ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.

Приложно поле

Чл. 1. Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз.

Раздел II.

Предмет на облагане с акциз и данъчнозадължени лица

Чл. 2. На облагане с акциз подлежат:

1. алкохолът и алкохолните напитки;

2. тютюневите изделия;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) енергийните продукти и електрическата енергия;

4. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

Чл. 2. На облагане с акциз подлежат:

1. алкохолът и алкохолните напитки;

2. тютюневите изделия;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) енергийните продукти и електрическата енергия;

4. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

5. автомобилите.

Чл. 2. На облагане с акциз подлежат:

1. алкохолът и алкохолните напитки;

2. тютюневите изделия;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) енергийните продукти и електрическата енергия;

4. кафето и екстрактите от кафе;

5. автомобилите.

Чл. 2. На облагане с акциз подлежат:

1. алкохолът и алкохолните напитки;

2. тютюневите изделия;

3. енергийните продукти;

4. кафето и екстрактите от кафе;

5. автомобилите.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Данъчнозадължени лица са:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицензираните складодържатели и регистрираните по този закон лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) лица, които в нарушение на този закон са произвели или участвали в производството на акцизни стоки, държат или са участвали в държането на акцизни стоки, разпореждат се или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз или акцизът е бил заплатен частично;

4. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) освободените от акциз крайни потребители и - временно регистрираните получатели;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка, които извършват доставки на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, с изключение на случаите, когато лицата по т. 5 са изпълнили задълженията си по този закон;

7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Когато няколко данъчнозадължени лица са отговорни за заплащането на акциза, те са солидарно отговорни.

Чл. 3. Данъчнозадължени лица са:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицензираните складодържатели и регистрираните по този закон лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки;

3. лица, които в нарушение на този закон са произвели акцизни стоки извън данъчен склад или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз;

4. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) освободените от акциз крайни потребители и нерегистрираните търговци;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка, които извършват доставки на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, с изключение на случаите по т. 5, когато задължен за заплащането на акциза е данъчният представител;

7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

Чл. 3. Данъчнозадължени лица са:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицензираните складодържатели и регистрираните по този закон лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки;

3. лица, които в нарушение на този закон са произвели акцизни стоки извън данъчен склад или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз;

4. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) освободените от акциз крайни потребители и нерегистрираните търговци;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка, които извършват доставки на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, с изключение на случаите по т. 5, когато задължен за заплащането на акциза е данъчният представител;

7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) лицата, които въвеждат на територията на страната автомобили от друга държава членка.

Чл. 3. Данъчнозадължени лица са:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицензираните складодържатели и регистрираните по този закон лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки;

3. лица, които в нарушение на този закон са произвели акцизни стоки извън данъчен склад или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз;

4. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) освободените от акциз крайни потребители и нерегистрираните търговци;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка, които извършват доставки на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, с изключение на случаите по т. 5, когато задължен за заплащането на акциза е данъчният представител.

Чл. 3. Данъчнозадължени лица са:

1. лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лица;

2. лицата, за които е възникнало задължение по Закона за митниците по отношение на акцизни стоки;

3. лица, които в нарушение на този закон са произвели акцизни стоки извън данъчен склад или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз;

4. освободените от акциз крайни потребители.

Раздел III.

Понятия

Чл. 4. По смисъла на този закон:

1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.

2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.

4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г.

6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

7. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.

11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

14. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

15. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическо или юридическо лице, което го ползва или под наем, или по друг начин, за цели, различни от търговските, и по-специално различни от транспортиране на пътници или стоки или предоставяне на услуги срещу заплащане или за нуждите на държавни органи.

16. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

18. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.

19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

20. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "% vol" и "% mas" са означения за алкохолното съдържание съответно по обем и по маса.

21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.

23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.

24. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

25. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на държава членка" е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл. 299 от този договор, като:

а) в тази територия не се включват:

аа) за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;

бб) за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;

вв) за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езерото Лугано;

гг) (отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.)

дд) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандските острови;

ее) за Република Франция: Задморски департаменти;

жж) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) за Република Финландия: Оландските острови;

б) движението на акцизни стоки до или от:

аа) Княжество Монако - ще бъде третирано като движение до или от Република Франция;

бб) остров Ман - ще бъде третирано като движение до или от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

вв) Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) - ще бъде третирано като движение до или от Федерална република Германия;

гг) Сан Марино - ще бъде третирано като движение до или от Република Италия;

дд) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) суверенните бази на Обединеното кралство Акротири и Декелия се третират като движения с начало във или предназначени за Кипър.

26. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Общността" и "територия на Общността" е територията на държавите членки.

27. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Трета страна" или "трета територия" е всяка територия, различна от територията на държавите членки.

28. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Регистриран получател" е лице, което при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният получател не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

29. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Временно регистриран получател" е лице, което при определени условия има право да получи еднократно определено количество акцизни стоки в рамките на двумесечен период от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Временно регистрираният получател не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

29а. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) "Регистриран изпращач" е лице - вносител на акцизни стоки, което при определени условия има право да изпраща акцизни стоки, които са допуснати за свободно обращение едновременно с поставянето им под режим отложено плащане на акциз, предназначени за друга държава членка. Регистрираният изпращач не може да складира или да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

30. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Вносител" е лицето - длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.

31. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стандартни резервоари" (нормален резервоар) са:

а) резервоарите, които са трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства и чието трайно закрепване позволява директното снабдяване с гориво както за целите на задвижването, така и където е необходимо, за работата на хладилни системи или други системи по време на транспортирането; газовите резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за прякото използване на газ като гориво, и резервоарите, прикрепени към други системи, с които може да е оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари;

б) резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички контейнери и чието трайно закрепване позволява по време на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Специален контейнер" е всеки контейнер, оборудван със специално проектиран агрегат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна изолация или други системи.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Минералогични процеси" са процесите, класифицирани според NACE (Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейската общност) с код DI 26 "производство на други неметални минерални продукти" в Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета относно статистическото класифициране на икономическите дейности в Европейската общност.

34. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на продукта" е себестойността на продукта по смисъла на счетоводното законодателство. Тази стойност се изчислява като осреднена за единица.

35. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на електрическата енергия" е действителната изкупна стойност на електрическата енергия или стойността на производството на електрическата енергия, ако тя се генерира от дейността.

36. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Изнасяне" е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия.

37. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Енергиен продукт за отопление" е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда в основната й функция.

38. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Независима малка пивоварна" е данъчен склад, който е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. Правно и икономически независима пивоварна е дружество:

а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

б) в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

в) в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.

Когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се смятат за една независима малка пивоварна.

Не се смята за независима малка пивоварна производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по този закон в текущата или предходната година.

39. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Пазарна цена" е сумата без данъка върху добавената стойност и акциза, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока по сделка между лица, които не са свързани.

40. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Компютърна система" е система за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки съгласно чл. 1 от Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки.

41. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Доставка на акцизни стоки" е еднократно движение на определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

42. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Изпращач" е лицензиран складодържател-изпращач или регистриран изпращач, който изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

43. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Получател" е лицензиран складодържател, регистриран получател, временно регистриран получател или лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3, които са посочени като получател в електронния административен документ при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

44. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Регистриран електронен административен документ" е електронен административен документ, на който митническите органи са определили уникален административен референтен код;

45. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Място на директна доставка" е мястото на получаване на енергийни продукти от лицензиран складодържател, различно от местонахождението на данъчния склад;

46. (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Нередовност" е настъпването на определени обстоятелства при движение на акцизни стоки, под режим отложено плащане на акциз или освободени за потребление на територията на друга държава членка, с изключение на случаите на липси и безвъзвратна загуба, вследствие на непреодолима сила и загубите от естествени фири, вследствие на промяна на физико-химичните свойства, в резултат на които цялото или част от количеството акцизни стоки не пристигат на мястото на получаване в съответствие с правилата за движение на акцизни стоки.

Чл. 4. По смисъла на този закон:

1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.

2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.

4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г.

6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.

11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

14. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

16. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

18. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.

19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

20. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "% vol" и "% mas" са означения за алкохолното съдържание съответно по обем и по маса.

21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.

23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.

24. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

25. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на държава членка" е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл. 299 от този договор, като:

а) в тази територия не се включват:

аа) за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;

бб) за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;

вв) за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езерото Лугано;

гг) (отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.)

дд) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандските острови;

ее) за Република Франция: Задморски департаменти;

жж) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) за Република Финландия: Оландските острови;

б) движението на акцизни стоки до или от:

аа) Княжество Монако - ще бъде третирано като движение до или от Република Франция;

бб) остров Ман - ще бъде третирано като движение до или от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

вв) Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) - ще бъде третирано като движение до или от Федерална република Германия;

гг) Сан Марино - ще бъде третирано като движение до или от Република Италия;

дд) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) суверенните бази на Обединеното кралство Акротири и Декелия се третират като движения с начало във или предназначени за Кипър.

26. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Общността" и "територия на Общността" е територията на държавите членки.

27. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Трета страна" или "трета територия" е всяка територия, различна от територията на държавите членки.

28. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Регистриран получател" е лице, което при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният получател не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

29. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Временно регистриран получател" е лице, което при определени условия има право да получи еднократно определено количество акцизни стоки в рамките на двумесечен период от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Временно регистрираният получател не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

29а. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) "Регистриран изпращач" е лице - вносител на акцизни стоки, което при определени условия има право да изпраща акцизни стоки, които са допуснати за свободно обращение едновременно с поставянето им под режим отложено плащане на акциз, предназначени за друга държава членка. Регистрираният изпращач не може да складира или да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

30. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Вносител" е лицето - длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.

31. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стандартни резервоари" (нормален резервоар) са:

а) резервоарите, които са трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства и чието трайно закрепване позволява директното снабдяване с гориво както за целите на задвижването, така и където е необходимо, за работата на хладилни системи или други системи по време на транспортирането; газовите резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за прякото използване на газ като гориво, и резервоарите, прикрепени към други системи, с които може да е оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари;

б) резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички контейнери и чието трайно закрепване позволява по време на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Специален контейнер" е всеки контейнер, оборудван със специално проектиран агрегат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна изолация или други системи.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Минералогични процеси" са процесите, класифицирани според NACE (Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейската общност) с код DI 26 "производство на други неметални минерални продукти" в Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета относно статистическото класифициране на икономическите дейности в Европейската общност.

34. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на продукта" е себестойността на продукта по смисъла на счетоводното законодателство. Тази стойност се изчислява като осреднена за единица.

35. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на електрическата енергия" е действителната изкупна стойност на електрическата енергия или стойността на производството на електрическата енергия, ако тя се генерира от дейността.

36. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Изнасяне" е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия.

37. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Енергиен продукт за отопление" е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда в основната й функция.

38. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Независима малка пивоварна" е данъчен склад, който е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. Правно и икономически независима пивоварна е дружество:

а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

б) в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

в) в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.

Когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се смятат за една независима малка пивоварна.

Не се смята за независима малка пивоварна производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по този закон в текущата или предходната година.

39. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Пазарна цена" е сумата без данъка върху добавената стойност и акциза, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока по сделка между лица, които не са свързани.

40. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Компютърна система" е система за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки съгласно чл. 1 от Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки.

41. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Доставка на акцизни стоки" е еднократно движение на определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

42. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Изпращач" е лицензиран складодържател-изпращач или регистриран изпращач, който изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

43. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Получател" е лицензиран складодържател, регистриран получател, временно регистриран получател или лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3, които са посочени като получател в електронния административен документ при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

44. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Регистриран електронен административен документ" е електронен административен документ, на който митническите органи са определили уникален административен референтен код;

45. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) "Място на директна доставка" е мястото на получаване на енергийни продукти от лицензиран складодържател, различно от местонахождението на данъчния склад, изпратени от друга държава членка.

Чл. 4. По смисъла на този закон:

1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.

2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.

4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г.

6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.

11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

14. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

16. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

18. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.

19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

20. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "% vol" и "% mas" са означения за алкохолното съдържание съответно по обем и по маса.

21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.

23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.

24. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

25. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на държава членка" е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл. 299 от този договор, като:

а) в тази територия не се включват:

аа) за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;

бб) за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;

вв) за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езерото Лугано;

гг) (отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.)

дд) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандските острови;

ее) за Република Франция: Задморски департаменти;

жж) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) за Република Финландия: Оландските острови;

б) движението на акцизни стоки до или от:

аа) Княжество Монако - ще бъде третирано като движение до или от Република Франция;

бб) остров Ман - ще бъде третирано като движение до или от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

вв) Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) - ще бъде третирано като движение до или от Федерална република Германия;

гг) Сан Марино - ще бъде третирано като движение до или от Република Италия;

дд) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) суверенните бази на Обединеното кралство Акротири и Декелия се третират като движения с начало във или предназначени за Кипър.

26. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Общността" и "територия на Общността" е територията на държавите членки.

27. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Трета страна" или "трета територия" е всяка територия, различна от територията на държавите членки.

28. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Регистриран получател" е лице, което при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният получател не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

29. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Временно регистриран получател" е лице, което при определени условия има право да получи еднократно определено количество акцизни стоки в рамките на двумесечен период от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Временно регистрираният получател не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

29а. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) "Регистриран изпращач" е лице - вносител на акцизни стоки, което при определени условия има право да изпраща акцизни стоки, които са допуснати за свободно обращение едновременно с поставянето им под режим отложено плащане на акциз, предназначени за друга държава членка. Регистрираният изпращач не може да складира или да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

30. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Вносител" е лицето - длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.

31. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стандартни резервоари" (нормален резервоар) са:

а) резервоарите, които са трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства и чието трайно закрепване позволява директното снабдяване с гориво както за целите на задвижването, така и където е необходимо, за работата на хладилни системи или други системи по време на транспортирането; газовите резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за прякото използване на газ като гориво, и резервоарите, прикрепени към други системи, с които може да е оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари;

б) резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички контейнери и чието трайно закрепване позволява по време на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Специален контейнер" е всеки контейнер, оборудван със специално проектиран агрегат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна изолация или други системи.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Минералогични процеси" са процесите, класифицирани според NACE (Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейската общност) с код DI 26 "производство на други неметални минерални продукти" в Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета относно статистическото класифициране на икономическите дейности в Европейската общност.

34. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на продукта" е себестойността на продукта по смисъла на счетоводното законодателство. Тази стойност се изчислява като осреднена за единица.

35. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на електрическата енергия" е действителната изкупна стойност на електрическата енергия или стойността на производството на електрическата енергия, ако тя се генерира от дейността.

36. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Изнасяне" е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия.

37. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Енергиен продукт за отопление" е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда в основната й функция.

38. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Независима малка пивоварна" е данъчен склад, който е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. Правно и икономически независима пивоварна е дружество:

а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

б) в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

в) в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.

Когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се смятат за една независима малка пивоварна.

Не се смята за независима малка пивоварна производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по този закон в текущата или предходната година.

39. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Пазарна цена" е сумата без данъка върху добавената стойност и акциза, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока по сделка между лица, които не са свързани.

40. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Компютърна система" е система за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки съгласно чл. 1 от Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки.

41. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Доставка на акцизни стоки" е еднократно движение на определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

42. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Изпращач" е лицензиран складодържател-изпращач или регистриран изпращач, който изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

43. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Получател" е лицензиран складодържател, регистриран получател, временно регистриран получател или лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3, които са посочени като получател в електронния административен документ при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

44. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Регистриран електронен административен документ" е електронен административен документ, на който митническите органи са определили уникален административен референтен код.

Чл. 4. По смисъла на този закон:

1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.

2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.

4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г.

6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.

11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

14. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

16. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

18. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.

19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

20. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "% vol" и "% mas" са означения за алкохолното съдържание съответно по обем и по маса.

21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.

23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.

24. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

25. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на държава членка" е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл. 299 от този договор, като:

а) в тази територия не се включват:

аа) за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;

бб) за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;

вв) за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езерото Лугано;

гг) (отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.)

дд) за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандските острови и Гибралтар;

ее) за Република Франция: Задморски департаменти;

б) движението на акцизни стоки до или от:

аа) Княжество Монако - ще бъде третирано като движение до или от Република Франция;

бб) остров Ман - ще бъде третирано като движение до или от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

вв) Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) - ще бъде третирано като движение до или от Федерална република Германия;

гг) Сан Марино - ще бъде третирано като движение до или от Република Италия.

26. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Общността" и "територия на Общността" е територията на държавите членки.

27. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Трета страна" или "трета територия" е всяка територия, различна от територията на държавите членки.

28. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Регистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

29. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Нерегистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получи конкретно количество акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Нерегистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

30. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Вносител" е лицето - длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.

31. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стандартни резервоари" (нормален резервоар) са:

а) резервоарите, които са трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства и чието трайно закрепване позволява директното снабдяване с гориво както за целите на задвижването, така и където е необходимо, за работата на хладилни системи или други системи по време на транспортирането; газовите резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за прякото използване на газ като гориво, и резервоарите, прикрепени към други системи, с които може да е оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари;

б) резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички контейнери и чието трайно закрепване позволява по време на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Специален контейнер" е всеки контейнер, оборудван със специално проектиран агрегат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна изолация или други системи.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Минералогични процеси" са процесите, класифицирани според NACE (Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейската общност) с код DI 26 "производство на други неметални минерални продукти" в Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета относно статистическото класифициране на икономическите дейности в Европейската общност.

34. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на продукта" е себестойността на продукта по смисъла на счетоводното законодателство. Тази стойност се изчислява като осреднена за единица.

35. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на електрическата енергия" е действителната изкупна стойност на електрическата енергия или стойността на производството на електрическата енергия, ако тя се генерира от дейността.

36. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Изнасяне" е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия.

37. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Енергиен продукт за отопление" е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда в основната й функция.

38. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Независима малка пивоварна" е данъчен склад, който е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. Правно и икономически независима пивоварна е дружество:

а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

б) в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

в) в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.

Когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се смятат за една независима малка пивоварна.

Не се смята за независима малка пивоварна производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по този закон в текущата или предходната година.

Чл. 4. По смисъла на този закон:

1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.

2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.

4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г.

6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.

11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

14. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

16. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Нов автомобил" е автомобил, за който към датата на внасяне, съответно към датата на подаване на декларацията по чл. 76г пред митническите органи, е налице едно от следните условия:

а) не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина), или

б) е изминал не повече от 6000 км.

17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

18. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.

19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

20. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "% vol" и "% mas" са означения за алкохолното съдържание съответно по обем и по маса.

21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.

23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.

24. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

25. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на държава членка" е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл. 299 от този договор, като:

а) в тази територия не се включват:

аа) за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;

бб) за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;

вв) за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езерото Лугано;

гг) (отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.)

дд) за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандските острови и Гибралтар;

ее) за Република Франция: Задморски департаменти;

б) движението на акцизни стоки до или от:

аа) Княжество Монако - ще бъде третирано като движение до или от Република Франция;

бб) остров Ман - ще бъде третирано като движение до или от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

вв) Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) - ще бъде третирано като движение до или от Федерална република Германия;

гг) Сан Марино - ще бъде третирано като движение до или от Република Италия.

26. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Общността" и "територия на Общността" е територията на държавите членки.

27. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Трета страна" или "трета територия" е всяка територия, различна от територията на държавите членки.

28. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Регистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

29. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Нерегистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получи конкретно количество акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Нерегистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

30. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Вносител" е лицето - длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.

31. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стандартни резервоари" (нормален резервоар) са:

а) резервоарите, които са трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства и чието трайно закрепване позволява директното снабдяване с гориво както за целите на задвижването, така и където е необходимо, за работата на хладилни системи или други системи по време на транспортирането; газовите резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за прякото използване на газ като гориво, и резервоарите, прикрепени към други системи, с които може да е оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари;

б) резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички контейнери и чието трайно закрепване позволява по време на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Специален контейнер" е всеки контейнер, оборудван със специално проектиран агрегат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна изолация или други системи.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Минералогични процеси" са процесите, класифицирани според NACE (Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейската общност) с код DI 26 "производство на други неметални минерални продукти" в Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета относно статистическото класифициране на икономическите дейности в Европейската общност.

34. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на продукта" е себестойността на продукта по смисъла на счетоводното законодателство. Тази стойност се изчислява като осреднена за единица.

35. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на електрическата енергия" е действителната изкупна стойност на електрическата енергия или стойността на производството на електрическата енергия, ако тя се генерира от дейността.

36. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Изнасяне" е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия.

37. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Енергиен продукт за отопление" е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда в основната й функция.

38. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Независима малка пивоварна" е данъчен склад, който е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. Правно и икономически независима пивоварна е дружество:

а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

б) в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

в) в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.

Когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се смятат за една независима малка пивоварна.

Не се смята за независима малка пивоварна производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по този закон в текущата или предходната година.

Чл. 4. По смисъла на този закон:

1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.

2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.

4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г.

6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.

11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

14. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

16. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Нов автомобил" е автомобил, за който към датата на внасяне, съответно към датата на подаване на декларацията по чл. 76г пред митническите органи, е налице едно от следните условия:

а) не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина), или

б) е изминал не повече от 6000 км.

17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

18. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.

19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

20. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "% vol" и "% mas" са означения за алкохолното съдържание съответно по обем и по маса.

21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.

23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.

24. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

25. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на държава членка" е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл. 299 от този договор, като:

а) в тази територия не се включват:

аа) за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;

бб) за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;

вв) за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езерото Лугано;

гг) (отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.)

дд) за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандските острови и Гибралтар;

ее) за Република Франция: Задморски департаменти;

б) движението на акцизни стоки до или от:

аа) Княжество Монако - ще бъде третирано като движение до или от Република Франция;

бб) остров Ман - ще бъде третирано като движение до или от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

вв) Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) - ще бъде третирано като движение до или от Федерална република Германия;

гг) Сан Марино - ще бъде третирано като движение до или от Република Италия.

26. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Общността" и "територия на Общността" е територията на държавите членки.

27. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Трета страна" или "трета територия" е всяка територия, различна от територията на държавите членки.

28. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Регистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

29. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Нерегистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получи конкретно количество акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Нерегистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

30. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Вносител" е лицето - длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.

31. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стандартни резервоари" (нормален резервоар) са:

а) резервоарите, които са трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства и чието трайно закрепване позволява директното снабдяване с гориво както за целите на задвижването, така и където е необходимо, за работата на хладилни системи или други системи по време на транспортирането; газовите резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за прякото използване на газ като гориво, и резервоарите, прикрепени към други системи, с които може да е оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари;

б) резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички контейнери и чието трайно закрепване позволява по време на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Специален контейнер" е всеки контейнер, оборудван със специално проектиран агрегат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна изолация или други системи.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Минералогични процеси" са процесите, класифицирани според NACE (Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейската общност) с код DI 26 "производство на други неметални минерални продукти" в Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета относно статистическото класифициране на икономическите дейности в Европейската общност.

34. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на продукта" е себестойността на продукта по смисъла на счетоводното законодателство. Тази стойност се изчислява като осреднена за единица.

35. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на електрическата енергия" е действителната изкупна стойност на електрическата енергия или стойността на производството на електрическата енергия, ако тя се генерира от дейността.

36. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Изнасяне" е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия.

37. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Енергиен продукт за отопление" е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда в основната й функция.

Чл. 4. По смисъла на този закон:

1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.

2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.

4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г.

6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.

11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

14. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

16. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Нов автомобил" е автомобил, за който към датата на внасяне, съответно към датата на подаване на декларацията по чл. 76г пред митническите органи, е налице едно от следните условия:

а) не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина), или

б) е изминал не повече от 6000 км.

17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

18. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.

19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

20. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "% vol" и "% mas" са означения за алкохолното съдържание съответно по обем и по маса.

21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.

23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.

24. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

25. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на държава членка" е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл. 299 от този договор, като:

а) в тази територия не се включват:

аа) за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;

бб) за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;

вв) за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езерото Лугано;

гг) (отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.)

дд) за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандските острови и Гибралтар;

ее) за Република Франция: Задморски департаменти;

б) движението на акцизни стоки до или от:

аа) Княжество Монако - ще бъде третирано като движение до или от Република Франция;

бб) остров Ман - ще бъде третирано като движение до или от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

вв) Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) - ще бъде третирано като движение до или от Федерална република Германия;

гг) Сан Марино - ще бъде третирано като движение до или от Република Италия.

26. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Общността" и "територия на Общността" е територията на държавите членки.

27. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Трета страна" или "трета територия" е всяка територия, различна от територията на държавите членки.

28. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Регистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

29. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Нерегистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получи конкретно количество акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Нерегистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

30. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Вносител" е лицето - длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.

31. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стандартни резервоари" (нормален резервоар) са:

а) резервоарите, които са трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства и чието трайно закрепване позволява директното снабдяване с гориво както за целите на задвижването, така и където е необходимо, за работата на хладилни системи или други системи по време на транспортирането; газовите резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за прякото използване на газ като гориво, и резервоарите, прикрепени към други системи, с които може да е оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари;

б) резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички контейнери и чието трайно закрепване позволява по време на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Специален контейнер" е всеки контейнер, оборудван със специално проектиран агрегат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна изолация или други системи.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Минералогични процеси" са процесите, класифицирани според NACE (Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейската общност) с код DI 26 "производство на други неметални минерални продукти" в Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета относно статистическото класифициране на икономическите дейности в Европейската общност.

34. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на продукта" е себестойността на продукта по смисъла на счетоводното законодателство. Тази стойност се изчислява като осреднена за единица.

35. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на електрическата енергия" е действителната изкупна стойност на електрическата енергия или стойността на производството на електрическата енергия, ако тя се генерира от дейността.

36. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Изнасяне" е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия.

Чл. 4. По смисъла на този закон:

1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.

2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.

4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г.

6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.

11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

14. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

16. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Нов автомобил" е автомобил, за който към датата на внасяне, съответно към датата на подаване на декларацията по чл. 76г пред митническите органи, е налице едно от следните условия:

а) не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина), или

б) е изминал не повече от 6000 км.

17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

18. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.

19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

20. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "% vol" и "% mas" са означения за алкохолното съдържание съответно по обем и по маса.

21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.

23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.

24. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

25. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на държава членка" е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл. 299 от този договор, като:

а) в тази територия не се включват:

аа) за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;

бб) за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;

вв) за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езерото Лугано;

гг) за Република Гърция: планината Атон;

дд) за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандските острови и Гибралтар;

ее) за Република Франция: Задморски департаменти;

б) движението на акцизни стоки до или от:

аа) Княжество Монако - ще бъде третирано като движение до или от Република Франция;

бб) остров Ман - ще бъде третирано като движение до или от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

вв) Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) - ще бъде третирано като движение до или от Федерална република Германия;

гг) Сан Марино - ще бъде третирано като движение до или от Република Италия.

26. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Общността" и "територия на Общността" е територията на държавите членки.

27. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Трета страна" или "трета територия" е всяка територия, различна от територията на държавите членки.

28. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Регистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

29. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Нерегистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получи конкретно количество акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Нерегистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

30. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Вносител" е лицето - длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.

31. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стандартни резервоари" (нормален резервоар) са:

а) резервоарите, които са трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства и чието трайно закрепване позволява директното снабдяване с гориво както за целите на задвижването, така и където е необходимо, за работата на хладилни системи или други системи по време на транспортирането; газовите резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за прякото използване на газ като гориво, и резервоарите, прикрепени към други системи, с които може да е оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари;

б) резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички контейнери и чието трайно закрепване позволява по време на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.

32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Специален контейнер" е всеки контейнер, оборудван със специално проектиран агрегат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна изолация или други системи.

33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Минералогични процеси" са процесите, класифицирани според NACE (Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейската общност) с код DI 26 "производство на други неметални минерални продукти" в Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета относно статистическото класифициране на икономическите дейности в Европейската общност.

34. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на продукта" е себестойността на продукта по смисъла на счетоводното законодателство. Тази стойност се изчислява като осреднена за единица.

35. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на електрическата енергия" е действителната изкупна стойност на електрическата енергия или стойността на производството на електрическата енергия, ако тя се генерира от дейността.

36. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Изнасяне" е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия.

Чл. 4. По смисъла на този закон:

1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.

2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.

4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

5. "Код по КН" са тарифни позиции, подпозиции и тарифни номера по Комбинираната номенклатура на Република България.

6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.

11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

14. "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава под режим отложено плащане на акциз енергийни продукти, които не се облагат с акциз или се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

16. "Нов автомобил" е автомобил, за който едновременно са налице следните условия:

а) не е имал постоянна пътна регистрация до вноса му в страната или са изтекли не повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина);

б) изминал е не повече от 6000 км.

17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

18. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.

19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

20. "% vol" е означение за алкохолното съдържание по обем.

21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.

23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.

Чл. 4. По смисъла на този закон:

1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.

2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.

4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

5. "Код по КН" са тарифни позиции, подпозиции и тарифни номера по Комбинираната номенклатура на Република България.

6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) в размер до 10 хектолитра чист алкохол годишно от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.

11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

14. "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава под режим отложено плащане на акциз енергийни продукти, които не се облагат с акциз или се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

16. "Нов автомобил" е автомобил, за който едновременно са налице следните условия:

а) не е имал постоянна пътна регистрация до вноса му в страната или са изтекли не повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина);

б) изминал е не повече от 6000 км.

17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

18. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.

19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

20. "% vol" е означение за алкохолното съдържание по обем.

21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци."

Чл. 4. По смисъла на този закон:

1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.

2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.

4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

5. "Код по КН" са тарифни позиции, подпозиции и тарифни номера по Комбинираната номенклатура на Република България.

6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

8. "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) в размер до 10 хектолитра чист алкохол годишно от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра годишно на семейство.

9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

10. "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва както за гориво за отопление, така и за други цели.

11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

14. "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава под режим отложено плащане на акциз енергийни продукти, които не се облагат с акциз или се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

16. "Нов автомобил" е автомобил, за който едновременно са налице следните условия:

а) не е имал постоянна пътна регистрация до вноса му в страната или са изтекли не повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина);

б) изминал е не повече от 6000 км.

17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

18. "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 5000 лв.

19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

20. "% vol" е означение за алкохолното съдържание по обем.

21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци."

Глава втора.

АКЦИЗНИ СТОКИ

Раздел I.

Алкохол и алкохолни напитки

Чл. 5. "Бира" е всеки продукт, включен в код по КН 2203, или всеки продукт, представляващ смес от бира и безалкохолни напитки, включен в код по КН 2206, и в двата случая с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 % vol.

Чл. 6. (1) "Тихи вина" са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на ал. 2, които са със:

1. действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация, или

2. действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol, но непревишаващо 18 % vol, при условие че са били произведени без каквото и да е обогатяване и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Шумящи вина" са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 и 2205, които са:

1. в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки или които имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три бара или повече, и

2. с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.

Чл. 6. (1) "Тихи вина" са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на ал. 2, които са със:

1. действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация, или

2. действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol, но непревишаващо 18 % vol, при условие че са били произведени без каквото и да е обогатяване и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.

(2) "Шумящи вина" са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10 0, 2204 29 10 0 и 2205, които са:

1. в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки или които имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три бара или повече, и

2. с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.

Чл. 7. "Други ферментирали напитки", различни от бирата и виното, са:

1. тихите ферментирали напитки, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на чл. 6, както и продуктите, включени в код по КН 2206, но непопадащи в обхвата на т. 2, които са със:

а) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 10 % vol, или

б) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 10 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) шумящите ферментирали напитки, включени в код по КН 2206 00 91, както и продуктите, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 и 2205, но непопадащи в обхвата на чл. 6, които са:

а) в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки или имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три бара или повече, и

б) с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 13 % vol, или са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.

Чл. 7. "Други ферментирали напитки", различни от бирата и виното, са:

1. тихите ферментирали напитки, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на чл. 6, както и продуктите, включени в код по КН 2206, но непопадащи в обхвата на т. 2, които са със:

а) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 10 % vol, или

б) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 10 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;

2. шумящите ферментирали напитки, включени в кодове по КН 2206 00 31 0 и 2206 00 39 0, както и продуктите, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10 0, 2204 29 10 0 и 2205, но непопадащи в обхвата на чл. 6, които са:

а) в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки или имат свърхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три бара или повече, и

б) с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 13 % vol, или са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.

Чл. 8. "Междинни продукти" са всички продукти с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 22 % vol, и включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, но непопадащи в обхвата на чл. 5, 6 и 7.

Чл. 9. "Етилов алкохол (алкохол)" е всеки продукт:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в друга глава от Комбинираната номенклатура;

2. включен в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol;

3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) получен чрез дестилация и годен за пиене, съдържащ други продукти в разтворено или неразтворено състояние.

Чл. 9. "Етилов алкохол (алкохол)" е всеки продукт:

1. включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в друга глава от Комбинираната номенклатура на Република България;

2. включен в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol;

3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) получен чрез дестилация и годен за пиене, съдържащ други продукти в разтворено или неразтворено състояние.

Чл. 9. "Етилов алкохол (алкохол)" е всеки продукт:

1. включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в друга глава от Комбинираната номенклатура на Република България;

2. включен в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol.

Раздел II.

Тютюневи изделия

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Пури и пурети" са цилиндрични тела от тютюн, изключително предназначени и годни за пушене предвид техните свойства и нормалните очаквания на потребителите, и които:

1. са обвити с покриващ лист от естествен тютюн, или

2. съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд) и са обвити с външен лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително, където е подходящо, и филтъра, но не и мундщука, ако има такъв, при условие че единичното им тегло, без филтър или мундщук, е най-малко 2,3 г и не повече от 10 г и обиколката по продължение най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 мм.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За "пури и пурети" се смятат и изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюна, но отговарящи на изискванията на ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се смятат за "пури и пурети" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.

Чл. 10. (1) "Пури и пурети" са пригодени за пушене цилиндрични тела от тютюн, които:

1. са съставени изцяло от естествен тютюн, или

2. са обвити изцяло с покриващ лист от естествен тютюн, или

3. имат ситно нарязан пълнеж и покриващ и обвиващ лист, и двата от възстановен тютюн, като покриващият лист е с нормалния цвят на пурите и обвива изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука, е равно или по-голямо от 1,2 г и покриващият лист е спирално навит под остър ъгъл не по малък от 30 градуса спрямо надлъжната ос на изделието, или

4. имат ситно нарязан пълнеж и покриващ лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пурите, обвиващ изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука, е равно или по-голямо от 2,3 г и техният периметър поне в една трета от дължината на изделието е равен или по-голям от 34 мм.

(2) За "пури и пурети" се смятат и изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюна, но отговарящи на изискванията на ал. 1, при условие че са снабдени съответно със:

1. един покриващ лист от естествен тютюн;

2. един покриващ и един обвиващ лист - и двата от възстановен тютюн;

3. един покриващ лист от възстановен тютюн.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се смятат за "пури и пурети" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.

Чл. 10. (1) "Пури и пурети" са пригодени за пушене цилиндрични тела от тютюн, които:

1. са съставени изцяло от естествен тютюн, или

2. са обвити изцяло с покриващ лист от естествен тютюн, или

3. имат ситно нарязан пълнеж и покриващ и обвиващ лист, и двата от възстановен тютюн, като покриващият лист е с нормалния цвят на пурите и обвива изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука, е равно или по-голямо от 1,2 г и покриващият лист е спирално навит под остър ъгъл не по малък от 30 градуса спрямо надлъжната ос на изделието, или

4. имат ситно нарязан пълнеж и покриващ лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пурите, обвиващ изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука, е равно или по-голямо от 2,3 г и техният периметър поне в една трета от дължината на изделието е равен или по-голям от 34 мм.

(2) За "пури и пурети" се смятат и изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюна, но отговарящи на изискванията на ал. 1, при условие че са снабдени съответно със:

1. един покриващ лист от естествен тютюн;

2. един покриващ и един обвиващ лист - и двата от възстановен тютюн;

3. един покриващ лист от възстановен тютюн.

Чл. 11. (1) "Цигари" са:

1. годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10;

2. цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са вкарани в цигарени хартиени рула;

3. цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са увити в цигарена хартия.

(2) За "цигари" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За целите на облагането с акциз продуктите за пушене по ал. 1 и 2 се смятат като две цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 8 см, но не по-дълги от 11 см, съответно като три цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 11 см, но не по-дълги от 14 см, и така нататък.

(4) Не се смятат за "цигари" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.

Чл. 11. (1) "Цигари" са:

1. годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10;

2. цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са вкарани в цигарени хартиени рула;

3. цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са увити в цигарена хартия.

(2) За "цигари" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията по ал. 1.

(3) За целите на облагането с акциз продуктите за пушене по ал. 1 и 2 се смятат като две цигари, ако без филтъра и мундщука са по-дълги от 90 мм, но не по-дълги от 180 мм, съответно като три цигари, ако без филтъра и мундщука са по-дълги от 180 мм, но не по-дълги от 270 мм, и така нататък.

(4) Не се смятат за "цигари" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.

Чл. 12. (1) "Тютюн за пушене (за лула и цигари)" е:

1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл. 10 и 11; за "отпадъци от тютюн" се смятат и остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т. 1 и 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1,5 мм.

(2) За "тютюн за пушене" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал. 1.

(3) Не се смятат за "тютюн за пушене" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.

Чл. 12. (1) "Тютюн за пушене (за лула и цигари)" е:

1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;

2. отпадъци от тютюн, годни за пушене и пригодени за продажба на дребно, при условие че не отговарят на изискванията за пури, пурети и цигари по чл. 10 и 11;

3. фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т. 1 и 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1 мм.

(2) За "тютюн за пушене" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал. 1.

(3) Не се смятат за "тютюн за пушене" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.

Раздел III.

Енергийни продукти и електрическа енергия (Загл. доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) "Енергийни продукти" са продуктите, включени във:

1. кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;

2. кодове по КН от 2701, 2702 и от 2704 до 2715;

3. кодове по КН от 2901 и 2902;

4. код по КН 2905 11 00, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;

5. код по КН 3403;

6. код по КН 3811;

7. код по КН 3817;

8. код по КН 3824 90 99, включително биодизел, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво.

(2) "Електрическа енергия" е продукт, включен в код по КН 2716.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат по отношение на следните енергийни продукти:

1. включените в кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;

2. включените в кодове по КН 2707 10, 2707 20; 2707 30 и 2707 50;

3. включените в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69; за енергийните продукти с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 разпоредбите на закона относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и контролът върху тях се прилагат само когато са в наливно състояние;

4. включените в кодове по КН 2711 с изключение на кодове по КН 2711 11, 2711 21 и 2711 29;

5. включените в кодове по КН 2901 10;

6. включените в кодове по КН 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44;

7. включените в код по КН 2905 11 00, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или моторно гориво;

8. включените в код по КН 3824 90 99, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или за моторно гориво, включително биодизел.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат на територията на страната и за енергийни продукти, за които има определена акцизна ставка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За енергийни продукти с кодове по КН 2710 91 и 2710 99 разпоредбите на глава четвърта се прилагат на територията на страната само от лицата, които ги оползотворяват или обезвреждат по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Енергиен продукт с код по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 се смята, че е в "наливно състояние" в случаите, когато е неопакован, транспортиран в съдове, които са неразделна част от транспортното средство, както и в случаите, когато е неопакован, транспортиран в съдове с обем, надвишаващ 210 литра.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат по отношение на следните енергийни продукти:

1. включените в кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;

2. включените в кодове по КН 2707 10, 2707 20; 2707 30 и 2707 50;

3. включените в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69; за енергийните продукти с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 разпоредбите на закона относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и контролът върху тях се прилагат само когато са в наливно състояние;

4. включените в кодове по КН 2711 с изключение на кодове по КН 2711 11, 2711 21 и 2711 29;

5. включените в кодове по КН 2901 10;

6. включените в кодове по КН 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44;

7. включените в код по КН 2905 11 00, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или моторно гориво;

8. включените в код по КН 3824 90 99, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или за моторно гориво, включително биодизел.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат на територията на страната и за енергийни продукти, за които има определена акцизна ставка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Енергиен продукт с код по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 се смята, че е в "наливно състояние" в случаите, когато е неопакован, транспортиран в съдове, които са неразделна част от транспортното средство, както и в случаите, когато е неопакован, транспортиран в съдове с обем, надвишаващ 210 литра.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат по отношение на следните енергийни продукти:

1. включените в кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;

2. включените в кодове по КН 2707 10, 2707 20; 2707 30 и 2707 50;

3. включените в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69; за енергийните продукти с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 разпоредбите на закона относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и контролът върху тях се прилагат само когато са в наливно състояние;

4. включените в кодове по КН 2711 с изключение на кодове по КН 2711 11, 2711 21 и 2711 29;

5. включените в кодове по КН 2901 10;

6. включените в кодове по КН 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44;

7. включените в код по КН 2905 11 00, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или моторно гориво;

8. включените в код по КН 3824 90 99, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или за моторно гориво, включително биодизел.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат на територията на страната и за всички енергийни продукти, за които има определена акцизна ставка и които са предназначени за:

1. използване, за продажба като моторно гориво, като гориво за отопление, като добавка към или за разреждане на моторно гориво;

2. предоставяне на освободени от акциз крайни потребители.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Енергиен продукт с код по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 се смята, че е в "наливно състояние" в случаите, когато е неопакован, транспортиран в съдове, които са неразделна част от транспортното средство, както и в случаите, когато е неопакован, транспортиран в съдове с обем, надвишаващ 210 литра.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат по отношение на следните енергийни продукти:

1. включените в кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;

2. включените в кодове по КН 2707 10, 2707 20; 2707 30 и 2707 50;

3. включените в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69; за енергийните продукти с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 разпоредбите на закона относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и контролът върху тях се прилагат само когато са в наливно състояние;

4. включените в кодове по КН 2711 с изключение на кодове по КН 2711 11, 2711 21 и 2711 29;

5. включените в кодове по КН 2901 10;

6. включените в кодове по КН 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44;

7. включените в код по КН 2905 11 00, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или моторно гориво;

8. включените в код по КН 3824 90 99, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или за моторно гориво, включително биодизел.

(2) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат и за енергийни продукти, непосочени в ал. 1, когато те са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като моторно гориво, като гориво за отопление, като добавка към или за разреждане на моторно гориво.

Раздел III.

Енергийни продукти

Чл. 13. "Енергийни продукти" са продуктите, включени във:

1. кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;

2. кодове по КН от 2705 до 2715;

3. кодове по КН от 2901 и 2902;

4. код по КН 2905 11 00 0, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;

5. код по КН 3403;

6. код по КН 3811;

7. код по КН 3817;

8. код по КН 3824 90 99 0, включително биодизел, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат само по отношение на следните енергийни продукти:

1. включените в кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;

2. включените в кодове по КН 2707 10, 2707 20; 2707 30 и 2707 50;

3. включените в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69 0; за енергийните продукти с кодове по КН 2710 11 21 0, 2710 11 25 0 и 2710 19 29 0 разпоредбите на закона относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и контрола върху тях се прилагат само когато са в наливно състояние;

4. включените в кодове по КН 2711, с изключение на кодове по КН 2711 11 00 0, 2711 21 00 0 и 2711 11 29 0;

5. включените в кодове по КН 2901 10;

6. включените в кодове по КН 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44;

7. включените в код по КН 2905 11 00 0, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или моторно гориво;

8. включените в код по КН 3824 90 99 0, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или за моторно гориво, включително биодизел.

Чл. 14. Разпоредбите на глава четвърта, раздел VI и на глава осма се прилагат само по отношение на следните енергийни продукти:

1. включените в кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;

2. включените в кодове по КН 2707 10, 2707 20; 2707 30 и 2707 50;

3. включените в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69 0; за енергийните продукти с кодове по КН 2710 11 21 0, 2710 11 25 0 и 2710 19 29 0 разпоредбите на закона относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и контрола върху тях се прилагат само когато са в наливно състояние;

4. включените в кодове по КН 2711, с изключение на кодове по КН 2711 11 00 0, 2711 21 00 0 и 2711 11 29 0;

5. включените в кодове по КН 2901 10;

6. включените в кодове по КН 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44;

7. включените в код по КН 2905 11 00 0, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или моторно гориво;

8. включените в код по КН 3824 90 99 0, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или за моторно гориво, включително биодизел.

Раздел IV.

Кафе (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Раздел IV.

Кафе

Чл. 15. "Кафе" е всеки продукт, включен в кодове по КН 0901 11, 0901 12, 0901 21 и 0901 22.

Чл. 16. "Екстракти от кафе" са всички продукти, включени в код по КН 2101 11.

Чл. 17. "Прахообразни смеси, съдържащи повече от 10 на сто екстракти от кафе" са всички продукти, включени в код по КН 2101 12.

Раздел V.

Автомобили (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

Раздел V.

Автомобили

Чл. 18. "Автомобили" са новите и употребяваните пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили за транспорт до 9 лица, включително водачът, с мощност на двигателя, превишаваща 120 киловата (kW) по система DIN или 126 киловата (kW) по система SAE, включени в код по КН 8703.

Глава трета.

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Раздел I.

Възникване на задължение за заплащане на акциз

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Стоките по чл. 2 подлежат на облагане с акциз, освен когато са поставени под режим отложено плащане на акциз:

1. при тяхното производство на територията на страната;

2. при тяхното въвеждане на територията на страната от територията на друга държава членка;

3. при тяхното внасяне на територията на страната.

(2) Внасяне на акцизни стоки означава въвеждането на необщностни акцизни стоки на територията на страната, както и въвеждането на общностни акцизни стоки от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.

(3) Независимо от ал. 2, когато с въвеждането им на територията на страната стоките са поставени под митнически режим, внасянето им се смята за осъществено, когато те са допуснати за свободно обращение.

Чл. 19. (1) Стоките по чл. 2 подлежат на облагане с акциз при тяхното производство на територията на страната или при внасянето им на тази територия, освен когато са поставени под режим отложено плащане на акциз.

(2) Внасянето на акцизни стоки означава въвеждането им на митническата територия на страната по смисъла на Закона за митниците.

(3) Независимо от ал. 2, когато с въвеждането им на митническата територия на страната стоките са поставени под митнически режим, внасянето им се смята за осъществено, когато те придобият митнически статут на местни стоки.

Чл. 20. (1) Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление.

(2) Освобождаване за потребление е:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) извеждането на акцизни стоки от данъчен склад, освен когато при условията и по реда на този закон от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз, както и извеждането на акцизни стоки от специализиран малък обект за дестилиране и обект за винопроизводство на малък винопроизводител;

2. неспазването на условията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

3. потреблението на акцизни стоки в данъчен склад, освен ако са вложени като суровини в производството на акцизни стоки;

4. производството на акцизни стоки извън режим отложено плащане на акциз;

5. внасянето, включително в нарушение на митническото законодателство, освен когато акцизните стоки са поставени под режим отложено плащане на акциз;

6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) извеждането от данъчен склад на акцизни стоки, облепени с бандерол, освен когато стоките се транспортират до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател при предстоящо прекратяване действието на лиценза за управление на данъчния склад, от който стоките се извеждат, и след разрешение на директора на Агенция "Митници" по ред, определен с правилника за прилагане на закона;

7. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

8. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз, включително липси на въглища, кокс, електрическа енергия или природен газ, установени при лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 и 2;

9. прекратяването на действието на лиценза за управление на данъчен склад - за всички стоки, които към момента на прекратяването са под режим отложено плащане на акциз;

10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) прекратяването на регистрацията на лицата - за наличните стоки, които не са били обложени с акциз;

11. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) получаването на акцизни стоки от регистриран получател под режим отложено плащане на акциз;

12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) получаването на акцизни стоки от временно регистриран получател под режим отложено плащане на акциз;

12а. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) обратното въвеждане на акцизни стоки на територията на страната, изпратени от регистриран изпращач;

12б. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) получаването на енергийни продукти от лицензиран складодържател при условията на директна доставка;

13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) получаването на акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка освен когато стоките постъпят в данъчен склад на територията на страната;

14. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на въглища и кокс на лица, различни от регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 1, с изключение на продажбата на физически лица, които не са еднолични търговци;

16. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на кокс и въглища от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 за свои собствени нужди;

17. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на електрическа енергия или природен газ на потребители на електрическа енергия или природен газ за битови и стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката;

18. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на електрическа енергия или природен газ от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3 за свои собствени нужди, с изключение на случаите на потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия;

19. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на енергийни продукти от освободени от акциз крайни потребители за цели, различни от посочените в удостоверението;

20. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

21. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) производството, държането или разпореждането на акцизни стоки, за които в нарушение на този закон не е заплатен акциз или акцизът е заплатен частично;

22. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) получаването на акцизни стоки от лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3.

(3) В случаите, в които моментът на освобождаване за потребление не може да бъде установен, за такава се приема датата на установяване от контролните органи на действията, фактите или обстоятелствата по ал. 2.

Чл. 20. (1) Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление.

(2) Освобождаване за потребление е:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) извеждането на акцизни стоки от данъчен склад, освен когато при условията и по реда на този закон от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз, както и извеждането на акцизни стоки от специализиран малък обект за дестилиране и обект за винопроизводство на малък винопроизводител;

2. неспазването на условията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

3. потреблението на акцизни стоки в данъчен склад, освен ако са вложени като суровини в производството на акцизни стоки;

4. производството на акцизни стоки извън режим отложено плащане на акциз;

5. внасянето, включително в нарушение на митническото законодателство, освен когато акцизните стоки са поставени под режим отложено плащане на акциз;

6. извеждането от данъчен склад на акцизни стоки, облепени с бандерол;

7. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

8. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз, включително липси на въглища, кокс, електрическа енергия или природен газ, установени при лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 и 2;

9. прекратяването на действието на лиценза за управление на данъчен склад - за всички стоки, които към момента на прекратяването са под режим отложено плащане на акциз;

10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) прекратяването на регистрацията на лицата - за наличните стоки, които не са били обложени с акциз;

11. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) получаването на акцизни стоки от регистриран получател под режим отложено плащане на акциз;

12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) получаването на акцизни стоки от временно регистриран получател под режим отложено плащане на акциз;

12а. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) обратното въвеждане на акцизни стоки на територията на страната, изпратени от регистриран изпращач;

12б. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) получаването на енергийни продукти от лицензиран складодържател при условията на директна доставка;

13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) получаването на акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка освен когато стоките постъпят в данъчен склад на територията на страната;

14. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на въглища и кокс на лица, различни от регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 1, с изключение на продажбата на физически лица, които не са еднолични търговци;

16. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на кокс и въглища от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 за свои собствени нужди;

17. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на електрическа енергия или природен газ на потребители на електрическа енергия или природен газ за битови и стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката;

18. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на електрическа енергия или природен газ от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3 за свои собствени нужди, с изключение на случаите на потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия;

19. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на енергийни продукти от освободени от акциз крайни потребители за цели, различни от посочените в удостоверението;

20. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

21. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) производството, държането или разпореждането на акцизни стоки, за които в нарушение на този закон не е заплатен акциз или акцизът е заплатен частично;

22. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) получаването на акцизни стоки от лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3.

(3) В случаите, в които моментът на освобождаване за потребление не може да бъде установен, за такава се приема датата на установяване от контролните органи на действията, фактите или обстоятелствата по ал. 2.

Чл. 20. (1) Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление.

(2) Освобождаване за потребление е:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) извеждането на акцизни стоки от данъчен склад, освен когато при условията и по реда на този закон от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз, както и извеждането на акцизни стоки от специализиран малък обект за дестилиране и обект за винопроизводство на малък винопроизводител;

2. неспазването на условията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

3. потреблението на акцизни стоки в данъчен склад, освен ако са вложени като суровини в производството на акцизни стоки;

4. производството на акцизни стоки извън режим отложено плащане на акциз;

5. внасянето, включително в нарушение на митническото законодателство, освен когато акцизните стоки са поставени под режим отложено плащане на акциз;

6. извеждането от данъчен склад на акцизни стоки, облепени с бандерол;

7. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

8. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз, включително липси на въглища, кокс, електрическа енергия или природен газ, установени при лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 и 2;

9. прекратяването на действието на лиценза за управление на данъчен склад - за всички стоки, които към момента на прекратяването са под режим отложено плащане на акциз;

10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) прекратяването на регистрацията на лицата - за наличните стоки, които не са били обложени с акциз;

11. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) получаването на акцизни стоки от регистриран получател под режим отложено плащане на акциз;

12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) получаването на акцизни стоки от временно регистриран получател под режим отложено плащане на акциз;

12а. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) обратното въвеждане на акцизни стоки на територията на страната, изпратени от регистриран изпращач;

13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) получаването на акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка освен когато стоките постъпят в данъчен склад на територията на страната;

14. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на въглища и кокс на лица, различни от регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 1, с изключение на продажбата на физически лица, които не са еднолични търговци;

16. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на кокс и въглища от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 за свои собствени нужди;

17. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на електрическа енергия или природен газ на потребители на електрическа енергия или природен газ за битови и стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката;

18. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на електрическа енергия или природен газ от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3 за свои собствени нужди, с изключение на случаите на потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия;

19. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на енергийни продукти от освободени от акциз крайни потребители за цели, различни от посочените в удостоверението;

20. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

21. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) производството, държането или разпореждането на акцизни стоки, за които в нарушение на този закон не е заплатен акциз или акцизът е заплатен частично;

22. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) получаването на акцизни стоки от лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3.

(3) В случаите, в които моментът на освобождаване за потребление не може да бъде установен, за такава се приема датата на установяване от контролните органи на действията, фактите или обстоятелствата по ал. 2.

Чл. 20. (1) Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление.

(2) Освобождаване за потребление е:

1. извеждането на акцизни стоки от данъчен склад, освен когато при условията и по реда на този закон от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз;

2. неспазването на условията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

3. потреблението на акцизни стоки в данъчен склад, освен ако са вложени като суровини в производството на акцизни стоки;

4. производството на акцизни стоки извън режим отложено плащане на акциз;

5. внасянето, включително в нарушение на митническото законодателство, освен когато акцизните стоки са поставени под режим отложено плащане на акциз;

6. извеждането от данъчен склад на акцизни стоки, облепени с бандерол;

7. изтичането на 60-дневен срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание;

8. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз, включително липси на въглища, кокс, електрическа енергия или природен газ, установени при лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 и 2;

9. прекратяването на действието на лиценза за управление на данъчен склад - за всички стоки, които към момента на прекратяването са под режим отложено плащане на акциз;

10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) прекратяването на регистрацията на лицата - за наличните стоки, които не са били обложени с акциз;

11. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки от регистриран търговец под режим отложено плащане на акциз;

12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки от нерегистриран търговец под режим отложено плащане на акциз;

13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) получаването на акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка освен когато стоките постъпят в данъчен склад на територията на страната;

14. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на въглища и кокс на лица, различни от регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 1, с изключение на продажбата на физически лица, които не са еднолични търговци;

16. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на кокс и въглища от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 за свои собствени нужди;

17. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на електрическа енергия или природен газ на потребители на електрическа енергия или природен газ за битови и стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката;

18. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на електрическа енергия или природен газ от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3 за свои собствени нужди, с изключение на случаите на потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия;

19. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на енергийни продукти от освободени от акциз крайни потребители за цели, различни от посочените в удостоверението;

20. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

(3) В случаите, в които моментът на освобождаване за потребление не може да бъде установен, за такава се приема датата на установяване от контролните органи на действията, фактите или обстоятелствата по ал. 2.

Чл. 20. (1) Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление.

(2) Освобождаване за потребление е:

1. извеждането на акцизни стоки от данъчен склад, освен когато при условията и по реда на този закон от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз;

2. неспазването на условията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

3. потреблението на акцизни стоки в данъчен склад, освен ако са вложени като суровини в производството на акцизни стоки;

4. производството на акцизни стоки извън режим отложено плащане на акциз;

5. внасянето, включително в нарушение на митническото законодателство, освен когато акцизните стоки са поставени под режим отложено плащане на акциз;

6. извеждането от данъчен склад на акцизни стоки, облепени с бандерол;

7. изтичането на 60-дневен срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание;

8. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз, включително липси на въглища, кокс, електрическа енергия или природен газ, установени при лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 и 2;

9. прекратяването на действието на лиценза за управление на данъчен склад - за всички стоки, които към момента на прекратяването са под режим отложено плащане на акциз;

10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) прекратяването на регистрацията на лицата - за наличните стоки, които не са били обложени с акциз;

11. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки от регистриран търговец под режим отложено плащане на акциз;

12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки от нерегистриран търговец под режим отложено плащане на акциз;

13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) получаването на акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка освен когато стоките постъпят в данъчен склад на територията на страната;

14. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на въглища и кокс на лица, различни от регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 1, с изключение на продажбата на физически лица, които не са еднолични търговци;

16. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на кокс и въглища от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 за свои собствени нужди;

17. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на електрическа енергия или природен газ на потребители на електрическа енергия или природен газ за битови и стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката;

18. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на електрическа енергия или природен газ от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3 за свои собствени нужди, с изключение на случаите на потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия;

19. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на енергийни продукти от освободени от акциз крайни потребители за цели, различни от посочените в удостоверението;

20. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) въвеждането на територията на страната на автомобили от територията на друга държава членка.

(3) В случаите, в които моментът на освобождаване за потребление не може да бъде установен, за такава се приема датата на установяване от контролните органи на действията, фактите или обстоятелствата по ал. 2.

Чл. 20. (1) Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление.

(2) Освобождаване за потребление е:

1. извеждането на акцизни стоки от данъчен склад, освен когато при условията и по реда на този закон от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз;

2. неспазването на условията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

3. потреблението на акцизни стоки в данъчен склад, освен ако са вложени като суровини в производството на акцизни стоки;

4. производството на акцизни стоки извън режим отложено плащане на акциз;

5. внасянето, включително в нарушение на митническото законодателство, освен когато акцизните стоки са поставени под режим отложено плащане на акциз;

6. извеждането от данъчен склад на акцизни стоки, облепени с бандерол;

7. изтичането на 60-дневен срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание;

8. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз, включително липси на въглища, кокс, електрическа енергия или природен газ, установени при лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 и 2;

9. прекратяването на действието на лиценза за управление на данъчен склад - за всички стоки, които към момента на прекратяването са под режим отложено плащане на акциз;

10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) прекратяването на регистрацията на лицата - за наличните стоки, които не са били обложени с акциз;

11. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки от регистриран търговец под режим отложено плащане на акциз;

12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки от нерегистриран търговец под режим отложено плащане на акциз;

13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка;

14. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на въглища и кокс на лица, различни от регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 1, с изключение на продажбата на физически лица, които не са еднолични търговци;

16. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на кокс и въглища от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 за свои собствени нужди;

17. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) продажбата на електрическа енергия или природен газ на потребители на електрическа енергия или природен газ за битови и стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката;

18. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на електрическа енергия или природен газ от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3 за свои собствени нужди, с изключение на случаите на потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия;

19. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на енергийни продукти от освободени от акциз крайни потребители за цели, различни от посочените в удостоверението.

(3) В случаите, в които моментът на освобождаване за потребление не може да бъде установен, за такава се приема датата на установяване от контролните органи на действията, фактите или обстоятелствата по ал. 2.

Чл. 20. (1) Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление.

(2) Освобождаване за потребление е:

1. извеждането на акцизни стоки от данъчен склад, освен когато при условията и по реда на този закон от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз;

2. неспазването на условията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

3. потреблението на акцизни стоки в данъчен склад, освен ако са вложени като суровини в производството на акцизни стоки;

4. производството на акцизни стоки извън режим отложено плащане на акциз;

5. внасянето, включително в нарушение на митническото законодателство, освен когато акцизните стоки са поставени под режим отложено плащане на акциз;

6. извеждането от данъчен склад на акцизни стоки, облепени с бандерол;

7. изтичането на 60-дневен срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание;

8. установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз;

9. прекратяването на действието на лиценза за управление на данъчен склад - за всички стоки, които към момента на прекратяването са под режим отложено плащане на акциз.

(3) В случаите, в които моментът на освобождаване за потребление не може да бъде установен, за такава се приема датата на установяване от контролните органи на действията, фактите или обстоятелствата по ал. 2.

Раздел II.

Освобождаване и възстановяване

Чл. 21. (1) От плащане на акциз се освобождават:

1. акцизни стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък;

3. акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили; за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови;

4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) акцизни стоки, които се внасят с международни пощенски и други пратки, в рамките на разрешения безмитен внос съгласно митническото законодателство;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) тютюневи изделия, алкохол, алкохолни напитки, закупени в друга държава членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) акцизни стоки, които са предназначени за институциите на Европейската общност;

7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на електрическа енергия и природен газ;

8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) етилов алкохол, съдържащ се във внасяните или въведените на територията на страната продукти, които по своите характеристики не са предназначени за консумация като храни или напитки или които не са предназначени като добавки при производството на храни или напитки;

9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на кокс и въглища от лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1;

10. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) изнасянето на въглища и кокс от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;

11. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) изнасянето на електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1;

12. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) въглища и кокс, предназначени за друга държава членка - когато се изпращат от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;

13. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1, предназначени за друга държава членка;

14. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) акцизни стоки, които се внасят с личния багаж на пътници, при условие че този внос е освободен от данък върху добавената стойност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато за стоките по ал. 1, т. 1 и 3 е платен акциз, освобождаването се извършва чрез възстановяване. Редът за възстановяване се определя, както следва:

1. по ал. 1, т. 1 - с наредба на министъра на финансите и министъра на външните работи;

2. по ал. 1, т. 3 - с наредба на министъра на финансите и министъра на отбраната.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Редът за освобождаване по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове за тях са възстановени или опростени по реда на митническото законодателство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Не се дължи акциз при унищожаване на отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки.

(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Не се дължи акциз при унищожаване под контрола на митническите органи на произведени акцизни стоки в случаите по чл. 60а.

Чл. 21. (1) От плащане на акциз се освобождават:

1. акцизни стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък;

3. акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили; за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови;

4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) акцизни стоки, които се внасят с международни пощенски и други пратки, в рамките на разрешения безмитен внос съгласно митническото законодателство;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) тютюневи изделия, алкохол, алкохолни напитки, закупени в друга държава членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) акцизни стоки, които са предназначени за институциите на Европейската общност;

7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на електрическа енергия и природен газ;

8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) етилов алкохол, съдържащ се във внасяните или въведените на територията на страната продукти, които по своите характеристики не са предназначени за консумация като храни или напитки или които не са предназначени като добавки при производството на храни или напитки;

9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на кокс и въглища от лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1;

10. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) изнасянето на въглища и кокс от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;

11. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) изнасянето на електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1;

12. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) въглища и кокс, предназначени за друга държава членка - когато се изпращат от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;

13. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1, предназначени за друга държава членка;

14. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) акцизни стоки, които се внасят с личния багаж на пътници, при условие че този внос е освободен от данък върху добавената стойност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато за стоките по ал. 1, т. 1 и 3 е платен акциз, освобождаването се извършва чрез възстановяване. Редът за възстановяване се определя, както следва:

1. по ал. 1, т. 1 - с наредба на министъра на финансите и министъра на външните работи;

2. по ал. 1, т. 3 - с наредба на министъра на финансите и министъра на отбраната.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Редът за освобождаване по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове за тях са възстановени или опростени по реда на митническото законодателство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Не се дължи акциз при унищожаване на отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки.

Чл. 21. (1) От плащане на акциз се освобождават:

1. акцизни стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък;

3. акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили; за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови;

4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) акцизни стоки, които се внасят с международни пощенски и други пратки, в рамките на разрешения безмитен внос съгласно митническото законодателство;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) тютюневи изделия, алкохол, алкохолни напитки, закупени в друга държава членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) акцизни стоки, които са предназначени за институциите на Европейската общност;

7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на електрическа енергия и природен газ;

8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) етилов алкохол, съдържащ се във внасяните или въведените на територията на страната продукти, които по своите характеристики не са предназначени за консумация като храни или напитки или които не са предназначени като добавки при производството на храни или напитки;

9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на кокс и въглища от лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1;

10. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) изнасянето на въглища и кокс от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;

11. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) изнасянето на електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1;

12. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) въглища и кокс, предназначени за друга държава членка - когато се изпращат от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;

13. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1, предназначени за друга държава членка;

14. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) акцизни стоки, които се внасят с личния багаж на пътници, при условие че този внос е освободен от данък върху добавената стойност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато за стоките по ал. 1, т. 1 и 3 е платен акциз, освобождаването се извършва чрез възстановяване. Редът за възстановяване се определя, както следва:

1. по ал. 1, т. 1 - с наредба на министъра на финансите и министъра на външните работи;

2. по ал. 1, т. 3 - с наредба на министъра на финансите и министъра на отбраната.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Редът за освобождаване по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове за тях са възстановени или опростени по реда на митническото законодателство.

Чл. 21. (1) От плащане на акциз се освобождават:

1. акцизни стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък;

3. акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили; за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови;

4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) акцизни стоки, които се внасят с международни пощенски и други пратки, както и с личния багаж на пътниците в рамките на разрешения безмитен внос съгласно митническото законодателство;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) тютюневи изделия, алкохол, алкохолни напитки, закупени в друга държава членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) акцизни стоки, които са предназначени за институциите на Европейската общност;

7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на електрическа енергия и природен газ;

8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) етилов алкохол, съдържащ се във внасяните или въведените на територията на страната продукти, които по своите характеристики не са предназначени за консумация като храни или напитки или които не са предназначени като добавки при производството на храни или напитки;

9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на кокс и въглища от лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато за стоките по ал. 1, т. 1 и 3 е платен акциз, освобождаването се извършва чрез възстановяване. Редът за възстановяване се определя, както следва:

1. по ал. 1, т. 1 - с наредба на министъра на финансите и министъра на външните работи;

2. по ал. 1, т. 3 - с наредба на министъра на финансите и министъра на отбраната.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Редът за освобождаване по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове за тях са възстановени или опростени по реда на митническото законодателство.

Чл. 21. (1) От плащане на акциз се освобождават:

1. акцизни стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък;

3. акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили; за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови;

4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) акцизни стоки, които се внасят с международни пощенски и други пратки, както и с личния багаж на пътниците в рамките на разрешения безмитен внос съгласно митническото законодателство;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) тютюневи изделия, алкохол, алкохолни напитки и кафе, закупени в друга държава членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) акцизни стоки, които са предназначени за институциите на Европейската общност;

7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на електрическа енергия и природен газ;

8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) етилов алкохол, съдържащ се във внасяните или въведените на територията на страната продукти, които по своите характеристики не са предназначени за консумация като храни или напитки или които не са предназначени като добавки при производството на храни или напитки;

9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на кокс и въглища от лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Когато за стоките по ал. 1, т. 1 и 3 е платен акциз, освобождаването се извършва чрез възстановяване.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Редът за прилагане на ал. 1 се определя, както следва:

1. по т. 1 - с наредба на министъра на финансите и министъра на външните работи;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) по т. 2 и 6 - с правилника за прилагане на закона;

3. по т. 3 - с наредба на министъра на финансите и министъра на отбраната.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове за тях са възстановени или опростени по реда на митническото законодателство.

Чл. 21. (1) От плащане на акциз се освобождават:

1. акцизни стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък;

3. акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили; за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови;

4. акцизни стоки, които се внасят с международни пощенски и други пратки, както и с личния багаж на пътниците в рамките на разрешения безмитен внос съгласно Закона за митниците и правилника за прилагането му.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Когато за стоките по ал. 1, т. 1 и 3 е платен акциз, освобождаването се извършва чрез възстановяване.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Редът за прилагане на ал. 1 се определя, както следва:

1. по т. 1 - с наредба на министъра на финансите и министъра на външните работи;

2. по т. 2 - с правилника за прилагане на закона;

3. по т. 3 - с наредба на министъра на финансите и министъра на отбраната.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове за тях са възстановени или опростени по реда на Закона за митниците и правилника за прилагането му.

Чл. 21. (1) От плащане на акциз се освобождават:

1. акцизни стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;

2. акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване при внос от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък;

3. акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили; за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови;

4. акцизни стоки, които се внасят с международни пощенски и други пратки, както и с личния багаж на пътниците в рамките на разрешения безмитен внос съгласно Закона за митниците и правилника за прилагането му.

(2) Редът за прилагане на ал. 1 се определя, както следва:

1. по т. 1 - с наредба на министъра на финансите и министъра на външните работи;

2. по т. 2 - с правилника за прилагане на закона;

3. по т. 3 - с наредба на министъра на финансите и министъра на отбраната.

(3) Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове за тях са възстановени или опростени по реда на Закона за митниците и правилника за прилагането му.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Освобождава се от облагане с акциз напълно денатурираният етилов алкохол.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за етилов алкохол, който едновременно е специално денатуриран и вложен в производството на продукти, които не са за човешка консумация.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, вложени в производството на:

1. оцет с код по КН 2209;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ароматични продукти с алкохолно съдържание до 1,2 % vol за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) хранителни продукти (с пълнеж или приготвени по друг начин), когато алкохолът и алкохолните напитки са вложени пряко или като съставка в полуготови продукти, при условие че алкохолното съдържание не надвишава 8,5 литра чист алкохол на 100 килограма от шоколадовите изделия и 5 литра чист алкохол на 100 килограма от другите хранителни продукти.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, когато те са използвани:

1. за медицински цели в лечебни заведения и аптеки;

2. като проби за анализ, за необходими производствени изпитвания или за научни цели;

3. за научни изследвания;

4. в производствен процес, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Възстановява се платеният акциз за ароматични продукти с алкохолно съдържание над 1,2 % vol, вложени като добавки при производството на хранителни стоки и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 1,2 % vol.

(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Платеният акциз по ал. 2 - 5 се възстановява след реализацията на произведените стоки по ал. 2, 3 и 5, съответно след използването им по ал. 4.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Освобождава се от облагане с акциз напълно денатурираният етилов алкохол.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за етилов алкохол, който едновременно е специално денатуриран и вложен в производството на продукти, които не са за човешка консумация.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, вложени в производството на:

1. оцет с код по КН 2209;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ароматични продукти с алкохолно съдържание до 1,2 % vol за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки;

4. полуготови продукти за производството на хранителни стоки (чрез пряко влагане или като съставка, като пълнеж или по друг начин), при условие че алкохолното съдържание не надвишава 8,5 литра чист алкохол на 100 кг от полуготовия продукт - за шоколадови изделия, и 5 литра чист алкохол на 100 кг от полуготовия продукт - за други изделия.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, когато те са използвани:

1. за медицински цели в лечебни заведения и аптеки;

2. като проби за анализ, за необходими производствени изпитвания или за научни цели;

3. за научни изследвания;

4. в производствен процес, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Възстановява се платеният акциз за ароматични продукти с алкохолно съдържание над 1,2 % vol, вложени като добавки при производството на хранителни стоки и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 1,2 % vol.

(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Платеният акциз по ал. 2 - 5 се възстановява след реализацията на произведените стоки по ал. 2, 3 и 5, съответно след използването им по ал. 4.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Освобождава се от облагане с акциз напълно денатурираният етилов алкохол.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за етилов алкохол, който едновременно е специално денатуриран и вложен в производството на продукти, които не са за човешка консумация.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, вложени в производството на:

1. оцет с код по КН 2209;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лекарства по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ароматични продукти с алкохолно съдържание до 1,2 % vol за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки;

4. полуготови продукти за производството на хранителни стоки (чрез пряко влагане или като съставка, като пълнеж или по друг начин), при условие че алкохолното съдържание не надвишава 8,5 литра чист алкохол на 100 кг от полуготовия продукт - за шоколадови изделия, и 5 литра чист алкохол на 100 кг от полуготовия продукт - за други изделия.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, когато те са използвани:

1. за медицински цели в лечебни заведения и аптеки;

2. като проби за анализ, за необходими производствени изпитвания или за научни цели;

3. за научни изследвания;

4. в производствен процес, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Възстановява се платеният акциз за ароматични продукти с алкохолно съдържание над 1,2 % vol, вложени като добавки при производството на хранителни стоки и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 1,2 % vol.

(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Платеният акциз по ал. 2 - 5 се възстановява след реализацията на произведените стоки по ал. 2, 3 и 5, съответно след използването им по ал. 4.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Освобождава се от облагане с акциз напълно денатурираният етилов алкохол.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за етилов алкохол, който едновременно е специално денатуриран и вложен в производството на продукти, които не са за човешка консумация.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, вложени в производството на:

1. оцет с код по КН 2209;

2. лекарства по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;

3. ароматични продукти за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 1,2 % vol;

4. полуготови продукти за производството на хранителни стоки (чрез пряко влагане или като съставка, като пълнеж или по друг начин), при условие че алкохолното съдържание не надвишава 8,5 литра чист алкохол на 100 кг от полуготовия продукт - за шоколадови изделия, и 5 литра чист алкохол на 100 кг от полуготовия продукт - за други изделия.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, когато те са използвани:

1. за медицински цели в лечебни заведения и аптеки;

2. като проби за анализ, за необходими производствени изпитвания или за научни цели;

3. за научни изследвания;

4. в производствен процес, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Платеният акциз по ал. 2, 3 и 4 се възстановява след реализацията на произведените стоки по ал. 2 и 3, съответно след използването им по ал. 4.

Чл. 22. (1) Не се облага с акциз денатурираният етилов алкохол.

(2) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, вложени в производството на:

1. оцет с код по КН 2209;

2. лекарства по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;

3. ароматични продукти за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 1,2 % vol;

4. полуготови продукти за производството на хранителни стоки (чрез пряко влагане или като съставка, като пълнеж или по друг начин), при условие че алкохолното съдържание не надвишава 8,5 литра чист алкохол на 100 кг от полуготовия продукт - за шоколадови изделия, и 5 литра чист алкохол на 100 кг от полуготовия продукт - за други изделия.

(3) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, когато те са използвани:

1. за медицински цели в лечебни заведения и аптеки;

2. като проби за анализ, за необходими производствени изпитвания или за научни цели;

3. за научни изследвания;

4. в производствен процес, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.

(4) Платеният акциз по ал. 2 и 3 се възстановява след реализацията на произведените стоки по ал. 2, съответно след използването им по ал. 3.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Възстановява се платеният акциз на лицата по чл. 76а, ал. 4, когато едновременно са налице следните условия:

1. лицата са изпълнили задълженията си по чл. 76б;

2. лицата разполагат с третия екземпляр на опростения придружителен документ, заверен от получателя в другата държава членка;

3. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

(2) Възстановяване по ал. 1 се извършва чрез подаване на писмено искане за възстановяване на акциз до компетентното митническо учреждение по чл. 76б, ал. 1, т. 1.

(3) Към искането по ал. 2 се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона.

(4) Началникът на компетентното митническо учреждение в 30-дневен срок от постъпване на искането и необходимите документи се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично.

(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Възстановява се платеният акциз на лицата по чл. 76а, ал. 4, когато едновременно са налице следните условия:

1. лицата са изпълнили задълженията си по чл. 76б;

2. лицата разполагат с третия екземпляр на опростения придружителен документ, заверен от получателя в другата държава членка;

3. лицата разполагат с документа по чл. 76а, ал. 9.

(2) Възстановяване по ал. 1 се извършва чрез подаване на писмено искане за възстановяване на акциз до компетентното митническо учреждение по чл. 76б, ал. 1, т. 1.

(3) Към искането по ал. 2 се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона.

(4) Началникът на компетентното митническо учреждение в 30-дневен срок от постъпване на искането и необходимите документи се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично.

(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 23. (1) Не се облагат с акциз енергийни продукти, които по своите характеристики не могат да бъдат използвани като моторни горива и горива за отопление.

(2) Вносителите и лицензираните складодържатели - производители на енергийни продукти по ал. 1, удостоверяват характеристиката им с техническа спецификация.

Чл. 24. (1) Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за зареждане на въздухоплавателни средства и плавателни съдове (включително за риболов), освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) в стандартните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба - при влизането на превозните средства на територията на страната;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 - в потребителски опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия до 3 литра;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) с кодове по КН 2705, 2707 40, 2707 60, от 2707 99 30 до 2708 20, 2712, 2713, 2714, 2715 от 2902 50 до 2902 90, 3403, 3811 21, 3811 29, когато се използват за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление.

(2) Освобождават се от облагане с акциз енергийни продукти:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) с двойно предназначение;

2. използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) използвани при производство на електрическа енергия, от лица, получили лиценз за производство на електрическа енергия, издаден по реда на Закона за енергетиката;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в минералогични процеси;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Освобождаването по ал. 2, т. 1 - 5 се прилага само за освободени от акциз крайни потребители.

(4) Редът за освобождаване и за издаване на удостоверение на крайните потребители се определя с правилника за прилагане на закона.

(5) За издадените удостоверения по ал. 4 Агенция "Митници" води регистър.

(6) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 5 се определят с правилника за прилагане на закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Действието на удостоверението по ал. 4 се прекратява с решение на началника на компетентната митница, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. Прекратяването се извършва при условия, определени с правилника за прилагане на закона.

(8) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Решението по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 24. (1) Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за зареждане на въздухоплавателни средства и плавателни съдове (включително за риболов), освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) в стандартните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба - при влизането на превозните средства на територията на страната;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 - в потребителски опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия до 3 литра;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) с кодове по КН 2705, 2707 40, 2707 60, от 2707 99 30 до 2708 20, 2712, 2713, 2714, 2715 от 2902 50 до 2902 90, 3403, 3811 21, 3811 29, когато се използват за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление.

(2) Освобождават се от облагане с акциз енергийни продукти:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) с двойно предназначение;

2. използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани при производство на електрическа енергия;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в минералогични процеси;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Освобождаването по ал. 2, т. 1 - 5 се прилага само за освободени от акциз крайни потребители.

(4) Редът за освобождаване и за издаване на удостоверение на крайните потребители се определя с правилника за прилагане на закона.

(5) За издадените удостоверения по ал. 4 Агенция "Митници" води регистър.

(6) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 5 се определят с правилника за прилагане на закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Действието на удостоверението по ал. 4 се прекратява с решение на началника на компетентната митница, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. Прекратяването се извършва при условия, определени с правилника за прилагане на закона.

(8) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Решението по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 24. (1) Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:

1. за въздухоплавателни и плавателни средства, освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) в стандартните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба - при влизането на превозните средства на територията на страната;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 - в потребителски опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия до 3 литра;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) с кодове по КН 2705, 2707 40, 2707 60, от 2707 99 30 до 2708 20, 2712, 2713, 2714, 2715 от 2902 50 до 2902 90, 3403, 3811 21, 3811 29, когато се използват за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление.

(2) Освобождават се от облагане с акциз енергийни продукти:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) с двойно предназначение;

2. използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани при производство на електрическа енергия;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в минералогични процеси;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 - 5 се прилага само за освободени от акциз крайни потребители.

(4) Редът за освобождаване и за издаване на удостоверение на крайните потребители се определя с правилника за прилагане на закона.

(5) За издадените удостоверения по ал. 4 Агенция "Митници" води регистър.

(6) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 5 се определят с правилника за прилагане на закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Действието на удостоверението по ал. 4 се прекратява с решение на началника на компетентната митница, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. Прекратяването се извършва при условия, определени с правилника за прилагане на закона.

(8) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Решението по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 24. (1) Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:

1. за въздухоплавателни и плавателни средства, освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) в стандартните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба - при влизането на превозните средства на територията на страната;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 - в потребителски опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия до 3 литра;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) с кодове по КН 2705, 2707 40, 2707 60, от 2707 99 30 до 2708 20, 2712, 2713, 2714, 2715 от 2902 50 до 2902 90, 3403, 3811 21, 3811 29, когато се използват за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление.

(2) Освобождават се от облагане с акциз енергийни продукти:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) с двойно предназначение;

2. използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани при производство на електрическа енергия;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в минералогични процеси;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 - 5 се прилага само за освободени от акциз крайни потребители, като освобождаването на енергийните продукти за плавателните средства по ал. 1, т. 1 се прилага и при условие че горивата са маркирани. Маркирането се извършва само в данъчен склад при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(4) Редът за освобождаване и за издаване на удостоверение на крайните потребители се определя с правилника за прилагане на закона.

(5) За издадените удостоверения по ал. 4 Агенция "Митници" води регистър.

(6) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 5 се определят с правилника за прилагане на закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Действието на удостоверението по ал. 4 се прекратява с решение на началника на компетентната митница, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. Прекратяването се извършва при условия, определени с правилника за прилагане на закона.

(8) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Решението по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 24. (1) Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:

1. за въздухоплавателни и плавателни средства, освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) в стандартните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба - при влизането на превозните средства на територията на страната;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 - в потребителски опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия до 3 литра;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) с кодове по КН 2705, 2707 40, 2707 60, от 2707 99 30 до 2708 20, от 2710 19 81 до 2710 19 99, 2712, 2713, 2714, 2715 от 2902 50 до 2902 90, 3403, 3811 21, 3811 29, когато се използват за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление.

(2) Освобождават се от облагане с акциз енергийни продукти:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) с двойно предназначение;

2. използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани при производство на електрическа енергия;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в минералогични процеси;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 - 5 се прилага само за освободени от акциз крайни потребители.

(4) Редът за освобождаване и за издаване на удостоверение на крайните потребители се определя с правилника за прилагане на закона.

(5) За издадените удостоверения по ал. 4 Агенция "Митници" води регистър.

(6) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 5 се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 24. (1) Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:

1. за въздухоплавателни и плавателни средства, освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) в стандартните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба - при влизането на превозните средства на територията на страната при спазване на определените с митническото законодателство количествени ограничения за безмитен внос;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 - в потребителски опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия до 3 литра;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) с кодове по КН 2705, 2707 40, 2707 60, от 2707 99 30 до 2708 20, от 2710 19 81 до 2710 19 99, 2712, 2713, 2714, 2715 от 2902 50 до 2902 90, 3403, 3811 21, 3811 29, когато се използват за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление.

(2) Освобождават се от облагане с акциз енергийни продукти:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) с двойно предназначение;

2. използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани при производство на електрическа енергия;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в минералогични процеси;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 - 5 се прилага само за освободени от акциз крайни потребители.

(4) Редът за освобождаване и за издаване на удостоверение на крайните потребители се определя с правилника за прилагане на закона.

(5) За издадените удостоверения по ал. 4 Агенция "Митници" води регистър.

(6) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 5 се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 24. (1) Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:

1. за въздухоплавателни и плавателни средства, освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в стандартните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба - при влизането на превозните средства на територията на страната;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 - в потребителски опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия до 3 литра;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) с кодове по КН 2705, 2707 40, 2707 60, от 2707 99 30 до 2708 20, от 2710 19 81 до 2710 19 99, 2712, 2713, 2714, 2715 от 2902 50 до 2902 90, 3403, 3811 21, 3811 29, когато се използват за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление.

(2) Освобождават се от облагане с акциз енергийни продукти:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) с двойно предназначение;

2. използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани при производство на електрическа енергия;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в минералогични процеси;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 1 и ал. 2 се прилага само за освободени от акциз крайни потребители.

(4) Редът за освобождаване и за издаване на удостоверение на крайните потребители се определя с правилника за прилагане на закона.

(5) За издадените удостоверения по ал. 4 Агенция "Митници" води регистър.

(6) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 5 се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 24. (1) Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:

1. за въздухоплавателни и плавателни средства, освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване;

2. в нормалните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба по смисъла на Закона за митниците - при влизането им на митническата територията на страната.

(2) Освобождават се от облагане с акциз енергийни продукти:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) с двойно предназначение;

2. използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;

3. използвани при производство на топлинна или електрическа енергия;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 1 и ал. 2 се прилага само за освободени от акциз крайни потребители.

(4) Редът за освобождаване и за издаване на удостоверение на крайните потребители се определя с правилника за прилагане на закона.

(5) За издадените удостоверения по ал. 4 Агенция "Митници" води регистър.

(6) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 5 се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 24. (1) Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:

1. за въздухоплавателни и плавателни средства, освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване;

2. в нормалните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба по смисъла на Закона за митниците - при влизането им на митническата територията на страната.

(2) Освобождават се от облагане с акциз енергийни продукти:

1. с двойно предназначение, когато не се използват като моторни горива или горива за отопление;

2. използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;

3. използвани при производство на топлинна или електрическа енергия.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 1 и ал. 2 се прилага само за освободени от акциз крайни потребители.

(4) Редът за освобождаване и за издаване на удостоверение на крайните потребители се определя с правилника за прилагане на закона.

(5) За издадените удостоверения по ал. 4 Агенция "Митници" води регистър.

(6) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 5 се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Възстановява се платеният акциз за електрическа енергия:

1. на лицата - потребители на електрическа енергия, използвана за химическа редукция или в електролитни, металургични или минералогични процеси;

2. на лицата - потребители на електрическа енергия, използвана при производство на продукти, при условие че стойността на енергията представлява повече от 50 на сто от стойността на продукта;

3. на лицензираните железопътни превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура - за ползваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност.

(2) Възстановяването по ал. 1 се извършва въз основа на писмено искане, което се подава до 30 април на годината, следваща потреблението на електрическата енергия по ал. 1.

(3) Искането по ал. 2 се подава до началника на митницата по седалище на лицата по ал. 1.

(4) Към искането се подават документи, определени с правилника за прилагане на закона.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Началникът на компетентната митница в тримесечен срок от постъпване на искането и необходимите документи се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично. При констатиране на непълноти или нередовности в подадените документи началникът на компетентната митница определя 14-дневен срок за отстраняването им, до изтичането на който срокът за произнасяне по изречение първо спира да тече.

(6) Решението по ал. 5 се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) Акцизът се възстановява в 14-дневен срок от датата на издаване на решението по ал. 5 за възстановяване.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Възстановява се платеният акциз за електрическа енергия:

1. на лицата - потребители на електрическа енергия, използвана за химическа редукция или в електролитни, металургични или минералогични процеси;

2. на лицата - потребители на електрическа енергия, използвана при производство на продукти, при условие че стойността на енергията представлява повече от 50 на сто от стойността на продукта;

3. на лицензираните железопътни превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура - за ползваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност.

(2) Възстановяването по ал. 1 се извършва въз основа на писмено искане, което се подава до 30 април на годината, следваща потреблението на електрическата енергия по ал. 1.

(3) Искането по ал. 2 се подава до началника на митницата по седалище на лицата по ал. 1.

(4) Към искането се подават документи, определени с правилника за прилагане на закона.

(5) Началникът на компетентната митница в тримесечен срок от постъпване на искането и необходимите документи се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично.

(6) Решението по ал. 5 се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) Акцизът се възстановява в 14-дневен срок от датата на издаване на решението по ал. 5 за възстановяване.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) До освобождаване за потребление на акцизните стоки лицензираните складодържатели и регистрираните лица не дължат акциз при:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) унищожаване под контрола на митническите органи на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол, както и при бракуване и унищожаване на бандероли при условията на чл. 27, ал. 7 и 8;

2. липси и безвъзвратна загуба вследствие на непреодолима сила на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол;

3. загуби от естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на акцизни стоки, определени в рамките на установените норми за пределните размери на естествените фири с наредбата по ал. 2;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) технологичен брак за акцизните стоки в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност.

(2) Нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки се определят с наредба на министъра на финансите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Редът и начинът за унищожаване на акцизни стоки по ал. 1, т. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) До освобождаване за потребление на акцизните стоки лицензираните складодържатели и регистрираните лица не дължат акциз при:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) унищожаване под контрола на митническите органи на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол, както и при бракуване и унищожаване на бандероли при условията на чл. 27, ал. 7 и 8;

2. липси и безвъзвратна загуба вследствие на непреодолима сила на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол;

3. загуби от естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на акцизни стоки, определени в рамките на установените норми за пределните размери на естествените фири с наредбата по ал. 2;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) технологичен брак за акцизните стоки в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност.

(2) Нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки се определят с наредба на министъра на финансите.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) До освобождаване за потребление на акцизните стоки лицензираните складодържатели и регистрираните лица не дължат акциз при:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) унищожаване под контрола на митническите органи на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол, както и при бракуване и унищожаване на бандероли при условията на чл. 27, ал. 7, 8 и 10;

2. липси и безвъзвратна загуба вследствие на непреодолима сила на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол;

3. загуби от естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на акцизни стоки, определени в рамките на установените норми за пределните размери на естествените фири с наредбата по ал. 2;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) технологичен брак за акцизните стоки в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност.

(2) Нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки се определят с наредба на министъра на финансите.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензираните складодържатели и регистрираните лица не дължат акциз или платеният акциз се възстановява при:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) унищожаване под контрола на митническите органи на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол, както и при бракуване и унищожаване на бандероли при условията на чл. 27, ал. 7, 8 и 10;

2. липси и безвъзвратна загуба вследствие на непреодолима сила на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол;

3. загуби от естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на акцизни стоки, определени в рамките на установените норми за пределните размери на естествените фири с наредбата по ал. 2;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) технологичен брак за акцизните стоки в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност.

(2) Нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки се определят с наредба на министъра на финансите.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензираните складодържатели и регистрираните лица не дължат акциз или платеният акциз се възстановява при:

1. унищожаване под административен контрол на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол, както и при бракуване и унищожаване на бандероли при условията на чл. 27, ал. 7, 8 и 10;

2. липси и безвъзвратна загуба вследствие на непреодолима сила на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол;

3. загуби от естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на акцизни стоки, определени в рамките на установените норми за пределните размери на естествените фири с наредбата по ал. 2;

4. технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност.

(2) Нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки се определят с наредба на министъра на финансите.

Чл. 25. (1) Лицензираните складодържатели не дължат акциз или платеният акциз се възстановява при:

1. унищожаване на акцизни стоки под административен контрол;

2. липси и безвъзвратна загуба на акцизни стоки вследствие на непреодолима сила;

3. загуби от естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на акцизни стоки, определени в рамките на установените норми за пределните размери на естествените фири с наредбата по ал. 2;

4. технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност.

(2) Нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки се определят с наредба на министъра на финансите.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) (1) Платеният акциз за цигарите, облепени с бандерол, които не са били реализирани на пазара в срока по § 18 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 106 от 2008 г.), се възстановява на лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3 в случаите на унищожаване под контрола на митническите органи.

(2) Лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3 подават заявление за унищожаване на цигари, облепени с бандерол, до началника на митницата по седалището и адреса на управление или до началника на митницата по местонахождението на данъчния склад в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател, в тридневен срок от изтичането на законоустановения срок за реализация.

(3) За целите на унищожаването по ал. 1 митническите органи установяват автентичността на бандерола, облепен върху цигарите, на базата на представителна извадка.

(4) За унищожените стоки се съставя констативен протокол, като разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 1.

(5) Платеният акциз се възстановява или прихваща срещу дължим акциз въз основа на писмено искане, подадено до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад, в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател.

(6) Лицата по ал. 1 подават искане за прихващане или възстановяване на акциза не по-късно от 30 дни от датата на съставянето на протокола по ал. 4.

(7) Внесеният от лицата акциз се възстановява или прихваща в 14-дневен срок от влизането в сила на акта за възстановяване или прихващане.

(8) Редът и начинът за унищожаването на цигарите, облепени с бандерол, и възстановяването или прихващането на платения акциз се определят в правилника за прилагане на закона.

Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Допуска се унищожаване на негодни за производство на тютюневи изделия суровини (необработен тютюн), съхраняван в данъчен склад.

(2) Унищожаването по ал. 1 се извършва под контрола на митническите органи по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите на изнасяне на акцизни стоки внесеният в републиканския бюджет акциз се възстановява.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С изключение на случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1, доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства се смята за изнасяне и обезпеченият/платеният за стоките акциз се освобождава/възстановява по ред и в срокове, определени с правилника за прилагане на закона. Това не се отнася за плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.

(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите на изнасяне на акцизни стоки внесеният в републиканския бюджет акциз се възстановява.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С изключение на случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1, доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства се смята за изнасяне и обезпеченият/платеният за стоките акциз се освобождава/възстановява по ред и в срокове, определени с правилника за прилагане на закона. Това не се отнася за плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.

(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За прилагане разпоредбите на ал. 1 и 2 лицата, които извършват зареждане на плавателни съдове, използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на чл. 103а, ал. 1 и инсталирани на транспортните вместимости, от които се извършва зареждането, като данните от тях се предават по електронен път до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени от директора на Агенция "Митници".

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите на изнасяне на акцизни стоки внесеният в републиканския бюджет акциз се възстановява.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С изключение на случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1, доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства се смята за изнасяне и обезпеченият/платеният за стоките акциз се освобождава/възстановява по ред и в срокове, определени с правилника за прилагане на закона. Това не се отнася за плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.

Чл. 26. В случаите на износ на акцизни стоки по смисъла на чл. 163 от Закона за митниците внесеният в републиканския бюджет акциз се възстановява.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява или прихваща за погасяване на изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници", въз основа на писмено искане или по инициатива на митническите органи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Искането по ал. 1 се подава до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател, или до компетентното митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация. Към искането се прилагат и документите, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Органът по ал. 2 в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично, като възстановява или прихваща подлежащата на възстановяване сума. Срокът за произнасяне в случаите по чл. 26 е 14 дни. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Решението или отказът по ал. 3 може да се обжалва пред директора на Агенция "Митници", който се произнася в 45-дневен срок от датата на получаването му. Непроизнасянето в този срок се смята за потвърждение изцяло на решението в обжалваната част. Решението или непроизнасянето на директора на Агенция "Митници" се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) Акцизът се възстановява в 14-дневен срок от влизане в сила на акта за възстановяване.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заявените и получени бандероли от лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3 могат да бъдат върнати на съответното компетентно митническо учреждение само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани напитки или тютюневи изделия, като се съставя констативен протокол, в който се отразяват видът, емисията или серията, общият брой, поредността на номерацията, както и други характерни белези за съответните бандероли.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Бандеролите, получили дефекти в процеса на производство на тютюневи изделия и бутилирани алкохолни напитки, се бракуват с двустранно подписан протокол между лицата по чл. 64 и компетентната митница и се предават на нея по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Когато акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не могат да бъдат освободени за потребление поради несъответствие с нормативни изисквания или с технически и качествени стандарти на производителя, включително по отношение на потребителските опаковки, поставените върху опаковките бандероли се бракуват по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

(10) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

(11) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

(12) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Бракуваните бандероли по ал. 7 и 8 се унищожават от митническите органи по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 27. (1) Недължимо платен акциз или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява или прихваща срещу дължим акциз въз основа на писмено искане, подадено до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад, в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател.

(2) Към искането се прилагат документите, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) Органът по ал. 1 в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично. Срокът за произнасяне в случаите по чл. 26 е 14 дни. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Решението или отказът по ал. 3 може да се обжалва пред директора на Агенция "Митници", който се произнася в 45-дневен срок от датата на получаването й. Непроизнасянето в този срок се смята за потвърждение изцяло на решението в обжалваната част. Решението или непроизнасянето на директора на Агенция "Митници" се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) Акцизът се възстановява в 14-дневен срок от влизане в сила на акта за възстановяване.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заявените и получени бандероли от лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3 могат да бъдат върнати на съответното компетентно митническо учреждение само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани напитки или тютюневи изделия, като се съставя констативен протокол, в който се отразяват видът, емисията или серията, общият брой, поредността на номерацията, както и други характерни белези за съответните бандероли.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Бандеролите, получили дефекти в процеса на производство на тютюневи изделия и бутилирани алкохолни напитки, се бракуват с двустранно подписан протокол между лицата по чл. 64 и компетентната митница и се предават на нея по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Когато акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не могат да бъдат освободени за потребление поради несъответствие с нормативни изисквания или с технически и качествени стандарти на производителя, включително по отношение на потребителските опаковки, поставените върху опаковките бандероли се бракуват по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

(10) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

(11) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

(12) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Бракуваните бандероли по ал. 7 и 8 се унищожават от митническите органи по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 27. (1) Недължимо платен акциз или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява или прихваща срещу дължим акциз въз основа на писмено искане, подадено до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад, в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател.

(2) Към искането се прилагат документите, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) Органът по ал. 1 в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично. Срокът за произнасяне в случаите по чл. 26 е 14 дни. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Решението или отказът по ал. 3 може да се обжалва пред директора на Агенция "Митници", който се произнася по жалбата в 14-дневен срок. Непроизнасянето в този срок се смята за потвърждение изцяло на решението в обжалваната част. Решението или непроизнасянето на директора на Агенция "Митници" се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) Акцизът се възстановява в 14-дневен срок от влизане в сила на акта за възстановяване.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заявените и получени бандероли от лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3 могат да бъдат върнати на съответното компетентно митническо учреждение само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани напитки или тютюневи изделия, като се съставя констативен протокол, в който се отразяват видът, емисията или серията, общият брой, поредността на номерацията, както и други характерни белези за съответните бандероли.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролите, получили дефекти в процеса на производство на тютюневи изделия и бутилирани алкохолни напитки, се бракуват с двустранно подписан протокол между лицата по чл. 64 и компетентната митница и се предават на нея.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато по обективни причини акцизните стоки или потребителските опаковки не отговарят на нормативни изисквания или на техническите и качествените стандарти на производителя, поради което не могат да бъдат реализирани на пазара, поставените върху опаковките бандероли се бракуват и унищожават в присъствието на митнически орган по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.

(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизът по ал. 6 се прихваща или възстановява по реда на този член въз основа на искане за възстановяване, което се подава не по-късно от 30 дни от датата на съставяне на констативния протокол по ал. 6.

(10) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите по ал. 7 и 8 акцизът се прихваща или възстановява по реда на този член въз основа на искане за възстановяване, което се подава не по-късно от 30 дни от датата на съставяне на протокола по ал. 7 и 8 и при условие че видимите реквизити и защити удостоверяват по безспорен начин автентичността на бандерола.

(11) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) В случаите по ал. 9 и 10 акцизът се възстановява в 30-дневен срок от датата на издаването от митническите органи на протокол за констатираната автентичност на бандеролите. Протоколът за констатирана автентичност се издава не по-късно от 60 дни от подаване на искането за възстановяване.

Чл. 27. (1) Недължимо платен акциз или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява или прихваща срещу дължим акциз въз основа на писмено искане, подадено до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад, в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател.

(2) Към искането се прилагат документите, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) Органът по ал. 1 в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично. Срокът за произнасяне в случаите по чл. 26 е 14 дни. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Решението или отказът по ал. 3 може да се обжалва пред директора на регионалната митническа дирекция, който се произнася по жалбата в 14-дневен срок. Непроизнасянето в този срок се смята за потвърждение изцяло на решението в обжалваната част. Решението или непроизнасянето на директора на регионалната митническа дирекция се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) Акцизът се възстановява в 14-дневен срок от влизане в сила на акта за възстановяване.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заявените и получени бандероли от лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3 могат да бъдат върнати на съответното компетентно митническо учреждение само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани напитки или тютюневи изделия, като се съставя констативен протокол, в който се отразяват видът, емисията или серията, общият брой, поредността на номерацията, както и други характерни белези за съответните бандероли.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролите, получили дефекти в процеса на производство на тютюневи изделия и бутилирани алкохолни напитки, се бракуват с двустранно подписан протокол между лицата по чл. 64 и компетентната митница и се предават на нея.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато по обективни причини акцизните стоки или потребителските опаковки не отговарят на нормативни изисквания или на техническите и качествените стандарти на производителя, поради което не могат да бъдат реализирани на пазара, поставените върху опаковките бандероли се бракуват и унищожават в присъствието на митнически орган по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.

(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизът по ал. 6 се прихваща или възстановява по реда на този член въз основа на искане за възстановяване, което се подава не по-късно от 30 дни от датата на съставяне на констативния протокол по ал. 6.

(10) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите по ал. 7 и 8 акцизът се прихваща или възстановява по реда на този член въз основа на искане за възстановяване, което се подава не по-късно от 30 дни от датата на съставяне на протокола по ал. 7 и 8 и при условие че видимите реквизити и защити удостоверяват по безспорен начин автентичността на бандерола.

Чл. 27. (1) Недължимо платен акциз или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява или прихваща срещу дължим акциз въз основа на писмено искане, подадено до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад, в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател.

(2) Към искането се прилагат документите, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) Органът по ал. 1 в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично. Срокът за произнасяне в случаите по чл. 26 е 14 дни. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Решението или отказът по ал. 3 може да се обжалва пред директора на регионалната митническа дирекция, който се произнася по жалбата в 14-дневен срок. Непроизнасянето в този срок се смята за потвърждение изцяло на решението в обжалваната част. Решението или непроизнасянето на директора на регионалната митническа дирекция се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Акцизът се възстановява в 14-дневен срок от влизане в сила на акта за възстановяване.

(6) Заявените и получени бандероли от лицата по чл. 64, ал. 1 и 2 могат да бъдат върнати на съответното компетентно митническо учреждение само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани напитки или тютюневи изделия, като се съставя констативен протокол, в който се отразяват видът, емисията или серията, общият брой, поредността на номерацията, както и други характерни белези за съответните бандероли.

(7) Акцизът по ал. 6 се прихваща или възстановява по реда на този член, не по-късно от 30 дни от датата на съставяне на констативния протокол по ал. 6.

Чл. 27. (1) Недължимо платен акциз или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява или прихваща срещу дължим акциз въз основа на писмено искане, подадено до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад, в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател.

(2) Към искането се прилагат документите, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) Органът по ал. 1 в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично. Срокът за произнасяне в случаите по чл. 26 е 14 дни. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.

(4) Решението или отказът по ал. 3 може да се обжалва пред директора на регионалната митническа дирекция, който се произнася по жалбата в 14-дневен срок. Непроизнасянето в този срок се смята за потвърждение изцяло на решението в обжалваната част. Решението или непроизнасянето на директора на регионалната митническа дирекция се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(5) Акцизът се възстановява в 14-дневен срок от влизане в сила на акта за възстановяване.

(6) Заявените и получени бандероли от лицата по чл. 64, ал. 1 и 2 могат да бъдат върнати на съответното компетентно митническо учреждение само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани напитки или тютюневи изделия, като се съставя констативен протокол, в който се отразяват видът, емисията или серията, общият брой, поредността на номерацията, както и други характерни белези за съответните бандероли.

(7) Акцизът по ал. 6 се прихваща или възстановява по реда на този член, не по-късно от 30 дни от датата на съставяне на констативния протокол по ал. 6.

Раздел III.

Данъчна основа

Чл. 28. Данъчната основа за облагане с акциз е, както следва:

1. за бирата - количеството хектолитри за градусите Плато;

2. за виното - количеството хектолитри завършен продукт;

3. за другите ферментирали напитки - количеството хектолитри завършен продукт;

4. за междинните продукти - количеството хектолитри завършен продукт;

5. за етиловия алкохол - количеството хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20°С;

6. за бензина, газьола и керосина - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15°С;

7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) за тежкото гориво, втечнения нефтен газ (LPG), смазочните масла, включени в код по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93, и другите смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99 - количеството, измерено в тонове;

8. за природния газ - топлотворна способност, измерена в гигаджаули;

9. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

10. за пурите и пуретите - количеството късове;

11. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) за биодизел и биоетанол - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15°С;

12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за кокса и въглищата - горна топлотворна способност, измерена в гигаджаули;

13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за електрическата енергия - количеството, измерено в мегаватчаса.

Чл. 28. Данъчната основа за облагане с акциз е, както следва:

1. за бирата - количеството хектолитри за градусите Плато;

2. за виното - количеството хектолитри завършен продукт;

3. за другите ферментирали напитки - количеството хектолитри завършен продукт;

4. за междинните продукти - количеството хектолитри завършен продукт;

5. за етиловия алкохол - количеството хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20 °С;

6. за бензина, газьола и керосина - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15 °С;

7. за тежкото гориво и втечнения нефтен газ (LPG) - количеството тежко гориво и втечнен нефтен газ (LPG), измерени в тонове;

8. за природния газ - топлотворна способност, измерена в гигаджаули;

9. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

10. за пурите и пуретите - количеството късове;

11. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) за биодизел и биоетанол - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15 °С;

12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за кокса и въглищата - горна топлотворна способност, измерена в гигаджаули;

13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за електрическата енергия - количеството, измерено в мегаватчаса.

Чл. 28. Данъчната основа за облагане с акциз е, както следва:

1. за бирата - количеството хектолитри за градусите Плато;

2. за виното - количеството хектолитри завършен продукт;

3. за другите ферментирали напитки - количеството хектолитри завършен продукт;

4. за междинните продукти - количеството хектолитри завършен продукт;

5. за етиловия алкохол - количеството хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20 °С;

6. за бензина, газьола и керосина - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15 °С;

7. за тежкото гориво и втечнения нефтен газ (LPG) - количеството тежко гориво и втечнен нефтен газ (LPG), измерени в тонове;

8. за природния газ - топлотворна способност, измерена в гигаджаули;

9. за кафето, екстрактите от кафе и прахообразните смеси със съдържание на екстракт от кафе над 10 на сто - количеството, измерено в килограми;

10. за пурите и пуретите - количеството късове;

11. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) за биодизел и биоетанол - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15 °С;

12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за кокса и въглищата - топлотворна способност, измерена в гигаджаули;

13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за електрическата енергия - количеството, измерено в мегаватчаса.

Чл. 28. Данъчната основа за облагане с акциз е, както следва:

1. за бирата - количеството хектолитри за градусите Плато;

2. за виното - количеството хектолитри завършен продукт;

3. за другите ферментирали напитки - количеството хектолитри завършен продукт;

4. за междинните продукти - количеството хектолитри завършен продукт;

5. за етиловия алкохол - количеството хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20 °С;

6. за бензина, газьола и керосина - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15 °С;

7. за тежкото гориво и втечнения нефтен газ (LPG) - количеството тежко гориво и втечнен нефтен газ (LPG), измерени в тонове;

8. за природния газ - топлотворна способност, измерена в гигаджаули;

9. за кафето, екстрактите от кафе и прахообразните смеси със съдържание на екстракт от кафе над 10 на сто - количеството, измерено в килограми;

10. за пурите и пуретите - количеството късове;

11. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) за биодизел и биоетанол - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15 °С.

Чл. 28. Данъчната основа за облагане с акциз е, както следва:

1. за бирата - количеството хектолитри за градусите Плато;

2. за виното - количеството хектолитри завършен продукт;

3. за другите ферментирали напитки - количеството хектолитри завършен продукт;

4. за междинните продукти - количеството хектолитри завършен продукт;

5. за етиловия алкохол - количеството хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20 °С;

6. за бензина, газьола и керосина - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15 °С;

7. за тежкото гориво и втечнения нефтен газ (LPG) - количеството тежко гориво и втечнен нефтен газ (LPG), измерени в тонове;

8. за природния газ - топлотворна способност, измерена в гигаджаули;

9. за кафето, екстрактите от кафе и прахообразните смеси със съдържание на екстракт от кафе над 10 на сто - количеството, измерено в килограми;

10. за пурите и пуретите - количеството късове;

11. за биодизел - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15 °С.

Чл. 29. (1) Акцизът върху цигарите се определя като сума от специфичен и пропорционален акциз. Данъчната основа за определяне на специфичния акциз е количеството късове, а на пропорционалния акциз - продажната цена.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчната основа за облагане с акциз за тютюна за пушене (за лула и цигари) е количеството тютюн за пушене, измерено в килограми.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Продажната цена по ал. 1 е:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистрираната по установения ред към момента по чл. 20, ал. 2, т. 1 - 5, 8 и 9;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) изписаната върху бандерола - в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистрираната по установения ред към момента на поставяне на стоките под режим отложено плащане на акциз, с изключение на случаите по т. 4;

4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистрираната по установения ред към момента на поставяне на стоките под митнически режим с отложено плащане или временно складиране;

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) определената в правилника за прилагане на закона - в случаите, когато за съответното тютюнево изделие по ал. 1 не е регистрирана продажна цена по установения ред;

6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистрираната или определената в правилника към момента на установяване от контролните органи на нарушенията по глава девета.

Чл. 29. (1) Акцизът върху цигарите се определя като сума от специфичен и пропорционален акциз. Данъчната основа за определяне на специфичния акциз е количеството късове, а на пропорционалния акциз - продажната цена.

(2) Акцизът върху тютюна за пушене (за лула и цигари) се определя като сума от специфичен и пропорционален акциз. Данъчната основа за определяне на специфичния акциз е количеството килограми, а за пропорционалния акциз - продажната цена.

(3) Продажната цена по ал. 1 и 2 е:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистрираната по установения ред към момента по чл. 20, ал. 2, т. 1 - 5, 8 и 9;

2. изписаната върху бандерола - в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6 и 7;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистрираната по установения ред към момента на поставяне на стоките под режим отложено плащане на акциз, с изключение на случаите по т. 4;

4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистрираната по установения ред към момента на поставяне на стоките под митнически режим с отложено плащане или временно складиране;

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) определената в правилника за прилагане на закона - в случаите, когато за съответното тютюнево изделие по ал. 1 и 2 не е регистрирана продажна цена по установения ред;

6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистрираната или определената в правилника към момента на установяване от контролните органи на нарушенията по глава девета.

Чл. 29. (1) Акцизът върху цигарите се определя като сума от специфичен и пропорционален акциз. Данъчната основа за определяне на специфичния акциз е количеството късове, а на пропорционалния акциз - продажната цена.

(2) Акцизът върху тютюна за пушене (за лула и цигари) се определя като сума от специфичен и пропорционален акциз. Данъчната основа за определяне на специфичния акциз е количеството килограми, а за пропорционалния акциз - продажната цена.

(3) Продажната цена по ал. 1 и 2 е:

1. определената от Министерския съвет, съответно регистрираната по установения ред към момента по чл. 20, ал. 2, т. 1 - 5, 8 и 9;

2. изписаната върху бандерола - в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6 и 7;

3. определената от Министерския съвет, съответно регистрираната по установения ред към момента на поставяне на стоките под режим отложено плащане на акциз, с изключение на случаите по т. 4;

4. определената от Министерския съвет, съответно регистрираната по установения ред към момента на поставяне на стоките под митнически режим с отложено плащане или временно складиране;

5. определената в правилника за прилагане на закона - в случаите, когато за съответната марка цигари не е регистрирана продажна цена по установения ред;

6. определената от Министерския съвет, съответно регистрираната или определената в правилника към момента на установяване от контролните органи на нарушенията по глава девета.

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

Чл. 30. Данъчната основа за автомобилите е, както следва:

1. за употребяваните автомобили - брой киловати в зависимост от мощността на двигателя;

2. за новите автомобили - брой киловати в зависимост от мощността на двигателя за разликата над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно за разликата над 126 киловата (kW) по системата SAE.

Раздел IV.

Акцизна ставка

Чл. 31. Акцизната ставка за алкохола и алкохолните напитки е, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за бира - 1,50 лв. за 1 хектолитър за градус Плато с изключение на случаите по т. 7;

2. за вино - 0 лв. за 1 хектолитър;

3. за други ферментирали напитки - 0 лв. за 1 хектолитър завършен продукт;

4. за междинни продукти - 90 лв. за 1 хектолитър завършен продукт;

5. за етилов алкохол - 1100 лв. за 1 хектолитър чист алкохол;

6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за етилов алкохол (ракия), произведен в специализиран малък обект за дестилиране - 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол;

7. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за бира, произведена от независими малки пивоварни - 0,75 лв. за 1 хектолитър на градус Плато.

Чл. 31. Акцизната ставка за алкохола и алкохолните напитки е, както следва:

1. за бира - 1,50 лв. за 1 хектолитър за градус Плато;

2. за вино - 0 лв. за 1 хектолитър;

3. за други ферментирали напитки - 0 лв. за 1 хектолитър завършен продукт;

4. за междинни продукти - 90 лв. за 1 хектолитър завършен продукт;

5. за етилов алкохол - 1100 лв. за 1 хектолитър чист алкохол;

6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за етилов алкохол (ракия), произведен в специализиран малък обект за дестилиране - 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол.

Чл. 31. Акцизната ставка за алкохола и алкохолните напитки е, както следва:

1. за бира - 1,50 лв. за 1 хектолитър за градус Плато;

2. за вино - 0 лв. за 1 хектолитър;

3. за други ферментирали напитки - 0 лв. за 1 хектолитър завършен продукт;

4. за междинни продукти - 90 лв. за 1 хектолитър завършен продукт;

5. за етилов алкохол - 1100 лв. за 1 хектолитър чист алкохол;

6. за етилов алкохол (ракия), произведен в специализиран малък обект за дестилиране - 0 лв. за 1 хектолитър чист алкохол.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 - 830 лв. за 1000 литра;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 710 лв. за 1000 литра;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 615 лв. за 1000 литра;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 615 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

8. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) за безоловен бензин, използван в транспорта, с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 37, ал. 1 и 4 и чл. 51, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници е 4 или повече процента обемни - 688 лв.;

9. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) за газьол, използван в транспорта, с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 37, ал. 1 и 4 и чл. 51, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници е 4 или повече процента обемни - 596 лв.;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) за тежки корабни горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 - 600 лв. за 1000 кг.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по ал. 1, както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709, е 685 лв. за 1000 литра.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по ал. 1, е 600 лв. за 1000 литра.

(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка на енергийните продукти, предназначени за добавяне или разреждане на моторни горива, е ставката по ал. 1, т. 2 - 5 в зависимост от това за какъв вид гориво са предназначени. Когато не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е 685 лв. за 1000 литра.

(10) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Разпоредбата на ал. 1, т. 8 се прилага само за биоетанол, денатуриран по специален метод, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 - 830 лв. за 1000 литра;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 710 лв. за 1000 литра;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 615 лв. за 1000 литра;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 615 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

8. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 процента обемни включително - 688 лв. за 1000 литра;

9. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 процента обемни включително - 596 лв. за 1000 литра;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) за тежки корабни горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 - 600 лв. за 1000 кг.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по ал. 1, както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709, е 685 лв. за 1000 литра.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по ал. 1, е 600 лв. за 1000 литра.

(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка на енергийните продукти, предназначени за добавяне или разреждане на моторни горива, е ставката по ал. 1, т. 2 - 5 в зависимост от това за какъв вид гориво са предназначени. Когато не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е 685 лв. за 1000 литра.

(10) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Разпоредбата на ал. 1, т. 8 се прилага само за биоетанол, денатуриран по специален метод, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 - 830 лв. за 1000 литра;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 710 лв. за 1000 литра;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 615 лв. за 1000 литра;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 615 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

8. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 процента обемни включително - 688 лв. за 1000 литра;

9. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 процента обемни включително - 596 лв. за 1000 литра;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) за тежки корабни горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 - 600 лв. за 1000 кг.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по ал. 1, както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709, е 685 лв. за 1000 литра.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по ал. 1, е 600 лв. за 1000 литра.

(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка на енергийните продукти, предназначени за добавяне или разреждане на моторни горива, е ставката по ал. 1, т. 2 - 5 в зависимост от това за какъв вид гориво са предназначени. Когато не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е 685 лв. за 1000 литра.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 - 830 лв. за 1000 литра;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 685 лв. за 1000 литра;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 600 лв. за 1000 литра;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 600 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

8. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително - 664 лв. за 1000 литра;

9. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително - 582 лв. за 1000 литра;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) за тежки корабни горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 - 600 лв. за 1000 кг.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по ал. 1, както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709, е 685 лв. за 1000 литра.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по ал. 1, е 600 лв. за 1000 литра.

(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка на енергийните продукти, предназначени за добавяне или разреждане на моторни горива, е ставката по ал. 1, т. 2 - 5 в зависимост от това за какъв вид гориво са предназначени. Когато не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е 685 лв. за 1000 литра.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 - 830 лв. за 1000 литра;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 685 лв. за 1000 литра;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 600 лв. за 1000 литра;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 600 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) за биодизел с код по КН 3824 90 99, който отговаря на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата - 0 лв. за 1000 литра;

8. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително - 664 лв. за 1000 литра;

9. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително - 582 лв. за 1000 литра;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) за тежки корабни горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 - 600 лв. за 1000 кг.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по ал. 1, както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709, е 685 лв. за 1000 литра.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по ал. 1, е 600 лв. за 1000 литра.

(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка на енергийните продукти, предназначени за добавяне или разреждане на моторни горива, е ставката по ал. 1, т. 2 - 5 в зависимост от това за какъв вид гориво са предназначени. Когато не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е 685 лв. за 1000 литра.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 - 830 лв. за 1000 литра;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 685 лв. за 1000 литра;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 600 лв. за 1000 литра;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 565 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00, които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата - 0 лв. за 1000 литра;

8. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително - 664 лв. за 1000 литра;

9. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително - 582 лв. за 1000 литра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители, са, както следва:

1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;

3. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;

4. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00, които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата - 0 лв. за 1000 литра.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Акцизните ставки по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат чрез възстановяване на разликата между съответната ставка по ал. 1 и ставката по ал. 2 за количество, изчислено на база годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрирана обработваема земеделска земя.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Всяка година до 1 юли министърът на земеделието и продоволствието предоставя на директора на Агенция "Митници" следната информация от регистъра на земеделските производители:

1. идентификационни данни на земеделския производител;

2. правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), телефон, факс, електронен адрес;

3. данни за обработваната земеделска земя (в декари) съгласно идентификацията на земеделските парцели.

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Правото на възстановяване се упражнява от земеделските производители за закупените от тях моторни горива през текущата година на два пъти в рамките на утвърдената годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрираната обработваема земеделска земя. Исканията за възстановяване могат да се подават веднъж от 1 юли до 15 август за разходваните до този период количества, а от 15 август до 31 декември на текущата година - за остатъка до размера на норматива.

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановяването по ал. 3 се извършва в двумесечен срок от подаване на искането по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по ал. 1 и 2, както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709, е 685 лв. за 1000 литра.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по ал. 1 и 2, е 600 лв. за 1000 литра.

(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка на енергийните продукти, предназначени за добавяне или разреждане на моторни горива, е ставката по ал. 1, т. 2 - 5 в зависимост от това за какъв вид гориво са предназначени. Когато не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е 685 лв. за 1000 литра.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 - 830 лв. за 1000 литра;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 685 лв. за 1000 литра;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 600 лв. за 1000 литра;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 535 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00, които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата - 0 лв. за 1000 литра;

8. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително - 664 лв. за 1000 литра;

9. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително - 582 лв. за 1000 литра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители, са, както следва:

1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;

3. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;

4. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00, които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата - 0 лв. за 1000 литра.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Акцизните ставки по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат чрез възстановяване на разликата между съответната ставка по ал. 1 и ставката по ал. 2 за количество, изчислено на база годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрирана обработваема земеделска земя.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Всяка година до 1 юли министърът на земеделието и продоволствието предоставя на директора на Агенция "Митници" следната информация от регистъра на земеделските производители:

1. идентификационни данни на земеделския производител;

2. правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), телефон, факс, електронен адрес;

3. данни за обработваната земеделска земя (в декари) съгласно идентификацията на земеделските парцели.

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Правото на възстановяване се упражнява от земеделските производители за закупените от тях моторни горива през текущата година на два пъти в рамките на утвърдената годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрираната обработваема земеделска земя. Исканията за възстановяване могат да се подават веднъж от 1 юли до 15 август за разходваните до този период количества, а от 15 август до 31 декември на текущата година - за остатъка до размера на норматива.

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановяването по ал. 3 се извършва в двумесечен срок от подаване на искането по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по ал. 1 и 2, както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709, е 685 лв. за 1000 литра.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по ал. 1 и 2, е 600 лв. за 1000 литра.

(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка на енергийните продукти, предназначени за добавяне или разреждане на моторни горива, е ставката по ал. 1, т. 2 - 5 в зависимост от това за какъв вид гориво са предназначени. Когато не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е 685 лв. за 1000 литра.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 - 830 лв. за 1000 литра;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 685 лв. за 1000 литра;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 600 лв. за 1000 литра;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 535 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00, които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата - 0 лв. за 1000 литра;

8. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително - 664 лв. за 1000 литра;

9. (*) (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително - 582 лв. за 1000 литра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители, са, както следва:

1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;

3. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;

4. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00, които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата - 0 лв. за 1000 литра.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Акцизните ставки по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат чрез възстановяване на разликата между съответната ставка по ал. 1 и ставката по ал. 2 за количество, изчислено на база годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрирана обработваема земеделска земя.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Всяка година до 1 юли министърът на земеделието и горите предоставя на директора на Агенция "Митници" следната информация от регистъра на земеделските производители:

1. идентификационни данни на земеделския производител;

2. правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), телефон, факс, електронен адрес;

3. данни за обработваната земеделска земя (в декари) съгласно идентификацията на земеделските парцели.

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Правото на възстановяване се упражнява от земеделските производители за закупените от тях моторни горива през текущата година на два пъти в рамките на утвърдената годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрираната обработваема земеделска земя. Исканията за възстановяване могат да се подават веднъж от 1 юли до 15 август за разходваните до този период количества, а от 15 август до 31 декември на текущата година - за остатъка до размера на норматива.

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановяването по ал. 3 се извършва в двумесечен срок от подаване на искането по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по ал. 1 и 2, както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709, е 685 лв. за 1000 литра.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по ал. 1 и 2, е 600 лв. за 1000 литра.

(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка на енергийните продукти, предназначени за добавяне или разреждане на моторни горива, е ставката по ал. 1, т. 2 - 5 в зависимост от това за какъв вид гориво са предназначени. Когато не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е 685 лв. за 1000 литра.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 - 830 лв. за 1000 литра;

2. за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 635 лв. за 1000 литра;

3. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 535 лв. за 1000 литра;

4. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 485 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. за биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00 - 0 лв. за 1000 литра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители, са, както следва:

1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;

3. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;

4. за биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00 - 0 лв. за 1000 литра.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Акцизните ставки по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат чрез възстановяване на разликата между съответната ставка по ал. 1 и ставката по ал. 2 за количество, изчислено на база годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрирана обработваема земеделска земя.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Всяка година до 1 юли министърът на земеделието и горите предоставя на директора на Агенция "Митници" следната информация от регистъра на земеделските производители:

1. идентификационни данни на земеделския производител;

2. правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), телефон, факс, електронен адрес;

3. данни за обработваната земеделска земя (в декари) съгласно идентификацията на земеделските парцели.

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Правото на възстановяване се упражнява от земеделските производители еднократно за закупените от тях моторни горива през текущата година. Искането за възстановяване се подава от 1 юли до 31 декември на текущата година.

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановяването по ал. 3 се извършва в двумесечен срок от подаване на искането по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по ал. 1 и 2, както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709, е 635 лв. за 1000 литра.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по ал. 1 и 2, е 535 лв. за 1000 литра.

(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизната ставка на енергийните продукти, предназначени за добавяне или разреждане на моторни горива, е ставката по ал. 1, т. 2 - 5 в зависимост от това за какъв вид гориво са предназначени. Когато не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е 635 лв. за 1000 литра.

Чл. 32. (1) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31 0, 2710 11 51 0 и 2710 11 59 0 - 670 лв. за 1000 литра;

2. за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31 0, 2710 11 41 0, 2710 11 45 0 и 2710 11 49 0 - 530 лв. за 1000 литра;

3. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 - 430 лв. за 1000 литра;

4. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0 - 430 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 0 до 2711 19 00 0 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 0 и 2711 21 00 0 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) за биодизел и биоетанол с код по КН 2207 20 00 0 - 0 лв. за 1000 литра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Акцизните ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители, са, както следва:

1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0 - 50 лв. за 1000 литра;

3. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 0 и 2711 21 00 0 - 0 лв. за гигаджаул;

4. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) за биодизел и биоетанол с код по КН 2207 20 00 0 - 0 лв. за 1000 литра.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Акцизните ставки по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат чрез възстановяване на разликата между съответната ставка по ал. 1 и ставката по ал. 2 за количество, изчислено на база годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрирана обработваема земеделска земя.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Всяка година до 1 юли министърът на земеделието и горите предоставя на директора на Агенция "Митници" следната информация от регистъра на земеделските производители:

1. идентификационни данни на земеделския производител;

2. правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), телефон, факс, електронен адрес;

3. данни за обработваната земеделска земя (в декари) съгласно идентификацията на земеделските парцели.

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Правото на възстановяване се упражнява от земеделските производители еднократно за закупените от тях моторни горива през текущата година. Искането за възстановяване се подава от 1 юли до 31 декември на текущата година.

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановяването по ал. 3 се извършва в двумесечен срок от подаване на искането по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Чл. 32. (1) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31 0, 2710 11 51 0 и 2710 11 59 0 - 670 лв. за 1000 литра;

2. за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31 0, 2710 11 41 0, 2710 11 45 0 и 2710 11 49 0 - 530 лв. за 1000 литра;

3. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 - 430 лв. за 1000 литра;

4. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0 - 430 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 0 до 2711 19 00 0 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 0 и 2711 21 00 0 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. за биодизел - 0 лв. за 1000 литра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Акцизните ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители, са, както следва:

1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0 - 50 лв. за 1000 литра;

3. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 0 и 2711 21 00 0 - 0 лв. за гигаджаул;

4. за биодизел - 0 лв. за 1000 литра.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Акцизните ставки по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат чрез възстановяване на разликата между съответната ставка по ал. 1 и ставката по ал. 2 за количество, изчислено на база годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрирана обработваема земеделска земя.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Всяка година до 1 юли министърът на земеделието и горите предоставя на директора на Агенция "Митници" следната информация от регистъра на земеделските производители:

1. идентификационни данни на земеделския производител;

2. правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), телефон, факс, електронен адрес;

3. данни за обработваната земеделска земя (в декари) съгласно идентификацията на земеделските парцели.

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Правото на възстановяване се упражнява от земеделските производители еднократно за закупените от тях моторни горива през текущата година. Искането за възстановяване се подава от 1 юли до 31 декември на текущата година.

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановяването по ал. 3 се извършва в двумесечен срок от подаване на искането по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Чл. 32. (1) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31 0, 2710 11 51 0 и 2710 11 59 0 - 670 лв. за 1000 литра;

2. за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31 0, 2710 11 41 0, 2710 11 45 0 и 2710 11 49 0 - 530 лв. за 1000 литра;

3. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 - 430 лв. за 1000 литра;

4. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0 - 430 лв. за 1000 литра;

5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 0 до 2711 19 00 0 - 340 лв. за 1000 килограма;

6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 0 и 2711 21 00 0 - 0 лв. за 1 гигаджаул;

7. за биодизел - 0 лв. за 1000 литра.

(2) Акцизните ставки върху моторните горива, използвани за селско и горско стопанство, за овощарски дейности, за рибовъдни дейности, за стационарни мотори и за извънпътни превозни средства са, както следва:

1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0 - 50 лв. за 1000 литра;

3. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 0 и 2711 21 00 0 - 0 лв. за гигаджаул;

4. за биодизел - 0 лв. за 1000 литра.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление са, както следва:

1. (в сила от 01.01.2009 г. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) за тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69, други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 - 50 лв. за 1000 кг;

3. (в сила от 01.01.2009 г. - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;

4. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 - 0 лв. за 1000 кг;

5. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;

6. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за въглищата и кокса с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 - 0,60 лв. за гигаджаул.

(2) Ставката по ал. 1, т. 4 се прилага за втечнен нефтен газ (LPG) в съдове, използвани за отопление и за битови нужди и отговарящи на изискванията, определени в правилника за прилагане на закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) За целите на прилагане на ставките по ал. 1 освободените за потребление акцизни стоки се придружават от документ по образец, определен с правилника за прилагане на закона.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Ставките по ал. 1 се прилагат, при условие че лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, разполага с документа по ал. 3, заверен от лицето, което ще използва стоките за съответното предназначение, с изключение на втечнения нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани от данъчен склад до обект за размяна на бутилки.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, е задължено за разликата между съответната ставка по чл. 32, ал. 1 и ставката по ал. 1, с изключение на случаите, когато до датата на подаване на акцизната декларация за данъчния период лицето е получило документа по ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато документът по ал. 4 се получи след срока по ал. 5, лицето коригира размера на дължимия акциз по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление са, както следва:

1. (в сила от 01.01.2009 г. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) за тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69, други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 - 50 лв. за 1000 кг;

3. (в сила от 01.01.2009 г. - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;

4. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 - 0 лв. за 1000 кг;

5. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;

6. за биодизел с код по КН 3824 90 99 - 0 лв. за 1000 литра;

7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за въглищата и кокса с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 - 0,60 лв. за гигаджаул.

(2) Ставката по ал. 1, т. 4 се прилага за втечнен нефтен газ (LPG) в съдове, използвани за отопление и за битови нужди и отговарящи на изискванията, определени в правилника за прилагане на закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) За целите на прилагане на ставките по ал. 1 освободените за потребление акцизни стоки се придружават от документ по образец, определен с правилника за прилагане на закона.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Ставките по ал. 1 се прилагат, при условие че лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, разполага с документа по ал. 3, заверен от лицето, което ще използва стоките за съответното предназначение, с изключение на втечнения нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани от данъчен склад до обект за размяна на бутилки.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, е задължено за разликата между съответната ставка по чл. 32, ал. 1 и ставката по ал. 1, с изключение на случаите, когато до датата на подаване на акцизната декларация за данъчния период лицето е получило документа по ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато документът по ал. 4 се получи след срока по ал. 5, лицето коригира размера на дължимия акциз по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление са, както следва:

1. (в сила от 01.01.2009 г. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

2. за тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 - 30 лв. за 1000 кг;

3. (в сила от 01.01.2009 г. - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;

4. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 - 0 лв. за 1000 кг;

5. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;

6. за биодизел с код по КН 3824 90 99 - 0 лв. за 1000 литра;

7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за въглищата и кокса с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 - 0,60 лв. за гигаджаул.

(2) Ставката по ал. 1, т. 4 се прилага за втечнен нефтен газ (LPG) в съдове, използвани за отопление и за битови нужди и отговарящи на изискванията, определени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление са, както следва:

1. (в сила от 01.01.2009 г. - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 - 30 лв. за 1000 кг;

3. (в сила от 01.01.2009 г. - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;

4. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 - 0 лв. за 1000 кг;

5. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;

6. за биодизел с код по КН 3824 90 99 - 0 лв. за 1000 литра;

7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за въглищата и кокса с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 - 0,40 лв. за гигаджаул.

(2) Ставката по ал. 1, т. 4 се прилага за втечнен нефтен газ (LPG) в съдове, използвани за отопление и за битови нужди и отговарящи на изискванията, определени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление са, както следва:

1. (в сила от 01.01.2008 г. - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 - 30 лв. за 1000 кг;

3. (в сила от 01.01.2008 г. - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;

4. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 - 0 лв. за 1000 кг;

5. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;

6. за биодизел с код по КН 3824 90 99 - 0 лв. за 1000 литра;

7. за въглищата и кокса с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 - 0,30 лв. за гигаджаул.

(2) Ставката по ал. 1, т. 4 се прилага за втечнен нефтен газ (LPG) в съдове, използвани за отопление и за битови нужди и отговарящи на изискванията, определени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление са, както следва:

1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 - 30 лв. за 1000 кг;

3. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;

4. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 - 0 лв. за 1000 кг;

5. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;

6. за биодизел с код по КН 3824 90 99 - 0 лв. за 1000 литра;

7. за въглищата и кокса с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 - 0,30 лв. за гигаджаул.

(2) Ставката по ал. 1, т. 4 се прилага за втечнен нефтен газ (LPG) в съдове, използвани за отопление и за битови нужди и отговарящи на изискванията, определени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Акцизните ставки върху горивата за отопление са, както следва:

1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 0 до 2710 19 69 0 - 25 лв. за 1000 кг;

3. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0 - 50 лв. за 1000 литра;

4. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 0 до 2711 19 00 0 - 0 лв. за 1000 кг;

5. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 0 и 2711 21 00 0 - 0 лв. за гигаджаул;

6. за биодизел - 0 лв. за 1000 литра.

(2) Ставката по ал. 1, т. 4 се прилага за втечнен нефтен газ (LPG) в съдове, използвани за отопление и за битови нужди и отговарящи на изискванията, определени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 33. (1) Акцизните ставки върху горивата, използвани за отопление и битови нужди, са, както следва:

1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 - 50 лв. за 1000 литра;

2. за тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 0 до 2710 19 69 0 - 25 лв. за 1000 кг;

3. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0 - 50 лв. за 1000 литра;

4. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 0 до 2711 19 00 0 - 0 лв. за 1000 кг;

5. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 0 и 2711 21 00 0 - 0 лв. за гигаджаул;

6. за биодизел - 0 лв. за 1000 литра.

(2) Ставката по ал. 1, т. 4 се прилага за втечнен нефтен газ (LPG) в съдове, използвани за отопление и за битови нужди и отговарящи на изискванията, определени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, е 0 лв. за 1000 кг.

(2) В случаите, когато лица въвеждат на територията на страната стоките по ал. 1, се прилагат разпоредбите на чл. 76в, ал. 4, т. 1, 2, 3 и 5 и ал. 5.

(3) Ставката по ал. 1 се прилага само в случаите, когато стоките са в потребителски опаковки до 210 литра, предназначени за реализация на територията на страната и/или ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Ставката по ал. 1 за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат газьол, се прилага само ако газьолът е маркиран.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За целите на прилагане на ал. 4 освободените за потребление акцизни стоки се придружават от документ по образец, определен с правилника за прилагане на закона.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) (1) Акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, е 0 лв. за 1000 литра.

(2) В случаите, когато лица въвеждат на територията на страната стоките по ал. 1, се прилагат разпоредбите на чл. 76в, ал. 4, т. 1, 2, 3 и 5 и ал. 5.

(3) Ставката по ал. 1 се прилага само в случаите, когато стоките са в потребителски опаковки до 210 литра, предназначени за реализация на територията на страната и/или ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., предишен текст на чл. 34 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Ставките за газьол и керосин по чл. 33 се прилагат само за маркирани горива.

(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Ставката за тежки горива по чл. 33, ал. 1, т. 2, които по техническа спецификация съдържат газьол, се прилага само ако газьолът е маркиран.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Ставките за газьол и керосин по чл. 33 се прилагат само за маркирани горива.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Ставките за керосин по чл. 33 се прилагат само за маркирани горива.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Ставките за газьол и керосин по чл. 33 се прилагат само за маркирани горива.

Чл. 34. Ставките за газьол и керосин по чл. 32, ал. 2 и чл. 33 се прилагат само за маркирани горива.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716, с изключение на случаите по ал. 2, е 2,00 лв. за мегаватчас.

(2) Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716 за потребители на електрическа енергия за битови нужди по смисъла на Закона за енергетиката е 0 лв. за мегаватчас.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716, с изключение на случаите по ал. 2, е 1,40 лв. за мегаватчас.

(2) Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716 за потребители на електрическа енергия за битови нужди по смисъла на Закона за енергетиката е 0 лв. за мегаватчас.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716, с изключение на случаите по ал. 2, е 1,20 лв. за мегаватчас.

(2) Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716 за потребители на електрическа енергия за битови нужди по смисъла на Закона за енергетиката е 0 лв. за мегаватчас.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716, с изключение на случаите по ал. 2, е 1,00 лв. за мегаватчас.

(2) Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716 за потребители на електрическа енергия за битови нужди по смисъла на Закона за енергетиката е 0 лв. за мегаватчас.

Чл. 35. (1) Енергийните продукти по чл. 13, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като гориво за отопление или моторно гориво и за които в чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 не е определен размер на акцизната ставка, се облагат със ставката, определена за еквивалентното гориво за отопление или моторно гориво.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Освен енергийните продукти по чл. 13 и биоетанолът, всички други продукти, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като моторно гориво, като добавка или за разреждане на моторни горива, се облагат със ставката, определена за еквивалентното моторно гориво в чл. 32, ал. 1.

(3) Освен енергийните продукти по чл. 13, всички други въглеводороди, с изключение на торфа, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като гориво за отопление, се облагат със ставката, определена за еквивалентното гориво за отопление по чл. 33, ал. 1.

Чл. 35. (1) Енергийните продукти по чл. 13, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като гориво за отопление или моторно гориво и за които в чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 не е определен размер на акцизната ставка, се облагат със ставката, определена за еквивалентното гориво за отопление или моторно гориво.

(2) Освен енергийните продукти по чл. 13, всички други продукти, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като моторно гориво, като добавка или за разреждане на моторни горива, се облагат със ставката, определена за еквивалентното моторно гориво в чл. 32, ал. 1.

(3) Освен енергийните продукти по чл. 13, всички други въглеводороди, с изключение на торфа, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като гориво за отопление, се облагат със ставката, определена за еквивалентното гориво за отопление по чл. 33, ал. 1.

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 36. Акцизната ставка за кафето е, както следва:

1. за кафе печено всички видове - 1,00 лв. за 1 кг;

2. за кафе сурово (непечено) всички видове - 0,70 лв. за 1 кг;

3. за екстракти от кафе - 1,50 лв. за 1 кг;

4. за прахообразни смеси със съдържание на екстракт от кафе над 10 на сто - 1,00 лв. за 1 кг.

Чл. 37. Акцизната ставка за пури и пурети е 270 лв. за 1000 къса.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Акцизната ставка за тютюн за пушене (за лула и цигари) е 130 лв. за килограм, а от 1 януари 2012 г. - 152 лв. за килограм.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка за тютюн за пушене (за лула и цигари) е 100 лв. за килограм.

Чл. 38. Акцизната ставка за тютюн за пушене (за лула и цигари) е, както следва:

1. на специфичния акциз - 4,50 лв. за 100 г;

2. на пропорционалния акциз - 10 на сто от продажната цена.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Акцизната ставка за цигарите е, както следва:

1. на специфичния акциз - 101 лв. на 1000 къса;

2. на пропорционалния акциз - 23 на сто от продажната цена.

(2) Размерът на акциза по ал. 1 не трябва да е по-малък от 148 лв. за 1000 къса.

Чл. 39. Акцизната ставка за цигарите е, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) на специфичния акциз - 41 лв. на 1000 къса;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) на пропорционалния акциз - 40,50 на сто от продажната цена.

Чл. 39. Акцизната ставка за цигарите е, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) на специфичния акциз - 37 лв. на 1000 къса;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) на пропорционалния акциз - 35 на сто от продажната цена.

Чл. 39. Акцизната ставка за цигарите е, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) на специфичния акциз - 6,50 лв. на 1000 къса;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) на пропорционалния акциз - 54 на сто от продажната цена.

Чл. 39. Акцизната ставка за цигарите е, както следва:

1. на специфичния акциз - 15 лв. на 1000 къса;

2. на пропорционалния акциз - 48 на сто от продажната цена.

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) При промяна на акцизната ставка по чл. 39 новата акцизна ставка влиза в сила не по-рано от два месеца от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

Чл. 40. (1) Акцизната ставка за употребяваните автомобили е, както следва:

1. за автомобили с мощност на двигателя над 120 kW до 150 kW по системата DIN - 35 лв. за 1 kW;

2. за автомобили с мощност на двигателя над 150 kW по системата DIN - 60 лв. за 1 kW;

3. за автомобили с мощност на двигателя над 126 kW до 157,5 kW по системата SAE - 33,33 лв. за 1 kW;

4. за автомобили с мощност на двигателя над 157,5 kW по системата SAE - 57,14 лв. за 1 kW.

(2) Акцизната ставка за новите автомобили е:

1. седемстотин лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 120 kW по системата DIN;

2. седемстотин лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата над 126 kW по системата SAE.

Раздел V.

Определяне и заплащане на акциза

Чл. 41. Размерът на дължимия акциз се изчислява, като данъчната основа се умножи по акцизната ставка.

Чл. 42. В случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 акцизът се определя и се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Извън случаите по чл. 42 акцизът се начислява от:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) лицензирания складодържател, лицата по чл. 3, т. 4 и 6 и регистрираните лица по чл. 57, чл. 57б, ал. 3, чл. 57в и чл. 58в на датата, на която е станал дължим - с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1;

2. регистрираното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2 и 3 - с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1 по реда на чл. 84, ал. 3 за стоките, за които акцизът е станал дължим съгласно чл. 20, ал. 2, т. 15, 16, 17 и 18;

3. регистрираното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1 и 2 - на датата на установяване на липсата по чл. 20, ал. 2, т. 8 с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1;

4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) лицата по чл. 60а, ал. 2 - на датата, на която приключва тестването или изпитването.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да декларират начисления за данъчния период акциз с подаване на акцизна декларация.

(3) Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец.

(4) Първият данъчен период обхваща времето от датата на връчването на лиценза или удостоверението за регистрация по този закон до последния ден на календарния месец, през който е извършено лицензирането или регистрацията.

(5) Последният данъчен период обхваща времето от началото на календарния месец, през който е прекратен лицензът или регистрацията, до датата на прекратяването им.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Извън случаите по чл. 42 акцизът се начислява от:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) лицензирания складодържател, лицата по чл. 3, т. 4 и 6 и регистрираните лица по чл. 57, чл. 57б, ал. 3 и чл. 57в на датата, на която е станал дължим - с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1;

2. регистрираното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2 и 3 - с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1 по реда на чл. 84, ал. 3 за стоките, за които акцизът е станал дължим съгласно чл. 20, ал. 2, т. 15, 16, 17 и 18;

3. регистрираното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1 и 2 - на датата на установяване на липсата по чл. 20, ал. 2, т. 8 с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да декларират начисления за данъчния период акциз с подаване на акцизна декларация.

(3) Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец.

(4) Първият данъчен период обхваща времето от датата на връчването на лиценза или удостоверението за регистрация по този закон до последния ден на календарния месец, през който е извършено лицензирането или регистрацията.

(5) Последният данъчен период обхваща времето от началото на календарния месец, през който е прекратен лицензът или регистрацията, до датата на прекратяването им.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Извън случаите по чл. 42 акцизът се начислява от:

1. лицензирания складодържател, регистрираното лице по чл. 57, чл. 57б, ал. 3 и чл. 57в на датата, на която е станал дължим - с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1;

2. регистрираното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2 и 3 - с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1 по реда на чл. 84, ал. 3 за стоките, за които акцизът е станал дължим съгласно чл. 20, ал. 2, т. 15, 16, 17 и 18;

3. регистрираното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1 и 2 - на датата на установяване на липсата по чл. 20, ал. 2, т. 8 с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да декларират начисления за данъчния период акциз с подаване на акцизна декларация.

(3) Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец.

(4) Първият данъчен период обхваща времето от датата на връчването на лиценза или удостоверението за регистрация по този закон до последния ден на календарния месец, през който е извършено лицензирането или регистрацията.

(5) Последният данъчен период обхваща времето от началото на календарния месец, през който е прекратен лицензът или регистрацията, до датата на прекратяването им.

Чл. 43. (1) Извън случаите по чл. 42, акцизът се начислява от лицензирания складодържател или регистрираното лице на датата, на която е станал дължим, с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да декларират начисления за данъчния период акциз с подаване на акцизна декларация.

(3) Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец.

(4) Първият данъчен период обхваща времето от датата на връчването на лиценза или удостоверението за регистрация по този закон до последния ден на календарния месец, през който е извършено лицензирането или регистрацията.

(5) Последният данъчен период обхваща времето от началото на календарния месец, през който е прекратен лицензът или регистрацията, до датата на прекратяването им.

Чл. 44. (1) Дължимият акциз се внася в републиканския бюджет, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката или в брой на касата на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците, когато длъжникът е физическо лице, което не е едноличен търговец;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12 и 13 - по сметката на компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, от лицето, получило стоките, в 14-дневен срок от получаването им;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 19 - по сметка на компетентното митническо учреждение от освободения от акциз краен потребител в 14-дневен срок от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) във всички останали случаи - по сметката на компетентното митническо учреждение от лицензирания складодържател или от регистрираното лице в срока за подаване на акцизната декларация;

7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) в случаите по чл. 60а - в 14-дневен срок от издаването на акцизния данъчен документ по сметката на компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта, освен когато акцизните стоки са унищожени под контрола на митническите органи.

(2) Акцизът може да бъде заплатен и от друго лице, различно от лицето по ал. 1, с писменото съгласие на длъжника.

(3) Акцизът се смята за внесен в републиканския бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметката или в касата на компетентното митническо учреждение по ал. 1.

(4) Когато акцизът не е внесен в републиканския бюджет в сроковете по този член, задължено за заплащането му е лицето по ал. 1.

(5) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на дължимия акциз по реда, определен за митническото задължение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В случаите по чл. 64, ал. 2 компетентно митническо учреждение по ал. 1, т. 2 е и митническото учреждение, в което лицата са заявили бандероли. Това митническо учреждение освобождава предоставеното от вносителя обезпечение след потвърждение от митническото учреждение, където са извършени формалностите за внасяне, че дължимият акциз е внесен в републиканския бюджет.

Чл. 44. (1) Дължимият акциз се внася в републиканския бюджет, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката или в брой на касата на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците, когато длъжникът е физическо лице, което не е едноличен търговец;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12 и 13 - по сметката на компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, от лицето, получило стоките, в 14-дневен срок от получаването им;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 19 - по сметка на компетентното митническо учреждение от освободения от акциз краен потребител в 14-дневен срок от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) във всички останали случаи - по сметката на компетентното митническо учреждение от лицензирания складодържател или от регистрираното лице в срока за подаване на акцизната декларация;

7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) в случаите по чл. 60а - в 14-дневен срок от издаването на акцизния данъчен документ по сметката на компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта, освен когато акцизните стоки са унищожени под контрола на митническите органи.

(2) Акцизът може да бъде заплатен и от друго лице, различно от лицето по ал. 1, с писменото съгласие на длъжника.

(3) Акцизът се смята за внесен в републиканския бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметката или в касата на компетентното митническо учреждение по ал. 1.

(4) Когато акцизът не е внесен в републиканския бюджет в сроковете по този член, задължено за заплащането му е лицето по ал. 1.

(5) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на дължимия акциз по реда, определен за митническото задължение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случаите по чл. 64, ал. 2 компетентно митническо учреждение по ал. 1, т. 2 е и митническото учреждение, в което лицата са заявили бандероли. Това митническо учреждение потвърждава заплащането на дължимия акциз на митническото учреждение, където се извършват формалностите за внасяне, за целите на разрешаване вдигането на стоките.

Чл. 44. (1) Дължимият акциз се внася в републиканския бюджет, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката или в брой на касата на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците, когато длъжникът е физическо лице, което не е едноличен търговец;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12 и 13 - по сметката на компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, от лицето, получило стоките, в 14-дневен срок от получаването им;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 19 - по сметка на компетентното митническо учреждение от освободения от акциз краен потребител в 14-дневен срок от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) във всички останали случаи - по сметката на компетентното митническо учреждение от лицензирания складодържател или от регистрираното лице в срока за подаване на акцизната декларация.

(2) Акцизът може да бъде заплатен и от друго лице, различно от лицето по ал. 1, с писменото съгласие на длъжника.

(3) Акцизът се смята за внесен в републиканския бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметката или в касата на компетентното митническо учреждение по ал. 1.

(4) Когато акцизът не е внесен в републиканския бюджет в сроковете по този член, задължено за заплащането му е лицето по ал. 1.

(5) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на дължимия акциз по реда, определен за митническото задължение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случаите по чл. 64, ал. 2 компетентно митническо учреждение по ал. 1, т. 2 е и митническото учреждение, в което лицата са заявили бандероли. Това митническо учреждение потвърждава заплащането на дължимия акциз на митническото учреждение, където се извършват формалностите за внасяне, за целите на разрешаване вдигането на стоките.

Чл. 44. (1) Дължимият акциз се внася в републиканския бюджет, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката или в брой на касата на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците, когато длъжникът е физическо лице, което не е едноличен търговец;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12 и 13 - по сметката на компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, от лицето, получило стоките, в 14-дневен срок от получаването им;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 19 - по сметка на компетентното митническо учреждение от освободения от акциз краен потребител в 14-дневен срок от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 76г - по сметката на компетентната митница по постоянен адрес, съответно седалище, от лицето в 14-дневен срок от датата, на която то е уведомено за размера на акциза;

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) във всички останали случаи - по сметката на компетентното митническо учреждение от лицензирания складодържател или от регистрираното лице в срока за подаване на акцизната декларация.

(2) Акцизът може да бъде заплатен и от друго лице, различно от лицето по ал. 1, с писменото съгласие на длъжника.

(3) Акцизът се смята за внесен в републиканския бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметката или в касата на компетентното митническо учреждение по ал. 1.

(4) Когато акцизът не е внесен в републиканския бюджет в сроковете по този член, задължено за заплащането му е лицето по ал. 1.

(5) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на дължимия акциз по реда, определен за митническото задължение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случаите по чл. 64, ал. 2 компетентно митническо учреждение по ал. 1, т. 2 е и митническото учреждение, в което лицата са заявили бандероли. Това митническо учреждение потвърждава заплащането на дължимия акциз на митническото учреждение, където се извършват формалностите за внасяне, за целите на разрешаване вдигането на стоките.

Чл. 44. (1) Дължимият акциз се внася в републиканския бюджет, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката или в брой на касата на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците, когато длъжникът е физическо лице, което не е едноличен търговец;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12 и 13 - по сметката на компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, от лицето, получило стоките, в 14-дневен срок от получаването им;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 19 - по сметка на компетентното митническо учреждение от освободения от акциз краен потребител в 14-дневен срок от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 76г - по сметката на компетентната митница по постоянен адрес, съответно седалище, от лицето в 14-дневен срок от датата, на която то е уведомено за размера на акциза;

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) във всички останали случаи - по сметката на компетентното митническо учреждение от лицензирания складодържател или от регистрираното лице в срока за подаване на акцизната декларация.

(2) Акцизът може да бъде заплатен и от друго лице, различно от лицето по ал. 1, с писменото съгласие на длъжника.

(3) Акцизът се смята за внесен в републиканския бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметката или в касата на компетентното митническо учреждение по ал. 1.

(4) Когато акцизът не е внесен в републиканския бюджет в сроковете по този член, задължено за заплащането му е лицето по ал. 1.

(5) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на дължимия акциз по реда, определен за митническото задължение.

Чл. 44. (1) Дължимият акциз се внася в републиканския бюджет, както следва:

1. в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката или в брой на касата на компетентното митническо учреждение от длъжника за заплащане на вносното митническо задължение в сроковете, определени в Закона за митниците, когато длъжникът е физическо лице, което не е едноличен търговец;

2. в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката на компетентното митническо учреждение от длъжника за заплащане на вносното митническо задължение в сроковете, определени в Закона за митниците;

3. във всички останали случаи - по сметката на компетентното митническо учреждение от лицензирания складодържател или от регистрираното лице в срока за подаване на акцизната декларация.

(2) Акцизът може да бъде заплатен и от друго лице, различно от лицето по ал. 1, с писменото съгласие на длъжника.

(3) Акцизът се смята за внесен в републиканския бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметката или в касата на компетентното митническо учреждение по ал. 1.

(4) Когато акцизът не е внесен в републиканския бюджет в сроковете по този член, задължено за заплащането му е лицето по ал. 1.

(5) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на дължимия акциз по реда, определен за митническото задължение.

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При влизане в сила на нов размер на акцизната ставка лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3 декларират наличните количества тютюневи изделия и алкохолни напитки с код по КН 2208, облепени с бандерол, в компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

(2) За наличните количества по ал. 1 се извършва допълнително облагане, като допълнително дължимият акциз се внася в сроковете по чл. 44.

Чл. 45. (1) При влизане в сила на нов размер на акцизната ставка лицата по чл. 64, ал. 1 и 2 декларират наличните количества тютюневи изделия и алкохолни напитки с код по КН 2208, облепени с бандерол, в компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

(2) За наличните количества по ал. 1 се извършва допълнително облагане, като допълнително дължимият акциз се внася в сроковете по чл. 44.

Глава четвърта.

РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

Раздел I.

Общи положения

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При режим отложено плащане на акциз по смисъла на този закон временно се отлага облагането с акциз на стоки при тяхното производство, въвеждане или внасяне на територията на страната.

(2) Режим отложено плащане на акциз се прилага от лицензиран складодържател при:

1. производството на акцизни стоки в данъчен склад;

2. складирането на акцизни стоки в данъчен склад;

3. движението на акцизни стоки.

(3) Отложеното плащане на акциз не се отнася до другите данъчни задължения на данъчнозадълженото лице.

Чл. 46. (1) При режим отложено плащане на акциз по смисъла на този закон временно се отлага облагането с акциз на стоки при тяхното производство на територията на страната или при внасянето им на тази територия.

(2) Режим отложено плащане на акциз се прилага от лицензиран складодържател при:

1. производството на акцизни стоки в данъчен склад;

2. складирането на акцизни стоки в данъчен склад;

3. движението на акцизни стоки.

(3) Отложеното плащане на акциз не се отнася до другите данъчни задължения на данъчнозадълженото лице.

Раздел II.

Лицензиране

Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт - в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. - в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;

6. притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;

7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) разполага със собствени или наети помещения за извършване на дейностите по чл. 46, ал. 2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;

8. използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима;

9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до пълната функционалност за преглед на автоматизираните системи за отчетност по т. 8;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като лицензиран складодържател чрез клон в Република България.

Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт - в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. - в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;

6. притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;

7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) разполага със собствени или наети помещения за извършване на дейностите по чл. 46, ал. 2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки.

8. използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима.

9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до пълната функционалност за преглед на автоматизираните системи за отчетност по т. 8;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) използва средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като лицензиран складодържател чрез клон в Република България.

Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт - в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. - в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон;

6. притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;

7. разполага със собствени или наети помещения за извършване на дейностите по чл. 46, ал. 2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона;

8. използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като лицензиран складодържател чрез клон в Република България.

Чл. 47. Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон - в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. - в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон;

6. притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;

7. разполага със собствени или наети помещения за извършване на дейностите по чл. 46, ал. 2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона;

8. използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима.

Чл. 47. Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон - в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. - в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. не е извършило тежко или повторно нарушение на данъчното или митническото законодателство;

6. притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;

7. разполага със собствени или наети помещения за извършване на дейностите по чл. 46, ал. 2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона;

8. използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима.

Чл. 48. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници", което съдържа:

1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;

2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се произвеждат или складират;

3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал. 2, т. 13;

4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8;

6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;

7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

8. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) имената на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на подписите им;

9. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) точно местонахождение на мястото на директна доставка.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 5;

6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;

7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад;

8. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуална скица на недвижимия имот;

9. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;

11. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност;

12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

13. бизнес план, който съдържа информация за:

а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) (отм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

е) (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

ж) (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки;

14. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 8 и удостоверения за електронен подпис;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

16. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

17. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;

18. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година;

19. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;

20. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти.

(3) С едно заявление може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата по ал. 4 са длъжни да използват средства за измерване и контрол, които да отговарят на изискванията на чл. 103а, на мястото на директна доставка.

Чл. 48. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници", което съдържа:

1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;

2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се произвеждат или складират;

3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал. 2, т. 13;

4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8;

6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;

7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

8. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) имената на служителите, упълномощени да подписват придружителни административни документи/електронни административни документи;

9. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) точно местонахождение на мястото на директна доставка.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 5;

6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;

7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад;

8. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуална скица на недвижимия имот;

9. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;

11. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност;

12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

13. бизнес план, който съдържа информация за:

а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) (отм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

е) (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

ж) (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки;

14. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 8;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

16. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

17. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;

18. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година;

19. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;

20. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти.

(3) С едно заявление може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата по ал. 4 са длъжни да използват средства за измерване и контрол, които да отговарят на изискванията на чл. 103а, на мястото на директна доставка.

Чл. 48. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници", което съдържа:

1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;

2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се произвеждат или складират;

3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал. 2, т. 13;

4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8;

6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;

7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

8. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) имената на служителите, упълномощени да подписват придружителни административни документи/електронни административни документи;

9. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) точно местонахождение на мястото на директна доставка.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 5;

6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;

7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад;

8. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуална скица на недвижимия имот;

9. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;

11. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност;

12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

13. бизнес план, който съдържа информация за:

а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) средномесечния прогнозен размер на дължимия акциз - по видове стоки и акцизни ставки;

14. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 8;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

16. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

17. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;

18. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година;

19. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;

20. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване на получаваните енергийни продукти.

(3) С едно заявление може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Лицата по ал. 4 са длъжни да използват средства за измерване, които да отговарят на изискванията на чл. 103а, на мястото на директна доставка.

Чл. 48. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници", което съдържа:

1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;

2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се произвеждат или складират;

3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал. 2, т. 13;

4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8;

6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;

7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

8. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) имената на служителите, упълномощени да подписват придружителни административни документи/електронни административни документи.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 5;

6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;

7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад;

8. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуална скица на недвижимия имот;

9. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;

11. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност;

12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

13. бизнес план, който съдържа информация за:

а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) средномесечния прогнозен размер на дължимия акциз - по видове стоки и акцизни ставки;

14. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 8;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

16. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

17. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;

18. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година.

(3) С едно заявление може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

Чл. 48. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници", което съдържа:

1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;

2. вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират;

3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал. 2, т. 13;

4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8;

6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;

7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

8. имената на служителите, упълномощени да подписват придружителни административни документи.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 5;

6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;

7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад;

8. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуална скица на недвижимия имот;

9. план на помещенията на данъчния склад;

10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;

11. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност;

12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

13. бизнес план, който съдържа информация за:

а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) средномесечния прогнозен размер на дължимия акциз - по видове стоки и акцизни ставки;

14. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 8;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

16. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(3) С едно заявление може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

Чл. 48. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници", което съдържа:

1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;

2. вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират;

3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал. 2, т. 13;

4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8;

6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;

7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

8. имената на служителите, упълномощени да подписват придружителни административни документи.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 5;

6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;

7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад;

8. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуална скица на недвижимия имот;

9. план на помещенията на данъчния склад;

10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;

11. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност;

12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

13. бизнес план, който съдържа информация за:

а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) средномесечния прогнозен размер на дължимия акциз - по видове стоки и акцизни ставки;

14. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 8;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето.

(3) С едно заявление може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

Чл. 48. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници", което съдържа:

1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;

2. вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират;

3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал. 2, т. 13;

4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8;

6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;

7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

8. имената на служителите, упълномощени да подписват придружителни административни документи.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 5;

6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;

7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад;

8. скица на недвижимия имот;

9. план на помещенията на данъчния склад;

10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;

11. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност;

12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

13. бизнес план, който съдържа информация за:

а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) средномесечния прогнозен размер на дължимия акциз - по видове стоки и акцизни ставки;

14. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 8;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето.

(3) С едно заявление може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

Чл. 48. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници", което съдържа:

1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;

2. вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират;

3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал. 2, т. 13;

4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

5. описание на системите по чл. 47, т. 8;

6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;

7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

8. имената на служителите, упълномощени да подписват придружителни административни документи.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 47, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. декларация за обстоятелствата по чл. 47, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. декларации за обстоятелствата по чл. 47, т. 5;

6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;

7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад;

8. скица на недвижимия имот;

9. план на помещенията на данъчния склад;

10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;

11. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност;

12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

13. бизнес план, който съдържа информация за:

а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) средномесечния прогнозен размер на дължимия акциз - по видове стоки и акцизни ставки;

14. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 8.

(3) С едно заявление може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

Чл. 48. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници", което съдържа:

1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;

2. вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират;

3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал. 2, т. 13;

4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

5. описание на системите по чл. 47, т. 8;

6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;

7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

8. имената на служителите, упълномощени да подписват придружителни административни документи.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. удостоверение за актуално съдебно състояние;

2. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 47, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. декларация за обстоятелствата по чл. 47, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. декларации за обстоятелствата по чл. 47, т. 5;

6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;

7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад;

8. скица на недвижимия имот;

9. план на помещенията на данъчния склад;

10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;

11. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност;

12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

13. бизнес план, който съдържа информация за:

а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) средномесечния прогнозен размер на дължимия акциз - по видове стоки и акцизни ставки;

14. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 8.

(3) С едно заявление може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

Чл. 49. (1) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато условията за издаване на лиценз за управление на данъчен склад са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по чл. 48, ал. 1 се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на подаването му.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато представените документи по чл. 48, ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл. 48, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни считано от получаването на уведомлението.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В срока, определен по ал. 2, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по чл. 48, ал. 1 отказва искания лиценз.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В едномесечен срок от отстраняване на нередовностите или предоставяне на исканата допълнителна информация органът по чл. 48, ал. 1 разглежда заявлението и приложените към него документи и се произнася по заявлението.

Чл. 49. (1) Когато представените документи по чл. 48, ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл. 48, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни считано от получаването на уведомлението.

(2) В срока, определен по ал. 1, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по чл. 48, ал. 1 отказва искания лиценз.

(3) След отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация органът по чл. 48, ал. 1 разглежда заявлението и приложените към него документи и се произнася по искането в срок до два месеца от датата на подаването му.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В сроковете по чл. 49 директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или за складиране на акцизни стоки или мотивиран отказ.

(2) За всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Издаденият лиценз или отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на лиценз.

Чл. 50. (1) В срока по чл. 49, ал. 3 директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или за складиране на акцизни стоки или мотивиран отказ.

(2) За всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Издаденият лиценз или отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на лиценз.

Чл. 50. (1) В срока по чл. 49, ал. 3 директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или за складиране на акцизни стоки или мотивиран отказ.

(2) За всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.

(3) Издаденият лиценз или отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на лиценз.

Чл. 51. (1) Лицензът съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;

2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;

3. идентификационния номер на данъчния склад;

4. фактическите и правните основания за издаването му;

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;

6. адреса на данъчния склад;

7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки с код по КН;

8. вида и размера на обезпечението;

9. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) трите имена и единния граждански номер на лицата, представляващи лицензирания складодържател, както и на други лица, упълномощени да подписват електронни административни документи;

10. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза;

11. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) точния адрес на мястото на директна доставка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензът за управление на данъчен склад се връчва след представяне на обезпечението.

(3) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.

Чл. 51. (1) Лицензът съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;

2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;

3. идентификационния номер на данъчния склад;

4. фактическите и правните основания за издаването му;

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;

6. адреса на данъчния склад;

7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки с код по КН;

8. вида и размера на обезпечението;

9. трите имена и единния граждански номер на лицата, представляващи лицензирания складодържател, както и на други лица, упълномощени да подписват придружителните административни документи;

10. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза;

11. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) точния адрес на мястото на директна доставка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензът за управление на данъчен склад се връчва след представяне на обезпечението.

(3) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.

Чл. 51. (1) Лицензът съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;

2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;

3. идентификационния номер на данъчния склад;

4. фактическите и правните основания за издаването му;

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;

6. адреса на данъчния склад;

7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки с код по КН;

8. вида и размера на обезпечението;

9. трите имена и единния граждански номер на лицата, представляващи лицензирания складодържател, както и на други лица, упълномощени да подписват придружителните административни документи;

10. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензът за управление на данъчен склад се връчва след представяне на обезпечението.

(3) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.

Чл. 51. (1) Лицензът съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;

2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;

3. идентификационния номер на данъчния склад;

4. фактическите и правните основания за издаването му;

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;

6. адреса на данъчния склад;

7. описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки;

8. вида и размера на обезпечението;

9. трите имена и единния граждански номер на лицата, представляващи лицензирания складодържател, както и на други лица, упълномощени да подписват придружителните административни документи;

10. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензът за управление на данъчен склад се връчва след представяне на обезпечението.

(3) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.

Чл. 51. (1) Лицензът съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;

2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;

3. идентификационния номер на данъчния склад;

4. фактическите и правните основания за издаването му;

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;

6. адреса на данъчния склад;

7. описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки;

8. вида и размера на обезпечението;

9. трите имена и единния граждански номер на лицата, представляващи лицензирания складодържател, както и на други лица, упълномощени да подписват придружителните административни документи;

10. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза.

(2) Лицензът за управление на данъчен склад поражда действие след представяне на обезпечението.

(3) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.

Чл. 51. (1) Лицензът съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;

2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;

3. идентификационния номер на данъчния склад;

4. фактическите и правните основания за издаването му;

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и данъчния номер на лицензирания складодържател;

6. адреса на данъчния склад;

7. описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки;

8. вида и размера на обезпечението;

9. трите имена и единния граждански номер на лицата, представляващи лицензирания складодържател, както и на други лица, упълномощени да подписват придружителните административни документи;

10. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза.

(2) Лицензът за управление на данъчен склад поражда действие след представяне на обезпечението.

(3) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.

Чл. 51. (1) Лицензът съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;

2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;

3. идентификационния номер на данъчния склад;

4. фактическите и правните основания за издаването му;

5. фирмата, седалището и адреса на управление, БУЛСТАТ и данъчния номер на лицензирания складодържател;

6. адреса на данъчния склад;

7. описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки;

8. вида и размера на обезпечението;

9. трите имена и единния граждански номер на лицата, представляващи лицензирания складодържател, както и на други лица, упълномощени да подписват придружителните административни документи;

10. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза.

(2) Лицензът за управление на данъчен склад поражда действие след представяне на обезпечението.

(3) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.

Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензираният складодържател е длъжен да:

1. не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение;

2. уведомява митническите органи за всички промени в обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад, в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите документи;

3. осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на данъчния склад и да им осигури помещение за извършването на проверките;

4. спазва всички специфични изисквания за производството, складирането и движението на акцизните стоки;

5. води отделна документална отчетност по видове дейности и по видове акцизни стоки.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване в издадения лиценз, директорът на Агенция "Митници" издава решение, което е неразделна част от издадения и връчен лиценз.

Чл. 52. Лицензираният складодържател е длъжен да:

1. не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение;

2. уведомява митническите органи за всички промени в обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад, в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите документи;

3. осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на данъчния склад и да им осигури помещение за извършването на проверките;

4. спазва всички специфични изисквания за производството, складирането и движението на акцизните стоки;

5. води отделна документална отчетност по видове дейности и по видове акцизни стоки.

Чл. 53. (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;

2. по писмено искане от лицензирания складодържател;

3. при отнемане на лиценза.

(2) Лицензът за управление на данъчен склад се отнема, когато:

1. лицензираният складодържател престане да отговаря на условията по чл. 47, или

2. в определените срокове не се представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция "Митници", което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 53. (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) при прекратяване на юридическото лице, с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма или при смърт на физическото лице - едноличен търговец;

2. по писмено искане от лицензирания складодържател;

3. при отнемане на лиценза.

(2) Лицензът за управление на данъчен склад се отнема, когато:

1. лицензираният складодържател престане да отговаря на условията по чл. 47, или

2. в определените срокове не се представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция "Митници", което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 53. (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:

1. при прекратяване на юридическото лице или при смърт на физическото лице - едноличен търговец;

2. по писмено искане от лицензирания складодържател;

3. при отнемане на лиценза.

(2) Лицензът за управление на данъчен склад се отнема, когато:

1. лицензираният складодържател престане да отговаря на условията по чл. 47, или

2. в определените срокове не се представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция "Митници", което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 53. (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:

1. при прекратяване на юридическото лице или при смърт на физическото лице - едноличен търговец;

2. по писмено искане от лицензирания складодържател;

3. при отнемане на лиценза.

(2) Лицензът за управление на данъчен склад се отнема, когато:

1. лицензираният складодържател престане да отговаря на условията по чл. 47, или

2. в определените срокове не се представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.

(3) Лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция "Митници", което подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 54. (1) В Агенция "Митници" се води регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове.

(2) Регистърът съдържа:

1. идентификационен номер на лицензирания складодържател;

2. идентификационен номер на данъчния склад;

3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицензирания складодържател;

4. адрес на данъчния склад;

5. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат произвеждани и/или съхранявани в данъчния склад;

6. дата на издаване на лиценза;

7. дата на прекратяване действието на лиценза.

(3) На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 2.

(4) Формата на регистъра по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.

Чл. 54. (1) В Агенция "Митници" се води регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове.

(2) Регистърът съдържа:

1. идентификационен номер на лицензирания складодържател;

2. идентификационен номер на данъчния склад;

3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код и данъчен номер на лицензирания складодържател;

4. адрес на данъчния склад;

5. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат произвеждани и/или съхранявани в данъчния склад;

6. дата на издаване на лиценза;

7. дата на прекратяване действието на лиценза.

(3) На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 2.

(4) Формата на регистъра по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.

Чл. 54. (1) В Агенция "Митници" се води регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове.

(2) Регистърът съдържа:

1. идентификационен номер на лицензирания складодържател;

2. идентификационен номер на данъчния склад;

3. наименование, седалище и адрес на управление, БУЛСТАТ и данъчен номер на лицензирания складодържател;

4. адрес на данъчния склад;

5. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат произвеждани и/или съхранявани в данъчния склад;

6. дата на издаване на лиценза;

7. дата на прекратяване действието на лиценза.

(3) На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 2.

(4) Формата на регистъра по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.

Чл. 55. Всеки лицензиран складодържател има право да получава информация от регистрите по чл. 24, ал. 5 и чл. 54 по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Редът и документите за регистрация на данъчни складове като независими малки пивоварни се определят с правилника за прилагане на закона.

Раздел III.

Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители

Чл. 56. (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат:

1. специализираните малки обекти за дестилиране;

2. обектите за винопроизводство на малки винопроизводители.

(2) За регистрираните обекти по ал. 1 Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:

1. идентификационен номер на обекта;

2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето;

3. адрес на обекта;

4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) видовете акцизни стоки с код по КН, които могат да бъдат произвеждани;

5. дата на регистрация;

6. дата на прекратяване на регистрацията.

(3) Формата на регистъра по ал. 2 се определя с правилника за прилагане на закона.

Чл. 56. (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат:

1. специализираните малки обекти за дестилиране;

2. обектите за винопроизводство на малки винопроизводители.

(2) За регистрираните обекти по ал. 1 Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:

1. идентификационен номер на обекта;

2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето;

3. адрес на обекта;

4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат произвеждани;

5. дата на регистрация;

6. дата на прекратяване на регистрацията.

(3) Формата на регистъра по ал. 2 се определя с правилника за прилагане на закона.

Чл. 56. (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат:

1. специализираните малки обекти за дестилиране;

2. обектите за винопроизводство на малки винопроизводители.

(2) За регистрираните обекти по ал. 1 Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:

1. идентификационен номер на обекта;

2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код и данъчен номер на лицето;

3. адрес на обекта;

4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат произвеждани;

5. дата на регистрация;

6. дата на прекратяване на регистрацията.

(3) Формата на регистъра по ал. 2 се определя с правилника за прилагане на закона.

Чл. 56. (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат:

1. специализираните малки обекти за дестилиране;

2. обектите за винопроизводство на малки винопроизводители.

(2) За регистрираните обекти по ал. 1 Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:

1. идентификационен номер на обекта;

2. наименование, седалище и адрес на управление, БУЛСТАТ и данъчен номер на лицето;

3. адрес на обекта;

4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат произвеждани;

5. дата на регистрация;

6. дата на прекратяване на регистрацията.

(3) Формата на регистъра по ал. 2 се определя с правилника за прилагане на закона.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Собственици или наематели на обект по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат само лица по чл. 40в от Закона за виното и спиртните напитки.

(2) Лицата по ал. 1 подават искане за регистрация на обекта до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността.

(3) Към искането по ал. 2 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем;

3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) заверено от лицето копие на картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

6. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

7. декларация, че обектът отговаря на изискванията на чл. 4, т. 8 и 9;

8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.

(4) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за издаване на акта.

(5) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Собственици или наематели на обект по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат само лица по чл. 40в от Закона за виното и спиртните напитки.

(2) Лицата по ал. 1 подават искане за регистрация на обекта до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността.

(3) Към искането по ал. 2 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем;

3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) заверено от лицето копие на картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

6. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

7. декларация, че обектът отговаря на изискванията на чл. 4, т. 8 и 9;

8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.

(4) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за издаване на акта.

(5) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Собственици или наематели на обект по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат само лица по чл. 40в от Закона за виното и спиртните напитки.

(2) Лицата по ал. 1 подават искане за регистрация на обекта до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността.

(3) Към искането по ал. 2 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие;

2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем;

3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) заверено от лицето копие на картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

6. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

7. декларация, че обектът отговаря на изискванията на чл. 4, т. 8 и 9;

8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.

(4) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за издаване на акта.

(5) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й.

Чл. 57. (1) Собственици или наематели на обект по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат само несвързани лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите.

(2) Лицата по ал. 1 подават искане за регистрация на обекта до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността.

(3) Към искането по ал. 2 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие;

2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем;

3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. оригинал или нотариално заверено копие на санитарното разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на производствения обект, издадено от директора на съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) заверено от лицето копие на картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

6. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

7. декларация, че обектът отговаря на изискванията на чл. 4, т. 8 и 9;

8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.

(4) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за издаване на акта.

(5) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й.

Чл. 57. (1) Собственици или наематели на обект по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат само несвързани лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите.

(2) Лицата по ал. 1 подават искане за регистрация на обекта до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността.

(3) Към искането по ал. 2 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие;

2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем и техническото средство за измерване на произведеното количество и алкохолно съдържание по обем;

3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. оригинал или нотариално заверено копие на санитарното разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на производствения обект, издадено от директора на съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) заверено от лицето копие на картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

6. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

7. декларация, че обектът отговаря на изискванията на чл. 4, т. 8 и 9;

8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.

(4) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за издаване на акта.

(5) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й.

Чл. 57. (1) Собственици или наематели на обект по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат само несвързани лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите.

(2) Лицата по ал. 1 подават искане за регистрация на обекта до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността.

(3) Към искането по ал. 2 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие;

2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем и техническото средство за измерване на произведеното количество и алкохолно съдържание по обем;

3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. оригинал или нотариално заверено копие на санитарното разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на производствения обект, издадено от директора на съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) заверено от лицето копие на удостоверението за данъчна регистрация;

6. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

7. декларация, че обектът отговаря на изискванията на чл. 4, т. 8 и 9;

8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.

(4) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за издаване на акта.

(5) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й.

Чл. 57. (1) Собственици или наематели на обект по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат само несвързани лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите.

(2) Лицата по ал. 1 подават искане за регистрация на обекта до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността.

(3) Към искането по ал. 2 се прилагат:

1. оригинал или нотариално заверено копие на решението за съдебна регистрация и на удостоверението за актуално съдебно състояние;

2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем и техническото средство за измерване на произведеното количество и алкохолно съдържание по обем;

3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. оригинал или нотариално заверено копие на санитарното разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на производствения обект, издадено от директора на съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;

5. заверени от лицето копия на картата за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и на удостоверението за данъчна регистрация;

6. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

7. декларация, че обектът отговаря на изискванията на чл. 4, т. 8 и 9;

8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.

(4) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за издаване на акта.

(5) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й.

Чл. 58. Органът по чл. 57, ал. 2 прекратява регистрацията:

1. по молба на регистрираното лице;

2. при прекратяване или ликвидация на регистрираното лице;

3. по своя инициатива, когато регистрираното лице не отговаря на изискванията по този закон.

Раздел III.

"а" Задължителна регистрация (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат лицата:

1. които произвеждат, внасят или въвеждат на територията на страната кокс или въглища, както и лицата, които извършват сделки с кокс или въглища;

2. получили лиценз по Закона за енергетиката, които продават електрическа енергия или природен газ на потребители на електрическа енергия или природен газ за битови или стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката;

3. получили лиценз по Закона за енергетиката за производство на електрическа енергия, за пренос или разпределение на електрическа енергия или природен газ, за търговия с електрическа енергия, за обществена доставка на електрическа енергия или природен газ или за снабдяване от крайни снабдители на електрическа енергия или природен газ, които потребяват собствена електрическа енергия или природен газ за свои собствени нужди;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) данъчните представители на регистрираните лица за целите на ДДС в друга държава членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната за извършване на доставки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.

(2) За регистрираните по ал. 1 лица Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето или трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец);

2. видовете акцизни стоки, подлежащи на облагане с акциз от лицето;

3. дата на регистрация и номер на удостоверението за регистрация;

4. дата на прекратяване на регистрацията и номер на решението за прекратяване на регистрацията;

5. компетентно митническо учреждение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Информацията по ал. 2, т. 1 за единния граждански номер (личен номер на чужденец) се предоставя при условията и по реда на Закона за защита на личните данни.

Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат лицата:

1. които произвеждат, внасят или въвеждат на територията на страната кокс или въглища, както и лицата, които извършват сделки с кокс или въглища;

2. получили лиценз по Закона за енергетиката, които продават електрическа енергия или природен газ на потребители на електрическа енергия или природен газ за битови или стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката;

3. получили лиценз по Закона за енергетиката за производство на електрическа енергия, за пренос или разпределение на електрическа енергия или природен газ, за търговия с електрическа енергия, за обществена доставка на електрическа енергия или природен газ или за снабдяване от крайни снабдители на електрическа енергия или природен газ, които потребяват собствена електрическа енергия или природен газ за свои собствени нужди;

4. регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната за извършване на доставки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.

(2) За регистрираните по ал. 1 лица Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:

1. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето;

2. видовете акцизни стоки, подлежащи на облагане с акциз от лицето;

3. дата на регистрация и номер на удостоверението за регистрация;

4. дата на прекратяване на регистрацията и номер на решението за прекратяване на регистрацията;

5. компетентно митническо учреждение.

Чл. 57б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3 подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността.

(2) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4 подават искане за регистрация до началника на митницата по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния представител.

(3) Данъчен представител на чуждестранно лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес в страната или постоянно пребиваващо, или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.

(4) Данъчният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на този закон, и отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице.

(5) Искането по ал. 1 и 2 трябва да съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър, ако лицето подлежи на такова вписване;

2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вид на акцизните стоки с код по КН;

5. средномесечно количество на акцизни стоки, доставяни при условията на дистанционни продажби;

6. вида на предоставеното обезпечение - за лицата по ал. 3.

(6) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 5 началникът на митницата в срок 14 дни от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за регистрация.

(7) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Удостоверението за регистрация по ал. 6 се връчва на данъчния представител след представяне на обезпечението по чл. 83а.

(9) Регистрираното лице е длъжно да:

1. уведоми писмено началника на компетентната митница за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й;

2. води документация и отчетност съгласно изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 57б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3 подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността.

(2) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4 подават искане за регистрация до началника на митницата по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния представител.

(3) Данъчен представител на чуждестранно лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес в страната или постоянно пребиваващо, или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.

(4) Данъчният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на този закон, и отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице.

(5) Искането по ал. 1 и 2 трябва да съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър, ако лицето подлежи на такова вписване;

2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вид на акцизните стоки с код по КН;

5. средномесечно количество на акцизни стоки, доставяни при условията на дистанционни продажби;

6. вида на предоставеното обезпечение - за лицата по ал. 3.

(6) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 5 началникът на митницата в срок 14 дни от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за регистрация.

(7) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Удостоверението за регистрация по ал. 6 се връчва на данъчния представител след представяне на обезпечението по чл. 83а.

(9) Регистрираното лице е длъжно да:

1. уведоми писмено началника на компетентната митница за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й;

2. води документация и отчетност съгласно изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 57б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3 подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността.

(2) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4 подават искане за регистрация до началника на митницата по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния представител.

(3) Данъчен представител на чуждестранно лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес в страната или постоянно пребиваващо, или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.

(4) Данъчният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на този закон, и отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице.

(5) Искането по ал. 1 и 2 трябва да съдържа:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие, ако лицето подлежи на такова вписване;

2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

4. вид на акцизните стоки;

5. средномесечно количество на акцизни стоки, доставяни при условията на дистанционни продажби;

6. вида на предоставеното обезпечение - за лицата по ал. 3.

(6) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 5 началникът на митницата в срок 14 дни от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за регистрация.

(7) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Удостоверението за регистрация по ал. 6 се връчва на данъчния представител след представяне на обезпечението по чл. 83а.

(9) Регистрираното лице е длъжно да:

1. уведоми писмено началника на компетентната митница за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й;

2. води документация и отчетност съгласно изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

Раздел III.

"б" Регистрирани получатели (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., загл., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 57в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Регистриран получател може да бъде лице, което:

1. е капиталово търговско дружество по Търговския закон с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв.;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;

6. разполага със собствени или наети помещения, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;

7. използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на получените акцизни стоки;

8. самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до пълната функционалност за преглед на автоматизираните системи за отчетност по т. 7;

9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицето по ал. 1 подава искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки преди започване на дейността, което съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) местонахождение и план на обекта, в който се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;

5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вид на получаваните акцизни стоки с код по КН;

6. средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;

7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват електронни административни документи, и спесимени на подписите им;

8. вида на предоставеното обезпечение;

9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "б";

11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;

12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 5;

13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

15. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.

(3) Когато условията за регистрация са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал. 2 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на постъпването му.

(4) Когато представените документи по ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни, считано от получаването на уведомлението.

(5) В срока, определен по ал. 4, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по ал. 2 отказва регистрацията.

(6) В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация органът по ал. 2 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.

Чл. 57в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Регистриран получател може да бъде лице, което:

1. е капиталово търговско дружество по Търговския закон с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв.;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;

6. разполага със собствени или наети помещения, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;

7. използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на получените акцизни стоки;

8. самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до пълната функционалност за преглед на автоматизираните системи за отчетност по т. 7;

9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицето по ал. 1 подава искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки преди започване на дейността, което съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) местонахождение и план на обекта, в който се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;

5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вид на получаваните акцизни стоки с код по КН;

6. средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;

7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват електронни административни документи/придружителни административни документи, и спесимени на подписите им;

8. вида на предоставеното обезпечение;

9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "б";

11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;

12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 5;

13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

15. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.

(3) Когато условията за регистрация са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал. 2 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на постъпването му.

(4) Когато представените документи по ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни, считано от получаването на уведомлението.

(5) В срока, определен по ал. 4, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по ал. 2 отказва регистрацията.

(6) В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация органът по ал. 2 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.

Чл. 57в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Регистриран получател може да бъде лице, което:

1. е капиталово търговско дружество по Търговския закон с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв.;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон;

6. разполага със собствени или наети помещения, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;

7. използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на получените акцизни стоки;

8. самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до пълната функционалност за преглед на автоматизираните системи за отчетност по т. 7;

9. използва средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицето по ал. 1 подава искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки преди започване на дейността, което съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) местонахождение и план на обекта, в който се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;

5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вид на получаваните акцизни стоки с код по КН;

6. средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;

7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват електронни административни документи/придружителни административни документи, и спесимени на подписите им;

8. вида на предоставеното обезпечение;

9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "б";

11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;

12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 5;

13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

15. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.

(3) Когато условията за регистрация са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал. 2 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на постъпването му.

(4) Когато представените документи по ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни, считано от получаването на уведомлението.

(5) В срока, определен по ал. 4, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по ал. 2 отказва регистрацията.

(6) В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация органът по ал. 2 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.

Чл. 57г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В сроковете по чл. 57в началникът на компетентната митница издава удостоверение за регистрация на регистрирания получател или мотивирано отказва регистрация. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за регистрация.

(2) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Удостоверението за регистрация се връчва на лицето след представяне на обезпечението по чл. 83а.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Правото на регистрирания получател да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчване на удостоверението за регистрация.

Чл. 57д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираният получател е длъжен да:

1. води отделна документална отчетност по видове акцизни стоки и да съхранява получените под режим отложено плащане на акциз стоки отделно от другите съхранявани стоки;

2. уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването й;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на обекта и да им осигури помещение за извършване на проверките;

4. не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 58 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Органът по чл. 57, ал. 2, чл. 57б, ал. 1 и 2 и чл. 57в, ал. 2 прекратява регистрацията:

1. по молба на регистрираното лице, когато не са налице основанията за задължителна регистрация;

2. при прекратяване или ликвидация на регистрираното лице;

3. по своя инициатива, когато:

а) регистрираното лице не отговаря на изискванията по този закон, или

б) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) в определените срокове регистрираният получател или данъчният представител не представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Регистрацията се прекратява с решение на началника на компетентната митница, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издаденото удостоверение, органът по ал. 1 издава решение, което е неразделна част от издаденото удостоверение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Решенията по ал. 2 и 3 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.

"б" Регистрирани търговци (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 57в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Право да се регистрира като регистриран търговец има лице - капиталово дружество по Търговския закон, с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв.

(2) Лицето по ал. 1 подава искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността, което съдържа:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие;

2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

4. местонахождение и план на обектите, в които се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на тези обекти;

5. вид на получаваните акцизни стоки;

6. средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;

7. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват придружителни административни документи, и спесимени на подписите им;

8. вида на предоставеното обезпечение.

(3) Когато условията за регистрация са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал. 2 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на постъпването му.

(4) Когато представените документи по ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни, считано от получаването на уведомлението.

(5) В срока, определен по ал. 4, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по ал. 2 отказва регистрацията.

(6) В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация органът по ал. 2 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.

Чл. 57г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В сроковете по чл. 57в началникът на компетентната митница издава удостоверение за регистрация на регистрирания търговец или мотивирано отказва регистрация. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за регистрация.

(2) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Удостоверението за регистрация се връчва на лицето след представяне на обезпечението по чл. 83а.

(4) Правото на регистрирания търговец да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчване на удостоверението за регистрация.

Чл. 57д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Регистрираният търговец е длъжен да:

1. води отделна документална отчетност по видове акцизни стоки и да съхранява получените под режим отложено плащане на акциз стоки отделно от другите съхранявани стоки;

2. уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването й;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на обекта и да им осигури помещение за извършване на проверките;

4. не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение.

Чл. 57д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Регистрираният търговец е длъжен да:

1. води отделна документална отчетност по видове акцизни стоки и да съхранява получените под режим отложено плащане на акциз стоки отделно от другите съхранявани стоки;

2. уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването й;

3. осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на данъчния склад и да им осигури помещение за извършване на проверките;

4. не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение.

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Органът по чл. 57, ал. 2, чл. 57б, ал. 1 и 2 и чл. 57в, ал. 2 прекратява регистрацията:

1. по молба на регистрираното лице, когато не са налице основанията за задължителна регистрация;

2. при прекратяване или ликвидация на регистрираното лице;

3. по своя инициатива, когато:

а) регистрираното лице не отговаря на изискванията по този закон, или

б) в определените срокове регистрираният търговец или данъчният представител не представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.

Раздел III.

"в" Временно регистрирани получатели (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., загл., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Право да получава еднократно определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в друга държава членка има лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон, регистрирано е по Закона за данък върху добавената стойност, получило е разрешение по реда на този раздел за всяка конкретна доставка на акцизни стоки и което:

а) не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

б) се представлява от лица, които:

аа) не са осъждани за престъпление от общ характер;

бб) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;

4. разполага със собствено или наето помещение, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;

5. използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на получените акцизни стоки;

6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) За получаване на разрешение лицето по ал. 1 подава искане до началника на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки не по-късно от 30 дни преди датата на получаване на стоките, което съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

4. местонахождение на обекта, в който се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;

5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вид и количество на получаваните акцизни стоки с код по КН;

6. договор за доставка на акцизните стоки;

7. наименование/име и идентификационен номер на лицензирания складодържател - изпращач;

8. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват електронни административни документи, и спесимени на подписите им;

9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "аа", а ако лицата не са български граждани - декларация;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "бб";

11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;

12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 3;

13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

15. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.

(3) Когато условията за издаване на разрешение са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал. 2 в 7-дневен срок от постъпването им определя дължимия акциз и уведомява лицето за неговия размер.

(4) Когато представените документи по ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в 7-дневен срок от постъпване на искането отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на разрешение.

(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Право да получава еднократно определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в друга държава членка има лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон, регистрирано е по Закона за данък върху добавената стойност, получило е разрешение по реда на този раздел за всяка конкретна доставка на акцизни стоки и което:

а) не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

б) се представлява от лица, които:

аа) не са осъждани за престъпление от общ характер;

бб) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;

4. разполага със собствено или наето помещение, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;

5. използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на получените акцизни стоки;

6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) За получаване на разрешение лицето по ал. 1 подава искане до началника на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки не по-късно от 30 дни преди датата на получаване на стоките, което съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

4. местонахождение на обекта, в който се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;

5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вид и количество на получаваните акцизни стоки с код по КН;

6. договор за доставка на акцизните стоки;

7. наименование/име и идентификационен номер на лицензирания складодържател - изпращач;

8. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват електронни административни документи/придружителния административен документ, и спесимени на подписите им;

9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "аа", а ако лицата не са български граждани - декларация;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "бб";

11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;

12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 3;

13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

15. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.

(3) Когато условията за издаване на разрешение са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал. 2 в 7-дневен срок от постъпването им определя дължимия акциз и уведомява лицето за неговия размер.

(4) Когато представените документи по ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в 7-дневен срок от постъпване на искането отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на разрешение.

(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Право да получава еднократно определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в друга държава членка има лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон, регистрирано е по Закона за данък върху добавената стойност, получило е разрешение по реда на този раздел за всяка конкретна доставка на акцизни стоки и което:

а) не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

б) се представлява от лица, които:

аа) не са осъждани за престъпление от общ характер;

бб) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

3. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон;

4. разполага със собствено или наето помещение, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;

5. използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на получените акцизни стоки;

6. използва средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) За получаване на разрешение лицето по ал. 1 подава искане до началника на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки не по-късно от 30 дни преди датата на получаване на стоките, което съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

4. местонахождение на обекта, в който се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;

5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вид и количество на получаваните акцизни стоки с код по КН;

6. договор за доставка на акцизните стоки;

7. наименование/име и идентификационен номер на лицензирания складодържател - изпращач;

8. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват електронни административни документи/придружителния административен документ, и спесимени на подписите им;

9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "аа", а ако лицата не са български граждани - декларация;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "бб";

11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;

12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 3;

13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

15. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.

(3) Когато условията за издаване на разрешение са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал. 2 в 7-дневен срок от постъпването им определя дължимия акциз и уведомява лицето за неговия размер.

(4) Когато представените документи по ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в 7-дневен срок от постъпване на искането отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на разрешение.

(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В 7-дневен срок от предоставяне на обезпечението или заплащането на дължимия акциз началникът на компетентната митница издава разрешение на временно регистрирания получател, с което се разрешава лицето да получи конкретното количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Правото на временно регистрирания получател да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква след датата на връчване на разрешението.

Раздел III.

"в" Нерегистрирани търговци (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Право да получава конкретно количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в друга държава членка има лице - търговец по смисъла на Търговския закон, което е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност и е получило разрешение по реда на този раздел за всяка конкретна доставка на акцизни стоки.

(2) За получаване на разрешение лицето по ал. 1 подава искане до началника на митницата по седалище и адрес на управление не по-късно от 30 дни преди датата на получаване на стоките, което съдържа:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие;

2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;

4. местонахождение на обекта, в който се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;

5. вид и количество на получаваните акцизни стоки;

6. договор за доставка на акцизните стоки;

7. наименование/име и идентификационен номер на лицензирания складодържател - изпращач;

8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват придружителния административен документ, и спесимени на подписите им.

(3) Когато условията за издаване на разрешение са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал. 2 в 7-дневен срок от постъпването им определя дължимия акциз и уведомява лицето за неговия размер.

(4) Когато представените документи по ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в 7-дневен срок от постъпване на искането отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на разрешение.

(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В 7-дневен срок от предоставяне на обезпечението или заплащането на дължимия акциз началникът на компетентната митница издава разрешение на нерегистрирания търговец, с което се разрешава лицето да получи конкретното количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

(2) Правото на нерегистрирания търговец да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква след датата на връчване на разрешението.

Раздел III.

"г" Регистриран изпращач (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.)

Чл. 58в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Регистриран изпращач може да бъде лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и е капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв.;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение.

(2) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като регистриран изпращач чрез клон в Република България.

Чл. 58в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Регистриран изпращач може да бъде лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и е капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв.;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон.

(2) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като регистриран изпращач чрез клон в Република България.

Чл. 58г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) За издаване на удостоверение за регистриран изпращач се подава писмено искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление, което съдържа:

1. вида на акцизните стоки с код по КН, които ще се изпращат;

2. средномесечно количество на изпращаните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

3. митническите учреждения, в които ще бъде извършвано допускане за свободно обращение на акцизните стоки;

4. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

5. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) списък с трите имена и единен граждански номер на лицата, упълномощени да подписват електронните административни документи и спесимени на подписите.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 5;

6. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

7. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 58г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) За издаване на удостоверение за регистриран изпращач се подава писмено искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление, което съдържа:

1. вида на акцизните стоки с код по КН, които ще се изпращат;

2. средномесечно количество на изпращаните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

3. митническите учреждения, в които ще бъде извършвано допускане за свободно обращение на акцизните стоки;

4. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

5. списък с трите имена и единен граждански номер на лицата, упълномощени да подписват електронните административни документи/придружителните административни документи и спесимени на подписите.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 5;

6. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

7. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 58г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) За издаване на удостоверение за регистриран изпращач се подава писмено искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление, което съдържа:

1. вида на акцизните стоки с код по КН, които ще се изпращат;

2. средномесечно количество на изпращаните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

3. митническите учреждения, в които ще бъде извършвано допускане за свободно обращение на акцизните стоки;

4. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

5. списък с трите имена и единен граждански номер на лицата, упълномощени да подписват електронните административни документи/придружителните административни документи и спесимени на подписите.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Търговския регистър;

2. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 5;

6. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

7. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 58д. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Когато условията за регистрация са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по чл. 58г, ал. 1 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на постъпването му.

(2) Когато представените документи по ал. 1 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл. 58г, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, който започва да тече от деня на получаване на уведомлението.

(3) В срока, определен по ал. 2, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да предостави необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по чл. 58г, ал. 1 отказва регистрацията.

(4) В едномесечен срок от отстраняване на нередовностите или от предоставяне на исканата допълнителна информация органът по чл. 58г, ал. 1 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.

Чл. 58е. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) В сроковете по чл. 58д началникът на компетентната митница издава удостоверение за регистриран изпращач или мотивирано отказва регистрация. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за регистрация.

(2) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Удостоверението за регистрация се връчва на лицето след представяне на обезпечението по чл. 81б.

(4) Правото на регистрирания изпращач да изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчване на удостоверението за регистрация.

Чл. 58ж. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) Регистрираният изпращач е длъжен да:

1. води отделна документална отчетност за акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз;

2. уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването й;

3. не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение.

Чл. 58з. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Органът по чл. 58г, ал. 1 прекратява регистрацията:

1. по молба на регистрираното лице;

2. при прекратяване или ликвидация на регистрираното лице;

3. по своя инициатива, когато:

а) регистрираното лице не отговаря на изискванията по този закон, или

б) регистрираният изпращач не представи в определените срокове ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.

(2) Регистрацията се прекратява с решение на началника на компетентната митница, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел IV.

Производство на акцизни стоки

Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Производството на алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия включва обработката и преработката на всякакъв вид суровини и материали, в резултат на което се получават или опаковат акцизни стоки.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Производството на енергийни продукти включва:

1. добива на нефт и природен газ;

2. преработката или рафинирането на нефт или битумни минерали, природен газ и други въглеводороди в газообразна форма с цел получаване на енергийни продукти;

3. друга обработка или преработка, изискваща наличието на технологична инсталация за получаване на енергийни продукти, за които има определена акцизна ставка;

4. пълнене на втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки, предназначени за използване като гориво за отопление;

5. опаковане и преопаковане на енергийни продукти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Не се смята за производство на енергийни продукти дейност, при която извън производствено предприятие или данъчен склад се използват енергийни продукти заедно с други енергийни продукти или други материали, при условие че:

1. акцизът върху компонентите е вече заплатен, и

2. платената сума не е по-малка от сумата, която би била дължима върху готовия продукт, получен от компонентите.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За производство на акцизни стоки се смята и производството на продукти, които съдържат етилов алкохол над 1,2 % vol (1 % mas), които по своите характеристики са предназначени за консумация като храни или напитки или като добавки при производството на храни или напитки.

Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Производството на алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия включва обработката и преработката на всякакъв вид суровини и материали, в резултат на което се получават или опаковат акцизни стоки.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Производството на енергийни продукти включва:

1. добива на нефт и природен газ;

2. преработката или рафинирането на нефт или битумни минерали, природен газ и други въглеводороди в газообразна форма с цел получаване на енергийни продукти;

3. друга обработка или преработка, изискваща наличието на технологична инсталация за получаване на енергийни продукти, за които има определена акцизна ставка;

4. пълнене на втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки, предназначени за използване като гориво за отопление;

5. опаковане и преопаковане на енергийни продукти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) За производство на акцизни стоки се смята и производството на продукти, които съдържат етилов алкохол над 1,2 % vol (1 % mas), които по своите характеристики са предназначени за консумация като храни или напитки или като добавки при производството на храни или напитки.

Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Производство на акцизни стоки е всякакъв вид обработка или преработка, включително добиване, извличане и смесване, на всякакъв вид суровини, материали и/или продукти, в резултат на което се получават или опаковат акцизни стоки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За производство на акцизни стоки се смята и производството на продукти, които съдържат етилов алкохол над 1,2 % vol (1 % mas), които по своите характеристики са предназначени за консумация като храни или напитки или като добавки при производството на храни или напитки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Производство на акцизни стоки е всякакъв вид обработка или преработка, включително добиване, извличане и смесване, на всякакъв вид суровини, материали и/или продукти, в резултат на което се получават или опаковат акцизни стоки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За производство на акцизни стоки се смята и производството на продукти, които съдържат етилов алкохол над 1,2 % vol (1 % mas), които по своите характеристики са предназначени за консумация като храни или напитки или като добавки при производството на храни или напитки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се смятат за производство на акцизни стоки дейностите и операциите по ал. 1 със стоки по чл. 2, т. 5, за които е заплатен акциз.

Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Производство на акцизни стоки е всякакъв вид обработка или преработка, включително добиване, извличане и смесване, на всякакъв вид суровини, материали и/или продукти, в резултат на което се получават или опаковат акцизни стоки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За производство на акцизни стоки се смята и производството на продукти, които съдържат етилов алкохол над 1,2 % vol (1 % mas), които по своите характеристики са предназначени за консумация като храни или напитки или като добавки при производството на храни или напитки.

(3) Не се смятат за производство на акцизни стоки дейностите и операциите по ал. 1 със стоки по чл. 2, т. 4 и 5, за които е заплатен акциз.

Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Производство на акцизни стоки е всякакъв вид обработка или преработка, включително добиване, извличане и смесване, на всякакъв вид суровини, материали и/или продукти, в резултат на което се получават или опаковат акцизни стоки.

(2) За производство на акцизни стоки се смята и всяка дейност по пренос, транзитен пренос, съхраняване, разпределение и доставка на природен газ по смисъла на Закона за енергетиката.

(3) Не се смятат за производство на акцизни стоки дейностите и операциите по ал. 1 със стоки по чл. 2, т. 4 и 5, за които е заплатен акциз.

Чл. 59. (1) Производство на акцизни стоки е всякакъв вид обработка или преработка, включително смесване, на всякакъв вид суровини, материали и/или продукти, в резултат на което се получават или опаковат акцизни стоки.

(2) За производство на акцизни стоки се смята и всяка дейност по пренос, транзитен пренос, съхраняване, разпределение и доставка на природен газ по смисъла на Закона за енергетиката.

(3) Не се смятат за производство на акцизни стоки дейностите и операциите по ал. 1 със стоки по чл. 2, т. 4 и 5, за които е заплатен акциз.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Производството по чл. 59, с изключение на добива на природен газ, се извършва само в данъчен склад за производство и складиране.

(2) Алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране.

(3) Вино може да се произвежда и в регистрирани обекти за винопроизводство на малки винопроизводители.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за производството на вино и други ферментирали напитки от плодове и грозде - собствено производство, предназначени само за лично потребление на физическото лице или на неговото семейство.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Производството по чл. 59 се извършва само в данъчен склад за производство и складиране.

(2) Алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране.

(3) Вино може да се произвежда и в регистрирани обекти за винопроизводство на малки винопроизводители.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за производството на вино и други ферментирали напитки от плодове и грозде - собствено производство, предназначени само за лично потребление на физическото лице или на неговото семейство.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Производството на стоки по чл. 2, т. 1 и 2 и по чл. 14 се извършва само в данъчен склад за производство и складиране.

(2) Алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране.

(3) Вино може да се произвежда и в регистрирани обекти за винопроизводство на малки винопроизводители.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за производството на вино и други ферментирали напитки от плодове и грозде - собствено производство, предназначени само за лично потребление на физическото лице или на неговото семейство.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) С правилника за прилагане на закона могат да се определят обработки и производствени операции, които е допустимо да се извършват и в данъчен склад за складиране.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производството на стоки по чл. 2, т. 1 и 2 и по чл. 14 се извършва само в данъчен склад.

(2) Алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране.

(3) Вино може да се произвежда и в регистрирани обекти за винопроизводство на малки винопроизводители.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за производството на вино и други ферментирали напитки от плодове и грозде - собствено производство, предназначени само за лично потребление на физическото лице или на неговото семейство.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

Чл. 60. (1) Производството на стоки по чл. 2, т. 1, 2 и 3 се извършва само в данъчен склад.

(2) Алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране.

(3) Вино може да се произвежда и в регистрирани обекти за винопроизводство на малки винопроизводители.

(4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат за производството на вино и други ферментирали напитки от плодове и грозде - собствено производство, предназначени само за лично потребление на физическото лице или на неговото семейство.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

Чл. 60. (1) Производството на стоки по чл. 2, т. 1, 2 и 3 се извършва само в данъчен склад.

(2) Алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране.

(3) Вино може да се произвежда и в регистрирани обекти за винопроизводство на малки винопроизводители.

(4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат за производството на вино и други ферментирали напитки от плодове и грозде - собствено производство, предназначени само за лично потребление на физическото лице или на неговото семейство.

(5) Алинея 1 не се прилага за енергийните продукти по чл. 13, за които в чл. 32 и 33 не са определени акцизни ставки.

(6) Видът на продуктите по ал. 5 и допустимите обработки се определят в правилника за прилагане на закона.

Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) (1) Допуска се производство на акцизни стоки извън данъчен склад в случаите, когато това производство е свързано с тестване или изпитване на машини, съоръжения или инсталации.

(2) За целите на ал. 1 лицата, които ще извършват тестването или изпитването, предварително изпращат уведомление до компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта за осигуряване присъствието на митнически служител.

(3) Тестването или изпитването по ал. 1 се извършва в присъствието на митнически служител при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(4) За произведените в резултат на тестването или изпитването акцизни стоки се заплаща дължимият акциз или те се унищожават под контрола на митническите органи.

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Производителите на стоки по чл. 2 са длъжни да използват в производството средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Производителите на стоки по чл. 2 са длъжни да използват в производството средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)

Чл. 61. (1) Производителите на стоки по чл. 2 са длъжни да използват в производството средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му.

(2) Специфичните изисквания и контролът върху средствата за измерване по ал. 1 се определят от министъра на финансите.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Производителите на бензин, газьол, керосин, биодизел и биоетанол са длъжни за всяка произведена партида да:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) определят обема в литри с помощта на средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;

2. издават анализен сертификат, съдържащ показателя плътност при 15°С (кг/куб.м).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) При внасянето или въвеждането на стоки по ал. 1 анализният сертификат по ал. 1, т. 2 се представя за всяка партида.

(3) Обемът се привежда към сравнителна температура 15°С чрез измерване на теглото в килограми и преизчисляването му в литри на базата на плътността при 15°С.

(4) Плътността при 15°С се определя в съответствие с методите БДС EN ISO 3675 или БДС EN ISO 12185 и с таблиците съгласно БДС ISO 91-1.

(5) Стойностите на началното екстрактно съдържание, изразено в градуси Плато, на бутилираното и наливното пиво се удостоверяват с анализен сертификат.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Производителите на бензин, газьол, керосин, биодизел и биоетанол са длъжни за всяка произведена партида да:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) определят обема в литри с помощта на средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;

2. издават анализен сертификат, съдържащ показателя плътност при 15 °С (кг/куб.м).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) При внасянето или въвеждането на стоки по ал. 1 анализният сертификат по ал. 1, т. 2 се представя за всяка партида.

(3) Обемът се привежда към сравнителна температура 15 °С чрез измерване на теглото в килограми и преизчисляването му в литри на базата на плътността при 15 °С.

(4) Плътността при 15 °С се определя в съответствие с методите БДС EN ISO 3675 или БДС EN ISO 12185 и с таблиците съгласно БДС ISO 91-1.

(5) Стойностите на началното екстрактно съдържание, изразено в градуси Плато, на бутилираното и наливното пиво се удостоверяват с анализен сертификат.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Производителите на бензин, газьол, керосин, биодизел и биоетанол са длъжни за всяка произведена партида да:

1. определят обема в литри;

2. издават анализен сертификат, съдържащ показателя плътност при 15 °С (кг/куб.м).

(2) При внасянето на стоки по ал. 1 анализният сертификат по ал. 1, т. 2 се представя за всяка партида.

(3) Обемът се привежда към сравнителна температура 15 °С чрез измерване на теглото в килограми и преизчисляването му в литри на базата на плътността при 15 °С.

(4) Плътността при 15 °С се определя в съответствие с методите БДС EN ISO 3675 или БДС EN ISO 12185 и с таблиците съгласно БДС ISO 91-1.

(5) Стойностите на началното екстрактно съдържание, изразено в градуси Плато, на бутилираното и наливното пиво се удостоверяват с анализен сертификат.

Чл. 62. (1) Производителите на бензин, газьол и керосин са длъжни за всяка произведена партида да:

1. определят обема в литри;

2. издават анализен сертификат, съдържащ показателя плътност при 15 °С (кг/м3).

(2) При внасянето на стоки по ал. 1 анализният сертификат по ал. 1, т. 2 се представя за всяка партида.

(3) Обемът се привежда към сравнителна температура 15 °С чрез измерване на теглото в килограми и преизчисляването му в литри на базата на плътността при 15 °С.

(4) Плътността при 15 °С се определя в съответствие с методите БДС EN ISO 3675 или БДС EN ISO 12185 и с таблиците съгласно БДС ISO 91-1.

(5) Стойностите на началното екстрактно съдържание, изразено в градуси Плато, на бутилираното и наливното пиво се удостоверяват с анализен сертификат.

Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 63. Лицата, лицензирани да осъществяват дейностите по чл. 59, ал. 2, са длъжни да използват уреди, отговарящи на изискванията на Закона за енергетиката и нормативните актове по прилагането му.

Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и, превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола се извършва в данъчен склад на производителя.

(2) Лицата, които внасят на територията на страната стоки по ал. 1, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по един от следните начини:

1. при производителя - извън територията на страната, или

2. в данъчен склад, или

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) във временен или митнически склад по смисъла на митническото законодателство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, които въвеждат на територията на страната стоки по ал. 1 от друга държава членка, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по реда на ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Върху бандерола са обозначени серията, номерът, други трайни знаци и символи. Върху бандерола на тютюневите изделия се обозначава и продажната цена. Върху бандерола, предназначен за потребителска опаковка на ръчно свити пури, се посочва и броят на късове в опаковката и цената на единична бройка.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Образците на бандерол се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник", не по-късно от три месеца преди датата на въвеждане на новия образец на бандерол.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение. В 30-дневен срок компетентното митническо учреждение предава на заявителите бандероли в количества, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) на лицензираните складодържатели и регистрираните получатели - брой бандероли, който не надвишава средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, увеличено с 15 на сто, а в случаите, когато лицето не е осъществявало дейност - брой бандероли, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) на временно регистрираните получатели - брой бандероли, който не надвишава количеството на акцизните стоки, посочени в разрешението по чл. 58б;

3. на вносителите - брой бандероли, който не надвишава договорените количества с чуждестранното лице.

(9) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Количества бандероли, надвишаващи определените в ал. 8, се заявяват след решение на началника на компетентното митническо учреждение, което се издава в 7-дневен срок от подаване на обосновано искане за необходимостта от получаване на бандероли над установения лимит. Решението на началника на митницата или мълчаливият отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол лицата по ал. 8 могат да заявяват брой бандероли по действащия образец, ненадвишаващ средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол. В тези случаи разпоредбите на ал. 8 и 9 не се прилагат. Средномесечното количество се изчислява, като сумата от количествата на освободените за потребление от лицето акцизни стоки през всеки месец от годината се раздели на 12.

(11) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В случаите, когато стоките по ал. 1 ще се облепват в данъчен склад на територията на страната, бандеролите се заявяват само от лицензирания складодържател пред компетентното митническо учреждение по местонахождението на данъчния склад, където ще се извършва облепването.

(12) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Заявителите на бандероли предоставят пред компетентното митническо учреждение отчет за получените бандероли за всяко тримесечие по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

(13) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Отчетите за бандероли по ал. 12 се предоставят в срока за подаване на акцизната декларация след изтичане на тримесечието, следващо отчетния период, като в случай на липси на бандероли възниква задължение за заплащане на акциз.

(14) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Бандеролите за тютюневите изделия се заявяват по последната регистрирана цена съгласно установения ред.

(15) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 14 - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Разпоредбите на този член не се прилагат в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 - 6 и 14.

(16) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В случаите на въвеждане на нов образец на бандерол лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 могат да заявяват бандероли по новия образец най-рано три месеца преди датата на въвеждането му.

Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и, превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола се извършва в данъчен склад на производителя.

(2) Лицата, които внасят на територията на страната стоки по ал. 1, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по един от следните начини:

1. при производителя - извън територията на страната, или

2. в данъчен склад, или

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) във временен или митнически склад по смисъла на митническото законодателство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, които въвеждат на територията на страната стоки по ал. 1 от друга държава членка, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по реда на ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Върху бандерола са обозначени серията, номерът, други трайни знаци и символи. Върху бандерола на тютюневите изделия се обозначава и продажната цена. Върху бандерола, предназначен за потребителска опаковка на ръчно свити пури, се посочва и броят на късове в опаковката и цената на единична бройка.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Образците на бандерол се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник", не по-късно от три месеца преди датата на въвеждане на новия образец на бандерол.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение. В 30-дневен срок компетентното митническо учреждение предава на заявителите бандероли в количества, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) на лицензираните складодържатели и регистрираните получатели - брой бандероли, който не надвишава средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, увеличено с 15 на сто, а в случаите, когато лицето не е осъществявало дейност - брой бандероли, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) на временно регистрираните получатели - брой бандероли, който не надвишава количеството на акцизните стоки, посочени в разрешението по чл. 58б;

3. на вносителите - брой бандероли, който не надвишава договорените количества с чуждестранното лице.

(9) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Количества бандероли, надвишаващи определените в ал. 8, се заявяват след решение на началника на компетентното митническо учреждение, което се издава в 7-дневен срок от подаване на обосновано искане за необходимостта от получаване на бандероли над установения лимит. Решението на началника на митницата или мълчаливият отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите, когато стоките по ал. 1 ще се облепват в данъчен склад на територията на страната, бандеролите се заявяват само от лицензирания складодържател пред компетентното митническо учреждение по местонахождението на данъчния склад, където ще се извършва облепването.

(11) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Заявителите на бандероли предоставят пред компетентното митническо учреждение отчет за получените бандероли за всяко тримесечие по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

(12) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Отчетите за бандероли по ал. 11 се предоставят в срока за подаване на акцизната декларация след изтичане на тримесечието, следващо отчетния период, като в случай на липси на бандероли възниква задължение за заплащане на акциз.

(13) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Бандеролите за тютюневите изделия се заявяват по последната регистрирана цена съгласно установения ред.

(14) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Разпоредбите на този член не се прилагат в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 - 6 и 14.

Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и, превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола се извършва в данъчен склад на производителя.

(2) Лицата, които внасят на територията на страната стоки по ал. 1, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по един от следните начини:

1. при производителя - извън територията на страната, или

2. в данъчен склад, или

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) във временен или митнически склад по смисъла на митническото законодателство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, които въвеждат на територията на страната стоки по ал. 1 от друга държава членка, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по реда на ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Върху бандерола са обозначени серията, номерът, други трайни знаци и символи. Върху бандерола на тютюневите изделия се обозначава и продажната цена. Върху бандерола, предназначен за потребителска опаковка на ръчно свити пури, се посочва и броят на късове в опаковката и цената на единична бройка.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Образците на бандерол се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение. В 30-дневен срок компетентното митническо учреждение предава на заявителите бандероли в количества, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) на лицензираните складодържатели и регистрираните получатели - брой бандероли, който не надвишава средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, увеличено с 15 на сто, а в случаите, когато лицето не е осъществявало дейност - брой бандероли, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) на временно регистрираните получатели - брой бандероли, който не надвишава количеството на акцизните стоки, посочени в разрешението по чл. 58б;

3. на вносителите - брой бандероли, който не надвишава договорените количества с чуждестранното лице.

(9) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Количества бандероли, надвишаващи определените в ал. 8, се заявяват след решение на началника на компетентното митническо учреждение, което се издава в 7-дневен срок от подаване на обосновано искане за необходимостта от получаване на бандероли над установения лимит. Решението на началника на митницата или мълчаливият отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите, когато стоките по ал. 1 ще се облепват в данъчен склад на територията на страната, бандеролите се заявяват само от лицензирания складодържател пред компетентното митническо учреждение по местонахождението на данъчния склад, където ще се извършва облепването.

(11) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Заявителите на бандероли предоставят пред компетентното митническо учреждение отчет за получените бандероли за всяко тримесечие по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

(12) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Отчетите за бандероли по ал. 11 се предоставят в срока за подаване на акцизната декларация след изтичане на тримесечието, следващо отчетния период, като в случай на липси на бандероли възниква задължение за заплащане на акциз.

(13) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Бандеролите за тютюневите изделия се заявяват по последната регистрирана цена съгласно установения ред.

(14) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Разпоредбите на този член не се прилагат в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 - 6 и 14.

Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и, превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола се извършва в данъчен склад на производителя.

(2) Лицата, които внасят на територията на страната стоки по ал. 1, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по един от следните начини:

1. при производителя - извън територията на страната, или

2. в данъчен склад, или

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) във временен или митнически склад по смисъла на митническото законодателство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, които въвеждат на територията на страната стоки по ал. 1 от друга държава членка, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по реда на ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Върху бандерола са обозначени серията, номерът, други трайни знаци и символи. Върху бандерола на тютюневите изделия се обозначава и продажната цена. Върху бандерола, предназначен за потребителска опаковка на ръчно свити пури, се посочва и броят на късове в опаковката и цената на единична бройка.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Образците на бандерол се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение, което предава бандеролите на заявителите в срок 30 дни от заявяването им.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролите за тютюневите изделия се заявяват по последната регистрирана цена съгласно установения ред.

(10) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) Разпоредбите на този член не се прилагат в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 - 6 и 14.

Чл. 64. (1) Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола се извършва в данъчен склад на производителя.

(2) Лицата, които внасят на територията на страната стоки по ал. 1, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по един от следните начини:

1. при производителя - извън територията на страната, или

2. в данъчен склад, или

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) във временен или митнически склад по смисъла на митническото законодателство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, които въвеждат на територията на страната стоки по ал. 1 от друга държава членка, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по реда на ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Върху бандерола са обозначени серията, номерът, други трайни знаци и символи. Върху бандерола на тютюневите изделия се обозначава и продажната цена. Върху бандерола, предназначен за потребителска опаковка на ръчно свити пури, се посочва и броят на късове в опаковката и цената на единична бройка.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Образците на бандерол се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение, което предава бандеролите на заявителите в срок 30 дни от заявяването им.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролите за тютюневите изделия се заявяват по последната регистрирана цена съгласно установения ред.

(10) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разпоредбите на този член не се прилагат в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 - 6.

Чл. 64. (1) Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола се извършва в данъчен склад на производителя.

(2) Лицата, които внасят на територията на страната стоки по ал. 1, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по един от следните начини:

1. при производителя - извън територията на страната, или

2. в данъчен склад, или

3. в склад под митнически контрол.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, които въвеждат на територията на страната стоки по ал. 1 от друга държава членка, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по реда на ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Върху бандерола са обозначени серията, номерът, други трайни знаци и символи. Върху бандерола на тютюневите изделия се обозначава и продажната цена.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Образците на бандерол се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение, което предава бандеролите на заявителите в срок 30 дни от заявяването им.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бандеролите за тютюневите изделия се заявяват по последната регистрирана цена съгласно установения ред.

Чл. 64. (1) Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола се извършва в данъчен склад на производителя.

(2) Лицата, които внасят на територията на страната стоки по ал. 1, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по един от следните начини:

1. при производителя - извън територията на страната, или

2. в данъчен склад, или

3. в склад под митнически контрол.

(3) Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.

(4) Върху бандерола са обозначени серията, номерът, други трайни знаци и символи. Върху бандерола на тютюневите изделия се обозначава и продажната цена.

(5) Образците на бандерол се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(6) Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите.

(7) Лицата по ал. 1 и 2 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение, което предава бандеролите на заявителите в срок 30 дни от заявяването им.

(8) Бандеролите за тютюневите изделия се заявяват по определената цена от Министерския съвет, съответно по последната регистрирана цена съгласно установения ред.

Раздел V.

Складиране на акцизни стоки

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Складирането на акцизни стоки включва съхраняването на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз в данъчен склад за складиране или в данъчен склад за производство и складиране.

(2) В данъчен склад могат да бъдат складирани акцизни стоки, които са:

1. произведени в същия данъчен склад;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим с отложено плащане на акциз;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) транспортирани под режим отложено плащане на акциз от друг данъчен склад на територията на страната или от данъчен склад на територията на друга държава членка;

4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) въведени на територията на страната по реда на чл. 76в.

(3) Складиране се допуска само за акцизни стоки, собственост на:

1. лицензиран складодържател, или

2. лице - вложител, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) В данъчен склад за складиране не може да се извършват дейности, представляващи производство на акцизни стоки по смисъла на чл. 59.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) В данъчен склад се допуска извършването на следните обичайни операции:

1. които не водят до промяна на кода по КН или промяна на акцизната ставка като поддържане на търговския вид, подобряване на качеството или привеждане в съответствие с изискванията за норми и стандарти, филтриране, вентилация, етикетиране, преетикетиране, преномериране на опаковки, поставяне на бандероли, прибавяне на добавки за търговски и технически цели, подобряващи качеството и други подобни;

2. като денатуриране на етилов алкохол, маркиране на газьол и керосин, смесване на втечнени нефтени газове, смесване на биогорива с горива от нефтен произход, изпразване/източване на съдове и отстраняване на утайки или отпадъци от дъното на съдовете за енергийни продукти.

(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Операциите по ал. 5, т. 2 се извършват след предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение по местонахождение на склада при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Складирането на акцизни стоки включва съхраняването на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз в данъчен склад за складиране или в данъчен склад за производство и складиране.

(2) В данъчен склад могат да бъдат складирани акцизни стоки, които са:

1. произведени в същия данъчен склад;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим с отложено плащане на акциз;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) транспортирани под режим отложено плащане на акциз от друг данъчен склад на територията на страната или от данъчен склад на територията на друга държава членка;

4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) въведени на територията на страната по реда на чл. 76в.

(3) Складиране се допуска само за акцизни стоки, собственост на:

1. лицензиран складодържател, или

2. лице - вложител, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

Чл. 65. (1) Складирането на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва поставянето и съхраняването на акцизни стоки в данъчен склад.

(2) В данъчен склад могат да бъдат складирани акцизни стоки, които са:

1. произведени в същия данъчен склад;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим с отложено плащане на акциз;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) транспортирани под режим отложено плащане на акциз от друг данъчен склад на територията на страната или от данъчен склад на територията на друга държава членка.

(3) Складиране се допуска само за акцизни стоки, собственост на:

1. лицензиран складодържател, или

2. лице - вложител, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

Чл. 65. (1) Складирането на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва поставянето и съхраняването на акцизни стоки в данъчен склад.

(2) В данъчен склад могат да бъдат складирани акцизни стоки, които са:

1. произведени в същия данъчен склад;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим с отложено плащане на акциз;

3. транспортирани под режим отложено плащане на акциз от друг данъчен склад.

(3) Складиране се допуска само за акцизни стоки, собственост на:

1. лицензиран складодържател, или

2. лице - вложител, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

Чл. 65. (1) Складирането на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва поставянето и съхраняването на акцизни стоки в данъчен склад.

(2) В данъчен склад могат да бъдат складирани акцизни стоки, които са:

1. произведени в същия данъчен склад;

2. внесени и са придобили митнически статут на местни стоки;

3. транспортирани под режим отложено плащане на акциз от друг данъчен склад.

(3) Складиране се допуска само за акцизни стоки, собственост на:

1. лицензиран складодържател, или

2. лице - вложител, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицензираният складодържател е длъжен да складира стоките, като ги разграничава по видове и вложители.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) В случаите по ал. 1, когато поради спецификата на стоките не е възможно физическото им разграничение, разграничаването на стоките се извършва само в материалната отчетност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицензираните складодържатели са длъжни да използват средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицензираният складодържател може при извънредни обстоятелства да съхранява акцизни стоки със заплатен акциз след разрешение от компетентното митническо учреждение при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В срок до три месеца преди датата на въвеждането на новия образец на бандерол лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с новия образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В срок до три месеца от датата на въвеждането на новия образец на бандерол лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицензираният складодържател е длъжен да складира стоките, като ги разграничава по видове и вложители.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) В случаите по ал. 1, когато поради спецификата на стоките не е възможно физическото им разграничение, разграничаването на стоките се извършва само в материалната отчетност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицензираните складодържатели са длъжни да използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицензираният складодържател може при извънредни обстоятелства да съхранява акцизни стоки със заплатен акциз след разрешение от компетентното митническо учреждение при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 66. (1) Лицензираният складодържател е длъжен да складира стоките, като ги разграничава по видове и вложители, включително разграничение на стоките, за които е заплатен или не е заплатен акциз.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) В случаите по ал. 1, когато поради спецификата на стоките не е възможно физическото им разграничение, разграничаването на стоките се извършва само в материалната отчетност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Лицензираните складодържатели са длъжни да използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Специфичните изисквания и контролът върху средствата за измерване по ал. 3 се определят по реда на чл. 61, ал. 2.

Чл. 66. (1) Лицензираният складодържател е длъжен да складира стоките, като ги разграничава по видове и вложители, включително разграничение на стоките, за които е заплатен или не е заплатен акциз.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Лицензираните складодържатели са длъжни да използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Специфичните изисквания и контролът върху средствата за измерване по ал. 3 се определят по реда на чл. 61, ал. 2.

Чл. 66. (1) Лицензираният складодържател е длъжен да складира стоките, като ги разграничава по видове и вложители, включително разграничение на стоките, за които е заплатен или не е заплатен акциз.

(2) Складиране в данъчен склад на акцизни стоки, които не са предмет на облагане с акциз, не се допуска, с изключение на получените при производство на енергийни продукти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Лицензираните складодържатели са длъжни да използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Специфичните изисквания и контролът върху средствата за измерване по ал. 3 се определят по реда на чл. 61, ал. 2.

Чл. 66. (1) Лицензираният складодържател е длъжен да складира стоките, като ги разграничава по видове и вложители, включително разграничение на стоките, за които е заплатен или не е заплатен акциз.

(2) Складиране в данъчен склад на акцизни стоки, които не са предмет на облагане с акциз, не се допуска, с изключение на получените при производство на енергийни продукти.

Раздел VI.

Движение на акцизни стоки (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Чл. 71а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Раздел VI.

Движение на акцизни стоки

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) транспортирането на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад на територията на страната, до друг данъчен склад на територията на друга държава членка, до регистриран получател или временно регистриран получател в друга държава членка или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3;

2. транспортирането на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната до изходно митническо учреждение или до трети територии - в случаите на изнасяне;

3. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) транспортирането на акцизни стоки, допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, до данъчен склад на територията на страната или до