Те­ле­ви­зи­он­на сис­те­ма, чи­и­то прог­ра­ми се пре­да­ват чрез ко­а­к­си­а­лен ка­бел, а не по ефи­ра, как­то е при обик­но­ве­на­та те­ле­ви­зия. К.т. има го­ле­ми пре­дим­с­т­ва, тъй ка­то чрез те­ле­ка­ме­ра или ви­де­о­п­ро­жек­ци­о­нен апа­рат ко­му­ни­ка­то­рът мо­же да пре­да­ва своя прог­ра­ма, вкл. те­ма­тич­но под­б­ра­на прог­ра­ма; съз­да­ва се въз­мож­ност (с по­мощ­та на техн. прис­тав­ки) зри­те­ли­те да ста­нат ак­тив­ни учас­т­ни­ци в ко­му­ни­ка­ци­я­та; ста­бил­ност­та на об­ра­за не се вли­яе от елек­т­ро­маг­нит­ни сму­ще­ния или при­род­ни пре­пят­с­т­вия. Съ­щес­т­вен не­дос­та­тък на К.т. е, че зри­те­ли­те тряб­ва да зап­ла­щат гле­да­не­то й.

По сво­я­та същ­ност К.т. вли­за в кон­ф­ликт с кла­си­чес­ка­та тър­гов­с­ка те­ле­ви­зия и с тран­с­ли­ра­ни­те по нея рек­ла­ми. От дру­га стра­на, тя раз­ши­ря­ва въз­мож­нос­ти­те на РМП чрез из­лъч­ва­не на те­ле­ви­зи­он­ни спо­то­ве и ин­фор­ма­ци­он­ни пре­да­ва­ния в уни­вер­сал­ни ма­га­зи­ни и го­ле­ми су­пер­мар­ке­ти за на­сър­ча­ва­не на про­даж­би­те чрез ауди­о­ви­зу­а­л­ни прог­ра­ми по щан­до­ве­те, на па­на­и­ри и из­лож­би, по де­ло­ви сре­щи и търг. пре­го­во­ри и др., как­то и за ква­ли­фи­ка­ция на рекл. и търг. кад­ри.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
КЗП: България е една от най-активните държави в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки На общоевропейско ниво най-опасните стоки са детските играчки, автомобилите и стоките за отглеждането на децата. За България детските дрехи са...