ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"

В сила от 01.11.2015 г.
Обн. ДВ. бр. от 13 Октомври 2015г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда устройството, дейностите и функционирането на Държавна агенция "Разузнаване", наричана по-нататък "Агенцията", и статуса на нейните служители.
Чл. 2. (1) Държавна агенция "Разузнаване" е служба за сигурност, непосредствено подчинена на Министерския съвет.
(2) Държавна агенция "Разузнаване" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София, а председателят на Агенцията е първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) Държавна агенция "Разузнаване" участва в дейността на разузнавателните общности на организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и на Европейския съюз (ЕС).
Чл. 3. (1) Държавна агенция "Разузнаване" придобива, обработва, анализира, изготвя оценки и прогнози, съхранява и предоставя разузнавателна информация при условията и по реда на този закон.
(2) Разузнавателна информация по смисъла на този закон е всяка придобита от Агенцията информация за чужди страни, организации и лица или за свързани с тях български организации и лица, която е от значение за националната сигурност на Република България.
Чл. 4. Дейността на Държавна агенция "Разузнаване" се осъществява въз основа на следните основни принципи:
1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. зачитане и гарантиране на правата на човека и основните свободи;
3. защита на информацията и на източниците за придобиването й;
4. обективност и безпристрастност;
5. сътрудничество с гражданите;
6. политически неутралитет;
7. съчетаване на тайни и явни форми и способи на работа.
Чл. 5. На Държавна агенция "Разузнаване" не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер.
Чл. 6. Върху дейността на Държавна агенция "Разузнаване" се упражнява контрол от предвидените в и този закон органи.

Глава втора.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ. ОРГАНИЗАЦИЯ, СПОСОБИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

Чл. 7. Функциите на Държавна агенция "Разузнаване" са:
1. защита на националната сигурност и интересите на Република България, свързани с националната сигурност;
2. информационно-аналитичното осигуряване за предотвратяване, разкриване и противодействие на вреди в областта на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред;
3. осъществяване съдействие на органите по за реализиране приоритетите на Република България в областта на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред.
Чл. 8. Дейностите на Държавна агенция "Разузнаване" са:
1. придобиване, съхраняване, обработване, обобщаване, анализиране и предоставяне на разузнавателна информация;
2. осъществяване на разузнавателни операции;
3. проучване и подбор на кандидати за служители;
4. проучване на кандидати за служители и на служителите с цел установяване на надеждността им за работа с класифицирана информация и издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация;
5. закрила на служителите и на лицата, които сътрудничат или са сътрудничили на Агенцията, както и на бившите служители на Агенцията;
6. защита и охрана на обектите, предоставени на Агенцията за или във връзка с изпълнение на дейността й;
7. обезпечаване на сигурността на задграничните представителства на Република България при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет;
8. разработване и поддържане в готовност за изпълнение на план за мобилизация, военновременен план, план за привеждане от мирно във военно положение и поддържане на мобилизационен резерв;
9. информационен обмен и взаимодействие с други държавни органи;
10. сътрудничество със сродни чуждестранни органи и служби;
11. проучване на кандидати за изпълнители на обществени поръчки, свързани с достъп до класифицирана информация относно Агенцията, дейността и служителите й, с цел издаване на разрешения за достъп и удостоверения за сигурност;
12. създаване и поддържане на самостоятелен оперативен архив;
13. изграждане и поддържане на собствена автоматизирана информационна система за събиране, обработване, съхраняване и вътрешноведомствен обмен на информация;
14. разработване и използване на собствени криптографски ключове, средства и системи за защита на информацията съгласно закона и в рамките на своята компетентност;
15. създаване и организиране на самостоятелно звено за осъществяване на електронните комуникации и криптографската сигурност между Агенцията и задграничните представителства на Република България и други ведомства;
16. други дейности, определени със закон.
Чл. 9. Условията и редът за придобиване, ползване и разпореждане извън страната с имоти и движими вещи - държавна собственост, обезпечаващи осъществяването на функциите и дейностите на Агенцията, се определят с акт на Министерския съвет.
Чл. 10. Изпълнението на дейностите на Агенцията се осигурява чрез:
1. използване на специални разузнавателни средства на територията на Република България при условия и по ред, определени със ;
2. използване на разузнавателни средства и способи извън територията на Република България при условия и по ред, определени от председателя на Агенцията;
3. привличане към сътрудничество на лица при условия и по ред, определени от председателя на Агенцията;
4. използване на юридически лица за прикрития на Агенцията, включително чрез съставяне и използване на официални документи за прикритието, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет;
5. използване на прикрития на служители на Агенцията при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет;
6. използване на прикрития на вещи и обекти на Агенцията, включително чрез съставяне и използване на официални документи за прикритието им, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет;
7. съставяне и използване на документи за чужда самоличност и други официални документи, необходими за прикритие на служители от Агенцията, които изпълняват оперативно-разузнавателна дейност, при условия и по ред, определени с решение на Министерския съвет;
8. разработване и използване на собствена специална техника и системи за осигуряване на оперативната й дейност и за комуникация при условия и по ред, определени от председателя на Агенцията;
9. съдействие и получаване на информация от държавни органи, организации и лица;
10. защита от нерегламентиран достъп на класифицираната информация, събирана, обработвана и съхранявана от Агенцията, и защита на служебната кореспонденция.
Чл. 11. (1) Агенцията предоставя разузнавателна информация на:
1. председателя на Народното събрание;
2. президента на републиката;
3. министър-председателя и министрите;
4. други държавни органи, определени с акт на Министерския съвет.
(2) Агенцията предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента на републиката, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.
Чл. 12. Президентът на републиката може да:
1. поставя задачи на Агенцията съгласувано с министър-председателя;
2. изисква и получава информация и становища от председателя на Агенцията по въпроси, свързани с отбраната и националната сигурност;
3. се запознава и да взема отношение по годишния доклад за дейността на Агенцията преди внасянето му от Министерския съвет в Народното събрание за приемане.
Чл. 13. Министър-председателят:
1. поставя задачи на Агенцията;
2. изисква и получава становища от председателя на Агенцията по въпроси, свързани с изпълняваните от нея функции и дейности.

