че­то Е. се от­пе­чат­ват на ка­чес­т­ве­на хар­тия и се за­леп­ват вър­ху опа­ков­ка­та. Дру­ги, са­мо от хар­тия, кар­тон или плат, се прик­реп­ват не­пос­ред­с­т­ве­но вър­ху сто­ка­та, а тре­ти (глав­но при тек­с­ти­ла, кон­фек­ци­я­та и три­ко­та­жа) се из­ра­бот­ват от тъ­кан, ко­жа, плас­т­ма­са и др. Чес­то сто­ки­те имат два или по­ве­че ети­ке­та (обик­но­ве­но напр. на­пит­ки­те имат един ос­но­вен Е. и др., т.нар. "яка" - на гър­ло­то на бу­тил­ка­та).

В прак­ти­ка­та съ­щес­т­ву­ва ус­лов­но де­ле­ние на Е. на  търг. (рек­ла­мен), кой­то съ­дър­жа пре­дим­но гра­фич­на ин­фор­ма­ция и це­ли да прив­ле­че вни­ма­ни­е­то на ку­пу­ва­ча, и на про­и­з­вод­с­т­вен, при кой­то пре­о­б­ла­да­ва сло­вес­на­та ин­фор­ма­ция от про­и­з­вод­с­т­ве­но­тех­но­ло­ги­чес­ко ес­тес­т­во. Е. тряб­ва да има съв­ре­мен­но гра­фич­но ре­ше­ние, да бъ­де из­пъл­нен мно­го доб­ре и да е прик­ре­пен пра­вил­но към сто­ка­та; да съ­о­т­вет­с­т­ва на вку­са и изис­к­ва­ни­я­та на по­тен­ци­а­л­ни­те пот­ре­би­те­ли от стра­на­та, къ­де­то ще се про­да­ва, и да бъ­де на­пи­сан на ези­ка им, ако не дейс­т­ват ня­кои др. (напр. прес­тиж­ни) съ­о­б­ра­же­ния.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...