Сред­с­т­во на вън­ш­на­та рек­ла­ма, ко­е­то въз­дейс­т­ва пре­дим­но с го­ле­ми­те си раз­ме­ри и цве­то­во ре­ше­ние и с прос­то­та­та и ла­ко­низ­ма на рекл. идея. К. се из­гот­вят по раз­ли­чен техн. на­чин - сгра­фи­то, мо­зай­ка, вър­ху плат­но и др. и са дъл­гот­рай­ни. Изис­к­ва­ни­я­та как­то при пла­кат­на­та рек­ла­ма са: рекл. пос­ла­ние да е мо­но­те­ма­тич­но, схе­ма­тич­но, прос­то, пре­съз­да­де­но с ви­со­ка гра­фич­на кул­ту­ра и да из­пол­з­ва мно­го кра­тък текст. От го­ля­мо зна­че­ние е худ. ре­ше­ние да бъ­де съ­о­б­ра­зе­но с мяс­то­то и ма­ща­би­те на кал­кан­на­та сте­на, с окол­на­та ар­хи­тек­тур­на сре­да и да ста­не част от об­що­то ан­сам­б­ло­во ре­ше­ние на ули­ца­та.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
КЗП: България е една от най-активните държави в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки На общоевропейско ниво най-опасните стоки са детските играчки, автомобилите и стоките за отглеждането на децата. За България детските дрехи са...