Важ­но ин­фор­ма­ци­он­но рекл. из­да­ние - съ­дър­жа опи­са­ние на пред­ла­га­ни­те сто­ки и най-важ­ни­те дан­ни за тях, под­ре­де­ни в оп­ре­де­лен ред съ­о­б­раз­но изис­к­ва­ни­я­та на рек­ла­ма­та. Ос­нов­на те­жест има изоб­ра­зя­ва­не­то (чер­но-бя­ло или цвет­но) на сто­ка­та. По об­х­ва­та си К.р. се де­лят на уни­вер­сал­ни (об­щи) и спе­ци­а­л­ни (т.е. в рам­ки­те на един от­ра­съл, по­дот­ра­съл или про­и­з­вод­с­т­во); по пе­ри­о­дич­ност­та на из­да­ва­не - на еже­год­ни или се­зон­ни и ак­ци­ден­т­ни; по пред­наз­на­че­ни­е­то си - за про­фе­си­о­нал­ни сре­ди или за ма­со­вия пот­ре­би­тел, за из­пол­з­ва­не в ед­на или ня­кол­ко стра­ни, на един или ня­кол­ко ез. Да­ли със­та­ви­те­лят ще  из­да­де общ или спе­ци­а­лен К.р. за­ви­си от асор­ти­мен­т­ния об­х­ват,ес­тес­т­во­то на дей­нос­ти­те на рек­ла­мо­да­те­ля и ха­рак­те­рис­ти­ка­та на це­ле­ви­те гру­пи. Об­щи­те К.р. пред­виж­дат це­лия асор­ти­мент на рек­ла­мо­да­те­ля, спе­ци­а­л­ни­те от­ра­зя­ват са­мо гру­па из­де­лия или от­дел­на сто­ка в раз­ни­те й мо­де­ли и раз­но­вид­нос­ти.

Не­за­ви­си­мо от ха­рак­те­ра на К.р. със­та­ви­те­ли­те имат след­ни­те за­да­чи: опис­ва­ни­те сто­ки да се сис­те­ма­ти­зи­рат в оп­ре­де­лен ред, кой­то да ори­е­н­ти­ра лес­но чи­та­те­ля; тек­с­тът да бъ­де сби­то и кон­к­рет­но опи­са­ние, ко­е­то да се до­пъл­ва с илюс­т­ра­ции, ко­и­то мо­гат да се от­де­лят в са­мос­то­я­те­лен раз­дел; сто­ка­та да е точ­но оз­на­че­на; за улес­ня­ва­не на по­ръч­ки­те тряб­ва да се пос­та­вят ка­та­лож­ни ко­до­ви но­ме­ра; це­ни­те да са част от тек­с­та или да има вло­жен це­но­раз­пис (ако се ме­нят чес­то); из­да­ни­е­то тряб­ва да бъ­де съ­о­б­ра­зе­но с по­щен­с­ки­те та­ри­фи по тег­ло, обем и фор­мат (К.р. са обе­мис­ти, по­ня­ко­га мно­го­том­ни); при по­ве­че­то К.р., ко­и­то не са пъл­ни из­да­ния, се тър­си въз­мож­ност за оп­рес­ня­ва­не и до­пъл­ва­не на дан­ни­те чрез под­мя­на на лис­то­ве, офор­м­ле­ние на спи­ра­ла, ка­та­лож­ни пап­ки и т.н.; за об­лек­ча­ва­не на по­ръч­ки­те към К.р. се при­ба­вят ку­по­ни, блан­ки за по­ръч­ки и др. Те да­ват въз­мож­ност по-лес­но да се изу­ча­ва пот­ре­би­тел­с­ко­то тър­се­не;да се пре­це­ни да­ли раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на К.р. да ста­ва без­п­лат­но или не,ка­то се из­хож­да от не­го­ва­та еди­нич­на и про­даж­на це­на,спе­ци­фи­ка­та на сто­ка­та и ес­тес­т­во­то на ауди­то­ри­я­та, а съ­що и от дейс­т­ви­я­та на кон­ку­рен­ци­я­та.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...