1) Ки­но­ка­дър - от­дел­на­та сним­ка на ки­но­лен­та­та, фик­си­ра­ща ед­на от фа­зи­те на дви­же­ние на сни­ма­ния обект или не­го­во­то ста­тич­но със­то­я­ние. Из­г­раж­да­не­то на ки­но­ка­дъ­ра е свър­за­но с раз­лич­но­то въз­п­ри­е­ма­не на зас­не­тия обект на ек­ра­на и не­пос­ред­с­т­ве­но­то зри­тел­но въз­п­ри­е­ма­не. За­то­ва ки­но­ка­дъ­рът тряб­ва да от­чи­та ди­на­ми­ка­та на обек­та и на сни­мач­ния апа­рат, ком­по­зи­ци­он­на­та и зри­тел­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка на обек­та (цвят, то­нал­ност, кон­т­раст, свет­лин­ни ефек­ти). Фор­ма­тът на ки­но­ка­дъ­ра е раз­ли­чен при тес­но­лен­то­ви­те апа­ра­ти (при 16 mm филм К. е с вис. 7,5 mm и 10,4 mm шир., 35 mm апа­ра­ти - 16 mm вис. и 22 mm шир. при от­но­ше­ние на стра­ни­те 1:1,375) и при ши­ро­ко­е­к­ран­ни­те апа­ра­ти, къ­де­то от­но­ше­ни­е­то на стра­ни­те при 70 mm филм дос­ти­га 1:2,2, а при нор­ма­лен ши­ро­ко­е­к­ра­нен апа­рат е 1:2,35.

2) Мон­та­жен К. - със­тав­на част от фил­ма, ко­я­то съ­дър­жа оп­ре­де­лен мо­мент от дейс­т­ви­е­то, сни­ма­но със за­паз­ва­не на неп­ре­къс­на­тост­та му, т.е. по­ре­ди­ца­та от К. съз­да­ва мон­таж­на­та фра­за. Мон­таж­ни­ят К. тряб­ва да се свър­з­ва ор­га­ни­чес­ки със съ­сед­ни­те кад­ри, с ко­и­то, съ­е­ди­нен в сю­жет­но-мон­таж­на ком­по­зи­ция, да да­ва неп­ре­къс­на­тост и ло­ги­чес­ка пос­ле­до­ва­тел­ност на дейс­т­ви­е­то.

3) Сце­на­рен К. - из­ло­же­ние на съ­дър­жа­ни­е­то и под­роб­но опи­са­ние на все­ки мон­та­жен К. в ре­жис­ыор­с­кия сце­на­рий на фил­ма (дейс­т­вие, ди­а­ло­зи, зву­ков съп­ро­вод, на­чи­ни за изоб­ра­зи­тел­но­то и пос­та­но­въч­но­то му ре­ша­ва­не).

4) Те­ле­ви­зи­о­нен К. - пъл­но­то ед­нок­рат­но те­ле­ви­зи­он­но изоб­ра­же­ние, по­лу­че­но на при­е­ма­тел­ния ек­ран от по­лу­кад­ри­те (по­ле­та). Мо­ду­лът на те­ле­ви­зи­он­ния К. обик­но­ве­но е със съ­о­т­но­ше­ние на ши­ро­чи­на­та към ви­со­чи­на­та 4:3,5. 5) Фо­тог­раф­с­ки К. - еди­нич­но­то изоб­ра­же­ние на сни­ма­ния обект, ог­ра­ни­че­но от оп­ре­де­ле­ни раз­ме­ри при сни­ма­не­то, при об­ра­бот­ка­та на фил­мо­ва­та лен­та или при ко­пи­ра­не­то на по­зи­ти­ва, при ко­е­то се по­лу­ча­ват фо­то­си и ди­а­по­зи­ти­ви с най-раз­лич­ни раз­ме­ри.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...