Нотариалната камара е организация на нотариусите в Република България.
Студентски клуб.
Служба при Министерството на вътрешните работи.
Контролно - техническа дейност.
Регионална ветеринарно-медицинска служба.
Националната агенция за кредитен рейтинг присъжда кредитни рейтинги на фирми.
Подпомага развитието и регулирането на националния браншови пазар
Юридическо лице с нестопанска цел - сдружение, регистрирано по ЗЮЛНЦ.
Държавен орган при Министерството на финансите.
Единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България.
Съдейства за повишаване на качеството на висшето образование чрез периодично институционално и програмно оценяване и акредитация на висшите училища в България.
Администрация към министъра на икономиката
Изследвания и оперативна дейност по метеорология.
Териториална, неправителствена и неполитическа организация.
Неправителствена организация.
Неправителствена организация.
Неправителствена организация.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив