Сис­те­ма­ти­чен ука­за­тел на всич­ки дни от го­ди­на­та с оз­на­ча­ва­не­то на праз­ни­ци­те и по­чив­ни­те дни или на осо­бе­ни­те съ­би­тия ( напр. фир­ме­ния праз­ник на рек­ла­мо­да­те­ля, да­ти­те на ня­кои па­на­и­ри и т.н.) и др. све­де­ния.Сред рек­лам­ни­те по­да­ръ­ци К. за­е­ма ед­но от пър­ви­те мес­та по­ра­ди фун­к­ци­о­нал­ност­та си, про­дъл­жи­тел­на­та упот­ре­ба и неп­ре­къс­на­тия кон­такт с ад­ре­са­та.Съв­ре­мен­на­та рекл. прак­ти­ка го на­ла­га ка­то важ­но сред­с­т­во на про­фи­ли­ра­на­та прес­тиж­на рек­ла­ма и на­пом­ня­ща­та рек­ла­ма с трай­но въз­дейс­т­вие. За да е ефек­ти­вен К. тряб­ва да има ви­со­ка ес­те­ти­чес­ка стой­ност, да е ори­ги­на­лен и фун­к­ци­о­на­лен, да се из­п­ра­ща сво­е­в­ре­мен­но на ад­ре­са­ти­те (в на­ча­ло­то на де­кем­в­ри).

Ос­нов­ни ви­до­ве К.: джоб­ни­ят К. и К.-кар­тич­ки (раз­да­ват се ка­то ма­со­ви по­да­ръ­ци на кли­е­н­ти в ма­га­зи­ни, уч­реж­де­ния и др.); К.-бе­леж­ни­ци, нас­тол­ни К. (из­гот­вят се за оп­ре­де­ле­ни це­ле­ви гру­пи) и стен­ни ка­лен­да­ри. Ос­вен фир­ме­ни­те К. в рек­ла­ма­та се прак­ти­ку­ват и сбор­ни К. (за­пис­ни­ци или нас­тол­ни) с от­дел­ни обяв­ни с. на раз­лич­ни фир­ми. Все по-чес­то се по­да­ря­ват и К. за мно­го­го­диш­но пол­з­ва­не - т.нар. "веч­ни К." от плас­т­ма­са, ко­жа, ме­тал с фир­ме­но­то на­и­ме­но­ва­ние и търг. мар­ка на рек­ла­мо­да­те­ля.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...