Глава трета.

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"

Раздел I.

Органи за управление

Раздел II.

Структура

Чл. 26. (1) Агенцията е организирана в дирекции и отдели. В дирекциите и отделите с акт на председателя на Агенцията могат да се създават и други звена.
(2) Наименованието, вътрешната организация и функциите на звената се определят с акт на председателя на Агенцията.
(3) Звената осъществяват функциите и дейностите, посочени в и , в следните направления:
1. разузнавателна дейност и контраразузнавателното й обезпечаване на и извън територията на страната;
2. информационно-аналитична дейност;
3. управление на човешките ресурси;
4. правнонормативна дейност;
5. сигурност и защита на класифицираната информация;
6. международно сътрудничество;
7. оперативен отчет и архив;
8. финансово-счетоводна дейност;
9. стопанска дейност;
10. охранителна дейност;
11. управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка;
12. информационно-техническо обслужване и компютърни системи;
13. вътрешен одит;
14. вътрешен административен контрол.

Глава четвърта.

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 27. (1) Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със заповед на председателя на Агенцията.
(2) При осъществяване на правото на достъп по и Агенцията не предоставя данни за служители, лица, които й сътрудничат, както и за оперативно-разузнавателните дейности на Агенцията.
(3) Агенцията създава и поддържа собствен архив и специална картотека за съхраняване на документи, сведения и данни за чужди граждани. Документите, сведенията и данните, които се включват в архива и картотеката, както и редът за достъп до тях се определят със заповед на председателя на Агенцията.
(4) Агенцията може да откаже предоставяне на информация за свои служители на прикритие и за лица, които й сътрудничат или са й сътрудничили, за да се гарантира защитата на интересите, способите и средствата за придобиване на информация.
Чл. 28. (1) В Агенцията могат да се обработват лични данни. При обработване на лични данни, свързани с дейността на Агенцията:
1. не се иска съгласието и не се информира физическото лице;
2. не се предоставят лични данни на трети лица;
3. данните се съхраняват и след приключване на обработването им в срокове, определени от администратора на личните данни.
(2) В Агенцията могат да се обработват и лични данни, обработвани от други органи, като данните, получени по този начин, не могат да се използват за други цели освен за дейността на Агенцията. Тези данни не се препредават на трети лица.
(3) Личните данни по ал. 1 и 2 се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт.
(4) При заличаването на личните данни се вземат предвид естеството на обработваните лични данни, необходимостта от обработване до приключването на разследване или законова процедура, влизане в сила на присъда или съдебно решение, амнистия, реабилитация или изтичане на предвидената в закона давност.
(5) Администратор на лични данни по смисъла на е председателят на Агенцията, който възлага обработването на лични данни на определени от него длъжностни лица.
(6) Редът за обработване на лични данни се определя с акт на председателя на Агенцията.
Чл. 29. (1) На служителите на Агенцията не се издават екземпляри или копия от документите, свързани с възникване, изменение или прекратяване на правоотношенията с Агенцията, с изключение на случаите по ал. 2.
(2) На служителите на Агенцията се издават несъдържащи класифицирана информация преписи на актовете, с които се прекратяват правоотношенията им с Агенцията, както и предвидени в закон документи за реализиране на осигурителни права след прекратяване на правоотношенията с Агенцията.
Чл. 30. Служителите са длъжни да опазват държавната и служебната тайна и след прекратяване на правоотношенията им с Агенцията съгласно .

Глава пета.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНИ И ВЕДОМСТВА

Чл. 31. Координацията и взаимодействието на Агенцията с ведомства и служби за сигурност и обществен ред се осъществява чрез издаване на съвместни инструкции от председателя на Агенцията и ръководителя на съответното ведомство.
Чл. 32. (1) За изпълнение на поставените пред Агенцията задачи държавните органи и ведомствата й осигуряват безплатен достъп до информацията, с която разполагат.
(2) Агенцията ползва информация от информационни фондове на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност" и служба "Военна информация" по начин, непозволяващ разкриване на интереса на Агенцията, и при спазване на принципа "необходимост да се знае".
(3) Достъпът по ал. 2 се урежда със съвместни инструкции.
Чл. 33. Агенцията осъществява взаимодействие с органи на ЕС, НАТО и други международни организации и чуждестранни разузнавателни и контраразузнавателни служби на основание и в изпълнение на:
1. международни договори, по които Република България е страна;
2. актове на Министерския съвет;
3. споразумения и договорености с партньорски служби.

Глава шеста.

СЛУЖИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"

Раздел I.

Статус на служителите

Раздел II.

Изисквания за постъпване на служба

Раздел III.

Назначаване. Служебно правоотношение

Раздел IV.

Възнаграждения, материално, здравно и социално осигуряване на служителите

Раздел V.

Работно време, почивки и отпуски

Раздел VI.

Отличия и награди

Раздел VII.

Дисциплинарна отговорност

Раздел VIII.

Имуществена отговорност на държавните служители

Раздел IX.

Прекратяване на служебното правоотношение

Раздел X.

Обезщетения на държавните служители

Глава седма.

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

Чл. 114. (1) Народното събрание осъществява контрол върху дейността на Агенцията чрез постоянна комисия.
(2) На комисията не се предоставя информация относно организацията, средствата и способите при изпълнение на специални задачи, осъществени чрез оперативно-разузнавателна дейност, и за служители и лица, които сътрудничат на Агенцията.
(3) При упражняване на контрол върху дейността на Агенцията заседанията на комисията са закрити.
Чл. 115. Председателят на Агенцията информира комисията по по въпроси за дейността на Агенцията по искане на председателя на Народното събрание, на председателя на комисията или по своя инициатива.
Чл. 116. (1) Народното събрание установява специални правила за сигурност за работата, съхранението и достъпа до класифицирана информация, получена от комисията при осъществяване на контрол върху дейността на Агенцията.
(2) Специалните правила за сигурност по ал. 1 се съгласуват с председателя на Агенцията.
(3) Не се допуска предоставяне на достъп до класифицирана информация, получена от комисията при осъществяване на контрола върху дейността на Агенцията, по какъвто и да е повод на лица, които не са членове на тази комисия.
Чл. 117. (1) Председателят на комисията запознава председателя на Народното събрание с приетите от нея решения в резултат на упражнения контрол върху дейността на Агенцията.
(2) Председателят на Народното събрание информира президента на републиката и министър-председателя за решенията на комисията.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "" са действия или бездействия, които съставляват изпълнение на задължения, произтичащи непосредствено от заеманата длъжност.
2. "" са действия или бездействия, които не съставляват изпълнение на задължения, произтичащи непосредствено от заеманата длъжност, но ги предхождат или следват по време и са в пряка причинна връзка с тях.
3. "" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
4. "" са отпусканите и използвани от Агенцията бюджетни средства и имущество за специални цели, свързани с националната сигурност.
5. "" е информацията, създавана или съхранявана от Агенцията, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Държавна агенция "Разузнаване" е правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Националната разузнавателна служба.
(2) Правоотношенията със заварените на служба военнослужещи в Националната разузнавателна служба се преобразуват в правоотношения на държавен служител на Държавна агенция "Разузнаване", считано от датата на влизане в сила на закона.
(3) С влизането в сила на закона заварените трудови правоотношения на лицата, работещи по трудово правоотношение, се уреждат при условията и по реда на .
(4) До влизането в сила на акта по и на лицата по ал. 2, съответно ал. 3, се заплащат досегашните възнаграждения.
(5) Заварените към датата на влизане в сила на закона военнослужещи от Националната разузнавателна служба запазват получавания размер на основно месечно и допълнителни възнаграждения, докато това е по-изгодно за тях.
§ 3. Стажът, придобит по и по от служителите по , се зачита за работа при един и същ работодател, съответно орган по назначаване, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с Агенцията.
§ 4. Прослуженото време на кадрова военна служба по и на свръхсрочна военна служба по (отм., ДВ, бр. 112 от 1995 г.) се зачита за стаж в Агенцията при определяне размера на дължимите обезщетения по този закон.
§ 5. Образуваните преписки за търсене на дисциплинарна или имуществена отговорност срещу служителите се приключват по досегашния ред.
§ 6. В (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 24 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
2. В думите "директорът на Националната разузнавателна служба" се заменят с "председателят на Държавна агенция "Разузнаване".
3. В след думите "Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "и държавните служители по Закона за Държавна агенция "Разузнаване".
4. В думите "директорът на Националната разузнавателна служба" се заменят с "председателят на Държавна агенция "Разузнаване".
5. В допълнителната разпоредба в в думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
§ 7. В (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 5 и 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В допълнителните разпоредби в думите "Национална разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
2. В в раздел II, т. 5 се създава изречение второ: "Установъчни данни или данни, можещи да спомогнат за установяване на служители на Държавна агенция "Разузнаване", които извършват оперативно-разузнавателна дейност."
§ 8. В (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54 и 61 от 2015 г.) в след думите "Министерството на вътрешните работи" се поставя точка и запетая и се добавя "пострадалите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители по Закона за Държавна агенция "Разузнаване"; пострадалите при изпълнение на служебните си задължения офицери и сержанти по Закона за Националната служба за охрана".
§ 9. В (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 14 и 56 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В думите "Националната разузнавателна служба (НРС)" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР)".
2. В в текста преди т. 1 след абревиатурата "ДАНС" се добавя "ДАР", а думите "НРС и НСО" се заменят с "офицерите и сержантите от НСО".
§ 10. В (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г. и бр. 35, 61 и 62 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В :
а) в изречение първо след думите "министъра на вътрешните работи" съюзът "и" се заменя със запетая и след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "и председателя на Държавна агенция "Разузнаване";
б) в изречение второ след думите "министърът на вътрешните работи" съюзът "и" се заменя със запетая и след думите "председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "и председателят на Държавна агенция "Разузнаване".
2. В , изречение второ след думите "министърът на отбраната" съюзът "и" се заменя със запетая и след думите "председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "и председателят на Държавна агенция "Разузнаване".
3. В след думите "министъра на вътрешните работи" съюзът "или" се заменя със запетая и след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или от председателя на Държавна агенция "Разузнаване".
4. В след думите "министъра на вътрешните работи" съюзът "или" се заменя със запетая и след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или от председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция".
5. В след думите "министъра на вътрешните работи" съюзът "или" се заменя със запетая и след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция".
6. В :
а) в ал. 2, т. 4 след думите "министъра на вътрешните работи" съюзът "или" се заличава и след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или от председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция";
б) в ал. 3 след думите "Министерството на вътрешните работи" съюзът "или" се заменя със запетая и след думите "Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или на Държавна агенция "Разузнаване".
7. В след думите "министъра на вътрешните работи" съюзът "или" се заличава и след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или от председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция".
8. В , изречение първо след думите "министъра на вътрешните работи" съюзът "или" се заличава и след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или от председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция".
9. В , изречение трето след думите "министъра на вътрешните работи" съюзът "или" се заменя със запетая и след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или от председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция".
10. В след думите "министъра на вътрешните работи" съюзът "или" се заменя със запетая и след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или от председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция".
11. В след думите "министъра на вътрешните работи" съюзът "или" се заменя със запетая и след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или от председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция".
12. В след думите "министърът на вътрешните работи" съюзът "или" се заменя със запетая и след думите "председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или председателят на Държавна агенция "Разузнаване".
13. В след думите "министъра на вътрешните работи" съюзът "или" се заменя със запетая и след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или пред председателя на Държавна агенция "Разузнаване".
14. В от допълнителните разпоредби след думите "министърът на вътрешните работи" съюзът "или" се заменя със запетая, след думите "председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "председателят на Държавна агенция "Разузнаване", след думите "Министерството на вътрешните работи" съюзът "или" се заменя със запетая и накрая се добавя "и на Държавна агенция "Разузнаване".
§ 11. В (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22 и 61 от 2015 г.) в се създава т. 17:
"17. паричните средства и помощи по чл. 67, ал. 1 - 5, чл. 69, ал. 1, чл. 108 и чл. 111, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване"."
§ 12. В (обн., ДВ, бр. 21 от 1990 г.; изм., бр. 27 от 1991 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 87 от 2006 г. и бр. 7 от 2012 г.) в накрая се добавя "Държавна агенция "Разузнаване" и Националната служба за охрана".
§ 13. В (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1, 13 и 61 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 42 и 56 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
2. В думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
3. В думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
§ 14. В (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г.) в , изречение първо след думите "Министерството на отбраната" съюзът "и" се заменя със запетая и след думите "Министерството на вътрешните работи" се добавя "и Държавна агенция "Разузнаване".
§ 15. В (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В думите "директорът, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на секции в Националната разузнавателна служба" се заменят с "председателят, заместник-председателите, директорите на дирекции и началниците на отдели в Държавна агенция "Разузнаване".
2. В думите "директорът на Националната разузнавателна служба" се заменят с "председателят на "Държавна агенция "Разузнаване".
§ 16. В (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в от преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се изменя така:
"(2) Съответствието на длъжностите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи, ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" от резерва и ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" от резерва към званията на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се урежда с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и председателя на Държавна агенция "Разузнаване" съгласувано с министъра на отбраната."
§ 17. В (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 14, 22, 54 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В след думите "Национална сигурност" се поставя запетая и се добавя "по Закона за Държавна агенция "Разузнаване", а след думата "средства" се добавя "офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана".
2. В след думите "вътрешните работи" се поставя запетая и се добавя "чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване".
3. В след думите "вътрешните работи" се поставя запетая и се добавя "чл. 110 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване", чл. 123 от Закона за Националната служба за охрана".
4. (В сила от 01.01.2016 г.) В :
а) създават се нови ал. 5 и 5а:
"(5) Държавните служители от Държавна агенция "Разузнаване" придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция "Разузнаване", на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3.
(5а) Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Националната служба за охрана, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3.";
б) алинея 8 се изменя така:
"(8) Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по ал. 4 и 7 може да допълва осигурителния стаж по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6.";
в) в ал. 9 думите "ал. 1, 2, 3 и 6" се заменят с "ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6";
г) в ал. 10 думите "ал. 1 - 3" се заменят с "ал. 1 - 3, 5 и 5а".
5. В думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
§ 18. (1) До 31 декември 2015 г. държавните служители от Държавна агенция "Разузнаване" придобиват право на пенсия независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по този закон, на военна служба или по законите по
(2) До 31 декември 2015 г. офицерите и сержантите от Националната служба за охрана придобиват право на пенсия независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по , на военна служба или по законите по
(3) Лицата по ал. 1 и 2, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират независимо от възрастта им до 31 декември 2018 г.
§ 19. В (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 78 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г. и бр. 19 от 2014 г.) в думите "директорите на Националната разузнавателна служба" се заменят с "ръководителите на Държавна агенция "Разузнаване".
§ 20. В (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г., бр. 1, 22 и 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в от допълнителните разпоредби думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
§ 21. В (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37, 42, 45, 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 23, 24, 29 и 61 от 2015 г.) навсякъде думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
§ 22. В (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
§ 23. В (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9, 23, 32 и 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в думите "Националната разузнавателна служба и" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване", а думата "началника" се заменя с "директора".
§ 24. В (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г. и бр. 14, 24, 41, 42 и 60 от 2015 г.) в думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
§ 25. В (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
2. В думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
§ 26. В (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; изм., бр. 29 от 1968 г., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и 31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1, 86, 90 и 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50, 97 и 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62, 85 и 120 от 1997 г., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21, 51 и 98 от 2000 г., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24 и 41 от 2015 г.) в думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавна агенция "Разузнаване".
§ 27. (1) Министерският съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на закона приема подзаконовите актове по прилагането му.
(2) До приемането на актовете по ал. 1 се прилагат подзаконовите актове, издадени по относно Националната разузнавателна служба, правомощията на нейния ръководител и статуса на нейните служители, доколкото не противоречат на този закон.
§ 28. Директорът и заместник-директорът на Националната разузнавателна служба, заварени на военна служба към датата на влизане в сила на закона, изпълняват функциите съответно на председател и заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване" до назначенията по .
§ 29. Разпоредбите на този закон не могат да бъдат тълкувани в смисъл, ограничаващ приложението на . Органите по този закон осигуряват пълно и безусловно сътрудничество с Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
§ 30. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет и на председателя на Държавна агенция "Разузнаване".
§ 31. Законът влиза в сила от 1 ноември 2015 г., с изключение на относно , който влиза в сила от 1 януари 2016 г.
-------------------------
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 октомври 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив