За из­с­лед­ва­не ефек­та от кон­к­рет­на рекл. ак­ция или кам­па­ния Кон­рад Бе­ренс (Гер­ма­ния) под­раз­де­ля про­це­са на рекл. въз­дейс­т­вие на пет въз­хо­дя­щи рав­ни­ща и чрез ко­ли­чес­т­ве­но съ­пос­та­вя­не на уча­с­т­ва­щи­те в тях ад­ре­са­ти оп­ре­де­ля ус­пе­ха на вся­ко рав­ни­ще и край­ния "ус­пех на рек­ла­ма­та":

Ус­пех на кон­так­та  .

Ус­пех на впе­чат­ле­ни­е­то  = , = .

За Бе­ренс пов­ли­я­ни (Нб) са един­с­т­ве­но по­лу­чи­ли­те съз­на­тел­но се­тив­но усе­ща­не.

Ус­пех на за­па­ме­тя­ва­не­то, из­ра­зе­но в три от­но­ше­ния:

Ус­пех на ин­те­ре­са Еи, из­ра­зен в три от­но­ше­ния, тъй ка­то спо­ред Бе­ренс за­па­ме­тя­ва­не­то не е пря­ко свър­за­но с въз­буж­да­не­то на ин­те­ре­са на ад­ре­са­та:

Ус­пех на рекл. ак­ция (кам­па­ния), из­ра­зен в пет от­но­ше­ния:

къ­де­то: На е броя на ад­ре­са­ти­те;  Нб - бро­ят на кон­так­ту­ва­ни­те ад­ре­са­ти; Ни - бро­ят на за­и­н­те­ре­со­ва­ни­те ад­ре­са­ти; Нм - бро­ят на за­па­ме­ти­ли­те ад­ре­са­ти; Ну - бро­ят на из­пъл­ни­ли­те (из­вър­ши­ли­те) дейс­т­ви­е­то.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...