ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

В сила от 14.08.2015 г.
Обн. ДВ. бр. от 14 Август 2015г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 към
Съдържание на плана за възстановяване:
1. Обобщение на основните елементи на плана и на цялостния потенциал на институцията за възстановяване.
2. Обобщение на съществените промени в институцията след последния представен пред БНБ, съответно пред Комисията, план за възстановяване.
3. План за връзки с обществеността и оповестяване на информация, в който се описват начините, по които институцията възнамерява да се справи с евентуалните отрицателни реакции на пазара.
4. Набор от действия, свързани с капитала и ликвидността, необходими за поддържане или възстановяване на жизнеспособността и финансовото състояние на институцията.
5. Прогнозен график за изпълнение на всеки съществен елемент от плана.
6. Подробно описание на евентуалните съществени пречки пред ефективното и своевременно изпълнение на плана, включително анализ на въздействието върху останалата част от групата, клиентите и контрагентите.
7. Установяване на критичните функции.
8. Подробно описание на процесите за определяне на стойността на основните стопански дейности, операциите и активите на институцията и на възможността за тяхната продажба.
9. Подробно описание на това, как планирането на възстановяването съответства на структурата за корпоративно управление на институцията, както и на политиките и процедурите относно одобрението на плана за възстановяване, и посочване на лицата в организацията, отговарящи за изготвянето и прилагането на плана.
10. Правила и мерки за запазване или възстановяване на собствения капитал на институцията.
11. Правила и мерки, осигуряващи на институцията подходящ достъп до източници на финансиране при извънредни ситуации, включително източници на ликвидност; оценка на наличните активи, които могат да бъдат използвани за обезпечение и оценка на възможността за прехвърляне на ликвидност между лицата и стопанските дейности в групата, за осигуряване на непрекъсваемост на операциите и изпълнение на задълженията при настъпване на падежа им.
12. Правила и мерки за намаляване на риска и нивото на ливъридж.
13. Правила и мерки за преструктуриране на задълженията.
14. Правила и мерки за реорганизация на стопанските дейности.
15. Правила и мерки, осигуряващи непрекъснат достъп до финансовите пазари.
16. Правила и мерки, осигуряващи непрекъсваемост на оперативните процеси в институцията, включително достъп до инфраструктури на финансовите пазари, информационни услуги.
17. Подготвителни мерки за улесняване на продажбата на активи или стопански дейности в срокове, позволяващи бързо възстановяване на финансовата стабилност.
18. Други действия или стратегии на ръководството за възстановяване на финансовата стабилност и очакваните финансови последици.
19. Подготвителни мерки, които институцията е предприела или планира да предприеме за улесняване изпълнението на плана за възстановяване, включително мерките, необходими за улесняване на своевременната рекапитализация на институцията.
20. Рамка от показатели, в която са посочени ситуациите, в които могат да бъдат предприети съответните посочени в плана действия.
Приложение № 2 към
Съдържание на плана за преструктуриране:
1. Обобщение на основните елементи от плана.
2. Обобщение на съществените промени, настъпили в институцията след датата на последното предоставяне на информация във връзка с преструктурирането.
3. Обосновка на възприетия подход за правно-организационно и функционално обособяване на критичните функции и основните стопански дейности от останалите функции на институцията, така че при необходимост да се осигури тяхната непрекъснатост при настъпване на някое от условията по .
4. Оценка на графика за изпълнение на всеки съществен аспект от плана.
5. Подробно описание на оценката на възможността за преструктуриране, извършена в съответствие с и .
6. Описание на всички мерки, изисквани съгласно , за преодоляване или отстраняване на пречките пред възможността за преструктуриране, набелязани в резултат на извършената оценка съгласно .
7. Описание на подхода за оценка на стойността и възможностите за пазарна реализация на критичните функции, основните стопански дейности и активи на институцията.
8. Подробно описание на мерките, чрез които се гарантира, че изискваната съгласно информация е актуална и по всяко време е на разположение на БНБ, съответно на Комисията.
9. Обосновка на възможностите за финансиране на вариантите за преструктуриране при недопускане на нито едно от средствата, посочени в .
10. Подробно описание на различни стратегии за преструктуриране, които могат да се приложат в зависимост от различните възможни сценарии, и приложимите срокове.
11. Описание на съществена обвързаност между функции и звена както вътре в институцията, така и обвързаност с външни системи и пазари.
12. Описание на възможностите за запазване на достъпа до услуги по разплащане и клиринг или до друга важна инфраструктура, както и оценка на възможността за прехвърляне на позиции на клиенти.
13. Анализ на въздействието на плана върху трудовите правоотношения със служителите на институцията, включително оценка на всички свързани разходи.
14. План за връзки със средствата за масова комуникация и обществеността.
15. Минималното изискване за собствен капитал и за приемливи задължения съгласно и краен срок за достигане на това ниво, когато е приложимо.
16. Минималното изискване за собствен капитал и финансови инструменти за договорно споделяне на загуби съгласно и краен срок за достигане на това ниво, когато е приложимо.
17. Описание на най-важните операции и системи за поддържане на непрекъснатото функциониране на оперативните процеси на институцията.
18. Когато е приложимо, становище на институцията във връзка с плана за преструктуриране.
Приложение № 3 към
Минимална информация, която органът за преструктуриране изисква от институциите на индивидуално ниво и на ниво група, необходима за изготвянето и актуализирането на плановете за преструктуриране:
1. Подробно описание на организационната структура на институцията, включително списък на всички субекти от групата.
2. Посочване на акционерите, притежаваните от тях акции и правата на глас по тях, изразени в абсолютно и процентно съотношение във всяко юридическо лице.
3. Местоположението, юрисдикцията, под която е учредено, лицензите и основните ръководители за всяко юридическо лице от групата.
4. Схема на критичните операции и основните стопански дейности на институцията, включително всички съществени активи, участия и задължения, свързани с операциите и дейностите, с посочване на съответните субекти от групата.
5. Подробно описание на задълженията на институцията и на субектите от групата, най-малко по вид и сума на краткосрочния и дългосрочния дълг, обезпечените, необезпечените и подчинените задължения.
6. Подробни данни за приемливите задължения на институцията.
7. Описание на процесите за определяне в чия полза институцията е предоставила обезпечение, лицето, което съхранява обезпечението, и юрисдикцията, под която то се намира.
8. Описание на задбалансовите позиции на институцията и субектите от групата, включително съответствието им с критичните операции, и основните стопански дейности.
9. Съществено хеджиране на институцията, включително засегнатите юридически лица по т. 1.
10. Определяне на основните или най-важните контрагенти на институцията, както и анализ на въздействието на неизпълнение на задължения от тяхна страна върху финансовото състояние на институцията.
11. Системите, които институцията използва за извършването на съществени по брой или стойност търговски операции, включително съотнасянето им по юридически лица по т. 1, критичните операции и основните стопански дейности на институцията.
12. Платежните и клиринговите системи и системите за сетълмент, в които институцията членува пряко или непряко, включително съотнасянето им по юридически лица по т. 1, критичните операции и основните стопански дейности на институцията.
13. Подробен списък и описание на основните управленски информационни системи, включително тези за управление на риска, за счетоводна, финансова и надзорна отчетност, включително съотнасянето им по юридически лица по т. 1, критичните операции и основните стопански дейности на институцията.
14. Посочване на отговорните лица за системите по т. 13, съответните споразумения за ниво на обслужване и софтуерните системи или лицензии, включително съотнасянето им по юридически лица по т. 1, критичните операции и основните стопански дейности на институцията.
15. Схема на юридическите лица по т. 1, взаимовръзките и взаимозависимостите между тях, в т.ч.:
а) общи или споделени помещения, служители и системи;
б) договорености за предоставяне на капитал, финансиране или ликвидност;
в) съществуващи или условни кредитни експозиции;
г) споразумения за взаимни гаранции, споразумения за кръстосано използване на обезпечения, разпоредби за кръстосано неизпълнение и споразумения за нетиране срещу институцията и свързаните с нея лица;
д) прехвърляния на риска и споразумения за огледални търговски операции, споразумения за ниво на обслужване.
16. Наименование - за всяко юридическо лице по т. 1, на компетентния орган и на органа за преструктуриране.
17. Члена на управителния орган, отговорен за предоставянето на информацията, необходима за изготвяне на плана за преструктуриране на институцията, както и лицата, ако са различни, отговорни за юридическите лица по т. 1, критичните операции и основните стопански дейности.
18. Описание на механизмите, внедрени от институцията, които осигуряват, че при необходимост от преструктуриране органът за преструктуриране ще разполага с цялата информация, която тя прецени за необходима за прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране.
19. Всички споразумения, сключени от институцията и юридическите лица по т. 1 с трети лица, които могат да бъдат прекратени в резултат от решение на органа за преструктуриране да приложи инструмент за преструктуриране, с посочване дали последиците от прекратяването могат да засегнат прилагането на инструмента за преструктуриране.
20. Описание на евентуални източници на ликвидност за подпомагане на преструктурирането.
21. Информация за тежести върху активите, ликвидните активи, задбалансовите дейности, стратегиите за хеджиране и счетоводните практики.
Приложение № 4 към и
Въпроси, които органът за преструктуриране разглежда при оценката на възможността за преструктуриране на институция или група:
1. Степента, в която институцията може да разпредели стопанските дейности и критичните операции по съответните юридически лица.
2. Степента, в която правната и корпоративната структура съответства на основните стопански дейности, и критичните операции.
3. Степента на наличност на ефективни механизми за осигуряване на ключов персонал, инфраструктура, финансиране, ликвидност и капитал за подкрепа и поддържане на основните стопански дейности и критични операции.
4. Степента, в която споразуменията за ниво на обслужване, които институцията ползва, са ефективно приложими при преструктуриране.
5. Степента, в която структурата за управление на институцията улеснява управлението и прилагането на вътрешните й правила по отношение на споразуменията за ниво на обслужване.
6. Степента, в която институцията разполага с процедура за прехвърляне към трети лица на услугите, предоставяни по споразумения за ниво на обслужване, в случай на обособяване на критични функции или основни стопански дейности в ново юридическо лице.
7. Степента, в която съществуват планове за извънредни обстоятелства и мерки за осигуряване на непрекъсваемост на достъпа до платежни системи и системи за сетълмент.
8. Доколко са подходящи управленските информационни системи за осигуряване на възможността органът за преструктуриране да получи при необходимост точна и пълна информация относно основните стопански дейности и критичните операции с цел улесняване на бързия процес на вземане на решения.
9. Капацитета на управленските информационни системи да предоставят по всяко време информацията от съществено значение за ефективното преструктуриране на институцията, включително при бързопроменящи се условия.
10. Степента, в която институцията е тествала своите управленски информационни системи в условията на стресови сценарии, зададени от БНБ, съответно от Комисията.
11. Степента, в която институцията може да осигури непрекъсваемост на своите управленски информационни системи както по отношение на самата себе си, така и по отношение на нова банка, в случаите, когато в нея са обособени критичните операции и основните стопански дейности.
12. Степента, в която банката разполага с подходящи процеси за осигуряване, че на БНБ и на другите органи за преструктуриране ще бъде предоставена информацията, необходима за определяне на вложителите и сумите, гарантирани от ФГВБ или от схема за гарантиране на депозитите от държава членка.
13. Когато групата използва вътрешногрупови гаранции или огледални транзакции - степента, в която тези гаранции или транзакции се сключват при пазарни условия, и доколко са надеждни системите за управление на риска по отношение на тези гаранции.
14. Степента, в която използването на гаранциите и транзакциите по т. 13 увеличава риска от разпространение на проблемите в цялата група.
15. Степента, в която правната структура на групата възпрепятства прилагането на инструментите за преструктуриране поради броя на юридическите лица, сложността на структурата на групата или трудността стопанските дейности да бъдат отнесени към определените субекти от групата.
16. Размера и вида на приемливите задължения на институцията.
17. Когато оценката засяга холдинг със смесена дейност - степента, в която преструктурирането на институциите и финансовите институции от групата може да има отрицателно въздействие върху нефинансовата част от групата.
18. Наличието и сигурността на споразуменията за ниво на обслужване.
19. Дали органите на съответната трета държава разполагат с инструменти за преструктуриране, необходими за подпомагане на действията по преструктуриране на БНБ и другите органи за преструктуриране от Европейския съюз, и обхвата на координираните действия между БНБ, както и органите от Европейския съюз, и на третата държава.
20. Степента, в която е възможно да се използват инструментите за преструктуриране по начин, който отговаря на целите на преструктурирането, като се вземат предвид наличните инструменти и структурата на институцията.
21. Степента, в която структурата на групата позволява на БНБ, съответно на Комисията, и на другите органи за преструктуриране да преструктурират цялата група или едно или повече от нейните лица, без да се предизвикват значителни преки или непреки неблагоприятни последици върху финансовата система, върху доверието на пазара или икономиката, както и с цел постигане на оптимална стойност на групата като цяло.
22. Механизмите и средствата, чрез които може да се улесни преструктурирането, ако групата включва дъщерни предприятия, установени в различни юрисдикции.
23. Надеждността на използването на инструментите за преструктуриране по начин, който постига целите на преструктурирането, като се отчита възможното им въздействие върху кредиторите, контрагентите, клиентите и служителите и възможните действия, които могат да предприемат органи от трети държави.
24. Степента, в която въздействието на преструктуриране на институцията върху финансовата система и доверието към финансовите пазари може да бъде адекватно оценено.
25. Степента, в която преструктуриране на институцията може да окаже значителни преки или непреки неблагоприятни последици върху финансовата система, доверието на пазара и икономиката.
26. Степента, в която разпространението на проблемите към други банки или към финансовите пазари може да се ограничи чрез прилагането на инструменти и правомощия за преструктуриране.
27. Степента, в която преструктуриране на институцията може да доведе до съществени последици за платежните системи и системите за сетълмент.
Когато се оценява възможността за преструктуриране на група, позоваванията към банка в това приложение се считат за включващи всяка институция или дружество по в рамките на групата.

Глава втора.

ПОДГОТОВКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

Глава трета.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

Глава четвърта.

ВЪТРЕШНОГРУПОВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Глава пета.

РАННА НАМЕСА

Глава шеста.

ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО

Глава седма.

ИЗВЪНРЕДНО УПРАВЛЕНИЕ

Глава осма.

ОЦЕНЯВАНЕ

Глава девета.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

Глава десета.

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Глава единадесета.

ИНСТРУМЕНТ "МОСТОВА ИНСТИТУЦИЯ"

Глава дванадесета.

ИНСТРУМЕНТ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА АКТИВИ

Глава тринадесета.

ИНСТРУМЕНТ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЗАГУБИ

Глава четиринадесета.

ДЪРЖАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Глава петнадесета.

ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ НА КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Глава шестнадесета.

ПРАВОМОЩИЯ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

Глава седемнадесета.

ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ

Глава осемнадесета.

ПРОЦЕДУРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Глава деветнадесета.

ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Глава двадесета.

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ГРУПИ

Глава двадесет и първа.

ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Глава двадесет и втора.

МЕХАНИЗМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО

Глава двадесет и трета.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Допълнителни разпоредби

Преходни и Заключителни разпоредби

Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив